Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 63 din 7 martie 2007

privind aprobarea Normei sanitare care stabileste reguli de sanatate animala ce reglementeaza productia, prelucrarea, distributia si introducerea produselor de origine animala destinate pentru consum uman

ACT EMIS DE: AUTORITATEA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 233 din 4 aprilie 2007Avand în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărarea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

văzand Referatul de aprobare nr. 65.505 din 2 februarie 2007, întocmit de Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileşte reguli de sănătate animală ce reglementează producţia, prelucrarea, distribuţia şi introducerea produselor de origine animală destinate pentru consum uman, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte reguli de sănătate animală care reglementează producţia, procesarea, distribuţia şi introducerea produselor de origine animală destinate pentru consum uman, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 213 din 8 martie 2006.

Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 2002/99/CE care stabileşte reguli de sănătate animală care reglementează producerea, prelucrarea, distribuţia şi introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) Nr. L 18 din 23 ianuarie 2002, p. 11.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Marian Avram

ANEXĂ

NORMA   SANITARĂ   VETERINARĂ

care stabileşte reguli de sănătate animală ce reglementează producţia, prelucrarea, distribuţia si introducerea produselor de origine animală destinate pentru consum uman

ARTICOLUL 1

Scop

(1)  Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte regulile generale de sănătate animală care reglementează toate etapele de producţie, procesare şi distribuţie pe teritoriul Romaniei şi introducerea din ţări terţe de produse de origine animală şi de produse obţinute din acestea, destinate pentru consum uman.

(2)   Aceste reguli nu aduc atingere prevederilor Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare aplicabile comerţului intracomunitar cu produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 256/2006, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 935 din 17 noiembrie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 89/662/CEE, ale Normei sanitare veterinare care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 752 din 4 septembrie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 97/78/CE, şi ale normelor sanitare veterinare menţionate în anexa nr. 1.

ARTICOLUL 2

Definitii

In sensul prezentei norme sanitare veterinare, se aplică, după  caz,  definiţiile  din   Regulamentul   Parlamentului European şi al Consiliului nr. 178/2002/CE care stabileşte principiile generale şi cerinţele legislaţiei în domeniul alimentelor ce instituie Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor şi de stabilire a procedurilor referitoare la siguranţa produselor alimentare, precum şi cele din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 97/78/CE. De asemenea, se aplică următoarele definiţii:

a)   toate etapele de producţie, prelucrare şi distribuţie înseamnă orice stadiu de la (inclusiv) producţia primară a unui aliment de origine animală pană la (inclusiv) depozitarea, transportul, vanzarea sau furnizarea acestuia către consumatorul final;

b)   introducere înseamnă aducerea de bunuri în unul dintre teritoriile menţionate în Directiva Consiliului 97/78/CE, transpusă în legislaţia naţională prin norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006, în scopul punerii pe piaţă a acestora în baza procedurilor vamale menţionate la art. 4 alin. (16) lit. a) - f) din Regulamentul Consiliului nr. 2.913/92/CE din 12 octombrie 1992, care stabileşte Codul vamal comunitar;

c)   medic veterinar oficial înseamnă un medic veterinar calificat să acţioneze în competenţa stabilită de autoritatea competentă;

d)     autoritate competentă înseamnă autoritatea competentă, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) lit. k) din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 97/78/CE;

e)  produse de origine animală înseamnă produse obţinute de la animale şi produse obţinute din acestea, destinate pentru consum uman, inclusiv animale vii, dacă acestea sunt destinate acestui tip de utilizare.

CAPITOLUL I

Cerinţe de sănătate animală aplicabile tuturor etapelor de producţie, prelucrare şi distribuţie a produselor de origine animală

ARTICOLUL 3

Cerinţe generale de sănătate animală

(1)   Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor adoptă măsurile necesare, astfel încat în toate etapele de producţie, procesare şi distribuţie a produselor de origine animală desfăşurate pe teritoriul Romaniei operatorii din domeniul industriei alimentare să nu provoace răspandirea bolilor transmisibile la animale, în conformitate cu prevederile alin. (2) şi (3).

(2)   Produsele de origine animală trebuie să fie obţinute de la animale care îndeplinesc condiţiile de sănătate animală stabilite de legislaţia comunitară.

(3)  Produsele de origine animală se obţin de la animale care:

a)   nu provin dintr-o exploataţie, unitate, teritoriu sau parte a unui teritoriu supus unor restricţii de sănătate animală, în baza regulilor stabilite în anexa nr. 1;

b)  în ceea ce priveşte carnea sau produsele din carne, nu au fost tăiate într-o unitate în care, în timpul tăierii sau al procesului de producţie, existau animale infectate sau suspectate de a fi infectate cu una dintre bolile reglementate de dispoziţiile menţionate la lit. a), carcase sau părţi de carcase ale acestor animale, în afara cazului în care aceste suspiciuni au fost excluse;

c) în cazul animalelor şi al produselor de acvacultura, sunt conforme cu prevederile Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează punerea pe piaţă a animalelor şi a produselor de acvacultura, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 82/2006, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 399 din 9 mai 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 91/67/CEE.

ARTICOLUL 4

Derogări

(1)   Prin derogare de la prevederile art. 3 şi cu respectarea măsurilor de control al bolilor menţionate în anexa nr. 1, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate autoriza producţia, prelucrarea şi distribuţia produselor de origine animală care provin dintr-un teritoriu sau parte a unui teritoriu supus unor restricţii de sănătate animală, dar care nu provin dintr-o exploataţie care este infectată sau suspectată de a fi infectată, cu condiţia ca:

a)  înainte de aplicarea tratamentului menţionat în anexa nr. 3, produsele să fi fost obţinute, manipulate, transportate şi depozitate separat sau la intervale diferite faţă de produsele care îndeplinesc toate condiţiile de sănătate animală, iar condiţiile pentru transportul în afara teritoriului supus restricţiilor de sănătate animală să fi fost aprobate de către autoritatea competentă;

b)  produsele care urmează a fi supuse tratamentului să fie clar identificate;

c)  produsele să fie supuse tratamentului astfel încat să fie eliminate problemele de sănătate animală respective; şi

d)   tratamentul să se aplice la o unitate aprobată în acest scop de către statul membru în care au apărut problemele de sănătate animală.

(2)   Prevederile alin. (1) se aplică în conformitate cu anexa nr. 2 şi pct. 1 din anexa nr. 3 sau cu regulile detaliate ce urmează să fie adoptate în conformitate cu procedura comunitară.

(3)   Producţia, prelucrarea şi distribuţia produselor de acvacultura care nu sunt în conformitate cu condiţiile stabilite la art. 3 se autorizează în baza condiţiilor stabilite de norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 82/2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 91/67/CEE şi, atunci cand este necesar, în conformitate cu condiţiile suplimentare ce vor fi adoptate potrivit procedurii comunitare.

(4)   Atunci cand stadiul de sănătate permite, se pot acorda derogări de la prevederile art. 3, în conformitate cu procedura comunitară. In astfel de cazuri trebuie să se ţină cont în special de:

a)  caracteristicile specifice ale bolii la speciile respective;

b)  testele sau măsurile la care animalele trebuie să fie supuse.

(5) Atunci cand sunt acordate astfel de derogări, trebuie să se garanteze că nu va fi afectat gradul de protecţie faţă de bolile animalelor. Măsurile necesare pentru garantarea protecţiei sănătăţii animalelor în Comunitatea Europeană se adoptă în conformitate cu procedura comunitară.

ARTICOLUL 5

Certificate veterinare

(1)   Produsele de origine animală destinate consumului uman sunt supuse certificării veterinare, în cazul în care:

a)  dispoziţiile adoptate din motive de sănătate animală în baza art. 9 din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 256/2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 89/662/CEE, prevăd că produsele de origine animală care provin dintr-un stat membru trebuie să fie însoţite de un certificat de sănătate;

b)   a fost acordată o derogare în baza art. 4 alin. (3).

(2)  In baza procedurii comunitare pot fi elaborate reguli detaliate de implementare şi, în special, un model pentru astfel de certificate, ţinand cont de principiile generale stabilite în anexa nr. 4. Certificatele pot include detalii solicitate în conformitate cu alte dispoziţii legislative comunitare privind sănătatea publică şi sănătatea animală.

ARTICOLUL 6

Controale oficiale veterinare

(1)   Experţii Comisiei Europene pot efectua controale la faţa locului, inclusiv activităţi de audit, în cooperare cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în măsura în care este necesar pentru aplicarea uniformă a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. In cazul în care controalele sunt efectuate pe teritoriul Romaniei, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să asigure experţilor toată asistenţa necesară pentru îndeplinirea îndatoririlor acestora. Comisia Europeană va informa Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor despre rezultatele controalelor efectuate.

(2)   Dacă se identifică un risc grav pentru sănătatea animală pe parcursul unui audit sau al unei inspecţii a Comisiei Europene, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să ia imediat toate măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii animalelor. Dacă aceste măsuri nu sunt luate sau dacă acestea sunt considerate insuficiente, Comisia Europeană, în conformitate cu procedura comunitară, adoptă măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii animalelor şi informează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor despre aceasta.

(3)  Regulile pentru aplicarea acestui articol şi în special cele care reglementează procedura pentru cooperarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor cu Comisia Europeană sunt adoptate în conformitate cu procedura comunitară.

CAPITOLUL II

Importuri din ţări terţe

ARTICOLUL 7

Prevederi generale

Produsele de origine animală destinate consumului uman sunt introduse din ţări terţe numai dacă acestea sunt conforme cu cerinţele prevăzute la cap. I, aplicabile tuturor etapelor de producţie, prelucrare şi distribuţie a acestor produse în Comunitatea Europeană, sau dacă acestea oferă garanţii echivalente de sănătate animală.

ARTICOLUL 8

Conformitatea cu regulile comunitare

Pentru a se asigura conformitatea cu obligaţiile generale stabilite la art. 7, în conformitate cu procedura comunitară, trebuie să fie stabilite următoarele:

a)  listele cuprinzand ţările terţe sau regiunile ţărilor terţe din care sunt permise importurile de produse specificate de origine animală. O ţară terţă trebuie să apară pe o astfel de listă numai dacă în ţara respectivă a fost efectuat un audit comunitar care să demonstreze că autoritatea veterinară competentă acordă garanţii corespunzătoare în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei comunitare;

b)   regulile de origine pentru produsele de origine animală şi animalele de la care sunt obţinute aceste produse;

c)  condiţiile speciale de import pentru fiecare ţară terţă sau grup de ţări terţe, avandu-se în vedere situaţia sănătăţii animalelor din ţara sau din ţările terţe respective.

ARTICOLUL 9

Documente

(1)   La intrarea în Romania, loturile de produse de origine animală trebuie să fie însoţite de un certificat veterinar care să îndeplinească cerinţele stabilite în anexa nr. 4.

(2)   Certificatul veterinar trebuie să certifice faptul că produsele îndeplinesc:

a)   cerinţele stabilite pentru aceste produse în baza prezentei norme sanitare veterinare şi în baza legislaţiei comunitare care stabileşte cerinţele de sănătate animală sau prevederile echivalente cu aceste cerinţe; şi

b)  condiţiile speciale de import stabilite în conformitate cu procedura comunitară.

(3)   Documentele pot include detalii solicitate în baza prevederilor legislaţiei comunitare privind sănătatea publică şi sănătatea animală.

CAPITOLUL III

Prevederi finale

Art. 10. - (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative şi prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să comunice Comisiei Europene textul principalelor prevederi pe care aceasta l-a adoptat în domeniul reglementat de prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 11. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

ANEXA Nr. 1 la norma sanitară veterinară

BOLI   RELEVANTE

în ceea ce priveşte comerţul cu produse de origine animală şi pentru care au fost introduse măsuri de control în baza legislaţiei naţionale ce transpune legislaţia comunitară

Pesta porcină clasică: Norma sanitară veterinară cu privire la măsurile pentru controlul pestei porcine clasice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 67/2005, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 707 din 5 august 2005, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 2001/89/CE.

Pesta porcină africană: Norma sanitară veterinară privind controlul pestei porcine africane, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 99/2006, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 426 din 17 mai 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 2002/60/EC.

Febra aftoasă: Norma sanitară veterinară privind măsurile pentru controlul febrei aftoase, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 43/2006, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 217 din 9 martie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 2003/85/EC.

Influenţa aviară: Norma sanitară veterinară privind măsurile de control pentru gripa aviară, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 54/2007, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 191 din 20 martie 2007, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 2005/94/CE.

Boala de Newcastle: Norma sanitară veterinară privind controlul bolii de Newcastle (pseudopesta aviară), aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 153/2006, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 622 din 19 iulie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 92/66/CEE.

Pesta bovină, pesta rumegătoarelor mici, boala veziculoasă a porcului: Norma sanitară veterinară care introduce măsuri generale pentru controlul unor boli ale animalelor şi măsurile specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 133/2006, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 617 din 18 iulie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 92/119/CEE.

Boli ale animalelor de acvacultura:

-   Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează punerea pe piaţă a animalelor şi a produselor de acvacultura, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 82/2006, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 399 din 9 mai 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 91/67/CEE;

-   Norma sanitară veterinară cu privire la introducerea măsurilor comunitare minime pentru controlul anumitor boli ale peştilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 247/2006, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 921 din 14 noiembrie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 93/53/CEE;

-  Norma sanitară veterinară ce stabileşte măsuri minime naţionale pentru controlul unor boli care afectează moluştele bivalve, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 117/2005, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.035 din 22 noiembrie 2005, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 95/70/CE.

ANEXA Nr. 2 la norma sanitară veterinară

MARCA   SPECIALA   DE   IDENTIFICARE

pentru carnea provenită dintr-un teritoriu sau o parte a unui teritoriu

1.   Marca de sănătate pentru carnea proaspătă trebuie să prezinte o cruce în diagonală, constand în două linii drepte care se intersectează la centrul ştampilei şi care permit ca indicaţiile conţinute de aceasta să rămană lizibile.

2.   Marca menţionată la pct. 1 poate fi aplicată, de asemenea, folosindu-se o singură ştampilă ovală, cu lungimea de 6,5 cm şi cu lăţimea de 4,5 cm, iar pe marcă trebuie să apară, într-o formă perfect lizibilă, următoarele informaţii:

a)   în partea superioară, numele sau codul ISO al statului membru, cu majuscule: AT, BE, DE, DK, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK ŞI RO;

b)   în centru, numărul de aprobare veterinară a abatorului;

c)  în partea inferioară, una dintre următoarele seturi de iniţiale: CE, EC, EF, EG, EK sau EY;

d)   două linii drepte care se încrucişează în centrul ştampilei, astfel încat informaţiile de pe ştampilă să rămană vizibile.

Literele trebuie să aibă înălţimea de cel puţin 0,8 cm, iar cifrele de cel puţin 1 cm.

Ştampila trebuie să cuprindă, de asemenea, informaţii prin care să poată fi identificat medicul veterinar care a efectuat inspecţia cărnii.

Marca trebuie să fie aplicată sub supravegherea directă a medicului veterinar oficial care controlează implementarea cerinţelor de sănătate animală.

ANEXA Nr. 3 la norma sanitară veterinară

TRATAMENTE

pentru eliminarea unor riscuri privind sănătatea animală, pe care le prezintă carnea şi laptele

CARNE Tratament*)

Boala

Febra aftoasă

Pesta porcină clasică

Boala veziculoasă a porcului

Pesta porcină africană

Pesta

rumegătoarelor

mari

Boala de Newcastle

Influenţa aviară

Pesta

rumegătoarelor

mici

a) tratament termic într-un recipient închis ermetic, cu o valoare F0 mai mare sau egală cu 3,00**)

+

+

+

+

+

+

+

+

b) tratament termic la o temperatură minimă de 70°C, care trebuie să fie atinsă în toată carnea

+

+

+

0

+

+

+

+

c) tratament termic la o temperatură minimă de 80°C, care trebuie să fie atinsă în toată carnea

+

+

+

+

+

+

+

+

d) tratament termic într-un recipient închis ermetic la o temperatură de cel puţin 60°C timp de cel puţin 4 ore, pe durata căruia temperatura internă trebuie să fie de cel puţin 70°C timp de 30 de minute

+

+

+

+

+

-

-

+

e) fermentare şi maturare naturală de cel puţin 9 luni pentru carnea dezosată rezultand următoarele caracteristici: valoarea Aw să nu fie mai are de 0,93 sau valoarea pH să nu fie mai mare de 6,0

+

+

+

+

+

0

0

0

f) acelaşi tratament cu cel descris la lit. e), dar carnea poate conţine oase*)

+

+

+

0

0

0

0

0

g) salam: tratament în conformitate cu criteriile ce vor fi definite în conformitate cu procedura comunitară după avizul Comitetului Permanent pentru Lanţul Alimentar si Sănătatea Animalelor

+

+

+

0

+

0

0

0

h) jamboane şi muşchi file: tratament ce implică fermentare şi maturare naturală timp de cel puţin 190 de zile pentru jambon şi 140 de zile pentru muschiul file

0

0

0

+

0

0

0

0

i) tratament termic ce asigură o temperatură de cel puţin 65°C atinsă în profunzimea cărnii, pe o perioadă de timp necesară pentru atingerea unei valori de pasteurizare (vp) mai mari sau egale cu 40

+

0

0

0

0

0

0

+

Lapte şi produse lactate (inclusiv smantană) destinate consumului uman:

a) temperatură foarte înaltă (UHT) = tratament minim la temperatura de 132°C cel puţin o secundă

+

0

0

0

0

0

0

0

b) dacă laptele are un pH mai mic de 7,0, se aplică pasteurizare de scurtă durată la o temperatură înaltă simplă (HTST)

+

0

0

0

0

0

0

0

c) dacă laptele are un pH mai mare sau egal cu 7,0, se aplică dublă pasteurizare (HTST)

+

0

0

0

0

0

0

0

+ - eficienţă recunoscută.

0 - eficienţă nerecunoscută.

*) Trebuie să fie luate toate măsurile necesare pentru a evita contaminarea încrucişată.

**) F0 este efectul bactericid calculat asupra sporilor bacterieni. O valoare F0 de 3,00 înseamnă că cel mai rece punct din produs a fost încălzit suficient pentru a realiza acelaşi efect bactericid ca la temperatura de 121°C (250°F), în 3 minute, cu încălzire şi răcire instantanee.

ANEXA Nr. 4 la norma sanitară veterinară

PRINCIPII   GENERALE   DE   CERTIFICARE

1.   Reprezentantul autorităţii competente a ţării de expediere, care emite un certificat ce însoţeşte un lot de produse de origine animală, trebuie să semneze certificatul şi să se asigure de faptul că certificatul poartă o ştampilă oficială. Această cerinţă se aplică pentru fiecare pagină a certificatului, dacă acesta are mai multe pagini.

2.   Certificatele trebuie să fie întocmite în limba oficială sau în limbile oficiale ale statului membru de destinaţie şi ale statului membru în care are loc inspecţia la frontieră sau să fie însoţite de o traducere autorizată în limba ori limbile respective; totuşi, un stat membru poate accepta utilizarea unei limbi comunitare oficiale, alta decat a acestuia.

3.  Versiunea oficială a certificatului trebuie să însoţească loturile la intrarea în Comunitatea Europeană.

4.  Certificatele trebuie să cuprindă:

a)  o singură foaie de hartie; sau

b)   două sau mai multe pagini care constituie parte a unei foi de hartie indivizibilă; sau

c)   o succesiune de pagini numerotate astfel încat să indice o anumită pagină într-o succesiune finită (de exemplu: „pagina 2 din 4").

5.   Certificatele trebuie să prezinte un număr unic de identificare. In cazul în care certificatul constă într-o succesiune de pagini, acest număr trebuie să fie indicat pe fiecare pagină.

6.   Certificatul trebuie să fie emis înainte de finalizarea controlului efectuat de autoritatea competentă a ţării de expediere asupra lotului la care se referă.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 63/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 63 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu