Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 742 din 22 iunie 2009

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerintelor tehnice pentru navele de navigatie interioara

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 475 din 9 iulie 2009In temeiul prevederilor art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ale art. 16 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 şi 858 bis din 19 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. In anexa nr. 1 „Lista căilor navigabile interioare comunitare repartizate geografic în zonele 1, 2, 3 şi 4", la capitolul III, menţiunea referitoare la Republica Italia se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Republica Italiană

Toate căile navigabile naţionale."

2. Anexa nr. 2 „Cerinţe tehnice minime aplicabile navelor care navighează pe căile navigabile interioare din zonele 1,2, 3 şi 4" se modifică şi se completează conform anexei nr. 1.

3. Anexa nr. 5 „Modele de Certificate comunitare pentru navigaţie interioară" se modifică şi se completează conform anexei nr. 2.

Art. II. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. III. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin transpune Directiva 2009/46/CE a Comisiei din 24 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2006/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 109 din 30 aprilie 2009.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Marin Anton,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1

1. Cuprinsul se modifică după cum urmează:

a) Titlul capitolului 8a are următorul text: „EMISII DE GAZE ŞI PARTICULE POLUANTE DE LA MOTOARELE DIESEL".

b) După titlul capitolului 8a se introduc următoarele articole:

„Articolul 8a.01 - Definiţii

Articolul 8a.02 - Dispoziţii generale

Articolul 8a.03 -Aprobări de tip recunoscute

Articolul 8a.04 - Incercarea privind instalarea şi încercarea intermediară şi specială

Articolul 8a.05 - Servicii tehnice."

c) Titlul articolului 10.03a se înlocuieşte cu următorul text: „Instalaţii fixe de stingere a incendiului pentru protecţia încăperilor de locuit, timoneriilor şi încăperilor pentru pasageri".

d) Titlul articolului 10.03b se înlocuieşte cu următorul text: „Instalaţii fixe de stingere a incendiului pentru protecţia încăperilor de maşini, de căldări şi compartimentul pompelor".

e) După articolul 24.07 se introduce următorul titlu: „Articolul 24.08 - Prevederi tranzitorii la articolul 2.18".

f) După articolul 24a.04 se introduce următorul titlu: „Articolul 24a.05 -Prevederi tranzitorii la articolul 2.18".

g) După apendicele IV se adaugă următorul apendice: „Apendice V - PROTOCOLUL PRIVIND PARAMETRII MOTORULUI".

2. Articolul 1.01 se modifică după cum urmează:

a) Punctul 52 se înlocuieşte cu următorul text:

„52) «zone pentru adunare» - zonele navei care sunt protejate special şi în care se adună persoanele în eventualitatea unui pericol;".

b) Punctul 76 se înlocuieşte cu următorul text:

„76) «pescajul (T)» - distanţa verticală în m între faţa inferioară a tablelor fundului, fără a lua în consideraţie chila sau alţi apendici ficşi, şi planul pescajului maxim;".

c) După punctul 76 se introduce punctul 76a:

,,76a) «pescajul total (TOA)» - distanţa verticală în m între faţa inferioară a tablelor fundului, incluzând chila şi sau alţi apendici ficşi, şi planul pescajului maxim;".

d) După punctul 97 se introduc punctele 97a şi 97b:

,,97a) «lumini de navigaţie» - prezenţe luminoase ale luminilor de navigaţie pentru identificarea construcţiei navale;

97b) «semnale luminoase» - prezenţe luminoase care însoţesc semnalele optice sau acustice;".

3. La articolul 2.07, alineatul 1 se înlocuieşte cu următorul text:

„1. Proprietarul unei construcţii navale sau reprezentantul său trebuie să comunice autorităţii competente orice schimbare de nume al construcţiei navale sau de proprietar al construcţiei navale, orice modificare a tonajului şi orice schimbare a înregistrării sau a portului de origine şi să trimită Certificatul comunitar acestei autorităţi în vederea modificării."

4. Articolul 7.04 se modifică după cum urmează:

a) Alineatul 3 se înlocuieşte cu următorul text:

„3. Direcţia de propulsie a navei de către maşinile principale de propulsie, precum şi viteza de rotaţie a elicei sau a maşinilor principale de propulsie trebuie să fie indicate."

b) A doua frază a alineatului 9 se înlocuieşte cu următorul text:

„Cerinţele prevăzute la alin. 1-8 trebuie aplicate, prin analogie, ţinându-se cont de caracteristicile specifice şi de dispunerile selectate pentru mecanismele de guvernare şi de propulsie mai sus amintite. In analogie cu alin. 2, fiecare unitate trebuie să fie controlată de o manetă care să se deplaseze pe un arc de cerc aşezat într-un plan vertical aproximativ paralel cu direcţia de înaintare a unităţii. Prin poziţia manetei direcţia de înaintare care acţionează asupra navei trebuie să fie clară.

Dacă instalaţiile cu elice orientabile sau cu propulsoare cicloidale nu sunt controlate prin intermediul manetelor, comisia de inspecţie poate permite derogări de la alin. 2. Aceste derogări sunt menţionate în certificatul comunitar din caseta 52."

5. După capitolul 8 se introduce capitolul 8a, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL 8a

Emisii de gaze şi particule poluante de la motoarele diesel

Articolul 8a.01

Definiţii

In prezentul capitol:

1. «motor» înseamnă un motor care funcţionează pe principiul aprinderii prin comprimare (motor diesel);

1a. «motor de propulsie» înseamnă un motor pentru propulsia unei nave de navigaţie interioară, conform art. 2 din Directiva 97/68/CE1;

1b. «motor auxiliar» înseamnă un motor pentru utilizarea în alte scopuri decât propulsia unei nave de navigaţie interioară;

1c. «motor de înlocuire» înseamnă un motor utilizat, reparat, care are ca scop înlocuirea unui motor funcţional în prezent şi care este de aceeaşi concepţie (motor cu cilindri în linie, motor cu cilindri în V) ca şi motorul ce va fi înlocuit, având acelaşi număr de cilindri şi ale cărui putere şi turaţie nu diferă cu mai mult de 10% de puterea şi turaţia motorului ce va fi înlocuit;

2. «aprobare de tip» înseamnă procedura definită în art. 2 a doua liniuţă din Directiva 97/68/CE, cu modificările ulterioare, prin care un stat membru certifică faptul că un tip de motor sau o familie de motoare satisface cerinţele tehnice relevante privind nivelul emisiei de gaze şi particule poluante produse de motor (motoare);

3. «încercarea privind instalarea» înseamnă procedura prin care autoritatea competentă se asigură că motorul instalat pe o navă de navigaţie interioară corespunde cerinţelor tehnice din acest capitol cu privire la nivelul emisiei de gaze şi particule poluante, chiar şi în urma efectuării eventualelor modificări şi/sau reglaje după emiterea aprobării de tip;

4. «încercarea intermediară» înseamnă procedura prin care autoritatea competentă se asigură că motorul instalat pe o navă de navigaţie interioară corespunde cerinţelor tehnice din acest capitol cu privire la nivelul emisiei de gaze şi particule poluante, chiar şi în urma efectuării eventualelor modificări şi/sau reglaje după încercarea privind instalarea;

5. «încercarea specială» înseamnă procedura prin care autoritatea competentă se asigură că, după fiecare modificare importantă la motorul unei nave de navigaţie interioară în ceea ce priveşte emisia de gaze şi particule poluante, motorul corespunde încă cerinţelor tehnice din acest capitol;

6. (fără obiect);

7. «familie de motoare» înseamnă o grupare de motoare efectuată de către producător, care, prin concepţia lor, se preconizează să aibă caracteristici similare de evacuare a emisiei de gaze şi particule poluante aşa cum sunt definite în art. 2 paragraful 4 al Directivei 97/68/CE, cu modificările ulterioare, şi care corespund cerinţelor regulilor conform art. 8a.03;

8. (fără obiect);

9. (fără obiect);

10. (fără obiect);

11. «producător», în conformitate cu definiţia art. 2 din Directiva 97/68/CE, cu modificările ulterioare, înseamnă persoana sau organismul responsabil faţă de autorităţile competente în materie de aprobare pentru toate aspectele aferente procesului de aprobare de tip şi pentru asigurarea conformităţii producţiei. Nu este necesar ca persoana sau organismul să fie direct implicat în toate etapele construirii motorului;

12. (fără obiect);

13. (fără obiect);

14. (fără obiect);

15. (fără obiect);

16. «protocol privind parametrii motorului» înseamnă documentul menţionat în apendicele V în care sunt înregistraţi/înregistrate în mod adecvat toţi parametrii, toate componentele şi reglajele motorului care afectează nivelul emisiei de gaze şi particule poluante, precum şi modificările aduse acestor parametri;

17. «Instrucţiunile producătorului motorului pentru controlul componentelor şi parametrilor motorului cu relevanţă pentru emisia de gaze de evacuare» înseamnă documentul întocmit în scopul desfăşurării încercării privind instalarea şi a încercărilor intermediare sau speciale.

Articolul 8a.02

Dispoziţii generale

1. Fără a aduce atingere cerinţelor Directivei 97/68/CE, dispoziţiile prezentului capitol se aplică tuturor motoarelor care au o putere nominală mai mare de 19 kW, instalate pe navele de navigaţie interioară sau în maşinile instalate la bord.

2. Motoarele trebuie să respecte cerinţele Directivei 97/68/CE.

3. Conformitatea cu valorile-limită ale emisiilor de gaze de evacuare din etapa aplicabilă se stabileşte pe baza unei aprobări de tip în conformitate cu art. 8a.03.

4. Incercări privind instalarea:

a) după instalarea motorului la bord, însă înainte de a fi pus în funcţiune, trebuie efectuată o încercare privind instalarea.

1 Directiva 97/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1997 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanţi gazoşi şi de pulberi provenind de la motoarele cu ardere internă care urmează să fie instalate pe echipamentele mobile fără destinaţie rutieră, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 59 din 27 februarie 1998.

Această încercare, care face parte din inspecţia iniţială a navei de navigaţie interioară sau dintr-o inspecţie specială determinată de instalarea motorului în cauză, are ca rezultat fie înregistrarea motorului în certificatul comunitar ce urmează să fie emis pentru prima dată, fie modificarea certificatului comunitar existent;

b) Comisia de inspecţie poate renunţa la încercarea privind instalarea în conformitate cu lit. a), în cazul în care un motor care are o putere nominală produsă PN mai mică de 130 kW este înlocuit cu un motor cu aceeaşi aprobare de tip. O condiţie preliminară este că proprietarul navei sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să informeze Comisia de inspecţie cu privire la înlocuirea motorului şi să depună o copie a aprobării de tip şi detalii cu privire la numărul de identificare al motorului nou-instalat. Comisia de inspecţie operează modificările adecvate în certificatul comunitar (a se vedea caseta 52).

5. Incercările intermediare asupra motorului se efectuează în contextul inspecţiei periodice, în conformitate cu art. 2.09.

6. După fiecare modificare semnificativă a unui motor, în cazul în care astfel de modificări pot afecta emisia de gaze şi particule poluante provenind de la motor, trebuie efectuată, fără excepţie, o încercare specială.

6a. Rezultatele încercărilor în conformitate cu alin. 4-6 sunt înregistrate în protocolul privind parametrii motorului.

7. Comisia de inspecţie menţionează în certificatul comunitar, în caseta 52, numerele aprobării de tip şi numerele de identificare ale tuturor motoarelor care sunt instalate la bordul navei şi care intră sub incidenţa cerinţelor prezentului capitol. Pentru motoarele care fac obiectul art. 9 alin. (4) lit. a) din Directiva 97/68/CE este suficient numărul de identificare.

8. In scopul îndeplinirii sarcinilor în conformitate cu prezentul capitol, autoritatea competentă -Autoritatea Navală Română - poate apela la un serviciu tehnic.

Articolul 8a.03

Aprobări de tip recunoscute

1. Următoarele aprobări de tip sunt recunoscute, cu condiţia ca utilizarea motorului să fie conformă cu aprobarea de tip corespunzătoare:

a) aprobări de tip în conformitate cu Directiva 97/68/CE;

b) aprobări de tip care, în conformitate cu Directiva 97/68/CE2, sunt recunoscute ca fiind echivalente.

2. Pentru fiecare motor cu aprobarea de tip trebuie păstrate la bord pentru a fi puse la dispoziţie următoarele documente sau copii ale acestora:

a) documentul privind aprobarea de tip;

b) instrucţiunile producătorului motorului pentru controlul componentelor şi parametrilor motorului cu relevanţă pentru emisia de gaze de evacuare;

c) protocolul privind parametrii motorului.

Articolul 8a.04

Incercarea privind instalarea şi încercarea intermediară şi specială

1. In momentul efectuării încercării privind instalarea în conformitate cu art. 8a.02 alin. 4 şi în eventualitatea încercărilor intermediare efectuate în conformitate cu art. 8a.02 alin. 5 şi a încercărilor speciale efectuate în conformitate cu art. 8a.02 alin. 6, autoritatea competentă inspectează starea actuală a motorului cu privire la componentele, reglajele şi parametrii specificaţi în instrucţiuni în conformitate cu art. 8a.01 alin. 17.

In cazul în care autoritatea constată că motorul nu este conform cu tipul de motor aprobat sau cu familia de motoare aprobată, aceasta poate:

a) să solicite:

aa) adoptarea de măsuri pentru restabilirea conformităţii motorului;

bb) efectuarea modificărilor adecvate în documentul privind aprobarea de tip; sau

b) să dispună măsurarea emisiilor reale.

In cazul incapacităţii de a restabili conformitatea motorului sau în absenţa modificărilor corespunzătoare în documentul privind aprobarea de tip ori dacă măsurătorile indică neconformitatea cu valorile-limită ale emisiilor, autoritatea competentă trebuie să refuze emiterea unui certificat comunitar sau trebuie să retragă orice certificat comunitar care a fost deja emis.

2. In cazul motoarelor dotate cu sisteme de posttratare a gazelor de evacuare, se efectuează controale pentru a se stabili dacă aceste sisteme funcţionează în mod corespunzător în contextul încercării privind instalarea şi al încercărilor intermediare sau speciale.

3. Incercările în conformitate cu alin. 1 se efectuează pe baza Instrucţiunilor producătorului motorului pentru controlul componentelor şi parametrilor motorului cu relevanţă pentru emisia de gaze de evacuare. Această instrucţiune, care trebuie întocmită de către producător şi aprobată de către autoritatea competentă, menţionează componentele care sunt relevante pentru emisia de gaze de evacuare, precum şi reglajele şi parametrii prin care se asigură conformitatea cu valorile-limită ale emisiilor de gaze de evacuare. Instrucţiunea conţine cel puţin următoarele detalii:

a) tipul de motor şi, dacă este cazul, familia de motoare, cu indicarea puterii nominale şi a turaţiei nominale;

b) lista de componente şi parametrii motorului cu relevanţă pentru emisia de gaze de evacuare;

c) caracteristici precise pentru identificarea componentelor permise cu relevanţă pentru emisia de gaze de evacuare (de exemplu, numerele pieselor care apar pe componente);

d) parametrii motorului cu relevanţă pentru emisia de gaze de evacuare, cum ar fi domeniile de reglaj pentru avansul injecţiei, temperatura admisibilă a apei de răcire, contrapresiunea maximă a gazelor de evacuare etc.

In cazul motoarelor echipate cu sisteme de posttratare a gazelor de evacuare, instrucţiunea cuprinde şi proceduri de verificare a funcţionării eficiente a instalaţiei de posttratare a gazelor de evacuare.

4. Instalarea motoarelor pe nave de navigaţie interioară trebuie să respecte restricţiile stabilite în domeniul de aplicare al aprobării de tip. De asemenea, depresiunea de admisie şi contrapresiunea gazelor de evacuare nu trebuie să depăşească valorile indicate pentru motorul aprobat.

5. Dacă motoarele instalate la bord fac parte dintr-o familie de motoare, nu se pot efectua niciun fel de reglaje sau modificări care ar putea să afecteze în mod negativ emisiile de gaze de evacuare şi particule sau care se află în afara domeniului de reglaj propus.

6. In cazul în care, în urma aprobării de tip, trebuie efectuate reglaje sau modificări la motor, acestea trebuie introduse în detaliu în protocolul privind parametrii motorului.

7. In cazul în care încercările privind instalarea şi încercările intermediare arată că, în ceea ce priveşte parametrii, componentele şi caracteristicile reglabile ale acestora, motoarele instalate la bord respectă specificaţiile prevăzute în instrucţiuni în conformitate cu art. 8a.01 alin. 17, atunci se poate presupune că şi emisiile de gaze de evacuare şi particule provenite de la motoare respectă valorile-limită de bază.

8. In cazul în care un motor a obţinut aprobarea de tip, autoritatea competentă poate reduce anvergura încercării privind instalarea şi a încercării intermediare în temeiul prezentelor dispoziţii. Totuşi, încercarea completă trebuie efectuată pentru cel puţin un cilindru sau un motor dintr-o familie de motoare, iar anvergura acestuia poate fi redusă numai în cazul în care există un motiv pentru a crede că toţi ceilalţi cilindri sau toate celelalte motoare se comportă în mod similar cu cilindrul sau cu motorul supus examinării.

2 Acceptările de tip alternative recunoscute în temeiul Directivei 97/68/CE sunt enumerate în anexa XII pct. 2 la Directiva 97/68/CE.

Articolul 8a.05

Servicii tehnice

1. Serviciile tehnice trebuie să se conformeze standardului european privind cerinţele generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări (EN ISO/IEC 17025:2000), având în vedere următoarele condiţii:

a) Producătorii de motoare nu pot fi recunoscuţi ca servicii tehnice.

b) In sensul prezentului capitol, un serviciu tehnic poate să utilizeze, cu aprobarea autorităţii competente, instalaţii de control din afara propriului său laborator de încercare.

c) In cazul în care autoritatea competentă solicită acest lucru, serviciile tehnice demonstrează că sunt recunoscute în Uniunea Europeană ca având dreptul să efectueze tipul de activităţi descrise în prezentul alineat.

d) Serviciile din statele terţe pot fi notificate în calitate de serviciu tehnic recunoscut numai în cadrul unui acord bilateral sau multilateral între Uniunea Europeană şi respectivul stat terţ.

2. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii informează Comisia cu privire la denumirile şi adresele serviciilor tehnice care, împreună cu Autoritatea Navală Română, sunt responsabile pentru aplicarea prevederilor prezentului capitol."

6. Titlul articolului 10.03a se înlocuieşte cu următorul text:

„Instalaţii fixe de stingere a incendiului pentru protecţia încăperilor de locuit, timoneriilor şi încăperilor pentru pasageri".

7. Titlul articolului 10.03b se înlocuieşte cu următorul text:

„Instalaţii fixe de stingere a incendiului pentru protecţia încăperilor de maşini, de căldări şi compartimentul pompelor".

8. La articolul 15.06 alineatul 5, litera a) se înlocuieşte cu următorul text:

,,a) Acestea trebuie să aibă o lăţime de trecere de cel puţin 0,80 m. Dacă acestea conduc spre încăperi folosite de mai mult de 80 de pasageri, ele trebuie să fie conforme cu prevederile menţionate la alin. 3 lit. d) şi e) privitoare la lăţimea ieşirilor care conduc la coridoarele de legătură."

9. La articolul 15.06, alineatul 8 se modifică după cum urmează:

a) Litera e) se înlocuieşte cu următorul text: ,,e) în cazul în care sunt amplasate scaune fixe sau bănci într-o încăpere în care sunt definite zonele pentru adunare, numărul corespunzător de persoane nu trebuie să fie luat în considerare la calcularea suprafeţei totale a zonei pentru adunare menţionate la lit. a). Cu toate acestea, numărul de persoane pentru care sunt amplasate scaune fixe sau bănci într-o anumită încăpere nu trebuie să depăşească numărul de persoane pentru care există zonele pentru adunare în spaţiul respectiv;".

b) Litera f) se înlocuieşte cu următorul text:

,,f) mijloacele de salvare trebuie să fie uşor accesibile din zonele de evacuare;".

c) Litera g) se înlocuieşte cu următorul text:

,,g) trebuie să fie posibilă evacuarea persoanelor din zonele de evacuare respective în condiţii de siguranţă, folosind oricare dintre bordurile navei;".

d) Litera h) se înlocuieşte cu următorul text:

,,h) zonele pentru adunare trebuie să fie situate deasupra liniei de supraimersiune;".

e) Litera i) se înlocuieşte cu următorul text:

,,i) zonele pentru adunare şi zonele de evacuare trebuie să fie indicate ca atare în planul de siguranţă şi afişate prin marcaje la bordul navei;".

f) Litera j) se înlocuieşte cu următorul text:

,,j) dispoziţiile lit. d) şi e) se aplică şi punţilor libere pe care sunt definite zone pentru adunare;".

g) Litera l) se înlocuieşte cu următorul text:

,,l) cu toate acestea, în toate cazurile în care se aplică reduceri în conformitate cu lit. e), j) şi k), suprafaţa totală menţionată la lit. a) trebuie să fie suficientă pentru cel puţin 50% din numărul maxim admis de pasageri."

10. La articolul 15.08, alineatul 6 se înlocuieşte cu următorul text:

„6. Trebuie să fie disponibilă o instalaţie de santină cu tubulatură instalată permanent."

11. La articolul 24.02 alineatul 2, tabelul se modifică după cum urmează:

a) Menţiunea referitoare la articolul 7.02 alineatul 5 devine menţiunea referitoare la articolul 7.02 alineatul 6.

b) După menţiunea referitoare la articolul 7.04 alineatul 2 se introduc următoarele menţiuni:

„alin. 3

Indicarea

Dacă nu este o timonerie amenajată pentru conducerea prin radar de către o singură persoană: NRT, cel târziu la emiterea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2010

alin. 9

a treia frază

Controlul prin manetă

NRT, cel târziu la emiterea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2010

a patra frază

Indicarea clară a direcţiei de propulsie

NRT, cel mai târziu în momentul emiterii sau reînnoirii certificatului comunitar după 1.1.2010"

c) Menţiunea referitoare la articolul 8.02 alineatul 4 se înlocuieşte cu următorul text:

„alin. 4

Ecranarea conectărilor tubulaturilor

NRT, cel târziu la emiterea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2025"

d) După menţiunea referitoare la articolul 8.02 alineatul 4 se introduc următoarele menţiuni:

„alin. 5

Sistem de protecţie a tubulaturii

NRT, cel târziu la emiterea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2025

alin. 6

Izolarea componentelor maşinilor

NRT, cel târziu la emiterea sau reînnoirea certificatului comunitar"

e) Menţiunea referitoare la articolul 8.05 alineatul 9 prima frază devine menţiunea la articolul 8.05 alineatul 9 a doua frază.

f) După menţiunea referitoare la articolul 8.05 alineatul 13 se introduce următoarea menţiune:

„8.06

Tancuri pentru uleiul de ungere, tubulaturi şi accesorii

NRT, cel târziu la emiterea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2045

8.07

Tancurile pentru uleiul utilizat la sistemul de transmitere a puterii, sistemele de comandă şi acţionare şi sistemele de încălzire, tubulaturile şi accesoriile

NRT, cel târziu la emiterea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2045"

g) Menţiunea referitoare la capitolul 8a se înlocuieşte cu următorul text:

8a.02 alin. 2 şi 3

„CAPITOLUL 8a

Conformitatea cu cerinţele/valorile-limită ale emisiilor de gaze de evacuare

Reglementările nu se aplică:

a) motoarelor care au fost instalate înainte de 1.1.2003;  şi

b) motoarelor de înlocuire care sunt instalate până la 31.12.2011 la bordul navelor de navigaţie interioară care erau în exploatare la 1.1.2002.

Pentru motoarele care au fost instalate:

a) la navele de navigaţie interioară între 1.1.2003 şi 1.7.2007 se aplică valorile-limită ale gazelor de evacuare conform celor menţionate în anexa XIV la Directiva 97/68/CE;

b) pe navele de navigaţie interioară sau în maşinile aflate la bord după 30.6.2007 se aplică valorile-limită ale gazelor de evacuare conform celor menţionate în anexa XV la Directiva 97/68/CE.

Cerinţele pentru categoriile:

aa) V pentru motoarele de propulsie şi pentru motoarele

auxiliare de peste 560 KW; şi

bb) D, E, F, G, H, I, J, K pentru motoarele auxiliare din Directiva 97/68/CE se aplică în mod echivalent."

h) Menţiunea referitoare la articolul 9.15 alineatul 9 devine menţiunea la articolul 9.15 alineatul 10.

i) După titlul „Capitolul 15" se introduce următoarea menţiune:

„15.01 alin. 1 lit. c)

Neaplicarea art. 8.08 alin. 2 a doua frază

NRT, cel târziu la emiterea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2007"

j) Menţiunea referitoare la articolul 15.01 alineatul 1 litera d) se înlocuieşte cu următorul text:

„lit. d)

Neaplicarea art. 9.14 alin. 3 a doua frază pentru tensiuni nominale de peste 50 V

NRT, cel târziu la emiterea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2010"

12. La articolul 24.06 alineatul 5, tabelul se modifică după cum urmează:

a) După menţiunea referitoare la articolul 7.02 alineatul 2 se introduc următoarele menţiuni:

„7.04 alin. 3

Indicarea

Dacă nu este o timonerie amenajată pentru conducerea prin radar de către o singură persoană: NRT, cel târziu la emiterea sau reînnoirea certificatului comunitardupă 1.1.2010

1.4.2007

alin. 9, a treia frază

Controlul prin manetă

NRT, cel târziu la emiterea sau reînnoirea certificatului comunitardupă 1.1.2010

1.4.2007

a patra frază

Interzicerea indicării direcţiei jetului

NRT, cel târziu la emiterea sau reînnoirea certificatului comunitardupă 1.1.2010

1.4.2007"

b) Menţiunea referitoare la articolul 8.02 alineatul 4 se înlocuieşte cu următorul text:

„8.02 alin. 4

Ecranarea conectărilor tubulaturilor

NRT, cel târziu la emiterea sau reînnoirea certificatului comunitardupă 2025

1.4.2007"

c) După menţiunea referitoare la articolul 8.02 alineatul 4 se introduc următoarele menţiuni:

„alin. 5

Sistem de protecţie a tubulaturii

NRT, cel târziu la emiterea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2025

1.4.2007

alin. 6

Izolarea componentelor maşinilor

NRT, cel târziu la emiterea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2025

1.4.2003"

d) Menţiunea referitoare la articolul 8.05 alineatul 9 prima frază devine menţiunea referitoare la articolul 8.05 alineatul 9 a doua frază.

e) După menţiunea referitoare la articolul 8.05 alineatul 13 se introduc următoarele menţiuni:

„8.06

Tancuri pentru uleiul de ungere, tubulaturi şi accesorii

NRT, cel târziu la emiterea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2045

1.4.2007

8.07

Tancurile pentru uleiul utilizat la sistemul de transmitere a puterii, sistemele de comandă şi acţionare şi sistemele de încălzire, tubulaturile şi accesoriile

NRT, cel târziu la emiterea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2045

1.4.2007"

f) Menţiunea referitoare la capitolul 8a se înlocuieşte cu următorul text:

8a.02 alin. 2 şi 3

„CAPITOLUL 8a

Respectarea cerinţelor/valorilor-limită ale emisiilor de gaze de evacuare

Reglementările nu se aplică:

a) motoarelor instalate înainte de 1.1.2003;

şi

b) motoarelor de înlocuire instalate până la 31.12.2011 la bordul navelor de navigaţie interioară care erau în exploatare la 1.1.2002. Pentru motoarele care au fost instalate:

a) la navele de navigaţie interioară între 1.1.2003 şi 1.7.2007 se aplică valorile-limită ale gazelor de evacuare conform celor menţionate în anexa XIV la Directiva 97/68/CE;

b) la navele de navigaţie interioară sau maşinilor de la bord după 30.6.2007 se aplică valorile-limită ale gazelor de evacuare conform celor menţionate în anexa XV la Directiva 97/68/CE.

Cerinţele pentru categoriile:

aa) V pentru motoarele de propulsie şi pentru

motoarele auxiliare de peste 560 kW;

şi

bb) D, E, F, G, H, I, J, K pentru motoarele

auxiliare din Directiva 97/68/CE se aplică în mod

echivalent.

1.1.2002 1.7.2007"

g) Menţiunea referitoare la articolul 15.01 alineatul 1 litera c) se înlocuieşte cu următorul text:

„15.01 alin. 1 lit. c)

Neaplicarea art. 8.08 alin. 2, a doua frază

NRT, cel târziu la emiterea sau reînnoirea certificatului comunitar după

1.1.2006"

13. După articolul 24.07 se adaugă următorul articol:

„Articolul 24.08

Prevederi tranzitorii la articolul 2.18

La emiterea unui certificat comunitar pentru o navă de navigaţie interioară care după data de 31 martie 2007 deţinea un certificat de navă valabil în conformitate cu Regulamentul de inspecţie a navelor pe Rin se utilizează numărul european unic de identificare a navei deja acordat şi, după caz, completat prin marcarea pe prima poziţie a cifrei «0»."

14. La articolul 24a.02 alineatul 2, tabelul se modifică după cum urmează:

a) Menţiunea referitoare la articolul 7.02 alineatul 5 este menţiunea referitoare la articolul 7.02 alineatul 6.

b) După menţiunea referitoare la articolul 7.04 alineatul 2 se introduc următoarele menţiuni:

„alin. 3

Indicarea

Dacă nu este o timonerie amenajată pentru conducerea prin radar de către o singură persoană: NRT, cel târziu la emiterea sau reînnoirea certificatului comunitar după 30.12.2024

alin. 9, a treia frază

Controlul prin manetă

NRT, cel târziu la emiterea sau reînnoirea certificatului comunitar după 30.12.2024

a patra frază

Interzicerea indicării direcţiei jetului

NRT, cel târziu la emiterea sau reînnoirea certificatului comunitar după 30.12.2024"

c) După menţiunea referitoare la articolul 8.02 alineatul 1 menţiunea

„alin. 4

Protecţia componentelor maşinilor

NRT, cel târziu la emiterea sau reînnoirea certificatului comunitar"

se înlocuieşte cu următoarele menţiuni:

„alin. 4

Ecranarea conectărilor tubulaturilor

NRT, cel târziu la emiterea sau reînnoirea certificatului comunitar după 30.12.2024

alin. 5

Sistem de protecţie a tubulaturii

NRT, cel târziu la emiterea sau reînnoirea certificatului comunitar după 30.12. 2024

alin. 6

Izolarea componentelor maşinilor

NRT, cel târziu la emiterea sau reînnoirea certificatului comunitar"

d) Menţiunea referitoare la articolul 8.05 alineatul 7 se înlocuieşte cu următorul text:

„alin. 7, primul paragraf

Valvula, cu închidere rapidă de pe tanc acţionată de pe punte, chiar şi atunci când încăperile respective sunt închise.

NRT, cel târziu la emiterea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2029"

e) Menţiunea referitoare la articolul 8.05a alineatul 9 prima frază este menţiunea la articolul 8.05 alineatul 9 a doua frază.

f) După menţiunea referitoare la articolul 8.10 alineatul 3 se introduce următoarea menţiune referitoare la capitolul 8a:

„CAPITOLUL8a

Reglementările nu se aplică:

a) motoarelor de propulsie şi motoarelor auxiliare cu o putere nominală de peste 560 kW din următoarele categorii în conformitate cu apendicele I pct. 4.1.2.4 din Directiva 97/68/CE:

aa) V1: 1 - V1: 3, care până la 31 decembrie 2006; bb)V1:4 şi V2: 1 - V2: 5, care până la 31 decembrie 2008 sunt instalate pe navele de navigaţie interioară sau în maşinile de la bord;

b) motoarelor auxiliare cu o putere nominală de până la 560 kW şi turaţia variabilă, aparţinând următoarelor categorii în conformitate cu art. 9.4a din Directiva 97/68/CE:

aa) H, care până la 31 decembrie 2005;

bb) I şi K, care până la 31 decembrie 2006;

cc) J, care până la 31 decembrie 2007 sunt instalate pe navele de navigaţie interioară sau în maşinile de la bord;

c) motoarelor auxiliare cu o putere nominală de până la 560 kW şi turaţia constantă din următoarele categorii în conformitate cu art. 9.4a din Directiva 97/68/CE:

aa) D, E, F şi G, care până la 31 decembrie 2006*;

bb) H, I şi K, care până la 31 decembrie 2010;

cc) J, care până la 31 decembrie 2011 sunt instalate pe navele de navigaţie interioară sau în maşinile de la bord;

d) motoarelor care respectă valorile-limită conform celor menţionate în anexa XIV la Directiva 97/68/CE şi care până la 30 iunie 2007 sunt instalate pe navele de navigaţie interioară sau în maşinile de la bord;

e) motoarelor de înlocuire, care până la 31 decembrie 2011 sunt instalate pe navele de navigaţie interioară sau în maşinile de la bord, pentru înlocuirea unui motor pentru care, în conformitate cu lit. a)-d) de mai sus, reglementările nu se aplică.

Datele menţionate la alin. a), b), c) şi d) se prelungesc cu doi ani în ceea ce priveşte motoarele cu o dată de fabricaţie anterioară datelor menţionate.

* In conformitate cu anexa I pct. 1A alin. (ii) din Directiva 2004/26/CE de modificare a Directivei 97/68/CE, limitele pentru aceste motoare auxiliare cu turaţie constantă se aplică doar de la data respectivă."

15. După articolul 24a.04 se adaugă următorul articol:

„Articolul 24a.05

Prevederi tranzitorii la articolul 2.18

Articolul 24.08 se aplică mutatis mutandis."

16. In apendicele II, Instrucţiunea administrativă nr. 23 se înlocuieşte cu următorul text:

„Instrucţiunea administrativă nr. 23

Utilizarea motorului conform aprobării de tip corespunzătoare

[Art. 8a.03 alin. 1 din anexa nr. 2]

1. Introducere

In conformitate cu art. 8a.03 alin. 1, aprobările de tip în temeiul Directivei 97/68/CE şi aprobările de tip care, în temeiul Directivei 97/68/CE, sunt recunoscute ca echivalente sunt recunoscute, cu condiţia ca utilizarea motorului să fie conformă cu aprobarea de tip corespunzătoare.

De asemenea, motoarele de la bordul navelor de navigaţie interioară pot avea mai multe utilizări.

Secţiunea 2 din prezenta instrucţiune administrativă descrie când utilizările motorului pot fi considerate conforme cu aprobarea de tip corespunzătoare. In secţiunea 3 se clarifică modul în care trebuie tratate motoarele care în cursul operaţiunilor de la bord trebuie să aibă mai multe utilizări.

2. Aprobarea de tip corespunzătoare

Utilizările motoarelor sunt considerate conforme cu aprobarea de tip corespunzătoare pe baza următorului tabel. Categoriile de motoare, etapele valorilor-limită şi ciclurile de încercare sunt menţionate în conformitate cu atribuirea numerelor aprobărilor de tip.

Utilizarea motorului

Temei juridic

Categoria de motor

Etapa valorilor- limită

Incercare

Cerinţă

Ciclu ISO 8178

Motoarele de propulsie cu caracteristici de elice

    I

Directiva 97/68/CE

V

IIIA

C1

E3

RINR

-

I, II2

-

E3

Motoarele principale de propulsie cu turaţia constantă (inclusiv instalaţiile cu propulsie diesel electrică şi elice cu pas variabil)

   II

Directiva 97/68/CE

V

IIIA

C1

E2

RINR

-

I, II2

-

E2

Utilizarea motorului

Temei juridic

Categoria de motor

Etapa valorilor- limită

Incercare

Cerinţă

Ciclu ISO 8178

Motoare auxiliare cu

Turaţie constantă

  III

Directiva 97/68/CE

D, E, F, G

II

B

D2

H, I, J, K

IIIA

V3

RINR

-

I, II2

-

D2

Turaţie variabilă şi sarcină variabilă

  IV

Directiva 97/68/CE

D, E, F, G

II

A

C1

H, I, J, K

IIIA

V3

L, M, N, P

IIIB

Q, R

IV

RINR

-

I, II2

-

C1

1 Utilizarea «propulsia navei de navigaţie interioară cu caracteristici de elice» sau «propulsia navei de navigaţie interioară la o turaţie constantă» trebuie specificată în aprobarea de tip.

2 Valorile-limită din etapa II stipulate în RINR intră în vigoare de la 1 iulie 2007.

3 Se aplică doar pentru motoarele cu putere nominală mai mare de 560 kW.

3. Utilizări speciale ale motorului

3.1. Motoarele care pe parcursul operaţiunilor de la bord trebuie să aibă mai multe utilizări trebuie tratate după cum urmează:

a) motoarele auxiliare care acţionează instalaţii sau maşini care, în conformitate cu tabelul din secţiunea 2, trebuie să fie repartizate utilizărilor III sau IV trebuie să fi obţinut aprobarea de tip pentru fiecare dintre utilizările respective prevăzute în acest tabel;

b) motoarele principale de propulsie care acţionează suplimentar instalaţii sau maşini trebuie să fi obţinut doar aprobarea de tip necesară pentru tipul relevant de propulsie principală în conformitate cu tabelul din secţiunea 2, în măsura în care utilizarea principală a motorului este propulsia navei de navigaţie interioară. In cazul în care timpul afectat pentru o singură utilizare auxiliară depăşeşte 30%, motorul trebuie să fi obţinut, pe lângă aprobarea de tip pentru utilizarea principală pentru propulsie, o altă aprobarea de tip cu privire la utilizarea auxiliară.

3.2. Motoarele care acţionează propulsoarele prova, direct sau prin intermediul unui generator, la:

a) turaţia şi sarcina variabilă a motorului, pot fi asimilate utilizărilor I sau IV în conformitate cu tabelul din secţiunea 2;

b) turaţia constantă a motorului, pot fi asimilate utilizărilor II sau III în conformitate cu tabelul din secţiunea 2.

3.3. Motoarele instalate trebuie să aibă o putere autorizată în baza aprobării de tip şi indicaţiei de pe motor prin intermediul identificării tipului. In cazul în care astfel de motoare trebuie să acţioneze instalaţii sau maşini cu consum de putere mai mic, puterea poate fi redusă doar prin măsuri exterioare motorului pentru a obţine nivelul de putere necesar pentru utilizare."

17. Se adaugă următorul apendice V:

„Apendice V

Protocolul privind parametrii motorului

0. Informaţii generale

0.1. Informaţii cu privire la motor

0.1.1. Marca:

0.1.2. Descrierea producătorului:

0.1.3. Numărul aprobării de tip:

0.1.4. Numărul de identificare al motorului:

0.2. Documentaţie

Parametrii motorului trebuie să fie încercaţi, iar rezultatele încercării, atestate. Documentaţia trebuie să fie formată din fişe separate, numerotate individual, semnate de către controlor şi ataşate la prezentul protocol.

0.3. Incercarea

Incercarea trebuie efectuată pe baza Instrucţiunilor producătorului motorului pentru controlul componentelor şi parametrilor motorului cu relevanţă pentru emisia de gaze de evacuare. In cazurile motivate în mod corespunzător, controlorii pot renunţa la controlul anumitor parametri ai motorului.

0.4. Protocolul privind parametrii motorului, inclusiv înregistrările grafice, însumează..............* pagini.

1. Parametrii motorului

Se certifică prin prezenta faptul că motorul încercat nu s-a abătut în mod excesiv de la parametrii prevăzuţi.

1.1. Inspecţia instalării

Denumirea şi adresa unităţii de încercare:

Numele controlorului:

Locul şi data:

Semnatura:

Incercarea a fost recunoscută de către autoritatea competentă:

Locul şi data:

Semnătura:

Ştampila autorităţii competente

* Se completează de către controlor.

1.2. |_| Incercare intermediară |_| Incercare specială

Denumirea si adresa unităţii de încercare:

Numele controlorului:

Locul şi data:

Semnătura:

Incercarea a fost recunoscută de către autoritatea competentă:

Locul şi data:

Semnătura

Ştampila autorităţii competente

1.2. |_| Incercare intermediară |_| Incercare specială

Denumirea si adresa unităţii de încercare:

Numele controlorului:

Locul şi data:

Semnătura:

Incercarea a fost recunoscută de către autoritatea competentă:

Locul şi data:

Semnătura

Ştampila autorităţii competente

1.2. |_| Incercare intermediară |_| Incercare specială

Denumirea si adresa unităţii de încercare:

Numele controlorului:

Locul şi data:

Semnătura:

Incercarea a fost recunoscută de către autoritatea competentă:

Locul şi data:

Semnătura

Ştampila autorităţii competente

Anexă la Protocolul privind parametrii motorului

Numele navei de navigaţie interioară:

Număr european unic de identificare a navei:

|_| Inspecţie de instalare                   |_| Incercare intermediară                         |_| Incercare specială

Constructor:

..........................................................................................

(denumire comercială/marcă comercială/denumire comercială a producătorului)

Tip de motor:

...................................................................................................

(familia de motoare/descrierea constructorului)

Putere nominală

(kW) ......................                  Turaţie [1/min.]: .............................                     Număr de cilindri .......................

Scopul în care este utilizat motorul........................................................................................................................................................

(propulsia principală a navei/antrenarea generatorului/propulsia travers prova/motor auxiliar etc.)

Numărul aprobării de tip.....................................................

Număr de identificare al motorului

.............................................................................

(număr de serie/număr unic de înregistrare)

Anul de fabricaţie al motorului...................................................

Locul instalării............................................................................

Motorul şi componentele motorului cu relevanţă pentru gazele de evacuare au fost identificate pe baza detaliilor de pe plăcuţa de identificare.

Incercarea a fost efectuată pe baza Instrucţiunilor producătorului motorului pentru controlul componentelor şi a parametrilor motorului cu relevanţă pentru gazele de evacuare.

A. ÎNCERCAREA COMPONENTELOR

Componentele suplimentare cu relevanţă pentru gazele de evacuare şi menţionate în Instrucţiunile producătorului motorului pentru controlul componentelor şi parametrilor motorului cu relevanţă pentru gazele de evacuare trebuie incluse în tabel.

Componentă

Numărul componentei înregistrate

Conformitate

Arbore de distribuţie/piston

|_| Da      |_| Nu      |_| Nu se aplică

Injector

|_| Da      |_| Nu      |_| Nu se aplică

Număr echipament de date/software

|_| Da      |_| Nu      |_| Nu se aplică

Pompă de injecţie

|_| Da      |_| Nu      |_| Nu se aplică

Chiulasă

|_| Da      |_| Nu      |_| Nu se aplică

Turbosuflanta gazelor de evacuare

|_| Da      |_| Nu      |_| Nu se aplică

Răcitorul aerului de supraalimentare

|_| Da      |_| Nu      |_| Nu se aplică

|_| Da      |_| Nu      |_| Nu se aplică

|_| Da      |_| Nu      |_| Nu se aplică

|_| Da      |_| Nu      |_| Nu se aplică

B. INSPECŢIE VIZUALA A CARACTERISTICILOR REGLABILE SI A PARAMETRILOR MOTORULUI

Parametru

Valoarea înregistrată

Conformitate

Avans la injecţie, timp de injecţie

|_| Da

|_| Nu

C. INSPECŢIA INSTALAŢIEI DE ADMISIE A AERULUI SI A INSTALAŢIEI DE EVACUARE A GAZELOR

|_|

S-au efectuat măsurători pentru verificarea respectării valorilor autorizate.

Depresiune la admisie:

Contrapresiune în instalaţia de evacuare:

kPa la turaţia nominală şi sarcina completă Pa la turaţia nominală şi sarcina completă

|_|

S-a efectuat o inspecţie vizuală a instalaţiei de admisie a aerului şi a instalaţiei de evacuare a gazelor. Nu au fost descoperite abateri care să sugereze nerespectarea valorilor autorizate.

D. Observaţii:........................................................................................................................................................................ ...................

(S-au identificat următoarele reglaje, modificări sau schimbări neconforme la motorul instalat.)

........................................................................................................................................................................ ........................................

........................................................................................................................................................................ ........................................

........................................................................................................................................................................ ........................................

Numele controlorului:.............................................................................

Locul şi data:..........................................................................................

Semnătura:............................................................................................"

ANEXA Nr. 2

La anexa nr. 5, partea I se modifică după cum urmează:

1. Al treilea alineat al specificaţiei de la pagina 1 se înlocuieşte cu următorul text:

„PROPRIETARUL CONSTRUCŢIEI NAVALE SAU REPREZENTANTUL ACESTUIA TREBUIE SĂ COMUNICE AUTORITĂŢII COMPETENTE ORICE MODIFICARE A NUMELUI SAU ORICE SCHIMBARE A PROPRIETARULUI, ORICE REMĂSURĂRI, PRECUM Şl ORICE SCHIMBARE A NUMĂRULUI DE ÎNREGISTRARE ORI A PORTULUI DE ORIGINE AL NAVEI Şl SĂ TRANSMITĂ AUTORITĂŢII RESPECTIVE CERTIFICATUL COMUNITAR PENTRU MODIFICARE.

The owner of the craft, or his representative, shall bring to the notice of the competent authority any change in the name or ownership of the craft, any remeasurement, and any change in the registration number or home port, and shall send the Community certificate to that authority for amendment."

2. In caseta 12 din model, fraza introductivă se înlocuieşte cu următorul text:

„NUMĂRUL DE CERTIFICAT (1), NUMĂRUL EUROPEAN UNIC DE IDENTIFICARE A NAVEI (2), NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE (3) ŞI NUMĂRUL MĂSURĂTORII (4) SUNT ATAŞATE CU SEMNE CORESPUNZĂTOARE ÎN URMĂTOARELE LOCURI DE PE CONSTRUCŢIA NAVALĂ

The certificate number (1), unique European vessel identification number (2), registration number (3) and measurement number (4) are affixed with the corresponding signs at the following locations on the craft."

3. In caseta 15 din model, punctul 2 se înlocuieşte cu următorul text:

„2. CUPLAJE: Couplings:

TIP DE CUPLAJ: ................................................................

Type ofcoupling:

NUMĂR DE CABLURI DE CUPLARE: ................................

Number of coupling cables:

FORŢA DE RUPERE PE CUPLAJ LONGITUDINAL: kN

Tensile strength per longitudinal coupling:

NUMĂRUL FIRELOR DE CABLU: ......................................

Number of cable windings:"

NUMĂR DE CUPLAJE PER BORD: ......................................

Number of couplings per side:

LUNGIMEA FIECĂRUI CABLU DE CUPLAJ: ....................m

Length of each coupling cable:

FORŢA DE RUPERE PER CABLU: ..................................kN

Tensile strength per cable:

4. Caseta 19 din model se înlocuieşte cu următorul text:

„19. PESCAJ TOTAL...................................................m

Draught overall

19b PESCAJ T..............................................................m

Draught T"

5. Caseta 35 din model se înlocuieşte cu următorul text:

„35. INSTALAŢIA DE SANTINĂ Şl DE DRENARE

Bilge and drainage system

NUMĂR DE POMPE DE SANTINA...............................,

Number of bilge pumps

DEBITUL MINIM DE POMPARE.............................

Minimum pumping capacity

DIN CARE ACŢIONATE ELECTRIC...........................

of which power driven

PRIMA POMPĂ DE SANTINĂ....................l/min.

first bilge pump

A DOUA POMPĂ DE SANTINĂ....................l/min.

second bilge pump"

6. Caseta 42 din model se înlocuieşte cu următorul text:

„42. ALTE ECHIPAMENTE

Other equipment

INSTALAŢIA DE COMUNICARE

- BILATERAL ALTERNATIVĂ*)

BANDULĂ

VOCALĂ

- BILATERAL SIMULTANĂ/ TELEFON*)

heaving line

- LEGĂTURĂ RADIOTELEFONICĂ INTERNĂ*)

PASARELĂ

gangway

- în conformitate cu art. 10 alin. 2 lit. d)*)

Voice communication system

- alternative two-way

- in accordance w. Article 10(2)(d)

- simultaneous two-way/telephone

- în conformitate cu art. 15.06 alin. 12*)

- internai radio-telephone link

- in accordance w. Article 15.06(12) Lungime.............m

INSTALAŢIA RADIOTELEFONICĂ

- SERVICIU NAVĂ-NAVĂ

Length

- SERVICIU DE INFORMAŢII NAUTICE

- SERVICIU NAVĂ-AUTORITĂŢI

CANGE

gaîfhook

PORTUARE

Radio-telephone installation

- vessel-to-vessel service

TRUSĂ DE PRIM AJUTOR

- nautical Information service

first-aid kit

- vessel-port authohty service

BINOCLU

MACARALE

- ÎN CONFORMITATE CU

pair of binoculars

ART. 11.12 ALIN. 9*) - ALTE MACARALE CU 0

ANUNŢ CU PRIVIRE LA SALVARE

ÎNCĂRCĂTURĂ UTILĂ CARE NU

OM PESTE BORD

DEPĂŞEŞTE 2000 KG*)

notice concerning rescue of persons overboard

Cranes

- in accordance with Article 11.12(9)

- other cranes with a useful load not exceeding 2 000 kg"

RECIPIENTE REZISTENTE LA FOC

fire-resistant receptacles

SCARĂ ÎNCLINATĂ/VERTICALĂ*) embarkation stairway/ladder

7. Caseta 43 din model se înlocuieşte cu următorul text:

„43. MIJLOACE DE COMBATERE A INCENDIILOR

Firefighting appliances

NUMĂR DE STINGĂTOARE PORTABILE..........., POMPE DE INCENDIU.........., HIDRANŢI.........

Number ofportable fire extinguishers......................, fire pumps................., hydrants...........

INSTALAŢII FIXE DE STINGERE A INCENDIILOR ÎN ÎNCĂPERILE DE LOCUIT ETC. NR./NUMĂRUL..............................*)

Permanently installed firefighting systems in accommodation etc. No/Number

INSTALAŢII FIXE DE STINGERE A INCENDIILOR ÎN ÎNCĂPERILE DE MAŞINI ETC. NR./NUMĂRUL..............................*)

Permanently installed firefighting systems in engine rooms etc. No/Number

POMPA DE SANTINĂ ACŢIONATĂ ELECTRIC ÎNLOCUIEŞTE O POMPĂ DE INCENDIU............DA/NU*)

The power-driven bilge pump replaces a fire pump............................................Yes/No)"

8. Caseta 44 din model se înlocuieşte cu următorul text:

„44. MIJLOACE DE SALVARE

Life saving appliances

NUMĂRUL DE COLACI DE SALVARE..............., DINTRE CARE CU..................LUMINI, CU.......................SAULĂ*)

Number of lifebuoys.............................., ofwhich with light....................................., with line.........................................

O VESTĂ DE SALVARE PENTRU FIECARE PERSOANĂ CARE ESTE ÎN MOD OBIŞNUIT LA BORD/ÎN CONFORMITATE CU EN 395:1998, EN 396:1998, EN ISO 12402-3:2006 SAU EN ISO 12402-4:2006*) '

One lifejacket for every person who is regularly on board/in accordance with EN 395:1998, EN 396:1998, EN ISO 12402-3:2006 or EN ISO 12402-4:2006

O BARCĂ A NAVEI CU UN SET DE RAME, O SAULĂ Şl UN ISPOL/ÎN CONFORMITATE CU EN 1914:1997*) A ship's boat with a set ofoars, one mooring line and a bale r/in accordance with EN 1914:1997

PLATFORMĂ SAU INSTALAŢIE ÎN CONFORMITATE CU ART. 15.15 ALIN. 5 SAU ALIN. 6*) Platform or an installation in accordance with Article 15.15(5) or (6)

NUMĂRUL, TIPUL SI LOCUL (LOCURILE) INSTALĂRII ECHIPAMENTULUI PENTRU A PERMITE PERSOANELOR SĂ FIE TRANSFERATE ÎN SIGURANŢA LAAPE PUŢIN ADÂNCI, PE ŢĂRM SAU PE O ALTĂ NAVĂ ÎN CONFORMITATE CU ART. 15.09 ALIN. 3

Number, type and site(s) of installation ofthe equipment to enable persons to be transferred safely to shallow water, to the bank or to another craft in accordance with Article 15.09(3)

.................................................................................................................

.................................................................................................................

NUMĂR DE MIJLOACE DE SALVARE INDIVIDUALE PENTRU PERSONALUL DE LA BORD ..........................., DINTRE CARE ÎN CONFORMITATE CU ART. 10.05 ALIN. 2.......................................................................................................*)

Number of individual life saving appliances for shipboard personnel................................, of which in accordance with

Article 10.05(2) ........................................................................................................................................................................

NUMĂR DE MIJLOACE DE SALVARE INDIVIDUALE PENTRU PASAGERI....................................*)

Number of individual life saving appliances for passengers

MIJLOACE DE SALVARE COLECTIVE, ÎN CEEA CE PRIVEŞTE NUMĂRUL, ECHIVALENTE CU ........ MIJLOACE DE SALVARE INDIVIDUALE*)

Collective life saving appliances, with respect to the number, equivalent to................individual life saving appliances

DOUĂ SETURI DE APARATE DE RESPIRAŢIE, DOUĂ SETURI ÎN CONFORMITATE CU ART. 15.12 ALIN. 10 LIT. B),

NUMĂR DE....................................................'........MĂŞTI DE GAZE*)

Two breathing apparatus sets, two sets in accordance with Article 15.12(10)(b), number of smoke hoods

ROLUL DE SIGURANŢĂ Şl PLANUL DE SIGURANŢĂ AFIŞATE LA:

Safety rota and safety plan displayed at: ................................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

9. In caseta 52 din model, ultimul rând se înlocuieşte cu următorul text:

„CONTINUARE PE PAGINA*)

Continued on page

SFÂRŞITUL CERTIFICATULUI COMUNITAR*)

End of Community certificate"


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 742/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 742 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1008 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 1695 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Bună ziua tuturor!!! Numele meu este doamna Nedzla Kerso și vorbesc ca unul dintre cei mai fericiți oameni din lume și astăzi îmi spun că creditorul mi-a salvat familia din situația noastră rea, îi voi spune lumii numele și sunt foarte fericit să spun asta familia mea s-a întors pentru totdeauna pentru că aveam nevoie de un împrumut de 50.000 de euro pentru a-mi începe viața de când eram o singură mamă cu 5 copii, iar lumea părea să se bazeze pe mine când am încercat să obțin un împrumut de la bănci și băncile online mi-au refuzat împrumuturile a spus că venitul meu este scăzut și că nu am garanții pentru un împrumut, așa că merg online să caut un împrumut atunci când am întâlnit creditorii falsi care îmi cer toți banii cu cuvinte dulci. Până când am văzut o postare a mamei doamnei Maria de pe un blog și am pledat cu ea, mi-a oferit toți termenii și condițiile și am fost de acord și m-a surprins cu împrumutul care îmi schimbă viața și familia, iar la început m-am gândit acest lucru nu ar fi posibil din cauza experienței mele anterioare și a promisiunilor false, însă, spre surprinderea mea, am primit împrumutul meu de 50.000 de euro și aș sfătui oricui are nevoie de un împrumut să o contacteze pe doamna Maria Alexander, femeia cu cuvântul ei, prin e-mail: ( mariaalexander818@gmail.com) pentru că este cel mai înțelegător și amabil creditor. oricine dorește un împrumut sau cum poate obține un împrumut original, trebuie să o contacteze Via. e-mail: (mariaalexander818@gmail.com) whatsapp: (+1 651-243-8090) Viber; (+1 651-243-8090) Puteți să mă contactați pe doamna Nedzla Kerso pentru mai multe informații (nedzlakerso@gmail.com) Vă mulțumesc tuturor
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu