Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1564 din 27 mai 2010

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local, alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, precum si în unitatile administrativ-teritoriale cu resurse turistice

ACT EMIS DE: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 366 din 3 iunie 2010In temeiul prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 330/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor şi al prevederilor art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 612/2007 pentru aprobarea Normei metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 12 octombrie 2007, se abrogă.

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice

CAPITOLUL I

Cadrul general

Art. 1. - Programul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, denumit în continuare Program, reprezintă sprijinul acordat de către statul român echipării teritoriului ţării cu lucrări de infrastructură rutieră şi tehnico-edilitară.

Art. 2. - Programul este coordonat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi este compus din:

a) Subprogramul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local;

b) Subprogramul privind alimentarea cu apă la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice;

c) Subprogramul privind canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice.

CAPITOLUL II

Lucrări eligibile în cadrul Programului

Art. 3. - Prin implementarea Programului, se pot finanţa de la bugetul de stat proiecte de investiţii amplasate în:

a) spaţiul rural, aşa cum este definit la art. 1 alin. (21) din Hotărârea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Hotărâre;

b) unităţile administrativ-teritoriale unde există resurse turistice, definite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 190/2009.

Art. 4. - Obiectivele de investiţii ce pot fi finanţate în cadrul Programului trebuie să vizeze unul dintre domeniile prevăzute la art. 13 alin. (1) din Hotărâre şi vor avea în vedere:

a) drumurile judeţene care asigură legătura între comune;

b) drumurile de interes local, aşa cum sunt definite de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) sectoarele de drumuri judeţene situate în intravilanul localităţilor rurale;

d) drumuri judeţene care fac legătura între reşedinţele de comună cu oraşe, municipii sau, după caz, cu obiective de interes economic şi turistic;

e) străzile principale din interiorul comunelor, în funcţie de importanţa lor;

f) în cazul apariţiei unor situaţii speciale, pot face obiectul Programului: lucrările de eliminare a efectelor produse de alunecări de teren, inundaţii, dezafectări, modificarea lungimii tronsoanelor de drum;

g) realizarea de noi sisteme de alimentare cu apă, inclusiv staţii de tratare;

h) extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi/sau a staţiilor de tratare aferente;

i) realizarea de noi sisteme de canalizare şi staţii de tratare a apelor uzate;

j) extinderea şi modernizarea sistemelor de canalizare şi staţii de tratare a apelor uzate existente.

CAPITOLUL III

Atribuţii şi responsabilităţi în derularea Programului

III. 1. Atribuţii şi obligaţii ale autorităţilor administraţiei publice locale

Art. 5. - Consiliile locale, ai căror preşedinţi sunt, în sensul prezentelor norme metodologice, ordonatori terţiari de credite, au toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale pot transmite solicitări privind includerea în Program a obiectivelor de investiţii atât către consiliile judeţene, cât şi către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

(2) Solicitările administraţiei publice locale privind includerea în Program a obiectivelor de investiţii se vor face conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale vor transmite şi la consiliul judeţean o copie de pe solicitarea trimisă la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

(4) In exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri în legătură cu:

a) elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, privind dezvoltarea infrastructurii, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme;

b) atribuirea contractelor de servicii, respectiv lucrări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice;

c) actualizarea devizelor generale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii rutiere şi tehnico-edilitare, utilizând principiul planificării strategice multianuale.

Art. 7. - Consiliile locale vor aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei prevederile Programului, proiectele înscrise în Program, etapele de realizare şi costurile estimative.

Art. 8. - Consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive, răspund de realizarea prevederilor Programului în interesul colectivităţii locale respective.

Art. 9. - Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii şi obligaţii cu privire la derularea investiţiilor finanţate prin Program:

a) să organizeze şi să conducă toate procedurile de achiziţii publice, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

b) să pună la dispoziţia antreprenorului general selectat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţia tehnică necesară execuţiei;

c) să asigure asistenţa tehnică pe timpul execuţiei lucrărilor;

d) să raporteze lunar la consiliul judeţean, până la data de 30 a lunii, modul de cheltuire a sumelor alocate şi să solicite fonduri pentru luna următoare, dar numai pentru lucrări bine justificate şi confirmate de dirigintele de şantier angajat în acest scop, acesta fiind direct răspunzător de corectitudinea situaţiilor de lucrări;

e) sunt direct răspunzătoare de modul în care au fost consumate sumele alocate, de calitatea şi cantitatea lucrărilor executate;

f) sumele rămase ca rezervă pentru lucrările încheiate sunt obligatoriu restituite, în timpul anului, după finalizarea lucrărilor;

g) sumele primite de la consiliul judeţean şi neutilizate se restituie în contul acestuia până la data de 5 decembrie a anului în curs;

h) până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, consiliul local va prezenta consiliului judeţean un raport sintetic despre modul în care s-au desfăşurat activităţile programate în cursul anului, stadiile fizice ale obiectivelor care au beneficiat de finanţare, precum şi restul de executat;

i) să organizeze recepţia la terminarea lucrărilor şi/sau finale şi să solicite reprezentanţi în comisiile de recepţie de la consiliul judeţean şi de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

III. 2. Atribuţii şi obligaţii ale consiliilor judeţene

Art. 10. - Consiliile judeţene, ai căror preşedinţi sunt, în sensul prezentelor norme metodologice, ordonatori secundari de credite, au toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. - Consiliile judeţene, în baza atribuţiilor lor, sprijină şi coordonează activitatea consiliilor locale în fundamentarea propunerilor de obiective ce pot fi incluse în Program, asigură asistenţa juridică şi tehnică de specialitate necesară la cererea acestuia şi monitorizează executarea lucrărilor în calitatea lor de ordonator secundar de credite, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12. - Consiliile judeţene, după consultarea consiliilor locale, transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului propunerile de obiective ce pot fi incluse în Program şi nivelurile valorice ale acestora până la data de 31 decembrie.

Art. 13. - Obiectivele de investiţii aprobate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului se nominalizează în listele anuale de investiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale anexate la bugetele locale şi se aprobă odată cu acestea prin hotărâri ale consiliilor locale, respectiv ale consiliilor judeţene.

Art. 14. - (1) Pentru o derulare eficientă a Programului, consiliile judeţene vor deschide la unităţile Trezoreriei Statului conturi distincte pentru finanţarea fiecărui subprogram, aşa cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărâre.

(2) Consiliile judeţene asigură evidenţa alocării şi utilizării fondurilor în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului.

(3) Consiliile judeţene răspund, în condiţiile legii, de utilizarea sumelor primite pentru realizarea obiectivelor cuprinse în listele aferente Programului, aprobate în acest scop.

(4) Consiliile judeţene au obligaţia de a înregistra în contabilitatea proprie operaţiunile legate de primirea şi utilizarea fondurilor alocate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

(5) Alocarea şi utilizarea fondurilor se reflectă în execuţia bugetară a consiliului judeţean, iar sumele neutilizate la sfârşitul anului se restituie în contul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, până la data de 15 decembrie a anului în curs.

Art. 15. - (1) în scopul monitorizării derulării Programului şi a rezultatelor acestuia, semestrial, până la data de 15 a lunii următoare semestrului încheiat, consiliile judeţene vor transmite la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului o informare pentru fiecare subprogram, care va cuprinde, după caz, datele indicate în anexele nr. 2a-2c.

(2) Până la data de 31 decembrie a fiecărui an, consiliile judeţene, pe baza datelor înaintate de către toate consiliile locale din judeţ, vor întocmi şi vor transmite la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului inventarierea lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare, staţii de tratare a apelor uzate, precum şi starea de viabilitate a drumurilor de interes judeţean şi local.

Art. 16. - La terminarea lucrărilor, consiliile judeţene vor transmite, în copie, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului procesele-verbale de recepţie, iar după expirarea duratei garanţiei de bună execuţie, şi procesele-verbale de recepţie finală.

III. 3. Atribuţii şi obligaţii ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

Art. 17. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului asigură realizarea politicii generale a statului în domeniul lucrărilor de infrastructură publică, în concordanţă cu Programul de guvernare, prin acordarea de transferuri de la bugetul de stat pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere şi tehnico-edilitare de interes local sau judeţean, cu respectarea principiului subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

(2) Exercitarea funcţiei de analiză, sinteză, decizie, coordonare şi planificare la nivel central în vederea implementării Programului este încredinţată Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, ca autoritate a administraţiei publice centrale de specialitate, având, în principal, următoarele atribuţii:

a) stabileşte priorităţile în alocarea resurselor financiare guvernamentale;

b) colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pentru o derulare mai eficientă a Programului.

(3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului stabileşte priorităţile şi listele de investiţii pe categorii de lucrări, lucrări în continuare şi lucrări noi, în conformitate cu prevederile Hotărârii.

Art. 18. - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în exercitarea atribuţiei de coordonare a Programului, pe baza situaţiilor transmise anual de către consiliile judeţene, în conformitate cu art. 15 alin. (2), întocmeşte centralizarea inventarierii la nivelul întregii ţări a lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare, staţii de tratare a apelor uzate, precum şi starea de viabilitate a drumurilor de interes judeţean şi local.

Art. 19. - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului coordonează realizarea Programului, fundamentează necesarul anual de fonduri de la bugetul de stat, prezintă şi susţine la Ministerul Finanţelor Publice necesarul anual de fonduri din sume de la bugetul de stat, ca anexă la proiectul legii anuale de aprobare a bugetului de stat.

Art. 20. - Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea Programului se cuprind şi se derulează prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 21. - (1) Selecţia proiectelor care fac obiectul finanţării Programului se va face de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe baza propunerilor consiliilor judeţene elaborate în colaborare cu consiliile locale, a solicitărilor directe ale consiliilor locale, precum şi a inventarului elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, avându-se în vedere, în principal, următoarele:

a) zonele cu disfuncţionalităţi mari în alimentarea cu apă potabilă;

b) comunele şi oraşele cu potenţial economico-turistic;

c) asigurarea condiţiilor minimale de infrastructură rurală în comunităţile sărace;

d) nivelul investiţiilor derulate prin programe finanţate de la bugetul de stat în fiecare judeţ/zonă de dezvoltare;

e) asigurarea unei dezvoltări regionale echilibrate;

f) conexiunea drumurilor cu DN, DJ;

g) numărul de locuitori;

h) numărul de gospodării;

i) numărul de unităţi administrative;

j) numărul obiectivelor turistice deservite;

k) stadiul elaborării documentaţiei tehnico-economice;

l) bornarea drumurilor;

m) întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale;

n) dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale şi corelării cerinţelor cu resursele.

(2) Promovarea de noi proiecte de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va urmări posibilitatea asigurării surselor de finanţare, având ca priorităţi finalizarea celor începute.

(3) Programele anuale vor viza corelarea cu termenele de punere în funcţiune a obiectivelor promovate şi cu cuantumul posibil de asigurat în finanţarea execuţiei acestora.

Art. 22. - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului participă, după caz, prin reprezentanţii săi, împreună cu reprezentanţi ai consiliilor judeţene:

a) în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de proiectare şi/sau execuţie pentru obiectivele din Program;

b) în comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor şi recepţia finală, pentru obiectivele din Program.

CAPITOLUL IV

Finanţarea Programului

Art. 23. - (1) Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru Program se stabileşte pe subprograme şi obiective de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe baza listelor cuprinzând propunerile de obiective ale consiliilor judeţene, precum şi pe baza propunerilor înaintate direct de către consiliile locale, cumulate cu criteriile prevăzute la art. 21 alin. (1).

(2) Necesarul de fonduri va fi fundamentat astfel:

a) pentru lucrările în continuare, în funcţie de realizările valorice la zi, restul de executat, actualizat conform prevederilor legale în vigoare, stadiul fizic al execuţiei şi termenul de punere în funcţiune prevăzut în contract;

b) pentru obiectivele noi, în funcţie de stadiul pregătirii şi aprobării documentaţiei de execuţie.

Art. 24. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului analizează şi verifică propunerile prezentate de către consiliile judeţene şi încadrarea acestora în Program şi stabileşte distinct creditele bugetare care urmează să fie cuprinse în proiectul bugetului propriu.

(2) După intrarea în vigoare a legii bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe baza propunerilor înaintate de consiliile judeţene, în colaborare cu consiliile locale, şi a solicitărilor formulate direct către minister de către consiliile locale, precum şi a inventarului întocmit, elaborează şi aprobă lista obiectivelor încadrate în prevederile Programului prin aplicarea criteriilor de selecţie şi nivelurile valorice ale acestora.

(3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului transmite la consiliile judeţene listele anuale de alocaţii bugetare, aprobate de conducerea ministerului, pe subprograme, elaborate în conformitate cu modelele prevăzute în anexele nr. 3a-3c.

(4) După aprobarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a listelor anuale de finanţare, eventualele solicitări de redistribuire a sumelor între obiectivele aprobate, de suplimentare a valorii de contract iniţial, precum şi solicitările de scoatere din Program a unor obiective aprobate ori de introducere în Program a unor obiective noi trebuie însoţite în mod obligatoriu de note de fundamentare care să justifice necesitatea şi oportunitatea modificărilor, semnate de către preşedintele consiliului judeţean. Solicitările vor fi însoţite de lista anuală de alocaţii bugetare, elaborată în conformitate cu modelele prevăzute în anexele nr. 3a-3c, care vor cuprinde noile modificări.

Art. 25. - (1) Consiliile judeţene încheie convenţii cu consiliile locale pentru alocarea sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru finanţarea lucrărilor de servicii şi execuţie lucrări, înscrise în Program.

(2) Situaţiile de lucrări lunare, întocmite de către executanţi în vederea decontării, vor fi verificate şi însuşite de diriginţii de şantier şi primari.

(3) Consiliile judeţene, în urma verificării rapoartelor primite de la consiliile locale referitoare la verificarea şi însuşirea situaţiilor de lucrări, centralizează lunar şi transmit obligatoriu la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului lista tuturor situaţiilor de plată înaintate de toate consiliile locale.

(4) Consiliile judeţene virează lunar în conturile deschise, pe subprograme, de către consiliile locale, beneficiare de lucrări, la Trezoreria Statului, sumele aprobate în limita alocărilor de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

(5) Consiliile judeţene vor restitui lunar sumele neutilizate de la lucrările terminate Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru a fi redistribuite.

(6) Consiliile judeţene vor continua alimentarea contului deschis în scopul finanţării investiţiei, conform alocaţiilor anuale repartizate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului până la finalizarea obiectivului.

(7) Plata sumelor se realizează prin virament bancar, cu ordin de plată tip trezorerie din contul consiliului judeţean în contul consiliului local, conform repartizării Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

(8) Lunar, consiliile judeţene vor transmite direcţiei coordonatoare a Programului din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, până la data de 5 a lunii următoare celei încheiate, situaţia privind derularea Programului pe anul în curs, în conformitate cu modelele prevăzute în anexele nr. 4a-4c.

(9) La finele anului, consiliile judeţene vor justifica Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului sumele primite, potrivit modelului de decont prevăzut în anexele nr. 5a-5c, după caz, pentru fiecare subprogram, care se va transmite până la data de 20 ianuarie a anului următor celui încheiat.

Art. 26. - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului verifică solicitările lunare de finanţare înscrise de către consiliile judeţene, în conformitate cu modelele prevăzute în anexele nr. 4a-4c, după care întocmeşte şi transmite acestora, pe subprograme, listele lunare de finanţare, aprobate de conducerea ministerului, şi le virează acestora, lunar, cu ordin de plată tip trezorerie, sumele stabilite de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în conturile consiliilor judeţene deschise la unităţile Trezoreriei Statului, în limita plafoanelor anuale aprobate.

Art. 27. -In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Hotărâre, nu este permisă dubla finanţare a aceleiaşi investiţii din alte fonduri comunitare sau naţionale asigurate prin alte Programe.

Art. 28. - (1) In completarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru realizarea lucrărilor prevăzute în cadrul Programului vor fi utilizate şi soluţii alternative de finanţare, cum ar fi: alocaţii de la bugetul local, bugetul judeţean şi alte surse atrase, spre exemplu: contribuţia populaţiei, sponsorizări şi altele asemenea.

(2) Fiecare consiliu local va identifica şi propune şi alte surse de finanţare, altele decât cele exemplificate la alin. (1), care să sprijine bugetul de stat şi care să contribuie la urgentarea realizării lucrărilor.

CAPITOLUL V

Subprogramul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local

Art. 29. - (1) In sensul Subprogramului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, prin drumuri publice din punct de vedere funcţional şi administrativ-teritorial se înţelege drumurile de interes judeţean şi drumurile de interes local. Fac obiectul Programului drumurile judeţene care asigură legătura între comune, sectoarele de drumuri judeţene situate în intravilanul localităţilor rurale, între reşedinţele de comună cu oraşe, municipii sau, după caz, obiective economico-turistice.

(2) Subprogramul prevăzut la alin. (1) are în vedere şi străzile principale din interiorul comunelor, în funcţie de importanţa lor. Introducerea în lista anuală de alocaţii bugetare a unor străzi principale din comune este condiţionată de prezentarea tuturor elementelor de identificare aferente, separat pentru fiecare stradă, astfel: denumire, traseu, poziţii kilometrice, lungime.

(3) Străzile principale din interiorul comunelor care pot fi finanţate în cadrul subprogramului sunt:

a) străzile care fac legătura cu drumurile judeţene, naţionale şi drumurile expres;

b) străzile care uşurează accesul populaţiei la obiectivele importante din comună, cum ar fi: instituţii publice, instituţii de învăţământ, dispensar, biserică, cimitir, complexuri agrozootehnice, obiective turistice, mănăstiri.

Art. 30. - (1) Categoriile de lucrări care pot fi finanţate în cadrul subprogramului sunt:

a) îmbrăcăminţi bituminoase pe drumurile de interes local de pământ sau pietruite;

b) refacerea îmbrăcăminţii drumurilor de interes local pietruite, asfaltate sau cu îmbrăcăminţi bituminoase degradate.

(2) De asemenea, pot fi finanţate următoarele lucrări:

a) corecţia elementelor geometrice - profiluri transversale şi longitudinale, curbe, supraînălţări etc;

b) amenajarea acostamentelor;

c) amenajarea intersecţiilor cu alte drumuri, inclusiv cu cele de exploatare sau vicinale, prin îmbrăcăminte din macadam sau balast pe o lungime de 50 m;

d) execuţia de şanţuri de colectare şi dirijare a apelor pluviale;

e) construcţia de podeţe şi poduri, ziduri de sprijin şi consolidări de taluzuri, acolo unde situaţia o impune.

(3) Categoriile de lucrări prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt aferente drumurilor de interes judeţean şi de interes local, definite conform art. 29.

Art. 31. - Lucrările de pietruire vor face obiectul subprogramului doar în mod excepţional, în următoarele cazuri:

a) lucrările de pietruire numai pentru obiectivele care au fost deja incluse în Program până la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 330/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor;

b) în cazul în care autoritatea publică locală justifică necesitatea şi oportunitatea realizării de pietruiri pe străzile principale din interiorul comunelor.

Art. 32. - (1) Pentru a se evita scoaterea terenurilor din circuitul agricol sau silvic se vor respecta, pe cât posibil, traseul actual, lăţimea carosabilului şi ampriza existentă.

(2) Lucrările noi sau de reabilitare se vor realiza pe bază de proiect tehnic, iar încredinţarea atât a elaborării documentaţiei tehnico-economice, cât şi a contractelor de execuţie a lucrărilor se va face prin contract de achiziţie publică, încheiat în condiţiile legii.

(3)  Documentaţia tehnico-economică, indiferent de administratorul drumului, se aprobă de către ordonatorul de credite, secundar sau terţiar, conform competenţelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare.

(4) In corelare cu condiţiile de relief, de trafic, cu structura solului şi cu condiţiile climatice, autorităţile administraţiei publice locale vor avea în vedere şi posibilitatea prevederii în documentaţiile tehnico-economice de noi materiale şi/sau tehnologii moderne şi eficiente agrementate, care să asigure soluţii viabile atât din punctul de vedere al costurilor, cât şi al calităţii în exploatare. In acest sens, se vor avea în vedere tehnologii de reciclare şi stabilizare ecologică la rece cu lianţi hidraulici bituminoşi sau enzimatici, care să constituie soluţia optimă din punct de vedere tehnico-economic atât pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor, cât şi pentru recuperarea îmbrăcăminţilor bituminoase degradate. Se impune ca prevederea soluţiilor să fie stabilită de către proiectanţi pe baza unor criterii fundamentate atât teoretic, cât şi experimentat, în urma concluziilor rezultate din aplicarea programelor-pilot care au condus la eliberarea agrementelor de aplicare a soluţiilor, astfel încât să se răspundă cerinţelor de eficienţă a investiţiilor şi de durabilitate a lucrărilor.

Art. 33. - In intravilan, accesul din drumul comunal sau judeţean către gospodăriile riveranilor se va realiza prin grija şi pe cheltuiala fiecărui proprietar. Pentru o rezolvare unitară, primăriile, sub coordonarea direcţiei de specialitate din cadrul consiliului judeţean, vor elabora detalii-tip de amenajare a accesului, obligatorii pentru fiecare locuitor riveran drumului.

Art. 34. - In situaţia în care un drum comunal este administrat pe tronsoane de către mai multe consilii locale, iar Programul prevede reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea integrală a acestuia, atribuţiile fiecărei primării se vor stabili pe bază de protocol, cu avizul consiliului judeţean. In protocol se va desemna consiliul local care răspunde de realizarea unitară a proiectului.

Art. 35. - Podurile noi de pe tronsoanele de drumuri comunale şi judeţene care urmează a fi reabilitate, modernizate şi/sau asfaltate sunt investiţii publice şi se realizează în conformitate cu reglementările în domeniu. Consiliile judeţene şi locale vor urmări ca podurile noi să se realizeze corelat cu lucrările de bază. In mod similar se va proceda şi cu reparaţiile podurilor existente.

Art. 36. - (1) Autorităţile locale vor asigura realizarea activităţilor de întreţinere a drumurilor de interes judeţean şi de interes local (judeţene, comunale, vicinale, străzi), pietruite, reabilitate, modernizate şi/sau asfaltate, care constau, în principal, în:

a) întreţinerea platformei drumului: nivelarea, astuparea gropilor, refacerea stratului de balast sau de macadam etc;

b) asigurarea scurgerii apelor din zona drumului;

c) întreţinerea şi curăţarea şanţurilor, rigolelor şi drenurilor;

d) întreţinerea zidurilor de sprijin;

e) întreţinerea semnalizării verticale;

f) repararea prin plombare a degradărilor şi fisurilor;

g) tratamente de suprafaţă.

(2) Lucrările de întreţinere se vor efectua în conformitate cu normativele privind întreţinerea şi repararea drumurilor publice în vigoare.

CAPITOLUL VI

Subprogramul privind alimentarea cu apă la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice

Art. 37. - (1) Subprogramul privind alimentarea cu apă la sate asigură introducerea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi are în vedere asigurarea alimentării cu apă a localităţilor care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă, prin:

a) finalizarea/modernizarea/extinderea obiectivelor de investiţii aflate în execuţie (inclusiv a celor puse în funcţiune parţial);

b) începerea de noi obiective, pe bază de studii de fezabilitate aprobate, în curs de aprobare sau în stadiul de elaborare la data aprobării Programului.

(2) Subprogramul privind alimentarea cu apă la sate asigură introducerea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi în unităţile administrativ-teritoriale unde există resurse turistice de interes naţional.

(3) Alimentările cu apă sunt obiective de investiţii publice, iar începerea de noi obiective se va face eşalonat, în funcţie de priorităţi.

Art. 38. - Pentru asigurarea protecţiei şi funcţionării normale a sistemelor de utilităţi publice, precum şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului se instituie zone de protecţie şi de siguranţă a acestora, în conformitate cu normele tehnice elaborate de autorităţile competente.

Art. 39. - (1) Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, respectiv studiile de fezabilitate şi proiectele tehnice de execuţie, şi încredinţarea execuţiei lucrărilor se vor face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.

(2) Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în contextul avizării studiilor de fezabilitate conform reglementărilor în vigoare.

(3) Studiile de fezabilitate aferente obiectivelor noi de alimentare cu apă vor adopta soluţii compatibile cu reglementările de mediu din România. In studiile de fezabilitate se va nominaliza cine este operatorul. Dacă reţeaua va fi predată unui operator zonal/regional, trebuie să aibă avizul acestuia.

Art. 40. - Stabilirea priorităţilor pentru obiectivele de investiţii noi va avea în vedere rezolvarea zonelor cu disfuncţionalităţi mari în asigurarea cu apă potabilă, în localităţile cu potenţial economic existent sau de perspectivă şi în comunităţile sărace, precum şi în zonele cu resurse turistice.

Art. 41. - (1) In cadrul procesului de analiză, de adoptare a deciziilor şi de stabilire a soluţiilor, factorii implicaţi în procesul de implementare a investiţiilor de alimentare cu apă potabilă în mediul rural trebuie să aibă în vedere promovarea unor variante cât mai simple şi economice, determinate şi de tipul surselor de apă - de adâncime sau de suprafaţă.

(2) Nu se vor realiza sisteme centralizate de alimentare cu apă în situaţiile în care sunt posibile adâncirea, amenajarea, curăţarea şi dezinfectarea fântânilor existente, dacă pânza de apă freatică este situată la mică adâncime, iar parametrii de calitate a apei se încadrează în limitele admise.

(3) După caz, poate fi avută în vedere şi construirea de puţuri forate de mică adâncime, dotate cu pompe submersibile, conductă de refulare, staţie de clorinare, rezervor şi reţea de distribuţie locală sau ramificată.

(4) La realizarea lucrărilor de alimentare cu apă potabilă va fi prevăzută utilizarea exclusivă a materialelor agrementate, conform reglementărilor naţionale şi pe baza standardelor naţionale armonizate cu legislaţia şi cu exigenţele Uniunii Europene în domeniu.

(5) Operatorii de apă, cu avizul autorităţilor locale, vor elabora o metodologie simplificată privind posibilităţile locuitorilor de branşare la reţeaua de distribuţie a apei potabile, cu costuri minime în ceea ce priveşte autorizaţia de construire şi lucrările de execuţie.

(6) Autorităţile locale vor iniţia şi vor efectua o campanie de educare a populaţiei pentru a gospodări raţional resursele de apă existente, de conştientizare a populaţiei în ceea ce priveşte importanţa lucrărilor având ca obiect apa şi de mobilizare a cetăţenilor în lupta împotriva poluării resurselor de apă.

CAPITOLUL VII

Subprogramul privind canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice

Art. 42. - (1) Subprogramul privind canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate asigură introducerea sistemelor de canalizare şi de epurare a apelor uzate, prin începerea de noi obiective, pe bază de studii de fezabilitate aprobate, în curs de aprobare sau în stadiul de elaborare la data aprobării Programului.

(2) Promovarea investiţiilor ce vor face obiectul Programului se va face în conformitate cu masterplanurile regionale şi cu operatorul regional.

(3) Subprogramul privind canalizarea şi epurarea apelor uzate asigură introducerea sistemelor de canalizare şi de epurare a apelor uzate şi în unităţile administrativ-teritoriale unde există resurse turistice de interes naţional.

(4) Canalizarea şi epurarea apelor uzate sunt obiective de investiţii publice, iar începerea lor se va face eşalonat, în funcţie de priorităţi.

Art. 43. - Pentru asigurarea protecţiei şi funcţionării normale a sistemelor de utilităţi publice, precum şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului, se instituie zone de protecţie şi de siguranţă a acestora, în conformitate cu normele tehnice elaborate de autorităţile competente.

Art. 44. - (1) Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, respectiv studiile de fezabilitate şi proiectele tehnice de execuţie, şi încredinţarea execuţiei lucrărilor se vor face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.

(2) Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în contextul avizării studiilor de fezabilitate conform reglementărilor în vigoare.

(3) Studiile de fezabilitate aferente obiectivelor de canalizare şi de epurare a apelor uzate vor adopta soluţii compatibile cu reglementările de mediu din România. In studiile de fezabilitate se va nominaliza cine este operatorul. Dacă reţeaua va fi predată unui operator zonal/regional, trebuie să aibă avizul acestuia.

Art. 45. - La realizarea lucrărilor de canalizare şi epurare ape uzate va fi prevăzută utilizarea exclusivă a materialelor agrementate, conform reglementărilor naţionale şi pe baza standardelor naţionale armonizate cu legislaţia şi exigenţele Uniunii Europene în domeniu.

Art. 46. - (1) Reţeaua de canalizare se poate amplasa pe străzile unde există reţea de apă, odată cu reţeaua de apă sau în avans, dacă există un program de alimentare cu apă, urmărind în principal pozarea ei în vecinătatea şoselei şi a căilor de acces definitive, pe cât posibil pe traseul rigolelor STRADAle de scurgere existente.

(2) Reţeaua de canalizare se va realiza numai pentru apele uzate, apele de ploaie scurgându-se în şanţuri sau rigole până la emisarul cel mai apropiat.

(3) Staţiile de epurare şi fluxul tehnologic de epurare a apelor uzate se vor încadra în prevederile normativelor şi legilor în vigoare, având în vedere utilizarea emisarului în avalul localităţii.

(4) Proiectarea reţelei de canalizare şi epurare a apelor uzate se va face în conformitate cu prescripţiile tehnice în vigoare.

Art. 47. - Operatorul de reţea cu avizul autorităţilor locale va elabora o metodologie simplificată privind posibilităţile locuitorilor de branşare la reţeaua de canalizare şi epurare a apelor uzate cu costuri minime în ceea ce priveşte autorizaţia de construire şi lucrările de execuţie.

Art. 48. - Autorităţile locale trebuie să întocmească un program pentru monitorizarea exploatării şi analiza periodică privind controlul emisiei de poluanţi şi trebuie să respecte prevederile Strategiei naţionale de protecţia mediului şi respectarea convenţiilor şi reglementărilor în vigoare.

Art. 49. -Anexa nr. 1 şi anexele nr. 2a-2c, 3a-3c, 4a-4c şi, respectiv, 5a-5c fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1  la normele metodologice

SOLICITARE PRIVIND INCLUDEREA IN PROGRAM

DENUMIREA SOLICITANTULUI

ADRESA SOLICITANTULUI

JUDEŢ

 LOCALITATE

COD POŞTAL

STRADA

NR.

TELEFON

FAX

E-MAIL

REPREZENTANTUL LEGAL

NUME

PRENUME

FUNCŢIE

SPECIMEN DE SEMNĂTURĂ

STAMPILĂ

DRUMURI DE INTERES JUDEŢEAN

REABILITAREA

MODERNIZAREA

ASFALTAREA

DRUMURI DE INTERES LOCAL

REABILITAREA

MODERNIZAREA

ASFALTAREA

SUBPROGRAME

SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ

CONSTRUCŢIA

EXTINDEREA

MODERNIZAREA

SISTEME DE CANALIZARE ŞI TRATARE A APELOR UZATE

CONSTRUCŢIA

EXTINDEREA

MODERNIZAREA

NECESITĂŢI ŞI OPORTUNITĂŢI (DETALII PE SCURT DESPRE LUCRARE)

AMPLASAMENT (ÎNCADRAREA IN ZONA, VECINĂTĂŢI, INDICATIV, TRASEU, POZIŢIE KILOMETRICA. LUNGIME)

NUMĂRUL DE LOCUITORI Al UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

         |_____|

NUMĂRUL DE GOSPODĂRII ALE UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

         |_____|

NUMĂRUL DE UNITĂŢI ADMINISTRATIVE:

- ŞCOLI

- CĂMINE

- GRĂDINIŢE

- DISPENSARE

- CINEMATOGRAFE

- SPITALE

- SANATORII

- CASE DE ODIHNĂ

- BĂI PUBLICE

- GĂRI

- CANTINE

- RESTAURANTE

- CLUBURI

- ETC.

 

OBIECTIVE TURISTICE (NOMINALIZARE)

         |_____|

UNITĂŢI INDUSTRIALE

          |_____|

DOCUMENTAŢIE EXISTENTĂ:

- STUDIU DE FEZABILITATE

- PROIECT TEHNIC

- NU ARE

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

- COSTUL INVESTIŢIEI

- DURATA DE REALIZARE

- LUNGIMEA REŢELEI DE APĂ

- LUNGIMEA REŢELEI DE CANALIZARE

- KM DE DRUM

 

NOTA:

Completarea datelor va face referire la tronsonul solicitat.

Primar

Nume

............................................................

Prenume

............................................................

Ştampila

............................................................

ANEXA Nr. 2a la normele metodologice

CONSILIUL JUDEŢEAN........................

INFORMARE

asupra modului de derulare a Subprogramului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local în semestrul .... anul........

Nr. crt.

Denumirea obiectivului: comuna, satul

Caracteristici:

lungimea totală,

tronson finanţat în anul curent, poziţii kilometrice

Principalele probleme înregistrate şi modul de soluţionare:

- încheierea contractului de achiziţie;

- încheierea contractului de proiectare şi execuţie;

- respectarea prevederilor proiectului tehnic;

- calitatea lucrărilor executate etc.

Cazuri de abandonare nejustificată a execuţiei şi măsurile întreprinse

Orice alte aspecte pentru a căror rezolvare se solicită sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

0

1

2

3

4

5

Preşedinte,

............................................................

Director tehnic,

............................................................

ANEXA Nr. 2b la normele metodologice

CONSILIUL JUDEŢEAN.........................

INFORMARE

asupra modului de derulare a Subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor în semestrul .... anul........

Nr. crt.

Denumirea obiectivului: comuna, satul

Caracteristici:

tipul sursei, capacitatea,

rezervor, lungimea

reţelei de distribuţie, populaţia deservită

(nr. de locuitori)

Principalele probleme înregistrate şi modul de soluţionare:

- încheierea contractului de achiziţie;

- încheierea contractului de proiectare şi execuţie;

- respectarea prevederilor proiectului tehnic;

- calitatea lucrărilor executate etc.

Cazuri de abandonare nejustificată a execuţiei şi măsurile întreprinse

Orice alte aspecte

pentru a căror rezolvare

se solicită sprijinul Ministerului

Dezvoltării Regionale

şi Turismului

0

1

2

3

4

5

Preşedinte,

............................................................

Director tehnic,

............................................................

ANEXA Nr. 2c la normele metodologice

CONSILIUL JUDEŢEAN.........................

INFORMARE asupra modului de derulare a Subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate în semestrul .... anul........

Nr. crt.

Denumirea obiectivului: comuna, satul

Caracteristici:

nr. de staţii de epurare, nr. de staţii de pompare,lungimea reţelei de canalizare (km), populaţia deservită (nr. de locuitori)

Principalele probleme înregistrate şi modul de soluţionare:

- încheierea contractului de achiziţie;

- încheierea contractului de proiectare şi execuţie;

- respectarea prevederilor proiectului tehnic;

- calitatea lucrărilor executate etc.

Cazuri de abandonare nejustificată a execuţiei şi măsurile întreprinse

Orice alte aspecte pentru a căror rezolvare se solicită sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

0

1

2

3

4

5

Preşedinte,

............................................................

Director tehnic,

............................................................

ANEXA Nr. 3a la normele metodologice

CONSILIUL JUDEŢEAN.................................

LISTA ANUALĂ DE ALOCAŢII BUGETARE PE ANUL 20.....

pentru finanţarea Subprogramului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

*) In loc de cuvântul „TOTAL" se va trece suma totală a coloanei respective.

Preşedinte,

............................................................

Director economic,

............................................................

Director tehnic,

............................................................

ANEXA Nr. 3b la normele metodologice

CONSILIUL JUDEŢEAN.................................

LISTA ANUALĂ DE ALOCAŢII BUGETARE PE ANUL 20.....

pentru finanţarea Subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

*) La denumirea obiectivului se va specifica tipul lucrării (alimentare cu apă), fără a se preciza comuna şi satul, care sunt specificate la pct. 3 şi 4.

**) La lucrări în continuare (coloana 5) se va trece litera „C", iar la lucrări noi (coloana 6) se va trece litera „N".

***) Valoarea investiţiei reprezintă valoarea totală a devizului general recalculată în urma procedurilor de achiziţie publică.

****) Se va trece stadiul fizic al lucrărilor (procentual) pe principalele categorii de lucrări (foraj-captare, aducţiune gospodărie apă, distribuţie etc).

*****) La „TOTAL" se va înscrie suma totală a coloanei respective.

NOTĂ:

Pentru obiectivele noi valoarea investiţiei va reprezenta valoarea devizului general de la studiul de fezabilitate, care va fi modificată numai după procedura de achiziţie publică.

La coloana 7 „Contract" se vor trece atât contractul de proiectare, cât şi cel de execuţie.

Preşedinte,

............................................................

Director economic,

............................................................

Director tehnic,

............................................................

ANEXA Nr. 3c la normele metodologice

CONSILIUL JUDEŢEAN.................................

LISTA ANUALĂ DE ALOCAŢII BUGETARE PE ANUL 20.....

pentru finanţarea Subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

*) La denumirea obiectivului se va specifica tipul lucrării (canalizare cu apă), fără a se preciza comuna şi satul, care sunt specificate la pct. 3 şi 4.

**) La lucrări în continuare (coloana 5) se va trece litera „C", iar la lucrări noi (coloana 6) se va trece litera „ N".

***) Valoarea investiţiei reprezintă valoarea totală a devizului general recalculată în urma procedurilor de achiziţie publică.

****) Se va trece stadiul fizic al lucrărilor (procentual) pe principalele categorii de lucrări (reţea de canalizare, staţie de epurare, staţie de pompare etc).

*****) La „TOTAL" se va înscrie suma totală a coloanei respective.

NOTĂ:

Pentru obiectivele noi valoarea investiţiei va reprezenta valoarea devizului general de la studiul de fezabilitate, care va fi modificată numai după procedura de achiziţie publică.

La coloana 7 „Contract" se vor trece atât contractul de proiectare, cât şi cel de execuţie.

Preşedinte,

............................................................

Director economic,

............................................................

Director tehnic,

............................................................

ANEXA Nr. 4a la normele metodologice

CONSILIUL JUDEŢEAN.................................

LISTA LUCRĂRILOR DE REABILITARE, MODERNIZARE ŞI/SAU ASFALTARE A DRUMURILOR DE INTERES JUDEŢEAN ŞI DE INTERES LOCAL

finanţate în luna..........20.....pentru lucrările executate în luna....................20....., conform Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

*) In loc de cuvântul „TOTAL" se va trece suma totală a coloanei respective.

Preşedinte,

............................................................

Director economic,

............................................................

Director tehnic,

............................................................

ANEXA Nr. 4b la normele metodologice

CONSILIUL JUDEŢEAN.......................

LISTA LUCRĂRILOR DE ALIMENTARE CU APĂ

finanţate în luna................20 .... pentru lucrările executate în luna.................20 ...., conform Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

*) La denumirea obiectivului se va specifica tipul lucrării (alimentare cu apă), fără a se preciza comuna şi satul, care sunt specificate la pct. 3 şi 4.

**) La lucrări în continuare (coloana 5) se va trece litera „C", iar la lucrări noi (coloana 6) se va trece litera „N".

***) Valoarea investiţiei reprezintă valoarea totală a devizului general recalculată în urma procedurilor de achiziţie publică.

****) Se va trece stadiul fizic al lucrărilor (procentual) pe principalele categorii de lucrări (foraj-captare, aducţiune, gospodărie apă, distribuţie etc).

*****) La „TOTAL" se va înscrie suma totală a coloanei respective.

NOTĂ:

Pentru obiectivele noi valoarea investiţiei va reprezenta valoarea devizului general de la studiul de fezabilitate, care va fi modificată numai după procedura de achiziţie publică.

La coloana 7 „Contract" se vor trece atât contractul de proiectare, cât şi cel de execuţie.

Preşedinte,

............................................................

Director economic,

............................................................

Director tehnic,

............................................................

ANEXA Nr. 4c la normele metodologice

CONSILIUL JUDEŢEAN.......................

LISTA LUCRĂRILOR DE CANALIZARE Şl EPURARE A APELOR

finanţate în luna................20 .... pentru lucrările executate în luna.................20....,  conform Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

*) La denumirea obiectivului se va specifica tipul lucrării (alimentare cu apă), fără a se preciza comuna şi satul, care sunt specificate la pct. 3 şi 4.

**) La lucrări în continuare (coloana 5) se va trece litera „C", iar la lucrări noi (coloana 6) se va trece litera „N".

***) Valoarea investiţiei reprezintă valoarea totală a devizului general recalculată în urma procedurilor de achiziţie publică.

****) Se va trece stadiul fizic al lucrărilor (procentual) pe principalele categorii de lucrări (reţea de canalizare, staţie de epurare, staţie de pompare etc).

*****) La „TOTAL" se va înscrie suma totală a coloanei respective.

NOTĂ:

Pentru obiectivele noi valoarea investiţiei va reprezenta valoarea devizului general de la studiul de fezabilitate, care va fi modificată numai după procedura de achiziţie publică.

La coloana 7 „Contract" se vor trece atât contractul de proiectare, cât şi cel de execuţie.

Preşedinte,

............................................................

Director economic,

............................................................

Director tehnic,

............................................................

ANEXA Nr. 5a la normele metodologice

CONSILIUL JUDEŢEAN.........................

DECONT

privind utilizarea sumelor primite de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru finanţarea Subprogramului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi interes local în anul.......

Nr. crt.

Denumirea obiectivelor

cuprinse în lista de finanţare

pentru anul în curs

Programul aprobat

Valoarea lucrărilor

executate, recepţionate

şi plătite

Sumele primite drept finanţare

de la Ministerul Dezvoltării

Regionale şi Turismului

Sumele neutilizate la finele anului

0

1

2

3

4

5=4-3

Preşedinte,

............................................................

Director economic,

............................................................

ANEXA Nr. 5b la normele metodologice

CONSILIUL JUDEŢEAN.........................

DECONT

privind utilizarea sumelor primite de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru finanţarea Subprogramului privind alimentarea cu apă în anul..........

Nr. crt.

Denumirea obiectivelor

cuprinse în lista de finanţare

pentru anul în curs

Programul aprobat

Valoarea lucrărilor

executate, recepţionate

şi plătite

Sumele primite drept finanţare

de la Ministerul Dezvoltării

Regionale şi Turismului

Sumele neutilizate la finele anului

0

1

2

3

4

5=4-3

Preşedinte,

............................................................

Director economic,

............................................................

ANEXA Nr. 5c la normele metodologice

CONSILIUL JUDEŢEAN.......................

DECONT

privind utilizarea sumelor primite de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru finanţarea Subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate în anul..........

Nr. crt.

Denumirea obiectivelor

cuprinse în lista de finanţare

pentru anul în curs

Programul aprobat

Valoarea lucrărilor

executate, recepţionate

şi plătite

Sumele primite drept finanţare

de la Ministerul Dezvoltării

Regionale şi Turismului

Sumele neutilizate la finele anului

0

1

2

3

4

5=4-3

Preşedinte,

............................................................

Director economic,

............................................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1564/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1564 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu