Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 565/1598/601 din 25 mai 2005

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 83/90/2002 pentru aprobarea Normelor privind aromele utilizate in alimente si sursele materiale pentru producerea lor

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII


SmartCity3

              Nr. 565 din 25 mai 2005
              AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
              Nr. 1.598 din 21 iunie 2005
              MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
              Nr. 601 din 7 iulie 2005
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 626 din 18 iulie 2005

    Vazand Referatul de aprobare al Directiei de sanatate publica nr. M.C. 6.547/2005,
    in temeiul prevederilor art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 57/2002, ale Hotararii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul sanatatii, presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 83/90/2002 pentru aprobarea Normelor privind aromele utilizate in alimente si sursele materiale pentru producerea lor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 250 din 15 aprilie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 1^1
    (1) Respectarea prevederilor prezentului ordin garanteaza functionarea eficace a pietei interne in privinta aromelor de fum utilizate sau destinate utilizarii in sau pe alimente, constituind baza care permite garantarea protectiei sanatatii umane si a intereselor consumatorilor.
    (2) Pentru realizarea scopului prevazut la alin. (1) prezentul ordin defineste:
    a) o procedura comunitara pentru evaluarea si autorizarea condensatelor de fum primare si fractiunilor de gudron primare utilizate sau destinate a fi utilizate ca atare in sau pe produsele alimentare ori pentru productia aromelor de fum derivate, utilizate sau destinate a fi utilizate in sau pe alimente;
    b) o procedura comunitara pentru stabilirea unei liste de condensate de fum primare si de fractii de gudron primare autorizate, prin excluderea tuturor celorlalte in cadrul Comunitatii, si a conditiilor lor de utilizare in sau pe alimente."
    2. Normele prevazute in anexa se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    - Alineatul (1) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) Prezentele norme se aplica:
    a) aromelor de fum utilizate sau destinate a fi utilizate in sau pe alimente;
    b) materiei prime pentru producerea aromelor de fum;
    c) conditiilor in care sunt preparate aromele de fum;
    d) alimentelor in care sau pe care sunt prezente aromele de fum."
    - La alineatul (2) al articolului 1 se introduc patru litere noi, literele f), g), h) si i), cu urmatorul cuprins:
    "f) condensat de fum primar - partea purificata pe baza de apa a fumului condensat si care se incadreaza in definitia <<aroma de fum>>;
    g) fractie de gudron primara - functia purificata din faza de inalta densitate a gudronului insolubil in apa a fumului condensat si care se incadreaza in definitia <<aroma de fum>>;
    h) produse primare - condensatele de fum primare si fractiile primare de gudron;
    i) aromele de fum derivate - aromele rezultate in urma procesarii produselor primare si care sunt utilizate sau destinate a fi utilizate in sau pe alimente pentru a imprima aroma de fum acestora."
    - La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Productia substantelor aromatizate este permisa, cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) lemnul utilizat pentru productia produselor primare trebuie sa nu fi fost tratat, in mod intentionat ori neintentionat, cu substante chimice timp de 6 luni inainte de taiere sau dupa, in afara de cazul in care nu se demonstreaza ca substanta utilizata pentru acest tratament nu degaja substante cu potential toxic in cursul combustiei;
    b) persoana care introduce pe piata produse primare trebuie sa demonstreze cu certificate sau cu documente corespunzatoare ca sunt respectate dispozitiile prevazute la lit. a);
    c) conditiile de productie a produselor primare sunt stabilite in anexa nr. 1 (anexa nr. 4 la norme). Faza uleioasa insolubila in apa, care reprezinta un produs secundar al procesului de fabricatie, nu trebuie utilizata pentru fabricarea aromelor de fum;
    d) produsele primare pot fi ulterior prelucrate prin procese fizice corespunzatoare pentru producerea aromelor de fum derivate, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile."
    - Dupa articolul 9^3 se introduc articolele 9^4 - 9^16 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 9^4
    (1) Utilizarea aromelor de fum in sau pe alimente va fi autorizata numai daca se demonstreaza in mod clar ca:
    a) nu prezinta nici un risc pentru sanatatea consumatorului;
    b) consumatorul nu este indus in eroare prin utilizarea lor.
    (2) Fiecare autorizare poate fi supusa unor conditii de utilizare specifice.
    (3) Nici o persoana nu este autorizata sa introduca pe piata o aroma de fum sau orice aliment in care sau pe care este prezenta o astfel de aroma, daca aroma de fum nu este un produs primar autorizat conform art. 9^5 sau daca nu este un derivat al acestui produs autorizat si daca conditiile de utilizare stabilite, autorizate prin prezentul ordin, nu sunt respectate.
    Art. 9^5
    (1) Lista produselor primare autorizate in cadrul Comunitatii, prin excluderea tuturor celorlalte, pentru utilizarea in sau pe alimente si/sau pentru productia aromelor de fum derivate se stabileste conform prevederilor Comitetului operativ pentru alimente care asista Comisia Europeana.
    (2) Pentru fiecare produs primar autorizat lista prevazuta la alin. (1) indica un cod unic pentru produsul respectiv, numele produsului, numele si adresa titularului autorizatiei, descrierea clara si caracterizarea produsului, conditiile de utilizare pe sau in anumite alimente ori categorii de alimente si data de la care produsul este autorizat.
    (3) In urma stabilirii listei mentionate la alin. (1) produsele primare se pot adauga la aceasta lista conform prevederilor stabilite de Comitetul operativ pentru alimente care asista Comisia Europeana.
    Art. 9^6
    (1) Pentru includerea unui produs primar in lista prevazuta la alin. (1) al art. 9^5, se inainteaza autoritatii nationale competente o cerere de autorizare.
    (2) Dupa depunerea cererii de autorizare prevazute la alin. (1), autoritatea nationala competenta are urmatoarele obligatii:
    a) sa instiinteze in scris solicitantul, in termen de 14 zile de la primirea cererii, mentionand data primirii acesteia;
    b) sa informeze imediat Autoritatea Europeana pentru Securitatea Alimentelor, denumita in continuare Autoritate;
    c) sa comunice Autoritatii cererea solicitantului, precum si toate informatiile suplimentare furnizate de solicitant.
    (3) Autoritatea informeaza imediat celelalte state membre si Comunitatea Europeana despre cerere si le comunica acestora cererea si toate informatiile suplimentare furnizate de solicitant.
    (4) Cererea de autorizare este insotita de informatiile si documentatia urmatoare:
    a) numele si adresa solicitantului;
    b) informatiile cuprinse in anexa nr. 2 (anexa nr. 5 la norme);
    c) declaratia motivata, afirmand ca produsul nu prezinta nici un risc pentru sanatatea consumatorului;
    d) un rezumat al dosarului.
    (5) Autoritatea publica un ghid detailat privind elaborarea si prezentarea cererii solicitantului*).
------------
    *) Pana la publicare, solicitantii trebuie sa respecte prevederile <<Ghidului de prezentare pentru evaluarea aditivului alimentar>> al Comitetului Stiintific pentru Alimentatie din 11 iulie 2001 sau in ultima versiune: http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out98_en.pdf.

    Art. 9^7
    (1) In termen de 6 luni de la primirea unei cereri de autorizare corecte Autoritatea decide daca produsul si utilizarea sa corespund prevederilor alin. (1) al art. 9^4. Autoritatea poate extinde perioada de 6 luni, avand obligatia de a informa solicitantul, precum si Comisia si statele membre cu privire la motivele intarzierii.
    (2) In cazul in care Autoritatea considera necesar, poate solicita persoanei responsabile de plasarea pe piata a produselor primare transmiterea de informatii suplimentare, in termen de maximum 12 luni. In acest caz, data limita stabilita la alin. (1) este suspendata pana la comunicarea informatiilor. In mod similar, acest termen este suspendat pentru a permite solicitantului pregatirea informatiilor orale sau scrise.
    (3) In vederea avizarii, Autoritatea are urmatoarele obligatii:
    a) sa verifice conformitatea documentelor cu prevederile alin. (4) al art. 9^6, precum si detaliile furnizate de solicitant, caz in care cererea este acceptata;
    b) sa informeze solicitantul, Comisia si statele membre daca cererea nu este acceptata.
    (4) In cazul acordarii avizului favorabil pentru autorizarea produsului evaluat, acest aviz include:
    a) conditiile sau restrictiile legate de utilizarea produsului primar evaluat, fie ca atare si/sau aroma de fum derivata in sau pe alimente ori categorii de produse alimentare specifice;
    b) evaluarea metodei analitice propuse in conformitate cu prevederile pct. 4 din anexa nr. 2 (anexa nr. 5 la norme), daca aceasta corespunde scopurilor de control propuse.
    (5) Autoritatea va inainta avizul sau Comisiei, statelor membre si solicitantului.
    (6) Autoritatea va publica avizul sau dupa excluderea informatiilor considerate confidentiale, conform art. 9^14.
    Art. 9^8
    (1) In termen de 3 luni de la primirea avizului Autoritatii, Comisia pregateste un proiect de masuri in ceea ce priveste includerea unei substante in lista prevazuta la alin. (1) al art. 9^5, luand in considerare atat prevederile alin. (1) al art. 9^4, ale legislatiei comunitare, cat si alte prevederi legale in domeniu. Daca proiectul de masuri nu corespunde cu avizul Autoritatii, Comisia va inainta un memoriu explicativ pentru motivarea diferentelor.
    (2) Masura prevazuta la alin. (1) se concretizeaza in:
    a) un proiect de regulament care amendeaza lista mentionata la alin. (1) al art. 9^5; prin includerea produsului primar pe lista produselor autorizate, conform prevederilor alin. (2) al art. 9^5;
    b) un proiect de decizie, adresat solicitantului, respingand autorizarea solicitata.
    (3) Masura este adoptata in conformitate cu prevederile stabilite de Comitetul operativ pentru alimente care asista Comisia Europeana. Comisia informeaza fara intarziere solicitantul despre hotararea sa.
    (4) Autorizarea acordata conform prevederilor stabilite prin prezentul ordin este valabila in intreaga Comunitate pentru o perioada de 10 ani si este reinnoita in conformitate cu prevederile art. 9^11.
    (5) Dupa acordarea autorizatiei titularul acesteia sau oricare alt operator din industria alimentara care utilizeaza produsul primar ori aroma de fum autorizata trebuie sa respecte orice conditie sau restrictie de utilizare cuprinsa in autorizatie.
    (6) Titularul autorizatiei informeaza imediat Comisia asupra unor informatii stiintifice ori tehnice noi care ar afecta evaluarea securitatii produsului primar sau a aromei de fum derivate autorizate, in relatie cu sanatatea umana. Daca este necesar, Autoritatea va revizui evaluarea.
    (7) Acordarea autorizatiei nu exclude raspunderea civila sau penala a oricarui operator din industria alimentara in privinta produsului primar, aromei de fum derivate autorizate sau produsului alimentar continand produsul primar ori aroma de fum derivata autorizata.
    Art. 9^9
    (1) In termen de 18 luni de la intrarea in vigoare a prezentului ordin operatorii de intreprinderi prezinta o cerere conform prevederilor art. 9^6, in vederea stabilirii unei liste comunitare initiale a produsilor primari autorizati, care se stabileste numai dupa ce Autoritatea a emis un aviz favorabil pentru fiecare produs primar pentru care s-a inaintat o cerere acceptata in aceasta perioada.
    (2) Cererile pentru care Autoritatea nu a emis un aviz favorabil, motivat de nerespectarea datelor limita pentru transmiterea informatiilor suplimentare de catre solicitant, conform prevederilor alin. (2) al art. 9^7, vor fi excluse din lista comunitara initiala.
    (3) In termen de 3 luni dupa receptionarea tuturor avizelor prevazute la alin. (1), Comisia intocmeste un proiect de regulament pentru stabilirea listei initiale conform dispozitiilor alin. (1) si (2) ale art. 9^5.
    Art. 9^10
    (1) Titularul autorizatiei poate cere modificarea acesteia conform prevederilor art. 9^6.
    (2) Cand este cazul, Autoritatea va preciza din proprie initiativa sau ca urmare a solicitarii unui stat membru ori a Comisiei daca autorizatia corespunde prevederilor art. 9^7.
    (3) Comisia va examina fara intarziere avizul Autoritatii si va pregati un proiect de decizie.
    (4) Un proiect de masuri care modifica autorizatia trebuie sa specifice orice modificari necesare asupra conditiilor de utilizare si, daca este cazul, restrictiilor legate de aceasta autorizatie.
    (5) Masura definitiva, respectiv modificarea, suspendarea sau revocarea autorizatiei, va fi adoptata conform prevederilor stabilite de Comitetul operativ pentru alimente care asista Comisia Europeana.
    (6) Comisia va informa fara intarziere titularul autorizatiei asupra masurii luate.
    Art. 9^11
    (1) Autorizatiile acordate cu respectarea prevederilor prezentului ordin trebuie reinnoite la o perioada de 10 ani, la cererea adresata Comunitatii de catre titularul autorizatiei cel tarziu cu 18 luni inainte de data expirarii.
    (2) Cererea trebuie insotita de urmatoarele informatii si documente:
    a) o referire la autorizatia initiala;
    b) toate informatiile disponibile privind punctele prevazute in anexa nr. 2 (anexa nr. 5 la norme), care completeaza informatiile deja trimise Autoritatii in cursul evaluarii initiale si o actualizeaza conform celor mai recente progrese stiintifice si tehnice;
    c) o declaratie motivata care atesta ca produsul nu prezinta nici un risc pentru sanatatea consumatorului.
    (3) In cazul in care din motive independente de vointa titularului autorizatiei, cu o luna inainte de data expirarii nu se ia nici o decizie in privinta reinnoirii autorizatiei, perioada de autorizatie a produsului este prelungita automat timp de 6 luni. Comisia va informa titularul autorizatiei si statele membre asupra acestei intarzieri.
    Art. 9^12
    (1) In prima etapa a plasarii pe piata a unui produs primar autorizat sau a unei arome de fum autorizate, derivata din produsi autorizati specificati in lista prevazuta la alin. (1) al art. 9^5, operatorii din industria alimentara se obliga sa transmita operatorului din industria alimentara care primeste produsul urmatoarele informatii:
    a) codul produsului autorizat, asa cum se indica in lista prevazuta la alin. (1) al art. 9^5;
    b) conditiile de utilizare a produsului autorizat, stabilite in lista prevazuta la alin. (1) al art. 9^5;
    c) in cazul unei arome de fum derivate, relatia cantitativa cu produsul primar; aceasta va fi exprimata in termeni clari si lizibili, astfel incat operatorul din industria alimentara destinatar sa poata utiliza aroma de fum derivata in conformitate cu conditiile de utilizare stabilite in lista prevazuta la alin. (1) al art. 9^5.
    (2) In toate etapele consecutive plasarii pe piata a produselor prevazute la alin. (1), operatorii din industria alimentara se asigura ca informatiile detinute in conformitate cu prevederile alin. (1) sunt transmise operatorilor din industria alimentara care primesc produsele.
    (3) Operatorii din industria alimentara trebuie sa dispuna de sisteme si proceduri care sa permita identificarea furnizorului si destinatarului produselor prevazute la alin. (1).
    Art. 9^13
    (1) Cererile de autorizare, informatiile suplimentare furnizate de solicitanti si avizele emise de Autoritate, excluzand informatiile confidentiale, sunt accesibile publicului in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
    (2) Pentru rezolvarea cererilor de acces la documentele sale, Autoritatea trebuie sa aplice principiile prevazute de Regulamentul nr. 1.049/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul publicului la documentele Parlamentului European, ale Consiliului si ale Comunitatii.
    (3) Statele membre vor rezolva cererile de acces la documentele primite conform prevederilor prezentului ordin, prin respectarea prevederilor art. 5 din Regulamentul nr. 1.049/2001/CE.
    Art. 9^14
    (1) Solicitantul poate indica informatiile comunicate conform prevederilor art. 9^6 si care sunt considerate confidentiale, deoarece dezvaluirea lor poate prejudicia semnificativ pozitia sa competitiva si, in acest caz, va inainta o justificare verificabila.
    (2) Comisia stabileste, dupa consultarea solicitantului, informatiile confidentiale si informeaza atat solicitantul, cat si Autoritatea asupra deciziei sale.
    (3) Urmatoarele informatii nu sunt considerate confidentiale:
    a) numele si adresa solicitantului si numele produsului;
    b) in cazul unui aviz favorabil pentru autorizarea unui produs evaluat, informatiile prevazute la alin. (2) al art. 9^5;
    c) informatiile prezentand un interes direct pentru evaluarea sigurantei produsului;
    d) metoda analitica prevazuta la pct. 4 din anexa nr. 2 (anexa nr. 5 la norme).
    (4) Respectand prevederile prezentului ordin, Autoritatea va furniza, la cererea Comisiei si a statelor membre, toate informatiile pe care le detine.
    (5) Comisia, Autoritatea si statele membre vor lua masurile necesare pentru a garanta confidentialitatea informatiilor pe care le primesc conform prevederilor prezentului ordin, cu exceptia informatiilor care trebuie facute publice daca circumstantele impun aceasta in scopul protejarii sanatatii umane.
    (6) Daca un solicitant retrage sau a retras cererea sa, Autoritatea, Comisia si statele membre vor respecta confidentialitatea informatiilor comerciale si industriale primite, incluzand informatiile privind cercetarea si dezvoltarea, precum si informatiile a caror confidentialitate a facut obiectul unei divergente intre Comisie si solicitant.
    Art. 9^15
    Informatiile continute in cererea introdusa conform prevederilor art. 9^6 nu pot fi utilizate pentru profitul altui solicitant daca acesta nu a stabilit cu titularul autorizatiei, in mod expres, posibilitatea utilizarii acestor informatii.
    Art. 9^16
    (1) Autoritatile competente vor asigura ca inspectiile si alte masuri de control adecvate sunt efectuate conform prevederilor prezentului ordin.
    (2) Cand este necesar si la cererea Comisiei, Autoritatea va contribui la elaborarea de ghiduri tehnice privind recoltarea si testarile, pentru a facilita o abordare coordonata pentru implementarea dispozitiilor prevazute la alin. (1).
    (3) Daca este necesar, Comisia, dupa solicitarea unei asistente stiintifice si tehnice din partea Autoritatii, adopta criteriile de calitate pentru metodele analitice validate, propuse conform pct. 4 din anexa nr. 2 la prezentul ordin, incluzand substantele ce trebuie masurate conform prevederilor stabilite de Comitetul operativ pentru alimente care asista Comisia Europeana."
    3. Modificarile la anexele la prezentul ordin si la lista prevazuta in alineatul (1) al articolului 9^5 sunt adoptate ulterior, prin ordin al ministrului sanatatii, conform prevederilor stabilite de Comitetul operativ pentru alimente care asista Comisia Europeana, dupa consultarea Autoritatii, pentru a se obtine avizul stiintific si/sau tehnic al acesteia.
    4. Prevederile articolelor 9^6 - 9^8 se aplica mutatis mutandis.
    5. Dupa anexa nr. 3 la norme se introduc doua anexe noi, anexa nr. 4 si anexa nr. 5 la norme, avand continutul prevazut in anexele nr. 1 si 2 la prezentul ordin.
    6. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentele norme."
    Art. 2
    Directia de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii, Directia generala pentru siguranta alimentelor din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si Directia generala elaborare strategii, politici sectoriale de piata din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale impreuna cu directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti si directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin transpune Regulamentul nr. 2.065/2003 EC al Parlamentului si Consiliului European privind substantele aromatizante destinate a fi folosite in sau pe alimente, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) L 309 din 26 noiembrie 2003.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 6 luni de la data publicarii, cu exceptia art. 9^4 - 9^16, care intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

                        Ministrul sanatatii,
                        Mircea Cinteza

                        p. Presedintele Autoritatii Nationale
                        Sanitare Veterinare si pentru
                        Siguranta Alimentelor,
                        Dan Marcu,
                        secretar de stat

                        Ministrul agriculturii,
                        padurilor si dezvoltarii rurale,
                        Gheorghe Flutur

    ANEXA 1
    (anexa nr. 4 la norme)

                                    CONDITII
                       pentru productia produselor primare

    1. Fumul este produs din lemn [conform art. 3 alin. 2^1 lit. a)]. Se pot adauga plante aromatizante, condimente, crengute de ienupar, crengute, ace si conuri de arbori rasinosi din familia pinacee (Picea), daca acestea nu contin reziduuri in urma unui tratament chimic intentionat sau neintentionat si daca sunt in conformitate cu prevederile specifice ale legislatiei in vigoare. Materia prima este supusa combustiei controlate, distilarii uscate sau tratamentului cu abur supraincalzit in atmosfera de oxigen controlat, la o temperatura de maximum 600 grade C.
    2. Fumul este condensat. Pentru separarea fazelor se pot adauga apa si/sau solventi, fara a veni in contradictie cu legislatia in vigoare. Se pot utiliza procese fizice pentru izolare, fractionare si/sau purificare, in scopul obtinerii urmatoarelor faze:
    a) condensat de fum primar pe baza de apa, ce contine in principal acizi carboxilici, compusi carbonilici si fenolici, avand un continut maxim de:
    - benzo (a) piren 10 micrograme/kg;
    - benzo (a) antracen 20 micrograme/kg;
    b) faza de gudron de inalta densitate insolubila in apa care in cursul separarii fazelor va precipita si care nu se utilizeaza ca atare in productia aromelor de fum, dar numai dupa procesare fizica corespunzatoare pentru a se obtine fractii cu continut scazut de hidrocarburi policiclice aromatice denumite fractii de gudron primar, avand un continut maxim de:
    - benzo (a) piren 10 micrograme/kg;
    - benzo (a) antracen 20 micrograme/kg;
    c) faza uleioasa insolubila in apa.
    Daca in cursul operatiei de condensare si dupa aceasta nu se produce separarea fazelor, condensatul de fum obtinut se considera faza de gudron de inalta densitate insolubila in apa si trebuie prelucrata prin procese fizice corespunzatoare pentru a se obtine fractii de gudron primare care corespund limitelor specificate.

    ANEXA 2
    (anexa nr. 5 la norme)

                                INFORMATII
    necesare pentru evaluarea stiintifica a produselor primare

    Aceste informatii trebuie sa corespunda prevederilor alin. (4) al art. 9^6. Fara a veni in contradictie cu prevederile alin. (2) al art. 9^7, informatiile urmatoare trebuie incluse in cererea de autorizatie mentionata in art. 9^6:
    1. specia de lemn utilizata pentru productia produsului primar;
    2. informatii detaliate privind metodele de productie a produselor primare si asupra procesarii ulterioare pentru productia aromelor de fum derivate;
    3. compozitia chimica calitativa si cantitativa a produsului primar si caracterizarea fractiei care nu a fost identificata. Specificatiile chimice ale produselor primare si informatiile asupra stabilitatii si gradului de variabilitate al compozitiei chimice sunt foarte importante. Partile neidentificate, de exemplu cantitatea de substante cu structura chimica neidentificata, trebuie redusa la minimum si caracterizata prin metode analitice corespunzatoare, de exemplu prin metode cromatografice si spectrometrice;
    4. metoda analitica validata pentru recoltarea, identificarea si caracterizarea produsului primar;
    5. informatii asupra cantitatilor prevazute a fi utilizate in sau pe alimente ori categorii de alimente specifice;
    6. date toxicologice privind aromele de fum   elaborate de Comitetul Stiintific pentru Alimentatie in raportul sau din 25 iunie 1993 sau in forma actualizata a raportului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 601/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 601 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 601/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu