Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.302 din 02.04.2014

privind modificarea şi completarea anexei nr. I la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 539/2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 301 din 24 aprilie 2014SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 48.252/DA din 19 martie 2014,consultând Avizul Consiliului Naţional de Vânătoare nr. 2/2013,în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. r), art. 28 alin. (3) lit. d), alin (5) şi (6) şi art. 56 alin. (1) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările ulterioare,ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură emite următorul ordin: Articolul IAnexa nr. I „Regulament pentru obţinerea permiselor de vânătoare“ la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 539/2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 2 septembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 5, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11 ) şi (12 ) , cu următorul cuprins: (11 ) Anexat cererii, candidatul depune o copie după actul de identitate, cazierul judiciar în original şi o recomandare de la un membru al asociaţiei căreia îi adresează cererea. (12 ) Recomandarea prevăzută la alin. (11) va fi întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 11. 2. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7În perioada de stagiatură fiecare candidat trebuie să participe la următoarele activităţi practice: a)vizitarea fondului cinegetic pe care urmează să efectueze stagiatura, în vederea cunoaşterii elementelor componente ale acestuia (limite, biotop, faună, construcţii şi instalaţii vânătoreşti etc.), acţiune consemnată într-un proces-verbal încheiat între organizator şi stagiarii participanţi, înregistrat şi arhivat la asociaţia de vânătoare în termen de 15 zile de la data desfăşurării acţiunii; b)o prezentare practică privind portul şi mânuirea armei de vânătoare în fondul cinegetic, fără folosirea muniţiei reale, realizată de personal cu atribuţii în domeniul cinegetic, angajat al asociaţiei la care efectuează stagiatura şi desemnat de conducerea executivă a acesteia, acţiune consemnată într-un proces-verbal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 31, încheiat între organizator şi stagiarii participanţi, înregistrat şi arhivat la asociaţia de vânătoare în termen de 15 zile de la data desfăşurării acţiunii; în această etapă stagiarul va asista, fără a primi armă de vânătoare, la următoarele acţiuni: încărcarea şi descărcarea armei de vânătoare în timpul vânătorii; portul armei în timpul deplasării vânătorului de la un stand la altul, în timpul aşteptării în stand, în repaus, în timpul recuperării vânatului împuşcat; mânuirea armei de vânătoare în timpul urmăririi vânatului în vederea declanşării focului, precum şi cu privire la regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii şi obligaţiile vânătorilor; c)două acţiuni de ocrotire sau îngrijire a faunei cinegetice, precum estimarea efectivelor de vânat, producerea sau administrarea hranei pentru vânat, confecţionarea sau recondiţionarea instalaţiilor vânătoreşti, acţiuni consemnate în procese-verbale încheiate între organizator şi stagiarii participanţi, înregistrate şi arhivate la asociaţia de vânătoare în termen de 15 zile de la data desfăşurării lor; d)o instruire teoretică şi practică privind portul, mânuirea şi folosirea armelor de vânătoare cu ţevi ghintuite şi cu ţevi lise, urmată de o şedinţă de tragere cu arma de vânătoare la punct fix şi la talere organizată de o persoană juridică autorizată în acest sens, acţiune atestată printr-un act emis de organizator; e)cel puţin 3 acţiuni de vânătoare colectivă în grup mare, asistent în stand sau în goană, obligatoriu la cel puţin o acţiune organizată pentru speciile reprezentative în fondul cinegetic în care a realizat stagiatura: mistreţ, iepure, fazan, acţiune consemnată în autorizaţiile de vânătoare folosite cu această ocazie. 3. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8 (1) După efectuarea activităţilor prevăzute la art. 7, stagiarul primeşte o recomandare de absolvire din partea organizaţiei vânătoreşti sau a clubului de vânătoare la care a efectuat stagiatura, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. 4. La articolul 8, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4) , cu următorul cuprins:(3) Stagiatura efectuată potrivit prevederilor prezentului regulament este valabilă timp de 2 ani de la data începerii ei conform prevederilor art. 5 alin. (6).(4) După termenul prevăzut la alin. (3), candidaţii care doresc susţinerea examenului pentru obţinerea permisului de vânătoare permanent trebuie să reia procedura prevăzută de prezentul regulament prin depunerea unei noi cereri pentru începerea stagiaturii. 5. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va comunica organizaţiilor vânătoreşti interesate, precum şi instituţiilor ai căror reprezentanţi fac parte din comisia de examinare prevăzută la art. 17 alin. (1) data la care a fost aprobată organizarea examenului în fiecare judeţ, cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data organizării examenului. 6. La articolul 13, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Tariful de examinare perceput de asociaţiile de vânătoare pentru fiecare candidat propriu este de 200 lei + TVA.(4) Valoarea indemnizaţiei de examinare pentru fiecare membru al comisiei este de 20 lei net de dosar examinat sau reexaminat. 7. La articolul 14 alineatul (1), literele a) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)actul de identitate, iar în cazul cetăţenilor cu domiciliul în străinătate şi rezidenţa în România, şi documentele de rezidenţă valabile pe întreaga perioadă de stagiatură până la susţinerea examenului, în copie; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... e)fişa de stagiatură prevăzută la art. 5 alin. (5) în original, completată potrivit art. 8 alin. (2), şi însuşită de candidat, de organizatorul activităţilor practice, verificată şi avizată de conducerea executivă a organizaţiei vânătoreşti la care a efectuat stagiatura, pentru atestarea, pe propria răspundere, a efectuării activităţilor înscrise în aceasta; 8. La articolul 14 alineatul (1), după litera h) se introduc trei noi litere, literele i) , j) şi k) , cu următorul cuprins: i)actul care atestă că este apt psihologic să deţină şi să folosească arme şi muniţii de vânătoare (aviz psihologic), în original; j)actul care atestă că a absolvit un curs de instruire teoretică şi practică privind portul, mânuirea şi folosirea armelor de vânătoare cu ţevi ghintuite şi cu ţevi lise şi că a efectuat cel puţin o şedinţă de tragere cu arma de vânătoare la punct fix şi la talere, emis de o persoană juridică autorizată pentru acţiunile menţionate, în original; k)recomandarea prevăzută la art. 5 alin. (11), în original. 9. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ) , cu următorul cuprins: (11 ) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), posesorii de permis de armă letală pot depune în locul documentelor prevăzute la alin. (1) lit. f) şi g) copie legalizată de pe permisul de armă letală. 10. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16(1) Pentru pregătirea şi examinarea teoretică a candidaţilor autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură aprobă un set de întrebări şi răspunsuri privind examenul de vânător, în concordanţă cu reglementările în vigoare, pe care îl prezintă pe site-ul propriu. (2) Setul de întrebări şi răspunsuri menţionat la alin. (1), prevăzut în anexa nr. 6, conţine 1000 de întrebări, fiecare întrebare având 3 variante de răspunsuri, dintre care unul este corect.(3) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate reactualiza conţinutul setului de întrebări şi răspunsuri în condiţiile alin. (1), în acord cu legislaţia în vigoare şi cu literatura din domeniul cinegetic, cu cel puţin 60 de zile înaintea datei susţinerii examenului prevăzut la art. 10 alin. (1), unde acesta va fi folosit.(4) Întrebările şi răspunsurile menţionate la alin. (2) sunt formulate având în vedere noţiuni privind domeniul cinegetic, din:a)biologia speciilor ce aparţin faunei de interes cinegetic; b)managementul speciilor de interes vânătoresc; c)exercitarea vânătorii; d)echipament de vânătoare; e)legislaţia în domeniul cinegetic; f)etica vânătorească; g)chinologie; h)boli ale vânatului; i)arme de vânătoare. 11. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 17 (1) Examinarea candidaţilor se face de o comisie de examinare formată din 3 reprezentanţi ai autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi 2 reprezentanţi ai asociaţiilor, uniunilor sau federaţiilor naţionale de profil recunoscute la nivel naţional şi internaţional şi înfiinţate prin lege care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a)sunt absolvenţi licenţiaţi ai unei instituţii de învăţământ superior în domeniul cinegetic sau silvic în care au studiat speciile de interes cinegetic şi vânătoarea; b)au o vechime în muncă în domeniul cinegetic mai mare de 3 ani; c)au atribuţii de serviciu în domeniul cinegetic; d)deţin permis de vânătoare permanent. (2) Funcţia de preşedinte al comisiei va fi îndeplinită de către unul dintre reprezentanţii autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură menţionaţi la alin. (1).(3) Nominalizarea reprezentanţilor asociaţiilor, uniunilor sau federaţiilor naţionale de profil recunoscute la nivel naţional şi internaţional şi înfiinţate prin lege prevăzute la alin. (1) se transmite la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură cu minimum 3 zile lucrătoare anterior datei programate pentru susţinerea examenului. 12. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18Hotărârile comisiei stabilite la art. 17 se iau prin majoritate simplă. 13. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 20(1) Comisia de examinare îşi poate desfăşura activitatea în prezenţa obligatorie a minimum 3 membri.(2) În situaţia neîntrunirii a minimum 3 membri, comisia de examinare nu poate funcţiona şi examenul se reprogramează. 14. La articolul 21 alineatul (1), literele d) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins: d)legitimează candidaţii admişi să participe la examen, pe baza actului de identitate, la intrarea acestora în sala de examinare; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... g)permite accesul în sala de examinare doar al candidaţilor admişi să participe la examen; 15. La articolul 21 alineatul (1), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k) , cu următorul cuprins: k)vizează fişa de evidenţă depusă la dosar, prevăzută la art. 14 alin. (3). 16. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 22 (1) Candidaţii care nu au promovat examenul, precum şi cei absenţi la examen au dreptul să susţină examen/examene în decurs de un an, cu ocazia examenelor organizate pentru alte asociaţii vânătoreşti, potrivit prezentului regulament, cu condiţia depunerii unei cereri în acest sens şi a documentelor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. f) şi g) în termenul de valabilitate de 6 luni de la emitere.(2) Candidaţii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia de a transmite cererea de examinare la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în timp util, pentru luarea în evidenţă şi pentru obţinerea confirmării de participare.(3) Dreptul de participare la examen a candidaţilor prevăzuţi la alin. (1) se hotărăşte de comisia de examinare după verificarea valabilităţii documentelor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. f) şi g) depuse de către candidat, cel mai târziu în preziua examenului, la asociaţia care organizează examenul pentru obţinerea permisului de vânătoare permanent. 17. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se arhivează, pentru o perioadă de 5 ani, la sediile organizaţiilor vânătoreşti care au prezentat candidaţi la examen. 18. La articolul 24, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Contestaţiile se soluţionează în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii lor, de către o comisie constituită din:a)2 reprezentanţi ai autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1), alţii decât cei din comisia de examinare; b)un reprezentant al asociaţiilor, uniunilor sau federaţiilor naţionale de profil recunoscute la nivel naţional şi internaţional şi înfiinţate prin lege care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1), altul decât cei din comisia de examinare. 19. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1. 20. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2. 21. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 31, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3. 22. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4. 23. Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5. Articolul IICandidaţii la examenul pentru dobândirea permisului de vânătoare permanent fac dovada efectuării activităţilor de stagiatură prevăzute la art. 7 lit. a)-c) din Regulamentul pentru obţinerea permiselor de vânătoare aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 539/2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare, modificat potrivit art. I pct. 2 din prezentul ordin de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. Articolul IIIFişa de stagiatură completată potrivit prevederilor art. 7 din Regulamentul pentru obţinerea permiselor de vânătoare, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 539/2009, este valabilă până la data de 31 decembrie 2014 cu condiţia completării acesteia cu activităţile de stagiatură prevăzute la art. 7 lit. a)-c) modificate potrivit art. I pct. 2 din prezentul ordin. Articolul IVAnexa nr. 5 la prezentul ordin, reprezentând Setul de întrebări şi răspunsuri privind examenul de vânător, se foloseşte pentru examinarea candidaţilor după 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin. Articolul VSetul de întrebări şi răspunsuri privind examenul de vânător prevăzut în anexa nr. 6 la Regulamentul pentru obţinerea permiselor de vânătoare, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 539/2009, se aplică timp de 60 de zile după intrarea în vigoare a prezentului ordin. Articolul VICererea de înscriere în asociaţia de vânătoare, comunicarea de repartizare pentru efectuarea stagiaturii şi acţiunile efectuate în perioada de stagiatură anterioare intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile până la data examenului organizat în judeţul în care are sediul asociaţia la care este înscris candidatul, dar nu mai târziu de un an. Articolul VIIAnexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexele nr. 1-5 se publică în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 301 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. Articolul VIIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, Adriana Doina Pană


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 302/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 302 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 302/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu