Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 612 din 26 iulie 2007

pentru aprobarea Normei metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apa a satelor

ACT EMIS DE: MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 694 din 12 octombrie 2007In temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 279/2007 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor şi al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor emite următorul ordin:

Art.1. - Se aprobă Norma metodologică de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.217/2005 pentru aprobarea Normei metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor, republicată, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.256/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 10 februarie 2006, se abrogă.

Art. 4. - Direcţia generală lucrări publice va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,

Laszlo Borbely

ANEXA

NORMA   METODOLOGICA

de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Programul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor, denumit în continuare Program, reprezintă sprijinul acordat de către statul român echipării comunelor şi satelor din componenţa acestora cu lucrări de infrastructură rutieră şi edilitară, prin continuarea şi extinderea Programului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Programul este compus din:

a) Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate, prevăzut în anexa nr. 1;

b)  Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. - (1) Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea Programului se cuprind şi se derulează prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.

(2) In completarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru realizarea lucrărilor prevăzute în cadrul Programului vor fi utilizate şi soluţii alternative de finanţare, cum ar fi: alocaţii de la bugetul  local, alte surse atrase  (contribuţia populaţiei, sponsorizări etc), precum şi, după caz, credite interne, credite externe rambursabile sau nerambursabile.

(3) Contribuţia comunităţilor locale la realizarea obiectivelor prevăzute în Program este benevolă, sub formă de participare în muncă sau în bani, şi este stabilită de către consiliile locale, prin consultarea colectivităţilor locale.

Art. 3. - (1) Consiliile locale au obligaţia de a aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei (satului) prevederile Programului, proiectele înscrise în Program, etapele de realizare, costurile estimative şi să solicite sprijinul acestora pentru îndeplinirea lui.

(2) Selecţia proiectelor care fac obiectul finanţării Programului se va face de către consiliile judeţene şi consiliile locale, în baza unor criterii stabilite de către aceste autorităţi, avându-se în vedere, în principal, zonele cu disfuncţionalităţi mari în alimentarea cu apă potabilă, comunele cu potenţial economico-turistic, precum şi asigurarea condiţiilor minimale de infrastructură rurală în comunităţile sărace.

(3) Promovarea de noi proiecte va urmări posibilitatea asigurării surselor de finanţare, având ca priorităţi finalizarea celor începute, alinierea soluţiilor tehnice la standardele europene implementate în România, cu prevederea soluţiilor economice în proiectare, execuţie şi întreţinere.

(4)  Programele anuale vor viza corelarea cu termenele de punere în funcţiune a obiectivelor promovate prin procedurile de achiziţie publică şi a cuantumului posibil de asigurat în finanţarea execuţiei acestora.

(5) Consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive, răspund de realizarea prevederilor Programului în interesul colectivităţii locale respective.

(6)  Consiliile judeţene, în baza atribuţiilor lor, sprijină şi coordonează activitatea consiliilor locale în fundamentarea proiectelor, asigură asistenţa juridică şi tehnică de specialitate necesară şi monitorizează executarea lucrărilor în calitatea lor de ordonator de credite, în conformitate cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.

(7)   Consiliile locale sunt titulari de contracte pentru obiectivele din administrarea acestora.

Art. 4. - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor coordonează realizarea Programului, fundamentează, împreună cu consiliile judeţene, necesarul anual de fonduri de la bugetul de stat şi urmăreşte, prin organele sale, realizarea Programului, în conformitate cu Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL II

Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

Art. 5. - (1) Prin drumuri de interes local, în contextul finanţării Subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate, se înţelege drumurile comunale şi drumurile de interes judeţean. Fac obiectul Programului drumurile judeţene care asigură legătura între comune, sectoarele de drumuri judeţene situate în intravilanul localităţilor rurale, între reşedinţele de comună cu oraşe, municipii sau, după caz, obiective economico-turistice.

(2) Subprogramul prevăzut la alin. (1) are în vedere şi străzile principale din interiorul comunelor, în funcţie de importanţa lor.

(3)  Străzile principale din interiorul comunelor care pot fi finanţate în cadrul subprogramului sunt:

a) străzile care fac legătura cu drumurile judeţene, naţionale şi drumurile expres;

b)  străzile care uşurează accesul populaţiei la obiectivele importante din comună, cum ar fi: instituţii publice, instituţii de învăţământ, dispensar, biserică, cimitir, complexe agrozooteh­nice, obiective turistice, mănăstiri.

Art. 6. - (1) Categoriile de lucrări care pot fi finanţate în cadrul subprogramului prevăzut în anexa nr. 1 sunt:

a) pietruiri drumuri de interes local de pământ;

b) îmbrăcăminţi bituminoase pe drumurile de interes local de pământ sau pietruite;

c)   refacerea îmbrăcăminţii drumurilor de interes local pietruite, asfaltate sau cu îmbrăcăminţi bituminoase degradate.

(2) De asemenea, pot fi finanţate următoarele lucrări:

a) corecţia elementelor geometrice - profiluri transversale şi longitudinale, curbe, supraînălţări etc;

b) amenajarea acostamentelor;

c) amenajarea intersecţiilor cu alte drumuri, inclusiv cu cele de exploatare sau vicinale, prin îmbrăcăminte din macadam sau balast pe o lungime de 50 m;

d)  execuţia de şanţuri de colectare şi dirijare a apelor pluviale;

e)   construcţia de podeţe şi poduri, ziduri de sprijin şi consolidări de taluzuri, acolo unde situaţia o impune.

Art. 7. - (1) Pentru a se evita scoaterea terenurilor din circuitul agricol sau silvic se vor respecta, pe cât posibil, traseul actual, lăţimea carosabilului şi ampriza existentă.

(2) Lucrările noi sau de reabilitare se vor realiza pe bază de proiect tehnic, iar încredinţarea atât a elaborării documentaţiei tehnico-economice, cât şi a contractelor de execuţie a lucrărilor se va face  prin  contract de  achiziţie  publică,  atribuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice.

(3) Proiectele tehnice, indiferent de administratorul drumului, se aprobă de către ordonatorul de credite, secundar sau terţiar, conform competenţelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare.

(4) In corelare cu condiţiile de relief, de trafic, cu structura solului şi cu condiţiile climatice, autorităţile administraţiei publice locale vor avea în vedere şi posibilitatea prevederii în documentaţiile tehnico-economice de noi materiale şi/sau tehnologii moderne şi eficiente agrementate, care să asigure soluţii viabile atât din punctul de vedere al costurilor, cât şi al calităţii în exploatare. In acest sens, se vor avea în vedere tehnologii de reciclare şi stabilizare ecologică la rece cu lianţi hidraulici bituminoşi sau enzimatici, care să constituie soluţia optimă din punct de vedere tehnico-economic atât pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor, cât şi pentru recuperarea îmbrăcăminţilor bituminoase degradate. Se impune ca prevederea soluţiilor să fie stabilită de către proiectanţi pe baza unor criterii fundamentate atât teoretic, cât şi experimentat, în urma concluziilor rezultate din aplicarea programelor-pilot care au condus la eliberarea agrementelor de aplicare a soluţiilor, astfel încât să se răspundă cerinţelor de eficienţă a investiţiilor şi de durabilitate a lucrărilor.

Art. 8. - In intravilan, accesul din drumul comunal sau judeţean către gospodăriile riveranilor se va realiza prin grija şi pe cheltuiala fiecărui proprietar. Pentru o rezolvare unitară, primăriile, sub coordonarea direcţiei de specialitate din cadrul consiliului judeţean, vor elabora detalii-tip de amenajare a accesului, obligatorii pentru fiecare locuitor riveran drumului.

Art. 9. -In situaţia în care un drum comunal este administrat pe tronsoane de către mai multe consilii locale, iar Programul prevede pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea integrală a acestuia, atribuţiile fiecărei primării se vor stabili pe bază de protocol, cu avizul consiliului judeţean. In protocol se va desemna consiliul local care răspunde de realizarea unitară a proiectului. Proiectul tehnic va fi aprobat prin ordin comun al consiliilor locale care administrează tronsoanele de drum şi va fi avizat conform legii.

Art. 10. - Podurile noi de pe tronsoanele de drumuri comunale şi judeţene care urmează a fi pietruite, reabilitate, modernizate şi/sau asfaltate sunt investiţii publice şi se realizează în conformitate cu reglementările în domeniu. Consiliile judeţene şi locale vor urmări ca podurile noi să se realizeze corelat cu lucrările de bază. In mod similar se va proceda şi cu reparaţiile podurilor existente.

Art. 11. - (1) Autorităţile locale vor avea în vedere asigurarea unor proiecte economice în conformitate cu normativele şi standardele de proiectare în vigoare. Temele de proiectare vor face precizări cu privire la respectarea parametrilor tehnici impuşi de aceste normative.

(2) La proiectarea şi execuţia străzilor principale din interiorul comunelor, autorităţile locale vor avea în vedere următoarele aspecte:

a)  denumirea proiectului (obiectivului): „Pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea străzilor principale în comuna..................., satul..................judeţul......................" sau „Pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea străzilor principale în zona periurbană a oraşului............................., judeţul...................." sau „Pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea străzilor principale în satul (satele) aparţinător (aparţinătoare) oraşului........., judeţul.................................";

b) în cadrul proiectului vor fi definite, separat pentru fiecare stradă, următoarele elemente: denumire, traseu, poziţii kilometrice, lungime;

c)  antemăsurătorile şi devizele se vor face separat pentru fiecare stradă.

Art. 12. - (1) Autorităţile locale vor asigura realizarea activităţilor de întreţinere a drumurilor de interes local (judeţene, comunale, vicinale, străzi), pietruite, reabilitate, modernizate şi/sau asfaltate, care constau, în principal, în:

a)  întreţinerea platformei drumului: nivelarea, astuparea gropilor, refacerea stratului de balast sau de macadam etc;

b) asigurarea scurgerii apelor din zona drumului;

c) întreţinerea şi curăţarea şanţurilor, rigolelor şi drenurilor;

d) întreţinerea zidurilor de sprijin;

e) întreţinerea semnalizării verticale;

f) repararea prin plombare a degradărilor şi fisurilor;

g) tratamente de suprafaţă.

(2) Lucrările de întreţinere se vor efectua în conformitate cu normativele privind întreţinerea şi repararea drumurilor publice în vigoare.

CAPITOLUL III

Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor

Art. 13. - (1) Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor asigură introducerea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi are în vedere asigurarea alimentării cu apă în circa 30% din numărul localităţilor care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă, prin:

a)  finalizarea obiectivelor de investiţii aflate în prezent în execuţie (inclusiv a celor puse în funcţiune parţial);

b) începerea de noi obiective, pe bază de studii de fezabilitate aprobate, în curs de aprobare sau în stadiul de elaborare la data aprobării Programului.

(2) Alimentările cu apă sunt obiective de investiţii publice, iar începerea de noi obiective se va face eşalonat, în funcţie de priorităţi.

Art. 14. - (1) Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, respectiv studiile de fezabilitate şi proiectele tehnice de execuţie şi încredinţarea execuţiei lucrărilor se vor face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.

(2) Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, în contextul avizării studiilor de fezabilitate conform reglementărilor în vigoare.

(3) Studiile de fezabilitate aferente obiectivelor noi de alimentare cu apă vor adopta soluţii compatibile cu reglementările de mediu din România, adaptate şi/sau armonizate cu cele ale Uniunii Europene în domeniu, avându-se în vedere, în perspectivă, şi realizarea investiţiilor care vor fi demarate în cadrul Programului naţional de construcţie a reţelei de canalizare şi de realizare a staţiilor de epurare în localităţile rurale.

Art. 15. - Stabilirea priorităţilor pentru obiectivele de investiţii noi va avea în vedere rezolvarea zonelor cu disfuncţionalităţi mari în asigurarea cu apă potabilă, în localităţile cu potenţial economic existent sau de perspectivă şi în comunităţile sărace, în acord cu prevederile Planului de amenajare a teritoriului naţional aprobat, secţiunea a-II-a - Apă: zone cuprinzând localităţi rurale, cu resurse limitate de apă, care reclamă realizarea unor lucrări prioritare de alimentare cu apă în sistem centralizat.

Art. 16. - (1) In cadrul procesului de analiză, adoptare a deciziilor şi stabilire a soluţiilor, factorii implicaţi în procesul de implementare a investiţiilor de alimentare cu apă potabilă în mediul rural trebuie să aibă în vedere promovarea unor variante cât mai simple şi economice, determinate şi de tipul surselor de apă - de adâncime sau de suprafaţă.

(2) La realizarea lucrărilor va fi prevăzută utilizarea exclusivă a materialelor agrementate, conform reglementărilor naţionale şi pe baza standardelor naţionale armonizate cu legislaţia şi exigenţele Uniunii Europene în domeniu.

(3)  Nu se vor realiza sisteme centralizate de alimentare cu apă în situaţiile în care este posibilă adâncirea, amenajarea, curăţirea şi dezinfectarea fântânilor existente, dacă pânza de apă freatică este situată la mică adâncime, iar parametrii de calitate a apei se încadrează în limitele admise.

(4) După caz, poate fi avută în vedere şi construirea de puţuri forate de mică adâncime, dotate cu pompe submersibile, conductă de refulare, staţie de clorinare, rezervor şi reţea de distribuţie locală sau ramificată.

(5) Autorităţile locale vor iniţia şi vor efectua o campanie de educare a populaţiei pentru a gospodări raţional resursele de apă existente, de conştientizare a populaţiei în ceea ce priveşte importanţa lucrărilor având ca obiect apa şi mobilizarea cetăţenilor în lupta împotriva poluării resurselor de apă, în conformitate cu legislaţia europeană.

(6) Autorităţile locale vor elabora o metodologie simplificată privind posibilităţile locuitorilor de branşare la reţeaua de distribuţie a apei potabile, cu costuri minime în ceea ce priveşte autorizaţia de construire şi lucrările de execuţie.

CAPITOLUL IV

Atribuţii şi responsabilităţi în coordonarea programului

Art. 17. - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, prin direcţia de specialitate, coordonează realizarea Programului, scop în care:

a) fundamentează, împreună cu consiliile judeţene, necesarul anual de fonduri din sume de la bugetul de stat către bugetele locale, în conformitate cu priorităţile comunităţilor locale, distinct pe obiective şi/sau localităţi, pe subprograme şi pe surse de finanţare, în condiţiile legii;

b)  prezintă şi susţine la Ministerul Economiei şi Finanţelor necesarul anual de fonduri din sume de la bugetul de stat, în limita valorică posibil de mobilizat cu această destinaţie, ca anexă la proiectul legii anuale de aprobare a bugetului de stat;

c) sprijină, printr-o îndrumare metodologică unitară şi coerentă, elaborarea de către consiliile judeţene şi consiliile locale a programelor proprii, asigură controlul respectării prevederilor programului aprobat şi a priorităţilor prevăzute;

d) participă, prin reprezentanţi specialişti, împreună cu reprezentanţi ai consiliilor judeţene, în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de proiectare şi/sau execuţie pentru obiectivele din Program;

e) urmăreşte aplicarea Programului, prin organizarea periodică de analize asupra modului de derulare a acestuia, şi iniţiază, împreună cu consiliile judeţene implicate, măsuri pentru eliminarea disfuncţionalităţilor apărute;

f) participă, prin reprezentanţi specialişti, împreună cu reprezentanţi ai consiliilor judeţene, la activităţile comisiilor de recepţie la terminarea lucrărilor şi finală, pentru obiectivele din Program.

Art. 18. - (1) Fundamentarea necesarului anual de fonduri se stabileşte pe subprograme şi obiective de către consiliile judeţene, împreună cu consiliile locale, pe baza listelor cuprinzând propunerile de obiective, pentru a fi prevăzute în programul anual, şi a priorităţilor justificate de către autorităţile locale şi se prezintă Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.

(2) Necesarul de fonduri va fi fundamentat astfel:

a)  pentru lucrările în continuare, în funcţie de realizările valorice la zi, restul de executat actualizat pe baza indicilor de inflaţie prognozaţi la data de 1 ianuarie a anului pentru care se stabileşte necesarul, stadiul fizic al execuţiei şi termenul de punere în funcţiune contractat;

b)  pentru obiectivele noi, în funcţie de stadiul pregătirii şi aprobării documentaţiei de execuţie.

(3)  Necesarul va fi stabilit la termenele prevăzute pentru elaborarea bugetului de stat, potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, şi va fi defalcat pe surse de finanţare, şi anume:

a)  sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor;

b) credite interne;

c) credite externe, rambursabile sau nerambursabile;

d) alocaţii de la bugetul local şi din alte surse atrase, cum ar fi contribuţia comunităţilor locale, sponsorizări etc.

(4) Fiecare consiliu local are obligaţia de a identifica şi de a propune şi alte surse de finanţare, altele decât cele exemplificate la alineatul precedent, sau surse care să sprijine bugetul de stat şi care să contribuie la urgentarea realizării lucrărilor.

Art. 19. - Finanţarea Programului:

(1)  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor analizează şi verifică propunerile prezentate de către consiliile judeţene şi încadrarea acestora în Program şi stabileşte distinct creditele bugetare care urmează să fie cuprinse în proiectul bugetului propriu.

(2) După intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor repartizează pe consilii judeţene, în funcţie de stadiul lucrărilor şi de priorităţile locale, suma anuală aprobată pentru derularea Programului, pe care o comunică acestora, defalcată pe subprograme.

(3)  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor analizează şi avizează listele cu propunerile de finanţare primite de la consiliile judeţene, elaborate în conformitate cu modelele prevăzute în anexele nr. 3a) şi 3b), după care întocmeşte şi transmite acestora, pe subprograme, listele anuale de finanţare, aprobate de conducerea ministerului, după aceleaşi modele prevăzute în anexele nr. 3a) şi 3b).

(4) După aprobarea de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a listelor anuale de finanţare, eventualele solicitări de redistribuire a sumelor între obiectivele aprobate, precum şi solicitările de scoatere din Program a unor obiective aprobate ori de introducere în Program a unor obiective noi trebuie însoţite în mod obligatoriu de note de fundamentare care să justifice necesitatea şi oportunitatea modificărilor, semnate de către preşedintele consiliului judeţean. Solicitările vor fi însoţite de lista anuală de finanţare, elaborată în conformitate cu modelele prevăzute în anexa nr. 3a) şi, respectiv, în anexa nr. 3b), care va cuprinde noile modificări.

(5)  Introducerea în lista anuală de finanţare a unor străzi principale în comune, conform art. 5 alin. (2), este condiţionată de prezentarea tuturor elementelor de identificare aferente (denumire, traseu, poziţii kilometrice, lungime), separat pentru fiecare stradă.

(6)  Consiliile judeţene încheie convenţii cu consiliile locale pentru alocarea către acestea a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, pentru finanţarea proiectării şi execuţiei lucrărilor înscrise în Program.

Art. 20. - (1) Lunar, consiliile judeţene vor transmite direcţiei coordonatoare a Programului din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, până la data de 5 a lunii următoare celei expirate, situaţia privind derularea Programului pe anul în curs, în conformitate cu modelele prevăzute în anexele nr. 4a) şi 4b), precum şi extrasul contului la zi.

(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor verifică solicitările de finanţare înscrise de către consiliile judeţene, în conformitate cu modelele prevăzute în anexele nr. 4a) şi 4b), după care întocmeşte şi transmite acestora, pe subprograme, listele lunare de finanţare, aprobate de conducerea ministerului, după aceleaşi modele prevăzute în anexele nr. 4a) şi 4b), şi le virează acestora, lunar, sumele solicitate, cu ordin de plată tip trezorerie, în conturile consiliilor judeţene deschise la unităţile Trezoreriei Statului, în limita plafoanelor anuale aprobate. Pentru o derulare mai eficientă a Programului, consiliile judeţene vor deschide conturi separate pentru finanţarea Subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi a Subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor.

(3) Situaţiile de lucrări lunare, întocmite de către executanţi în vederea decontării, vor fi verificate şi însuşite de inspectori de specialitate autorizaţi, primari sau reprezentanţi autorizaţi ai consiliilorjudeţene.

(4)  Consiliile judeţene, pe baza convenţiilor încheiate cu consiliile locale şi în urma verificării situaţiilor de lucrări, virează lunar, din contul menţionat mai sus, sumele respective în conturile deschise, pe subprograme, la Trezoreria Statului de către consiliile locale beneficiare de lucrări.

(5)  In conturile deschise de către consiliile judeţene la unităţile Trezoreriei Statului pentru finanţarea Programului se vor reţine numai sumele repartizate pentru obiectivele nominalizate a fi finanţate de către acestea.

Art. 21. - (1) Aceste venituri se vor evidenţia în bugetele locale şi se vor utiliza pentru realizarea unor cheltuieli curente şi de capital din competenţa de finanţare a autorităţilor administraţiei publice locale pentru finanţarea Programului.

(2) Consiliile judeţene şi consiliile locale răspund, în condiţiile legii, de utilizarea sumelor primite pentru realizarea obiectivelor cuprinse în listele aprobate în acest scop.

(3)  Consiliile judeţene asigură evidenţa primirii şi utilizării fondurilor în conturile deschise pe seama acestora la unităţile Trezoreriei Statului.

(4)  La finele anului de plan, consiliile judeţene vor justifica Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor sumele primite, potrivit modelului de decont prevăzut în anexa nr. 5, care se va transmite până la data de 20 ianuarie a anului următor celui expirat.

(5) In scopul îmbunătăţirii monitorizării derulării Programului şi a rezultatelor acesteia, trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare trimestrului expirat, consiliile judeţene vor transmite la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor o informare care va cuprinde datele indicate în anexa nr. 6.

Art. 22. - (1) La terminarea lucrărilor, consiliile judeţene vor transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor copii de pe procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, iar după expirarea duratei garanţiei de bună execuţie, şi procesele-verbale de recepţie finală.

(2) Inainte de desfăşurarea activităţilor de recepţie a lucrărilor, consiliile judeţene vor adresa în scris Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor invitaţii pentru participarea unui reprezentant al acestuia.

(3) Consiliile judeţene şi consiliile locale au obligaţia de a înregistra în contabilitatea proprie operaţiunile legate de primirea şi utilizarea fondurilor alocate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.

(4)  Primirea şi utilizarea fondurilor se reflectă în execuţia bugetară a consiliului judeţean sau local, după caz, iar sumele neutilizate la sfârşitul anului se restituie în contul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, până la data de 20 ianuarie a anului următor celui expirat.

Art. 23. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta normă metodologică.

ANEXA Nr. 1 la norma metodologică

PROGRAMUL

privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor

SUBPROGRAMUL

privind pietruirea, reabilitare, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local

Nr. crt.

Consiliul judeţean

Lungimea drumurilor comunale clasate conform Hotărârii Guvernului nr. 540/2000

- km -

Valoarea estimată a Subprogramului

drumuri comunale

- mii lei -

Lungimea drumurilor judeţene

clasate conform

Hotărârii Guvernului

nr. 540/2000

- km -

Valoarea estimată a Subprogramului

drumuri judeţene

- mii lei -

1

2

3

4

5

6

1

ALBA

1135,29

136.435,00

1.044,61

16.509,80

2

ARAD

759,07

175.508,50

1.078,33

50.443,47

3

ARGEŞ

1230,95

127.116,00

1.195,75

10.120,00

4

BACĂU

1022,80

131.850,00

1.000,45

26.495,00

5

BIHOR

1421,25

168.575,00

806,59

63.069,00

6

BISTRIŢA NĂSĂUD

433,93

154.413,00

760,73

105.360,00

7

BOTOŞANI

1022,15

171.968,00

667,84

3.992,11

8

BRAŞOV

322,65

58.842,55

772,19

15.180,00

9

BRĂILA

352,75

59.545,00

631,36

9.210,60

10

BUZĂU

1393,37

379.446,00

930,78

8.710,00

11

CARAŞ-SEVERIN

501,30

60.680,00

882,50

50.226,50

12

CĂLĂRAŞI

145,23

27.506,00

650,35

27.143,00

13

CLUJ

912,68

121.665,00

1.383,02

43.854,00

14

CONSTANŢA

995,10

99.770,00

847,33

44.550,00

15

COVASNA

284,39

70.692,00

368,24

18.578,00

16

DAMBOVIŢA

604,26

69.017,50

809,14

12.400,00

17

DOLJ

790,85

184.136,00

975,58

70.896,87

18

GALAŢI

378,05

64.012,00

863,49

21.917,00

19

GIURGIU

249,98

95.978,40

560,72

18.136,00

20

GORJ

692,72

40.005,00

864,04

24.485,15

21

HARGHITA

352,89

47.252,00

878,20

57.683,38

22

HUNEDOARA

1401,11

131.860,00

1.321,69

66.053,00

23

IALOMIŢA

315,75

64.340,00

1.064,31

30.328,20

24

IAŞI

960,92

108.818,00

487,31

25.104,50

25

ILFOV

185,26

39.687,50

448,88

47.578,00

1

2

3

4

5

6

26

MARAMUREŞ

370,42

119.900,00

895,82

205.958,00

27

MEHEDINŢI

711,07

80.405,00

772,42

28.735,00

28

MUREŞ

829,09

245.912,00

823,28

6.629,50

29

NEAMŢ

644,42

69.380,00

758,58

65.992,00

30

OLT

633,91

191.960,00

1.101,87

12.000,00

31

PRAHOVA

740,79

91.050,00

1.186,33

10.180,00

32

SATU MARE

497,04

43.543,75

627,97

78.127,00

33

SĂLAJ

675,85

78.018,00

840,81

52.248,81

34

SIBIU

412,12

50.041,00

943,70

229.581,84

35

SUCEAVA

696,54

75.724,00

1.136,45

30.288,00

36

TELEORMAN

313,37

134.280,00

853,54

166.090,40

37

TIMIŞ

1221,90

187.044,00

1.144,80

21.070,00

38

TULCEA

355,18

212.196,00

657,76

75.521,00

39

VASLUI

826,75

247.808,00

1.006,52

97.007,80

40

VÂLCEA

671,55

66.960,00

935,57

103.174,33

41

VRANCEA

549,75

69.011,00

1.030,93

88.618,00

TOTAL:

28014,42

4.752.351,20

36.009,75

2.139.245,26

NOTĂ:

Valorile estimate ale lucrărilor incluse în subprogramele de drumuri comunale şi judeţene sunt aferente tronsoanelor de drumuri propuse de consiliile judeţene, la solicitarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea fundamentării Programului.

Listele cu portofoliul lucrărilor se constituie anual şi se completează şi/sau se modifică, după caz, prin nominalizări ale consiliilorjudeţene.

ANEXA nr. 2 la norma metodologică

PROGRAMUL

privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor

SUBPROGRAMUL

privind alimentarea cu apă a satelor

Nr. crt.

Judeţul

Nr. de sate fără  alimentare cu apă

Valoarea estimată a Subprogramului de alimentare cu apă

- mii lei -

0

1

2

3

1

ALBA

180

110.817

2

ARAD

226

49.193

3

ARGEŞ

150

25.896

4

BACĂU

465

80.101

5

BIHOR

343

390.789

6

BISTRIŢA-NĂSĂUD

218

38.536

7

BOTOŞANI

108

523.222

8

BRAŞOV

79

64.973

9

BRĂILA

93

26.550

0

1

2

3

10

BUZĂU

326

33.188

11

CARAŞ-SEVERIN

79

86.824

12

CĂLĂRAŞI

111

13.806

13

CLUJ

242

78.324

14

CONSTANŢA

130

9.837

15

COVASNA

108

34.960

16

DAMBOVIŢA

279

49.000

17

DOLJ

347

15.799

18

GALAŢI

138

2.151

19

GIURGIU

160

114.463

20

GORJ

107

94.770

21

HARGHITA

156

31.465

22

HUNEDOARA

360

14.343

23

IALOMIŢA

101

19.164

24

IAŞI

400

82.470

25

ILFOV

69

88.383

26

MARAMUREŞ

221

13.674

27

MEHEDINŢI

245

103.400

28

MUREŞ

371

65.232

29

NEAMŢ

240

21.812

30

OLT

328

6.781

31

PRAHOVA

244

22.110

32

SATU MARE

160

10.069

33

SĂLAJ

143

55.023

34

SIBIU

151

254.573

35

SUCEAVA

366

40.133

36

TELEORMAN

230

225.251

37

TIMIŞ

271

22.361

38

TULCEA

85

15.605

39

VASLUI

371

217.178

40

VÂLCEA

402

113.437

41

VRANCEA

210

9.300

TOTAL JUDEŢE:

9.013

3.274.963

NOTĂ:

Numărul de sate şi valorile estimate, aferente sistemelor centralizate de alimentare cu apă, reprezintă actualizarea de către consiliile judeţene a anexei iniţiale la Hotărârea Guvernului nr. 577/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Listele cu portofoliul lucrărilor se constituie anual şi se completează şi/sau se modifică, după caz, prin nominalizările consiliilor judeţene.

ANEXA Nr. 3a) la norma metodologică

CONSILIUL JUDEŢEAN...........................

PROPUNERI   DE  ALOCAŢII   BUGETARE   PE  ANUL  20...

pentru finanţarea programului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. crt.

Denumire drum comunal         Contract, act adiţional

Rest de

executat

actualizat la

01.01.20....

Program 20...

Realizări fizice de la începutul

execuţiei: km (balastaţi, pietruiţi şi/sau asfaltaţi etc.) km - şanţuri

nr. podeţe

Termen

PIF

conform

contractului

Indicativ

Traseu

Poziţii kilometrice

Km

Nr, data/ executant

Valoare

TOTAL

din care:

Surse

MDLPL

alocaţii

bugetare

Alte surse:

din care:

Surse proprii

Credit extern

(fără TVA) (sursa

MDLPL)**)

TVA

aferent

creditului

(alocaţie

buget)**)

mii euro

RON

mii euro

RON

RON

RON

RON

RON

RON

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

                                                                        TOTAL*)             TOTAL*) TOTAL*) TOTAL*) TOTAL*)TOTAL*) TOTAL*)  TOTAL*)  TOTAL*) TOTAL*)

Lucrări în continuare (pietruire, asfaltare, pietruire + asfaltare, tehnologii noi):

1

2

Lucrări noi (pietruire, asfaltare, pietruire + asfaltare, tehnologii noi) :

3

4

*) In loc de cuvântul „TOTAL" se va trece suma totală a coloanei respective.

**) Coloanele 13 si 14 sunt valabile doar în perioada de derulare a eventualelor credite externe.

Preşedinte,

.......................................

Director economic,

.......................................

Director tehnic,

.......................................

ANEXA Nr. 3b) la norma metodologică

CONSILIUL JUDEŢEAN..........................

PROPUNERI   DE  ALOCAŢII   BUGETARE   PE  ANUL  20...

pentru finanţarea Programului privind alimentarea cu apă a satelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Contract, act adiţional

Rest de executat, actualizat la 01.01.20...

Program 20...

Realizări

fizice

de la

începutul

execuţiei

Termen

PIF

conform

contractului

Nr, data/ executant

Valoare

din care:

TOTAL*)

Surse

MDLPL

alocaţii

bugetare

Alte surse:

din care:

Surse proprii

Credit extern (fără TVA)

(sursă MDLPL)**)

TVA aferent creditului (alocaţie buget)**)

mii euro

RON

mii euro

RON

RON

RON

RON

RON

RON

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

JUDEŢUL...................

Lucrări în continuare

1

2

Lucrări noi

3

4

*) In loc de cuvântul "TOTAL" se va trece suma totală a coloanei respective.

*) Coloanele 10 şi 11 sunt valabile doar în perioada de derulare a eventualelor credite externe.

Preşedinte,

..................................

Director economic,

..................................

Director tehnic,

..................................

ANEXA Nr. 4a)  la norma metodologică

CONSILIUL JUDEŢEAN.......................

LISTA   LUCRĂRILOR   DE   PIETRUIRE,   REABILITARE   ŞI/SAU   ASFALTARE A   DRUMURILOR   COMUNALE   CLASATE,

finanţate în luna.........20... pentru lucrările executate în luna...........20....., conform Hotărârii Guvernului nr. 577/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

*) In loc de cuvântul "TOTAL" se va trece suma totală a coloanei respective.

**) Coloanele 12, 13, 17, 18, 22 şi 23 sunt valabile doar în perioada de derulare a eventualelor credite externe.

Preşedinte,

...................................

Director economic,

...................................

Director tehnic,

...................................

ANEXA Nr. 4b) la norma metodologică

CONSILIUL JUDEŢEAN....................................

LISTA LUCRĂRILOR  DE ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR,

finanţate în luna......20.... pentru lucrările executate în luna........20....., conform Hotărârii Guvernului nr. 577/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

*) In loc de cuvântul "TOTAL" se va trece suma totală a coloanei respective.

**) Coloanele 10, 11, 15, 16, 20 şi 21 sunt valabile doar în perioada de derulare a eventualelor credite externe.

Preşedinte,

...................................

Director economic,

...................................

Director tehnic,

...................................

ANEXA Nr. 5  la norma metodologică

CONSILIUL JUDEŢEAN.................

DECONT

privind utilizarea sumelor primite de la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru finanţarea Programului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor în anul...............

                                                                                                                                                                    - mii lei -

Nr. crt.

Denumirea obiectivelor

cuprinse în lista

de finanţare

pentru anul

în curs

Programul aprobat

Valoarea lucrărilor

executate,

recepţionate şi plătite

Sumele primite drept

finanţare de la Ministerul

Dezvoltării, Lucrărilor

Publice şi Locuinţelor

Sumele neutilizate la finele anului

0

1

2

3

4

5=4-3

Preşedinte,

...................................

Director economic,

...................................

ANEXA Nr. 6 la norma metodologică

CONSILIUL JUDEŢEAN.........

INFORMARE

asupra modului de derulare a Programului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor în trimestrul..........20............

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

- drumuri: indicativ, traseu

- apă: comună, sat

Caracteristici:

- drumuri: lungime totală, tronson finanţat în anul curent, poziţii kilometrice, lungime

- apă : tip sursă, capacitate rezervor, lungime reţea distribuţie, populaţie deservită (nr. locuitori)

Principalele probleme înregistrate şi modul de soluţionare:

- desfăşurarea procedurilor de achiziţie;

- încheierea contractelor de proiectare şi execuţie;

- respectarea prevederilor proiectului tehnic;

- calitatea lucrărilor executate etc.

Cazuri de

abandonare

nejustificată a

execuţiei şi

măsurile întreprinse

Orice alte aspecte

pentru a căror

rezolvare se solicită

sprijinul MDLPL

0

1

2

3

4

5

NOTĂ:

La capitolul „drumuri" se vor înscrie separat obiectivele pe categorii şi tip de îmbrăcăminte (comunale - pietruiri, comunale - asfaltări, comunale - reabilitări; judeţene - idem; străzi principale în comune - idem).

Preşedinte,

...................................

Director economic,

...................................

Director tehnic,

...................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 612/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 612 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu