Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.694 din 08.04.2016

pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 402 din 27 mai 2016SmartCity1

ORDINpentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti

Emitent MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 162.855/DI din 29 februarie 2016 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,în temeiul prevederilor art. 43 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Metodologia privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 924/2011 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalenţei valorice a terenurilor şi de calcul al obligaţiilor băneşti pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 1 martie 2011, se abrogă. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Cristiana Paşca Palmer ANEXĂMETODOLOGIE privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezenta metodologie reglementează modul de stabilire a echivalenţei valorice a terenurilor şi de calcul al obligaţiilor băneşti care revin titularilor aprobărilor de scoatere definitivă sau de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier naţional şi de evaluare a terenurilor şi a vegetaţiei forestiere de pe terenurile care fac obiectul schimbului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul IIScoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional, fără compensare echivalentă ca suprafaţă şi bonitate a acestora Secţiunea ATaxa pentru scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional Articolul 2
(1) Calculul taxei pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional se realizează conform formulei:Tx = S x VEXP x PML x Tp, în care: S - suprafaţa terenului scos definitiv din fondul forestier naţional, exprimată în hectare, cu 4 zecimale; VEXP - volumul masei lemnoase ajunse la vârsta exploatabilităţii pe clase de producţie relative pentru principalele specii forestiere, exprimat în m3/ha, ale cărui valori sunt prevăzute în anexa nr. 1 şi care este stabilit în funcţie de specia principală de bază corespunzătoare condiţiilor staţionale şi de bonitatea acestora; PML - preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/m3, corectat cu coeficientul de corecţie a preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pe specii şi pe grupe de specii, prevăzut în anexa nr. 2, aferent speciei principale de bază corespunzătoare condiţiilor staţionale; Tp - taxa procentuală, a cărei valoare este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, exprimată în procente. (2) În cazul scoaterii definitive a unor terenuri din fondul forestier naţional care au, conform prevederilor amenajamentelor silvice, categoria de folosinţă „pădure" sau „clasă de regenerare", specia principală de bază se stabileşte corespunzător condiţiilor staţionale.(3) În cazul scoaterii definitive a unor terenuri din fondul forestier naţional încadrate ca neproductive se va considera ca specie principală de bază, în funcţie de etajul fitoclimatic în care este localizat terenul, una dintre următoarele specii la clasa a Va de producţie:a)mesteacăn - în etajul forestier montan (FM1-FM3, FD4); b)carpen - în etajul forestier deluros (FD1-FD3); c)plop alb - în etajul forestier de câmpie şi silvostepă (CF, SS).Volumul acestor specii la vârsta exploatabilităţii tehnice se înmulţeşte cu un coeficient de corecţie de 0,4. (4) În cazul scoaterii definitive a unor terenuri din fondul forestier naţional care au, conform prevederilor amenajamentelor silvice, altă categorie de folosinţă decât „pădure", „clasă de regenerare" sau „neproductiv", specia principală de bază şi clasa de producţie se stabilesc pe baza condiţiilor staţionale aferente arboretului care este limitrof cu terenul care se scoate definitiv din fondul forestier naţional pe lungimea cea mai mare.
Secţiunea BContravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier naţional Articolul 3(1) Contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier proprietate publică se determină cu ajutorul formulei:VT - S x Cr x n x PML x N, în care: VT - valoarea terenului, exprimată în lei; S - suprafaţa terenului care se scoate definitiv din fondul forestier naţional, exprimată în hectare, cu 4 zecimale; Cr - creşterea medie anuală la exploatabilitate a producţiei totale a arboretelor pe specii şi clase de producţie relative, exprimată în m3/ha, aferentă speciei principale de bază corespunzătoare condiţiilor staţionale şi bonităţii acestora, conform anexei nr. 3. În cazul terenurilor din fondul forestier naţional care au altă categorie de folosinţă decât „pădure", „clasă de regenerare" sau „neproductiv", specia principală de bază şi clasa de producţie a acesteia vor fi stabilite conform prevederilor art. 2; PML - preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/m3, corectat cu coeficientul de corecţie a preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pe specii şi pe grupe de specii, prevăzut în anexa nr. 2, aferent speciei principale de bază corespunzătoare condiţiilor staţionale; n - numărul de ani necesari de la înfiinţarea unui arboret şi până la recoltarea primelor produse secundare care pot fi valorificate. Acest indicator are următoarele valori: 10 ani pentru speciile repede crescătoare: sălcii şi plopi;
30 de ani pentru speciile de cvercinee; 20 de ani pentru celelalte specii;N - coeficientul rezultat prin însumarea notelor prevăzute în anexa nr. 4 „Criterii în baza cărora se determină coeficienţii N şi N1, utilizaţi la calculul contravalorii terenurilor (VT, VTc), al chiriei (CHA) şi, respectiv, al contravalorii pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii (DVML)", atribuite terenului forestier în cauză. (2) Contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier proprietate privată se stabileşte prin înţelegere între proprietarii de terenuri şi beneficiarul scoaterii, în condiţiile legii. Secţiunea CContravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice Articolul 4(1) Contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice de pe terenurile care fac obiectul scoaterii definitive din fondul forestier proprietate publică se determină cu ajutorul formulei:DVML = S x PML x (VEXP-VA) x N1, în care: DVML - contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice, exprimată în lei; S - suprafaţa terenului care se scoate definitiv din fondul forestier naţional, exprimată în hectare, cu 4 zecimale; PML - preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/m3, corectat cu coeficientul prevăzut în anexa nr. 2, aferent speciei principale majoritare din compoziţia arboretului existent; VEXP - volumul masei lemnoase ajunse la vârsta exploatabilităţii tehnice, exprimat în m3/ha, conform anexei nr. 1, pentru specia principală majoritară din compoziţia arboretului existent şi clasa de producţie corespunzătoare acesteia; VA - volumul actual al masei lemnoase, exprimat în m3/ha, egal cu volumul arboretului preluat din amenajamentul silvic, la care se adaugă creşterea arboretului corespunzătoare numărului de ani scurşi de la data amenajării şi din care se scade volumul extras în aceeaşi perioadă; N1 - coeficientul egal cu nota acordată pentru criteriul prevăzut la nr. crt. 1 din anexa nr. 4 - tipul funcţional al arboretului existent pe terenul scos definitiv din fondul forestier naţional. (2) Contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice de pe terenurile care fac obiectul scoaterii definitive din fondul forestier proprietate privată se stabileşte prin înţelegere între proprietarii de terenuri şi beneficiarul scoaterii, în condiţiile legii.(3) Pentru arboretele care au depăşit vârsta exploatabilităţii tehnice nu se calculează contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice.(4) În cazul regenerărilor artificiale care nu au încheiat starea de masiv nu se calculează contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice, valoarea investiţiei efectuate în scopul instalării vegetaţiei forestiere înscriindu-se la categoria obiectivelor dezafectate. Secţiunea DContravaloarea obiectivelor dezafectate ca urmare a scoaterii definitive de terenuri din fondul forestier naţional Articolul 5(1) Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate publică, valoarea de înlocuire a obiectivelor care se dezafectează se stabileşte în condiţiile legii.(2) Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate privată, contravaloarea obiectivelor dezafectate se stabileşte prin înţelegere între proprietarii de terenuri şi beneficiarul scoaterii, în condiţiile legii. Capitolul IIIScoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional, cu compensarea echivalentă ca suprafaţă şi bonitate a acestora Secţiunea ATaxa pentru scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional Articolul 6Calculul taxei pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional se realizează conform formulei: Tx = S x VEXP x PML x Tp, în care semnificaţia termenilor este cea prevăzută la art. 2; Tp - taxa procentuală în această situaţie are valoarea 1 (Tp = 100%), potrivit art. 37 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare. Secţiunea BContravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier naţional şi a celui care se preia în compensare echivalentă ca suprafaţă şi bonitate Articolul 7(1) Contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, la art. 36 alin. (1) şi (4), precum şi la art. 37 alin. (1) lit. e), al căror beneficiar este o unitate administrativ-teritorială sau o instituţie publică - conform art. 37 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, se stabileşte respectând următoarele:a)atât contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional (VT), cât şi contravaloarea terenurilor care se preiau în compensare (VTC) se determină cu ajutorul următoarei formule:VT (VTC) = S x Cr x n x PML x N, în care semnificaţia termenilor este cea prevăzută la art. 3 alin. (1); b)calculul contravalorii celor două categorii de terenuri se face în scopul stabilirii şi asigurării echivalenţei acestora; c)relaţia dintre contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional (VT) şi contravaloarea terenurilor preluate în compensare în fondul forestier naţional (VTC) este următoarea:VTC ≥ VT; d)stabilirea speciei principale de bază şi a clasei de producţie a acesteia pentru terenurile care se preiau în compensare se face pe bază de studii pedostaţionale. (2) Contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 37 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepţia celor prevăzute la lit. e), al căror beneficiar este o unitate administrativ-teritorială sau o instituţie publică, se stabileşte respectând următoarele:a)contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional (VT) şi contravaloarea terenurilor preluate în compensare (VTC) se determină cu ajutorul următoarei formule:VT (VTC) = S x Cr x n x PML x N, în care semnificaţia termenilor este cea prevăzută la art. 3 alin. (1); b)relaţia dintre contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional (VT) şi contravaloarea terenurilor preluate în compensare în fondul forestier naţional (VTC) este următoarea:VTC ≥ 5 x VT; c)suprafaţa terenului oferit în compensare trebuie să fie de cel puţin 3 ori mai mare decât suprafaţa terenului care face obiectul scoaterii definitive din fondul forestier naţional; d)stabilirea speciei principale de bază şi a clasei de producţie a acesteia pentru terenurile care se preiau în compensare se face pe bază de studii pedostaţionale. (3) Contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional cu suprafeţe mai mici de 50 m2, pentru care beneficiarul scoaterii definitive optează să nu ofere teren în compensare, se stabileşte cu ajutorul formulei:VT = 5 x S x Cr x n x PML x N, în care semnificaţia termenilor este cea prevăzută la art. 3 alin. (1). Secţiunea CContravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice Articolul 8
(1) Contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice de pe terenurile care fac obiectul scoaterii definitive din fondul forestier proprietate publică se determină cu ajutorul formulei:DVML = S x PML x (VEXP - VA) x N1, în care semnificaţia termenilor este cea prevăzută la art. 4 alin. (1). (2) Contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice de pe terenurile care fac obiectul scoaterii definitive din fondul forestier proprietate privată se stabileşte prin înţelegere între proprietarii de terenuri şi beneficiarul scoaterii, în condiţiile legii.(3) Pentru arboretele care au depăşit vârsta exploatabilităţii tehnice nu se calculează contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice.(4) În cazul regenerărilor artificiale care nu au încheiat starea de masiv nu se calculează contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice, valoarea investiţiei efectuate în scopul instalării vegetaţiei forestiere înscriindu-se la categoria obiectivelor dezafectate.
Secţiunea DCheltuielile de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la închiderea stării de masiv pe terenurile preluate în compensare Articolul 9(1) Cheltuielile de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la închiderea stării de masiv pe terenurile preluate în compensare se stabilesc în baza devizului întocmit de unitatea care a realizat studiul pedostaţional.(2) Devizul de împădurire şi întreţinere a culturilor forestiere până la închiderea stării de masiv este însuşit de:a)ocolul silvic care va asigura administrarea terenului oferit în compensare, în cazul terenurilor care vor intra în proprietatea publică a statului; b)proprietar şi ocolul silvic care va asigura administrarea sau serviciile silvice pentru terenul oferit în compensare, în cazul terenurilor intrate în altă proprietate decât cea publică a statului. Secţiunea EContravaloarea obiectivelor care se dezafectează ca urmare a scoaterii definitive a terenului din fondul forestier naţional Articolul 10(1) Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate publică, valoarea de înlocuire a obiectivelor care se dezafectează se stabileşte în condiţiile legii.(2) Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate privată, contravaloarea obiectivelor dezafectate se stabileşte prin înţelegere între proprietarii de terenuri şi beneficiarul scoaterii, în condiţiile legii.
Capitolul IVOcuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier naţional, cu defrişarea vegetaţiei forestiere Secţiunea AGaranţia pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional Articolul 11Garanţia pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se calculează conform formulei: Tx = S x VEXP x PML, în care semnificaţia termenilor este cea prevăzută la art. 2. Secţiunea BChiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional Articolul 12(1) Chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier proprietate publică se calculează conform formulei:CHA = S x Cr x PML x (1 + N), în care: CHA - chiria anuală, exprimată în lei; S - suprafaţa terenului care se ocupă temporar în fondul forestier naţional, exprimată în hectare, cu 4 zecimale; Cr - creşterea medie anuală la exploatabilitate a producţiei totale a arboretelor pe specii şi clase de producţie relative, exprimată în m3/ha, aferentă speciei principale de bază corespunzătoare condiţiilor staţionale şi bonităţii acestora, conform anexei nr. 3. În cazul terenurilor din fondul forestier naţional care au altă categorie de folosinţă decât „pădure", „clasă de regenerare" sau „neproductiv", specia principală de bază şi clasa de producţie a acesteia vor fi stabilite conform prevederilor art. 2; PML - preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/m3, corectat cu coeficientul de corecţie a preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pe specii şi pe grupe de specii, prevăzut în anexa nr. 2, aferent speciei principale de bază corespunzătoare condiţiilor staţionale; N - coeficientul rezultat prin însumarea notelor prevăzute în anexa nr. 4, atribuite terenului în cauză. (2) Chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier proprietate publică se încasează anterior predării terenurilor; chiria se percepe începând cu data predării terenurilor.(3) Plata chiriei în cazul terenurilor ocupate temporar se face conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare.(4) În cazul ocupării temporare a unor terenuri din fondul forestier proprietate publică pe o perioadă mai mică de un an, chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional, calculată conform formulei prevăzute la alin. (1), se diminuează proporţional cu fracţiunea din an.(5) Pentru terenurile proprietate privată, chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se stabileşte prin înţelegere între proprietarii de terenuri şi beneficiarul ocupării temporare, în condiţiile legii. Secţiunea CContravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice Articolul 13(1) Contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice se calculează conform art. 4 alin. (1).(2) Contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice de pe terenurile din fondul forestier proprietate privată care fac obiectul ocupării temporare se stabileşte prin înţelegere între proprietarii de terenuri şi beneficiarul ocupării temporare, în condiţiile legii.(3) Contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice nu se calculează pentru arboretele care au depăşit vârsta exploatabilităţii tehnice.(4) În cazul regenerărilor artificiale care nu au încheiat starea de masiv nu se calculează contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice, valoarea investiţiei efectuate în scopul instalării vegetaţiei forestiere înscriindu-se la categoria obiectivelor dezafectate. Secţiunea DCheltuielile de reinstalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv Articolul 14(1) Cheltuielile de reinstalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv se stabilesc în baza devizului întocmit de ocolul silvic care asigură serviciile silvice sau administrarea terenului forestier care face obiectul ocupării temporare.(2) Pentru terenurile ocupate temporar situate în fondul forestier proprietate privată, devizul cu cheltuielile de reinstalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv trebuie să fie însuşit de către proprietar şi de către ocolul silvic care asigură serviciile silvice sau administrarea terenului. Secţiunea EValoarea obiectivelor care se dezafectează ca urmare a ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier naţional Articolul 15(1) Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate publică, valoarea de înlocuire a obiectivelor care se dezafectează se stabileşte în condiţiile legii.(2) Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate privată, contravaloarea obiectivelor care se dezafectează se stabileşte prin înţelegere între proprietarii de terenuri şi beneficiarul ocupării temporare, în condiţiile legii. Capitolul VOcuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier naţional, fără defrişarea vegetaţiei forestiere Secţiunea AGaranţia pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional Articolul 16Garanţia pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se calculează conform formulei: Tx = S x VEXP x PML, în care semnificaţia termenilor este cea prevăzută la art. 2. Secţiunea BChiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional Articolul 17(1) Chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se calculează conform formulei:CHA = S x Cr x PML x (1 + N), în care termenii au semnificaţia precizată la art. 12 alin. (1). (2) Chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se încasează anterior predării terenurilor; chiria se percepe începând cu data predării terenurilor.(3) Plata chiriei în cazul terenurilor ocupate temporar se face conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare.(4) În cazul ocupării temporare a unor terenuri din fondul forestier naţional pe o perioadă mai mică de un an, chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional, calculată conform formulei prevăzute la alin. (1), se diminuează proporţional cu fracţiunea din an.(5) Pentru terenurile proprietate privată, chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se stabileşte prin înţelegere între proprietarii de terenuri şi beneficiarul scoaterii, în condiţiile legii. Secţiunea CValoarea obiectivelor care se dezafectează ca urmare a ocupării terenurilor din fondul forestier naţional Articolul 18(1) Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate publică, valoarea de înlocuire a obiectivelor care se dezafectează se stabileşte în condiţiile legii.(2) Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate privată, contravaloarea obiectivelor care se dezafectează se stabileşte prin înţelegere între proprietarii de terenuri şi beneficiarul ocupării temporare, în condiţiile legii. Capitolul VIDespăgubirile care se achită pentru neredarea în circuitul silvic la termenul prevăzut în actul de aprobare a terenurilor ocupate temporar din fondul forestier naţional, cu sau fără defrişarea vegetaţiei forestiere Articolul 19(1) Suma datorată de titularul aprobării cu titlu de despăgubiri pentru lipsa de folosinţă anuală în cazul neredării terenurilor ocupate temporar din fondul forestier naţional la termenul prevăzut în actul de aprobare este egală cu dublul chiriei şi se calculează potrivit formulei:DLFA = 2 x S x Cr x PML x (1 + N), în care DLFA reprezintă suma datorată cu titlu de despăgubiri pentru lipsa de folosinţă anuală, iar semnificaţia celorlalţi termeni este cea prevăzută la art. 3. (2) Formula de calcul se aplică la stabilirea sumei datorate cu titlu de despăgubiri pentru lipsa de folosinţă anuală atât pentru terenurile forestiere proprietate publică, cât şi pentru cele proprietate privată.(3) Despăgubirea datorată pentru lipsa de folosinţă zilnică (DLFz) se calculează potrivit formulei: DLFz = DLFA/z, în care DLFA reprezintă suma datorată cu titlu de despăgubiri pentru lipsa de folosinţă anuală, iar z reprezintă numărul de zile calendaristice aferente anului pentru care se calculează.(4) DLFA şi DLFz se calculează de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, se aprobă de structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi se comunică ocolului silvic, care notifică titularul aprobării ocupării temporare cu confirmare de primire.(5) Suma achitată cu titlu de despăgubiri pentru lipsa de folosinţă pentru perioada în cauză se virează după cum urmează:a)50% din sumă se achită în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică; b)50% din sumă se achită administratorului, în cazul terenurilor proprietate publică a statului, şi se repartizează similar chiriei achitate pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional sau se achită proprietarului, pentru fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului. (6) Recuperarea sumelor datorate cu titlu de despăgubiri pentru lipsa de folosinţă a terenurilor forestiere ocupate din fondul forestier este în sarcina administratorului în cazul fondului forestier proprietate publică statului, iar în celelalte situaţii este în sarcina proprietarului fondului forestier, după caz, şi se exercită potrivit legii. Capitolul VIIConţinutul documentaţiilor care se întocmesc în vederea obţinerii aprobărilor pentru scoaterea definitivă, ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier naţional şi pentru restituirea sau reţinerea garanţiilor în cazul ocupărilor temporare Secţiunea AConţinutul documentaţiilor care se întocmesc în vederea obţinerii aprobărilor pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier naţional Articolul 20(1) Documentaţiile necesare emiterii aprobărilor de scoatere definitivă sau de ocupare temporară de terenuri din fondul forestier naţional, pentru suprafeţele de până la 1,0 ha, pentru care competenţa de aprobare a fost delegată conducătorilor subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, conţin:1. solicitarea beneficiarului de scoatere definitivă şi/sau de ocupare temporară a terenului din fondul forestier naţional, adresată structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în raza căreia se află terenul; 2. memoriu tehnic justificativ privind necesitatea scoaterii definitive sau a ocupării temporare a terenului din fondul forestier naţional, întocmit de către beneficiar, care să conţină justificarea modului de utilizare a suprafeţei solicitate, precum şi prezentarea detaliilor tehnice referitoare la obiectiv; 3. memoriu justificativ întocmit de către direcţia silvică, în cazul terenurilor proprietate publică a statului, care va conţine obligatoriu: a)încadrarea obiectivului la excepţiile pentru care se permite reducerea suprafeţei fondului forestier naţional; b)justificarea acceptării amplasamentului de către direcţia silvică;4. plan de încadrare în zonă; 5. plan de detaliu al amplasamentului obiectivului; 6. copie a hărţii amenajistice pe care este materializat amplasamentul obiectivului, vizată de ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice; 7. fişa tehnică de transmitere-defrişare pentru scoaterea definitivă/ocuparea temporară a terenului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5. În cazul scoaterii definitive de terenuri din fondul forestier naţional cu compensare se va întocmi fişa tehnică de transmitere-defrişare pentru terenul care se oferă în compensare în fondul forestier naţional, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6. Fişele tehnice de transmitere-defrişare se întocmesc de către ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice. Pentru terenul oferit în compensare fişa tehnică se întocmeşte de către ocolul silvic care va asigura administrarea sau serviciile silvice; 8. studiu pedostaţional pentru terenurile oferite în compensare, în cazul solicitărilor de scoatere definitivă cu compensare, întocmit de unităţi specializate atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor; 9. ridicarea topografică în coordonate stereo 70 a suprafeţei solicitate pentru scoaterea definitivă/ocuparea temporară din fondul forestier naţional, întocmită de persoane fizice sau juridice atestate să efectueze lucrări topografice, însuşită de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz; aceasta va cuprinde inventarul de coordonate stereo 70 pentru suprafaţa solicitată din fiecare unitate amenajistică, precum şi limitele unităţilor amenajistice; 10. documente, în copie, prin care se face dovada proprietăţii asupra terenului solicitat pentru scoaterea definitivă/ocuparea temporară din fondul forestier naţional. Pentru dovada proprietăţii asupra terenurilor proprietate publică a statului se prezintă copii ale descrierii parcelare, inclusiv datele complementare şi evidenţa lucrărilor executate, preluate din amenajamentul silvic în vigoare, vizate de către ocolul silvic; 11. extras de carte funciară pentru terenul care se oferă în compensare sau extras de carte funciară pentru întreaga proprietate pe care o deţine beneficiarul, pe care să fie materializat în coordonate stereo 70, de către persoane fizice sau juridice atestate să efectueze lucrări topografice, perimetrul suprafeţei oferite în compensare; extrasul de carte funciară se actualizează la solicitarea administratorilor fondului forestier şi a autorităţii competente pentru emiterea aprobării; 12. avizul favorabil emis de administratorii fondului forestier prevăzuţi la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, în cazul terenurilor din fondul forestier proprietate publică a statului; 13. avizul favorabil al ocolului silvic care asigură administrarea sau prestarea de servicii silvice pentru terenurile din fondul forestier, altele decât cele proprietate publică a statului; 14. confirmarea ocolului silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, în cazul solicitărilor de ocupare temporară, că beneficiarul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 39 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare; 15. acordul proprietarului pentru terenurile forestiere, altele decât cele din proprietatea publică a statului, în care să se precizeze inclusiv că terenul nu este în litigiu; acordul proprietarului pentru terenurile forestiere proprietate privată se încheie în formă autentică; 16. acordul de mediu sau actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului, după caz. În cazul schimbării destinaţiei terenului ca urmare a scoaterii definitive din fondul forestier naţional, urmată de defrişarea vegetaţiei forestiere, se aplică legislaţia specifică privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. Aceste acte trebuie să menţioneze denumirea obiectivului, amplasamentul stabilit pe baza amenajamentului silvic şi suprafaţa, iar în cazul în care realizarea obiectivului implică defrişarea, se vor menţiona inclusiv amplasamentul stabilit pe baza amenajamentului silvic şi suprafaţa care se defrişează; 17. copie de pe documentul de plată a taxei de scoatere definitivă sau a garanţiei pentru ocuparea temporară. În documentul de plată a taxei de scoatere definitivă sau a garanţiei pentru ocuparea temporară trebuie să fie precizat obiectivul pentru care s-a făcut plata. (2) Documentaţiile necesare emiterii aprobărilor de scoatere definitivă sau de ocupare temporară de terenuri din fondul forestier naţional, pentru care competenţa de aprobare este a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau a Guvernului, conţin documentele prevăzute la alin. (1), la care se adaugă:1. solicitarea beneficiarului de scoatere definitivă şi/sau de ocupare temporară a terenului din fondul forestier naţional, adresată autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură; 2. avizul conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. (3) Instituţiile care au competenţa de aprobare şi administratorii fondului forestier proprietate publică a statului pot cere completarea documentaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) cu alte acte/documente/avize/acorduri/permise/licenţe, pentru clarificări, în funcţie de specificul obiectivului. Aprobarea se va emite prin corelare cu perioada de valabilitate a actelor/documentelor/avizelor/acordurilor/permiselor/licenţelor.(4) Documentaţiile întocmite în vederea obţinerii aprobărilor pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se depun de către solicitant la autoritatea competentă să emită aprobarea. Secţiunea BConţinutul documentaţiilor care se întocmesc în vederea obţinerii aprobărilor pentru prelungirea ocupării temporare de terenuri din fondul forestier naţional Articolul 21(1) Documentaţiile care se întocmesc în vederea obţinerii aprobărilor pentru prelungirea ocupării temporare de terenuri din fondul forestier naţional conţin documentele prevăzute la art. 20 alin. (1) pct. 1, 2, 3, 7, 9, 12, 13, 15, 17 şi alin. (2) pct. 1 şi 2, actualizate la data solicitării, în baza legislaţiei în vigoare.(2) Documentaţia care se întocmeşte în vederea obţinerii aprobării pentru prelungirea ocupării temporare de terenuri din fondul forestier naţional va conţine şi copii de pe aprobările anterioare şi fişa tehnică de transmitere-defrişare care a stat la baza emiterii aprobării de ocupare temporară iniţiale a terenului din fondul forestier.(3) La întocmirea fişelor tehnice de transmitere-defrişare, specia principală de bază corespunzătoare condiţiilor staţionale şi bonităţii acestora, precum şi clasa de producţie a speciei principale de bază se preiau din fişele tehnice care au stat la baza emiterii aprobării iniţiale. În funcţie de aceste date tehnice se va proceda la recalcularea garanţiei şi chiriei, conform legislaţiei în vigoare.(4) Documentaţiile prevăzute la alin. (1) se depun de beneficiarul ocupării temporare la autoritatea competentă să aprobe prelungirea ocupării temporare a terenului forestier, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului anterior de ocupare temporară. Secţiunea CConţinutul documentaţiilor care se întocmesc în vederea recuperării garanţiilor depuse în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie forestieră Articolul 22Documentaţiile necesare recuperării garanţiilor depuse în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie forestieră conţin: 1. solicitarea de restituire a garanţiei, formulată de beneficiarul ocupării temporare, cu precizarea numărului de cont şi a băncii unde se doreşte restituirea sumei; 2. copia aprobării de ocupare temporară; 3. copia documentului cu care a fost achitată garanţia; 4. procesul-verbal de reprimire în circuitul silvic a terenului forestier verificat şi vizat de structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură; 5. avizul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru restituirea garanţiei şi a dobânzilor aferente. Secţiunea DConţinutul documentaţiei care se transmite autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură de către structura teritorială de specialitate în scopul reţinerii garanţiei în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică Articolul 23(1) În cazul în care la sfârşitul perioadei aprobate de ocupare temporară ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege şi de actele de aprobare, formulează solicitarea pentru reţinerea garanţiei în fondul de ameliorare, pe care o înaintează structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, care, după verificare, propune autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură reţinerea garanţiei în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică. (2) Documentaţia se înaintează autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi va conţine:1. solicitarea de reţinere a garanţiei în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, formulată de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, transmisă structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură; 2. copia aprobării de ocupare temporară; 3. copia documentului cu care a fost achitată garanţia; 4. copia procesului-verbal de constatare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi de actele de aprobare, precum şi/sau a nerespectării termenului la reprimirea terenurilor ocupate temporar din fondul forestier naţional, întocmit de ocolul silvic şi vizat de structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură; 5. copie a notei de constatare încheiate de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, vizată de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în cazul în care beneficiarul ocupării temporare nu se prezintă la reprimirea terenului, la termenul prevăzut în actul de aprobare; 6. adresa cu propunerea de reţinere a garanţiei în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, formulată de structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. Secţiunea EConţinutul documentaţiei care se înaintează autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice în scopul transmiterii în fondul de conservare şi regenerare a sumelor din garanţia reţinută în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, pentru execuţia lucrărilor necesare aducerii terenului la condiţiile prevăzute în actul de aprobare Articolul 24(1) Documentaţia care se înaintează de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice va conţine:1. solicitarea pentru transmiterea în fondul de conservare şi regenerare a sumei necesare pentru execuţia lucrărilor necesare aducerii terenului la condiţiile prevăzute în actul de aprobare, cu indicarea cuantumului acesteia conform devizului de lucrări întocmit în acest scop; 2. devizul de lucrări întocmit de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, aprobat de structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru execuţia lucrărilor necesare aducerii terenului la condiţiile prevăzute în actul de aprobare; 3. avizul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru transmiterea parţială sau integrală a garanţiei şi dobânzii bancare reţinute în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, în scopul execuţiei lucrărilor necesare aducerii terenului la condiţiile prevăzute în actul de aprobare; 4. procesul-verbal de reprimire a terenului ocupat temporar în circuitul silvic, verificat şi avizat de către conducătorul structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură; (2) Reţinerea garanţiei în fondul de ameliorare în condiţiile art. 23 şi transmiterea parţială sau integrală a garanţiei şi dobânzii reţinute în fondul de ameliorare, conform devizului de lucrări, prevăzut la alin. (1), se fac în baza unei note aprobate de către conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. Capitolul VIIIDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 25Beneficiarii scoaterilor definitive sau ocupărilor temporare de terenuri din fondul forestier naţional pot fi persoanele fizice sau juridice îndreptăţite la realizarea sau extinderea lucrărilor şi obiectivelor prevăzute de lege. Articolul 26(1) Compensarea în cazul scoaterilor definitive de terenuri din fondul forestier naţional se face doar cu terenuri care sunt în proprietatea beneficiarului.(2) Compensarea parţială cu terenuri în cazul scoaterilor definitive de terenuri din fondul forestier naţional este interzisă.(3) Plata taxei pentru scoaterea definitivă de terenuri din fondul forestier naţional, a contravalorii terenurilor, contravalorii pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice, a garanţiei pentru ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier naţional, a chiriei pentru ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier naţional, a cheltuielilor de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv, a cheltuielilor de reinstalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv şi a valorii obiectivelor care se dezafectează se face de către beneficiarul scoaterii definitive/ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier naţional.(4) Depunerea în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică a taxei pentru scoaterea definitivă sau a garanţiei pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se confirmă de către direcţia cu atribuţii financiar-contabile din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării solicitării. Articolul 27(1) Categoria de folosinţă pentru terenurile din fondul forestier naţional care fac obiectul scoaterii definitive sau ocupării temporare este cea stabilită prin amenajamentele silvice aprobate sau care se află în situaţiile prevăzute la pct. 2 din anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.(2) În cazul în care nu există amenajament silvic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1), datele utilizate la întocmirea fişelor tehnice de transmitere-defrişare şi la calculul obligaţiilor băneşti, precum şi categoria de folosinţă se preiau din fişele de descriere parcelară a unităţilor amenajistice aferente terenurilor care fac obiectul scoaterii definitive sau ocupării temporare.(3) Fişele de descriere parcelară prevăzute la alin. (2) se întocmesc de către unităţi specializate, atestate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, pentru efectuarea de lucrări de amenajare a pădurilor şi vor fi vizate de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. Articolul 28Calculul contravalorii terenului scos definitiv din fondul forestier naţional şi a celui care se preia în compensare echivalentă ca suprafaţă şi bonitate, prevăzut la art. 3 alin. (1), nu poate fi utilizat la evaluări în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică. Articolul 29
(1) Întocmirea studiilor pedostaţionale se face de către unităţi specializate atestate pentru amenajarea pădurilor, cu obligaţia stabilirii, prin aceste studii, a tipului de staţiune, a tipului natural fundamental de pădure, a speciei principale de bază corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure, a productivităţii, a soluţiilor de împădurire şi a devizului cu cheltuielile de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv. (2) Studiile pedostaţionale întocmite pentru terenurile care se oferă în compensarea terenurilor care se scot definitiv din fondul forestier proprietate publică a statului se avizează de către comisia tehnică de avizare aparţinând administratorului fondului forestier proprietate publică a statului.
Articolul 30(1) În cazul în care terenul care este oferit în compensare are suprafaţa mai mare de 100 m2, latura terenului limitrofă fondului forestier nu poate fi mai mică de ½ din latura cea mai mare a terenului.(2) Prin terenuri limitrofe fondului forestier naţional se înţelege terenurile care au o latură comună cu terenurile care fac parte din fondul forestier naţional. Limitrofe pot fi considerate şi terenurile care sunt despărţite de fondul forestier naţional de un drum de pământ sau canale de irigaţie/drenaj care au lăţimea de maximum 6 m.(3) Terenurile oferite în compensare trebuie să fie apte a fi împădurite pentru speciile principale de bază.(4) Terenurile neproductive din punct de vedere silvic, terenurile degradate, precum şi cele situate în zonele de stepă, alpină şi subalpină nu fac obiectul preluării în compensare a terenurilor care se scot definitiv din fondul forestier naţional.(5) Cheltuielile privind instalarea vegetaţiei pe terenul oferit în compensare se achită de către beneficiarul scoaterii definitive, anticipat predării-primirii terenului care se oferă în compensare. Articolul 31Predarea-primirea terenului pentru care a fost emisă aprobarea de scoatere definitivă din fondul forestier naţional se face în prezenţa reprezentantului structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, numai după achitarea obligaţiilor băneşti prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. b)-e) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare. Articolul 32(1) Se consideră obiectiv dezafectat obiectivul care se desfiinţează total sau parţial, fără a mai servi ulterior scopului silvic pentru care a fost amplasat în fondul forestier naţional.(2) Contravaloarea obiectivelor dezafectate se stabileşte şi se achită numai pentru obiectivele care se desfiinţează total sau parţial, după caz, fără a mai servi ulterior scopului silvic pentru care au fost amplasate în fondul forestier naţional.(3) În cazul fondului forestier proprietate publică, pentru afectarea temporară a funcţionalităţii obiectivelor, beneficiarul are obligaţia efectuării lucrărilor de refacere pe cheltuială proprie la calitatea şi caracteristicile avute înainte de afectare, stabilite anterior cu administratorii fondului forestier proprietate publică a statului sau cu proprietarul, în cazul fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale. Articolul 33Fişele tehnice care se întocmesc pentru terenurile care fac obiectul scoaterii definitive, respectiv al ocupării temporare trebuie să respecte următoarele reguli: a)pentru calculul obligaţiilor băneşti, în cazul terenurilor care se scot definitiv din fondul forestier naţional sau în cazul terenurilor care se ocupă temporar, la stabilirea speciei principale de bază se alege provenienţa sămânţă, exceptând calculul pierderii de creştere datorate exploatării masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice, situaţie în care se va ţine cont de provenienţa speciei principale majoritare din compoziţia arboretului existent; b)stabilirea clasei de producţie pentru terenurile din fondul forestier naţional care urmează să fie scoase definitiv/ocupate temporar, în vederea stabilirii obligaţiilor băneşti reprezentate de taxa pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional, contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional, garanţia pentru ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier naţional şi chiria pentru ocuparea de terenuri din fondul forestier naţional, se face după cum urmează: clasa de producţie I pentru staţiuni de bonitate superioară, clasa de producţie III pentru staţiuni de bonitate mijlocie şi clasa de producţie IV pentru staţiuni de bonitate inferioară; c)în cazul terenurilor oferite în compensare, clasa de producţie pentru specia principală de bază corespunzătoare condiţiilor staţionale se preia din studiul pedostaţional întocmit pentru terenul respectiv. Articolul 34(1) În cazul aprobărilor de ocupare temporară emise pentru obiective care urmează să rămână în fondul forestier naţional şi după perioada aprobată, pe terenuri care la momentul aprobării au avut categoria de folosinţă silvică „pădure" sau „clasă de regenerare", reprimirea terenurilor în circuitul silvic se poate face în următoarele condiţii:a)terenurile să fie apte pentru a fi împădurite; b)să nu fie restricţii cu privire la soluţiile de împădurire a terenurilor respective ca urmare a existenţei obiectivelor respective în fondul forestier naţional şi după perioada aprobată. (2) În cazul terenurilor ocupate temporar care la momentul aprobării erau încadrate în alte categorii de folosinţă silvică decât „pădure" sau „clasă de regenerare" ori pentru care în interiorul termenului de ocupare temporară a fost aprobată schimbarea categoriei de folosinţă, reprimirea se face în condiţiile stabilite prin actul de aprobare. Articolul 35(1) Avizul pentru scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier naţional se emite de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.(2) Avizul pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier naţional se emite de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.(3) Decizia pentru scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier naţional se emite de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.(4) Decizia pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier naţional se emite de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10.(5) Avizul pentru scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier proprietate publică a statului se emite de către conducătorul administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.(6) Avizul pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier proprietate publică a statului se emite de către conducătorul administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12.(7) Avizul pentru scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier, altul decât proprietate publică a statului, se emite de către şeful ocolului silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.(8) Avizul pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier, altul decât proprietate publică a statului, se emite de către şeful ocolului silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14. Articolul 36În cazul în care realizarea unui obiectiv implică atât scoaterea definitivă, cât şi ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier naţional, se emite un singur aviz/o singură decizie/o singură aprobare, care să conţină elementele atât pentru scoaterea definitivă, cât şi pentru ocuparea temporară. Articolul 37(1) Aprobarea scoaterii definitive sau ocupării temporare a terenurilor forestiere din fondul forestier naţional care afectează rezervaţiile constituite pentru producerea materialelor forestiere de reproducere, respectiv pentru conservarea resurselor genetice forestiere se operează ulterior prin modificarea Catalogului naţional al materialelor de bază şi a Catalogului naţional al resurselor genetice forestiere, ca urmare a aprobării schimbării categoriei de folosinţă sau a destinaţiei terenului. (2) În cazul obiectivelor a căror realizare nu implică utilitatea publică, avizele pentru scoaterea definitivă/ocuparea temporară a terenurilor forestiere, prevăzute la alin. (1), se eliberează de către administratorii fondului forestier proprietate publică după stabilirea oportunităţii menţinerii terenurilor în Catalogul naţional al materialelor de bază şi Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere. Articolul 38(1) Emiterea aprobărilor de scoatere definitivă, respectiv de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se face cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la consultarea publică.(2) Consultarea publică pentru aprobarea scoaterii definitive, respectiv aprobarea ocupării temporare de terenuri din fondul forestier naţional se face conform prevederilor legale în vigoare de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, anterior emiterii avizului sau deciziei pentru scoaterea definitivă şi/sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional. Articolul 39(1) Avizarea şi aprobarea scoaterii definitive ori ocupării temporare din fondul forestier naţional a terenurilor forestiere aflate în litigiu pe rol se pot face numai după soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei de către instanţa de judecată.(2) Avizarea în vederea aprobării scoaterii definitive ori ocupării temporare din fondul forestier naţional a terenurilor înscrise în amenajamentul silvic la categoria „ocupaţii şi litigii", altele decât cele aflate pe rolul instanţelor de judecată, este permisă numai dacă emiterea aprobării conduce la eliminarea stării de ocupaţie ori a litigiului sau dacă aprobarea se emite pentru realizarea obiectivelor declarate de utilitate publică în condiţiile legii.(3) Documentaţia pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier a terenurilor prevăzute la alin. (2) va conţine şi acordul semnat de către proprietarul şi/sau administratorul fondului forestier, după caz, şi de beneficiarul scoaterii definitive/ocupării temporare, conform căruia starea de ocupaţie ori litigiul înscris în amenajamentul silvic încetează prin scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional. Articolul 40(1) Terenurile pentru care a fost emisă aprobarea de scoatere definitivă din fondul forestier naţional şi terenurile preluate în compensare dobândesc situaţia juridică a terenurilor pe care le înlocuiesc şi se înscriu în cartea funciară în baza actului de aprobare şi a procesului-verbal de predare-primire, încheiat între părţi, în condiţiile legii.(2) Înscrierea în cartea funciară a terenurilor preluate în compensare prevăzute la alin. (1) se realizează în termen de 6 luni de la data aprobării scoaterii definitive a terenului din fondul forestier naţional şi se comunică structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.(3) Înscrierea în cartea funciară a terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional şi a celor preluate în compensare, în baza aprobărilor emise anterior, în temeiul Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, se realizează în termen de 18 luni de la data publicării prezentei metodologii, de către titularii aprobărilor şi de către proprietarul sau, după caz, administratorul terenului preluat în compensare, şi se comunică structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.(4) În termen de 30 de zile de la data aprobării scoaterii definitive, proprietarul sau, după caz, administratorul terenului preluat în compensare se adresează ocolului silvic în vederea înscrierii în amenajamentul silvic şi asigurării administrării sau serviciilor silvice, precum şi a împăduririi în maximum două sezoane de vegetaţie, potrivit legii. Articolul 41(1) Beneficiarul ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier naţional are obligaţia redării terenurilor în circuitul silvic, la termenul şi în condiţiile prevăzute în actul de aprobare.(2) Neredarea terenurilor ocupate temporar din fondul forestier naţional potrivit alin. (1) se sancţionează conform legii, inclusiv cu reţinerea garanţiei.(3) În cazul obiectivelor pentru a căror realizare a fost aprobată ocuparea temporară din fondul forestier naţional, nereprimite în termen, pentru care nu au fost emise aprobări de prelungire a ocupării temporare sau scoatere definitivă, în condiţiile legii, beneficiarul este obligat la plata unei despăgubiri cu titlu de lipsă de folosinţă, până la data reprimirii terenului în circuitul silvic ori a obţinerii unei noi aprobări în situaţia în care legea prevede o astfel de posibilitate, calculată conform prevederilor prezentului ordin.(4) În situaţia prevăzută la alin. (3) ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice stabileşte pe bază de calcul suma datorată cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosinţă, potrivit art. 19, pe care o supune aprobării structurii teritoriale de specialitate, împreună cu copia procesului-verbal de constatare sau a notei de constatare prevăzute la art. 23 alin. (2) pct. 4 şi 5, în termen de maximum 15 zile de la data expirării perioadei de ocupare temporară.(5) Structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură efectuează verificarea şi comunică, în termen de maximum 15 zile de la data primirii, aprobarea pentru calculul sumei datorate cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosinţă ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.(6) În termen de 15 zile de la data primirii calculului aprobat, şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice transmite beneficiarului Notificarea privind obligaţiile de redare a terenurilor forestiere în cazul depăşirii perioadei aprobate pentru ocuparea temporară, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 15, cu privire la obligaţiile ce îi revin:a)redarea terenului în circuitul silvic, astfel încât să nu fie restricţii cu privire la instalarea vegetaţiei forestiere, în cazul terenurilor care se reprimesc la categoria de folosinţă „pădure" sau „clasa de regenerare"; b)achitarea sumei datorate cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosinţă, până la data redării terenului prevăzut la lit. a) ori a obţinerii unei noi aprobări în situaţia în care legea prevede o astfel de posibilitate; c)suportarea cheltuielilor pentru demersurile efectuate până la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la lit. a) şi b) de către beneficiarul ocupării temporare. (7) Notificarea prevăzută la alin. (6) constituie titlu executoriu pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în cuprinsul acesteia.(8) În cazul neîndeplinirii în termen de maximum 6 luni de la data expirării aprobării pentru ocuparea temporară a obligaţiilor prevăzute la alin. (6), ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice procedează la punerea în executare a notificării pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în cuprinsul acesteia. Articolul 42Dispoziţiile art. 41 alin. (3)-(8) se aplică în cazul obiectivelor a căror aprobare de ocupare temporară expiră după data intrării în vigoare a prezentei metodologii. Articolul 43Emiterea unei noi aprobări de ocupare temporară pentru obiectivele a căror aprobare de ocupare temporară a expirat, existente în fondul forestier naţional, se poate face în următoarele condiţii: 1. solicitantul aprobării ocupării temporare este acelaşi cu titularul aprobării iniţiale sau succesor în drepturi al acestuia; 2. obiectivul se încadrează în categoria obiectivelor pentru care este permisă ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional, prevăzută de legislaţia în vigoare; 3. depunerea unei noi garanţii pentru ocuparea temporară a terenurilor aferente obiectivului; 4. dovada achitării la data depunerii documentaţiei pentru solicitarea ocupării temporare a sumei datorate cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosinţă, pe perioada de la data expirării aprobării anterioare până la data depunerii documentaţiei la structura teritorială de specialitate; diferenţa de sumă datorată cu titlu de lipsă de folosinţă până la data aprobării ocupării temporare se achită în termen de o lună de la data aprobării. Contestarea în instanţă de către titularul aprobării în termen de 15 zile de la data comunicării a sumei datorate cu titlu de despăgubiri pentru lipsa de folosinţă suspendă obligaţia depunerii achitării sumei datorate cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosinţă până la data pronunţării unei soluţii definitive. Articolul 44(1) La solicitarea ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier naţional se vor avea în vedere termene cât mai lungi pentru ocuparea temporară a terenurilor, cu respectarea dispoziţiilor art. 20 alin. (3) teza a doua.(2) Redarea terenurilor în circuitul silvic se poate face şi înainte de expirarea termenului de ocupare temporară aprobat, ca urmare a finalizării lucrărilor aferente obiectivului, pentru toată suprafaţa, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege referitoare la redarea terenurilor în fondul forestier naţional.(3) Restituirea diferenţei de chirie ca urmare a redării terenurilor, în condiţiile prevăzute la alin. (2), se face după reprimirea integrală a terenului prevăzut în actul de aprobare. Diferenţa de chirie reprezintă diferenţa dintre chiria încasată anticipat şi chiria calculată până la data la care s-a făcut reprimirea integrală a terenului.(4) Restituirea garanţiei în cazul redării în interiorul termenului de aprobare temporară a terenurilor în circuitul silvic se face numai după redarea integrală a suprafeţei terenurilor pentru care a fost aprobată ocuparea temporară.(5) În situaţia în care la sfârşitul perioadei aprobate de ocupare temporară terenul nu întruneşte condiţiile de reprimire prevăzute în actul de aprobare, beneficiarul poate solicita reprimirea integrală a terenului, garanţia reţinându-se în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică. Articolul 45(1) În cazul terenurilor din fondul forestier proprietate publică a statului pentru care au fost emise aprobări de ocupare temporară, retrocedate în condiţiile legii după emiterea aprobării, valabilitatea aprobării se menţine până la data înscrisă în aprobare, iar obligaţiile şi drepturile care decurg din aprobare se transmit de către administratorul fondului forestier proprietate publică a statului în sarcina proprietarului terenului.(2) Transmiterea prevăzută la alin. (1) se face în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a proprietarului, adresată ocolului silvic care a efectuat predarea terenului ocupat temporar. Articolul 46(1) În cazul obiectivelor pentru care legislaţia actuală nu mai permite prelungirea ocupării temporare, dar permite scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional la data expirării aprobării, beneficiarul poate opta pentru:a)redarea terenului în circuitul silvic, în condiţiile prezentei metodologii; b)obţinerea aprobării pentru scoaterea definitivă a terenurilor care au făcut obiectul ocupării temporare, în termen de maximum 12 luni de la data expirării aprobării de ocupare temporară. (2) Scoaterea definitivă pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se aprobă în baza documentaţiei prevăzute la art. 20, cu următoarele precizări:a)acordul de mediu sau actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului este cel care a stat la baza aprobării ocupării temporare; b)beneficiarul achită anticipat obligaţiile pentru folosirea terenurilor de la data expirării aprobării de ocupare temporară până la data obţinerii aprobării de scoatere definitivă. (3) În cazul situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. b), beneficiarul solicitării scoaterii definitive din fondul forestier solicită ca sumele depuse anterior în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică drept garanţie pentru ocuparea temporară din fondul forestier să se vireze din conul constituit pentru garanţii în contul constituit pentru taxa de scoatere definitivă.(4) În situaţia în care sumele prevăzute la alin. (2) lit. b), constituite drept garanţii, nu acoperă valoarea taxei de scoatere din fondul forestier, calculată conform prezentei metodologii, solicitantul scoaterii definitive din fondul forestier este obligat să vireze în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică diferenţa de valoare aferentă taxei.(5) În situaţia în care sumele prevăzute la alin. (2) lit. b), constituite drept garanţii, sunt mai mari decât valoarea taxei de scoatere din fondul forestier, calculată conform prezentei metodologii, solicitantul scoaterii definitive din fondul forestier poate cere restituirea sumelor cu care se depăşeşte valoarea taxei de scoatere din fondul forestier, în baza actului de aprobare a scoaterii definitive din fondul forestier; restituirea sumelor cu care se depăşeşte valoarea taxei de scoatere definitivă din fondul forestier se face de către direcţia care gestionează fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, cu avizul direcţiei care coordonează activitatea de scoatere definitivă şi ocupare temporară din fondul forestier.(6) Virarea sumelor prevăzute la alin. (2) lit. b) se realizează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii actului de aprobare a scoaterii definitive din fondul forestier, dată care se comunică direcţiei care gestionează fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică.(7) Sumele achitate pentru acoperirea cheltuielilor de reinstalare a vegetaţiei forestiere pentru terenurile forestiere ocupate temporar se folosesc la acoperirea cheltuielilor de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la închiderea stării de masiv pe terenurile oferite în compensare. Articolul 47(1) Scoaterea definitivă a terenurilor aferente obiectivelor instalate în fondul forestier naţional înainte de anul 1990 se face în baza unui act care dovedeşte instalarea obiectivului înainte de anul 1990, precum şi a documentaţiei prevăzute la art. 20.(2) Scoaterea definitivă a terenurilor aferente activelor vândute, în condiţiile legii, de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva se face în baza documentaţiei prevăzute la art. 20 alin. (1) şi (2), la care se adaugă următoarele documente:a)copie a actului de vânzare-cumpărare a activului, încheiat între Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi cumpărătorul activului, certificată conform cu originalul de către conducătorul unităţii Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva; b)copie a contractului de concesiune încheiat pentru terenul forestier aferent activului vândut; c)copie a extrasului de carte funciară a terenului proprietate publică a statului aferent activului vândut, în care a fost operat contractul de concesiune, actualizat la zi. (3) Suprafaţa terenurilor aferente activelor vândute, în condiţiile legii, de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, pentru care se aprobă scoaterea din fondul forestier naţional, este cea prevăzută în contractul de concesiune.(4) Contractul de concesiune pentru terenul aferent activelor vândute în condiţiile legii de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva îşi încetează aplicabilitatea la data încheierii procesului-verbal de predare-primire a terenului oferit în compensare.(5) Procesul-verbal de predare-primire a terenului oferit în compensare se încheie ulterior achitării obligaţiilor băneşti datorate pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional şi achitării redevenţei anuale aferente anului în care se face predarea-primirea. Dovada achitării redevenţei este reprezentată de adresa de confirmare eliberată de către direcţia de specialitate cu atribuţii financiar-contabile din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.(6) Procesul-verbal de predare-primire a terenului oferit în compensare nu se poate încheia în situaţia neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (5).(7) Concesionarii aflaţi în procedura insolvenţei nu pot solicita scoaterea definitivă din fondul forestier a terenurilor aferente activelor vândute. Articolul 48(1) Scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional necesare realizării pe teritoriul administrativ în zonele de interes economic ale Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării" a pontoanelor de acostare pentru ambarcaţiuni cu scop turistic şi de agrement şi de aprovizionare cu alimente şi combustibil, pontoanelor plutitoare şi adăposturilor pescăreşti pentru pescari constituiţi în asociaţii este permisă numai pentru:a)suprafeţele amplasate în zona de interes economic a teritoriului administrativ al Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării"; b)suprafaţa necesară ancorării pontonului la mal, în cazul pontoanelor de acostare pentru ambarcaţiuni cu scop turistic şi de agrement; c)suprafaţa necesară ancorării pontonului la mal, realizării căii de acces şi a platformei de încărcare-descărcare a alimentelor şi combustibilului, în cazul pontoanelor de acostare pentru aprovizionarea cu alimente şi combustibil. În acest caz se va face dovada că obiectivul pentru care se face aprovizionarea cu alimente şi combustibili este înfiinţat pe cale legală şi că nu are altă cale de acces, respectiv că nu se poate asigura accesul decât prin fondul forestier naţional; d)suprafaţa necesară ancorării pontonului la mal şi suprafaţa aferentă adăposturilor pescăreşti. (2) Scoaterea definitivă a terenurilor prevăzute la alin. (1) se face în baza avizului eliberat de Administraţia Biosferei „Delta Dunării", în care se va confirma îndeplinirea punctuală a cerinţelor prevăzute la alin. (1), cu precizarea suprafeţei care face obiectul scoaterii definitive din fondul forestier naţional, a amplasamentului amenajistic, precum şi a suprafeţei care se defrişează şi amplasamentului amenajistic al acesteia. Articolul 49(1) La realizarea parcurilor recreative/tematice/ educaţionale, scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se face pentru suprafaţa fondului forestier aferentă amenajărilor, constituită ca parc recreativ/tematic/educaţional, în baza unui studiu avizat de Comisia tehnică de avizare în silvicultură, cu individualizarea în coordonate stereo 70 a suprafeţei total constituite, a celei propuse a fi scoase definitiv, ocupate temporar şi a suprafeţelor de pe care se defrişează vegetaţia forestieră.(2) Pentru suprafeţele prevăzute la alin. (1), în cazul ocupării temporare fără defrişarea vegetaţiei forestiere, nu se calculează contravaloarea pierderii de creştere pentru exploatarea masei lemnoase, predarea suprafeţei făcându-se după delimitare, anularea cioatelor şi inventarierea fir cu fir a vegetaţiei forestiere de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice. La reprimirea terenurilor ocupate temporar pentru care în actul de aprobare nu a fost prevăzută îndepărtarea vegetaţiei forestiere, pagubele constatate de ocolul silvic se suportă de către beneficiarul ocupării temporare; schimbarea destinaţiei sau categoriei de folosinţă a suprafeţelor respective se sancţionează potrivit legii.(3) Contravaloarea pierderii de creştere pentru exploatarea masei lemnoase nu se calculează în cazul ocupării temporare a unor terenuri din fondul forestier naţional în care prin avizul de gospodărire a apelor au fost instituite zone de protecţie sanitară, precum şi perimetre de protecţie hidrogeologică, conform cărora este interzisă defrişarea vegetaţiei forestiere; la ocuparea temporară a terenurilor în această situaţie se aplică dispoziţiile alin. (2). Articolul 50(1) Lucrările tehnologice de culegere a datelor pentru prospectarea, sondarea, cercetarea sau studierea la suprafaţa solului şi/sau subsolului, care se desfăşoară în suprafeţele în care se solicită accesul pe durata a maximum 12 ore/punct de cercetare, fără a afecta fondul forestier din zonele respective, se vor efectua fără ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional şi, implicit, fără plata garanţiei şi a celorlalte obligaţii băneşti prevăzute de reglementările în vigoare în cazul ocupărilor temporare a terenurilor din fondul forestier, în baza acordului obţinut de la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.(2) Înainte de declanşarea lucrărilor prevăzute la alin. (1), titularul acordului va încheia protocoale cu administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, ai fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, cu proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate privată pentru stabilirea orarelor de acces al echipelor de lucru şi a altor condiţii care vor fi apreciate ca necesare. Eventualele prejudicii aduse fondului forestier se calculează conform reglementărilor în vigoare şi se suportă de către titularul acordului.(3) În cazul în care lucrările implică instalarea de utilaje în fondul forestier naţional, comportă construcţii, montaj dezafectări ori impun activităţi care afectează vegetaţia forestieră, titularul acordului are obligaţia ca, înainte de începerea lucrărilor, să obţină aprobarea pentru ocuparea temporară sau scoaterea definitivă a terenurilor respective, conform prevederilor legale în vigoare.(4) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (3) se sancţionează potrivit legii. Articolul 51Documentaţia necesară emiterii avizului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru autorizarea construcţiilor la distanţe mai mici de 50 m de limita fondului forestier conţine: 1. solicitarea beneficiarului, adresată structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în raza căreia se află terenul; 2. certificatul de urbanism; 3. documente, în copie, prin care se face dovada proprietăţii asupra terenului; 4. ridicarea topografică cu localizarea în coordonate stereo 70 a obiectivului - amprenta la sol -, cu precizarea clară a distanţei cuprinse între construcţie şi limita fondului forestier; 5. declaraţie pe propria răspundere sub semnătură privată a beneficiarului cu privire la asumarea eventualelor daune/prejudicii care prin realizarea obiectivului pot afecta fondul forestier, precum şi proprietatea beneficiarului; 6. avizul ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru terenul forestier limitrof suprafeţei pe care se amplasează construcţia, cu indicarea categoriei de folosinţă silvică a terenului. Articolul 52(1) Realizarea lucrărilor şi obiectivelor în fondul forestier naţional, precum şi a construcţiilor în afara fondului forestier naţional la distanţe mai mici de 50 m de liziera pădurii angajează răspunderea exclusivă a proprietarului/beneficiarului/ administratorului, după caz, al lucrărilor/obiectivului/construcţiei şi terenului pe care se realizează acestea/acesta/aceasta, cu privire la siguranţa persoanelor care locuiesc/vizitează/ tranzitează proprietatea, după caz, a mijloacelor fixe şi mobile, la eventuale accidente provocate de căderea arborilor limitrofi proprietăţii ori la pagubele produse de animalele sălbatice asupra bunurilor aferente proprietăţii/construcţiei.(2) Eventualele daune/prejudicii produse fondului forestier naţional limitrof se suportă de către proprietarul/beneficiarul/ administratorul, după caz, al lucrărilor/obiectivului realizate/realizat pe terenurile scoase definitiv/ocupate temporar din fondul forestier naţional, respectiv proprietarul/beneficiarul terenului şi al construcţiei amplasate în afara fondului forestier naţional la distanţe mai mici de 50 m de liziera pădurii, în condiţiile legii. Articolul 53(1) În cazul aprobării schimbării categoriei de folosinţă în interiorul termenului de ocupare temporară, la redarea terenurilor în circuitul silvic, mijloacele fixe instalate pe terenurile ocupate temporar, asimilate celor specifice silviculturii, se pot prelua pe baza de proces-verbal semnat de către conducătorul administratorului fondului forestier proprietate publică a statului/proprietarul fondului forestier în celelalte situaţii şi deţinătorul mijlocului fix instalat.(2) Schimbarea categoriei de folosinţă, prevăzută la alin. (1), se iniţiază de către administratorul fondului forestier proprietate publică a statului sau al ocolului silvic care asigură administrarea/serviciile silvice pentru proprietarul fondului forestier în celelalte situaţii, la cererea beneficiarului ocupării temporare, deţinător al mijlocului fix instalat.(3) Sumele depuse cu titlu de cheltuieli pentru reinstalarea vegetaţiei forestiere şi întreţinerea acesteia până la realizarea stării de masiv, pentru suprafaţa de teren la care se schimbă categoria de folosinţă în condiţiile alin. (2), se reţin în fondul de conservare şi regenerare a pădurilor şi se folosesc potrivit art. 37 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare. Articolul 54(1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură are obligaţia, în cazul în care documentaţia este incompletă, de a transmite un răspuns solicitantului scoaterii definitive/ocupării temporare de terenuri din fondul forestier naţional, în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii documentaţiei la această autoritate.(2) Schema procedurii de scoatere definitivă sau de ocupare temporară de terenuri din fondul forestier este prevăzută în anexa nr. 16.
Capitolul IXEvaluarea terenurilor şi a vegetaţiei forestiere de pe terenurile care fac obiectul schimbului Articolul 55(1) Evaluarea terenurilor şi a vegetaţiei forestiere de pe terenurile supuse schimbului se face în scopul stabilirii echivalenţei valorice a terenurilor care fac obiectul schimbului de terenuri.(2) Terenurile goale supuse schimbului se evaluează din punct de vedere silvic sub aspectul asigurării condiţiilor staţionale necesare împăduririi, a nevoilor de cultură, producţie ori administraţie silvică. Articolul 56Valoarea terenurilor fără vegetaţie forestieră supuse schimbului se determină potrivit formulei: VTER = S x R1 x R2 x VU, în care: VTER - valoarea terenului fără vegetaţie forestieră ce face obiectul evaluării în vederea efectuării schimbului, exprimată în lei; S - mărimea suprafeţei terenului ce se evaluează în vederea schimbului, exprimată în hectare, cu 4 zecimale; R1 - coeficientul de evaluare a şansei de instalare a vegetaţiei forestiere. Valorile coeficienţilor R1 sunt diferenţiate în raport cu zonele fitogeografice şi cu starea terenului şi sunt prezentate în tabelul nr. 1; R2 - coeficientul de evaluare a riscului de asigurare a integrităţii pădurii. Valorile coeficienţilor R2 sunt diferenţiate în funcţie de intensitatea presiunii sociale asupra pădurii; acestea sunt prezentate în tabelul nr. 2; VU - valoarea maximă a unui teren fără vegetaţie forestieră în suprafaţă de un hectar (lei/ha) calculată la data aprobării schimbului de terenuri, prin intermediul relaţiei: VU = VUTAB x k1 x k2 x k3, în care: VUTAB = valoarea maximă a unui teren în suprafaţă de un hectar, exprimată în lei/ha, stabilită în funcţie de caracteristicile terenului (bonitatea staţiunii şi valoarea producţiei principale a speciei de bază din grupa de formaţii forestiere - calculată la vârsta exploatabilităţii).Valorile VUTAB determinate sunt prezentate în tabelul nr. 3; k 1 = PML/115, coeficient de actualizare calculat în funcţie de preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare la data aprobării schimbului de terenuri; k2 = RPF/0,17, coeficient de actualizare calculat în funcţie de rata medie a profitului corespunzătoare terenului (renta funciară), la data aprobării schimbului de terenuri; k3 = RD/0,0325, coeficient de actualizare calculat în funcţie de rata medie anuală a facilităţii de creditare afişate de Banca Naţională a României la secţiunea statistică/seturi de date/indicatori de politică monetară, la data aprobării schimbului de terenuri; PML - preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, aprobat în temeiul art. 116 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, în vigoare la data aprobării schimbului de terenuri, diferenţiat pe grupe de specii, în raport cu ponderea, exprimat în lei/m3; RPF - rata medie a profitului corespunzătoare terenului (renta funciară), mijloc de producţie; pentru uniformizare se utilizează aceeaşi valoare cu cea utilizată în evaluarea terenurilor agricole; RD - rata medie anuală a facilităţii de creditare, valoare prezentată pe site-ul Băncii Naţionale a României la secţiunea statistică/seturi de date/indicatori de politică monetară, la data aprobării schimbului de terenuri. Tabelul nr. 1 - Valorile coeficientului de evaluare a şansei de instalare a vegetaţiei forestiere (R1)

Categoria terenului Zone fitogeografice
silvostepă câmpie, deal, munte
R1 normal 0,7 1
eroziune de suprafaţă uşoară şi medie 0,4 0,7

Tabelul nr. 2 - Valorile coeficientului de evaluare a şansei de instalare a vegetaţiei forestiere (R2)

Intensitatea presiunii sociale asupra pădurii
R2 foarte mare mare mijlocie redusă foarte redusă
0,5 0,7 0,8 0,9 1

Tabelul nr. 3 - Valoarea maximă a unui teren în suprafaţă de un hectar (VUTAB)

Grupe de formaţii forestiere Valoarea maximă a unui teren în suprafaţă de un ha ( VUTAB)
Bonitatea staţiunii
superioară mijlocie inferioară
1. Molidişuri 6724 5306 3447
2. Molideto-brădete, molideto-făgete, brădete, brădeto-făgete, amestecuri de răşinoase cu fag 5881 4557 3081
3. Pinete, laricete 5641 3819 1992
4. Făgete 5032 3738 2549
5. Făgete (amestecuri) cu alte specii goruneto-făgete 5318 3978 2639
6. Gorunete, goruneto-şleauri, amestec de gorun cu alte cvercinee 5614 4254 2710
7. Stejăreto-şleauri, amestec de stejar cu alte cvercinee 6724 5195 3830
8. Gârniţete, cerete, cero-şleauri, amestec de gârniţă şi cer 5604 4315 2981
9. Stejărete de stejar brumariu şi stejărete de stejar pufos 4407 2874 1744
10. Zăvoaie de plopi indigeni şi salcie, aninişuri 4145 2913 1441
11. Salcâmete 3860 2588 1167

Articolul 57(1) Valoarea terenurilor cu vegetaţie forestieră supuse schimbului se determină potrivit formulei:V TER + VEG = VTER + VVEG, în care: VTER + VEG - valoarea terenului şi a vegetaţiei forestiere existente pe terenul respectiv; V TER - valoarea terenului fără vegetaţie forestieră, exprimată în lei, calculată potrivit art. 56; VVEG - valoarea vegetaţiei forestiere existente pe terenul ce face obiectul evaluării în vederea efectuării schimbului, exprimată în lei. (2) Valoarea vegetaţiei forestiere existente pe terenul ce face obiectul evaluării în vederea efectuării schimbului VVEG se determină prin intermediul relaţiei:V VEG = Icx S x D1 x D2 x ∑i=1n (PRi x Vij), în care: Ic - consistenţa vegetaţiei forestiere exprimată prin indicele de acoperire (în zecimi); D1 - indicele de reducere a valorii vegetaţiei forestiere în raport cu starea de sănătate a arboretului. Valorile D1 sunt diferenţiate în raport cu categoria de vârstă şi cu intensitatea fenomenului de uscare şi sunt prezentate în tabelul nr. 4; D2 - indicele de reducere a valorii vegetaţiei forestiere în raport cu calitatea arboretului. Valorile D2 sunt diferenţiate în raport cu categoria de vârstă şi cu clasele de vătămare a arboretului, exprimate prin procentul arborilor vătămaţi, şi sunt prezentate în tabelul nr. 5; i - indicele speciei identificate în compoziţia vegetaţiei forestiere existente pe teren; i = 1... n (numărul de specii identificate); PRi - proporţia de participare în compoziţia arboretului a speciei „i" (în zecimi); Vij - valoarea maximă a vegetaţiei forestiere a unui hectar de pădure din specia „i" la categoria de vârsta „j" (lei/ha), calculată la data aprobării schimbului de terenuri, prin intermediul relaţiei: Vij = VijTAB x k1, în care: VijTAB - valoarea maximă a vegetaţiei forestiere a unui hectar de pădure din specia „i" la categoria de vârsta „j" (lei/ha), corespunzătoare caracteristicilor speciilor, diferenţiată pe categorii de vârstă de 5 şi 10 ani. Valorile VijTAB determinate sunt prezentate în tabelele nr. 6 şi 7; pentru vârste mai mari decât cele din tabele, valorile VijTAB se vor extrapola; k1 = PML/115, coeficient de actualizare calculat în funcţie de preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare la data aprobării schimbului de terenuri. Tabelul nr. 4 - Indicele de reducere a valorii vegetaţiei forestiere în raport cu starea de sănătate (uscare) a arboretului (D1)

Categoria de vârstă Intensitatea fenomenului de uscare
normală slabă medie puternică foarte puternică
D1 < 1/2 TE* 1 0,9 0,85 0,5 0,3
> = 1/2 TE 1 0,85 0,75 0,65 0,55

* Vârsta exploatabilităţii arboretului. Tabelul nr. 5 - Indicele de reducere a valorii vegetaţiei forestiere în raport cu calitatea arboretului (D2)

Categoria de vârstă Clase de vătămare (% nr. arbori vătămaţi)
0-5 6-15 16-30 31-60 > 60
D2 < 1/2 TE* 1 0,95 0,9 0,8 0,7
> = 1/2 TE 1 0,9 0,8 0,75 0,65

* Vârsta exploatabilităţii arboretului. Tabelul nr. 6 - Valoarea maximă a vegetaţiei forestiere a unui hectar de pădure (VijTAB) lei/ha -

Specia Clasa de producţie Intervale de vârstă (ani)
1-5 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 > 100
Molid I 3269 9340 18678 28018 37357 46696 56036 65375 74715 84053 93393 102733
II 2697 7705 15412 23117 30823 38529 46235 53940 61647 69352 77059 84764
III 2150 6143 12285 18428 24570 30713 36855 42998 49140 55283 61425 67568
IV 1628 4655 9308 13962 18615 23270 27923 32577 37230 41885 46538 51193
V 1144 3269 6538 9807 13075 16344 19613 22882 26152 29421 32690 35957
Brad I 2764 7898 15796 23695 31593 39491 47389 55287 63184 71082 78980 86879
II 2361 6745 13491 20236 26980 33725 40470 47216 53961 60706 67451 74195
III 1933 5524 11048 16573 22097 27621 33145 38671 44195 49719 55243 60768
IV 1527 4363 8726 13089 17452 21815 26178 30541 34904 39268 43631 47994
V 1170 3342 6683 10026 13367 16709 20051 23392 26735 30076 33418 36760
Larice I 2861 8173 16345 24520 32692 40865 49038 57210 65383 73557 81730 89903
II 2817 8047 16094 24141 32187 40234 48281 56328 64375 72422 80469 88516
III 1885 5388 10775 16162 21549 26937 32324 37711 43098 48486 53874 59261
IV 1893 5408 10816 16224 21632 27042 32450 37858 43266 48674 54082 59490
V 999 2853 5707 8559 11413 14266 17120 19973 22825 25679 28532 31386
Pin silvestru I 1519 4339 8676 13014 17352 21690 26029 30366 34705
II 1169 3338 6676 10013 13351 16689 20027 23364 26702
III 850 2429 4858 7288 9715 12145 14574 17003 19432
IV 578 1653 3306 4960 6613 8266 9919 11573 13226
V 325 928 1856 2784 3712 4640 5568 6496 7424
Pin negru I 1300 3713 7426 11139 14851 18564 22277 25988 29701
II 998 2849 5697 8546 11395 14244 17092 19941 22790
III 747 2133 4266 6398 8531 10664 12798 14929 17063
IV 503 1435 2870 4304 5739 7174 8609 10044 11480
V 321 916 1832 2748 3664 4580 5496 6412 7328

lei/ha -

Specia Clasa de producţie Intervale de vârstă (ani)
1-5 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 > 100
Fag I 2416 6901 13803 20703 27604 34506 41406 48308 55209 62109 69011 75912
II 2012 5749 11499 17248 22996 28745 34495 40244 45993 51743 57492 63241
III 1612 4604 9208 13811 18415 23019 27623 32225 36829 41433 46037 50640
IV 1219 3485 6970 10456 13941 17427 20913 24398 27883 31368 34853 38339
V 885 2530 5060 7591 10122 12651 15181 17711 20242 22772 19092 27832
Mesteacăn I 1118 3194 6387 9581 12773 15966 19160
II 977 2791 5581 8372 11163 13953 16744
III 817 2333 4664 6997 9329 11662 13993
IV 630 1799 3599 5397 7197 8996 10796
V 438 1248 2497 3745 4993 6242 7490
Gorun (s) I 3678 10509 21016 31525 42034 52541 63050 73559 84068 94575 105084 115593
II 3042 8692 17384 26077 34767 43460 52152 60844 69536 78229 86919 95612
III 2368 6763 13526 20290 27051 33814 40578 47341 54104 60867 67629 74392
IV 1732 4951 9901 14852 19803 24752 29703 34654 39604 44555 49506 54457
V 1251 3577 7153 10730 14307 17883 21460 25037 28613 32190 35767 39344
Gorun (1) I 2980 8515 17030 25544 34059 42574 51089 59604 68119 76632 85148 93663
II 2369 6768 13536 20303 27070 33837 40605 47373 54141 60908 67676 74442
III 1792 5120 10241 15361 17421 25601 30722 35842 40962 46082 51203 56321
IV 1327 3793 7585 11378 15169 18961 22754 26546 30339 34131 37923 41715
V 897 2563 5126 7689 10251 12814 15377 17940 20503 23066 25630 28191
Carpen I 704 2009 4019 6028 8039 10048 12057
II 715 2042 4086 6128 8170 10214 12256
III 623 1781 3562 5341 7121 8902 10683
IV 529 1510 3020 4531 6041 7549 9060
V 343 980 1961 2941 3923 4903 5884
Stejar (s) I 4335 12387 24772 37158 49545 61931 74316 86703 99089 111474 123861 136247
II 3718 10622 21244 31867 42487 53110 63732 74354 84976 95599 106219 116842
III 2963 8466 16933 25397 33864 42330 50796 59261 67727 76193 84660 93126
IV 2300 6570 13139 19708 26277 32847 39417 45986 52555 59124 65694 72264
V 1852 5293 10585 15876 21169 26461 31754 37045 42337 47630 52922 58215
Stejar (1) I 3182 9091 18182 27272 36363 45455 54546 63636 72727 81818 90909 100000
II 2637 7534 15067 22602 30136 37670 45203 52738 60272 67806 75339 82874
III 2134 6097 12193 18288 24385 30482 36578 42673 48770 54867 60963 67060
IV 1758 5022 10044 15065 20087 25109 30131 35153 40175 45195 50217 55573
V 1231 3517 7033 10550 14067 17583 21100 24617 28133 31650 35167 38683
Tei I 2069 3448 6895 10341 13789 17236 20684
II 1777 2962 5924 8886 11848 14810 17772
III 1426 2378 4756 7134 9512 11891 14269
IV 1170 1950 3899 5849 7799 9748 11697
V 883 1470 2941 4410 5880 7349 8820

lei/ha -

Specia Clasa de producţie Intervale de vârstă (ani)
1-5 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 > 100
Cer I 1972 5635 11270 16906 22541 28176 33811 39446 45082 50717 56352 61987
II 1639 4680 9360 14038 18718 23398 28078 32757 37437 42117 46797 51477
III 1349 3855 7710 11565 15420 19275 23130 26985 30840 34695 38550 42404
IV 1070 3056 6113 9169 12225 15282 18338 21394 24450 27507 30563 33619
V 798 2280 4561 6840 9121 11401 13682 15961 18242 20522 22801 25082
Gârniţă I 2019 5770 11542 17312 23084 28854 34626 40396 46168 51938 57710 63480
II 1664 4756 9512 14267 19023 23779 28535 33289 38045 42801 47557 52312
III 1179 3874 7748 11622 15496 19368 23243 27117 30991 34865 38739 42613
IV 1037 2962 5924 8887 11849 14811 17773 20735 23697 26660 29622 32584
V 771 2202 4404 6607 8809 11010 13212 15415 17617 19819 22021 24222
Stejar pufos I 2156 3593 7185 10778 14370 17963 21555 25148 28739
II 1643 2739 5478 8218 10957 13695 16434 19173 21913
III 1201 2002 4003 6006 8008 10009 12011 14014 16016
IV 828 1380 2759 4139 5518 6898 8278 9657 11037
V 544 906 1811 2717 3622 4528 5433 6339 7244
Stejar brumăriu I 2927 4879 9759 14638 19518 24397 29277 34156 39037
II 2345 3908 7814 11722 15630 19537 23445 27352 31259
III 1760 2933 5867 8800 11734 14666 17599 20533 23466
IV 1175 1958 3915 5873 7831 9788 11746 13704 15661
V 718 1196 2392 3587 4783 5980 7176 8372 9567

Tabelul nr. 7 - Valoarea maximă a vegetaţiei forestiere a unui hectar de pădure (VijTAB) lei/ha -

Specia Clasa de producţie Intervale de vârstă (ani)
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26--30 >30
Salcâm (p) I 1489 5954 8940 11919 14899 17878 20858
II 1365 5458 8176 10617 13647 16376
III 1195 4791 7188 9583 11018
IV 792 3184 4763 6369 7923
V 564 2257 1958 4512
Salcâm (l) I 1164 4626 6984 9310 10449 13670 16296
II 1045 3961 6176 8355 10444 12532
III 893 3574 5361 7149 8003
IV 611 2442 3668 4891 6114
V 465 1857 2786 3716
Plop A, N I 1218 6794 9908 13587 16985 20382 23779
II 976 5017 7525 9757 12541 15050 17558
III 831 4154 6202 9131 10383 12460
IV 657 3282 4924 6537 8206
V 391 1959 2939 3918 4899

lei/ha -

Specia Clasa de producţie Intervale de vârstă (ani)
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26--30 >30
Plop EA I 2805 14778 22166 29554 36942
II 2420 11474 18148 24198
III 1660 8296 12444 16591
IV 1038 5191 7786 10381
V 929 4640 6960 0
Salcie I 1928 9639 14457 19276 18410 28915
II 1868 9343 12878 18684 23357
III 1290 6453 9679 12905 16132
IV 1230 6151 9227 12302
V 651 3255 4876 6511

Capitolul XDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 58(1) Preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior (PML) la data elaborării prezentei metodologii este de 115 lei/mc, fiind aprobat prin Legea nr. 4/2015 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior.(2) Renta funciară în cazul terenurilor agricole, ca mijloc de producţie, în valoare de 17% este cea utilizată în Hotărârea Guvernului nr. 1.546/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de stabilire a valorii terenurilor arabile şi a celor forestiere, sursele financiare şi modalităţile de plată către foştii proprietari.(3) Rata medie anuală a facilităţii de creditare la data elaborării prezentei metodologii este de 3,25%, valoare prezentată pe site-ul Băncii Naţionale a României la secţiunea statistică/seturi de date/indicatori de politică monetară. Articolul 59Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezenta metodologie. ANEXA Nr. 1la metodologie VOLUMUL masei lemnoase ajunse la vârsta exploatabilităţii pe clase de producţie relative pentru principalele specii forestiere m3/ha -

Nr. crt. Specia Clasele de producţie
I II III IV V
1. Molid în arealul natural 1222 987 760 582 405
2. Molid din afara arealului 965 832 698 - -
3. Brad 1046 902 715 538 413
4. Larice 1000 837 637 435 280
5. Pin silvestru 736 563 382 224 101
6. Pin negru 586 452 301 201 100
7. Fag din sămânţă 874 724 582 424 290
8. Fag din lăstar 711 575 452 316 206
9. Mesteacăn 372 314 206 151 104
10. Gorun din sămânţă 849 675 514 386 272
11. Gorun din lăstari 624 487 376 264 180
12. Carpen 370 324 247 165 125
13. Tei din sămânţă 527 459 362 270 179
14. Stejar din sămânţă 955 792 626 478 373

m3/ha -

Nr. crt. Specia Clasele de producţie
I II III IV V
15. Stejar din lăstari 638 521 436 333 238
16. Cer din sămânţă 598 484 394 307 215
17. Cer din lăstar 526 413 324 245 180
18. Gârniţă din sămânţă 640 537 424 317 233
19. Gârniţă din lăstar 513 427 343 239 159
20. Stejar brumăriu 383 306 225 144 81
21. Stejar pufos 334 257 173 107 66
22. Salcâm din sămânţă 501 351 212 135 57
23. Salcâm din lăstari 365 245 146 95 56
24. Plop alb şi negru 552 421 282 162 95
25. Salcie din sămânţă 553 405 313 196 128
26. Salcie din lăstari (sulinari) 378 303 223 163 88
27. Anin* 483 415 325 233 163
28. Plop selecţionat 570 379 258 157 93

NOTĂ Volumele sunt stabilite conform „Modelelor matematico-auxologice şi tabelelor de producţie pentru arborete" - 2004, la vârstele exploatabilităţii, prevăzute în normele tehnice pentru amenajarea pădurilor. *Volumele sunt stabilite conform „Biometriei arborilor şi arboretelor din România", ediţia 1972, la vârstele exploatabilităţii, prevăzute în normele tehnice pentru amenajarea pădurilor. ANEXA Nr. 2la metodologie Coeficientul de corecţie a preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pe specii şi pe grupe de specii

Nr. crt. Specia sau grupa de specii Coeficientul care se aplică preţului mediu al unui metru3 de masă lemnoasă pe picior
0 1 2
1. Răşinoase 1,20
2. Fag 1,30
3. Cvercinee, frasin, cireş şi nuc 1,70
4. Diverse specii tari 1,10
5. Diverse specii moi 1,00

NOTĂ: Indicatorul PML pentru speciile sau grupele de specii înscrise în coloana 1 se determină prin înmulţirea coeficientului din coloana 2 cu preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior prevăzut la art. 116 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare. ANEXA Nr. 3la metodologie Creşterea medie anuală la exploatabilitate a producţiei totale a arboretelor pe specii şi clase de producţie relative* m3/an/ha

Nr. crt. Specii forestiere Clasa de producţie
I II III IV V
1. Molid (în arealul natural) 17,7 14,4 11,2 8,3 5,6
2. Molid (în afara arealului natural) 19,0 16,5 14,1 - -
3. Brad 14,2 11,9 9,8 7,8 6,0
4. Larice 17,6 14,2 10,9 7,8 5,1
5. Pin silvestru 14,2 10,6 7,4 4,8 2,8
6. Pin negru 12,1 9,1 6,6 4,4 2,8
7. Fag de sămânţă 11,8 9,7 7,8 6,0 4,5
8. Fag de lăstar 9,5 7,3 5,5 4,1 2,9
9. Mesteacăn 10,2 8,3 6,5 4,8 3,4
10. Gorun din sămânţă 11,5 9,2 7,3 5,5 4,1
11. Gorun din lăstari 10,7 8,4 6,5 4,9 3,5
12. Carpen 11,0 9,3 7,6 6,1 4,8
13. Tei din sămânţă 13,3 11,2 9,1 7,3 5,5
14. Stejar din sămânţă 12,3 10,3 8,5 6,9 5,5
15. Stejar din lăstari 10,7 8,7 7,1 5,6 4,3
16. Cer din sămânţă 10,7 8,8 7,1 5,5 4,1
17. Cer din lăstar 10,3 8,2 6,3 4,6 3,6
18. Gârniţă din sămânţă 10,3 8,3 6,5 4,8 3,3
19. Gârniţă din lăstar 9,4 7,5 5,7 4,2 2,9
20. Stejar brumăriu** 9,9 7,6 5,5 3,7 2,2
21. Stejar pufos** 7,4 5,5 3,9 2,7 1,5
22. Salcâm de sămânţă 20,7 15,6 11,1 7,3 4,3
23. Salcâm din lăstar 18,7 14,0 9,9 6,5 3,8
24. Plop alb şi plop negru 21,0 15,7 11,1 7,3 4,3
25. Salcie de sămânţă (reniş) 29,6 24,0 18,6 13,6 9,2
26. Salcie din lăstari 27,1 21,9 16,8 12,0 7,7

Creşterea pentru anin se asimilează cu valorile corespunzătoare pentru tei din sămânţă, prevăzute la nr. crt. 13 din tabel. * Modele matematico-auxologice şi tabele de producţie pentru arborete - 2004. ** Date provizorii. ANEXA Nr. 4la metodologie CRITERII în baza cărora se determină coeficienţii N şi N1, utilizaţi la calculul contravalorii terenurilor (VT, VTc), al chiriei (CHA) şi, respectiv, al contravalorii pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii (DVML)

Nr. crt. Criterii Nota acordată
0 1 2 3
1. Categorii de arborete sau terenuri de împădurit pe tipuri funcţionale Arboretele la care sunt interzise orice fel de intervenţii pentru extragerea de masă lemnoasă sau de alte produse nelemnoase, parcuri naţionale, rezervaţii naturale şi ştiinţifice, monumente ale naturii, precum şi terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipul funcţional TI 15
Arboretele la care nu este permisă sau nu este posibilă decât executarea tăierilor de igienă sau a lucrărilor speciale de conservare, precum şi terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipul funcţional TII 10
Arboretele la care sunt permise tratamente intensive, cum sunt cele de codru grădinărit sau cvasigrădinărit, precum şi terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipul funcţional TIII 5
Arboretele la care sunt permise tratamente cu perioada de regenerare normală sau mai mare, dar cu restricţii în executarea tăierilor, precum şi terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipul funcţional TIV 3
Arboretele cu funcţii de producţie şi de protecţie la care nu sunt restricţii privind tratamentele, precum şi terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipurile funcţionale Tv şi TVI 2
Terenurile fără vegetaţie forestieră 1
2. Amplasarea terenului faţă de localităţi 2.A. Teren în intravilan şi până la 2 km de la limita perimetrului construibil:
- municipiul Bucureşti şi staţiuni balneare, climaterice sau turistice 150
- municipii reşedinţă de judeţ cu peste 100.000 de locuitori 120
- municipii reşedinţă de judeţ sub 100.000 de locuitori 90
- municipii 60
- oraşe 40
- sate reşedinţă de comună 20
- sate 10
2.B. Între 2 şi 10 km de la limita perimetrului construibil:
- municipiul Bucureşti şi staţiuni balneare, climaterice sau turistice 80
- municipii reşedinţă de judeţ cu peste 100.000 de locuitori 60
- municipii reşedinţă de judeţ sub 100.000 de locuitori 40
- municipii 30
- oraşe 20
- sate reşedinţă de comună 10
- sate 5
2.C. Peste 10 km de la limita perimetrului construibil:
- municipiul Bucureşti şi staţiuni balneare, climaterice sau turistice 40
- municipii reşedinţă de judeţ cu peste 100.000 de locuitori 30
- municipii reşedinţă de judeţ sub 100.000 de locuitori 20
- municipii 10
- oraşe 5
- sate reşedinţă de comună 3
- sate 1
0 1 2 3
3. Amplasarea terenului faţă de reţelele de transport 3.A. Transport rutier (terenul este amplasat la o distanţă de cel mult 2 km faţă de calea de transport):
- autostrăzi şi drumuri naţionale europene 40
- alte drumuri naţionale, străzi din intravilanul municipiilor 30
- drumuri judeţene, străzi din intravilanul oraşelor 20
- drumuri comunale, străzi din intravilanul comunelor, străzi din intravilanul satelor 10
- drumuri forestiere, industriale şi altele asemenea 5
3.B. Transport feroviar (în cazul în care terenul se află la o distanţă de cel mult 5 km faţă de staţie) 5
3.C. Transport fluvial (în cazul în care terenul se află la o distanţă de cel mult 5 km faţă de port) 5
3.D. Transport maritim (în cazul în care terenul se află la o distanţă de cel mult 5 km faţă de port) 5
4. Alte utilităţi Reţele de apă-canal până la 500 m 5
Reţele de distribuţie a energiei electrice până la 500 m 5
Reţele de distribuţie a gazelor naturale până la 1.000 m 5
5. Ponderea suprafeţei fondului forestier naţional în cadrul judeţului Până la 30% 40
30,1-40% 20
Peste 40% 10

NOTE: 1. Coeficientul N se determină ca sumă a notei acordate pentru îndeplinirea tuturor criteriilor menţionate. 2. Coeficientul N1 reprezintă nota acordată numai pentru îndeplinirea criteriilor cuprinse la nr. crt. 1 „Categorii de arborete sau terenuri de împădurit pe tipuri funcţionale". 3. Pentru criteriul „Amplasarea terenului faţă de localităţi", în cazul în care diferenţa dintre distanţa faţă de localitatea cea mai apropiată şi distanţa faţă de o localitate încadrată la o categorie de importanţă mai mare aflată în apropiere este mai mică de 10 km, se ia în considerare distanţa faţă de localitatea de cea mai mare categorie. 4. În cazul criteriului „Amplasarea terenului faţă de reţelele de transport" se cumulează, în funcţie de situaţie, valorile notelor de la pct. 3.A, 3.B, 3.C şi 3.D. 5. În cazul pct. 3.A se alege doar criteriul îndeplinit de obiectivul cu nota cea mai mare. 6. Pentru stabilirea criteriilor se iau în considerare distanţele cele mai scurte, în proiecţie orizontală. ANEXA Nr. 5la metodologie Antetul ocolului silvic de stat/ocolului silvic de regim Nr. ............/................ Aprobat Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, ........ ................ ................ ................ FIŞA TEHNICĂ DE TRANSMITERE-DEFRIŞARE pentru scoaterea definitivă/ocuparea temporară a terenului în suprafaţă de ......, în scopul realizării obiectivului ........ ................ ................ ................ ......... I. Descrierea terenurilor

Nr. crt. Descrierea terenurilor TOTAL
1. Unitatea de producţie
2. Unitatea amenajistică
3. Suprafaţa totală u.a. (ha)
4. Suprafaţa solicitată (ha)
5. Tipul de pădure/G.E. (cod)
Nr. crt. Descrierea terenurilor TOTAL
6. Caracterul actual - tipul de pădure
7. Categoria funcţională
8. Compoziţia arboretului
9. Vârsta medie a arboretului
10. Clasa de producţie
11. Consistenţa
12. Volumul la hectar (m3)
13. Volumul aferent suprafeţei solicitate (m3)
14. Suprafaţa de defrişat (ha)
15. Volumul de defrişat (m3)

II. Obligaţii băneşti: 1. Taxa/Garanţia: ........ ................ ........ lei pe care titularul aprobării trebuie să o depună în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică Plata taxei/garanţiei se face către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, având codul fiscal ........ .........., la Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti, în contul ........ ........ .............. 2. Contravaloarea terenurilor/Chiria anuală: ........ .......... lei, plus TVA ........ ........... lei 3. Contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice: ........ ......... lei, plus TVA ........ ........ lei 4. Contravaloarea obiectivelor dezafectate: ........ .......... lei, plus TVA ........ ............ lei 5. Cheltuielile de instalare/reinstalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv: ........ .......... lei, plus TVA ........ .......... lei III. Condiţii de ocupare a terenurilor ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Ocolul silvic ........... nu va întreprinde nicio acţiune legată de transmiterea terenului solicitat înainte ca beneficiarul să obţină aprobarea şi să achite integral toate obligaţiile băneşti care îi revin potrivit legii. Prezenta fişă tehnică a fost întocmită la data de ............ de către domnul ........ ................ ............. . Întocmit ........ ................ ........ ............. (semnătura) Şef ocol, ........ ................ ........ ............ Pentru terenurile proprietate publică a statului administrate de către administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, fişa tehnică a fost verificată la data de ........ ........ de către domnul ........ ..........., din cadrul Direcţiei Silvice ........ .......... . Verificat ........ ................ ........ .......... Hotărârea de aprobare a comitetului director nr. ........... din data de ............ Director, ........ ................ ............. Fişa tehnică a fost verificată scriptic şi pe teren de domnul ........ .............., conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. ........ ................ ........ .............. Verificat ........ ................ ................ .......... (semnătura) NOTĂ: Fişa tehnică de transmitere-defrişare va avea ataşat calculul detaliat al obligaţiilor băneşti. ANEXA Nr. 6la metodologie Antetul ocolului silvic de stat/ocolului silvic de regim Nr. ............/................ Aprobat Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, ........ ................ ................ ........... FIŞA TEHNICĂ DE TRANSMITERE-DEFRIŞARE pentru terenul care se oferă în compensare în fondul forestier naţional în suprafaţă de ........., în scopul realizării obiectivului ........ ................ ........ ............ I. Descrierea terenurilor

Nr. crt. Descrierea terenurilor TOTAL
1. Destinaţia actuală a terenului
2. Extras CF nr. ..../nr. topografic...
3. Ocolul silvic/Unitatea de producţie limitrofă
4. Unitatea amenajistică limitrofă
5. Suprafaţa oferită în compensare (ha)
6. Specia principală de bază*)
7. Clasa de producţie*)

*) Datele se preiau din studiul pedostaţional.II. Contravaloarea terenului oferit în compensare: ........ lei, plus TVA .............. lei III. Condiţii cu privire la terenul care se oferă în compensare 1. Devizul cu cheltuielile de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv în valoare totală de ................ lei a fost înregistrat la Ocolul Silvic ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............. (numele ocolului silvic care va prelua în administrare/va asigura serviciile silvice) la nr. .......... în data de ........ ........ . 2. Ocolul Silvic ..........., care va prelua în administrare/va asigura serviciile silvice, nu va întreprinde nicio acţiune legată de transmiterea terenului solicitat înainte ca beneficiarul să obţină aprobarea şi să achite integral toate obligaţiile băneşti care îi revin potrivit legii. Şef ocol, ........ ................ ................ .......... (numele, prenumele şi semnătura) Prezenta fişă tehnică a fost întocmită la data de ............ de către domnul ........ ........ . Întocmit ........ ................ ................ .......... (semnătura) Fişa tehnică a fost verificată scriptic şi pe teren de domnul ........ .............., din cadrul subunităţii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ........ ........... . Verificat ........ ................ ................ .......... (semnătura) NOTĂ: Fişa tehnică de transmitere-defrişare va avea ataşat calculul detaliat al obligaţiilor băneşti. ANEXA Nr. 7la metodologie Antetul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ........ ............ (denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.) AVIZ Nr. ........../........ .............. pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de ..........., aflat în proprietatea ........ ........, de către ........ ..........., pentru realizarea obiectivului ........ ........., beneficiar ........ ........ ......... Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ........ ................ ........., având în vedere documentaţia înaintată de ........ ........., înregistrată cu nr. ........ ............., în baza prevederilor: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........, (Se trec prevederile legale în baza cărora a fost emis avizul.) a Actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nr. ........ ........., emis de către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........, a Avizului administratorului fondului forestier proprietate publică a statului nr. ....../................, a verificărilor în teren efectuate de domnul ........ ................ ........ ........., în data de ........ ..........., pentru care ........ ................ ........ ............ în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică (s-a depus/urmează să fie depusă) taxa pentru scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier naţional, în valoare de ........ ................ ........, (art. şi nr. actului normativ care prevede exceptarea de la plata taxei) eliberează următorul AVIZ 1. Se avizează: a)scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de .............., aflat în proprietatea ........ ............, administrat de ........ ................ şi localizat în U.P. ......, u.a. ..........., pentru realizarea obiectivului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...........; b)defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa totală de ............, conform Actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nr. ........ ........, emis de ........ ................ .........., astfel: u.a. ....... = ....... ha, u.a. ....... = ....... ha etc. Masa lemnoasă va fi precomptată şi exploatată potrivit prevederilor legale în vigoare; c)introducerea în circuitul silvic în compensare echivalentă a terenului în suprafaţă de ............., proprietate a ................, localizat în ........ ................ ................ ..........., conform ........ ................ ........... . (tarla, parcelă) Terenul oferit în compensare este limitrof fondului forestier naţional: O.S. ......., U.P. ......., u.a. ......... . 2. Predarea terenului se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire, în prezenţa reprezentantului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, numai după: achitarea obligaţiilor băneşti prevăzute de lege;

predarea-primirea terenului oferit în compensare;

preluarea terenului oferit în compensare de ocolul silvic care va asigura administrarea/serviciile silvice.3. Prezentul aviz este valabil cu condiţia menţinerii soluţiei de amplasare a obiectivului, a respectării prevederilor din actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi serveşte numai pentru obţinerea aprobării pentru scoaterea definitivă a terenului în suprafaţă de ........ ......... din fondul forestier naţional. 4. Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ........ .............. va comunica administratorului terenului şi solicitantului prezentul aviz, precum şi actele necesare pe care trebuie să le conţină documentaţia care va fi înaintată spre aprobare autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, ........ ................ ................ .......... (numele, prenumele şi semnătura) Viza Compartimentului juridic ........ ................ ................ .......... (numele, prenumele şi semnătura) ANEXA Nr. 8la metodologie Antetul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ........ ............ (denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.) AVIZ Nr. ........../........ .............. pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier naţional în suprafaţă de ..........., aflat în proprietatea ........ ........ ........, pentru realizarea obiectivului ........ ........ ......... Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ........ ........., având în vedere documentaţia înaintată de ................, înregistrată cu nr. ................, în baza prevederilor: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............, (Se trec prevederile legale în baza cărora a fost emis avizul.) a Actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nr. ........ ..........., emis de către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........., a Avizului administratorului fondului forestier proprietate publică a statului nr. ........./.............., a verificărilor în teren efectuate de domnul ........ ................ ........ ..........., în data de ........ ........, pentru care ........ ................ ........ ............ în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică (s-a depus/urmează să fie depusă) garanţia pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier naţional, în valoare de ........ ........ ..............., (art. şi nr. actului normativ care prevede exceptarea de la plata garanţiei) eliberează următorul AVIZ 1. Se avizează: a)ocuparea temporară, de la data emiterii prezentului aviz până la data de ........ ................ ........ ..........., (Se menţionează data până la care este valabil avizul sau perioada de valabilitate a avizului, fără a fi precizate datele calendaristice, după caz.) a terenului din fondul forestier naţional în suprafaţă de ..........., aflat în proprietatea ........ ................ ............, administrat de ........ ................ ........şi localizat în U.P. ....., u.a. .........., pentru realizarea obiectivului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........; b)defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa totală de ............, conform Actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nr. ......., emis de ............, astfel: u.a. ...... = ....... ha, u.a. ...... = ....... ha etc. Masa lemnoasă va fi precomptată şi exploatată potrivit prevederilor legale în vigoare.2. Reprimirea terenului în fondul forestier naţional se va face în următoarele condiţii: terenul forestier se va reprimi la categoria de folosinţă ........ ................ ................ ..............; ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........; lucrările de refacere în cazul afectării temporare a funcţionalităţii unor obiective fără dezafectarea acestora, în valoare de ........ ..........lei, vor fi efectuate de ........ ................ ................ ..........., în baza (numele beneficiarului) devizului ........ ........ ........ 3. Prezentul aviz este valabil cu condiţia menţinerii soluţiei de amplasare a obiectivului şi a respectării prevederilor din actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi serveşte numai pentru obţinerea aprobării pentru ocuparea temporară a terenului în suprafaţă de ........ .........din fondul forestier naţional. 4. Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ........ ................ ................ ............. va comunica administratorului terenului şi solicitantului prezentul aviz, precum şi actele necesare pe care trebuie să le conţină documentaţia care va fi înaintată spre aprobare autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, ........ ................ ................ ........... (numele, prenumele şi semnătura) Viza Compartimentului juridic ........ ................ ................ ......... (numele, prenumele şi semnătura) ANEXA Nr. 9la metodologie Antetul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ........ ............ (denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.) DECIZIE Nr. ........../........ .............. pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de ..........., aflat în proprietatea ........ ............., de către ........ ..............., pentru realizarea obiectivului ........ ................ ........, beneficiar........ ................ ................ .............. Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ........ ........ ..........., având în vedere documentaţia înaintată de ........ ................ .........., înregistrată cu nr. ........ ............, în baza prevederilor: ........ ................ ................ ................ ........ .............., (Se trec prevederile legale în baza cărora a fost emisă decizia.) a Actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nr. ................, emis de către ........ ................ ........., a Avizului administratorului fondului forestier proprietate publică a statului nr. ......../................, a verificărilor în teren efectuate de domnul ........ ................ .............., în data de ........ .............., pentru care s-a depus în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică taxa de scoatere definitivă a terenului din fondul forestier naţional, în valoare de ........ ........., cu ........ ................ ................ ................ ................ ............, (documentul de plată), (art. şi nr. actului normativ care prevede exceptarea de la plata taxei) emite următoarea DECIZIE 1. Se aprobă: a)scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de ......., aflat în proprietatea ........ ........ ............., administrat de ........ ........ ..........şi localizat în U.P. ......., u.a. .........., pentru realizarea obiectivului ........ ................ ................ .........; b)defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa totală de ............, conform Actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nr. ........., emis de ..........., astfel: u.a. ....... = ....... ha, u.a. ........ = ....... ha etc. Masa lemnoasă va fi precomptată şi exploatată potrivit prevederilor legale în vigoare; c)introducerea în circuitul silvic în compensare echivalentă a terenului în suprafaţă de ............., proprietate a ........ ........ .............., localizat în ........ ........ ............... , conform ........ ................ ............. . (tarla, parcelă) Terenul oferit în compensare este limitrof fondului forestier naţional: O.S. ........., U.P. ........., u.a. ........... . 2. Predarea terenului se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire, în prezenţa reprezentantului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, numai după: achitarea obligaţiilor băneşti prevăzute de lege; predarea-primirea terenului oferit în compensare; preluarea terenului oferit în compensare de ocolul silvic care va asigura administrarea/serviciile silvice.3. Prezenta decizie este valabilă cu condiţia menţinerii soluţiei de amplasare a obiectivului şi a respectării prevederilor din actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului pentru scoaterea definitivă a terenului în suprafaţă de ........ .........din fondul forestier naţional. 4. Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ........ .............. va comunica prezenta decizie administratorului terenului şi solicitantului. Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, ........ ................ ................ .......... (numele, prenumele şi semnătura) Viza Compartimentului juridic ........ ................ ................ .......... (numele, prenumele şi semnătura) ANEXA Nr. 10la metodologie Antetul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ........ ............ (denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.) DECIZIE Nr. ........../........ .............. pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier naţional în suprafaţă de ..........., aflat în proprietatea ............, pentru realizarea obiectivului .............. Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ........ ................ .........., având în vedere documentaţia înaintată de ........ ........ ............. şi înregistrată cu nr. ........ ........ ..........., analizată şi avizată conform Adresei nr. ........ ................ ............, în baza prevederilor ........ ................ ................ ................ ........ ..............., (Se trec prevederile legale în baza cărora a fost emisă decizia.) a Actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nr. ............., emis de către ........ ................ ............, a Avizului administratorului fondului forestier proprietate publică a statului nr. ....../.............., a verificărilor în teren efectuate de domnul ........ .............., în data de .............., pentru care s-a depus în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică garanţia pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier naţional, în valoare de ........ ........., cu ........ ................ ................ ................ (documentul de plată), (art. şi nr. actului normativ care prevede exceptarea de la plata garanţiei) emite următoarea DECIZIE 1. Se aprobă: a)ocuparea temporară, până la data de ........ ........ ..........., a terenului din fondul forestier naţional, (Se menţionează data până la care este valabilă decizia.) în suprafaţă de ........ ........, aflat în proprietatea ........ ........ ..............., administrat de ........ ................ ........ şi localizat în U.P. ....., u.a. .........., pentru realizarea obiectivului ........ ................ ................ ................ ........; b)defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa totală de ............, conform Actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nr. ........, emis de ............, astfel: u.a. ...... = .......ha, u.a. ...... = ....... ha etc. Masa lemnoasă va fi precomptată şi exploatată potrivit prevederilor legale în vigoare.2. Reprimirea terenului în fondul forestier naţional se va face în următoarele condiţii: terenul forestier se va reprimi la categoria de folosinţă ........ ................ ................ ..............; ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........; lucrările de refacere în cazul afectării temporare a funcţionalităţii unor obiective fără dezafectarea acestora, în valoare de ........ ..........lei, vor fi efectuate de ........ ................ ................ ........ ........, în baza (numele beneficiarului) devizului ........ ........ ........ 3. Prezenta decizie este valabilă cu condiţia menţinerii soluţiei de amplasare a obiectivului şi a respectării prevederilor din actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului. 4. Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ........ ........... va comunica prezenta decizie administratorului terenului şi solicitantului. 5. În cazul în care este necesară prelungirea termenului de ocupare temporară, beneficiarul va depune documentaţia completă, cu minimum 30 de zile înainte de expirarea termenului, la instituţia competentă să aprobe ocuparea temporară a terenului. Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, ........ ................ ........ ............... (numele, prenumele şi semnătura) Viza Compartimentului juridic ........ ................ ................ ............. (numele, prenumele şi semnătura) ANEXA Nr. 11la metodologie Antetul administratorului fondului forestier proprietate publică a statului (denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.) AVIZ Nr. ........../........ .............. pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de ..........., aflat în proprietatea ............, de către .........., pentru realizarea obiectivului ........ ................ ............, beneficiar ........ ................ ................ ................ ................ .............. Directorul general al administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, având în vedere documentaţia înaintată de ........ ................ .........., înregistrată cu nr. ........ ........ ........, în baza prevederilor ........ ................ ................ ................ ................ ........ .............., (Se trec prevederile legale în baza cărora a fost emis avizul, inclusiv articolul actului normativ care prevede exceptarea de la plata taxei, dacă este cazul.) având în vedere: Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului ........./........ ............, emis de ........ ................ ................ .........;

........ ................ ................ ................ ........ ............., (Se menţionează actele care au stat la baza emiterii avizului.) eliberează următorul AVIZ 1. Pentru: a)scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de ......., aflat în proprietatea ........ ........ ............., administrat de ........ ........ ........... şi localizat în U.P. ....., u.a. .........., pentru realizarea obiectivului ........ ................ ................ ...........; b)defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa totală de ............, astfel: u.a. ...... = ....... ha, u.a. ...... = ....... ha etc. Masa lemnoasă va fi exploatată şi precomptată potrivit prevederilor legale în vigoare; c)introducerea în circuitul silvic în compensare echivalentă a terenului în suprafaţă de ..........., proprietate a ........ .............., localizat în ........ ........ .........., conform ........ ................ ................ ........ .........; (tarla, parcelă) d)compensarea cu un teren limitrof fondului forestier naţional: O.S. .........., U.P. .........., u.a. ...........; e)precomptarea masei lemnoase rezultate din defrişarea vegetaţiei forestiere de pe terenul prevăzut la lit. b), conform prevederilor legale în vigoare; f)încadrarea în prevederile art. 36 şi art. 37 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare; terenul prevăzut la lit. a) nu este în litigiu pe rolul instanţelor de judecată.2. Predarea terenurilor prevăzute la pct. 1 lit. a) şi c) se va face pe bază de procese-verbale de predare-primire între părţi, încheiate prin împuterniciţii acestora, numai după îndeplinirea integrală şi cumulativă a următoarelor condiţii: a)obţinerea aprobării de la instituţia competentă, conform art. 40 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare; b)achitarea obligaţiilor băneşti prevăzute de lege pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional; c)predarea-primirea terenului oferit în compensare de ocolul silvic care va asigura administrarea3. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............... este obligat să respecte limitele (numele beneficiarului) perimetrului delimitat şi să nu producă prejudicii vegetaţiei forestiere şi terenurilor limitrofe acestuia, încălcarea acestor prevederi fiind supusă sancţiunilor prevăzute de lege. Director general, ........ ................ ................ .......... (numele, prenumele şi semnătura) ANEXA Nr. 12la metodologie Antetul administratorului fondului forestier proprietate publică a statului (denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.) AVIZ Nr. ........../........ .............. pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier naţional în suprafaţă de ..........., aflat în proprietatea ........ ........ .............., pentru realizarea obiectivului ........ .............. beneficiar ........ ........ ........ Directorul general al administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, având în vedere documentaţia înaintată de ........ ................ ........, înregistrată cu nr. ........ ................ ............., în baza prevederilor ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........., (Se trec prevederile legale în baza cărora a fost emis avizul, inclusiv articolul actului normativ care prevede exceptarea de la plata garanţiei, dacă este cazul.) având în vedere: Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nr. ......../........ ..............., emis de ........ ................ .............;

........ ................ ................ ................ ........ ............, (Se menţionează actele care au stat la baza emiterii avizului.) eliberează următorul AVIZ 1. Pentru: a)ocuparea temporară, până la data de ........ ................ ................ ................ ............., a terenului (Se menţionează data până la care este valabil avizul sau perioada de valabilitate a avizului, fără a fi precizate datele calendaristice, după caz) din fondul forestier naţional în suprafaţă de ........ .........., aflat în proprietatea ........ ........ ............., administrat de ........ ........ ............. şi localizat în U.P. ....., u.a. .........., pentru realizarea obiectivului ........ ................ .............; b)defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa totală de ..............., astfel: u.a. ......... = ......... ha, u.a. ..... = ....... ha etc. Masa lemnoasă va fi exploatată potrivit prevederilor legale în vigoare; c)precomptarea masei lemnoase rezultate din defrişarea vegetaţiei forestiere de pe terenul prevăzut la lit. b) conform prevederilor legale în vigoare.2. Prezentul aviz este valabil cu condiţia menţinerii soluţiei de proiectare din documentaţia anexată. 3. Predarea terenului prevăzut la pct. 1 lit. a) către ........ ................ ........ .......... se va face pe bază (numele beneficiarului) de proces-verbal de predare-primire între părţi, încheiat prin împuterniciţii acestora, numai după îndeplinirea integrală şi cumulativă a următoarelor condiţii: a)obţinerea aprobării de la instituţia competentă, conform art. 40 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare; b)achitarea obligaţiilor băneşti prevăzute de lege pentru ocuparea de terenuri forestiere în alte scopuri decât cele silvice; c)lucrările de refacere în cazul afectării temporare a funcţionalităţii unor obiective, fără dezafectarea acestora, în valoare de ........ ..........lei, stabilite în baza devizului acceptat de către Ocolul silvic ........ ............., vor fi efectuate de ........ ................ ........ .......... . (numele beneficiarului) 4. ........ ................ ................ ........ ............... este obligat să respecte limitele perimetrului delimitat (numele beneficiarului) şi să nu producă prejudicii vegetaţiei forestiere şi terenurilor limitrofe acestuia, încălcarea acestor prevederi fiind supusă sancţiunilor prevăzute de lege. 5. La expirarea termenului aprobat, beneficiarul este obligat să predea ........ ................ ................ ............... (numele administratorului fondului forestier proprietate publică a statului/direcţiei silvice/ ocolului silvic/bazei experimentale) terenul prevăzut la pct. 1 lit. a), în următoarele condiţii: terenul forestier se va reprimi la categoria de folosinţă........ ................ ..............,

........ ................ ................ ................ ................ ................ .............Director general, ........ ................ ................ .......... (numele, prenumele şi semnătura) ANEXA Nr. 13la metodologie Antetul ocolului silvic/ocolului silvic de regim (denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.) AVIZ Nr. ........../........ .............. pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de ............, aflat în proprietatea ............, de către .........., pentru realizarea obiectivului ........ ................ ..........., beneficiar ........ ................ ................ ................ ................ .............. Şeful ocolului silvic, având în vedere documentaţia înaintată de ........ ............., înregistrată cu nr. ........ ........, în baza prevederilor ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........., (Se trec prevederile legale în baza cărora a fost emis avizul, inclusiv articolul actului normativ care prevede exceptarea de la plata taxei, dacă este cazul.) având în vedere: Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului ............../........ .............., emis de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........;

........ ................ ................ ................ ........ ............, (Se menţionează actele care au stat la baza emiterii avizului.) eliberează următorul AVIZ 1. Pentru: a)scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de ........., aflat în proprietatea ........ ............. ......, administrat de ........ ........ ........... şi localizat în U.P. ....., u.a. .........., pentru realizarea obiectivului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........; b)defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa totală de ............, astfel: u.a. ...... = ....... ha, u.a. ...... = ....... ha etc. Masa lemnoasă va fi exploatată şi precomptată potrivit prevederilor legale în vigoare; c)introducerea în circuitul silvic în compensare echivalentă a terenului în suprafaţă de ..........., proprietate a ........ ..............., localizat în ........ ................ ........., conform ........ ................ ................ ..........; (tarla, parcelă) d)compensarea cu un teren limitrof fondului forestier naţional: O.S. .........., U.P. .........., u.a. ...........; e)precomptarea masei lemnoase rezultate din defrişarea vegetaţiei forestiere de pe terenul prevăzut la lit. b), conform prevederilor legale în vigoare; f)încadrarea în prevederile art. 36 şi art. 37 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare; terenul prevăzut la lit. a) nu este în litigiu pe rolul instanţelor de judecată.2. Predarea terenurilor prevăzute la pct. 1 lit. a) şi c) se va face pe bază de procese-verbale de predare-primire între părţi, încheiate prin împuterniciţii acestora, numai după îndeplinirea integrală şi cumulativă a următoarelor condiţii: a)obţinerea aprobării de la instituţia competentă, conform art. 40 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare; b)achitarea obligaţiilor băneşti prevăzute de lege pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional; c)predarea-primirea terenului oferit în compensare de ocolul silvic care va asigura administrarea/serviciile silvice.3. ........ ................ ................ ................ ........... este obligat să respecte limitele perimetrului delimitat (numele beneficiarului) şi să nu producă prejudicii vegetaţiei forestiere şi terenurilor limitrofe acestuia, încălcarea acestor prevederi fiind supusă sancţiunilor prevăzute de lege. Şef ocol, ........ ................ ................ .......... (numele, prenumele şi semnătura) ANEXA Nr. 14la metodologie Antetul ocolului silvic/ocolului silvic de regim (denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.) AVIZ Nr. ........../........ .............. pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier naţional în suprafaţă de ..........., aflat în proprietatea .............., pentru realizarea obiectivului ................, beneficiar ........ ........ ........ Şeful ocolului silvic, având în vedere documentaţia înaintată de ................, înregistrată cu nr. ........ ..........., în baza prevederilor ........ ................ ................ ................ ................ ................ ..........., (Se trec prevederile legale în baza cărora a fost emis avizul, inclusiv articolul actului normativ care prevede exceptarea de la plata garanţiei, dacă este cazul.) având în vedere: Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nr. ........./........ .............., emis de ........ ................ .............; ........ ................ ................ ................ ........ ............., (Se menţionează actele care au stat la baza emiterii avizului.) eliberează următorul AVIZ 1. Pentru: a)ocuparea temporară, până la data de ........ ................ ................ ................ ................ .............., (Se menţionează data până la care este valabil avizul sau perioada de valabilitate a avizului, fără a fi precizate datele calendaristice, după caz.) a terenului din fondul forestier naţional în suprafaţă de ........ .........., aflat în proprietatea ........ ............., administrat de ........ ........ ............. şi localizat în U.P. ...., u.a. ........., pentru realizarea obiectivului ........ ................ .............; b)defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa totală de ............, astfel: u.a. ...... = ....... ha, u.a. ..... = .......ha etc. Masa lemnoasă va fi exploatată potrivit prevederilor legale în vigoare; c)precomptarea masei lemnoase rezultate din defrişarea vegetaţiei forestiere de pe terenul prevăzut la lit. b) conform prevederilor legale în vigoare.2. Prezentul aviz este valabil cu condiţia menţinerii soluţiei de proiectare din documentaţia anexată. 3. Predarea terenului prevăzut la pct. 1 lit. a) către ........ ................ ............. se va face pe bază de (numele beneficiarului) proces-verbal de predare-primire între părţi, încheiat prin împuterniciţii acestora, numai după îndeplinirea integrală şi cumulativă a următoarelor condiţii: a)obţinerea aprobării de la instituţia competentă, conform art. 40 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare; b)achitarea tuturor obligaţiilor băneşti prevăzute de lege pentru ocuparea de terenuri forestiere în alte scopuri decât cele silvice; c)lucrările de refacere în cazul afectării temporare a funcţionalităţii unor obiective, fără dezafectarea acestora, în valoare de ........ ..........lei, stabilite în baza devizului acceptat de către proprietar în cazul fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale ........ ........., vor fi efectuate de ........ ................ ........ .......... . (numele beneficiarului) 4. ........ ........ ............... este obligat să respecte limitele perimetrului delimitat şi să nu producă (numele beneficiarului) prejudicii vegetaţiei forestiere şi terenurilor limitrofe acestuia, încălcarea acestor prevederi fiind supusă sancţiunilor prevăzute de lege. 5. La expirarea termenului aprobat, beneficiarul este obligat să predea ........ ................ ........ ........ (ocolului silvic de regim) terenul prevăzut la pct. 1 lit. a), în următoarele condiţii: terenul forestier se va reprimi la categoria de folosinţă ........ ................ ..............; ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............. .Şef ocol, ........ ................ ................ .......... (numele, prenumele şi semnătura) ANEXA Nr. 15la metodologie Antetul ocolului silvic de stat/ocolului silvic de regim (denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.) NOTIFICARE privind obligaţiile de redare a terenurilor forestiere în cazul depăşirii perioadei aprobate pentru ocuparea temporară Ocolul silvic ........ ........, în exercitarea interesului public prevăzut de art. 10 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, condus de domnul ........ ........ ............, în baza numirii nr. ........ ................ ................ ......... din data ........ ............, în calitate de şef de ocol, (actul de numire şi emitentul acestuia) în baza: Aprobării pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional nr. ........ ............. din data .............. (hotărâre a Guvernului, ordin de ministru, decizie, după caz), având ca termen-limită pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional data de _ _/_ _/_ _ _ _,

Procesului-verbal de constatare/Notei de constatare nr. ............. din data ........ .........., încheiată de Ocolul silvic .............., vizată de structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură .............., înregistrată la nr. .......... din data .........., (numele) calculului sumei datorate cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosinţă a terenurilor forestiere în suprafaţă de .......... ha, amplasate în U.P. ........, u.a. .............., care au făcut obiectul aprobării nr. ......... din data ........ ..........., anterior menţionată, aprobat de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ........ ................, înregistrat la nr. .......... din data ................, (numele) emite următoarea NOTIFICARE În respectarea regimului silvic începând cu data comunicării prezentei aveţi următoarele obligaţii: a)redarea în circuitul silvic a terenului în suprafaţă de ........ ha, amplasat în U.P. ......., u.a. ......, din raza Ocolului silvic ........ ................ ........., pentru care termenul de ocupare temporară a expirat în data de _ _/_ _/_ _ _ _, astfel încât să nu fie restricţii cu privire la instalarea vegetaţiei forestiere, în cazul terenurilor care se reprimesc la categoria de folosinţă „pădure" sau „clasa de regenerare"; b)achitarea sumei datorate cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosinţă zilnică în cuantum de ...............lei/zi de întârziere, până la data redării terenului prevăzut la lit. a) ori a obţinerii unei noi aprobări în situaţia în care legea prevede o astfel de posibilitate; c)suportarea cheltuielilor pentru demersurile efectuate până la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la lit. a) şi b) de către beneficiarul ocupării temporare.Prezenta notificare constituie titlu executoriu pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în cuprinsul acesteia. Prezenta notificare se pune în executare fără alte formalităţi prealabile, în situaţia neîndeplinirii obligaţiilor în termen de maximum 6 luni de la data expirării aprobării pentru ocuparea temporară, respectiv din data _ _/_ _/_ _ _ _, de către organele abilitate potrivit legii, la solicitarea ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice. Şef ocol, ........ ................ ................ .......... (numele, prenumele şi semnătura) ANEXA Nr. 16*)*) Anexa nr. 16 este reprodusă în facsimil.la metodologie SCHEMA procedurii de scoatere definitivă sau de ocupare temporară de terenuri din fondul forestier naţional


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 694/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 694 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 694/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu