Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 6 din 4 ianuarie 2010

privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 32 din 15 ianuarie 2010In temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4), al art. 1561 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al pct. 80 alin. (2)-(3) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. I.

Art. 2. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 306 „Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic", cod MFP 14.13.03.02/p, prevăzut în anexa nr. II, precum şi modelul şi conţinutul formularului „Decizie privind perioada fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată", cod MFP 14.13.02.02/p, prevăzut în anexa nr. III.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului 306 „Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic", cod MFP 14.13.03.02/p, sunt prevăzute în anexa nr. IV

Art. 4. - (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. -Anexele nr. I-IV fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

ANEXA Nr. I

PROCEDURA

pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA

CAPITOLUL I

Depunerea cererii şi a documentelor justificative

1.   Organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată, denumit în continuare organ fiscal competent, poate aproba utilizarea altei perioade fiscale decât luna sau trimestrul, la solicitarea persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, în condiţiile prevăzute de pct. 80 alin. (2)-(3) din normele metodologice, respectiv:

-   semestrul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operaţiuni impozabile numai pe maximum 3 luni calendaristice dintr-un semestru;

- anul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operaţiuni impozabile numai pe maximum 6 luni calendaristice dintr-o perioadă de un an calendaristic.

2. In vederea utilizării ca perioadă fiscală a semestrului sau a anului calendaristic, persoana impozabilă trebuie să depună o cerere justificată la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie a anului pentru care se exercită opţiunea.

3. Cererea se completează pe formularul 306 „Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic", cod MFP 14.13.03.02/p, prevăzut în anexa nr. II la ordin.

4.  Cererea se depune direct la registratura organului fiscal competent ori la poştă, prin scrisoare recomandată.

5.  Cererea va fi însoţită de documente din care să rezulte activitatea desfăşurată şi periodicitatea acesteia, şi anume:

a) declaraţie pe propria răspundere privind activitatea efectiv desfăşurată;

b)  balanţele de verificare întocmite pentru anul anterior, contracte sau comenzi, după caz;

c) jurnalul de vânzări întocmit pentru anul fiscal anterior;

d) alte documente relevante pentru luarea deciziei.

6.  Cererea se soluţionează în termenul prevăzut de art. 70 din Codul de procedură fiscală.

CAPITOLUL II

Analiza documentelor şi emiterea deciziei

1.  Zilnic, cererile contribuabililor împreună cu documentaţia anexată se transmit spre soluţionare compartimentului analiză de risc din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.

2.  Compartimentul de specialitate analizează cererea şi documentele anexate, urmărind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la cap. I.

3.1.  In cazul în care, pentru fundamentarea deciziei, sunt necesare informaţii suplimentare relevante, organul fiscal va solicita contribuabilului, în scris, prezentarea acestora.

3.2.  In acest caz, termenul prevăzut pentru soluţionarea cererii se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării şi data primirii documentelor solicitate, potrivit prevederilor art. 70 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

4. In urma analizei efectuate, compartimentul de specialitate întocmeşte Referatul de analiză, prevăzut în anexa la prezenta procedură, prin care propune aprobarea sau respingerea cererii.

5.1.  In baza Referatului de analiză, compartimentul de specialitate întocmeşte, în două exemplare, Decizia privind perioada fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată, prevăzută în anexa nr. III la ordin.

5.2.  Referatul de analiză şi Decizia privind perioada fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi se aprobă de conducătorul organului fiscal.

6. După aprobare, compartimentul de specialitate comunică persoanei impozabile Decizia privind perioada fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 44 din Codul de procedură fiscală.

7.1. In cazul deciziilor de aprobare a perioadei fiscale pentru taxa pe valoarea adăugată, o copie a deciziei se transmite compartimentului cu atribuţii în gestionarea Registrului contribuabililor, care operează modificarea în vectorul fiscal al persoanei impozabile.

7.2.   Dosarul solicitării, inclusiv în cazul deciziilor de respingere a perioadei fiscale, se transmite compartimentului cu atribuţii în gestionarea dosarului fiscal, în vederea arhivării la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

7.3.  Dosarul solicitării cuprinde:

- cererea persoanei impozabile;

- documentaţia anexată cererii;

- Referatul de analiză;

-  un exemplar din Decizia privind perioada fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată.

8.   Perioada fiscală aprobată este valabilă începând cu termenele de declarare şi plată următoare datei comunicării Deciziei privind perioada fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată şi se menţine pe durata păstrării condiţiilor prevăzute la cap. I pct. 1.

9. La data modificării condiţiilor care au stat la baza aprobării perioadei fiscale prin decizia mai sus menţionată, persoana impozabilă este obligată să înştiinţeze în scris organul fiscal competent, prin completarea unei declaraţii de menţiuni, în vederea actualizării vectorului fiscal pentru taxa pe valoarea adăugată.

ANEXA la procedură

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂDE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală a Finanţelor Publice...............

Administraţia Finanţelor Publice.................

Nr.

Avizat

Şef compartiment specialitate,

Aprobat

Conducătorul unităţii fiscale,

REFERAT  DE  ANALIZĂ

A.  Date de identificare a persoanei impozabile

Denumire......................................................................................................

Cod de înregistrare în scopuri de TVA..........................................................

Domiciliu fiscal.............................................................................................

Obiect de activitate principal.........................................................................

Cod CAEN..................................................................................................

B. Analiza documentară a cererii nr............./data

Au fost analizate următoarele documente:

-

-

-

C. Analiza informaţiilor deţinute de organul fiscal

Au fost analizate următoarele informaţii:

-

-

-

D. Concluzii:

a) Se propune aprobarea cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală a semestrului/ anului calendaristic    |_|

b) Se propune respingerea cererii, având în vedere următoarele:                                                |_|

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ ........................................................

                                                 

Intocmit,

ANEXA Nr. II*)

Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic

306

Nr. de înregistrare ca operator

de date cu caracter personal 759

  ANUL:

DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE

DENUMIRE

COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA

RO

ŢARA DE REZIDENŢĂ

JUDEŢ

SECTOR

LOCALITATE

STRADA

NR.

BLOC

SC.

ET.

AP.

COD POŞTAL

TELEFON

FAX

E-MAIL

DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI/REPREZENTANTULUI FISCAL

DENUMIRE / NUME, PRENUME

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

DOMICILIUL FISCAL

COD POŞTAL

TELEFON

FAX

E-MAIL

Solicit aprobarea utilizării ca perioadă fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată a:

semestrului calendaristic

anului calendaristic

Anexez următoarele documente:

Numele persoanei care face cererea

Funcţia

Ştampila

Semnătura

Se completează de personalul organului fiscal

Organ fiscal

Număr înregistrare

Data înregistrare

/

/

Numele persoanei care a verificat

Cod MFP: 14.13.03.02/p

*) Anexa nr. II este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. III

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală a Finanţelor Publice..................................

Administraţia Finanţelor Publice...........................................

Str....................................nr.......................

Localitatea...................................................

Nr....................../data..................................

Aprobat/Data..........

Conducătorul unităţii fiscale,

Semnătura

...............................................................

DECIZIE

privind perioada fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată

Către:

Denumirea persoanei impozabile............................................, cu domiciliul fiscal/adresa din România unde pot fi examinate evidenţele şi documentele: localitatea..........................., str..................nr....., bl....., sc....., ap....., sectorul/judeţul...................

Cod de înregistrare în scopuri de TVA..........................................

In baza art. 1561 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a cererii nr.................din data de......................, vă comunicăm următoarele:

• Se aprobă perioada fiscală:

- semestrul calendaristic         |__|

- anul calendaristic                 |__|

• Nu se aprobă cererea          |__|

Motivaţia respingerii:........................................................................................................................................................................ ..........................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Utilizarea perioadei fiscale aprobate prin prezenta decizie este valabilă de la data comunicării, pe durata păstrării condiţiilor prevăzute la pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

La data modificării condiţiilor care au stat la baza aprobării perioadei fiscale prin prezenta decizie, persoana impozabilă este obligată să înştiinţeze în scris organul fiscal competent, prin completarea unei declaraţii de menţiuni, în vederea actualizării vectorului fiscal pentru taxa pe valoarea adăugată.

Impotriva prezentului înscris cel interesat poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu prevederile art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 207 din acelaşi act normativ.

Verificat,

Funcţia

Numele şi prenumele.........................................

Data.................................................................

Semnătura........................................................

Intocmit,

Funcţia

Numele şi prenumele........................................

Data.................................................................

Semnătura........................................................

Cod MFP 14.13.02.02/p

ANEXA Nr. IV

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului 306 „Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic", codMFP14.13.03.02/p

Denumirea formularului: Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic

Cod MFP: 14.13.03.02/p

Format: A4/t1

Caracteristici de tipărire:

- se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare, cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie gratuit.

Se difuzează: gratuit.

Se utilizează la: aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite sau nestabilite în România.

Se întocmeşte de: persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite sau nestabilite în România.

Circulă: -în format electronic, la organul fiscal competent;

- în format hârtie, în două exemplare listate, semnate şi ştampilate, potrivit legii, din care:

- un exemplar la solicitant;

- un exemplar la organul fiscal.

Se păstrează:

- formatul electronic, în arhiva de documente electronice;

- formatul hârtie, la dosarul fiscal al solicitantului.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 6/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 6 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 6/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu