Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 236 din 29 mai 2006

pentru aprobarea Normelor privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de homodializa si dializa peritoneala in sistem ambulatoriu, contractate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu furnizorii din sectorul privat, castigatori ai licitatiei nationale pentru centrele-pilot

ACT EMIS DE:      CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 558 din 28 iunie 2006Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1.487/2004 privind achiziţionarea serviciilor medicale de hemodializă şi dializă peritoneală, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.347/477/2004 privind desemnarea centrelor-pilot pentru contractarea cu operatori privaţi a unor servicii medicale de dializă în regim ambulatoriu,

în temeiul titlului VIII „Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializă şi dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câştigători ai licitaţiei naţionale pentru centrele-pilot, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti în a căror rază administrativ-teritorială funcţionează centrele-pilot, precum şi furnizorii desemnaţi câştigători ai licitaţiei naţionale pentru centrele-pilot vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3.  -  Prezentul ordin va fi publicat în  Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

ANEXA

NORME

privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializă şi dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câştigători ai licitaţiei naţionale pentru centrele-pilot 1. Dispoziţii generale

1.1.   Casele de asigurări de sănătate sunt împuternicite să reprezinte Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în relaţia cu furnizorii din sectorul privat desemnaţi câştigători ai licitaţiei naţionale pentru centrele-pilot, denumiţi în continuare furnizori.

1.2.  In calitate de reprezentanţi locali ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate sunt obligate să nominalizeze un număr suficient de persoane care vor verifica, valida şi controla declaraţiile de servicii lunare, precum şi documentele însoţitoare privind activitatea de transport, cu respectarea confidenţialităţii datelor [centralizatorul şi desfăşurătorul privind evidenţa după CNP a bolnavilor cu insuficienţă renală cronică (IRC) în stadiu uremic, beneficiari de hemodializă (HD) şi daliză peritoneală (DP) din centrele-pilot, precum şi sumele aferente] ale furnizorului pentru fiecare centru-pilot, respectiv ale furnizorului de transport aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate pentru activităţile prevăzute la pct. 1.3. Aceste persoane vor fi nominalizate prin decizie a preşedintelui-director general al casei de asigurări de sănătate. Persoanele responsabile vor fi comunicate Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu menţiunea ca orice modificare ulterioară a acesteia să fie comunicată Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

1.3.  Transportul nemedicalizat al bolnavilor constanţi, în vederea efectuării şedinţelor de hemodializă de la şi la domiciliu, se realizează în baza contractelor încheiate în acest sens de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de transport autorizaţi/evaluaţi.

Modalităţile de contractare şi decontare sunt cele prevăzute în contractul-cadru şi în normele sale în vigoare şi completate cu prevederile prezentului ordin.

Pentru furnizorii noi de transport se încheie contracte pe baza modelului de contract prevăzut în contractul-cadru, iar pentru furnizorii care asigură servicii medicale de urgenţă şi transport sanitar se pot încheia acte adiţionale. Actele adiţionale se adaptează conform modelelor de contract de furnizare de servicii medicale de urgenţă şi transport sanitar.

Transportul pacienţilor hemodializaţi constanţi, cu insuficienţă renală cronică în stadiu uremic, se face în baza solicitărilor de transport prevăzute în anexa A, transmise de centrele-pilot, cu avizul casei de asigurări de sănătate aflate în contract cu furnizorul de servicii de transport.

1.4. La nivelul centrelor-pilot se acordă servicii de hemodializă în regim ambulatoriu atât bolnavilor aflaţi constant în evidenţă (bolnav constant), în limita a 150 de şedinţe pentru tratamentul continuu/12 luni, cât şi celor trataţi temporar (bolnav temporar), precum şi servicii de dializă peritoneală bolnavilor aflaţi constant în evidenţă.

Bolnavul constant este bolnavul tratat prin dializă pentru IRC în stadiu uremie, înregistrat în Registrul de evidenţă a bolnavilor dializaţi din centrul-pilot în care bolnavul beneficiază de şedinţe de hemodializă.

Bolnavul temporar este bolnavul care necesită tratament în centrul-pilot pentru mai puţin de 6 săptămâni, respectiv:

-   bolnavul cu dializă pentru IRC în stadiu uremie, înregistrat în Registrul de evidenţă a bolnavilor dializaţi al unui alt centru de dializă, tratat ca urmare a transferului temporar, realizat cu respectarea condiţiilor şi formalităţilor de transfer prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004;

-   bolnavul constant cu complicaţii ale IRC, care necesită temporar şedinţe de hemodializă suplimentare.

Bolnavul nou (din lista de aşteptare a centrului, cât şi bolnavul nou-introdus în regim de urgenţă) este inclus în tratament în condiţiile regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004 şi avându-se în vedere încadrarea în volumul anual estimat de servicii şi sumele contractate.

Bolnavul nou va fi raportat în formularul prevăzut în anexa B, la pacienţi transferaţi temporar, dar trecând la rubrica Observaţii „N" şi un set minim de informaţii ce fundamentează necesitatea introducerii în tratament, până la obţinerea consimţământului pacientului de a rămâne în centru (după caz), când acesta devine pacient constant sau în cazul în care i s-a făcut doar iniţierea tratamentului şi se transferă la centrul unde urmează să i se efectueze în continuare şedinţele de hemodializă, de preferat cel mai apropiat centru de dializă de domiciliul său.

Pacienţii nou-introduşi în tratament se raportează la Registrul Renal Român în termen de 48 de ore, cu obligativitatea înştiinţării Registrului Renal Român despre orice modificare survenită (devine pacient constant, transfer în alt centru, deces, trecerea la alt tip de dializă, transplant etc).

2. Raportarea serviciilor de dializă

2.1. Furnizorul va transmite caselor de asigurări de sănătate, în original (două exemplare) şi în format electronic, cu respectarea confidenţialităţii datelor, declaraţia de servicii lunară (centralizatorul şi desfăşurătorul privind evidenţa după CNP a bolnavilor cu IRC în stadiu uremic, beneficiari de hemodializă şi dializă peritoneală din centrele-pilot, precum şi sumele aferente), în formatul prevăzut în anexa B. Documentele vor fi certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii şi vor fi semnate de:

-  reprezentantul legal al furnizorului;

-  directorul economic al furnizorului;

-  medicul-şef/coordonatorul centrului-pilot;

-  persoana care întocmeşte documentele.

2.2.   Documentele menţionate la pct. 2.1 se vor realiza în baza evidenţelor tehnico-operative conduse la nivelul centrelor-pilot şi se vor depune la casele de asigurări de sănătate lunar, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

2.3.   Netransmiterea de către furnizor a documentelor menţionate la pct. 2.1 exonerează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate de obligaţia plăţii pentru luna respectivă.

2.4.   Nerespectarea de către furnizor a termenului menţionat la pct. 2.2, precum şi existenţa unor erori în raportare vor atrage decalarea termenului de plată cu un număr de zile lucrătoare egal cu numărul zilelor cu care furnizorul a depăşit termenul, respectiv până la raportarea corectă.

2.5.  După verificarea şi validarea declaraţiilor de servicii lunare transmise de furnizor, în termen de 5 zile lucrătoare, după perioada prevăzută la pct. 2.2, ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea, casele de asigurări de sănătate sunt obligate să transmită Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu respectarea confidenţialităţii datelor, declaraţia de servicii lunară a furnizorului (centralizatorul şi desfăşurătorul privind evidenţa după CNP a bolnavilor cu IRC în stadiu uremic, beneficiari de hemodializă şi dializă peritoneală din centrele-pilot, precum şi sumele aferente), în original şi în format electronic. Declaraţia de servicii lunară va fi certificată în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii şi va fi semnată din partea casei de asigurări de sănătate de:

-  preşedinte-director general;

-  director executiv management şi economic;

-  medic-şef;

-  persoana care verifică documentele.

2.6.  Direcţia programe naţionale de sănătate şi Serviciul medical din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate vor verifica numărul de bolnavi contractaţi, respectarea volumului de servicii prevăzut în contract şi încadrarea în valoarea contractului pentru fiecare centru-pilot.

2.7.    După aplicarea prevederilor pct. 2.6, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va notifica în scris furnizorului observaţiile sale. Notificarea se va transmite cel târziu după 5 zile lucrătoare de la primirea declaraţiei de servicii lunare de la casele de asigurări de sănătate.

2.8.   Furnizorul, în baza notificării primite de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, emite factura fiscală, pe care o trimite în original la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

2.9.   Trimestrial, se poate realiza regularizarea care se aplică perioadei de la începutul derulării contractului până la sfârşitul trimestrului respectiv sau perioadei de la ultima regularizare până la sfârşitul trimestrului respectiv, cu încadrarea în sumele contractate.

2.10.  Inaintea regularizării, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va transmite Registrului Renal Român, pentru verificare şi validare, datele legate de bolnavi, raportate lunar de furnizori.

3.  Controlul raportării serviciilor de dializă

3.1.  Controlul serviciilor de dializă raportate de furnizori se realizează de casele de asigurări de sănătate trimestrial, la centrele-pilot nominalizate, până la data de 15 a lunii următoare trimestrului pentru care se face controlul.

3.2.  Controlul va urmări, în principal, următoarele:

a)  acurateţea şi validarea datelor colectate şi raportate;

b)  eventuale obstacole sau disfuncţionalităţi;

c)  validarea datelor legate de transport, cu respectarea solicitărilor de transport;

d)   orice alte date relevante, inclusiv date prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004.

3.3.   In urma fiecărui control se va întocmi un raport care va fi transmis direcţiilor coordonatoare din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în vederea regularizării trimestriale.

3.4.   Controlul anual se va efectua până la data de 15 februarie a anului următor.

4.  Decontarea serviciilor de dializă

4.1.    Casa Naţională de Asigurări de Sănătate decontează lunar serviciile de dializă realizate în luna anterioară celei pentru care se face decontarea, în conformitate cu termenii contractuali.

4.2.  Decontarea se face prin tarif/serviciu pentru bolnavii beneficiari de hemodializă, în funcţie de numărul de servicii efectuate (tariful hemodializel) şi, respectiv, o sumă fixă anuală per bolnav supus tratamentului de dializă peritoneală (tariful dializei peritoneale), cu excepţia bolnavului tratat prin ambele proceduri (hemodializă şi dializă peritoneală) şi a bolnavului care începe tratamentul de dializă peritoneală în altă zi decât data de întâi a lunii, pentru care tariful dializei peritoneale devine tarif per bolnav per zi şi se calculează astfel: 1/12 din tariful dializei peritoneale faţă de numărul de zile din lună, calculat la numărul de zile în care s-a efectuat dializa peritoneală (1/12 x tarif dializă peritoneală x numărul de zile în care s-a efectuat dializa peritoneală bolnavului/numărul de zile din lună).

4.3.   Furnizorul are obligaţia de a nominaliza la rubrica „Cumpărător" din factura fiscală, pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în calitate de achizitor, şi centrul-pilot, în calitate de beneficiar.

Rubrica „Contul cumpărătorului" se completează cu contul CNAS, şi anume: RO02TREZ70027660520XXXXX, iar rubrica „Banca", cu ATCPMB.

Datele de identificare ale furnizorului trebuie să corespundă cu cele din contract.

Rubrica „Descrierea produselor" se va completa cu „servicii medicale de hemodializă", respectiv „servicii medicale de dializă peritoneală", valoarea serviciilor exprimată în lei la cursul euro al Băncii Naţionale a României valabil la data facturării, precum şi numărul contractului încheiat cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

4.4.   Suma decontată lunar va corespunde cu suma transmisă prin notificare, în concordanţă cu numărul şedinţelor de hemodializă prestate, verificate şi validate înmulţit cu tariful hemodializei, precum şi cu numărul pacienţilor supuşi dializei peritoneale, trataţi continuu o lună completă, înmulţit cu 1/12 (o douăsprezecime) din tariful dializei peritoneale, cu excepţia bolnavului tratat prin ambele proceduri (hemodializă şi dializă peritoneală) şi a bolnavului care începe tratamentul de dializă peritoneală în altă zi decât data de întâi a lunii, pentru care tariful dializei peritoneale devine tarif per bolnav per zi şi care se calculează astfel: 1/12 din tariful dializei peritoneale faţă de numărul de zile din lună, calculat la numărul de zile în care s-a efectuat dializa peritoneală (1/12 x tarif DP x numărul de zile în care s-a efectuat DP bolnavului/ numărul de zile din lună).

4.5.   In baza rapoartelor prevăzute la pct. 3.3, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va notifica furnizorului serviciile ce fac obiectul regularizării, precum şi suma aferentă. Regularizarea se va face la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii facturii corespunzătoare lunii pentru care s-a făcut regularizarea. In acest sens furnizorul emite o factură distinctă care se transmite la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate după notificare. Plăţile sau reţinerile se efectuează odată cu plata facturii pentru luna următoare încheierii trimestrului respectiv.

4.6.   Plăţile de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru serviciile furnizate conform contractelor sunt sub condiţia aprobării bugetului anual al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

4.7.  In cazul în care bugetul anual al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nu este aprobat în termen de 90 de zile de la începutul anului calendaristic sau Casa Naţională de Asigurări de Sănătate stabileşte că alocaţia bugetară în bugetul său anual este insuficientă pentru a finanţa serviciile medicale de dializă, conform contractului, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau furnizorul poate înceta contractul sau poate conveni un volum mai mic de servicii.

4.8.   Decontarea serviciilor de transport al bolnavilor hemodializaţi constanţi se face în baza unei facturi emise de furnizorul de servicii de transport cu care casa de asigurări de sănătate are încheiat contract. Factura pentru luna precedentă se prezintă casei de asigurări de sănătate în primele 10 zile ale lunii următoare celei pentru care se face plata (pentru pacienţii din judeţul respectiv cărora li se realizează constant servicii de hemodializă la un anumit centru-pilot specificat).

Factura emisă va avea documente însoţitoare privind activitatea de transport desfăşurată, prevăzute în anexa C, validate de centrul-pilot, în conformitate cu solicitarea de transport emisă de acesta pentru luna pentru care se face decontarea.

Decontarea serviciilor de transport se face cu încadrarea în sumele negociate şi contractate, în limita bugetului aprobat.

5.  Contabilitatea operaţiunilor rezultate din executarea contractelor încheiate

5.1.   Contabilitatea operaţiunilor rezultate din contractele încheiate de furnizorii de servicii de hemodializă şi dializă peritoneală se ţine utilizându-se următoarele conturi:

-     6029 „Cheltuielile privind medicamentele şi materialele sanitare";

-  401 „Furnizori";

-  7705 „Finanţarea din bugetul FNUASS".

5.2.   Inregistrările contabile ocazionate de derularea operaţiunilor rezultate din executarea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii de dializă peritoneală şi hemodializă sunt următoarele:

a)  primirea facturilor lunare şi înregistrarea obligaţiei de plată;

-     6029 „Cheltuielile privind medicamentele şi materialele sanitare" = 401 „Furnizori"

b)  decontarea serviciilor facturate;

-   401 „Furnizori" = 7705 „Finanţarea din bugetul FNUASS".

6.  Dispoziţii finale

Anexele A, B şi C*) fac parte integrantă din prezentele norme.

*) Anexele A, B şi C sunt reproduse în facsimil.

ANEXA A

Luna/anul......

Judeţul.......

CENTRUL-PILOT.............

SOLICITARE TRANSPORT Nr................

Nr. crt.

Ziua

Tura/Ora

CNP bolnav

Localitate de

domiciliu -

adresa

Nr. km domiciliu

centrul-pilot si

retur

Ruta*

Nr. km/Ruta

Observaţii

1

2

3

4

5

6

7

                                                                                                                                      Total km......                                   Total km......

*se va completa gruparea bolnavilor/ruta. (Exemplu: ruta 1 = 1+2+7)

Medic coordonator al centrului-pilot                                                            Avizat,

                                                                                                                         CAS

                                                                                                                     Medic Sef

ANEXA B1                                                                                                             

DECLARAŢIE DE SERVICII LUNARA CENTRALIZATOR

FURNIZOR.............

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

CENTRUL-PILOT................

Raportare pentru LUNA.............

Tabel 1 HEMODIALIZA

NUMĂR BOLNAVI

NUMĂR ŞEDINŢE

OBSERVAŢII

contractaţi

realizaţi

ramaşi pt. anul in curs

contractate (cf. contract)

realizate

ramase pt. anul in curs

SUMA DE

DECONTAT

(€)

bolnavi constanţi

bolnavi transferaţi temporar

TOTAL bolnavi

cumulat de la

inceputul

anului (fara

luna de raportare)

pt. pacienţi constanţi

pt. pacienţi transferaţi temporar

TOTAL şedinţe

C0

C1

C2

C3=C1+C2

C4=C0-C3

C5

C6

C7

C8

C9=C7+C8

C10=C5-C6-C9

C11

C12

Tabel 2 DIALIZA PERITONEALA

NUMĂR BOLNAVI

SUMA DE

DECONTAT

(€)

OBSERVAŢII

contractaţi

realizaţi

ramaşi

C0

C1

C2=C0-C1

C3

C4

Tabel 3 SUMA

SUMA DE DECONTAT (€):

hemodializa

dializa peritoneala

TOTAL

C0

C1

C2=C0+C1

0

0

0

C0 din tabelul 3 =C11 din tabelul 1. C1 din tabelul 3 =C3 din tabelul 2.

CERTIFICAT IN PRIVINŢA REALITĂŢII LEGALITĂŢII,  EGULARITĂŢII SI LEGALITĂŢII

FURNIZOR                                                

DIRECTOR ECONOMIC                                

MEDIC SEF/COORDONATOR AL CENTRULUI-PILOT                                                                                              

Intocmit

CERTIFICAT IN PRIVINŢA REALITĂŢII LEGALITĂŢII,  REGULARITĂŢII SI LEGALITĂŢII

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL                                                  

DIRECTOR EXECUTIV MANAGEMENT SI ECONOMIC                          

MEDIC SEF

Verificat

ANEXA B2                                                                                    

DECLARAŢIE DE SERVICII LUNARA

Desfăşurător privind evidenta după CNP a bolnavilor cu IRC beneficiari de hemodializa si dializa peritoneala si a sumelor de decontat

FURNIZOR.....

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

CENTRUL-PILOT..........

Raportare pentru LUNA.......

Tabel 1.A. BOLNAVI CONSTANŢI

Nr. Crt. Bolnav

CNP bolnavi cu HD

Nr. De

inreglstrare fisa

spitalizare de zi

(SZ______)

Nr. Şedinţe HD realizate

Tarif/sedinta (€)

SUMA DE DECONTAT (€)

OBSERVAŢII

C0

C1

C2

C4

C5

C6

C7

110

110

110

TOTAL

X

X

110

X

Tabel 1.B. BOLNAVI TRANSFERAŢI TEMPORAR

Nr. Crt. Bolnavi

CNP bolnavi cu HD

Nr. De inregistrare fisa spitalizare de zi

Nr. Şedinţe HD realizate

Tarif/sedinta (€)

SUMA DE DECONTAT (€)

OBSERVAŢII

C0

C1

C2

C4

C5

C6

C7

110

110

110

TOTAL

X

X

110

X

ANEXA B2                                                                                    

DECLARAŢIE DE SERVICII LUNARA

Desfăşurător privind evidenta după CNP a bolnavilor cu IRC beneficiari de hemodializa si dializa peritoneala si a sumelor de decontat

    

Tabel 1. BOLNAVI CU HEMODIALIZA

TOTAL

bolnavi cu HD

sedinte

suma de decontat

C0

C1

C2

C1 = total C4 din tabelul 1 .A + total C4 din tabelul 1 .B C2= total C8 din tabelul 1 .A + total C8 din tabelul 1 .B

Tabel 2. BOLNAVI CU DIALIZA PERITONEALA

Nr. Crt. Bolnavi

CNP bolnavi cu DP

Nr. De

inregistrare fisa

spitalizare de zi

(SZ______)

SUMA DE DECONTAT (€)

OBSERVAŢII

C0

C1

C2

C3

C4

TOTAL

X

X

Tabel 3. BOLNAVI DIALIZATI

TOTAL

bolnavi cu dializa

suma de decontat (€)

C0

C1

C1 = total C2 din tabel 1+ total C3 din tabelul 2

CERTIFICAT IN PRIVINŢA REALITĂŢII LEGALITĂŢII,  EGULARITĂŢII SI LEGALITĂŢII

FURNIZOR                                  

DIRECTOR ECONOMIC                                                           

MEDIC SEF/COORDONATOR AL CENTRULUI-PILOT                                                    

Intocmit

CERTIFICAT IN PRIVINŢA REALITĂŢII LEGALITĂŢII,  EGULARITĂŢII SI LEGALITĂŢII

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL          

DIRECTOR EXECUTIV MANAGEMENT SI ECONOMIC     

MEDIC SEF        

VERIFICAT

ANEXA C

Luna/anul......

Judeţul.......

CENTRUL-PILOT.......

DOCUMENT ÎNSOŢITOR PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT Nr........

Ziua

Tura/Ora

Solicitare Nr.

CNP bolnav

Ruta

Nr. km efectuati/Ruta

Nr. inmatriculare

Observaţii

Director

Furnizor transport

Avizat,

Medic coordonator al centrului-pilot


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 236/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 236 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu