Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 606 din 21 aprilie 2003

pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor acoperisurilor in panta la cladiri"*)

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 776 bis  din  5 noiembrie 2003


SmartCity3


    *) Ordinul nr. 606/2003 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 776 din 5 noiembrie 2003, si este reprodus si in acest numar bis.

    In conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu modificarile ulterioare,
    avand in vedere Procesul-verbal de avizare nr. 71 din 14 octombrie 2002 al Comitetului tehnic de specialitate "Fizica constructiilor si cerinte functionale pentru constructii",

    ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba reglementarea tehnica "Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor acoperisurilor in panta la cladiri", indicativ NP-069-02, elaborata de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti si prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin Caietul 1 "Prevederi generale" din reglementarea tehnica "Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii", indicativ C37-1988, aprobata prin Ordinul directorului general al Institutului Central de Cercetare, Proiectare si Directivare in Constructii - ICCPDC nr. 4 din 10 ianuarie 1989, isi inceteaza aplicabilitatea.
    Art. 4
    Directia generala tehnica in constructii va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                       p. Ministrul lucrarilor publice,
                        transporturilor si locuintei,
                          Marius Sorin Ovidiu Bota,
                             secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

     _____________________________________________________________________
    | NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA, EXECUTIA SI EXPLOATAREA INVELITORILOR |
    |                ACOPERISURILOR IN PANTA LA CLADIRI                   |
    |_____________________________________________________________________|

    I. PREVEDERI GENERALE

    I.1. Obiect

    PREZENTUL NORMATIV STABILESTE ELEMENTELE GENERALE NECESARE LA PROIECTAREA, EXECUTIA SI EXPLOATAREA INVELITORILOR ACOPERISURILOR IN PANTA LA CLADIRI, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 10/1995:

    - PREVEDERI PRIVIND PROIECTAREA, EXECUTIA SI EXPLOATAREA INVELITORILOR ACOPERISURILOR IN PANTA (cap. II, III, IV);

    - ELEMENTE GENERALE CARACTERISTICE ALE ACOPERISURILOR IN PANTA (cap. V);

    - TIPURI DE INVELITORI SPECIFICE ACOPERISURILOR IN PANTA (cap. VI);

    - SPECIFICATII DE ZONARE GEOCLIMATICA (cap. VII);

    - CONDITII PRIVIND VERIFICAREA CALITATII SI URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A INVELITORILOR ACOPERISURILOR IN PANTA (cap. VIII).

    NOTA:
    - Prezentul normativ revizuieste si inlocuieste Caietul 1 - "Prescriptii generale" din Normativul C.37/1988 "Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii".
    - Prezentul normativ se refera si la invelitoare in contextul acoperisului ca ansamblu.

    I.2. Domeniul de aplicare
    I.2.1. Prevederile prezentului normativ se adreseaza proiectantilor, executantilor si beneficiarilor (utilizatorilor) de lucrari de constructii, precum si organelor de avizare, control si responsabililor tehnici cu executia, din domeniul constructiilor civile, industriale si agrozootehnice.

 ______________________________________________________________________________
| Elaborat de:                           | Aprobat de:                         |
| INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE -     | MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE       |
| DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII SI ECONOMIA  | TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI        |
| CONSTRUCTIILOR - INCERC                | Cu ordinul nr.                      |
|________________________________________|_____________________________________|

    I.2.2. Prevederile prezentului normativ se refera la invelitorile acoperisurilor cu panta, supuse direct unui regim normal al actiunii agentilor naturali de mediu, din:
    - panouri profilate sau profilat-amprentate;
    - panouri complexe, prefabricate;
    - membrane hidroizolante;
    - elemente plane suprapuse;
    - foi metalice plane;
    - elemente tip tigle si olane;
    - materiale locale, traditionale, manufacturate (sita-sindrila, paie, stuf).
    I.2.3. Prevederile prezentului normativ NU se refera la:
    - invelitorile supuse mediilor cu agresivitate chimica peste limitele normale, admise;
    - reabilitari si reparatii ale invelitorilor;
    - hidroizolatiile prevazute in "Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri" - NP.040/2000.

    I.3. Referinte
    - Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;
    - SR-ISO 6240 Norme de performanta in constructii - continut si prezentare;
    - Normativ-cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea nr. 10/1995;
    - Seria C.107 - Normative pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri;
    - NP.040/2000 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri;
    - SR 137/95 - Materiale hidroizolante bitumate. Reguli si metode de verificare;
    - GAT-08 - Ghid tehnic de agrementare pentru alcatuiri de invelitori;
    - Agremente tehnice privind produse pentru invelitorile acoperisurilor in panta;
    - P.130/1999 - Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor;
    - P.100/92 - Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor, inclusiv completare si modificare cap. 11, 12 (MLPAT 71/N/96);
    - P.118/99 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor;
    - SR 1907/1/97 - Calculul necesarului de caldura - Prescriptii de calcul;
    - STAS 10101/20/90 - Actiunea vantului;
    - STAS 10101/21/92 - Incarcari date de zapada;
    - Hotararea Guvernului nr. 925/1995 - Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor;
    - Legea nr. 90/1996 - Legea protectiei muncii completata cu Legea nr. 177/2000;
    - Norme generale de protectia muncii, elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in colaborare cu Ministerul Sanatatii - 1996;
    Regulamentul privind protectia si igiena muncii, aprobat cu Ordinul nr. 9/N/15.03.1993 al MLPAT;
    - Normativ-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectia muncii, aprobat cu Ordinul nr. 225/1995;
    - Ordinul Guvernului nr. 60/97 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata prin Legea nr. 212/1997;
    - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate cu Ordinul MI nr. 775/1998;
    - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, indicativ C 300 aprobat cu Ordinul nr. 20/N al MLPAT;
    - Dispozitii generale de ordine interioara pentru prevenirea si stingerea incendiilor - D.G.P.S.I.-001, aprobate cu Ordinul MI nr. 1023/1999;
    - Dispozitii generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - D.G.P.S.I.-002, aprobate cu Ordinul MI nr. 1080/2000;
    - Directive europene privind produsele pentru constructii (89/106/CEE).

    I.4. Terminologie
    - invelitoare: - componenta exterioara a acoperisului care protejeaza cladirea impotriva agentilor naturali de mediu;
    - acoperis: - subansamblu constructiv format din elemente structurale si nestructurale care inchide cladirea la partea superioara, peste ultimul nivel construit.

    II. PREVEDERI PRIVIND PROIECTAREA

    II.1. Documentatia de executie privind invelitorile acoperisurilor in panta, ca parte integranta a documentatiei de executie a cladirii in ansamblu si a acoperisului ca subansamblu, se va conforma prevederilor reglementarilor tehnice specifice, din domeniu, avand in vedere urmatoarele:
    - elaborarea documentatiei de catre firme si/sau persoane specializate, autorizate;
    - prevederi exprese in cadrul temei program, generale sau specifice (dupa caz);
    - alcatuirea acoperisului si modul de utilizare a spatiilor de sub acoperis;
    - stabilirea cerintelor de calitate privind invelitoarea acoperisului;
    - definirea si stabilirea tipului si sortului de material de invelitoare, avandu-se in vedere aspectele specifice raportate la cele generale privitoare la cladire (categoria de importanta, functionalitatea, volumetria si structura) si nivelurile de actionare a factorilor de mediu (zonare geoclimatica).

    II.2. Stabilirea tipului de invelitoare se va face avandu-se in vedere:
    - datele cerute prin tema program;
    - conditiile geoclimatice specifice zonei de amplasare a cladirii;
    - specificatiile tehnice (Agremente Tehnice, date emise de producator, fise de produs etc.) privind sortul de material de invelitoare preconizat si accesoriile; aceste specificatii vor raspunde nivelurilor de performanta corespunzatoare cerintelor de calitate prezentate in tabelul A;
    - alcatuirea in camp curent si sistemul de montare-fixare;
    - relatiile dintre elementele constitutive si accesoriile perimetrale, adiacente sau cuprinse in planul invelitorii (streasina, coama, dolie, colectoare pluviale, atice, strapungeri, ruperi de panta, racord la constructii sau elemente de constructie, luminatoare etc.);
    - dispozitivele de asigurare si protectie a utilizatorilor (parazapezi, scari si podine de acces, gratare etc.), considerate necesare.

    II.3. Cerinte de calitate
    In tabelul A sunt prezentate cerintele de calitate exprimate prin conditii tehnice si criterii de performanta care trebuie avute in vedere la stabilirea alcatuirii acoperisului si implicit a tipului de invelitoare:

    Tabelul A

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Cerinte de   |   Conditii    |        Criterii de performanta          |
|crt.|  calitate     |   tehnice     |                                         |
|____|_______________|_______________|_________________________________________|
| 0  |       1       |       2       |                    3                    |
|____|_______________|_______________|_________________________________________|
| 1. | Rezistenta si | Aptitudinea   | - Limitarea deformatiilor si/sau        |
|    | stabilitate*  | de exploatare | degradarilor sub actiunea sarcinilor    |
|    |               |               | uniform repartizate si/sau concentrate  |
|    |               |               | (vant, zapada):                         |
|    |               |               |    - sageata limitata sub sarcina; se   |
|    |               |               |      refera la invelitoare in raport cu |
|    |               |               |      suportul;                          |
|    |               |               | - Limitarea deformatiilor si/sau        |
|    |               |               | degradarilor produse la deplasarile     |
|    |               |               | elementelor de invelitoare si/sau       |
|    |               |               | suportului sub actiunea sarcinilor      |
|    |               |               | verticale sau orizontale, uniform       |
|    |               |               | repartizate si/sau concentrate sau sub  |
|    |               |               | efectul variatiilor termice:            |
|    |               |               |    - rezistenta la incovoiere;          |
|    |               |               |    - rezistenta (alungirea) la rupere la|
|    |               |               |      tractiune;                         |
|    |               |               |    - rezistenta la oboseala din         |
|    |               |               |      incovoiere, alungire, revenire si  |
|    |               |               |      compresiune (actiuni repetate);    |
|    |               |               |    - rezistenta fixarilor si imbinarilor|
|    |               |               |      elementelor de invelitoare la      |
|    |               |               |      miscari, incovoieri, deplasari etc.|
|    |               |               |      (actiuni repetate).                |
|    |               |_______________|_________________________________________|
|    |               | Capacitatea   | - Evitarea deformatiilor si/sau         |
|    |               | de rezistenta | degradarilor sub efectul suctiunii si   |
|    |               | si stabilitate| presiunii vantului:                     |
|    |               |               |    - asigurarea fortei de aderenta la   |
|    |               |               |      suport (realizata prin ancorare sau|
|    |               |               |      fixare mecanica, din greutate      |
|    |               |               |      proprie, lipire sau combinat).     |
|    |               |_______________|_________________________________________|
|    |               | Durabilitatea | - Mentinerea proprietatilor functionale |
|    |               | structurala   | initiale, pe minim durata garantiei     |
|    |               |               | stabilite.                              |
|____|_______________|_______________|_________________________________________|
| 2. | Siguranta in  | Siguranta in  | - Comportarea la incarcari concentrate  |
|    | exploatare*   | utilizare     | (in cazul interventiilor de             |
|    |               |               | intretinere):                           |
|    |               |               |    - rezistenta la perforare statica.   |
|    |               |               | - Comportarea la soc, cu corpuri dure,  |
|    |               |               | la care invelitoarea nu este perforata, |
|    |               |               | sparta sau deteriorata functional:      |
|    |               |               |    - rezistenta la soc din grindina     |
|    |               |               |      (vezi anexa 1, tabel 1 si 3).      |
|    |               |               | - Siguranta la caderi masive de zapada, |
|    |               |               | gheata, turturi si la siroiri de apa    |
|    |               |               | (vezi anexa 1, tabel 1 si 2):           |
|    |               |               |    - prevederea elementelor de siguranta|
|    |               |               |      (gratare, parazapezi etc.).        |
|    |               |_______________|_________________________________________|
|    |               | Prevenirea    | - Siguranta la acces si circulatie      |
|    |               | alunecarii    | ocazionala pe invelitoare:              |
|    |               | (la circulatie|    - La pante mai mari de 30% este      |
|    |               | ocazionala)   |      obligatorie prevederea elementelor |
|    |               |               |      suplimentare de asigurare (podine, |
|    |               |               |      scari, balustrade etc.)            |
|    |               |_______________|_________________________________________|
|    |               | Rezistenta    | - Comportarea la agenti atmosferici     |
|    |               | la agenti     | (vezi anexa 1, tab. 1):                 |
|    |               | atmosferici   |    - comportarea la temperaturi negative|
|    |               | si chimici    |      si ridicate (mai mari de           |
|    |               |               |      +80 grade C);                      |
|    |               |               |    - stabilitate dimensionala la        |
|    |               |               |      variatii de temperatura;           |
|    |               |               |    - rezistenta la gelivitate;          |
|    |               |               |    - absorbtie de apa;                  |
|    |               |               |    - formarea condensului;              |
|    |               |               |    - comportarea la radiatii solare (UV,|
|    |               |               |      IR): mentinerea in timp a          |
|    |               |               |      caracteristicilor geometrice,      |
|    |               |               |      fizico-mecanice si a aspectului.   |
|    |               |               | - Comportarea la eroziune-abraziune     |
|    |               |               | (vezi anexa 1, tabelele 2, 3, 4, 5, 6): |
|    |               |               |    - rezistenta fetei superioare a      |
|    |               |               |      invelitorii fata de particulele    |
|    |               |               |      aflate in suspensie in aer si apa  |
|    |               |               |      si fata de alunecarile de zapada si|
|    |               |               |      gheata.                            |
|    |               |               | - Comportarea la particule mecanic      |
|    |               |               | active (praf, nisip, cenusa etc.):      |
|    |               |               |    - viteza de sedimentare-posibilitatea|
|    |               |               |      de sedimentare (vezi anexa 1,      |
|    |               |               |      tabelul 1 si 6);                   |
|    |               |               |    - incarcare din depuneri-zone de     |
|    |               |               |      aglomerare (vezi anexa 1,          |
|    |               |               |      tabelul 1).                        |
|    |               |               | - Comportarea la atacul agentilor       |
|    |               |               | biologici:                              |
|    |               |               |    - ciuperci, muschi, mucegaiuri;      |
|    |               |               |    - insecte;                           |
|    |               |               |    - rozatoare, pasari.                 |
|    |               |               | - Comportarea la agenti chimici din aer,|
|    |               |               | considerati pentru zone urbane,         |
|    |               |               | industriale si rurale (vezi anexa 1,    |
|    |               |               | tabelul 1 si anexa 2);                  |
|    |               |               | - Comportarea la coroziune              |
|    |               |               | electro-chimica - (cupluri galvanice)   |
|    |               |               | intre diferitele metale utilizate       |
|    |               |               | (vezi anexa 2).                         |
|____|_______________|_______________|_________________________________________|
| 3. | Siguranta     | Prevenirea    | - Clasa de combustibilitate:            |
|    | la foc        | initierii si  |    - pentru invelitorile combustibile se|
|    |               | propagarii    |      pun conditii privind posibilitatea |
|    |               | unui incendiu |      contactului elementelor de         |
|    |               |               |      invelitoare (inclusiv suportul) cu |
|    |               |               |      focul deschis, scantei, corpuri    |
|    |               |               |      incandescente (tigara aprinsa) etc.|
|    |               |               | - Propagarea incendiului:               |
|    |               |               |    - la invelitorile combustibile cu    |
|    |               |               |      suprafete peste 100 mp aflate in   |
|    |               |               |      acelasi plan se vor prevede bariere|
|    |               |               |      sau zone incombustibile care sa    |
|    |               |               |      limiteze propagarea incendiului,   |
|    |               |               |      conform normelor PSI;              |
|    |               |               |    - in cazul zonelor dens construite,  |
|    |               |               |      cu cladiri cu acoperisuri          |
|    |               |               |      combustibile, se vor prevede la    |
|    |               |               |      noile constructii invelitori       |
|    |               |               |      incombustibile sau greu            |
|    |               |               |      combustibile.                      |
|    |               |               | - Actiunea fiziologica:                 |
|    |               |               |    - in cazul producerii unui incendiu, |
|    |               |               |      produsele de combustie (fum si gaze|
|    |               |               |      rezultate din ardere) sa nu        |
|    |               |               |      afecteze utilizatorii (in timpul   |
|    |               |               |      calculat pentru evacuare) prin     |
|    |               |               |      efecte asupra ochilor, cailor      |
|    |               |               |      respiratorii, pielii.              |
|____|_______________|_______________|_________________________________________|
| 4. | Igiena,       | Igiena aerului| - Nivelul aparitiilor si degajarilor de |
|    | sanatatea     | si apei       | substante nocive sau insalubre (gaz,    |
|    | oamenilor,    |               | lichid, praf, mucegai, ciuperci etc.)   |
|    | refacerea si  |               | pe suprafata superioara si/sau          |
|    | protectia     |               | inferioara a invelitorii:               |
|    | mediului      |               |    - in utilizare nu se admit aparitii  |
|    |               |               |      sau degajari de substante nocive   |
|    |               |               |      sau insalubre;                     |
|    |               |               |    - la executie se vor adopta masurile |
|    |               |               |      NTSM si NPSI ce se impun.          |
|____|_______________|_______________|_________________________________________|
| 5. | Protectia     | Protectia     | - Comportarea invelitorii (impreuna cu  |
|    | termica,      | termica       | suportul), la variatiile de temperatura |
|    | izolarea      | (higrotermica)| si umiditate din exterior, raportate la |
|    | hidrofuga si  |               | cele din interior (in cazul spatiilor   |
|    | economia de   |               | utile de sub acoperis), pentru          |
|    | energie*      |               | asigurarea conditiilor de confort       |
|    |               |               | (vezi anexa 1, tabelul 1):              |
|    |               |               |    - capacitatea diminuarii socului     |
|    |               |               |      termic spre interior (spre suport  |
|    |               |               |      si spre termoizolatie, in sensul   |
|    |               |               |      limitarii deformatiilor si         |
|    |               |               |      degradarilor acestora prin actiunea|
|    |               |               |      directa pe suprafata a             |
|    |               |               |      temperaturilor ridicate si         |
|    |               |               |      diminuarea efectului de sera);     |
|    |               |               |    - rezistenta la transfer termic prin |
|    |               |               |      invelitorile complexe,             |
|    |               |               |      termoizolante.                     |
|    |               |_______________|_________________________________________|
|    |               | Izolare       | - Asigurarea evacuarii apelor si a      |
|    |               | hidrofuga     | etanseitatii la nivelul cerut de        |
|    |               |               | functionalitatea elementelor si         |
|    |               |               | spatiilor interioare aflate sub         |
|    |               |               | invelitoare (vezi anexa 1,              |
|    |               |               | tabelul 1, 4, 5):                       |
|    |               |               |    - capacitatea de evacuare a apelor   |
|    |               |               |      meteorice fara stagnari sau        |
|    |               |               |      debordari la un debit mai mare de  |
|    |               |               |      31/min/mp (mp proiectie            |
|    |               |               |      orizontala);                       |
|    |               |               |    - etanseitatea este asigurata la o   |
|    |               |               |      valoare maxima a diferentei        |
|    |               |               |      presiunii aerului, din exterior    |
|    |               |               |      fata de interior, de 100 Pa;       |
|    |               |               |    - prevederea sub elementele de       |
|    |               |               |      invelitoare, cu nivel acceptat si  |
|    |               |               |      cunoscut de permeabilitate si      |
|    |               |               |      infiltrare a apei (zapezii) sub    |
|    |               |               |      actiunea vantului, a unui strat    |
|    |               |               |      continuu impermeabil.              |
|____|_______________|_______________|_________________________________________|
| 6. | Protectia     | Izolare la    | - Atenuarea zgomotului aerian prin      |
|    | impotriva     | zgomot aerian | acoperis spre interior, pe frecvente, la|
|    | zgomotului    |               | nivelurile admise in functie de         |
|    |               |               | utilizarea (functiunea) spatiilor       |
|    |               |               | interioare.                             |
|    |               |_______________|_________________________________________|
|    |               | Zgomot generat| - Limitarea nivelului zgomotului generat|
|    |               | de invelitoare| de invelitoare, transmis spre interior: |
|    |               | (impreuna cu  |    - zgomotele generate de invelitoare  |
|    |               | suportul)     |      sub efectul variatiilor            |
|    |               |               |      dimensionale (din variatii termice)|
|    |               |               |      si a vibratiilor si suieraturilor  |
|    |               |               |      produse sub actiunea vantului si al|
|    |               |               |      impactului precipitatiilor (ploaie,|
|    |               |               |      grindina);                         |
|    |               |               |    - zgomotele generate de invelitoare, |
|    |               |               |      percepute la interior, vor fi mai  |
|    |               |               |      mari cu cel mult 3 dB (A) fata de  |
|    |               |               |      zgomotul de fond interior.         |
|____|_______________|_______________|_________________________________________|
    *) NOTA:
    Pentru evaluarea cerintelor de calitate 1, 2, 5 se vor avea in vedere hartile de zonare geoclimatica din anexa 4, Normativul P.100/92, SR 1907/1-97, STAS 6472/2-83, STAS 10101/20-90, STAS 10101/21-92.
    Nivelurile de performanta, corespunzatoare criteriilor de performanta, prezentate in tabelul A, se vor specifica unde va fi cazul, in reglementarile (ghidurile) specifice tipurilor de invelitori enuntate in prezentul normativ.

    III. PREVEDERI PRIVIND EXECUTIA

    III.1. Lucrarile de executie se vor desfasura astfel:
    - Inaintea inceperii lucrarilor, executantul va detine sau va elabora documentatia tehnologica de executie (functie de natura si amploarea lucrarilor) si va stabili graficul de esalonare in raport cu lucrarile conexe sau cu lucrarile de alt specific.
    - Inaintea inceperii lucrarilor, executantul va solicita proiectantului, daca este cazul, prelucrarea documentatiei de executie, precum si elucidarea eventualelor neconcordante fata de situatia din teren.
    - Inceperea lucrarilor va fi precedata de organizarea de santier, in special privind asigurarea punctelor si traseelor de acces (orizontal si vertical), a punctelor si zonelor de depozitare, a gospodariei anexe si a masurilor de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor.
    - Lucrarile se vor executa strict in conformitate cu conditiile si prevederile documentatiei de executie si a reglementarilor specifice in vigoare; orice neconcordanta va fi semnalata spre rezolvare proiectantului de specialitate cu instiintarea beneficiarului.
    - Lucrarile se vor executa cu personal calificat, specializat in domeniu.
    - Lucrarile de executie a invelitorilor acoperisurilor trebuie sa se desfasoare in conditii tehnice si meteorologice optime pentru asigurarea calitatii necesare in utilizare, prin respectarea reglementarilor tehnice specifice, in vigoare.
    - Executantul va prelua frontul de lucru in baza procesului-verbal, cu indeplinirea tuturor exigentelor impuse de natura lucrarilor, de prevederile documentatiei si a reglementarilor specifice in vigoare din domeniul constructiilor.
    - Pe parcursul executiei, executantul va intocmi impreuna cu beneficiarul si proiectantul, procese-verbale privind diversele faze de executie, in special pentru lucrarile ascunse.
    - La terminarea executiei se vor intocmi formele de receptie a lucrarii in baza constatarilor si verificarilor efectuate de o comisie formata din executant, proiectant si beneficiar.

    III.2. Calitatea executiei va depinde de respectarea urmatoarelor conditii:
    - climatice:
        - etapele de alcatuire a invelitorii se vor desfasura numai in conditii climatice normale (la temperaturi pozitive, fara vanturi puternice sau ploaie).
    - referitoare la suport:
        - suprafata (suportul) pe care se aplica invelitoarea sa corespunda specificatiilor producatorului elementelor de invelitoare si precizarilor din documentatia de executie;
        - suprafata suportului (continuu sau discontinuu) trebuie sa corespunda datelor admise de documentatia specifica fiecarui tip de invelitoare, referitoare la planeitate, abateri, modalitati de rectificare etc.
    - privind preluarea frontului de lucru:
        - se va verifica existenta si calitatea montarii tuturor elementelor constructive si anexe la care se racordeaza invelitoarea precum si corecta executie a acestora (elemente de preluare, dirijare si scurgere a apelor meteorice, strapungeri, elemente de fixare, elemente auxiliare de protectie si asigurare etc.).
    - privind punerea in opera:
        - executia invelitorii se va face pe zone si sensuri determinate de directia vantului dominant tinandu-se seama de pante, de caile de acces, transport si manipulare a materialelor, fara afectarea zonelor cu lucrari in curs de executie sau terminate;
        - se vor lua masuri ca dotarile de lucru (butelii, containere, paleti, mijloace de transport etc.) sa nu deterioreze suportul;
        - masurile privind protectia muncii si prevenirea incendiilor vor fi conforme cu normele in domeniu, in vigoare, completate dupa caz cu masuri specifice particulare conditiilor locului si tehnologiei de lucru.

    III.3. Verificarea lucrarilor se va asigura prin:
    - Verificari pe parcursul lucrarilor, referitoare la:
        - calitatea suportului;
        - calitatea materialelor de invelitoare;
        - pozitionarea si fixarea corecta a pieselor de montaj, de trecere, de strapungere si a foilor anticondens (unde este cazul);
        - calitatea executiei pe etape (stadii fizice) de lucru a alcatuirii de invelitoare simple sau termoizolate.
    - Rectificari pe parcursul lucrarilor:
        - rectificari locale, imediate, acolo unde este cazul, nedepasindu-se etapa respectiva de lucru.
    - Verificare finala:
        - verificarea de suprafata se va realiza vizual si eventual prin tatonare, urmarind corectitudinea si calitatea modului de aplicare, fixare, lipire, racordare, acoperire, asigurare si de protectie, a invelitorii;
        - verificarea documentelor privind controalele (procese-verbale) de calitate efectuate pe parcursul desfasurarii lucrarilor.

    IV. PREVEDERI PRIVIND EXPLOATAREA

    Exploatarea cuprinde aspectele privind intretinerea, utilizarea si functionarea sistemului de invelitoare a acoperisurilor in vederea maririi duratei bunei comportari in timp a constructiilor.

    IV.1. Moduri de evaluare a duratei de exploatare:
    - Garantia acordata (durabilitate garantata de catre executant si/sau producator): va constitui un sistem obligatoriu de evaluare cu referire la materialele utilizate si/sau la alcatuirea invelitorii in ansamblu;
    - Durata de utilizare apreciata: constituie un sistem orientativ de evaluare ce poate fi luat in considerare in functie de institutia care face aprecierea si/sau prin exemplificari.

    IV.2. Intretinere si utilizare:
    - Masurile de intretinere preconizate si frecventa acestora trebuiesc stipulate in Dosarul Tehnic (cartea tehnica a constructiei);
    - Conditiile de utilizare si functionare trebuiesc stabilite prin proiect si mentinute pe intreaga durata normata.

    IV.3. Urmarirea comportarii in timp implica un sistem precis privind verificarea, utilizarea si intretinerea, astfel:
    - verificarea periodica se va realiza conform P.130/1999; aceasta verificare va fi efectuata minim o data pe an;
    - la verificarile periodice se va urmari si modul de utilizare a invelitorii in sensul respectarii conditiilor-cadru de utilizare stabilite prin tema; nu se vor admite abateri de la prevederile initiale privind utilizarea; orice interventii neprevazute se pot face numai cu acordul proiectantului;
    - intretinerea invelitorilor este in sarcina beneficiarului si consta in masuri privind utilizarea corecta si in lucrari de intretinere curente, ce constau din:
        - interzicerea oricaror interventii efectuate asupra invelitorii (spargeri, incarcari suplimentare, ancoraje etc.);
        - interzicerea circulatiei pe suprafetele concepute si realizate ca necirculabile; in acest sens este recomandabila prevederea unor cai de acces ocazional, asigurate, adecvate acestui scop;
        - curatirea sezoniera, periodica, a suprafetelor prin inlaturarea depunerilor si vegetatiilor (minim de 2 ori pe an, primavara si la sfarsitul toamnei), precum si curatirea cu atentie pe timpul iernii a aglomerarilor excesive de zapada in special in zonele de colectare si scurgere a apelor pluviale;
        - mentinerea in conditii functionale a elementelor de protectie a invelitorilor (parazapezi, gratare, tencuieli, sape, sorturi, copertine etc.);
        - repararea zonelor deteriorate accidental.

    NOTA:
    Datele constatate la actiunile de urmarire a comportarii in timp se vor concretiza prin procese-verbale de constatare si masuri ce vor fi incluse in cartea tehnica a constructiei.

    V. ELEMENTE CARACTERISTICE GENERALE ALE ACOPERISURILOR IN PANTA

    Elementele caracteristice ale acoperisurilor in panta, constituie date cu implicatii directe in stabilirea tipului de invelitoare si sunt definite de:
    - tipul de spatii acoperite;
    - geometria acoperisului;
    - suportul invelitorii.

    V.1. Tipuri de spatii acoperite
    Tipurile de spatii aflate direct sub acoperis, ce definesc alegerea sistemului de alcatuire a acoperisului si invelitorii, sunt:
    - mansarde;
    - poduri circulabile, de utilitate redusa sau ocazionala;
    - poduri necirculabile, fara utilizare;
    - poduri tehnice.

    V.2. Geometria acoperisului
    Elementele ce caracterizeaza din punct de vedere geometric acoperisul sunt:
    V.2.1. Configuratia
    Configuratia acoperisurilor, ca rezultat al partiului constructiei, constituie un element determinant cu implicatii majore asupra invelitorii.
    - Configuratia generala poate fi:
        - simpla: definita de un contur continuu, fara intranduri (raportat la conturul general);
        - complexa: definita de un contur continuu cu intranduri sau discontinuu (cu volume sau goluri interioare, tangente sau care intersecteaza conturul general).
    - Configuratia conturului poate fi:
        - rectangulara: cu forma generala simpla sau complexa (cu unghiuri drepte);
        - linear libera: cu forma generala simpla sau complexa (cu unghiuri drepte, obtuze sau ascutite);
        - curba: cu forma generala simpla sau complexa;
        - mixta: cu forma generala simpla sau complexa.
    V.2.2. Versantii
    Versantii acoperisurilor (constituie ca forma si suprafata elemente ale conceptiei arhitecturale cu implicatii asupra caracteristicilor fizico-mecanice ale materialelor de invelitoare) sunt definiti de:
    - Suprafata:
        - plana, cu sau fara rupere de panta;
        - curba, cu sau fara rupere de panta;
        - mixta.
    - Geometrie:
        - cu un versant plan sau curb;
        - cu doi sau mai multi versanti plani, curbi sau mixt.
    - Intersectia versantilor in cadrul unui acoperis:
        - cu coama: unghiulara sau curba, pentru forma generala simpla;
        - cu coame si dolii: unghiulare sau curbe, pentru forma generala complexa.
    V.2.3. Pante
    Pantele acoperisurilor (ca element rezultant al versantilor cu implicatii asupra caracteristicilor fizico-mecanice ale materialelor de invelitoare, a modului de pozare-fixare si asigurarii protectiei la apa), sunt definitorii in alegerea tipului de invelitoare si sunt caracterizate de:
    - Panta minima; constituie principalul parametru de caracterizare a diferitelor tipuri de invelitori pentru care se asigura conditia de protectie la apa;
    - Panta maxima; poate fi considerata verticala, in conditiile asigurarii rezistentei si stabilitatii invelitorii si protectiei la apa;
    - Panta in cadrul versantului, poate fi:
        - constanta, continua;
        - cu rupere de panta sau variabila pentru versantii curbi.

    V.3. Suportul invelitorii
    - Suportul direct al invelitorilor poate fi:
        - placi plane sau curbe din beton armat sau prefabricat;
        - astereala din lemn sau alte produse lemnoase;
        - pane, capriori sau sipci din lemn, profile metalice sau din beton armat.

    VI. TIPURI DE INVELITORI SPECIFICE ACOPERISURILOR IN PANTA

    In acest capitol sunt definite tipurile de invelitori, clasificate dupa natura materialului si modul de conformare.

    VI.1. Invelitori realizate cu panouri metalice profilate sau profilat-amprentate
    VI.1.1. Caracteristici:
    - Panta:
        - minim 10% (pentru un singur panou pe versant, panta minima poate fi 5%).
    - Panouri metalice din tabla din otel zincata sau din aluminiu (mai rar din otel inoxidabil, zinc, cupru), cu sau fara acoperiri diverse (peliculare sau granulate);
    - Grosimea tablei functie de metalul din care sunt realizate, de deschiderea dintre reazeme si de incarcarile prevazute, variaza, uzual de la 0,4 mm pana la 1,25 mm;
    - Latimea utila: variabila, rezultata din latimea benzii de tabla lisa inaintea profilarii (uzual intre 0,90 m si 1,10 m);
    - Lungimea panourilor variabila, uzual, de la 1,5 m pana la 12,0 m.
    VI.1.2. Pozare:
    - Pozare pe pane (la deschideri calculate functie de caracteristicile fizico-mecanice a panourilor si de incarcarile prevazute), cu suprapuneri pe ambele directii si fixare mecanica;
    - Precizari privind pozarea (conform recomandarilor producatorului):
        - prevederea pe linia de panta a unui numar minim de panouri pe versant (numar minim de suprapuneri pe linia de panta);
        - posibilitatea realizarii de suprafete curbe a panourilor profilate (cutate sau ondulate);
        - posibilitatea realizarii ruperii de panta a panourilor profilat-amprentate (ondulat-amprentate) in limita unui unghi de 15 grade (conform precizarilor producatorului);
        - suprapunerile vor fi dimensionate functie de panta.

    VI.2. Invelitori realizate cu panouri nemetalice profilate
    VI.2.1. Caracteristici:
    - Panta:
        - minim 12% (pentru un singur panou pe versant, panta minima poate fi 5%);
    - Panouri nemetalice profilate (ondulate sau cutate) din ciment armat, materiale polimerice sau materiale bitumate, cu sau fara acoperiri diverse (peliculare sau granulate);
    - Grosimea materialului din care sunt realizate panourile nemetalice profilate (informativ):
        - ciment armat - minim 4 mm;
        - materiale polimerice - minim 1 mm;
        - materiale bitumate - minim 2 mm.
    - Latimea utila variabila: circa 1 m;
    - Lungimea panourilor: variabila; uzual de la 1,50 - 2,0 m pana la 6,0 m.
    VI.2.2. Pozare:
    - Pozare pe pane (la deschideri calculate functie de caracteristicile fizico-mecanice a panourilor si de incarcarile prevazute) cu suprapuneri pe ambele directii si fixare mecanica;
    - Precizari privind pozarea (conform recomandarilor producatorului):
        - prevederea pe linia de panta a unui numar minim de panouri pe versant (numar minim de suprapuneri pe linia de panta);
        - posibilitatea limitata de realizare a suprafetelor curbe cu panourile polimerice;
        - nu se pot realiza ruperi de panta in cadrul unui panou;
        - suprapunerile vor fi dimensionate functie de panta.

    VI.3. Invelitori realizate cu panouri complexe, prefabricate
    VI.3.1. Caracteristici:
    - Panta:
        - minim 5% (uzual 10%);
        - maxim limitata, functie de aderenta miezului termoizolant la fete, conform recomandarilor producatorului.
    - Conformarea fetelor:
        - panouri complexe, uzinate, cu fata superioara metalica profilata (cutata) si fata inferioara metalica sau nemetalica profilata sau plana, cu miez termoizolant;
        - panouri complexe, uzinate, cu fata superioara din membrana hidroizolanta si fata inferioara metalica profilata (cutata), cu miez termoizolant; acest tip de invelitoare necesita hidroizolare suplimentara continua, in totala aderenta, cu membrana hidroizolanta de aceeasi natura (compatibila) cu fata superioara (de regula membrana hidroizolanta bituminoasa).
    - Conformarea miezului termoizolant:
        - vata minerala (cu fibra dispusa longitudinal sau perpendicular pe fetele panoului);
        - poliuretan expandat (spumat) rigid;
        - polistiren expandat.
    - Grosimea panoului in functie de grosimea termoizolatiei: minim 5 cm;
    - Latimea utila variabila: circa 1 m;
    - Lungimea panourilor: variabila, uzual de la 3,0 m pana la 12,0 m.
    VI.3.2. Pozare:
    - Pozare pe pane (la deschideri calculate functie de caracteristicile fizico-mecanice a panourilor si de incarcarile prevazute) cu suprapuneri pe ambele directii si fixare mecanica;
    - Precizari privind pozarea (conform recomandarilor producatorului):
        - se recomanda pozarea unui singur panou complex pe versant;
        - nu este posibila pozarea pe linie curba sau cu rupere de panta;
        - suprapunerile vor fi dimensionate functie de panta;
        - se recomanda etansarea imbinarilor dintre fetele inferioare ale panourilor.

    VI.4. Invelitori realizate cu membrane hidroizolante
    VI.4.1. Caracteristici:
    - Invelitori etanse;
    - Panta:
        - minim 5%;
        - maxim functie de caracteristicile de aderenta la suport si de rezistenta a membranei hidroizolante la smulgere din sistemele de fixare.
    - Hidroizolarea acoperisurilor in panta de diferite tipuri, cu membrane in sistem monostrat sau bistrat, cu fixare sau fara fixare mecanica de asigurare, functie de panta, suport, natura si caracteristicile membranei;
    - Membranele hidroizolante superioare pot fi bituminoase sau polimerice autoprotejate in masa sau pe suprafata;
    - Membranele hidroizolante vor avea niveluri de performanta specifice, corelate cu panta, sistemul de fixare si conditiile climatice.
    VI.4.2. Pozare:
    - Pozare pe suport continuu (astereala din scanduri, panouri fibrolemnoase, placi prefabricate armate sau placi din beton armat);
    - Aplicarea membranelor bituminoase se poate realiza cu lipire discontinua sau continua pe suport (lipire continua intre straturi), cu suprapuneri pe ambele directii fara fixare mecanica sau cu fixare mecanica pe marginea formatului membranei pe una sau doua laturi adiacente;
    - Aplicarea membranelor polimerice se poate realiza in sistem flotant sau cu lipire discontinua sau continua, cu suprapuneri pe ambele directii, in general cu sau fara fixare mecanica;
    - Pozarea membranelor hidroizolante se poate realiza prin derulare in sensul pantei sau perpendicular pe panta, cu sau fara elemente suplimentare (rigle) cu rol de fixare-asigurare si/sau cu rol estetic de ritmare;
    - Precizari privind pozarea:
        - se recomanda utilizarea structurilor hidroizolante monostrat;
        - posibilitatea aplicarii pe suprafete curbe si cu ruperi de panta.

    VI.5. Invelitori realizate cu elemente plane suprapuse
    VI.5.1. Caracteristici:
    - Panta:
        - panta minima si maxima (conform recomandarilor producatorului): functie de zonarea climatica, minim 20%;
    - Elemente plane, in formate simple fara profilaturi sau amprenturi, pozate suprapus, fixate mecanic la partea superioara, produse din:
        - ciment armat (cu fire, fibre), in formate rectangulare sau tip tigla solzi, cu dimensiunile maxime sub 50 cm iar grosimea minima de 4 mm;
        - materiale bitumate autoprotejate (cu granule minerale sau folii metalice) in formate rectangulare cu decupaje (tip tigla, sita sau sindrila), cu lungimea sub 100 cm, latimea sub 40 cm iar grosimea minima de 3 mm (uzual 4 - 6 mm).
    VI.5.2. Pozare:
    - Pozarea pe astereala sau pe sipci (pane) dese conform recomandarilor producatorului; suprapunerile se vor dimensiona functie de panta;
    - Posibilitatea pozarii pe suprafete curbe sau cu rupere de panta.

    VI.6. Invelitori realizate cu foi metalice plane
    VI.6.1. Caracteristici:
    - Panta: functie de modul de alcatuire al faltului, minim 7% .
    - Foi metalice plane in diverse formate (rectangulare, solzi), cu grosimi reduse, cu fixare mecanica pe suport si imbinari in falt.
    - Foile metalice pot fi din:
        - tabla otel zincata (cu sau fara peliculizari suplimentare ale suprafetelor) cu grosimea minima 0,30 - 0,35 mm si maxima 0,5 - 0,6 mm;
        - tabla aluminiu (cu sau fara tratamente ale suprafetei) cu grosimea minima 0,5 mm si maxima 0,7 mm;
        - tabla cupru cu grosimea minima 0,30 mm si maxima 0,5 mm;
        - tabla zinc cu grosimea minima 0,4 mm si maxima 0,6 mm;
        - tabla inox cu grosimea minima 0,30 mm si maxima 0,5 mm.
    - Dimensiunile foilor din tabla: maxim 100 x 200 cm; la punerea in opera, foile din tabla se croiesc la dimensiuni reduse pentru asigurarea stabilitatii la suport, prin fixarile mecanice.
    VI.6.2. Pozare:
    - Pozare pe astereala;
    - Imbinarea intre foi se vor face prin falt simplu sau dublu, functie de panta;
    - Precizari privind pozarea:
        - posibilitatea pozarii pe suprafete curbe sau cu rupere de panta;
        - posibilitatea realizarii unor modele diverse, cu sau fara rigle suplimentare de ritmare estetica.

    VI.7. Invelitori realizate cu elemente tip tigle si olane
    VI.7.1. Caracteristici:
    - Panta (conform recomandarilor producatorului):
        - minim 25% pentru olane, macroolane (cu rostuire);
        - minim 35% pentru tigle, macrotigle.
    - Elemente trase si/sau presate, profilate-amprentate, ceramice sau din mortar de ciment (tip tigle, macrotigle, olane sau macroolane), vor fi simplu pozate suprapuse si ancorate pe suport;
    - Elemente trase si/sau presate au forme rectangulare sau cu marginea inferioara profilata cu dimensiuni generale de maximum 60 x 60 cm;
    - Elementele ceramice pot fi glazurate pe fata superioara sau pe ambele fete;
    - Elementele din ciment pot fi colorate in masa sau pe fata superioara si/sau glazurate pe fata superioara.
    VI.7.2. Pozare:
    - Pozare pe sipci dese pentru elementele tip tigle si pe astereala pentru elementele tip olane;
    - Precizari privind pozarea:
        - posibilitatea pozarii pe suprafete curbe sau cu rupere de panta (in special pentru olane);
        - prevederea sistemelor mecanice de fixare-ancorare, functie de panta, conditiile climatice si tipul de element.

    VI.8. Invelitori realizate cu materiale locale, traditionale, manufacturate
    VI.8.1. Caracteristici:
    - Panta:
        - functie de material, format, dimensiuni si mod de alcatuire; minim 50% .
    - Tipul traditional, rural de invelitori, cu o gama variata de alcatuiri si forme specifice diferitelor zone etnografice, constituite din:
        - lemn (sita, sindrila);
        - snopi (paie, stuf).
    - Aceste invelitori au durata limitata de utilizare, fiind sensibile la actiunea agentilor de mediu, necesitand refaceri periodice.
    VI.8.2. Pozare:
    - Pozare pe sipci, prin suprapunere, cu ancorare sau fixare mecanica;
    - Posibilitatea pozarii pe suprafete curbe sau cu rupere de panta;
    - Montaj cu fixari mecanice pentru sita sau sindrila si cu ancorare pentru snopi.

    VII. SPECIFICATII DE ZONARE GEOCLIMATICA

    La realizarea invelitorilor cladirilor supuse actiunii factorilor de mediu se va tine seama de caracteristicile geoclimatice ale zonei de amplasare, prezentate in harti specifice:

    VII.1. Harti privind zonele seismice de calcul
    Conform Normativului P 100-92, se pot determina efectele ce pot avea loc asupra invelitorii in cazul unui seism, in zonele de camp si de joante constructive (suprapuneri, lipiri, fixari mecanice etc.).

    VII.2. Harti climatice
    - Harta privind zonarea seismica de calcul, conform Normativului P 100-92. Este utila pentru aprecierea pericolului desprinderii si alunecarii elementelor grele de invelitoare, in special la cladirile inalte aflate in zone intens circulate si pentru evaluarea aportului de incarcare dinamica la partea superioara a cladirilor;
    - Harti de zonare climatica conform SR 10907/1-1997 si STAS 6472/2-1983. Se poate stabili nivelul necesar comportamentului la temperaturi scazute a invelitorii, a sistemelor de ancorare sau fixare, comportamentul la gelivitate etc.;
    - Harta privind zonarea cu durata medie de stralucire a soarelui in sezonul cald. Se poate stabili rezistenta suprafetei la lumina si siguranta la deplasari prin dilatare;
    - Harta de zonare a incarcarilor date de vant, conform STAS 10101/20-1990. Se poate stabili nivelul necesar de aderenta/fixare a invelitorii fata de suport;
    - Harta privind zonarea potentialului vantului. Se citeste si interpreteaza impreuna cu harta de zonare a incarcarilor date de vant, pentru stabilirea nivelului necesar de aderenta/fixare a invelitorii fata de suport;
    - Harta de zonare a incarcarilor date de zapada, conform STAS 10101/21-1992. Se poate stabili nivelul necesar al rezistentei, flexibilitatii si elasticitatii suportului invelitorii si al invelitorii propriu-zise precum si panta necesara alunecarii zapezii de pe versant;
    - Harta repartitiei precipitatiilor medii anuale. Se poate aprecia (impreuna cu harta privind zonarea potentialului vantului) nivelul precipitatiilor din care se pot stabili tipul de invelitoare, panta cu elementele de colectare si evacuare a apelor precum si nivelul de asigurare a etanseitatii invelitorii.

    VIII. CONDITII PRIVIND VERIFICAREA CALITATII SI URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A INVELITORILOR ACOPERISURILOR IN PANTA

    VIII.1. Conditii privind verificarea calitatii invelitorilor
    Verificarea calitatii invelitorilor acoperisurilor la cladiri se realizeaza in conformitate cu prevederile prezentei reglementari, a documentatiei de executie si a fiselor tehnice ale materialelor de invelitoare, atat pentru fazele intermediare cat si pentru intregul sistem.
    In cazul in care unitatea executanta are un sistem propriu de conducere si asigurare a calitatii, lucrarile de invelitoare se vor verifica in cadrul respectivului sistem (proceduri de executie, plan de control al calitatii etc.).
    Pentru asigurarea calitatii lucrarilor de invelitoare se impun urmatoarele etape:
    - receptia materialelor de invelitoare;
    - pastrarea si depozitarea materialelor;
    - controlul calitatii la punerea in opera;
    - receptia lucrarilor de invelitoare.
    VIII.1.1. Receptia materialelor de invelitoare
    Receptia materialelor se bazeaza pe verificarea certificatelor de calitate (conformitate), termenelor de valabilitate (unde este cazul) si de garantie emise de producator pentru fiecare lot de materiale, conform reglementarilor specifice.
    In unele cazuri se pot solicita analize de laborator (de conformitate) care sa certifice caracteristicile specifice in raport cu datele tehnice stipulate in normele de produs sau in agrementele tehnice.
    In acest context, controlul de calitate pentru materialele de invelitoare se executa pe santier de catre personal si/sau in institute/laboratoare specializate, atestate.
    Controlul de calitate cuprinde urmatoarele verificari minimale:
    - pentru materialele de invelitoare de tip panouri, elemente, foi:
        - caracteristici geometrice (lungime, latime, grosime, forma profilaturilor si a amprenturilor;
        - caracteristici fizico-mecanice;
        - rezistenta la factorii de mediu.
    - pentru membranele hidroizolante sau elementele plane bituminoase (conform SR 137/95):
        - verificarea grosimii si/sau verificarea masei totale a produsului;
        - verificarea comportarii la temperaturi ridicate;
        - verificarea flexibilitatii la temperaturi scazute;
        - verificarea fortei de rupere la tractiune;
        - verificarea alungirii la rupere la tractiune.
    VIII.1.2. Pastrarea si depozitarea materialelor de invelitoare
    Conditiile de pastrare si depozitare a materialelor sunt precizate de producatorii acestora in fisele tehnice de produs:
    - In depozite, in general, trebuiesc respectate urmatoarele conditii:
        - materialele in panouri sau foi metalice se depoziteaza in pachete sau in paleti, in spatii acoperite;
        - materialele din elemente plane, trase si/sau presate se depoziteaza in pachete, in paleti sau containere, in spatii acoperite;
        - membranele hidroizolante in foi se depoziteaza sub forma de suluri (in pozitie verticala) pe platforme sau paleti, in spatii acoperite.
    - La punctul de lucru depozitarea se va face pe timp limitat, in aceleasi conditii ca in depozite, dar fara obligativitatea spatiilor acoperite.
    VIII.1.3. Controlul calitatii la punerea in opera
    - Controlul calitatii materialelor la punerea in opera se efectueaza de catre seful punctului de lucru sau de catre responsabilul cu calitatea, in conformitate cu prevederile documentatiei de executie si a fiselor tehnice de produs;
    - Controlul si asigurarea:
        - utilajelor, sculelor si dispozitivelor si a cailor de acces la frontul de lucru, necesare pentru protectia muncii;
        - spatiilor si conditiilor de microclimat necesare pregatirii materialelor (unde este cazul);
        - calitatii suportului care trebuie sa corespunda conditiilor geometrice si fizico-mecanice specifice fiecarui tip de invelitoare.
    - Controlul:
        - respectarii stricte a cerintelor privind tehnologia de aplicare a materialelor de invelitoare.
     VIII.1.4. Receptia lucrarilor de invelitoare
     Receptia finala a lucrarilor se va executa in comun, de catre beneficiar, proiectant si executant, in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare, avandu-se in vedere cerintele de calitate, procesele-verbale de lucrari executate in diverse etape si aspectul general al suprafetelor executate.

    VIII.2. Urmarirea comportarii in exploatare a invelitorilor la cladiri
    VIII.2.1. Urmarirea comportarii in exploatare a invelitorilor la cladiri
    - Urmarirea comportarii in exploatare se va face in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare:
    - Asigurarea urmaririi comportarii in timp, in conditii normale de utilizare a invelitorilor, se va face prin grija beneficiarului, o data pe an.
    Intervalul de mai sus poate fi modificat in functie de conditiile concrete pentru fiecare caz in parte, astfel:
    - intervalul poate fi marit daca la doua verificari succesive nu se constata degradari, dar nu la lucrari cu vechime mai mare de 10 ani;
    - intervalul poate fi micsorat pentru invelitorile la care degradarile ar conduce la deteriorarea unor echipamente speciale (camere comanda, statii electrice, camere de calcul etc.);
    - intervalul poate fi micsorat pentru invelitorile ce au fost supuse la sarcini, socuri sau miscari (deplasari) neprevazute (seism, accidente mecanice etc.).

    VIII.2.2. Lucrari de interventie
    - Generalitati
    Lucrarile de interventie pentru remedierea/refacerea invelitorilor se efectueaza in urmatoarele situatii:
        - la constatarea unor defecte sau degradari (dislocari alunecari, fisurari etc.);
        - in cazul unor accidente naturale sau tehnologice (seism, explozii etc.).
    Lucrarile de interventie pot rezulta in urma verificarilor programate.
    Lucrarile de interventie se vor efectua dupa elaborarea documentatiilor tehnice si a detaliilor de executie specifice fiecarui tip de invelitoare si caz in parte.
    Documentatiile tehnice de interventie vor fi elaborate de proiectant. In cazul in care interventia este necesara ca urmare a unei expertize, documentatia tehnica de interventie va fi verificata de verificator si vizata de expertul tehnic atestat conform Hotararii Guvernului nr. 925/1995.
    Proiectantul va stabili, prin documentatia tehnica de interventie, masurile de asigurare si control, privind calitatea lucrarilor.
    Lucrarile de interventie vor fi executate obligatoriu de catre unitati specializate, atestate, conform prevederilor legale pentru categoria de lucrari pe care le executa.
    - Faze de executie
    Fazele de executie a lucrarilor de interventie pentru remedierea/refacerea invelitorilor sunt:
        - inlaturarea cauzelor ce au condus la deteriorarea invelitorii;
        - pregatirea suportului;
        - pregatirea materialelor de invelitoare preconizate;
        - montarea invelitorii;
        - verificarea calitatii lucrarilor de interventie.

    IX. MASURI PRIVIND PROTECTIA SI IGIENA MUNCII

    Masurile privind protectia si igiena muncii vor fi cuprinse, in mod obligatoriu in documentatia de executie intocmita de proiectant, in conformitate cu natura si tipul constructiei si/sau elementului de constructie ce se acopera (inveleste) si cu natura materialelor de invelitoare preconizate.
    Aceste masuri vor fi bazate pe prevederile indicate de producatorii materialelor de invelitoare (privind materialul propriu-zis si tehnologia de aplicare) precum si de urmatoarele reglementari tehnice in vigoare:
    - Legea nr. 90/1996 - Legea protectiei muncii - modificata si completata cu Legea nr. 177/2000;
    - Norme generale de protectia muncii, elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in colaborare cu Ministerul Sanatatii - 1996;
    - Regulamentul privind protectia si igiena muncii, aprobat cu Ordinul nr. 9/N/15.03.1993 al MLPAT;
    - Normativul-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectia muncii, aprobat cu Ordinul nr. 225/1995.
    Fata de reglementarile mentionate, pentru fiecare lucrare in parte, functie de particularitati, responsabilul cu protectia muncii si responsabilul de lucrare vor lua masuri specifice, suplimentare privind protectia si igiena muncii.

    X. MASURI PRIVIND PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR

    Masurile privind prevenirea si stingerea incendiilor vor fi cuprinse in mod obligatoriu in documentatia de executie intocmita de proiectant.
    Aceste masuri vor fi bazate pe prevederile indicate de producatorii materialelor de invelitoare precum si pe urmatoarele reglementari tehnice in vigoare:
    - Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata prin Legea nr. 212/1997;
    - Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate cu Ordinul M.I. nr. 775/1998;
    - Normativ de siguranta la foc a constructiilor - indicativ P.118-99;
    - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, indicativ C.300 aprobat cu Ordinul nr. 20/N/1994 al MLPAT;
    - Dispozitii generale de ordine interioara pentru prevenirea si stingerea incendiilor - D.G.P.S.I.-001, aprobate cu Ordinul M.I. nr. 1023/1999;
    - Dispozitii generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - D.G.P.S.I.-002, aprobate cu Ordinul M.I. nr. 1080/2000.
    Fata de reglementarile mentionate, pentru fiecare lucrare in parte, functie de particularitati, in special la lucrarile de acoperire sau de hidroizolare cu materiale inflamabile sau combustibile, responsabilul PSI si responsabilul de lucrare vor lua masuri specifice, suplimentare de prevenirea si stingerea incendiilor.

    ANEXA 1

                            CONDITII DE MEDIU

    Conditiile mediului exterior, la care sunt expuse invelitorile sunt in general complexe si compuse dintr-un numar de factori de mediu cu agentii corespunzatori, definiti prin niveluri de severitate ce trebuiesc considerati functie de zona de situare a constructiei (invelitorii) si de nivelul exigential preconizat.

    A. CONDITII GENERALE
    In tabel sunt indicati factorii si agentii de mediu cu urmatoarele niveluri de severitate:

                                                                       Tabel 1
 ______________________________________________________________________________
|            Factor de mediu           |        Niveluri de severitate         |
|______________________________________|                                       |
|          Agenti de mediu - UM        |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
| a. CLIMA:                            |                                       |
| - temperatura:                       |                                       |
|   - temperaturi scazute - grade C;   | (-40); -25; -20; -15; -10; -5; 0;     |
|   - temperaturi ridicate - grade C;  | +20; +40; +60; +85; (+100);           |
|   - variatie de temperatura -        |                                       |
|     grade C/minut.                   | 0,5; 1; 3; 5;                         |
| - umiditatea relativa a aerului - %; | 20; 50; 75; 85; 100;                  |
| - presiune vant - Kpa;               | 0,3; 0,55; 1; 2; 3;                   |
| - precipitatii:                      |                                       |
|   - intensitatea (debitul) ploii -   |                                       |
|     l/mp/minut;                      | 0,5; 1; 2; 5; 10; (15);               |
|   - viteza de siroire a apei - m/s;  | 0,5; 1; 3; 10; 20; (30);              |
|   - zapada transportata (intensitate)|                                       |
|     - kg/mp/s;                       | 0,5; 1; 3;                            |
|   - grindina-energ. de impact - J;   | 1; 10; 40; 150; (250);                |
|   - radiatie solara (efecte termice) |                                       |
|     intensitate - W/mp               | 300; 500; 700; 1000; (1120);          |
| b. SUBSTANTE CHIMICE ACTIVE - mg/mc: |                                       |
|   - sare marina                      | 300; 1000; 30000; 40000;              |
|   - dioxid de sulf                   | 1; 3; 5; 10; 20; 30; 40; 100; 300;    |
|   - hidrogen sulfurat                | 0,01; 0,1; 0,3; 0,5; 1; 3; 10; 15; 30;|
|                                      | 50; 100;                              |
|   - oxizi de azot                    | 0,01; 0,1; 0,3; 0,5; 1; 3; 10; 20; 30;|
|                                      | 100;                                  |
|   - amoniac                          | 0,3; 1; 3; 10; 35; 175;               |
|   - clor                             | 0,01; 0,1; 0,3; 0,6; 1; 3;            |
|   - acid clorhidric                  | 0,01; 0,1; 0,5; 1; 5;                 |
|   - acid fluorhidric                 | 0,003; 0,01; 0,03; 0,1; 1;            |
| c. SUBSTANTE MECANIC ACTIVE:         |                                       |
|   - sedimentare pulberi, viteza de   |                                       |
|     sedimentare - mg/mp/h;           |1; 3; 10; 20; 30; 40, 80;              |
|   - incarcare statica (aglomerare) - |                                       |
|     Kpa.                             | 0,1; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10;             |
|______________________________________|_______________________________________|

    B. CONDITII PARTICULARE
    Se indica aspectele particulare de caracterizare si exemplificare a factorilor si agentilor de mediu:
    - Ploaie: se caracterizeaza prin urmatorii parametri fizici:
        - intensitatea ploii;
        - distributia diametrului picaturii;
        - distributia vitezei de cadere;
        - temperatura picaturilor.

    Caracteristicile ploii (de la medie pana la lunga durata):

                                                                       Tabel 2
 ______________________________________________________________________________
|     Tipul de ploaie    | Intensitatea     | Diametrul         | Viteza de    |
|                        | limita           | caracteristic     | cadere - m/s |
|                        | superioara - l/h | al picaturii - mm |              |
|________________________|__________________|___________________|______________|
| Ploaie usoara          |         1,0      |      0,1 - 0,5    |   0,25 - 1   |
|________________________|__________________|___________________|______________|
| Ploaie moderata        |         4,0      |      0,5 - 1      |      1 - 2   |
|________________________|__________________|___________________|______________|
| Ploaie intensa         |          15      |        1 - 2      |      2 - 4   |
|________________________|__________________|___________________|______________|
| Ploaie puternica       |          40      |        2 - 5      |      4 - 7   |
|________________________|__________________|___________________|______________|
| Aversa                 |         100      |            3      |          6   |
|________________________|__________________|___________________|______________|

    - Grindina: se caracterizeaza prin urmatorii parametri fizici ai boabelor de gheata:
        - diametrul;
        - densitatea;
        - viteza de cadere;
        - energia de impact.
    Se iau in considerare boabele de grindina cu dimensiuni mari ce au efect distrugator.
    Densitatea boabelor este de circa 900 kg/mc.
    Viteza de cadere se determina cu formula:

         V = 5,16d

    unde:
    V = viteza de cadere, in m/s
    d = diametrul boabelor, in mm

    Energia de impact este calculata functie de masa si viteza de cadere.

    Caracteristicile boabelor de grindina (pentru diametre peste 20 mm):

                                                  Tabel 3
 _________________________________________________________
| Diametru | Masa  | Viteza de cadere | Energia de impact |
|   mm     |   g   |        m/s       |          J        |
|__________|_______|__________________|___________________|
|   20     |    4  |         23       |          1        |
|__________|_______|__________________|___________________|
|   50     |   59  |         36       |         39        |
|__________|_______|__________________|___________________|
|   60     |  102  |         40       |         81        |
|__________|_______|__________________|___________________|
|   70     |  162  |         43       |        151        |
|__________|_______|__________________|___________________|
|   80     |  241  |         46       |        257        |
|__________|_______|__________________|___________________|
|   90     |  344  |         49       |        411        |
|__________|_______|__________________|___________________|
|  100     |  471  |         52       |        627        |
|__________|_______|__________________|___________________|

    - Zapada:
    Densitatea zapezii cazute pe suprafete prezinta mari variatii.
    Zapada proaspat cazuta are o densitate variind intre 70 kg/mc si 150 kg/mc, iar densitatea unei zapezi vechi, tasate, atinge de la 200 kg/mc la 400 kg/mc.
    - Zapada transparenta: este o combinatie de vant cu zapada, in aceste conditii particulele fine pot patrunde prin fante sau prin imbinari.

    Fluxul orizontal de zapada functie de inaltime

                                    Tabel 4
 ____________________________________________
|  Inaltimea deasupra  |  Fluxul orizontal   |
|  solului             |  de zapada          |
|          m           |      g/mpsec        |
|______________________|_____________________|
|         10           |         310         |
|______________________|_____________________|
|          1           |         560         |
|______________________|_____________________|
|          0,5         |         800         |
|______________________|_____________________|
|          0,1         |        3000         |
|______________________|_____________________|

    - Praf - nisip:
    Principalul constituent a nisipurilor si prafurilor prezente in natura este cuartul.
    Eroziunea materialelor se produce in conditia in care praful si nisipul sunt combinate la curenti de aer cu viteza mare si/sau durate mari de actionare.
    - Dimensiunea particulelor - Caracterizare:
        - praf fin:     pana la 75 micrometri;
        - praf grosier: de la 75 micrometri pana la 150 micrometri;
        - nisip:        de la 150 micrometri pana la 1000 micrometri.

    Concentratii caracteristice de praf si nisip

                                     Tabel 5
 ____________________________________________
|        Zonare        |    Concentratie     |
|                      |    micrograme/mc    |
|______________________|_____________________|
| Rurala si suburbana  |      40 - 110       |
|______________________|_____________________|
| Urbana               |     100 - 450       |
|______________________|_____________________|
| Industriala          |     500 - 2000      |
|______________________|_____________________|

    Sedimentare de praf si nisip

                                     Tabel 6
 ____________________________________________
|           Zonare     | Sedimentare de praf |
|                      | si nisip mg/mp x ora|
|______________________|_____________________|
| Rurala si suburbana  |      0,4 - 15       |
|______________________|_____________________|
| Urbana               |       15 - 40       |
|______________________|_____________________|
| Industriala          |       40 - 80       |
|______________________|_____________________|

    Sedimentarea prafului si nisipului se poate produce:
    - prin sedimentarea in aer stagnant (statie);
    - prin sedimentare pe suprafete acoperite;
    - prin atractie electrostatica;
    - prin captare in deschideri inguste;
    Patrunderea prafului si nisipului poate sa apara astfel:
    - transport in interior prin circulatie fortata a aerului;
    - transport in interior prin agitatie termica a aerului;
    - pompare la interior prin dilatare si compresie termica a aerului sau prin variatia presiunii atmosferice.

    ANEXA 2

    AGENTI CHIMICI DIN ATMOSFERA - concentratii acceptate
    - ozon (O3) - 1 mg/mc;
    - dioxid de azot (NO2) - 0,15 mg/mc;
    - dioxid de sulf (SO2) - zone rurale - 0,5 mg/mc;
                           - zone urbane - 1,5 mg/mc;
                           - zone industriale - nivel considerat.
    - solutie amoniacala;
    - alte produse considerate in zona de situare.

    COROZIUNE ELECTRO CHIMICA INTRE METALE DIFERITE
    Nu se recomanda contactul direct intre urmatoarele metale:
    - zinc-fier (otel);
    - zinc-cupru;
    - fier (otel)-cupru;
    - aluminiu-fier (otel);
    - aluminiu-staniu (cositor);
    - aluminiu-cupru;
    - aluminiu-plumb;
    - aluminiu-zinc.

    ANEXA 3

    CORESPONDENTA INTRE PANTA (cm/m), MASURA UNGHIULUI SI LUNGIMEA PANTEI PENTRU 100 cm PROIECTIE ORIZONTALA A ACOPERISULUI

 ____________________________________________
|         | Panta                | lungimea  |
|_________|______________________| pantei    |
|  cm/m   | Masura unghiului     |    cm     |
|    %    | grade/minute/secunde |           |
|_________|______________________|___________|
|      5  |    2 grade  51' 45"  |    100,1  |
|     10  |    5 grade  42' 40"  |    100,5  |
|     15  |    8 grade  31' 50"  |    101,0  |
|     20  |   11 grade  18' 35"  |    102,0  |
|     25  |   14 grade  02' 10"  |    103,0  |
|_________|______________________|___________|
|   26,8  |   15 grade  00' 00"  |    103,5  |
|_________|______________________|___________|
|     30  |   16 grade  42' 00"  |    104,4  |
|     35  |   19 grade  17' 20"  |    105,9  |
|     40  |   21 grade  48' 10"  |    107,7  |
|     45  |   24 grade  13' 40"  |    109,6  |
|     50  |   26 grade  33' 50"  |    111,8  |
|_________|______________________|___________|
|   57,7  |   30 grade  00' 00"  |    115,4  |
|_________|______________________|___________|
|     60  |   30 grade  57' 50"  |    116,6  |
|     70  |   34 grade  59' 30"  |    122,0  |
|     80  |   38 grade  39' 40"  |    128,0  |
|     90  |   41 grade  59' 20"  |    134,5  |
|_________|______________________|___________|
|    100  |   45 grade  00' 00"  |    141,4  |
|_________|______________________|___________|
|    120  |   50 grade  11' 40"  |    156,2  |
|    140  |   54 grade  27' 45"  |    172,0  |
|    170  |   59 grade  32' 40"  |    197,2  |
|_________|______________________|___________|
|  173,2  |   60 grade  00' 00"  |    200,0  |
|_________|______________________|___________|
|    200  |   63 grade  26' 00"  |    223,6  |
|    250  |   68 grade  12' 00"  |    269,2  |
|    280  |   70 grade  20' 50"  |    293,3  |
|_________|______________________|___________|

    ANEXA 4

                   HARTI PRIVIND ZONAREA GEOCLIMATICA

    - zone seismice de calcul;
    - zonarea climatica;
    - zonarea climatica;
    - zonarea cu durata medie de stralucire a soarelui in sezonul cald;
    - zonarea incarcarilor date de vant;
    - zonarea potentialului vantului;
    - zonarea incarcarilor date de zapada;
    - zonarea repartitiei precipitatiilor medii anuale.

    Figura 1, reprezentand harta cu zone seismice de calcul conform P.100-92, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 776 bis din 5 noiembrie 2003, la pagina 28.

    Figura 2, reprezentand harta cu zonarea climatica conform SR.10907/1-97, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 776 bis din 5 noiembrie 2003, la pagina 29.

    Figura 3, reprezentand harta cu zonarea climatica conform STAS 6472/2-83, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 776 bis din 5 noiembrie 2003, la pagina 30.

    Figura 4, reprezentand harta cu zone seismice de calcul conform P.100-92, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 776 bis din 5 noiembrie 2003, la pagina 31.

    Figura 5, reprezentand harta cu zonarea incarcarilor date de vant conform STAS 10101/20-90, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 776 bis din 5 noiembrie 2003, la pagina 32.

    Figura 6, reprezentand harta cu zonarea potentialului vantului, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 776 bis din 5 noiembrie 2003, la pagina 33.

    Figura 7, reprezentand harta cu zonarea incarcarilor date de zapada conform STAS 10101/21-92, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 776 bis din 5 noiembrie 2003, la pagina 34.

    Figura 8, reprezentand harta cu zonarea repartitiei precipitatiilor medii anuale, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 776 bis din 5 noiembrie 2003, la pagina 33.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 606/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 606 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 606/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu