Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.7929 din 25.10.2021

privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Brănişca, cu satul aparţinător Brănişca, judeţul Hunedoara
ACT EMIS DE: Departamentul pentru situatii de urgenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1020 din 26 octombrie 2021SmartCity1

Luând în considerare situaţia epidemiologică de la nivelul comunei Brănişca, cu satul aparţinător Brănişca, judeţul Hunedoara, generată de virusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 70,97 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,ţinând cont de Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara nr. 157 din 25.10.2021 emisă pe baza Analizei de risc a Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara nr. 13.932 din 25.10.2021 şi a Avizului Institutului Naţional de Sănătate Publică/Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile nr. 19.388 din 25.10.2021,în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) şi ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)-d) şi f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare,şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă emite următorul ordin: Articolul 1
(1) Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 26.10.2021, ora 8,00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru comuna Brănişca, cu satul aparţinător Brănişca, judeţul Hunedoara.
(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1), denumit în continuare zonă carantinată, este delimitat de limita administrativă a unităţii administrativ-teritoriale cuprinse între următoarele coordonate geografice:45°55'23.4''N, 22°46'04.1''E; 45°55'22.5''N, 22°46'39.4''E; 45°54'49.8''N, 22°46'51.6''E; 45°54'45.4''N, 22°46'59.8''E; 45°54'54.5''N, 22°46'11.6''E; 45°55'20.0''N, 22°45'58.5''E.
Articolul 2
(1) Este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere/agricole.
(2) Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona carantinată şi asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara.
Articolul 3Se instituie următoarele măsuri obligatorii în zona carantinată: 1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona menţionată la art. 1; 2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe propria răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz; 3. pentru intervalul orar 5,00-20,00, în interiorul zonei carantinate se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii: a)deplasarea persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19, sau a persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală; b)deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi; c)deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor, precum şi de bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale; d)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente; e)deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice; f)deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele de transfuzie sangvină; g)deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; h)deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole; i)deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare; j)îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate; k)participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament; l)pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu; m)eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi prevăzute de lege; n)alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie; o)participarea la activităţi religioase; p)deplasări ale persoanelor care efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei; q)deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2;4. pentru intervalul orar 20,00-5,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), b), d), n), p) şi q); 5. în/din zona prevăzută la art. 1 este permisă intrarea/ieşirea pentru: a)transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi al resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionarea populaţiei; b)persoanele care nu locuiesc în zona prevăzută la art. 1, dar care desfăşoară activităţi economice sau lucrative în zona carantinată (în domeniile: economic, apărare şi ordine publică, securitate naţională, sanitar, sanitar-veterinar, situaţii de urgenţă, administraţie publică locală, asistenţă şi protecţie socială, juridic şi judiciar, servicii de utilitate publică, agricultură, alimentaţie publică, comunicaţii şi transporturi); c)persoanele care locuiesc în zona carantinată sau în afara zonei carantinate şi desfăşoară activitatea profesională în afara sau în interiorul zonei carantinate; d)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare; e)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie; f)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă (urgenţe medicale); g)deplasarea în vederea obţinerii de acte oficiale (acte de stare civilă, certificate de înmatriculare, permise, paşapoarte etc.); h)deplasarea copiilor/elevilor/studenţilor la cursuri în afara zonei carantinate. Articolul 4
(1) Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor în interes personal sau profesional sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate.
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal sau profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, declaraţia pe propria răspundere (se poate redacta şi de mână) completată în prealabil sau, după caz, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator.
(3) Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/ gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura, precum şi intervalul orar necesar desfăşurării activităţii.
Articolul 5În zona prevăzută la art. 1 se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru persoanele care se află în tranzit: 1. se permite tranzitarea zonei carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localitate; 2. prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, se vor stabili căile de circulaţie care tranzitează zona respectivă şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin mass-media a acestei măsuri. Articolul 6În zona prevăzută la art. 1 se instituie următoarele măsuri suplimentare: 1. se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie în toate spaţiile publice deschise; 2. slujbele religioase se desfăşoară cu participarea credincioşilor doar în exteriorul clădirilor, cu excepţia celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne; 3. slujbele religioase cu caracter privat în lăcaşurile de cult (botezuri, cununii, înmormântări) se desfăşoară cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare participant şi cu respectarea regulilor de protecţie sanitară; 4. accesul credincioşilor în lăcaşurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual se poate face astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă de minimum 2 m între persoane; 5. se oficiază evenimentele de stare civilă cu prezenţa a maximum 8 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maximum 20 de persoane, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne; 6. se interzic circulaţia persoanelor în grupuri mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii şi formarea unor asemenea grupuri; 7. se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness; 8. activităţile de pregătire fizică a sportivilor profesionişti legitimaţi şi/sau de performanţă în spaţii deschise şi/sau închise se realizează cu respectarea regulilor de protecţie sanitară şi distanţare între participanţi. Articolul 7În zona prevăzută la art. 1 se interzic următoarele activităţi: 1. organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spaţii deschise; 2. organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi locuri de joacă, spaţii de tip after-school etc.; 3. activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepţia cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional; 4. organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi/sau deschise; 5. organizarea şi desfăşurarea de activităţi de tipul spectacolelor şi/sau concertelor; 6. organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment în spaţii închise sau deschise; 7. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nonalcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi/sau exteriorul clădirilor. Se permite comercializarea produselor doar în sistem „take-away" (la pachet) şi/sau cattering; 8. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, excepţie făcând agenţiile cu sistem loto (bilete jucate în sistem automatizat), care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri şi lozuri; 9. toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil; 10. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a piscinelor interioare; 11. organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor şi pieţelor de vechituri în spaţii închise; 12. desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise. Articolul 8
(1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare până la ora 18,00, cu excepţia farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant, care pot avea program non-stop.
(2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de sănătate publică şi distanţare fizică.
Articolul 9Cursurile unităţilor de învăţământ se vor desfăşura în zona carantinată, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare. Articolul 10Operatorii economici publici şi privaţi care desfăşoară activităţi de transport de persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Activitatea acestora se va desfăşura prin ocuparea a 50% din locurile existente pe scaun în fiecare vehicul şi cu respectarea normelor de protecţie sanitară stabilite în perioada stării de alertă pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2, în următoarele condiţii: a)administratorii vor dezinfecta mijloacele de transport după fiecare cursă efectuată; b)pasagerii vor purta masca de protecţie pe tot parcursul călătoriei; c)numărul de pasageri permis în fiecare mijloc de transport va fi egal cu jumătate din numărul locurilor de pe scaun existente în fiecare mijloc de transport; d)se va respecta circuitul de urcare/coborâre în/din mijlocul de transport. Accesul pasagerilor se va realiza pe uşa din faţă, iar coborârea pe uşa din spate. Articolul 11Comandantul intervenţiei se numeşte inspectorul-şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara. În exercitarea atribuţiilor de serviciu se vor pune în aplicare măsurile stabilite prin Planul-cadru integrat de acţiune al Ministerului Afacerilor Interne. Articolul 12Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara va întreprinde următoarele: 1. analizarea oportunităţilor şi prioritizarea testării persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii; 2. stabilirea unui calendar periodic pentru dezinfectarea spaţiilor publice la un interval de 48 de ore şi urmărirea îndeplinirii acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în cauză; 3. îndrumarea şi implicarea medicilor de familie de pe raza localităţilor în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate/carantinate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale populaţiei din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc.); 4. supravegherea colectării deşeurilor medicale în cadrul contractual cu cabinetele medicilor de familie şi asigurarea respectării normelor specifice acestei activităţi. Articolul 13
(1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 14Alte acţiuni operative pentru punerea în aplicare a măsurilor de prevenire şi combatere a răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Hunedoara. Articolul 15Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara" al Judeţului Hunedoara va asigura transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din zona carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei. Articolul 16Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara coordonează operaţional, prin Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Hunedoara, măsurile de ordine publică, adoptând/adaptând măsurile din competenţă pentru implementarea deciziei de instituire a carantinei în zona prevăzută la art. 1. Articolul 17Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara instituie filtre rutiere pe toate căile de comunicaţie, la intrarea/ieşirea în/din zona prevăzută la art. 1, în vederea limitării tranzitării zonei, şi menţine ordinea publică în aceasta. Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi asigură respectarea regimului juridic al frontierei de stat în zonele prevăzute la Articolul 18Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Hunedoara, care va informa preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara, Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara şi autoritatea publică locală competentă, şi spre informare la Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. Articolul 19Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 26.10.2021, ora 8,00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 9.11.2021, ora 8,00, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 27.10.2021, ora 8,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei. Articolul 20Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. Articolul 21 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 7929/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 7929 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 7929/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu