Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 560 din 24 aprilie 2009

pentru aprobarea Normelor privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializa si dializa peritoneala în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu furnizorii din sectorul privat, castigatori ai licitatiei nationale pentru centrele-pilot, si alti furnizori privati de servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala autorizati si evaluati în conditiile legii

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 283 din 30 aprilie 2009Având în vedere Referatul de aprobare nr. D.G. 810 din 23 aprilie 2009, Hotărârea Guvernului nr. 1.487/2004 privind achiziţionarea serviciilor medicale de hemodializă şi dializă peritoneală, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.347/477/2004 privind desemnarea centrelor-pilot pentru contractarea cu operatori privaţi a unor servicii medicale de dializă în regim ambulatoriu, Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009, precum şi Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2009,

în temeiul titlului VIII „Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializă şi dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câştigători ai licitaţiei naţionale pentru centrele-pilot, şi alţi furnizori privaţi de servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate în a căror rază administrativ-teritorială funcţionează centrele-pilot şi alţi furnizori privaţi de servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, precum şi furnizorii desemnaţi câştigători ai licitaţiei naţionale pentru centrele-pilot şi alţi furnizori privaţi de servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 236/2006 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializă şi dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câştigători ai licitaţiei naţionale pentru centrele-pilot, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 28 iunie 2006, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Irinel Popescu

ANEXĂ

NORME

privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializă şi dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câştigători ai licitaţiei naţionale pentru centrele-pilot, şi alţi furnizori privaţi de servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii

1. Dispoziţii generale

1.1. Casele de asigurări de sănătate sunt împuternicite să reprezinte Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în relaţia cu furnizorii din sectorul privat, desemnaţi câştigători ai licitaţiei naţionale pentru centrele-pilot, şi alţi furnizori privaţi de servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, denumiţi în continuare furnizori.

1.2. In calitate de reprezentanţi locali ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate sunt obligate să nominalizeze un număr adecvat de persoane care vor analiza, verifica şi valida declaraţiile de servicii lunare, cu respectarea confidenţialităţii datelor [centralizatorul şi desfăşurătorul privind evidenţa după CNP al bolnavilor cu insuficienţă renală cronică (IRC) în stadiu uremie, beneficiari de hemodializă (HD) şi dializă peritoneală (DP) din centrele-pilot şi centrele private (furnizori privaţi de servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală), precum şi sumele aferente], ale furnizorului pentru fiecare centru-pilot şi centru privat. Aceste persoane vor fi nominalizate prin decizie a preşedintelui-director general al casei de asigurări de sănătate. Numele persoanelor responsabile vor fi comunicate Direcţiei programe naţionale din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu menţiunea că orice modificare ulterioară a acestora să fie comunicată.

1.3. Transportul nemedicalizat al bolnavilor constanţi, în vederea efectuării şedinţelor de hemodializă, de la şi la domiciliu, precum şi transportul lunar al medicamentelor şi materialelor sanitare necesare dializei peritoneale sunt incluse în serviciul de hemodializă şi, respectiv, de dializă peritoneală, excepţie făcând nanicii şi copiii cu vârste peste 18 ani pentru care transportul în alt judeţ se face de către serviciul de ambulanţă.

1.4. La nivelul centrelor-pilot şi centrelor private se acordă servicii de hemodializă în regim ambulatoriu atât bolnavilor aflaţi constant în evidenţă (bolnav constant), în limita a 152 de şedinţe/an pentru tratamentul continuu, cât şi celor trataţi temporar (bolnav temporar), precum şi servicii de dializă peritoneală bolnavilor aflaţi constant în evidenţă.

Bolnavul constant este bolnavul tratat prin dializă pentru IRC în stadiu uremie, care necesită tratament substitutiv renal (FG<15mL/min/1,73mp), înregistrat în Registrul de evidenţă a bolnavilor dializaţi din centrul-pilot şi centrul privat în care bolnavul beneficiază de şedinţe de hemodializă.

Bolnavul temporar este bolnavul care necesită tratament în centrul-pilot sau în centrul privat pentru mai puţin de 6 săptămâni, respectiv:

- bolnavul cu dializă pentru IRC în stadiu uremie, înregistrat în Registrul de evidenţă a bolnavilor dializaţi al unui alt centru de dializă, tratat ca urmare a transferului temporar, realizat cu respectarea condiţiilor şi formalităţilor de transfer prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004;

- bolnavul titular al cârdului european de asigurări de sănătate sau al certificatului provizoriu de înlocuire a acestuia, emis în aplicarea regulamentelor nr. 1.408/71/CEE şi nr. 574/72/CEE de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, în perioada de valabilitate a acestuia.

Bolnavul nou este bolnavul la care iniţierea tratamentului (primele 6-12 şedinţe de hemodializă, respectiv primele 14- 21 de zile de tratament prin dializă peritoneală) s-a realizat într-o unitate sanitară cu paturi, în condiţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004. Bolnavul nou poate fi inclus în tratament, în cadrul programului, avându-se în vedere încadrarea în volumul estimat de servicii şi în sumele contractate.

Bolnavul nou va fi raportat potrivit tabelelor prevăzute în anexele Aşi B la pacienţii transferaţi temporar, trecând la rubrica Observaţii: «N», un set minim de informaţii ce fundamentează necesitatea introducerii în tratament, precum şi precizarea dacă este un bolnav nou, introdus pe un post vacantat, este un bolnav nou, suplimentar numărului de bolnavi contractat, dar cu încadrare în volumul de servicii estimat contractat, sau este un bolnav nou, suplimentar numărului de bolnavi contractat şi peste valoarea estimată.

Pacienţii nou-introduşi în tratament se raportează la Registrul Renal Român, în termen de 48 de ore, cu obligativitatea înştiinţării Registrului Renal Român despre orice modificare survenită (devine pacient constant, transfer în alt centru, deces, trecerea la alt tip de dializă, transplant etc).

2. Raportarea serviciilor de dializă

2.1. Furnizorul va transmite caselor de asigurări de sănătate, în original (două exemplare) şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu respectarea confidenţialităţii datelor, declaraţia de servicii lunară (centralizatorul şi desfăşurătorul privind evidenţa după CNP a bolnavilor cu IRC în stadiu uremie, beneficiari de hemodializă şi dializă peritoneală din centrele-pilot şi din centrele private, precum şi sumele aferente), în formatul prevăzut în anexele Aşi B. Documentele vor fi certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii şi vor fi semnate de:

- reprezentantul legal al furnizorului;

- directorul economic al furnizorului;

- medicul-şef/coordonatorul centrului-pilot;

- persoana care întocmeşte documentele.

2.2. Documentele menţionate la pct. 2.1 se vor realiza în baza evidenţelor tehnico-operative conduse la nivelul centrelor-pilot şi al centrelor private şi se vor depune la casele de asigurări de sănătate lunar, în primele 3 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

2.3. Netransmiterea de către furnizor a documentelor menţionate la pct. 2.1 exonerează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate de obligaţia plăţii pentru luna respectivă.

2.4. Nerespectarea de către furnizor a termenului menţionat la pct. 2.2, precum şi existenţa unor erori în raportare vor atrage decalarea termenului de plată cu un număr de zile lucrătoare egal cu numărul zilelor cu care furnizorul a depăşit termenul, respectiv până la raportarea corectă.

2.5. După analiza, verificarea şi validarea declaraţiilor de servicii lunare transmise de furnizor, în termen de 4 zile lucrătoare, după perioada prevăzută la pct. 2.2, ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea, casele de asigurări de sănătate sunt obligate să transmită Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu respectarea confidenţialităţii datelor, declaraţia de servicii lunară a furnizorului (centralizatorul şi desfăşurătorul privind evidenţa după CNP a bolnavilor cu IRC în stadiu uremie, beneficiari de hemodializă şi dializă peritoneală din centrele-pilot şi centrele private, precum şi sumele aferente), în original şi în format electronic. Declaraţia de servicii lunară va fi certificată în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii şi va fi semnată din partea casei de asigurări de sănătate de:

- preşedinte-director general;

- director executiv relaţii cu furnizorii;

- medic-şef;

- persoana care verifică documentele.

2.6. Direcţia programe naţionale din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate va verifica numărul de bolnavi contractaţi, respectarea volumului de servicii prevăzut în contract şi încadrarea în valoarea contractului pentru fiecare centru-pilot şi centru privat.

2.7. După aplicarea prevederilor pct. 2.6, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va notifica în scris furnizorului observaţiile sale. Notificarea se va transmite în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea în original a declaraţiei de servicii lunare validate, de la casele de asigurări de sănătate.

2.8. Furnizorul, în baza notificării primite de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, emite factura fiscală, pe care o trimite în original la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

2.9. Trimestrial, se poate realiza regularizarea care se aplică perioadei de la începutul derulării contractului până la sfârşitul trimestrului respectiv sau perioadei de la ultima regularizare până la sfârşitul trimestrului respectiv, cu încadrarea în sumele contractate.

2.10. Inaintea regularizării, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va transmite Registrului Renal Român, pentru verificare şi validare, datele legate de bolnavi, raportate lunar de furnizori.

3. Controlul raportării serviciilor de dializă

3.1. Controlul serviciilor de dializă raportate de furnizori se realizează de casele de asigurări de sănătate trimestrial, la centrele-pilotşi la centrele private nominalizate, până la data de 15 a lunii următoare trimestrului pentru care se face controlul.

3.2. Controlul va urmări, în principal, următoarele:

a) acurateţea şi validarea datelor colectate şi raportate;

b) eventuale disfuncţionalităţi;

c) orice alte date relevante, inclusiv date prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004.

3.3. In urma fiecărui control se va întocmi un raport care va fi transmis Direcţiei programe naţionale din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în vederea regularizării trimestriale.

3.4. Controlul anual se va efectua până la data de 15 februarie a anului următor.

4. Decontarea serviciilor de dializă

4.1. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate decontează lunar serviciile de dializă realizate în luna anterioară celei pentru care se face decontarea, în conformitate cu termenii contractuali.

4.2. Decontarea se face prin tarif/şedinţă de hemodializă pentru bolnavii beneficiari de hemodializă, în funcţie de numărul de şedinţe de hemodializă efectuate şi, respectiv, tarif/bolnav cu dializă peritoneală/an, tratat continuu o lună completă, înmulţit cu 1/12 (o douăsprezecime), cu următoarele excepţii:

4.2.1 bolnavul tratat prin ambele proceduri (hemodializă şi dializă peritoneală), la care numărul de zile în care s-au efectuat şedinţe de hemodializă (plătite la tarif/şedinţă de hemodializă) se scade din numărul de zile din lună în care a efectuat dializă peritoneală (tariful dializei peritoneale pe an/365 x nr. zile cu dializă peritoneală);

4.2.2. bolnavul care începe tratamentul de dializă peritoneală în altă zi decât data de întâi a lunii, pentru care tariful dializei peritoneale devine tarif/bolnav/zi şi se calculează astfel: tariful dializei peritoneale/an împărţit la 365 de zile x numărul de zile în care s-a efectuat dializa peritoneală;

4.2.3. bolnavul cu dializă peritoneală care decedează în decursul lunii de tratament, pentru care tariful dializei peritoneale devine tarif/bolnav/zi şi se calculează astfel: tariful dializei peritoneale/an împărţit la 365 de zile x numărul de zile în care s-a efectuat dializa peritoneală.

4.3. Furnizorul are obligaţia de a nominaliza la rubrica „Cumpărător" din factura fiscală, pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în calitate de achizitor, şi centrul-pilot sau centrul privat, în calitate de beneficiar.

Rubrica „Contul cumpărătorului" se completează cu contul CNAS, şi anume: RO02TREZ70027660520XXXXX, iar rubrica „Banca", cu ATCPMB.

Datele de identificare ale furnizorului trebuie să corespundă cu cele din contract.

Rubrica „Descrierea produselor" se va completa cu „servicii medicale de hemodializă", respectiv „servicii medicale de dializă peritoneală", valoarea serviciilor exprimată în lei la tarifele prevăzute în actele normative în vigoare, precum şi numărul contractului încheiat cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

4.4. Suma decontată lunar va corespunde cu:

4.4.1. suma transmisă prin notificare pentru hemodializă, în concordanţă cu numărul şedinţelor de hemodializă prestate, verificate şi validate înmulţit cu tariful/şedinţă de hemodializă;

4.4.2. suma transmisă prin notificare pentru dializă peritoneală, în concordanţă cu numărul pacienţilor supuşi dializei peritoneale, calculată conform pct. 4.2.

4.5. Plăţile de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru serviciile furnizate conform contractelor sunt sub condiţia aprobării bugetului anual al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

4.6. In cazul în care bugetul anual al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nu este aprobat în termen de 90 de zile lucrătoare de la începutul anului calendaristic sau Casa Naţională de Asigurări de Sănătate stabileşte că alocaţia bugetară în bugetul său anual este insuficientă pentru a finanţa serviciile medicale de dializă, conform contractului, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau furnizorul poate înceta contractul ori poate conveni un volum mai mic de servicii.

5. Contabilitatea operaţiunilor rezultate din executarea contractelor încheiate

5.1. Contabilitatea operaţiunilor rezultate din contractele încheiate de furnizorii de servicii de hemodializă şi dializă peritoneală se ţine utilizându-se următoarele conturi:

- 628 „Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi";

- 401 „Furnizori";

- 7705 „Finanţarea din bugetul FNUASS".

5.2. Inregistrările contabile ocazionate de derularea operaţiunilor rezultate din executarea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii de dializă peritoneală şi hemodializă sunt următoarele:

a) primirea facturilor lunare şi înregistrarea obligaţiei de plată

- 628 „Alte cheltuielile cu servicii executate de terţi" = 401 „Furnizori"

b) decontarea serviciilor facturate

- 401 „Furnizori" = 7705 „Finanţarea din bugetul FNUASS".

6. Dispoziţii finale

Anexele Aşi B fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA A la norme

DECLARAŢIE DE SERVICII LUNARĂ

Centralizator

Furnizor

Casa de Asigurări de Sănătate

Centrul de Dializă...........................

Raportare pentru luna....................

Tabelul 1 - Hemodializă

Număr de bolnavi

Număr de şedinţe

Suma de

decontat

(lei)

OBSERVAŢII

contractat

realizat, din care:

rămas pentru anul în curs

contractate

(conform

contractului)

realizat

rămase pentru anul în curs

constanţi

transferaţi temporar

TOTAL:

cumulat de la

începutul anului

(fără luna de

raportare)

pentru bolnavi constanţi

pentru bolnavi transferaţi temporar

TOTAL:

C1

C2

C3

C4=C2+C3

C5=C1-C4

C6

C7

C8

C9

C10=C8+C9

C11=C6-C7-C10

C12=C10* tarif

C13

Tabelul 2 - Dializă peritoneală

Număr de bolnavi

Suma de

decontat

(lei)

OBSERVAŢII

contractat

realizat

rămas

C1

C2

C3=C1-C2

C4

C5

Tabelul 3 - Suma

Suma de decontat (lei):

hemodializă

dializă peritoneală

TOTAL:

C1

C2

C3=C1+C2

C1 din tabelul 3 = C12 din tabelul 1.

C2 din tabelul 3 = C4 din tabelul 2.

Certificat în privinţa realităţii, legalităţii şi regularităţii

Furnizor,

....................................

Director economic,

....................................

Medic-şef/ Coordonator al centrului de dializă,

....................................

Intocmit

Certificat în privinţa realităţii, legalităţii şi regularităţii

Preşedinte-director general,

....................................

Director executiv relaţii cu furnizorii,

....................................

Medic-şef,

....................................

Verificat

ANEXA B  la norme

DECLARAŢIE DE SERVICII LUNARĂ

Desfăşurător privind evidenţa după CNP a bolnavilor cu IRC beneficiari de hemodializa şi dializă peritoneală şi a sumelor de decontat

Furnizor

Casa de Asigurări de Sănătate

Centrul de Dializă...........................

Raportare pentru luna.....................

I. HEMODIALIZA

Tabelul I.A- Bolnavi constanţi cu hemodializa

Nr. crt.

CNP bolnavi cu HD

Nr. de înregistrare în fisa de spitalizare de zi

(SZ.........)

Nr. de şedinţe HD realizate

Tarif/sedintă HD (lei)

Suma de decontat (lei)

OBSERVAŢII

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

TOTAL:

Tabelul I.B - Bolnavi transferaţi temporar

Nr. crt.

CNP bolnavi cu HD transferaţi temporar

Nr. de înregistrare în

fişa de spitalizare

de zi

Nr. de şedinţe HD realizate pentru bolnavi transferaţi

temporar

Tarif/sedintă (iei)

Suma de decontat (lei)

OBSERVAŢII

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

TOTAL:

Tabelul 1 - Bolnavi cu hemodializa

TOTAL

bolnavi cu HD

şedinţe

suma de decontat (lei)

C1

C2

C3

C1 = total C1 din tabelul I.A + total C1 din tabelul I.B

C2 = total C4 din tabelul I.A + total C4 din tabelul I.B

C3 = total C6 din tabelul I.A + total C6 din tabelul I.B

II. DIALIZĂ PERITONEALĂ

Tabelul 2 - Bolnavi cu dializă peritoneală

Nr. crt.

CNP bolnavi cu DP

Nr.de înregistrare în fişa de spitalizare de zi

(SZ ... )

Nr. de zile cu

dializă peritoneală

Suma de

decontat

(lei)

OBSERVAŢII

C1

C2

C3

C4

C5

C6

TOTAL:

Tabelul 3 - Bolnavi dializaţi

TOTAL

bolnavi cu dializă

suma de decontat (lei)

C1

C2

C1 = total C1 din tabel 1 + total C1 din tabelul 2

C2 = total C3 din tabel 1 + total C5 din tabelul 2

Certificat în privinţa realităţii, legalităţii şi regularităţii

Furnizor,

....................................

Director economic,

....................................

Medic-şef/ Coordonator al centrului de dializă,

....................................

Intocmit

Certificat în privinţa realităţii, legalităţii şi regularităţii

Preşedinte-director general,

....................................

Director executiv relaţii cu furnizorii,

....................................

Medic-şef,

....................................

Verificat


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 560/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 560 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 560/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu