Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 702 din 14 mai 2007

privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 376 din 4 iunie 2007In temeiul prevederilor art. 33 alin. (3) din Hotărarea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 521 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în Romania sunt obligate să declare toate livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate, pe teritoriul Romaniei, către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în Romania, începand cu data de 1 ianuarie 2007.

Art. 2. - în vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 1, se aprobă modelul şi conţinutul formularului (394) „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional", cod MEF 14.13.01.02/f, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. - Formularul prevăzut la art. 2 se completează şi se depune conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - Formularul prevăzut la art. 2 se gestionează conform procedurii prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 5. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare ale formularului prevăzut la art. 2 sunt stabilite în anexa nr. 4.

Art. 6. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Declaraţia menţionată la art. 2 se depune semestrial la organul fiscal competent pană în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii semestrului de raportare.

Art. 8. - Direcţia generală de gestiune a impozitelor şi contribuţiilor, Direcţia de metodologie şi proceduri pentru inspecţia fiscală, Direcţia generală a tehnologiei informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Daniel Chitoiu

ANEXA Nr. 1*)

394

DECLARAŢIE INFORMATIVA

PRIVIND LIVRĂRILE/PRESTĂRILE ŞI

ACHIZIŢIILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAŢIONAL

Ministerul Economiei şi Finanţelor

Agentia Nationala de Administrare Fistală

PERIOADA DE RAPORTARE

ANUL |__|__|__|__|   PERIOADA |__|__|  Perioada semestrială: S1 sau S2

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA

DENUMIRE/NUME ŞI PRENUME

COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA

RO        |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

DOMICILIUL FISCAL

JUDEŢ

SECTOR

LOCALITATE

STRADA

NR.

BLOC

SC.

ET.

APT.

COD POŞTAL

TELEFON

FAX

E-MAIL

B. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

DENUMIRE/NUME ŞI PRENUME

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ                            |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

DOMICILIUL FISCAL

JUDEŢ

SECTOR

LOCALITATE

STRADA

NR.

BLOC

SC.

ET.

APT.

COD POŞTAL

TELEFON

FAX

E-MAIL

C. REZUMAT DECLARATIE

NUMAR TOTAL AL PERSOANELOR INREGISTRATE IN SCOPURI DE TVA ÎNCLUSE ÎN DECLARAŢIE

VALOAREA TOTALA A BAZEI IMPOZABILE AFERENTA LIVRARILOR DE BUNURI/PRESTARILOR DE SERVICII  EFECTUATE

VALOAREA TOTALA A TVA AFERENTA LIVRARILOR DE BUNURI/PRESTARILOR DE SERVICII EFECTUATE

VALOAREA TOTALA A BAZEI IMPOZABILE AFERENTA ACHIZITIILOR

DE BUNURI SI SERVICII EFECTUATE

VALOAREA TOTALA A TVA AFERENTA ACHIZIŢIILOR DE BUNURI ŞI SERVICII EFECTUATE

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete

Numele persoanei care face declaraţia

Funcţia

Ştampila

Semnatura

Se completeaza de personalul organului fiscal

Organ fiscal

Număr înregistrare

Data înregistrării (zz/ll/aaaa)

Numele persoanei care a verificat

Cod MEF 14.13.01.02/f

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

LISTA LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE PE TERITORIUL NAŢIONAL

Nr crt.

Denumire/Nume şi prenume beneficiar

Codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului

Baza impozabîlă totală

(lei)

Taxa pe valoarea adăugală totală (lei)

Cod MEF 14.13.01.02/f

LISTA ACHIZIŢIILOR DE BUNURI ŞI SERVICII EFECTUATE PE TERITORIUL NAŢIONAL

Nr crt.

Denumire/Nume si prenume furnizor/ prestator

Codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/prestatorului

Baza impozabilă tolală

(lei)

Taxa pe

valoarea adăugată totală (lei)

Cod MEF 14.13.01.02/f

ANEXA Nr. 2

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului (394) „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional"

cod MEF 14.13.01.02/f

Declaraţia se completează şi se depune semestrial de către:

-  persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în Romania conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, şi care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Codul fiscal, pentru operaţiuni impozabile în Romania conform art. 126 alin. (1) şi taxabile cu cota de 19% sau 9%. Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă pentru care, conform titlului VI al Codului fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri. Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost emise în semestrul de raportare;

-  persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în Romania conform art. 153 din Codul fiscal, care realizează în Romania, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în Romania, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile cu cota de 19% sau 9%. Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost primite în semestrul de raportare. Declaraţia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare sau în cazul operaţiunilor pentru care se aplică taxarea inversă.

Declaraţia se depune la organul fiscal competent pană în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii semestrului de raportare şi numai dacă în semestrul de raportare au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul obligaţiei de declarare.

In cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni în datele declarate sau în cazul în care una sau mai multe facturi sunt emise în cursul unui semestru, dar sunt primite de beneficiarul tranzacţiei după data depunerii declaraţiei, persoana impozabilă trebuie să depună o nouă declaraţie corect completată, care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial.

Declaraţia se depune în format electronic, pe suport electronic, însoţită de formatul hartie, semnat şi ştampilat conform legii. In formatul hartie se depune doar prima pagină a declaraţiei. Formatul hartie se editează în două exemplare:

-   un exemplar se depune la organul fiscal competent împreună cu suportul electronic;

-   un exemplar se păstrează de către contribuabil. Formatul electronic al declaraţiei se obţine prin folosirea

programului de asistenţă elaborat de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul ANAF la adresa http://anaf.mfinante.ro. Completarea declaraţiei se face astfel:

SECŢIUNEA 1

Cartuşul „Perioada de raportare" se completează cu: Anul  la care se  referă declaraţia;  se înscrie  anul calendaristic cu 4 caractere (exemplu: 2007).

Perioada de raportare aferentă operaţiunilor realizate; formată din două caractere, primul fiind litera „S" şi al doilea fiind cifra aferentă semestrului calendaristic respectiv.

A.   Date de identificare ale persoanei înregistrate în scopuri de TVA

Denumire/nume şi prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA.

Cod de înregistrare în scopuri de TVA - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA (codul de identificare fiscală precedat de prefixul RO).

Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al persoanei înregistrate în scopuri de TVA.

B.  Date de identificare ale reprezentantului fiscal

Denumire/nume, prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal de către persoana impozabilă străină.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal.

Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al reprezentantului fiscal.

C. Rezumat declaraţie

Acest cartuş conţine:

-   Numărul total al persoanelor înregistrate în scopuri de TVA incluse în declaraţie, indiferent de numărul operaţiunilor;

-  Valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate;

-    Valoarea totală a TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate;

-    Valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate;

-  Valoarea totală a TVA aferentă achiziţiilor de bunuri si servicii efectuate.

SECŢIUNEA a 2-a

Se completează cu facturile emise/primite, cumulate pe codurile de înregistrare în scopuri de TVA ale partenerilor de tranzacţii.

Lista livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pe teritoriul naţional

Coloana „Denumire/Nume şi prenume beneficiar" - se înscriu denumirea/numele şi prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA către care a fost emisă factura sau denumirea/numele şi prenumele reprezentantului fiscal, în cazul în care beneficiarul livrării de bunuri/prestării de servicii nu este stabilit în Romania şi şi-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.

Coloana „Codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului" - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului livrării de bunuri/prestării de servicii sau al reprezentantului fiscal, în cazul în care beneficiarul livrării de bunuri/prestării de servicii nu este stabilit în Romania şi şi-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.

Coloana „Baza impozabilă totală" - se înscrie baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, inclusiv baza de impozitare aferentă facturilor de stornare, în lei. In cazul în care baza de impozitare este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

Coloana „Taxa pe valoarea adăugată totală" - se înscrie suma totală a taxei colectate, inclusiv taxa aferentă facturilor de stornare, în lei. In cazul în care baza de impozitare este negativă, suma totală a taxei se înscrie cu semnul (-).

Lista achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate pe teritoriul naţional

Coloana „Denumire/Nume şi prenume furnizor/prestator" - se înscriu denumirea/numele şi prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA care a emis factura sau denumirea/numele şi prenumele reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/prestatorul nu este stabilit în Romania şi şi-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.

Coloana „Codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/prestatorului" - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/prestatorului sau al reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/prestatorul nu este stabilit în Romania şi şi-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.

Coloana „Baza impozabilă totală" - se înscrie baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor achiziţiilor de bunuri şi servicii, inclusiv baza de impozitare aferentă facturilor de stornare, în lei. In cazul în care baza de impozitare este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

Coloana „Taxa pe valoarea adăugată totală" - se înscrie suma totală a taxei, inclusiv taxa aferentă facturilor de stornare, în lei. In cazul în care baza de impozitare este negativă, suma totală a taxei se înscrie cu semnul (-).

INSTRUCŢIUNI

pentru transmiterea în format electronic a formularului (394) „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional"

Formatul electronic al declaraţiei se transmite organului    (caractere romaneşti) şi caractere de control, cu excepţia fiscal   competent  pe  dischetă  3   1/2   inch,   1.440   MB compatibilă MS-DOS sau pe alt suport magnetic.

Informaţiile din declaraţia informativă 394 vor fi transmise într-un fişier format text ASCII, în care fiecare înregistrare (linie) se termină cu carriage return şi linefeed. Nu se admit în cadrul înregistrărilor (liniilor) diacritice celor menţionate anterior. Separatorul dintre campuri va fi virgula, iar delimitatorul campurilor de tip caracter (alfanumeric) va fi #.

Ordinea   campurilor   din   structura   fişierului   este obligatorie, indiferent dacă acestea se completează sau nu.

Fisierul txt va avea obligatoriu denumirea: 394_SSAA_JCCCCCCCCCC.TXT, unde:

SS = semestrul S1 sau S2

AA = ultimele două caractere din anul fiscal

CCCCCCCCC = cod de înregistrare în scopuri de TVA Fişierul text conţine două tipuri de înregistrări:

Prima înregistrare va cuprinde informaţiile referitoare la datele de identificare ale contribuabilului şi ale reprezentantului fiscal, perioada de raportare şi informaţiile de rezumat ale declaratiei:

Nr. crt.

Denumire camp

Tip, lungime maximă

Observaţii

1.

Cod declaraţie

N(3)

Se completează cu 394

2.

Cod de înregistrare în scopuri de TVA

N(10)

3.

Semestru

C(2)

Se completează cu S1 sau S2

4.

An

N(4)

5.

Denumire contribuabil

C(100)

6.

Domiciliu fiscal contribuabil

C(160)

7.

Telefon

C(30)

8.

Fax

C(30)

9.

E-mail

C(80)

10.

Cod de identificare fiscală reprezentant fiscal

N(10)

11.

Denumire reprezentant fiscal

C(100)

12.

Domiciliu fiscal reprezentant fiscal

C(160)

13.

Telefon reprezentant fiscal

C(30)

14.

Fax reprezentant fiscal

C(30)

15.

E-mail reprezentant fiscal

C(80)

16.

Număr total furnizori/beneficiari

N(15)

Se completează numărul total al persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, incluse în anexele la declaraţie.

17.

Baza livrări

N(15)

Se completează valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate.

18.

TVA livrări

N(15)

Se completează valoarea totală a TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate.

19.

Baza achiziţii

N(15)

Se completează valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate.

20.

TVA achiziţii

N(15)

Se completează valoarea totală a TVA aferentă achiziţiilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate.

Următoarele înregistrări vor conţine informaţiile din anexele privind livrările de bunuri/prestările de servicii, achiziţiile de bunuri si servicii efectuate pe teritoriul naţional:

Nr. crt.

Denumire camp

Tip, lungime maximă

Observaţii

1.

Tip operaţiune

C(1)

Se completează cu A pentru achiziţii sau L pentru livrări.

2.

Cod de înregistrare în scopuri de TVA beneficiar/furnizor/prestator

N(10)

3.

Denumire beneficiar/furnizor/ prestator

C(100)

4.

Baza impozabilă

N(15)

5.

TVA

N(15)

ANEXA Nr. 3

PROCEDURA

de gestiune a formularului (394) „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional"

cod MEF 14.13.01.02/f

1.  Depunerea declaraţiei informative

Declaraţia se depune semestrial, pană în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii semestrului de raportare, la organul fiscal competent.

2.  Prelucrarea declaraţiei informative

2.1.   Prelucrarea declaraţiilor informative depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA se realizează de către organul fiscal competent, prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la dispoziţie de Direcţia generală a tehnologiei informaţiei, pană la data de 15 a lunii următoare termenului de depunere a declaraţiei.

2.2.  După prelucrare, declaraţia informativă se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

2.3.   In cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni în datele declarate sau în cazul în care una sau mai multe facturi sunt emise în cursul unui semestru, dar sunt primite de beneficiarul tranzacţiei după data depunerii declaraţiei, persoana impozabilă trebuie să depună o nouă declaraţie corect completată, care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial.

2.4.   Declaraţia prevăzută la pct. 2.3 se prelucrează la momentul primirii de la persoana impozabilă.

3.  Verificarea formală a declaraţiei

3.1.   După primirea declaraţiei, organul fiscal competent va verifica:

a)   corectitudinea codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile, precum şi corectitudinea codurilor de înregistrare în scopuri de TVA ale persoanelor impozabile menţionate în „Lista livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pe teritoriul naţional" şi în „Lista achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate pe teritoriul naţional", din punctul de vedere al structurii acestora;

b)  îndeplinirea obligaţiei de depunere a declaraţiei, prin încrucişarea informaţiilor referitoare la persoanele impozabile care au declarat livrări/prestări/achiziţii pe teritoriul naţional în deconturile de TVA, cu informaţiile referitoare la persoanele impozabile care au depus declaraţii informative.

3.2.   După prelucrarea declaraţiilor informative vor fi identificate:

-   persoanele impozabile care nu au depus declaraţiile informative, deşi în decontul de TVA au declarat livrări/prestări/achizitii pe teritoriul national, potrivit pct. 3.1 lit. b);

-   persoanele impozabile care au depus declaraţii informative care prezintă erori, potrivit pct. 3.1 lit. a).

3.3.   Pentru persoanele impozabile prevăzute la pct. 3.2 se emit:

a)  notificări pentru nedepunerea declaraţiei;

b)  notificări pentru corectarea declaraţiei.

3.4.   Notificările prevăzute la pct. 3.3 se emit pană cel tarziu la data de 15 a lunii următoare termenului legal de depunere a declaraţiei informative.

3.5.   Declaraţiile informative depuse sau corectate ca urmare a notificărilor transmise se prelucrează în momentul primirii lor de la persoanele impozabile.

3.6.   Declaraţiile informative care prezintă erori, potrivit pct. 3.1 lit. a), pentru care organul fiscal competent a transmis notificarea prevăzută la pct. 3.3 lit. b), se corectează prin depunerea unei noi declaraţii corect completate, pană cel tarziu la data de 25 a celei de-a doua luni după termenul legal de depunere a declaraţiei informative pe care o corectează.

3.7.    Declaraţia informativă prevăzută la pct. 3.6 înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial şi, după prelucrare, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

4. Gestionarea declaraţiei informative

4.1.   Informaţiile din declaraţiile informative depuse la termenele legale de depunere, precum şi cele depuse conform pct. 2.3 şi ca urmare a notificărilor transmise de organele fiscale competente se introduc într-o bază de date.

4.2.   Organele fiscale competente transmit declaraţiile informative direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili. In termen de maximum 5 zile, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili transmit informaţiile din declaraţiile informative Direcţiei generale a tehnologiei informaţiei şi sunt responsabile pentru completitudinea informaţiilor transmise.

4.3.   La primirea bazelor de date, Direcţia generală a tehnologiei informaţiei va încrucişa informaţiile declarate în „Lista livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pe teritoriul naţional" cu cele declarate în „Lista achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate pe teritoriul naţional" de către toate persoanele înregistrate în scopuri de TVA, în vederea împerecherii informaţiilor declarate pe codurile de înregistrare în scopuri de TVA ale furnizorului (emitent al facturii) şi beneficiarului (cel către care a fost emisă factura). Această încrucişare a informaţiilor se va efectua:

-  iniţial, la primirea informaţiilor din declaraţiile informative depuse la termenele legale de depunere;

-  lunar, în vederea includerii informaţiilor din declaraţiile depuse conform pct. 2.3 şi ca urmare a notificărilor transmise de organele fiscale competente.

4.4.  In cazul identificării de neconcordanţe, acestea pot fi de 3 tipuri:

-   baza impozabilă şi TVA aferentă, declarate de un contribuabil în lista livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate, diferă de baza impozabilă şi TVA aferentă, declarate  de  contribuabilul  beneficiar al  livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii şi invers;

-   un contribuabil declarat în una dintre cele două liste ca fiind furnizor/beneficiar al livrării de bunuri/prestării de servicii nu declară nicio livrare/prestare/achiziţie de bunuri/servicii de la primul contribuabil;

-   un cod de înregistrare în scopuri de TVA înscris în una dintre cele două liste ca aparţinand furnizorului/beneficiarului livrării de bunuri/prestării de servicii este invalid sau nealocat.

4.5. Neconcordanţele identificate vor fi evidenţiate într-un raport care va cuprinde:

-   codurile de înregistrare în scopuri de TVA şi datele de identificare ale persoanelor impozabile în cazul cărora s-au constatat neconcordanţe;

- neconcordanţele identificate, pe fiecare cod de înregistrare în scopuri de TVA separat sau pe grupuri de coduri de înregistrare în scopuri de TVA (furnizor/prestator - beneficiar).

4.6.   Informaţiile din baza de date vor fi puse la dispoziţia Direcţiei de metodologie şi proceduri pentru inspecţia fiscală.

4.7.  Informaţiile din declaraţiile informative vor fi păstrate în baza de date pe o perioadă de 5 ani fiscali din anul depunerii declaraţiei (de exemplu: o declaraţie depusă la 25 iulie 2007 va fi păstrată pană la încheierea anului 2012). După trecerea perioadei de 5 ani, informaţiile vor fi arhivate şi, la cerere, vor fi puse la dispoziţia Direcţiei de metodologie şi proceduri pentru inspecţia fiscală.

ANEXA Nr. 4

CARACTERISTICI

de tipărire, modul de difuzare, utilizare si păstrare ale formularului

Denumirea formularului: Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional

Cod: 14.13.01.02/f

Format: A4/t1.

Caracteristici de tipărire:

-  pe o singură faţă;

-  se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare cu ajutorul programului de asistenţă asigurat, gratuit, de către unităţile fiscale teritoriale sau descărcat de pe serverul de web al Ministerului Economiei şi Finanţelor, la adresa www.mfinante.ro.

Se difuzează: gratuit.

Se utilizează la: declararea livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii şi a achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care este obligatorie emiterea unei facturi, realizate pe teritoriul naţional de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în Romania.

Se întocmeşte de: persoana înregistrată în scopuri de TVA sau de către reprezentantul său fiscal în două exemplare.

Circulă:

-  originalul la organul fiscal competent;

-  copia la contribuabil.

Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 702/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 702 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu