Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 539 din 25 august 2009

pentru aprobarea regimului permiselor de vanatoare

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 606 din 2 septembrie 2009Având în vedere Avizul Consiliului Naţional de Vânătoare nr. 1/2009 şi Referatul de aprobare nr. 252.997 din 23 martie 2009 al Direcţiei generale de regim silvic şi cinegetic,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) lit. r) şi alin. (4), ale art. 28 şi art. 56 alin. (1) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art.   1.  - Se  aprobă   Regulamentul   pentru  obţinerea permiselor de vânătoare, prevăzut în anexa nr. I.

Art. 2. - (1) Se aprobă conţinutul şi modelul permisului de vânătoare permanent, prevăzute în anexa nr. II.

(2) Se aprobă conţinutul şi modelul permisului de vânătoare temporar, prevăzute în anexa nr. III.

(3) Valabilitatea permisului de vânătoare temporar este de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii acestuia.

Art. 3. - Se aprobă Regulamentul pentru tipărirea, înserierea, gestionarea, eliberarea şi anularea permiselor de vânătoare şi pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz, prevăzut în anexa nr. IV.

Art. 4. - (1) Punerea în circulaţie a permiselor de vânătoare prevăzute la art. 2 alin. (1) se face de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Punerea în circulaţie a permiselor de vânătoare prevăzute la art. 2 alin. (2) se face în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. - Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, organizaţiile vânătoresti gestionare de fonduri cinegetice în drept să elibereze permise de vânătoare şi asociaţiile, uniunile sau federaţiile naţionale de profil recunoscute la nivel naţional şi internaţional şi înfiinţate prin lege aplică prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Controlul aplicării prevederilor prezentului ordin se realizează de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi de structurile teritoriale ale acesteia, precum şi de alte organe abilitate ale statului, potrivit limitelor de competenţă.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 635/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea permisului de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din data de 17 septembrie 2004, şi Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.125/2005 privind aprobarea modelului de permis de vânătoare şi a Regulamentului privind tipărirea, gestionarea, distribuirea, eliberarea şi anularea permisului de vânătoare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.005 din 14 noiembrie 2005.

Art. 8. -Anexele nr. I-IV fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltam rurale,

Ilie Sârbu

ANEXA Nr. I

REGULAMENT

pentru obţinerea permiselor de vânătoare

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Permisul de vânătoare permanent şi permisul de vânătoare temporar, prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, atestă dreptul titularului de a practica vânătoarea, în condiţiile legii.

Art. 2. - (1) Permisul de vânătoare permanent se eliberează doar solicitanţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Permisul de vânătoare permanent se poate dobândi doar în limita locurilor vacante existente la fiecare organizaţie vânătorească, stabilite în funcţie de suprafaţa fondurilor cinegetice gestionate de aceasta şi de zona geografică în care se găsesc fondurile cinegetice, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Numărul de locuri vacante se face public prin afişarea la sediul fiecărei organizaţii vânătoresti a unui anunţ însuşit de către conducerea acesteia, anterior examenului.

(2) Numărul de locuri vacante va fi confirmat, după verificare, de comisia de examinare.

Art. 4. - Permisul de vânătoare temporar se eliberează apatrizilor cu domiciliul în străinătate şi cetăţenilor străini care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (4) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II

Procedura de obţinere a permiselor de vânătoare

SECŢIUNEA 1

Permisul de vânătoare permanent

Stagiatura

Art. 5. - (1) Candidatul pentru dobândirea permisului de vânătoare permanent solicită în scris conducerii uneia sau mai multor organizaţii vânătoresti înscrierea acestuia pentru stagiatura în vederea obţinerii permisului de vânătoare.

(2) Cererea întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, depusă la organizaţia vânătorească, primeşte număr de înregistrare din registrul curent de corespondenţă al organizaţiei vânătoresti, în ziua depunerii.

(3) Cererea se analizează de către conducerea organizaţiei vânătoresti, iar hotărârea se comunică în scris solicitantului în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(4) Dacă cererea a fost aprobată, în comunicarea prevăzută la alin. (3) se menţionează şi denumirea grupei de vânători la care a fost repartizat pentru efectuarea perioadei de stagiatura.

(5) Odată cu comunicarea prevăzută la alin. (3) se transmite şi fişa de stagiatură întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(6) Perioada de stagiatură începe de la data comunicării de repartizare prevăzută la alin. (3).

Art. 6. - Numărul solicitanţilor pentru efectuarea stagiaturii este nelimitat.

Art. 7. -In perioada de stagiatură fiecare candidat participă la următoarele activităţi practice:

a) 3 acţiuni de vânătoare;

b)  o instruire practică privind portul şi mânuirea armei de vânătoare, precum şi o şedinţă de tragere cu arma de vânătoare la punct fix şi la talere.

Art. 8. - (1) După efectuarea activităţilor prevăzute la art. 7 lit. a) şi b), stagiarul primeşte o recomandare de absolvire din partea organizaţiei vanatoreşti sau a clubului de vânătoare la care a efectuat stagiatură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(2) La fiecare acţiune practică la care participă stagiarul va prezenta fişa de stagiatură, pentru ca organizatorul împuternicit de către asociaţie să înscrie datele cu privire la acţiunea respectivă, conform formularului.

Art. 9. - Responsabilitatea prezenţei stagiarului la acţiunile programate de organizaţia vânătorească conform art. 7 revine acestuia.

Programarea examenului

Art. 10. - (1) Examenul pentru dobândirea permisului de vânătoare permanent se organizează anual, la aceeaşi dată şi în acelaşi loc pentru toate organizaţiile vanatoreşti cu sediul în acelaşi judeţ, conform aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) In situaţia în care organizaţiile vanatoreşti cu sediul în municipiul Bucureşti solicită examinarea unui număr mai mare de 50 de candidaţi/organizaţie, examenul se poate organiza separat pentru fiecare organizaţie vânătorească.

Art. 11. - Programarea examenului se va face în urma analizei propunerilor organizaţiilor vanatoreşti interesate, transmise în scris de acestea, cu cel puţin 30 de zile înainte de data solicitată, la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

Art. 12. -Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va comunica organizaţiilor vanatoreşti interesate, precum şi instituţiilor ai căror reprezentanţi fac parte din comisia de examinare prevăzută la art. 17 alin. (1) data la care a fost aprobată organizarea examenului în fiecare judeţ, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data organizării examenului.

Art. 13. - (1) Organizaţiile vanatoreşti interesate de susţinerea examenului în cadrul unui judeţ vor stabili de comun acord locul de organizare şi desfăşurare a examenului, având obligaţia de a suporta în comun, proporţional cu numărul de candidaţi, cheltuielile ocazionate de desfăşurarea acestuia.

(2) Plata indemnizaţiei de examinare pentru membrii comisiei de examinare va fi efectuată în ziua examenului de organizaţia cu cel mai mare număr de candidaţi, în contul căreia celelalte asociaţii vor vira cotă-parte din indemnizaţie, proporţional cu numărul candidaţilor.

(3)  Tariful de examinare perceput de organizatori pentru fiecare candidat este de 150 lei.

(4) Valoarea indemnizaţiei de examinare este de 20 lei de dosar examinat.

Inscrierea candidaţilor pentru examen

Art. 14. - (1) Pentru fiecare candidat care solicită participarea la examen, dosarul de examen trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

a) actul de identitate - copie;

b)   cererea prin care se solicită înscrierea în cadrul organizaţiei vanatoreşti, prevăzută la art. 5 alin. (2) - original;

c)    comunicarea, din partea conducerii organizaţiei vanatoreşti la care solicită înscrierea, privind repartizarea solicitantului, prevăzută la art. 5 alin. (3) - original;

d) recomandarea de absolvire prevăzută la art. 8 alin. (1) - original;

e) fişa de stagiatură prevăzută la art. 5 alin. (5) şi completată potrivit art. 8 alin. (2), însuşită de candidat, de organizatorul activităţilor practice şi avizată de conducerea executivă a organizaţiei vanatoreşti sau a clubului de vânătoare la care a efectuat stagiatură - original;

f)  fişa medicală, întocmită conform modelului prevăzut de reglementările în domeniu, din care să rezulte că este apt fizic şi psihic să deţină şi să folosească arma de foc de vânătoare - original;

g) comunicare de la organele de poliţie (certificat de cazier judiciar) din care să rezulte că are dreptul să deţină şi să folosească arma de foc de vânătoare - original;

h) declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă faptul că în ultimii 3 ani nu a săvârşit fapte care sunt încadrate ca infracţiuni de Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 - autentificată, în original.

(2) Dosarul de examen se completează de către candidat cu documentele prevăzute la alin. (1), se depune la sediul organizaţiei vanatoreşti al cărei membru doreşte să devină şi se înregistrează în registrul curent de corespondenţă al acesteia cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de organizarea examenului, iar lista candidaţilor se transmite autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură cu cel puţin 5 zile înainte de data examenului.

(3)  La înregistrarea dosarelor, organizaţia vânătorească întocmeşte pentru fiecare dosar câte o fişă de evidenţă a documentelor prezentate, certificată, sub semnătură, de către conducerea organizaţiei vanatoreşti sau de un împuternicit al acesteia.

(4)  Dosarele de examen completate şi înregistrate anterior intrării în vigoare a prezentului regulament rămân valabile până la data examenului, dar nu mai târziu de un an, în condiţiile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 635/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea permisului de vânătoare.

Art. 15. - Prezentarea incompletă a dosarelor prevăzute la art. 14 şi/sau întocmirea incorectă a documentelor depuse conduc la neadmiterea participării la examen a candidaţilor în cauză.

Pregătirea şi examinarea candidaţilor

Art. 16. - (1) Pentru pregătirea şi examinarea teoretică a candidaţilor autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură elaborează un set de întrebări şi răspunsuri privind examenul de vânător, pe care îl prezintă pe site-ul propriu.

(2)  Setul de întrebări şi răspunsuri menţionat la alin. (1), prevăzut în anexa nr. 6*), conţine 800 de întrebări, fiecare întrebare având 3 răspunsuri preformulate dintre care unul este corect.

(3) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate reactualiza conţinutul setului de întrebări prevăzut la alin. (1), în acord cu legislaţia în vigoare şi cu literatura din domeniul cinegetic, cu cel puţin 60 de zile înaintea datei susţinerii examenului prevăzut la art. 10 alin. (1), unde acesta va fi folosit.

(4)  Intrebările şi răspunsurile menţionate la alin. (2) sunt formulate având în vedere noţiuni privind domeniul cinegetic din:

- biologia speciilor ce aparţin faunei de interes cinegetic;

- legislaţia în domeniul cinegetic;

- etica vânătorească;

- chinologie;

- boli ale vânatului;

- arme de vânătoare.

Art. 17. - (1) Examinarea candidaţilor se face de o comisie de examinare formată din:

a)  2 reprezentanţi cu studii superioare de lungă durată, absolvenţi licenţiaţi ai unei instituţii de învăţământ superior în care au studiat vânatul şi vânătoarea şi care deţin permis permanent de vânătoare, din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, dintre care unul este preşedintele comisiei;

b)  2 reprezentanţi cu studii superioare de lungă durată, absolvenţi licenţiaţi ai unei instituţii de învăţământ superior în care au studiat vânatul şi vânătoarea şi care deţin permis permanent de vânătoare, din cadrul asociaţiilor, uniunilor sau federaţiilor naţionale de profil recunoscute la nivel naţional şi internaţional şi înfiinţate prin lege;

c)  un reprezentant al instituţiilor de învăţământ care au ca disciplină de studiu vânatul şi vânătoarea, cu studii superioare de lungă durată, absolvent al unei instituţii de învăţământ superior în care a studiat vânatul şi vânătoarea şi care deţine permis permanent de vânătoare, invitat de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(2) Nominalizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se transmite la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură cu minimum 5 zile lucrătoare anterior datei programate pentru examenul respectiv.

Art. 18. - Hotărârile comisiei stabilite la art. 17 alin. (1) se iau prin majoritate simplă.

Art. 19. - (1) Comisia de examinare se întruneşte la datele, orele şi locurile stabilite de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură pentru extragerea testelor de examinare şi a grilelor de verificare, respectiv pentru susţinerea examenului.

(2) Testele prevăzute la alin. (1) conţin 30 de întrebări din cele stabilite potrivit art. 16.

(3) Timpul de examinare este de 60 de minute.

Art. 20. - Comisia de examinare îşi poate desfăşura activitatea în prezenţa obligatorie a minimum 3 membri, dintre care minimum un reprezentant al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 21. - (1) Comisia de examinare are următoarele atribuţii privind examenul:

a) stabileşte testele tip grilă şi grilele de verificare care se vor folosi pentru examen, le multiplică şi le introduce în plicuri care se sigilează la sediul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

b)  verifică dosarele candidaţilor, existente la organizaţiile vânătoreşti, în vederea susţinerii examenului, prezentate de conducerile executive ale acestora;

c) întocmeşte şi prezintă public prin afişare cu cel puţin 30 de minute înainte de ora programată pentru desfăşurarea examenului rezultatele verificării dosarelor, menţionând candidaţii ale căror dosare au fost admise şi au dreptul de a participa la examen, precum şi pe cei ale căror dosare au fost respinse şi nu au drept de participare la examen;

d)  legitimează candidaţii, pe baza actului de identitate, la intrarea acestora în sala de examinare;

e)   desigilează în faţa candidaţilor testele şi grilele de verificare, distribuie testele şi prezintă modul de desfăşurare a examenului;

f) anulează testele candidaţilor care încearcă să copieze sau copiază răspunsurile la întrebări;

g)  elimină din sala de examinare candidaţii care nu îşi pot completa singuri testele, precum şi candidaţii care nu cunosc limba română şi apelează la traducători neautorizaţi de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti;

h) barează în grilele testelor întrebările la care nu s-a răspuns, înainte de corectare, apoi verifică fiecare lucrare, punctând în mod corespunzător răspunsurile date;

i) întocmeşte procesul-verbal de examinare într-un număr de exemplare egal nu numărul instituţiilor care au desemnat reprezentanţi în comisia de examinare;

j) prezintă public prin afişare, după corectarea tuturor testelor, rezultatele examenului, declarând promovaţi candidaţii care au răspuns corect la minimum 20 de întrebări, respectiv respinşi pe cei care nu realizează acest nivel.

(2) Organizaţiile vânătoreşti care au prezentat candidaţi la examen iau în copie câte un exemplar al proceselor verbale întocmite cu ocazia examenului.

Art. 22. - Candidaţii declaraţi „respinşi", precum şi cei declaraţi „absenţi" la examen au dreptul la reexaminare în decurs de un an, cu ocazia examenului organizat pentru alte organizaţii vânătoreşti, potrivit prezentului regulament, cu condiţia depunerii unei cereri în acest sens şi a reactualizării documentelor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. f) şi g).

Art. 23. - (1) Documentele de examen sunt constituite din:

a) dosarele candidaţilor;

b) copie de pe procesul-verbal încheiat cu ocazia verificării dosarelor;

c)  testele tip grilă corectate şi semnate de comisia de examinare;

d) copie de pe grilele de verificare;

e) copie de pe procesul-verbal de examinare.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se arhivează la sediile organizaţiilor vânătoreşti care au prezentat candidaţi la examen, conform prevederilor legale.

Soluţionarea contestaţiilor

Art. 24. - (1) Contestaţiile privind rezultatul probei teoretice din cadrul examenului pentru dobândirea permisului de vânătoare permanent se pot depune, în termen de 3 zile lucrătoare de la data desfăşurării examenului, la sediile organizaţiilor vânătoreşti unde candidatul este înscris.

(2) Organizaţiile vânătoreşti au obligaţia să înainteze contestaţiile primite, împreună cu testele tip grilă corectate, la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în vederea soluţionării acestora, păstrând totodată o copie de pe aceste teste.

*) Anexa nr. 6 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

(3) Contestaţiile se soluţionează în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii lor, de către o comisie constituită din:

a)   un reprezentant al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, cu studii superioare de lungă durată, absolvent al unei instituţii de învăţământ superior în care să fi studiat vânatul şi vânătoarea, altul decât cei prevăzuţi la art. 17 alin. (1) lit. a);

b)  un reprezentant cu studii superioare de lungă durată, absolvent al unei instituţii de învăţământ superior în care să fi studiat vânatul şi vânătoarea din cadrul asociaţiilor, uniunilor sau federaţiilor naţionale de profil recunoscute la nivel naţional şi internaţional şi înfiinţate prin lege, altul decât cei prevăzuţi la art. 17 alin. (1) lit. b);'

c)  un reprezentant cu studii superioare de lungă durată absolvent al unei instituţii de învăţământ superior în care să fi studiat vânatul şi vânătoarea din cadrul unei instituţii de învăţământ superior care are în programa de învăţământ vânatul şi vânătoarea, invitat de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, altul decât cel prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. c).

(4) Comisia prevăzută la alin. (3) îşi poate exercita atribuţiile în prezenţa a cel puţin doi membri din care cel puţin un reprezentant al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 25. - In cazul în care contestaţia este admisă, candidatul care a formulat-o va fi declarat „promovat" şi este în drept să i se elibereze permisul de vânătoare permanent potrivit legii şi prezentului regulament.

Eliberarea permisului de vânătoare permanent

Art. 26. - Permisul de vânătoare permanent obţinut în condiţiile prezentului regulament se eliberează, în condiţiile legii, de către organizaţiile vânătoreşti licenţiate doar pentru candidaţii proprii declaraţi „promovaţi" la examenul pentru dobândirea permisului de vânătoare permanent, cel mai devreme la 15 zile după data desfăşurării examenului.

SECŢIUNEA a 2-a

Eliberarea permisului de vânătoare temporar

Art. 27. - (1) Condiţiile pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească pentru obţinerea permisului de vânătoare temporar sunt cele prevăzute la art. 28 alin. (4) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru obţinerea permisului de vânătoare temporar solicitantul trebuie să depună la gestionarul fondului cinegetic unde urmează să practice vânătoarea următoarele documente:

a) cerere - original;

b) actul de identitate - copie;

c) permisul de vânătoare sau licenţă de vânătoare, emise de autorităţile competente ale statului în care solicitantul are domiciliul, care atestă faptul că titularul are dreptul de a deţine şi folosi arme de vânătoare, respectiv de a practica vânătoarea - copie;

d)  invitaţie din partea gestionarului de fonduri cinegetice, organizator al acţiunii de vânătoare - copie;

e) asigurare împotriva accidentelor la vânătoare, valabilă pe teritoriul României - copie.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 28. -Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la Regulamentul pentru obţinerea permiselor de vânătoare

Inregistrat la:

(organizaţia vânătorească)

Nr.................din................

SE APROBĂ

Conducător executiv/împ uternicit,

........................................................

CERERE

Subsemnatul,...................................................., cetăţean......................., fiul lui.....................şi al.................., născut în anul......., luna..........., ziua......, în localitatea........................., judeţul....................., domiciliat în....................., str................., nr......., bl......., sc......, ap......, judeţul (sectorul)....................., posesor al actului de identitate.......seria.......nr................., eliberat de ............................ la data de ..................., cod numeric personal .............................................., de profesie ............................................., angajat la......................................., în funcţia de............................................., vă rog a-mi aproba înscrierea ca practicant în cadrul organizaţiei vânătoreşti........................................................, în vederea obţinerii permisului de vânătoare permanent, în condiţiile legii.

Am luat cunoştinţă despre prevederile statutului organizaţiei vânătoreşti....................................., pe care mi-l însuşesc şi mă oblig să îl respect, în condiţiile legii.

Declar pe propria răspundere că nu mă aflu în niciuna din situaţiile prevăzute de lege care să îmi interzică obţinerea permisului de vânătoare şi, respectiv, a permisului de armă.

Telefon..............................................................

Alte modalităţi de contactare............................

Data

................................................................

Semnătura

................................................................

ANEXA Nr. 2 la Regulamentul pentru obţinerea permiselor de vânătoare

Organizaţia vânătorească

.........................................

Nr...................din..............

COMUNICARE

Domnului/doamnei......................................

Domiciliat (ă) în..........................................

Ca urmare a cererii dumneavoastră, înregistrată la organizaţia vânătorească.................................................................cu nr..............din data de..................., prin care solicitaţi înscrierea pentru pregătirea practică şi teoretică în vederea obţinerii permisului de vânătoare permanent, vă comunicăm acceptul nostru şi vă precizăm că sunteţi repartizat/ă la grupa de vânători a fondului cinegetic nr........, denumit.............................., din judeţul......................., gestionat de organizaţia noastră prin clubul/filiala

Pentru desfăşurarea acţiunilor practice îl veţi contacta pe domnul.......................................

Reprezentant legal,

................................................................

(numele, prenumele şi funcţia)

ANEXA Nr. 3 la Regulamentul pentru obţinerea permiselor de vânătoare

Organizaţia vânătorească

................................................................

Grupa de vânători

................................................................

AVIZEZ

Conducător executiv/împuternicit,

................................................................

FIŞA  DE   STAGIATURĂ

a domnului/doamnei.......................................

Data începerii stagiaturii.................................

Fondul cinegetic.............................................

Nr. crt.

Data

Denumirea activităţii la care a participat

Documentul în care se regăseşte activitatea (proces-verbal, autorizaţie de vânătoare etc.)

Organizator stagiatură

Semnătura organizator stagiatură

0

1

2

3

4

5

1

2

3

Semnătura stagiarului

................................................................

ANEXA Nr. 4 la Regulamentul pentru obţinerea permiselor de vânătoare

Organizaţia vânătorească

Nr................/.................

RECOMANDARE   DE  ABSOLVIRE

Ca urmare a rezultatelor obţinute în perioada de stagiatură (tragerea cu arma de vânătoare la ţintă fixă şi la talere în poligonul de tir şi participarea la acţiunile de vânătoare), îl/o recomandăm pe dl/dna ............................................, fiul/fiica lui.....................şi al/a................................, domiciliat/domiciliată în..................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria........ nr...................., eliberat de.............................la data de................, CNP......................................., pentru a participa la examenul pentru dobândirea permisului de vânătoare permanent.

Data

................................................................

Conducător executiv/împuternicit,

................................................................

(numele, prenumele, funcţia)

ANEXA Nr. 5 la Regulamentul pentru obţinerea permiselor de vânătoare

Organizaţia vânătorească

................................................................

DECLARAŢIE

Subsemnatul,...................................................., cetăţean....................., fiul lui.....................şi al......................., născut în anul......., luna..........., ziua......, în localitatea.........................Judeţul....................., domiciliat în....................., str................. nr......., bl......., sc......, ap......Judeţul (sectorul)....................., posesor al actului de identitate.......seria......., nr................., eliberat de................., la data de..................., cod numeric personal................................, cunoscând sancţiunile penale privind falsul în declaraţii, conform art. 292 Cod penal, pe propria răspundere declar că în ultimii 3 ani nu am săvârşit fapte care sunt încadrate ca infracţiuni de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Dau prezenta declaraţie pentru a-mi servi la examenul pentru obţinerea permisului de vânătoare permanent.

Data

................................................................

Declarant

Numele şi prenumele............................

Semnătura.............................................

ANEXA Nr. II

CONŢINUTUL   ŞI   MODELUL

permisului de vânătoare permanent

- Format tip cartelă, tipărită pe o singură faţă, cu dimensiunile: 85,72 mm lungime; 54,03 mm lăţime; 0,08 mm grosime; 3,18 mm raza de racordare a colţurilor

- Suportul este din ABS, inert UV, cu background ce conţine mai multe culori, rezistent la contrafacere prin scanare, tipărire sau copiere.

-  Conţinutul: drapelul, denumirea statului; denumirea documentului; numele; prenumele; CNP.; adresa titularului; emitent; data emiterii; seria/numărul; denumirea structurii emitente; fotografia titularului

- Fondul faţă/verso este verde pal degrade -fountain fiii de la verde la alb

- Caracteristicile literelor:

- denumirea statului - Times New Roman 11, negru;

- denumirea documentului - Times New Roman 10, negru;

- numele; prenumele; CNP.; adresa titularului; emitent; data emiterii; seria/numărul; denumirea structurii emitente - Times New Roman 8 italic - bold;

- datele variabile- Times New Roman 9, negru.

- Elemente de siguranţă:

- foto 2 a titularului, inert UV, simetric foto 1, în partea dreaptă;

- numele emitentului, inert UV, poziţionat sub foto 1-Times New Roman 9.

- Fotografia: color, având dimensiunile de 30 x 22 mm, executată cu mijloace informatice direct pe suportul cărţii de identitate

- Drapelul: realizat în culorile naţionale, având dimensiunile de 50 x 5 mm şi poziţionarea la centru, în partea superioară a permisului de vânătoare permanent.

ANEXA Nr. III

CONŢINUTUL   ŞI   MODELUL

permisului de vânătoare temporar

GESTIONAR (personalizat)                                                                Seria..........Nr..........

PERMIS DE VÂNĂTOARE TEMPORAR

Valabil din..................până în.................

Dl/Dna.........................................................., cetăţean....................................cu domiciliul în

..............................................................................................................................................

                                                 (ţara, localitatea, strada etc.)

posesor al actului de identitate seria/nr............................., emis la data de...............................,

posesor al permisului/licenţei de vânătoare seria/nr...................................................................,

este autorizat să practice vânătoarea în România, în condiţiile legii, în perioada.........................., pe fondurile de vânătoare gestionate de unitatea noastră, pentru care vor fi eliberate autorizaţii de vânătoare.

La eliberarea prezentului permis au fost analizate următoarele documente depuse de solicitant în fotocopii:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Data emiterii...............                                          Gestionar (conducător/împuternicit)                                                                                       

                                                                      Numele si prenumele...............................

                                                                           Semnătura................................

ANEXA Nr. IV

REGULAMENT

pentru tipărirea, înserierea, gestionarea, eliberarea şi anularea permiselor de vânătoare şi pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Permisele de vânătoare permanente sau temporare sunt documente legale care atestă faptul că titularul are dreptul de a practica vânătoarea, în condiţiile legii.

CAPITOLUL II

Tipărirea, înserierea şi gestionarea permiselor de vânătoare permanente şi a permiselor de vânătoare temporare

Art. 2. - (1) Permisele de vânătoare permanente şi permisele de vânătoare temporare se tipăresc, în regie proprie sau prin unităţi specializate, după modelele aprobate prin prezentul regulament, de către gestionarii abilitaţi care deţin licenţă şi care gestionează fonduri cinegetice în România.

(2)  Tipărirea prin unităţi specializate se face la solicitarea organizaţiilor vânătoreşti prevăzute la alin. (1).

(3) Solicitarea prevăzută la alin. (2) va conţine toate datele şi informaţiile ce trebuie înscrise în permisele de vânătoare, conform modelelor aprobate prin prezentul regulament.

Art. 3. - Formularele permiselor de vânătoare temporare se tipăresc pe suport de hârtie autocopiativă format A5 landscape, în carnete capsate a câte 50 de file perforate, formate din 25 de seturi a câte două file fiecare.

Art. 4. - (1) Inserierea permiselor de vânătoare se face pentru fiecare judeţ, prin înscrierea unei serii ce reprezintă indicativul rutier al judeţului în care emitentul îşi are sediul.

(2) Numerotarea permiselor de vânătoare se face cu 5 cifre şi începe cu numărul 00001 pentru fiecare serie şi tip de permis de vânătoare.

(3) Intervalul de numere necesar numerotării prevăzute la alin. (2) se alocă de către organismul specializat în domeniul cinegetic din cadrul administratorului fondului cinegetic naţional, la solicitarea celor în drept să elibereze permise de vânătoare.

(4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (3), în cadrul organismului specializat în domeniul cinegetic din cadrul administratorului fondului cinegetic naţional se întocmeşte un registru de evidenţă a intervalelor de numere alocate organizaţiilor vânătoreşti pentru permisele de vânătoare permanente, conform anexei nr. 1.

Art. 5. - Gestionarea permiselor de vânătoare se face de către persoana împuternicită în acest sens de conducătorul organizaţiilor vânătoreşti prevăzute la art. 2 alin. (1).

CAPITOLUL III

Eliberarea permiselor de vânătoare

SECŢIUNEA 1

Permis de vânătoare permanent

Art. 6. - (1) Eliberarea permiselor de vânătoare permanente se realizează de către organizaţiile vânătoreşti abilitate ca urmare a preschimbării permiselor de vânătoare aflate în uz, a dobândirii de către propriii membri a calităţii de vânător şi în situaţiile în care permisul de vânătoare este pierdut sau deteriorat.

(2) Permisul de vânătoare permanent se eliberează numai de către persoana împuternicită în acest sens de conducătorul executiv al organizaţiilor vânătoreşti prevăzute la art. 2 alin. (1).

(3) Evidenţa eliberării permiselor de vânătoare permanente se ţine într-un registru de gestiune întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

A. Eliberarea permisului de vânătoare permanent ca urmare a dobândirii de către membrii asociaţi a calităţii de vânător

Persoanelor membre ale organizaţiilor vânătoreşti care dobândesc, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, calitatea de vânător după data intrării în vigoare a prezentului regulament li se eliberează permis de vânătoare permanent.

B. Eliberarea permisului de vânătoare permanent ca urmare a pierderii sau deteriorării totale a acestuia

1. In cazul în care permisul de vânătoare permanent este pierdut sau total deteriorat, organizaţia vânătorească în care este membru asociat poate elibera unul nou, în baza dovezii pe care o face titularul acestuia că a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, anunţul prin care documentul pierdut sau deteriorat total a fost declarat nul de către posesor şi în baza unei declaraţii întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, autentificată.

2.   Permisul de vânătoare permanent se eliberează în condiţiile prevăzute la pct. 1 ori de câte ori este cazul.

C. Eliberarea unui nou permis de vânătoare permanent ca urmare a deteriorării parţiale a permisului de vânătoare permanent deţinut anterior

1.  Eliberarea unui nou permis de vânătoare permanent se face la cererea titularului, în situaţia în care permisul de vânătoare permanent emis anterior este deteriorat parţial. In acest caz, permisul de vânătoare permanent deteriorat parţial se anulează prin înscrierea pe acesta a cuvântului „Anulat" cu culoare roşie, se semnează de către persoana împuternicită să elibereze permisul de vânătoare permanent, se aplică ştampila unităţii şi se reţine de emitent.

2.   Permisul de vânătoare permanent se eliberează în condiţiile prevăzute la pct. 1 ori de câte ori este cazul.

Art. 7. - (1) Odată cu emiterea permisului de vânătoare permanent, organizaţiile vânătoreşti abilitate eliberează propriilor membri şi un document care să ateste calitatea de membru al organizaţiei vânătoreşti respective.

(2) Dovedirea calităţii de membru asociat al altor organizaţii vânătoreşti decât cea emitentă a permisului de vânătoare permanent se face cu documentul care atestă calitatea de membru, emis de fiecare dintre acestea, vizat anual.

(3)  Formularul documentului de membru se stabileşte de fiecare organizaţie vânătorească. Conţinutul documentului trebuie să furnizeze minimum următoarele informaţii:

a) numele, prenumele şi iniţiala tatălui titularului;

b) numărul şi seria proprii fiecărei organizaţii vânătoreşti;

c)  seria permisului de vânătoare permanent şi organizaţia emitentă;

d) adresa completă a titularului;

e) codul numeric personal al titularului;

f) viza anuală.

Art. 8. - Organizaţiile vânătoreşti care au eliberat permise de vânătoare permanente transmit administratorului fondului cinegetic naţional, în luna următoare, în format electronic şi pe suport hârtie, informaţii privitoare la: numele, prenumele şi codul numeric personal ale persoanelor cărora le-au fost eliberate permise de vânătoare permanente, precum şi seria şi numărul fiecărui permis eliberat.

SECŢIUNEA a 2-a

Permisul de vânătoare temporar

Art. 9. - (1) Eliberarea permisului de vânătoare temporar se face de către gestionarii abilitaţi care deţin licenţa şi care gestionează fonduri cinegetice persoanelor prevăzute de lege pentru acţiunile de vânătoare ce se desfăşoară pe fondurile cinegetice pe care le gestionează.

(2) Permisul de vânătoare temporar se eliberează numai de către persoane împuternicite în acest scop din cadrul gestionarilor de fonduri cinegetice.

(3) Datele din permisul de vânătoare temporar se completează citeţ, cu culoare neagră, cu majuscule, în toate rubricile prevăzute de formular.

(4) Eliberarea de către organizaţiile vânătoreşti a permisului de vânătoare temporar se realizează ca urmare:

a) a dobândirii dreptului de a participa la acţiuni de vânătoare de către persoanele prevăzute de lege;

b) în situaţiile în care permisul de vânătoare temporar este pierdut sau deteriorat.

(5)  Eliberarea unui nou permis de vânătoare temporar ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorării totale a celui deţinut anterior

1.  In cazul în care permisul de vânătoare temporar este pierdut, furat sau total deteriorat, gestionarul care l-a eliberat poate elibera unul nou, în baza unei declaraţii întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, autentificată.

2. Permisul de vânătoare temporar se eliberează în condiţiile prevăzute la alin. (1) ori de câte ori este cazul.

(6)  Eliberarea unui nou permis de vânătoare temporar ca urmare a deteriorării parţiale a celui emis anterior

1. Eliberarea unui nou permis de vânătoare temporar se face la cererea titularului, în situaţia în care permisul de vânătoare temporar emis anterior este deteriorat parţial. In acest caz, permisul de vânătoare temporar deteriorat se anulează prin înscrierea pe acesta a cuvântului „Anulat" cu culoare roşie, se semnează de către persoana împuternicită să elibereze permise de vânătoare temporare, se aplică ştampila unităţii şi se reţine de emitent.

2. Permisul de vânătoare temporar se eliberează în condiţiile prevăzute la alin. (1) ori de câte ori este cazul.

Art. 10. - Gestionarii fondurilor cinegetice care au eliberat permise de vânătoare temporare transmit administratorului fondului cinegetic naţional, lunar, până la data de 5 a fiecărei luni, în format electronic şi pe suport hârtie, informaţii privitoare la: numele, prenumele şi codul numeric personal ale persoanelor cărora le-au fost eliberate permise de vânătoare temporare, precum şi seria şi numărul fiecărui permis eliberat.

CAPITOLUL IV

Anularea permiselor de vânătoare

Art. 11. - (1) Permisele de vânătoare permanente şi permisele de vânătoare temporare se anulează de către gestionarii fondurilor cinegetice care le-au eliberat sau, după caz, de către unul dintre gestionarii la care titularul este membru asociat, în condiţiile legii.

(2) Pentru situaţiile în care posesorul permisului de vânătoare permanent sau al permisului de vânătoare temporar a săvârşit o faptă încadrată ca infracţiune de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, permisul de vânătoare se reţine în vederea anulării până la finalizarea cercetărilor ce se întreprind de către organele competente ale statului în legătură cu fapta săvârşită.

(3) După finalizarea cercetărilor permisul de vânătoare se înapoiază posesorului sau se anulează, după caz, în funcţie de confirmarea faptei, rezultată în urma cercetării efectuate de către organele competente ale statului.

Art. 12. - Cazurile reţinerii în vederea anulării sau anulării permiselor de vânătoare se aduc la cunoştinţă într-un termen de 30 de zile calendaristice, în mod oficial, administratorului fondului cinegetic naţional şi organizaţiilor vânătoreşti unde persoana respectivă mai este membră asociată.

Art. 13. - Publicarea anulării permiselor de vânătoare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, se face de către gestionarul care le-a anulat.

CAPITOLUL V

Preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz

Art. 14. - (1) Organizaţiile vânătoreşti licenţiate, gestionare de fonduri cinegetice, preschimbă permisul de vânătoare aflat în uz propriilor membri care îl deţin cu permisul de vânătoare permanent, numai dacă aceştia îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la domeniul cinegetic.

(2) Preschimbarea permisului de vânătoare permanent se realizează numai cu reţinerea permisului de vânătoare deţinut de titular la acel moment.

Art. 15. - (1) Preschimbarea permisului de vânătoare aflat în uz cu permisul de vânătoare permanent se efectuează în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), posesorii permisului de vânătoare aflat în uz pierd dreptul de a practica vânătoarea până la preschimbarea acestuia în condiţiile prezentului regulament.

Art. 16. -Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la Regulamentul pentru tipărirea. înserierea. gestionarea, eliberarea si anularea permiselor de vânătoare si pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz

REGISTRUL  DE  EVIDENŢĂ

a intervalelor de numere alocate organizaţiilor vânătoreşti pentru permisele de vânătoare permanente

Nr. crt.

Solicitant

Solicitare

Inregistrare solicitare

Numere atribuite

Observaţii

Denumirea

Adresa

Nr.

Data

Nr.

Data

Cantitatea (nr.)

Intervalul

Data

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

Responsabil evidenţă

Numele şi prenumele...........................

Funcţia................................................

ANEXA Nr. 2 la Regulamentul pentru tipărirea. înserierea. gestionarea, eliberarea si anularea permiselor de vânătoare si pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz

REGISTRUL DE  GESTIUNE

a permiselor de vânătoare permanente al (organizaţia vânătorească)..........................................................

Nr. crt.

Seria şi numărul

permisului de

vânătoare

permanent

Produs şi achiziţionat de la

Documentul de

achiziţie (serie, nr, data)

Date privind identitatea

titularului permisului

(nume, prenume, CNP, domiciliu)

Data eliberării

Semnătura

responsabilului de

gestiune, pentru

predarea

permisului

Semnătura

titularului pentru

primirea permisului

0

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

Responsabil gestiune

Numele şi prenumele........................

Funcţia............................................

ANEXA Nr. 3 la Regulamentul pentru tipărirea. înserierea. gestionarea, eliberarea si anularea permiselor de vânătoare si pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz

DECLARAŢIE

Subsemnatul/Subsemnata,........................................., cu domiciliul în......................................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria......nr..........., eliberat/eliberată de.............................., la data de................., cod numeric personal..........................., având cunoştinţă de prevederile art. 292 din Codul penal, declar pe propria răspundere că Permisul de vânătoare permanent având seria......nr..........nu a fost anulat sau reţinut în vederea anulării şi că de la data*).....................a acestui document nu am solicitat şi nu mi-a fost eliberat un alt permis de vânătoare permanent.

Data

....................................................................

Semnătura

....................................................................

*) Se completează cu unul dintre termenii: „pierderii", „furtului", „deteriorării totale".

ANEXA Nr. 4 la Regulamentul pentru tipărirea. înserierea. gestionarea, eliberarea si anularea permiselor de vânătoare si pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz

DECLARAŢIE

Subsemnatul/Subsemnata,..................................., cu domiciliul în......................................, posesor/posesoare al/a actului de identitate ............. seria ...... nr.............., eliberat de ........................, la data de ......................, cod numeric personal .............................., având cunoştinţă de prevederile art. 292 din Codul penal, declar pe propria răspundere că de la data*) ..........................a Permisului de vânătoare temporar având seria......nr............nu am solicitat şi nu mi-a fost eliberat un alt permis de vânătoare temporar.

Data

....................................................................

Semnătura

....................................................................

*) Se completează cu unul dintre termenii: „pierderii", „furtului", „deteriorării totale".


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 539/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 539 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu