Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 553/5367 NN din 31 mai 1999

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind continutul-cadru de organizare a licitatiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare si decontare a executiei lucrarilor, aprobate prin Ordinul comun al ministrului finantelor si al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 784/34/N din 13 aprilie 1998

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR Nr. 553


SmartCity3

              MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI
              Nr. 5367 NN
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 267 din 10 iunie 1999

    Ministrul finantelor si ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului,
    in aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice si ale Hotararii Guvernului nr. 592/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor, republicate in 1995,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, republicata,
    emit urmatorul ordin:

    1. Normele metodologice privind continutul-cadru de organizare a licitatiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare si decontare a executiei lucrarilor, aprobate prin Ordinul comun al ministrului finantelor si al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 784/34/N din 13 aprilie 1998 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 bis din 24 iunie 1998, se modifica si se completeaza potrivit anexei la prezentul ordin.
    2. Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                           Ministrul finantelor,
                           Decebal Traian Remes

                           Ministrul lucrarilor publice
                           si amenajarii teritoriului,
                           Nicolae Noica

    ANEXA 1

                          MODIFICARI SI COMPLETARI
la Normele metodologice privind continutul-cadru de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor, adjudecare, contractare si decontare a executiei lucrarilor, aprobate prin Ordinul comun al ministrului finantelor si al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 784/34/N din 13 aprilie 1998

    ARTICOL UNIC
    Normele metodologice privind continutul-cadru de organizare a licitatiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare si decontare a executiei lucrarilor, aprobate prin Ordinul comun al ministrului finantelor si al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 784/34/N din 13 aprilie 1998 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 bis din 24 iunie 1998, se modifica si se completeaza astfel:
    1. La articolul 1.3, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Valoarea totala a obiectivului de investitii, stabilita o data cu aprobarea documentatiilor tehnico-economice in conformitate cu prevederile Legii privind finantele publice, ale Legii privind finantele publice locale si ale legii anuale a bugetului de stat, se actualizeaza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor."
    2. La articolul 1.3 punctul 1.3.3, alineatul 2 partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "Actualizarea se face pe baza unui coeficient calculat prin inmultirea succesiva a indicelui de inflatie, comunicat lunar de Comisia Nationala pentru Statistica, si se determina pe intervalul cuprins:"
    3. La articolul 1.3 punctul 2.2, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Trecerea la organizarea licitatiei se poate face numai dupa aprobarea investitiei, obtinerea autorizatiei de construire, dovada asigurarii fondurilor pentru primul an de executie conform prevederilor legale, elaborarea documentelor de organizare a licitatiei, a documentatiei tehnice si a detaliilor de executie, verificate tehnic in conformitate cu art. 7 alin. 2 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 925/1995."
    4. La articolul 2.2 alineatul 2 se elimina formularea "si cu prevederile legale privind licitarea proiectarii investitiilor publice".
    5. La articolul 2.4, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Alegerea procedurii de licitatie publica deschisa fara preselectie sau de licitatie publica restransa se poate face la solicitarea scrisa a conducatorului persoanei juridice achizitoare, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, o data cu avizarea documentatiilor de licitatii."
    6. La articolul 2.6, alineatul 1 partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "Anterior lansarii anunturilor publicitare ale licitatiilor, persoana juridica achizitoare are obligatia sa transmita un exemplar din documentele de organizare a licitatiei, gratuit, directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor si al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pentru a se verifica daca sunt indeplinite urmatoarele conditii."
    7. La articolul 2.7., alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Membrii comisiei de licitatie sunt persoane fizice, specialisti care au experienta profesionala in domeniul achizitiilor publice, probitate morala si care respecta prevederile Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificarile ulterioare. Inaintea deschiderii licitatiei toti membrii comisiei de licitatie vor semna, pe propria raspundere, o declaratie de compatibilitate fata de contractantii participanti la licitatie, potrivit prevederilor Legii nr. 11/1991, cu modificarile ulterioare, si de confidentialitate a tuturor datelor prezentate si a discutiilor purtate in cadrul comisiei de licitatie."
    8. La articolul 2.7, alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Comisia de licitatie raspunde de activitatea de deschidere si de desfasurare a licitatiei, de corectitudinea evaluarii indeplinirii conditiilor de participare si a criteriilor de calificare a contractantilor, de corectitudinea indeplinirii conditiilor de admitere a ofertelor, precum si de corectitudinea evaluarii si adjudecarii ofertei castigatoare, in conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice si cu precizarile din documentatia de licitatie transmisa contractantilor."
    9 La articolul 2.8, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Se interzice persoanei juridice achizitoare sa lanseze anuntul publicitar si, dupa caz, invitatia de participare la licitatie inainte de verificarea documentatiei de catre directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor si al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, conform art. 2.6."
    10. Articolul 3.5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3.5.
    Numarul de participanti la licitatie
    Numarul de participanti la licitatie, indiferent de procedura de achizitie, este de cel putin 2 contractanti, in caz contrar trecandu-se la repetarea licitatiei prin procedura prevazuta la art. 3.2.
    In cazul in care la repetarea licitatiei se prezinta un singur contractant care indeplineste criteriile de calificare si prezinta o oferta corespunzatoare, se aplica prevederile achizitiei dintr-o singura sursa conform prevederilor cap. III art. 16 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, republicata.
    In situatia in care, ca urmare a repetarii licitatiei, nu s-au prezentat contractanti, respectiv un contractant, cu o oferta corespunzatoare, licitatia se reface, reanalizandu-se in prealabil, de catre persoana juridica achizitoare, impreuna cu Ministerul Finantelor si cu Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, conditiile de calificare din instructiunile pentru ofertanti, in vederea reducerii pragurilor de calificare cu maximum 30%, in sensul asigurarii participarii agentilor economici la licitatie."
    11. La articolul 5.3 punctul 5.3.2, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Indicatoarele de norme de deviz seria 1981, revizuite si completate, aprobate de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pot fi folosite, in mod orientativ, atat de catre proiectant, cat si de antreprenor, in descrierea lucrarilor, a conditiilor de masurare a lucrarilor, a conditiilor generale de executie a lucrarilor, a evaluarii valorilor, a resurselor, a consumurilor specifice de materiale, manopera si utilaje."
    12. La articolul 6.2 punctul 6.2.2, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat
    Certificatele privind indeplinirea obligatiilor de plata conform modelelor 1 si 2 vor fi eliberate de catre organele teritoriale pe a caror raza teritoriala agentul economic isi desfasoara activitatea."
    13. La articolul 6.2 punctul 6.2.4, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Experienta generala: contractantul trebuie sa aiba o cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani numai din activitatea de C + M cel putin egala cu plafonul stabilit prin documentele de licitatie. Pentru firmele infiintate in perioada ultimilor 3 ani cifra medie anuala de afaceri se ia in considerare de la data infiintarii firmei. Plafonul trebuie sa fie cuprins intre 1,5 - 3,0 ori valoarea medie anuala a lucrarii supuse licitatiei si care este rezultatul raportului dintre valoarea estimata a lucrarii si durata de executie aprobata a investitiei."
    14. La articolul 6.2 punctul 6.2.4, alineatul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Valoarea cifrei de afaceri si a lucrarilor similare se actualizeaza cu indicii de inflatie comunicati de Comisia Nationala pentru Statistica in revista lunara <<Buletin statistic de preturi>>. Coeficientul total de actualizare este cel corespunzator evolutiei preturilor pe intervalul cuprins intre luna decembrie a anilor la care se refera cifra de afaceri si, respectiv, intervalul cuprins intre luna terminarii lucrarilor similare si luna aferenta celor 28 de zile anterioare termenului limita de depunere a ofertelor."
    15. La articolul 6.2 punctul 6.2.8 se modifica formula de calcul al solvabilitatii patrimoniale, astfel:

    Sp - solvabilitate = capitaluri proprii x 100 > 30%
         patrimoniala    ------------------
                         total pasiv mai
                         putin clienti creditori,
                         datoriile imediate si
                         conturile de regularizare
                         asimilate

    16. La articolul 6.3, dupa alineatul 2 se introduc doua alineate cu urmatorul cuprins:
    "In cazul asocierii, punctajele pentru experienta similara, asigurarea cu personal si asigurarea tehnica vor trebui indeplinite in functie de cota de asociere (60% pentru lider si 40%, respectiv 30%, in cazul existentei unui asociat sau a mai multor asociati).
    Pentru criteriile asigurarea calitatii si bonitatea financiara fiecare dintre asociati trebuie sa indeplineasca individual punctajele minime."
    17. La articolul 6.3 punctul 6.3.6, liniuta a treia va avea urmatorul cuprins:
    "- Durata procesului de preselectie este de maximum 30 de zile de la termenul limita de depunere a documentelor de preselectie, iar calitatea de ofertant preselectionat inceteaza dupa 90 de zile."
    18. La articolul 6.4 punctul 6.4.1, dupa alineatul 1 se introduce un alineat cu urmatorul cuprins:
    "Eventualele observatii la conditiile suplimentare si speciale de contractare vor fi prezentate de ofertant in cadrul ofertei. Aceste obiectiuni vor fi analizate si clarificate de catre comisia de licitatie cu ofertantii respectivi pe parcursul analizei ofertelor. In cazul neclarificarii si nesolutionarii acestor obiectiuni oferta va fi respinsa."
    19. La articolul 6.4, punctul 6.4.2 va avea urmatorul cuprins:
    "6.4.2. - Preturile unitare utilizate la intocmirea ofertei vor rezulta din analizele de pret intocmite de contractant pe baza propriilor sale consumuri de resurse (materiale, tehnologii agrementate sau atestate, manopera, utilaje si transport), precum si pe baza preturilor si a tarifelor acestor resurse de la furnizori, valabile cu 28 de zile anterioare termenului limita de depunere a ofertei. Luna de referinta este cea in care se inscrie cea de-a 28-a zi anterioara termenului limita de depunere a ofertelor."
    20. La articolul 6.4 punctul 6.4.3, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "In modelul nr. 28 - Lista cu cantitatile de lucrari - se vor include in mod distinct toate cheltuielile directe, cheltuielile legate de transport, aprovizionare, taxele si impozitele considerate ca obligatii legale ale contractantilor, cheltuielile indirecte, profitul, exclusiv T.V.A."
    21. La articolul 6.4 punctul 6.4.8, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Comisia de licitatie va lua in considerare ofertele alternative numai daca acestea sunt acceptate, din punct de vedere al solutiilor si al exigentelor de calitate, de catre proiectant si, dupa caz, de catre specialisti atestati in domeniu."
    22. Articolul 7.4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7.4.
    Documentele de participare la licitatie au caracter confidential si pot fi consultate si analizate numai de catre membrii comisiei de licitatie; pastrarea lor se va face de catre persoana juridica achizitoare sau de catre organizatorul licitatiei."
    23. Articolul 7.6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7.6.
    Ofertele contractantilor selectionati se analizeaza si se verifica de catre membrii comisiei de licitatie, daca au fost intocmite conform prevederilor art. 6.4 si daca: valorile din centralizatoarele obiectelor si ale categoriilor de lucrari (modelele nr. 26 si 27) sunt corect insumate; toate articolele din listele cu cantitatile de lucrari (modelul nr. 28) sunt corect cotate; unitatile de masura ale preturilor unitare si ale cantitatilor sunt corecte.
    In cazul constatarii unor neclaritati, comisia de licitatie va cere contractantilor, individual, clarificarea ofertelor, inclusiv detalierea elementelor constructive ale preturilor unitare, confirmarea acestora cu documente justificative ale furnizorilor, si le va verifica tinand seama de explicatiile primite.
    Solicitarea de clarificare si raspunsul aferent se vor face in scris, dar nu se va permite nici o modificare a valorii sau a continutului ofertei, exceptand cazurile in care se solicita corectia erorilor aritmetice constatate de comisia de licitatie in cursul examinarii ofertelor.
    In vederea evaluarii cat mai corecte de catre comisia de licitatie a ofertelor prezentate, ordonatorul de credite, impreuna cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor si al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului vor actualiza valoarea totala a investitiei (Inv/C + M), care va constitui valoare de control, aceasta fiind secreta.
    Toate ofertele care se situeaza sub un anumit procent din aceasta valoare vor fi in mod automat respinse ca fiind subevaluate.
    Acest procent cuprins intre 80% si 90% din valoarea actualizata a investitiei se stabileste de catre comisia de licitatie, in functie de complexitatea lucrarii, dupa depunerea ofertelor si inainte de deschiderea acestora.
    Valoarea de control va fi introdusa intr-un plic sigilat si predat presedintelui comisiei de licitatie, care o va face publica tuturor ofertantilor in momentul deschiderii licitatiei."
    24. Articolul 9.1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9.1.
    Contractantul caruia i s-a adjudecat oferta este obligat sa incheie contractul de executie (modelul nr. 31). Semnarea si parafarea contractului de executie si a documentelor acestuia (conditiile generale de contractare, conditiile suplimentare si speciale de contractare) se fac la sediul persoanei juridice achizitoare, cu aceasta ocazie partile prezentand si documentele de imputernicire in vederea semnarii (daca este cazul). Cu ocazia semnarii nu este permisa nici o modificare a conditiilor de contractare fata de conditiile din documentele de organizare a licitatiei si a ofertei adjudecate."
    25. Articolul 9.3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9.3.
    Garantia de buna executie se constituie prin una dintre cele doua forme: scrisoare de garantie bancara privind cuantumul valoric al garantiei de buna executie, cuantum valoric care se actualizeaza trimestrial, astfel incat la terminarea lucrarilor sa aiba aceeasi valoare cu cea rezultata din aplicarea procentului garantiei de buna executie la valoarea totala a lucrarilor real executate (modelul nr. 32), scrisoare de garantie bancara privind garantarea contului garantiei de buna executie, constituit de contractant si alimentat de persoana juridica achizitoare prin retineri succesive din situatiile de plata lunare, in procentul stabilit prin contractul de executie.
    Alimentarea contului se va face pana la incidenta valorii totale a garantiei de buna executie.
    Persoana juridica achizitoare poate apela la garantia de buna executie numai in conditiile in care contractantul refuza sa execute din fondurile sale proprii toate remedierile si completarile prevazute in procesul-verbal la terminarea lucrarilor si/sau cele constatate pe parcursul perioadei garantiei de buna executie, pana la receptia finala.
    Pentru obiectivele de investitii finantate conform prevederilor art. 2 alin. 5 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 810/1998, procedura constituirii garantiei de buna executie va fi numai sub forma retinerilor din situatiile de plata lunare, in conditiile specificate in articolul mai sus mentionat."
    26. Articolul 10.1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10.1.
    Admiterea la finantare a investitiilor institutiilor publice prin trezoreria statului se face, potrivit normelor metodologice aprobate prin ordinul ministrului finantelor, pe baza urmatoarelor documente: studiul de fezabilitate aprobat potrivit prevederilor legale; acordul prealabil al Ministerului Finantelor si, dupa caz, avizul Consiliului interministerial de avizare lucrari publice de interes national si locuinte sociale, emis potrivit prevederilor legale; contractul de executie incheiat potrivit prevederilor legale privind achizitiile publice; devizul general al investitiei si devizele pe obiecte, corespunzatoare contractului de executie; autorizatia de construire.
    Devizul general al investitiei va fi refacut de persoana juridica achizitoare, plecand de la obiectivele si valorile ofertei castigatoare, la care se vor adauga valorile obiectelor si cheltuielilor nelicitate, conform anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 376/1994."
    27. La articolul 10.2 alineatele 3 si 5 se elimina cuvintele "si 28 bis".
    28. La articolul 10.2, alineatul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Schimbarea pe parcursul executiei a solutiilor constructive de baza, precum si modificarea listelor de dotari echipamente si utilaje tehnologice, prevazute in studiul de fezabilitate aprobat potrivit legii, se pot face de catre persoana juridica achizitoare, cu avizul prealabil al directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor si, in cazul investitiilor aprobate prin hotarare a Guvernului, al Consiliului interministerial de avizare lucrari publice de interes national si locuinte sociale, emise potrivit prevederilor legale."
    29. Articolul 10.3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10.3.
    Situatiile de plata pentru lucrarile de constructii-montaj real executate, intocmite conform prevederilor art. 10.2 din prezentele norme metodologice, se actualizeaza dupa cum urmeaza:

    V = V0 x K,

    in care:
    V = valoarea actualizata a situatiei de plata;
    V0 = valoarea situatiei de plata cu preturile din oferta;
    K = coeficientul de actualizare in luna.

    Calculul coeficientului K se face astfel:

    K = a1 x k1 + a2 x k2 + a3 x k3 + a4 x k4,

    in care a1, a2, a3 si a4 sunt coeficienti determinati la data decontarii, aferenti cantitatilor realizate in perioada de referinta pentru fiecare deviz-oferta si categorie de lucrari, si care se calculeaza astfel:
          M0
    a1 = ----
          T0

          m0
    a2 = ----
          T0

          U0
    a3 = ----
          T0

          t0
    a4 = ----
          T0

    in care: a1 + a2 + a3 + a4 = 1.

    Recapitulatia situatiei de plata in luna cu preturi-oferta pe categorii de lucrari:

    Total I cheltuieli directe M0 m0 U0 t0     T0
    ---------------------------------------------
    Cheltuieli indirecte = T0 x %              I0

    Profit = (T0 + I0) x %                     P0
                                              ----
                                               V0
    TOTAL GENERAL:
          M1
    K1 = ----
          M0

    M1 reprezinta valoarea materialelor din situatia de lucrari, cu preturile
       din luna de decontare ale furnizorilor declarati in lista de resurse
       si consumuri din oferta. (Se vor prezenta lunar facturile de materiale);
    M0 reprezinta valoarea corespunzatoare a aceleiasi situatii de lucrari,
       cu preturile materialelor furnizorilor declarati la data intocmirii
       ofertei.

          m1
    K2 = ----
          me
    m1 reprezinta salariul mediu brut pe ramura de constructii, corespunzator
       cu o luna in urma lunii de decontare, publicat in Buletinul statistic
       lunar al Comisiei Nationale pentru Statistica, anexa nr. 23.
    me reprezinta salariul mediu brut pe ramura de constructii, corespunzator
       lunii intocmirii ofertei, publicat in Buletinul statistic lunar al
       Comisiei Nationale pentru Statistica, anexa nr. 23.

              U2         m1
    K3 = 0,8 ---- + 0,2 ----
              U1         me

    U1 reprezinta pretul carburantului sau al energiei electrice (in functie
       de tipul utilajului) al furnizorului, declarat in oferta (se va anexa
       oferta de pret);
    U2 reprezinta pretul carburantului sau al energiei electrice al acelorasi
       furnizori, in luna de decontare (se vor prezenta facturi).

              t2         m1
    K4 = 0,8 ---- + 0,2 ----
              t1         me

    t1 reprezinta pretul carburantului al furnizorului, declarat in oferta
       (se va anexa oferta de pret);
    t2 reprezinta pretul carburantului al aceluiasi furnizor, in luna de
       decontare (se va prezenta factura).

    In cazul contractelor incheiate care nu aveau obligativitatea prezentarii listelor de resurse cu preturi de la furnizori se va proceda la reconstituirea acestora, astfel incat sa se incadreze in preturile unitare din oferta (anexa nr. 28).
    In situatia in care furnizorii declarati la data intocmirii ofertei nu se mai regasesc in circuitul economic, persoana juridica achizitoare poate accepta pe baza de documente justificative (facturi, tarife etc. de la minimum 3 agenti economici) noile preturi cu care se vor calcula M1, m1, U2 si t2.
    De asemenea, entitatea achizitoare are obligatia de a sonda piata, putand cere antreprenorului acceptarea unor furnizori si prestatori de servicii care ofera preturi inferioare celor prezentate de acesta.
    Acceptarea noilor preturi se va face cu minimum 30 de zile anterioare realizarii si decontarii lucrarilor.
    Componentele de materiale care se procura in valuta se vor deconta pe baza preturilor din facturile fiscale emise de furnizorii declarati din oferta adjudecata, la cursul leu/dolar corespunzator datei emiterii facturii.
    Valoarea materialelor si a furniturilor cuprinse in devizele-oferta si care se pun la dispozitie de catre persoana juridica achizitoare, pe masura consumarii lor, se va scadea, din punct de vedere strict financiar, din situatiile de plata aferente, intocmite conform preturilor unitare din oferta, raportate la cantitatile real executate. Situatia de plata astfel rezultata va urma procedura de actualizare prevazuta mai sus.
    Valoarea utilajelor, a echipamentelor tehnologice, precum si a dotarilor independente cuprinse in listele de procurare se deconteaza, pe baza preturilor din facturile fiscale emise de furnizorii declarati din oferta adjudecata, la data livrarii.
    Schimbarea furnizorului de materiale, utilaje, echipamente sau dotari se poate face numai pe baza de nota justificativa, semnata de antreprenor, caz in care antreprenorul va prezenta investitorului, inainte de lansarea comenzii catre furnizor, minimum trei oferte de pret, in aceleasi conditii tehnice si de calitate. Investitorul va accepta in scris oferta furnizorului cu pretul cel mai redus.
    Evidenta valorilor executate, cumulat de la inceputul lucrarilor, se tine distinct, pentru valori executate conform devizelor contractate, neactualizate, pentru valori rezultate ca urmare a actualizarii si pentru valori suplimentare sau reduceri rezultate din notele de comanda suplimentara si din notele de renuntari."
    30. Articolul 10.4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10.4.
    Decontarea valorii organizarii de santier, prevazuta la pct. 6.4.5, se face prin aplicarea procentului corespunzator valorii organizarii de santier, fata de valoarea totala a lucrarilor ofertate, la valoarea actualizata a lucrarilor real executate."
    31. Articolul 10.6 se completeaza cu doua alineate cu urmatorul cuprins:
    "Orice omisiune sau greseala fata de listele cu cantitatile din proiectul tehnic si din specificatiile tehnice prevazute in caietele de sarcini, dovedita pe parcursul executiei a fi necesara pentru finalizarea investitiei si al carei cuantum valoric depaseste cota de 5% prevazuta in capitolul "Diverse si neprevazute" din devizul general actualizat, va fi suportata de catre proiectant in limita cuantumului valoric ce depaseste cota de 5% .
    In cazul in care cantitatile de lucrari prevazute in proiectul tehnic sunt mai mari decat cele necesare pentru realizarea investitiei, cuantumul valoric al acestora depasind cota de 5% precizata in alineatul precedent, acest lucru implica pierderea garantiei de aplicabilitate a proiectului."
    32. In lista modelelor se elimina pozitia nr. 28, iar pozitia 28 bis devine pozitia nr. 28.
    Modelul nr. 28 va avea urmatorul cuprins:

    "MODELUL Nr. 28 - LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI

    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE
    .............................
          (denumirea)

    OBIECTIVUL ..................
                  (denumirea)

    OBIECTUL .......................
             (simbolul si denumirea)

                                   LISTA
                         cu cantitatile de lucrari

                  DEVIZUL-OFERTA Nr. ..........

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A = Material [col. 3 x col. 4a)]
    B = Manopera [col. 3 x col. 4b)]
    C = Utilaj [col. 3 x col. 4c)]
    D = Transport [col. 3 x col. 4d)]
    E = Total (col. 3 x col. 4 sau col. 5 + col. 6 + col. 7 + col. 8)

        Categoria de lucrari (denumirea)
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.    Capitolul    U.M.    Cantitatea         P.U.         A   B   C   D   E
crt.   de                                  a) materiale
       lucrari                             b) manopera
                                           c) utilaj
                                           d) transport
                                         -----------------
                                         Total a)+b)+c)+d)
-----------------------------------------------------------------------------
 0       1           2          3               4           5   6   7   8   9
-----------------------------------------------------------------------------
 1.   Capitolul de lucrare (denumirea)
 1.1. Subcapitol (descriere)
 1.2. Subcapitol (descriere)
 1.3. .........................
 2.   Capitolul de lucrare (denumirea)
 2.1. Subcapitol (descriere)
 2.2. Subcapitol (descriere)
 2.3. ........................
 3.   ........................
 3.1. ........................
 3.2. ........................
      Cheltuieli directe I                      M           m   U   t   T
      --------------------------------------------------------------------,
              din care, transporturi t:
              - transport auto
              - transport CF
              - transport naval
              CAS                                m x %                a
              Somaj                              m x %                b
              Sanatate                           m x %                c
              Fond de risc                       m x %                d
              Alte cheltuieli conform
              prevederilor legale
-----------------------------------------------------------------------------
              TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:          M0    m0    U0    t0    T0
-----------------------------------------------------------------------------
              Cheltuieli indirecte = T0 x %             I0
              Profit = (T0 + I0) x %                    P0
                                                       ----
                                                        V0

                                                             Contractant,
                                                             ............

    33. Lista modelelor se completeaza cu pozitiile nr. 39, 40, 41 si 42:
        39. Lista cu consumurile de resurse materiale
        40. Lista cu consumurile de forte de munca
        41. Lista cu consumurile de ore de functionare a utilajelor de
            constructii
        42. Lista cu consumurile privind transporturile.
    34. Modelul nr. 1 "Certificat de plata a impozitelor si taxelor" se modifica dupa cum urmeaza:

    "MODELUL Nr. 1 - CERTIFICAT DE PLATA A IMPOZITELOR SI TAXELOR

    MINISTERUL FINANTELOR
    D.G.F.P.C.F.S. a judetului ..............
    Administratia financiara ................
    Nr. .............. Data .................

                                  CERTIFICAT
    Ca urmare a cererii nr. ...... /199... se certifica ca Societatea Comerciala ................, avand codul fiscal ......, cu sediul in ......., str. ........ nr. ......, nu are/are impozite si taxe neplatite/reesalonate*) la termenele legale de plata catre bugetul de stat si/sau bugetele locale, la data de ..... .
    Se elibereaza prezentul certificat in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, republicata in anul 1995."
------------
    *) Potrivit Ordinului ministrului finantelor nr. 1.283/1998 privind aprobarea Procedurii si competentelor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri bugetare, administrate de Ministerul Finantelor, dat in aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare.

    35. Modelul nr. 4 "Lucrari executate similare investitiei licitate" se completeaza la "Precizari" cu urmatorul text:
    "Fiecare fisa va fi insotita de o copie de pe procesul-verbal de receptie, contractul initial si eventualele acte aditionale."
    36. La modelul nr. 9 "Informatii privind situatia financiara", litera B pct. 7 se elimina cuvintele "(din activitatea de C + M)".
    37. Dupa modelul nr. 38 se introduc modelele nr. 39, 40, 41 si 42, cu urmatorul cuprins:

    "MODELUL Nr. 39 - LISTA CU CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE
    .............................
           (denumirea)

    OBIECTIVUL ..................
                 (denumirea)

    OBIECTUL ....................
                 (denumirea)

                               LISTA
                      cu cantitatile de lucrari

                     DEVIZUL-OFERTA Nr. ........

    Categoria de lucrari (denumirea)
------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea  U.M. Consumurile  Pretul      Valoarea  Producatorul Greutatea
crt. resursei        cuprinse in  unitar,     (col. 3                  (tone)
     materiale       oferta       exclusiv       x
                                  T.V.A.      col. 4)
                                  (lei/U.M.)  (mii lei)
------------------------------------------------------------------------------
 0      1        2      3            4           5            6          7
------------------------------------------------------------------------------
 1.  .......................................................................
 2.  .......................................................................
 3.  .......................................................................
  Resurse
  nenominalizate
  (maximum 20%
  din valoarea
  totala)              -             -           x            -          x
----------------------------------------------------------------------------
      TOTAL:                                     x                       x
----------------------------------------------------------------------------

                                                     Contractant,
                                                    ..............

    MODELUL Nr. 40 - LISTA CU CONSUMURILE DE FORTA DE MUNCA

    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE
    .............................
            (denumirea)

    OBIECTIVUL ..................
                  (denumirea)

    OBIECTUL ....................
                 (denumirea)

                                      LISTA
                         cu consumurile de forta de munca

                       DEVIZUL-OFERTA Nr. ........

    Categoria de lucrari (denumirea)
----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea  Consumuri (om/ore)       Tariful mediu         Valoarea
crt. meseriei   cu manopera directa       (lei/ora)        (col. 2 x col. 3)
                                                              (mii lei)
----------------------------------------------------------------------------
 0     1              2                       3                    4
----------------------------------------------------------------------------
 1. ........................................................................
 2. ........................................................................
 3. ........................................................................
----------------------------------------------------------------------------
      TOTAL:          X                       X                    X
----------------------------------------------------------------------------

                                                    Contractant,
                                                   ..............

    MODELUL Nr. 41 - LISTA CU CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE
    CONSTRUCTII

    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE
   ...............................
           (denumirea)

    OBIECTIVUL ...................
                   (denumirea)

    OBIECTUL .....................
                   (denumirea)

                                  LISTA
cu consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

                      DEVIZUL-OFERTA Nr. ......

    Categoria de lucrari (denumirea)
------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea      Consumurile   Tariful orar      Valoarea      Proprietarul
crt. utilajului de  (ore de       (lei/ora de   (col. 2 x col. 3)
     constructii    functionare)  functionare)      (mii lei)
------------------------------------------------------------------------------
 0        1             2              3                4              5
------------------------------------------------------------------------------
 1.  .........................................................................
 2.  .........................................................................
 3.  .........................................................................
     Resursele
     nenominalizate
(maximum 20% din
valoarea totala)        -              -                x               -
------------------------------------------------------------------------------
     TOTAL:             x              x                x
------------------------------------------------------------------------------

                                                            Contractant,
                                                           ..............

    MODELUL Nr. 42 - LISTA CU CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE
    ..............................
                (denumirea)

    OBIECTIVUL ....................
                 (denumirea)

    OBIECTUL ......................
                 (denumirea)

                                       LISTA
                      cu consumurile privind transporturile

                  DEVIZUL-OFERTA Nr. .........

    Categoria de lucrari (denumirea)
------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Felul           Elemente rezultate din analiza         Tariful  Valoarea
crt. transporturilor lucrarilor ce fac obiectul licitatiei   unitar  (mii lei)
                     -----------------------------------
                     tone          km        ore de
                     transportate  parcursi  functionare
------------------------------------------------------------------------------
 0        1              2            3         4               5        6
------------------------------------------------------------------------------
 I.  Transport auto -
     total %,
     din care,
     pe categorii
     de resurse
     .............
II.  Transport CF -
     total %,
     din care,
     pe categorii
     de resurse
     ............
III. Alte
     transporturi -
     total %,
     din care:
     ............
------------------------------------------------------------------------------
    TOTAL:               x            x         x               x        x
------------------------------------------------------------------------------

                                                         Contractant,
                                                         ............."SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5367/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5367 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu