Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2261 din 29 decembrie 2005

privind aprobarea metodologiilor de organizare si de derulare a programelor de formare-calificare, perfectionare si verificare profesionala periodica a personalului care efectueaza activitati specifice desfasurarii transportului feroviar

ACT EMIS DE:        MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

ACT PUBLICAT IN:    MONITORUL OFICIAL  NR. 118 din  8 februarie 2006 

     Avand in vedere prevederile art. 14 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
     in temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.663/2004 privind organizarea si functionarea Centrului National de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificarile si completarile ulterioare,

     ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite urmatorul ordin:

     Art. 1. - Se aproba metodologiile de organizare si de derulare a programelor de formare-calificare, perfectionare si verificare profesionala periodica a personalului care efectueaza activitati specifice desfasurarii transportului feroviar, prevazute in anexele nr. 1 - 3 care fac parte integranta din prezentul ordin.
     Art. 2. - (1) Activitatea de organizare si de derulare a programelor de formare-calificare, perfectionare si verificare profesionala periodica a personalului care efectueaza activitati specifice desfasurarii transportului feroviar se asigura de Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER, denumit in continuare CENAFER, la solicitarea unitatilor feroviare sau, dupa caz, a persoanelor fizice.
     (2) In intelesul prezentului ordin, prin unitati feroviare se intelege administratorul de infrastructura feroviara publica, gestionarii de infrastructura feroviara neinteroperabila, detinatorii de linii ferate industriale, operatorii de transport feroviar licentiati, operatorii de manevra feroviara autorizati, precum si alti operatori economici care desfasoara activitati specifice transportului feroviar.
     Art. 3. - Activitatile specifice pentru formare-calificare, perfectionare, verificare profesionala periodica, reimprospatare/actualizare a cunostintelor, eliberare de documente specifice care sa ateste absolvirea cursurilor de formare-calificare, perfectionare sau a examenului de verificare profesionala periodica, precum si eliberarea de duplicate se efectueaza pe baza de tarife aprobate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
     Art. 4. - CENAFER si unitatile feroviare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
     Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage raspunderea juridica potrivit legii.
     Art. 6. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice prevederi contrare isi inceteaza aplicabilitatea.
     Art. 7. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

     Ministrul transporturilor,
     constructiilor si turismului,
     Gheorghe Dobre

     ANEXA 1

     METODOLOGIE
de organizare si de derulare a programelor de formare-calificare a personalului care efectueaza activitati specifice desfasurarii transportului feroviar

     SECTIUNEA 1
     Dispozitii generale

     Art. 1. - (1) In scopul asigurarii desfasurarii transportului feroviar in conditii de siguranta a circulatiei trenurilor, de securitate a transporturilor si de calitate a serviciilor feroviare, personalul care efectueaza activitati specifice trebuie sa fie calificat in conditiile prezentei metodologii.
     (2) Unitatile feroviare sunt obligate sa utilizeze numai personal calificat pentru efectuarea activitatilor specifice desfasurarii transportului feroviar.
     Art. 2. - Calificarea in activitati specifice desfasurarii transportului feroviar reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei functii sau unei meserii.
     Art. 3. - Activitatea de organizare si derulare a programelor de calificare profesionala in functii/meserii specifice activitatii de transport feroviar se efectueaza de CENAFER, conform prezentei metodologii.
     Art. 4. - (1) Unitatile feroviare, conform prezentului ordin, vor transmite la CENAFER, pana la data de 15 decembrie a fiecarui an, personalul propus in vederea calificarii profesionale pentru anul urmator.
     (2) Solicitarile unitatilor feroviare trebuie sa cuprinda necesarul de personal de calificat, functia/meseria in care urmeaza a se califica personalul si perioada propusa pentru scolarizare.
     Art. 5. - (1) In baza solicitarilor transmise de unitatile feroviare si a logisticii disponibile, CENAFER va intocmi Planul anual de calificare profesionala, care va fi aprobat de Consiliul de conducere al CENAFER.
     (2) Planul anual de calificare profesionala aprobat, care cuprinde numarul de personal pe functii/meserii care urmeaza sa fie pregatit prin cursurile de calificare, va fi repartizat corespunzator centrelor teritoriale ale CENAFER si va fi adus la cunostinta tuturor celor interesati.
     (3) La solicitarea unitatilor feroviare, Consiliul de conducere al CENAFER poate aproba modificarea sau suplimentarea Planului anual de calificare profesionala.
     Art. 6. - Programele de formare profesionala organizate de CENAFER cuprind, in principal, urmatoarele elemente:
     a) obiectivele programului de formare profesionala exprimate in competentele profesionale ce urmeaza sa fie dobandite de fiecare persoana care urmeaza programul;
     b) durata de pregatire pentru realizarea obiectivelor propuse;
     c) numarul minim si maxim de participanti pentru un ciclu sau o serie de pregatire;
     d) persoanele cu atributii de instruire teoretica si practica;
     e) programa de pregatire;
     f) mijloacele si metodele prin care se asigura transmiterea si asimilarea cunostintelor si dobandirea deprinderilor necesare formarii;
     g) dotarile, echipamentele si materialele necesare formarii;
     h) procedura de evaluare in conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesionala.
     Art. 7. - Persoanele care urmeaza programe de calificare profesionala cu sau fara scoatere din productie au pe toata durata programului urmatoarele indatoriri:
     a) sa respecte prevederile si regulamentele de ordine interioara ale CENAFER si ale structurilor sale organizatorice teritoriale, ale unitatilor feroviare unde efectueaza pregatire practica, precum si prevederile specifice prevazute in Statutul disciplinar al personalului din transporturi;
     b) sa cunoasca si sa respecte normele de protectie a muncii, de aparare impotriva incendiilor, precum si instructiunile de functionare si folosire a instalatiilor cu care lucreaza.

     SECTIUNEA a 2-a
     Organizarea si desfasurarea programelor de calificare

     Art. 8. - Programele de calificare profesionala pentru fiecare functie/meserie se vor organiza si derula in conformitate cu procedura operationala, elaborata de CENAFER si aprobata prin decizie a directorului general al CENAFER.
     Art. 9. - Desfasurarea programelor de calificare profesionala se face esalonat pe parcursul unui an calendaristic, pe baza planului de calificare profesionala aprobat.
     Art. 10. - (1) Pregatirea teoretica se asigura in spatii adecvate desfasurarii acestei activitati specifice, care ofera conditiile necesare desfasurarii programului si sunt dotate in scop didactic.
     (2) Pregatirea practica se asigura in spatiile CENAFER si/sau ale unitatilor feroviare, prin utilizarea de vehicule feroviare si de elemente ale infrastructurii feroviare aflate in exploatare.
     (3) Contractele incheiate de CENAFER cu unitatile feroviare vor cuprinde in mod obligatoriu clauze cu privire la modul de efectuare a pregatirii practice, responsabilitatile privind desfasurarea si supravegherea personalului in timpul practicii, modul de asigurare a normelor de protectie si de securitate a muncii, numarul de cursanti repartizati pe loc de munca.
     Art. 11. - (1) Inscrierea la programele de calificare profesionala se face pe baza dosarului personal intocmit de fiecare compartiment de resurse umane din unitatea feroviara care a solicitat cursul de calificare.
     (2) Dosarele verificate se transmit la centrele teritoriale ale CENAFER cu 5 zile inainte de data concursului de admitere la programul de calificare.
     (3) Pe toata durata programului de calificare dosarele candidatilor declarati reusiti la concursul de admitere se pastreaza la CENAFER sau in centrele teritoriale ale CENAFER.
     (4) Dosarele candidatilor care nu au promovat concursul de admitere se transmit unitatii feroviare emitente.
     Art. 12. - (1) Dosarul personal pentru inscrierea la un program de calificare profesionala trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
     a) cerere de inscriere;
     b) declaratie pe propria raspundere a candidatului ca nu sufera de epilepsie, boli cronice;
     c) copie dupa buletinul/cartea de identitate;
     d) copie certificata dupa carnetul de munca, dupa caz;
     e) copie dupa certificatul de nastere;
     f) actele de studii si/sau, dupa caz, alte documente certificate, care sa ateste calificarea, perfectionarea sau efectuarea unor stagii;
     g) avizul medical si psihologic din care sa rezulte ca este apt pentru exercitarea functiei/meseriei in care doreste sa se califice.
     (2) In cazuri bine justificate se pot primi dosare fara avizul medical si psihologic, cu conditia de a se face dovada participarii la examenul medical si/sau psihologic pana la data deschiderii programului de calificare respectiv, urmand a se completa dosarul cu avizul respectiv pana la inceperea cursurilor.
     Art. 13. - Admiterea la programele de calificare se face prin concurs, in functie de nivelul de calificare si in limita numarului de locuri prevazut in planul de calificare profesionala, aferent unitatii feroviare solicitante.
     Art. 14. - Desfasurarea concursului de admitere, stabilirea comisiilor de examinare, a subiectelor pentru probele de concurs, pregatirea salilor de concurs, accesul si repartizarea in sali a candidatilor, repartizarea supraveghetorilor pe sali, desfasurarea probelor, corectarea si notarea probelor scrise, stabilirea si comunicarea rezultatelor si solutionarea contestatiilor se vor realiza de CENAFER pe baza Regulamentului de organizare a concursului de admitere la programele de calificare profesionala, aprobat prin decizie a directorului general al CENAFER.
     Art. 15. - Deschiderea unui program de calificare profesionala se poate face la o data stabilita de comun acord cu unitatea feroviara, dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice de la data afisarii rezultatelor finale ale concursului de admitere.

     SECTIUNEA a 3-a
     Examenul de absolvire a cursurilor de calificare

     Art. 16. - Examenul de absolvire a unui program de calificare profesionala se organizeaza conform Regulamentului de desfasurare a examenului de absolvire a programelor de calificare profesionala, aprobat prin decizie a directorului general al CENAFER.
     Art. 17. - (1) Pentru cursantii care promoveaza examenul de absolvire se elibereaza de CENAFER un certificat de calificare profesionala in functia/meseria pentru care au absolvit programul de calificare profesionala.
     (2) Certificatele de calificare profesionala se inregistreaza in Registrul de evidenta a eliberarii actelor de studii si se elibereaza personal cursantului de CENAFER sub semnatura de primire.
     Art. 18. - (1) Certificatele de calificare profesionala se completeaza pe baza datelor din foaia matricola si din catalogul examenului de absolvire si se semneaza de conducerea CENAFER.
     (2) Foaia matricola cuprinde toate datele prevazute in reglementarile specifice in vigoare.
     Art. 19. - In certificatul de calificare profesionala al absolventilor programelor de calificare profesionala, pentru care in programa de pregatire sunt prevazute mai multe functii/meserii in cadrul aceleiasi calificari in conformitate cu standardele ocupationale, se vor mentiona toate acestea.
     Art. 20. - (1) Actele de studii (certificatul de calificare profesionala, foile matricole) se vor arhiva la CENAFER sau la centrele teritoriale ale CENAFER, dupa caz, unde s-a organizat programul de calificare.
     (2) In cazul pierderii sau distrugerii certificatului de calificare profesionala, se poate elibera un duplicat pe baza aprobarii conducerii CENAFER sau a centrelor teritoriale ale CENAFER numai dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a pierderii sau distrugerii acestuia.
     Art. 21. - La solicitarea unitatii feroviare cursantii care nu au promovat examenul de absolvire pot sustine un alt examen la o data stabilita de comun acord, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la data sustinerii primului examen, cu o alta serie sau cu o comisie special constituita in acest sens.
     Art. 22. - Decalarea sau reinscrierea pentru efectuarea programelor de calificare si/sau examenului de absolvire sau participarea in cadrul altei serii/clase de cursanti se aproba de Consiliul de conducere al CENAFER pe baza unor acte justificative pentru motive temeinice, dar nu mai mult de un an. In aceasta perioada nu se cuprinde durata concediilor medicale sau satisfacerea obligatiilor militare.

     SECTIUNEA a 4-a
     Duratele minime de practica in vederea autorizarii personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei

     Art. 23. - Duratele minime de practica prevazute in cadrul programului de calificare profesionala in vederea autorizarii personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei sunt prezentate in tabelul nr. 1, defalcat pe functii/meserii.

     SECTIUNEA a 5-a
     Contestatii

     Art. 24. - (1) Contestatiile privind rezultatele examenului de admitere sau de absolvire a programului de calificare profesionala se primesc la CENAFER in termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea/afisarea rezultatelor.
     (2) Solutionarea contestatiilor se efectueaza de CENAFER in termen de maximum 30 de zile de la depunerea acestora.

     SECTIUNEA a 6-a
     Dispozitii tranzitorii

     Art. 25. - Drepturile si indatoririle partilor care sunt interesate direct in procesul de formare profesionala (CENAFER, unitatea feroviara pentru care se organizeaza programul, cursantul care solicita calificarea profesionala) sunt cele stabilite in contractele de scolarizare incheiate intre parti, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

     Tabelul nr. 1*)

     *) Tabelul nr. 1 este reprodus in facsimil.

     DURATELE MINIME
de practica in vederea autorizarii personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |       Personal cu responsabilitati SC     | Numar minim de ore de       |
|crt.|                                           | practica prevazute in cadrul|
|    |                                           | programului de calificare in|
|    |                                           | vederea autorizarii         |
|____|___________________________________________|_____________________________|
|  1 | Acar, revizor ace, franar, pazitor bariera|             240             |
|____|___________________________________________|_____________________________|
|  2 | Manevrant vagoane                         |             240             |
|____|___________________________________________|_____________________________|
|  3 | Sef manevra, sef tren                     |             240             |
|____|___________________________________________|_____________________________|
|  4 | Conductor tren                            |             240             |
|____|___________________________________________|_____________________________|
|  5 | Magaziner tranzit, magaziner comercial    |             240             |
|____|___________________________________________|_____________________________|
|  6 | Impiegat de miscare                       |             480             |
|____|___________________________________________|_____________________________|
|  7 | Sef tura miscare                          |  Absolvent curs             |
|____|___________________________________________|_____________________________|
|  8 | Sef statie, sef adjunct statie,           |  Absolvent curs sef statie  |
|    | sef statie rezerva                        |                             |
|____|___________________________________________|_____________________________|
|  9 | Sef statie, sef adjunct statie, sef statie|  Absolvent curs sef statie  |
|    | rezerva din activitatea operatorilor de   |                             |
|    | transport feroviar                        |                             |
|____|___________________________________________|_____________________________|
| 10 | Sef tura regulator M                      |  Absolvent curs operator    |
|    |                                           |  circulatie M din RT        |
|____|___________________________________________|_____________________________|
| 11 | Operator circulatie M din regulator de    |             240             |
|    | trafic                                    |                             |
|____|___________________________________________|_____________________________|
| 12 | Dispecer circulatie M                     |  Absolvent curs operator    |
|    |                                           |  circulatie M din RT        |
|____|___________________________________________|_____________________________|
| 13 | Responsabil SC din activitatea            |             180             |
|    | furnizorilor feroviari si a detinatorilor |                             |
|    | de linii ferate industriale               |                             |
|____|___________________________________________|_____________________________|
| 14 | Sef district linii, sef district poduri,  |             600             |
|    | sef district exploatare utilaje, picher   |                             |
|____|___________________________________________|_____________________________|
| 15 | Sef echipa intretinere lucrari arta,      |             480             |
|    | sef echipa intretinere cale               |                             |
|____|___________________________________________|_____________________________|
| 16 | Revizor cale, revizor puncte periculoase, |             360             |
|    | revizor cale si puncte periculoase        |                             |
|____|___________________________________________|_____________________________|
| 17 | Maistru linii, maistru arta (in           |  Cele prevazute in cursul de|
|    | activitatea de constructii CF)            |  la scoala de maistri       |
|____|___________________________________________|_____________________________|
| 18 | Maistru lucrari arta, sudura caii         |  Cele prevazute in cursul de|
|    |                                           |  la scoala de maistri       |
|____|___________________________________________|_____________________________|
| 19 | Conducator tren ajutor,                   |             240             |
|    | conducator tren macara                    |                             |
|____|___________________________________________|_____________________________|
| 20 | Macaragiu tren ajutor,                    |             240             |
|    | macaragiu tren interventie                |                             |
|____|___________________________________________|_____________________________|
| 21 | Masinist lucrari cale si L.A.             |  Cele prevazute in cursul de|
|    |                                           |  la scoala profesionala sau |
|    |                                           |  liceul de specialitate     |
|____|___________________________________________|_____________________________|
| 22 | Sudor intretinere cale si aparate de cale |             240             |
|____|___________________________________________|_____________________________|
| 23 | Dispecer energetic feroviar               |             360             |
|____|___________________________________________|_____________________________|
| 24 | Dispecer energetic feroviar sef           |             360             |
|____|___________________________________________|_____________________________|
| 25 | Sef district SCB, sef district TTR,       |             600             |
|    | sef district LC                           |                             |
|____|___________________________________________|_____________________________|
| 26 | Electromecanic SCB                        |             240             |
|____|___________________________________________|_____________________________|
| 27 | Electromecanic IFTE (intretinere LC)      |             240             |
|____|___________________________________________|_____________________________|
| 28 | Electromecanic TTR                        |             240             |
|____|___________________________________________|_____________________________|
| 29 | Montator I (SCB, TTR, IFTE)               |             240             |
|____|___________________________________________|_____________________________|
| 30 | Revizor tehnic vagoane                    |             480             |
|____|___________________________________________|_____________________________|
| 31 | Mecanic locomotiva-automotor              |  560 in activitatea de marfa|
|    |                                           |  si calatori, din care 160  |
|    |                                           |  ore in activitatea de      |
|    |                                           |  manevra ca mecanic         |
|    |                                           |  asistent*)                 |
|____|___________________________________________|_____________________________|
| 32 | Mecanic ajutor locomotiva-automotor       |  Curs calificare mecanic    |
|    |                                           |  ajutor sau mecanic         |
|____|___________________________________________|_____________________________|
| 33 | Mecanic drezina pantograf                 |             240             |
|____|___________________________________________|_____________________________|
| 34 | Mecanic masini grele de cale,             |             480             |
|    | mecanic ajutor masini grele de cale       |                             |
|____|___________________________________________|_____________________________|
| 35 | Mecanic masini grele sudura caii,         |             400             |
|    | mecanic ajutor masini grele sudura caii   |                             |
|____|___________________________________________|_____________________________|

     ANEXA 2

     METODOLOGIE
de organizare si de derulare a programelor de verificare profesionala periodica a personalului care efectueaza activitati specifice desfasurarii transportului feroviar

     SECTIUNEA 1
     Dispozitii generale

     Art. 1. - (1) In scopul asigurarii cerintelor privind siguranta circulatiei trenurilor, securitatea transporturilor si calitatea serviciilor in transportul feroviar, personalul utilizat in functii cu responsabilitati in siguranta circulatiei care desfasoara pe propria raspundere activitati de organizare, conducere si efectuare a circulatiei trenurilor si/sau a operatiunilor de manevra, de conducere si de deservire a vehiculelor feroviare motoare, de manipulare a instalatiilor de siguranta circulatiei, de verificare, de intretinere si/sau revizie tehnica a elementelor infrastructurii feroviare si a vehiculelor feroviare din compunerea trenurilor trebuie sa fie verificat profesional periodic, in conditiile prezentei metodologii.
     (2) Unitatile feroviare sunt obligate sa utilizeze in efectuarea activitatilor prevazute la alin. (1) numai personal, pentru care controlul medical si psihologic este obligatoriu, verificat profesional periodic.
     Art. 2. - (1) Verificarea profesionala periodica a personalului utilizat in functii cu responsabilitati in siguranta circulatiei consta in evaluarea periodica a cunostintelor si deprinderilor necesare exercitarii atributiilor specifice, in scopul asigurarii cerintelor privind siguranta circulatiei trenurilor, securitatea transporturilor si calitatea serviciilor in transportul feroviar.
     (2) Periodicitatea verificarii profesionale pentru personalul utilizat in functii cu responsabilitati in siguranta circulatiei se calculeaza, dupa caz, de la data autorizarii in functie, respectiv de la data efectuarii ultimei verificari profesionale in exercitarea aceleiasi functii.
     Art. 3. - Programarea si derularea verificarii profesionale periodice a personalului utilizat in functii cu responsabilitati in siguranta circulatiei se efectueaza conform procedurilor specifice elaborate de CENAFER si aprobate prin decizie a directorului general al CENAFER.
     Art. 4. - (1) Verificarea profesionala periodica se face din planul tematic anual de instruire specific functiei respective, intocmit in concordanta cu tematica-cadru si cu bibliografia de examinare elaborate de CENAFER.
     (2) In vederea verificarii profesionale periodice, inainte de data sustinerii examenului de verificare profesionala periodica, personalul utilizat in functii cu responsabilitati in siguranta circulatiei isi poate reimprospata/actualiza cunostintele prin activitati de instruire teoretica cu durata de cel mult 40 de ore efectuate de CENAFER.
     (3) Durata efectiva va fi stabilita de CENAFER conform complexitatii competentelor profesionale ce urmeaza a fi verificate.
     Art. 5. - (1) Pentru efectuarea verificarii profesionale periodice unitatile feroviare au obligatia sa transmita la CENAFER, pana la data de 30 noiembrie a anului in curs, programul pentru anul urmator defalcat pe trimestre, care va cuprinde numarul de salariati, functiile in care acestia sunt incadrati si reprezentantul de specialitate care va participa in comisia de verificare profesionala periodica.
     (2) Pentru luna ianuarie nu se programeaza verificari profesionale periodice.

     SECTIUNEA a 2-a
     Functiile si periodicitatea verificarii profesionale periodice

     Art. 6. - Functiile si periodicitatea verificarii profesionale periodice sunt urmatoarele:
     a) functiile pentru care verificarea profesionala periodica este obligatorie la 1 an:
     1. acar;
     2. mecanic drezina-pantograf;
     3. conducator tren ajutor, conducator tren macara;
     4. conductor tren;
     5. dispecer circulatie M;
     6. dispecer energetic feroviar;
     7. electromecanic SCB, IFTE (intretinere LC), TTR;
     8. franar;
     9. impiegat de miscare;
     10. macaragiu tren ajutor, macaragiu tren interventie;
     11. magaziner tranzit, magaziner comercial;
     12. manevrant vagoane;
     13. masinist lucrari cale si lucrari de arta;
     14. mecanic locomotiva-automotor, mecanic ajutor locomotiva-automotor;
     15. mecanic masini grele de cale, mecanic ajutor masini grele de cale;
     16. mecanic masini grele de sudura caii, mecanic ajutor masini grele de sudura caii;
     17. montator I (SCB, TTR, IFTE);
     18. operator circulatie M (din regulatorul de trafic);
     19. pazitor bariera;
     20. picher;
     21. revizor ace;
     22. revizor cale, revizor puncte periculoase, revizor cale si puncte periculoase;
     23. revizor tehnic vagoane;
     24. sudor intretinere cale si aparate cale;
     25. sef manevra, inclusiv din exploatarea instalatiei WSSB;
     26. sef tren;
     b) functiile pentru care verificarea profesionala periodica este obligatorie la 2 ani:
     1. dispecer energetic feroviar sef;
     2. sef tura miscare;
     3. maistru lucrari arta, sudura caii;
     4. maistru linii, maistru arta (in activitatea de constructii CF);
     5. responsabil SC (al furnizorilor feroviari, al detinatorului de linii ferate industriale);
     6. sef district (linii, SCB, TTR, LC, poduri, exploatare utilaje);
     7. sef echipa intretinere lucrari arta, sef echipa intretinere cale;
     8. sef statie, sef statie adjunct, sef statie rezerva;
     9. sef statie, sef statie adjunct, sef statie rezerva din activitatea operatorilor de transport feroviar;
     10. sef tura regulator.

     SECTIUNEA a 3-a
     Organizarea si desfasurarea examenului de verificare profesionala periodica

     Art. 7. - (1) CENAFER va transmite unitatii feroviare, inainte cu 45 de zile de data stabilita pentru desfasurarea verificarii profesionale periodice, locul, data, componenta comisiei de verificare profesionala periodica, bibliografiile si tematicile-cadru de examinare.
     (2) CENAFER va transmite si durata (numarul de ore), necesara pentru reimprospatarea/actualizarea cunostintelor teoretice in vederea verificarii profesionale periodice.
     (3) Unitatile feroviare vor transmite personalului propriu, inainte cu 30 de zile de data la care urmeaza a se sustine examenul de verificare profesionala periodica, bibliografiile si tematicile-cadru de examinare si il va informa despre locul si data sustinerii examenului de verificare profesionala periodica si durata necesara pentru reimprospatarea/actualizarea cunostintelor teoretice.
     Art. 8. - (1) Comisia de examinare in vederea verificarii profesionale periodice va fi compusa din:
     a) un reprezentant de specialitate al CENAFER, in calitate de presedinte;
     b) un reprezentant de specialitate al unitatii feroviare angajatoare, in calitate de membru.
     (2) Comisia de examinare isi desfasoara activitatea numai in componenta completa.
     Art. 9. - Comisia de examinare va stabili subiectele de evaluare a cunostintelor teoretice si practice, precum si durata probei teoretice, care nu va fi mai mica de o ora.
     Art. 10. - Aprecierea nivelului de pregatire la examenul de verificare profesionala periodica se face astfel:
     a) evaluarea prin lucrare scrisa:
     - cu note de la 1 la 10 acordate de fiecare membru al comisiei de examinare, pentru fiecare dintre subiectele materiei de examinare;
     - media aritmetica a acestor note, calculata cu doua zecimale, constituie nota pentru fiecare materie de examinare;
     - media aritmetica a notelor, calculata cu doua zecimale, pentru fiecare materie de examinare constituie nota finala pentru lucrarea scrisa, respectiv pentru verificarea profesionala periodica;
     - in cazul in care la una dintre materiile de examinare candidatul a obtinut media aritmetica sub 5 (cinci), nota examenului nu se mai calculeaza, candidatul fiind declarat "necorespunzator" la examenul de verificare profesionala periodica;
     - candidatul care a obtinut nota examenului de verificare profesionala periodica de cel putin 5 (cinci) este declarat "corespunzator";
     b) evaluarea prin test tip grila:
     - candidatul va fi declarat "corespunzator" daca numarul de raspunsuri corecte reprezinta minimum 2/3 din totalul intrebarilor fiecarei materii de examinare.

     SECTIUNEA a 4-a
     Validarea rezultatelor examenului de verificare profesionala periodica

     Art. 11. - (1) Dupa sustinerea examenului de verificare profesionala periodica presedintele comisiei intocmeste un proces-verbal, in doua exemplare, care va fi semnat de membrii comisiei.
     (2) Procesul-verbal va contine locul si data efectuarii verificarii profesionale periodice, numele si functiile celor examinati, materiile de examinare, notele obtinute la fiecare materie de examinare si media finala sau numarul de raspunsuri corecte din testul grila, pe materii de examinare, si calificativele obtinute.
     (3) Un exemplar al procesului-verbal se va pastra la compartimentul resurse umane al unitatii feroviare angajatoare, care va comunica personalului examinat rezultatele verificarii profesionale, iar celalalt exemplar al procesului-verbal si alte documente doveditoare ale examinarii, la presedintele comisiei.
     Art. 12. - (1) Personalul care a fost declarat "necorespunzator" la examenul de verificare profesionala periodica are dreptul la o noua examinare dupa cel putin 15 zile, dar nu mai mult de 30 de zile de la data sustinerii examenului, la solicitarea unitatii feroviare.
     (2) Personalul care nu promoveaza nici examinarea prevazuta la alin. (1) va fi declarat "necorespunzator" din punct de vedere profesional.
     (3) Personalul care a absentat nemotivat de la examinare va fi declarat "necorespunzator", iar cel care a absentat motivat va fi reprogramat la solicitarea unitatii feroviare.
     (4) Unitatea feroviara este obligata sa notifice Autoritatii Feroviare Romane - AFER, conform reglementarilor specifice in vigoare, cazurile in care personalul a fost declarat "necorespunzator" la examenul de verificare profesionala periodica.

     SECTIUNEA a 5-a
     Contestatii

     Art. 13. - (1) Contestatiile privind rezultatele examenului de verificare profesionala periodica se depun la CENAFER in termen de 5 zile lucratoare de la data sustinerii examenului.
     (2) Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 30 de zile de la data depunerii contestatiei, de catre o comisiei numita prin decizie a directorului general al CENAFER.

     SECTIUNEA a 6-a
     Dispozitii tranzitorii

     Art. 14. - Pentru personalul utilizat in functii cu responsabilitati in siguranta circulatiei, a carui verificare profesionala periodica, calculata conform prevederilor Dispozitiei presedintelui SNCFR nr. 1/75/1996, este scadenta in anul 2006, unitatile feroviare vor transmite la CENAFER programarea pentru efectuarea verificarii profesionale periodice calculata in baza periodicitatii stabilite prin prezentele norme.
     Art. 15. - Unitatile feroviare vor transmite la CENAFER, in termen de maximum 30 de zile de la data aprobarii prezentelor norme, programarea verificarii profesionale periodice pentru anul 2005, respectiv pentru personalul scadent in anul 2005 si cel rezultat prin aplicarea prevederilor art. 14.

     SECTIUNEA a 7-a
     Inregistrarea datelor privind verificarea profesionala periodica

     Art. 16. - CENAFER va asigura evidenta datelor referitoare la verificarea profesionala periodica a personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei in Registrul unic de evidenta a verificarilor profesionale periodice.
     Art. 17. - Unitatile feroviare, prin compartimentul resurse umane, au obligatia de a tine o evidenta in dosare individuale pentru personalul propriu verificat profesional periodic.

     ANEXA 3

     METODOLOGIE
de organizare si de derulare a programelor de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului care efectueaza activitati specifice desfasurarii transportului feroviar

     SECTIUNEA 1
     Dispozitii generale

     Art. 1. - (1) Pentru cresterea competentei profesionale a personalului care efectueaza activitati specifice desfasurarii transportului feroviar la un nivel calitativ conform standardelor ocupationale, se impun perfectionarea profesionala si instruirea personalului.
     (2) Perfectionarea pregatirii profesionale a personalului consta in dezvoltarea competentelor profesionale in cadrul aceleiasi calificari, in conformitate cu standardele ocupationale recunoscute la nivel national.
     Art. 2. - (1) Pentru dobandirea de noi cunostinte profesionale in situatia aparitiei de noi instalatii, material rulant, tehnici sau tehnologii, personalul care efectueaza activitati specifice desfasurarii transportului feroviar trebuie sa fie instruit.
     (2) Unitatile feroviare pot solicita la CENAFER instruirea personalului propriu prin diverse forme de instruire.
     Art. 3. - Activitatea de organizare si derulare a programelor de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului care efectueaza activitati specifice desfasurarii transportului feroviar se efectueaza de CENAFER conform prezentei metodologii.
     Art. 4. - Unitatile feroviare au obligatia sa transmita la CENAFER, pana la data de 15 decembrie a fiecarui an, personalul propus in vederea perfectionarii profesionale pentru anul urmator.
     Art. 5. - (1) In baza solicitarilor transmise de unitatile feroviare CENAFER va intocmi Planul anual de perfectionare profesionala si calendarul cursurilor, care vor fi aprobate de Consiliul de conducere al CENAFER.
     (2) Planul anual de perfectionare profesionala va cuprinde: tipul cursurilor, numarul estimativ de cursanti, functia/meseria, calificarea, unitatea teritoriala unde isi desfasoara activitatea personalul.
     (3) La solicitarea unitatilor feroviare, Consiliul de conducere al CENAFER poate aproba modificarea sau suplimentarea Planului anual de perfectionare profesionala.
     Art. 6. - Personalul care efectueaza activitati specifice desfasurarii transportului feroviar poate sa participe, in principal, la urmatoarele forme de perfectionare a pregatirii profesionale organizate de CENAFER:
     a) cursuri de perfectionare profesionala;
     b) instruire profesionala pentru dobandirea de cunostinte pentru cazul punerii in exploatare de instalatii, tehnologii sau vehicule feroviare noi sau modernizate (reconstruite);
     c) diverse forme de instruire.
     Art. 7. - (1) Cursurile de perfectionare se organizeaza pentru grupe de cursanti, in cadrul aceleiasi functii sau meserii, la solicitarea unitatilor feroviare.
     (2) Pe perioada in care participa la programe de perfectionare a pregatirii profesionale salariatii beneficiaza de toate drepturile stabilite de legislatia in vigoare.

     SECTIUNEA a 2-a
     Obiectivele cursurilor de perfectionare profesionala

     Art. 8. - Obiectivele cursurilor de perfectionare a pregatirii profesionale sunt in principal urmatoarele:
     a) dobandirea de cunostinte si integrare a personalului nou angajat in specificul activitatii de transport feroviar;
     b) formarea unor deprinderi in scopul asigurarii cerintelor privind siguranta circulatiei trenurilor, securitatea transporturilor si calitatea serviciilor in transportul feroviar;
     c) actualizarea cunostintelor si perfectionarea pregatirii profesionale in ocupatia de baza, precum si in ocupatiile adiacente, conform cu standardele ocupationale;
     d) permiterea incadrarii in alta functie/meserie a personalului utilizat in activitatile specifice sau conexe desfasurarii transportului feroviar (mobilitatea sociala a fortei de munca);
     e) insusirea unor cunostinte avansate si/sau deprinderi de amanunt, in vederea aplicarii de metode si tehnici moderne necesare pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu.

     SECTIUNEA a 3-a
     Organizarea cursurilor de perfectionare

     Art. 9. - (1) Programele de perfectionare vor fi organizate in functie de solicitarile unitatilor feroviare, in baza ofertei de programe transmise de CENAFER.
     (2) Unitatile feroviare pot propune si alte programe de perfectionare decat cele cuprinse in oferta CENAFER, in functie de specificul activitatii proprii.
     (3) Pentru personalul din unitatile feroviare se recomanda participarea la programele de perfectionare a pregatirii profesionale cel putin o data la 5 ani, in scopul reimprospatarii cunostintelor, sau promovarea intr-o noua functie/meserie.
     (4) CENAFER organizeaza cursuri de perfectionare pentru personalul feroviar in functii de conducere si personalul operativ, care vor fi orientate, in principal, pe domenii si programe de management feroviar (resurse umane, politici de marketing in transportul feroviar, specificatii tehnice de interoperabilitate, tehnologia informatiei, precum si cursuri de perfectionare a cunostintelor de limbi straine).
     (5) CENAFER va organiza desfasurarea programului ECDL (Permisul European de Conducere a Computerului) pentru instruirea si testarea cunostintelor de utilizare a computerului, conform cerintelor Uniunii Europene.
     Art. 10. - Planul de desfasurare a unui curs de perfectionare se stabileste de responsabilul de curs in colaborare cu lectorii, cuprinzand esalonarea in timp a temelor corespunzatoare numarului de ore afectat si zilele in care se vor tine expunerile, discutiile, lucrarile practice, evaluarile periodice si finale a cunostintelor asimilate.
     Art. 11. - (1) Cursurile de perfectionare se organizeaza la solicitarea unitatilor feroviare, cu sau fara scoatere de la locul de munca a personalului, in baza procedurilor specifice elaborate de CENAFER si aprobate prin decizie a directorului general al CENAFER.
     (2) Cursurile de perfectionare se desfasoara zilnic, numarul de ore de pregatire teoretica si/sau practica si durata orei de curs si/sau aplicatiilor practice fiind stabilite prin procedurile specifice prevazute la alin. (1).
     (3) Pe baza unui program se pot acorda consultatii de specialitate cursantilor care solicita acest lucru.
     Art. 12. - (1) Unitatile feroviare care utilizeaza personalul cu atributii de instruire sunt obligate sa perfectioneze la CENAFER acest personal prin cursuri de metodologia instruirii adultilor. Necesarul de personal ce urmeaza a fi perfectionat in acest caz va fi transmis la CENAFER in cel mult sase luni de la incadrarea acestuia pe post.
     (2) Personalul prevazut la alin. (1), incadrat intr-o unitate feroviara, este obligat sa se perfectioneze profesional la CENAFER cel putin o data la doi ani. Unitatile feroviare vor transmite anual la CENAFER necesarul de personal ce urmeaza a fi perfectionat profesional.

     SECTIUNEA a 4-a
     Evaluarea cunostintelor si certificarea capabilitatii de utilizare a cunostintelor asimilate prin perfectionarea profesionala

     Art. 13. - (1) Evaluarea cunostintelor si certificarea capabilitatii de utilizare a cunostintelor asimilate prin perfectionarea profesionala se va efectua conform legislatiei in vigoare, specifice perfectionarii pregatirii profesionale prin urmatoarele metode:
     a) probe teoretice si practice;
     b) teste;
     c) referate;
     d) studii sau proiecte.
     (2) Certificarea absolvirii se face prin eliberarea unui document care sa ateste capabilitatea de utilizare a cunostintelor asimilate prin perfectionarea profesionala. In documentul eliberat de CENAFER se inscrie calificativul sau nota obtinuta de cursant.

    


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2261/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2261 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu