Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 34/N din 13 aprilie 1998

pentru aprobarea Normelor metodologice privind continutul-cadru de organizare a licitatiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare si decontare a executiei lucrarilor

ACT EMIS DE:                MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI Nr. 34/N


SmartCity3

              MINISTERUL FINANTELOR Nr. 784
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 230 bis  din 24 iunie 1998

    *) Ordinul este publicat si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 24 iunie 1998.

    Ministrul finantelor si ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului,
    in aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice si ale Hotararii Guvernului nr. 592/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor publice, republicate in anul 1995,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 507/1997 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului,
    emit urmatorul ordin:

    1. Se aproba Normele metodologice privind continutul-cadru de organizare a licitatiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare si decontare a executiei lucrarilor, prevazute in anexa.
    2. Prezentele norme metodologice se aplica si pentru executia lucrarilor de reparatii capitale si a demolarilor la constructii si instalatii, definite servicii potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 63/1994, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 149 din 11 iulie 1997.
    3. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin abroga Normele metodologice privind continutul-cadru al proiectelor - pe faze de proiectare -, al documentelor de licitatie, al ofertelor si al contractelor pentru executia investitiilor, aprobate prin Ordinul comun al ministrului de stat, ministrul finantelor, si al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 1.743/69/N/9 septembrie 1996.
    4. Licitatiile organizate si in curs de desfasurare pentru adjudecarea executiei investitiilor se vor finaliza pe baza prevederilor in vigoare la data organizarii acestora.
    5. Procedura de actualizare a situatiilor de plata, prevazuta la cap. 10 din prezentele norme metodologice, se va aplica si la contractele perfectate ca urmare a licitatiilor organizate inainte de data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Aceasta procedura se aplica si la contractele in curs de derulare, pe baza actelor aditionale la conditiile speciale de contractare, pentru restul de lucrari ramase de executat la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.
    6. Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei.

                         Ministrul finantelor,
                            Daniel Daianu

                  p. Ministrul lucrarilor publice si
                       amenajarii teritoriului,
                            Laszlo Borbely,
                           secretar de stat

    ANEXA 1

                          NORME METODOLOGICE
privind continutul-cadru de organizare a licitatiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare si decontare a executiei lucrarilor

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1.1
    Prezentele norme metodologice sunt elaborate in baza prevederilor art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 281 din 4 decembrie 1995.
    Aceste norme metodologice au in vedere asigurarea cadrului organizatoric si metodologia unitara privind organizarea, desfasurarea si desemnarea ofertelor castigatoare ale licitatiilor si ale incheierii contractelor de executie pentru realizarea investitiilor publice.
    Prezentele norme metodologice se adreseaza, in egala masura, persoanelor juridice achizitoare (investitori), proiectantilor, ofertantilor si specialistilor desemnati in comisiile de licitatie.
    Prin aplicarea prezentelor norme metodologice, in mod unitar, de catre toti factorii care concura si participa la achizitiile de investitii publice, se asigura conditiile pentru respectarea principiului concurentei loiale, eliminarea tendintelor si a manifestarilor care pot afecta loialitatea concurentei, eliminarea unor suspiciuni de favorizare sau de coruptie, prin asigurarea transparentei necesare, fara ca prin aceasta sa se aduca atingere dreptului ofertantilor de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale.
    Art. 1.2
    La elaborarea prezentelor norme metodologice s-au avut in vedere urmatoarele cerinte si principii:
    - simplificarea procedurii de analiza privind indeplinirea conditiilor de calificare si de selectie a ofertantilor, in paralel cu cresterea exigentei;
    - praguri minime de calificare pentru experienta generala, exprimata in cifra medie anuala de afaceri realizata in ultimii 3 ani, pentru experienta in lucrari similare executate, cat si pentru capacitatea financiara, praguri care sunt inscrise si in anuntul publicitar sau in invitatia de participare la licitatie;
    - indeplinirea conditiilor de calificare a contractantilor este obligatorie pentru toate formele de contractare (prin licitatie, prin cerere de oferta de pret sau prin incredintare directa);
    - punctajele obtinute la evaluarea contractantilor - la preselectie si la calificare - nu se cumuleaza cu punctajele obtinute la evaluarea ofertelor.
    Art. 1.3
    Valoarea totala a obiectivului de investitii, stabilita prin acordul Ministerului Finantelor, emis in baza prevederilor Legii nr. 72/1996 privind finantele publice, se actualizeaza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.
    Actualizarea valorii totale a investitiei, inclusiv a valorilor esalonate pe ani, potrivit duratei de realizare aprobate, se face de catre ordonatorii de credite, in calitate de investitori, si pe propria raspundere, in preturi valabile la data:
    1.3.1. - supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate, potrivit competentelor valorice stabilite de prevederile legale, dupa ce, in prealabil, valoarea totala actualizata a fost insusita de ordonatorul principal de credite;
    1.3.2. - intocmirii sau modificarii de catre ordonatorul principal de credite, potrivit prevederilor legale, a listei obiectivelor de investitii, anexa la bugetul de stat sau la bugetele locale, atat pentru obiectivele de investitii noi, cat si pentru obiectivele de investitii in continuare;
    1.3.3. - organizarii licitatiei sau, dupa caz, a incredintarii directe a executiei lucrarilor, potrivit prevederilor legale privind achizitiile publice de investitii.
    Actualizarea se face pe baza unui coeficient calculat prin inmultirea succesiva a indicelui preturilor de consum total, comunicat lunar de Comisia Nationala pentru Statistica, si se determina pe intervalul cuprins:
    - intre luna de referinta, avuta in vedere la aprobarea studiului de fezabilitate, si data actualizarii, in cazul obiectivelor noi, coeficient care se aplica la valorile din studiul de fezabilitate;
    - intre luna de referinta, avuta in vedere la intocmirea ofertei, si data actualizarii, in cazul obiectivelor de investitii in continuare, coeficient care se aplica partii ramase de executat, a carei valoare se determina folosind preturile din oferta. Valoarea actualizata se determina ca suma a valorii lucrarilor ramase de executat pana la punerea in functiune a obiectivului de investitii, actualizata cu preturile valabile la data actualizarii, si a valorii lucrarilor decontate pana la data actualizarii.
    Se interzice persoanei juridice achizitoare sa aprobe majorarea valorii totale a devizului general al investitiei, determinata de nerespectarea solutiilor tehnice si constructive sau de inlocuirea unor obiecte care intra in componenta obiectivului de investitii al carui studiu de fezabilitate a fost aprobat potrivit competentelor valorice stabilite de prevederile legale.

    CAP. 2
    Organizarea licitatiilor

    Art. 2.1
    Organizatorul licitatiei este persoana juridica achizitoare care raspunde de pregatirea, organizarea si de desfasurarea licitatiei, potrivit prevederilor legale.
    Art. 2.2
    Trecerea la organizarea licitatiei se poate face numai dupa aprobarea investitiei, obtinerea autorizatiei de construire, asigurarea fondurilor pentru primul an de executie, conform prevederilor legale, si elaborarea documentelor de organizare a licitatiei.
    Documentele pot fi intocmite si organizarea licitatiei poate fi efectuata de persoana juridica achizitoare sau de alt agent economic de specialitate (consultant, proiectant etc.), angajat de persoana juridica achizitoare in acest scop, independent din punct de vedere juridic, compatibil cu prevederile legii concurentei, ale legii privind combaterea concurentei neloiale si cu prevederile legale privind licitarea proiectarii investitiilor publice.
    Art. 2.3
    Documentele de organizare a licitatiei sunt: anuntul publicitar si/sau invitatia de participare la licitatie; instructiunile pentru contractanti; proiectul tehnic si caietele de sarcini; conditiile generale, suplimentare si speciale de contractare; nota justificativa, in cazul alegerii licitatiei deschise fara preselectie sau al licitatiei publice restranse, si lista nominala a membrilor comisiei de licitatie.
    Persoana juridica achizitoare poate modifica continutul documentelor de organizare a licitatiei, dupa vanzarea lor, numai in situatii deosebite, ca urmare a unor notificari scrise din partea contractantilor sau a celorlalti factori participanti la procedura de achizitie, notificari care au fost insusite de persoana juridica achizitoare.
    Modificarea documentelor de organizare a licitatiei se poate face de catre persoana juridica achizitoare, cu avizul prealabil al reprezentantilor Ministerului Finantelor si ai Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului din comisia de licitatie, cu cel putin 15 zile inaintea termenului limita de depunere a ofertelor, si se transmite obligatoriu tuturor contractantilor care au cumparat documentele licitatiei.
    In cazul in care, ca urmare a modificarii documentelor de organizare a licitatiei, este necesar sa se prelungeasca termenul limita de depunere a ofertelor, noul termen se va comunica de catre persoana juridica achizitoare tuturor contractantilor, o data cu notificarea modificarii.
    Documentele de organizare a licitatiei pentru ofertare se pun la dispozitie contractantilor, contra cost, de catre organizatorul licitatiei, iar pretul de vanzare al acestora nu poate depasi costul multiplicarii lor.
    Art. 2.4
    La licitarea executiei investitiilor publice, de regula, se utilizeaza procedura de licitatie publica deschisa cu preselectie.
    Alegerea procedurii de licitatie publica deschisa fara preselectie sau de licitatie publica restransa se poate face numai pe baza de nota justificativa, aprobata de conducatorul persoanei juridice achizitoare, avizata de Ministerul Finantelor si de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Art. 2.5
    Licitatia se organizeaza, de regula, pentru intregul obiectiv de investitii supus achizitiei ("contract la cheie"), respectiv se organizeaza o singura licitatie atat pentru lucrarile de constructii-montaj, cat si pentru furnizarea utilajelor, echipamentelor tehnologice si instalatiilor, cu si fara montaj, cuprinse in devizul general al obiectivului de investitii aprobat potrivit legii.
    Organizarea licitatiei pe obiecte si lucrari sau pe parti din obiectele sau lucrarile ce intra in componenta unui obiectiv de investitii, cu functionalitate independenta, se aproba de catre persoana juridica achizitoare, cu avizul prealabil al Ministerului Finantelor si al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu conditia realizarii intregului obiectiv de investitii in cadrul duratei de executie aprobate. In aceleasi conditii de aprobare si de avizare se pot organiza licitatii si pentru utilajele cu si fara montaj, echipamentele tehnologice, instalatiile si materialele care detin o pondere insemnata din valoarea totala a obiectivului de investitii. In acest caz, precum si in cel al serviciilor care contribuie la realizarea investitiilor, documentele de organizare si de participare la licitatie se vor intocmi potrivit reglementarilor specifice referitoare la achizitiile de bunuri si servicii.
    Contractul incheiat numai pentru partea de constructii-montaj reprezinta contract global.
    Art. 2.6
    Anterior lansarii anunturilor publicitare ale licitatiilor, persoana juridica achizitoare are obligatia transmiterii unui exemplar din documentele de organizare a licitatiei, gratuit, Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pentru a fi verificate daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    - obiectivul este cuprins in listele de investitii aprobate si sunt asigurate fondurile pentru primul an de executie, potrivit prevederilor legale;
    - proiectul tehnic respecta solutiile din studiul de fezabilitate aprobat, iar listele de cantitati de lucrari sunt in concordanta cu caietele de sarcini si cu solutiile tehnice prevazute in studiul de fezabilitate aprobat;
    - daca proiectul tehnic a fost verificat sub aspectul calitatii, confirmat prin referatul privind verificarea de calitate, intocmit potrivit prevederilor art. 5.3. pct. 5.3.3;
    - documentatia este completa si intocmita potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, exista modelele-anexa de prezentare a ofertelor, a conditiilor generale, speciale si suplimentare de contractare;
    - textul anuntului publicitar sau, dupa caz, al invitatiei de participare la licitatie este redactat corect;
    - s-a obtinut autorizatia de construire.
    Art. 2.7
    Comisia de licitatie se constituie, potrivit legii, pentru intregul obiectiv de investitii supus achizitiei publice si este compusa din 5-9 membri, in functie de complexitatea achizitiei (numar impar).
    Membrii comisiei de licitatie sunt persoane fizice care au pregatire profesionala in domeniu, probitate morala si respecta prevederile Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificarile ulterioare. Inaintea deschiderii licitatiei toti membrii comisiei de licitatie vor semna, pe propria raspundere, o declaratie de compatibilitate fata de contractantii participanti la licitatie, potrivit prevederilor Legii nr. 11/1991, si de confidentialitate a tuturor datelor prezentate si a discutiilor purtate in cadrul comisiei de licitatie.
    Comisia de licitatie raspunde de: activitatea de deschidere si de desfasurare a licitatiei, de corectitudinea evaluarii indeplinirii conditiilor de participare si criteriilor de calificare ale contractantilor, precum si de corectitudinea indeplinirii conditiilor de admitere a ofertelor, in conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice si cu precizarile din documentatia de licitatie transmisa contractantilor.
    Art. 2.8
    Desemnarea reprezentantilor Ministerului Finantelor si ai Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului in comisia de licitatie se face in scris, la solicitarea persoanei juridice achizitoare, numai daca s-au indeplinit conditiile prevazute la art. 2.6.
    Se interzice persoanei juridice achizitoare sa lanseze anuntul publicitar si, dupa caz, invitatia de participare la licitatie, inainte de desemnarea reprezentantilor Ministerului Finantelor si ai Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului in comisia de licitatie, conform prevederilor de la alineatul precedent.
    Art. 2.9
    Membrii comisiei de licitatie, care nu sunt angajati permanenti ai persoanei juridice achizitoare, au dreptul la un onorariu si la decontarea cheltuielilor legate de transport, de cazare si diurna, care se suporta, de catre persoana juridica achizitoare, din fondurile investitiei aprobate, prevazute la cap. 3 pct. 3.4 al devizului general. Cheltuielile de transport, de cazare si diurna se deconteaza in conditiile stabilite pentru salariatii unitatilor bugetare.

    CAP. 3
    Procedurile licitatiilor

    Art. 3.1
    Procedura de licitatie publica deschisa cu preselectie este licitatia organizata in doua etape distincte: preselectia si selectia.
    Preselectia este prima etapa a licitatiei, la care participa toti contractantii interesati, care raspund anuntului publicitar si care transmit documentele de preselectie (conform modelului nr. 12), in conformitate cu criteriile de calificare si cu punctajele aferente prevazute la art. 6.3.
    Selectia este a doua etapa a licitatiei, la care participa numai contractantii preselectionati, care raspund scrisorii de invitare la licitatie (etapa a II-a), tuturor conditiilor de participare prevazute la art. 6.1 si tuturor criteriilor de calificare prevazute la art. 6.2 si care prezinta ofertele potrivit prevederilor art. 6.4.
    Art. 3.2
    Procedura de licitatie publica deschisa fara preselectie se organizeaza intr-o singura etapa, selectie la care poate participa un numar nelimitat de contractanti care raspund conditiilor de participare prevazute la art. 6.1 si tuturor criteriilor de calificare prevazute la art. 6.2 si care prezinta oferta potrivit prevederilor art. 6.4.
    Art. 3.3
    Procedura de licitatie publica restransa se aplica, cu titlu de exceptie, numai pentru investitiile care pot fi executate, de regula, de un numar restrans de contractanti specializati, precum si pentru investitiile cu caracter secret, la care, pe langa conditiile de selectie specifice, stabilite de persoana juridica achizitoare, contractantii raspund tuturor conditiilor de participare prevazute la art. 6.1 si tuturor criteriilor de calificare prevazute la art. 6.2 si prezinta ofertele potrivit prevederilor art. 6.4.
    Art. 3.4
    Procedura cererii de oferta de pret se aplica pentru achizitia investitiilor ale caror valori totale actualizate nu depasesc cuantumul valoric pentru care este obligatorie organizarea unei proceduri de licitatie. La aceasta procedura de licitatie contractantii trebuie sa raspunda tuturor conditiilor prevazute la art. 6.1 si tuturor criteriilor de calificare prevazute la art. 6.2 si sa prezinte oferta potrivit prevederilor de la art. 6.4.
    Ofertele de pret sigilate se deschid in prezenta contractantilor si a unui colectiv de analiza, numit de persoana juridica achizitoare, format din cel putin 3 specialisti proprii sau cooptati prin contract de colaborare, conform prevederilor legale.
    Contractul de achizitie va fi incheiat cu contractantul care a oferit pretul cel mai scazut, cu conditia ca oferta sa fie declarata corespunzatoare (sa raspunda cerintelor documentatiei de oferta de pret, iar valorile devizelor-oferta sa poata fi justificate la cererea colectivului de analiza) si care respecta durata de executie, respectiv termenul de livrare si, dupa caz, de montaj, impus prin documentele aferente acestei proceduri.
    Art. 3.5
    Numarul de participanti la licitatie
    Numarul de participanti la licitatie, indiferent de procedura de achizitie, este de cel putin 3 contractanti, in caz contrar trecandu-se la repetarea licitatiei, prin procedura prevazuta la art. 3.2.
    In cazul in care, la repetarea licitatiei se prezinta un singur contractant care indeplineste criteriile de calificare si prezinta o oferta corespunzatoare, se aplica prevederile achizitiei dintr-o singura sursa conform prevederilor cap. III art. 16 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, republicata.
    In situatia in care, ca urmare a repetarii licitatiei, nu s-au prezentat contractanti, respectiv un contractant cu o oferta corespunzatoare, licitatia se reface prin participarea a minimum 2 contractanti, reanalizandu-se, in prealabil, de catre persoana juridica achizitoare, impreuna cu Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, conditiile de calificare din instructiunile pentru ofertanti, in vederea reducerii pragurilor de calificare cu maximum 30%, in sensul asigurarii participarii agentilor economici la licitatii.

    CAP. 4
    Achizitia dintr-o singura sursa

    Art. 4.1
    Achizitia dintr-o singura sursa (incredintare directa) a realizarii investitiilor se practica, cu titlu de exceptie de la regula generala de licitatie, in circumstantele de utilizare a achizitiei prin aceasta procedura, prevazute la cap. III art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, republicata. La aceasta procedura contractantul trebuie sa raspunda tuturor conditiilor prevazute la art. 6.1, criteriilor de calificare prevazute la art. 6.2 si sa prezinte oferta potrivit prevederilor art. 6.4.
    Art. 4.2
    Pentru emiterea avizului comun al Ministerului Finantelor si al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului de incredintare directa, conducatorul persoanei juridice achizitoare va transmite o nota justificativa, aratand motivele si circumstantele pe care s-a bazat pentru alegerea acestei metode, insotita de o documentatie care va cuprinde:
    - procesul-verbal incheiat in urma analizei si negocierilor dintre persoana juridica achizitoare si contractantul respectiv, privind: indeplinirea conditiilor de participare si a criteriilor de calificare, insusirea ofertei si a valorii acesteia, ca fiind corespunzatoare, si a conditiilor de contractare, cu documentele de atestare a indeplinirii de catre respectivul contractant a tuturor conditiilor de participare si a criteriilor de calificare a contractantilor, prevazute la art. 6.1 si 6.2, si oferta intocmita potrivit prevederilor art. 6.4;
    - devizul general al investitiei, conform studiului de fezabilitate aprobat si actualizat in baza evolutiei indicelui preturilor de consum total, la data intocmirii ofertei sau a partii din devizul general care face obiectul contractului.
    Art. 4.3
    Pentru investitiile ale caror valori totale nu depasesc cuantumul valoric pentru care este obligatorie procedura achizitiei prin licitatie, dar care se incadreaza in circumstantele achizitiei dintr-o singura sursa, incredintarea contractului se va face de si pe raspunderea persoanei juridice achizitoare, fara a fi necesar avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu conditia asigurarii documentelor prevazute la art. 4.2.

    CAP. 5
    Documentele de organizare a licitatiei

    Art. 5.1
    Anuntul publicitar pentru licitarea achizitiilor de investitii prin procedurile prevazute la art. 3.1, 3.2 si 3.4, precum si invitatia de participare la licitatiile prevazute la art. 3.3 vor cuprinde obligatoriu date privind: persoana juridica achizitoare, organizatorul licitatiei, obiectul licitatiei, locul, data si pretul de procurare a documentelor de licitatie, data, ora si locul de depunere a ofertelor, data, ora si locul deschiderii licitatiei, precum si plafoanele de calificare.
    Invitatiile de participare la licitatia publica se fac de catre persoana juridica achizitoare pentru etapa a II-a a licitatiei publice deschise cu preselectie (conform modelului nr. 15) si se transmit numai contractantilor preselectionati, precum si in cazul aplicarii procedurii de licitatie publica restransa.
    Contractantii care primesc invitatia de participare la licitatie, daca doresc sa participe, transmit, in scris, organizatorului o cerere de includere pe lista contractantilor potentiali.
    Art. 5.2
    Instructiunile pentru contractanti cuprind:
    5.2.1. - lista (borderoul) documentelor licitatiei;
    5.2.2. - informatii generale (denumirea investitiei, obiectul si scopul contractului, denumirea persoanei juridice achizitoare, a organizatorului licitatiei si a proiectantului);
    5.2.3. - conditiile de participare, conform prevederilor art. 6.1, si criteriile de calificare a contractantilor, conform prevederilor art. 6.2;
    5.2.4. - informatii generale privind contractantul (conform modelului nr. 3);
    5.2.5. - atestarea informatiilor (conform modelului nr. 11);
    5.2.6. - descrierea investitiei pe baza datelor din proiectul tehnic (o descriere sintetica privind amplasamentul, topografia, geologia, nivelul freatic, clima, fenomenele naturale specifice zonei, vecinatati, acces la amplasament - drumuri, cai ferate, retele de telecomunicatii, gari, porturi, aerogari, asistenta sociala, servicii medicale si alte informatii relevante). In cazul licitatiei cu preselectie, cand proiectul tehnic nu este finalizat, descrierea investitiei se va face pe baza datelor din studiul de fezabilitate;
    5.2.7. - informatii privind sursele de finantare;
    5.2.8. - cerintele impuse de persoana juridica achizitoare privind forma de contract;
    5.2.9. - precizari privind prezentarea autorizatiilor de functionare, inregistrari, asigurari etc.;
    5.2.10. - garantia de participare la licitatie si durata de valabilitate a acesteia;
    5.2.11. - precizari privind modul de prezentare a documentelor de participare la licitatie, conform prevederilor cap. 6;
    5.2.12. - date privind amplasarea organizarii de santier;
    5.2.13. - precizari privind modul de prezentare a ofertei, cuprinzand: "Scrisoare de transmitere a ofertei" (modelul nr. 16); "Formularul de oferta si anexa acestuia" (modelele nr. 23 si 24); "Centralizatorul obiectelor pe obiectiv" (modelul nr. 26); "Centralizatorul categoriilor de lucrari pe obiecte" (modelul nr. 27); "Listele cu cantitati de lucrari" (modelul nr. 28); "Listele de procurare a utilajelor si echipamentelor tehnologice" (modelul nr. 29); "Fisele cu specificatiile tehnice" (modelul nr. 30);
    5.2.14. - informatii privind examinarea, evaluarea ofertelor, punctajul si tehnica de apreciere a punctajului;
    5.2.15. - precizari privind termenele intermediare de predare la montaj si receptiile pe faze;
    5.2.16. - precizari privind modul de comunicare dintre persoana juridica achizitoare si contractanti, de semnare si de parafare a documentelor de participare la licitatie;
    5.2.17. - mentionarea dreptului persoanei juridice achizitoare de a modifica unele termene, livrari sau lucrari si in ce conditii;
    5.2.18. - alte informatii si precizari pe care persoana juridica achizitoare le considera necesare.
    In cazul licitatiei cu participare internationala, documentele licitatiei se vor redacta si intr-o limba de circulatie internationala.
    Instructiunile pentru contractanti au caracter obligatoriu, iar nerespectarea lor de catre contractanti atrage, dupa caz, descalificarea sau respingerea ofertelor acestora.
    Art. 5.3
    Proiectul tehnic este compus din piese scrise si piese desenate si se supune prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si celorlalte acte normative date in aplicarea acesteia.
    5.3.1 - Piesele scrise sunt compuse din: memoriile tehnice pe specialitati; caietele de sarcini; centralizatorul obiectelor pe obiectiv; centralizatorul categoriilor de lucrari pe obiecte; listele cu cantitati de lucrari pe categorii; listele cu procurari de utilaje, echipamente functionale si dotari independente si fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice; descrierea continutului articolelor din listele cu cantitati de lucrari; graficul general de realizare a investitiei.
    Listele cu cantitatile de lucrari se vor intocmi de proiectant, pe cat posibil, pe categorii de lucrari (terasamente, structura de rezistenta, arhitectura, instalatii etc.), cu descrierea in detaliu a lucrarilor.
    Proiectantii vor face o descriere a fiecarui articol de oferta din cadrul listelor cu cantitatile de lucrari, in asa fel incat sa dea posibilitatea contractantilor sa includa in articol toate operatiunile tehnologice necesare a se executa in cadrul acestei descrieri, cu luarea in considerare a urmatoarelor:
    - articolele de oferta sa corespunda unor categorii de lucrari distincte;
    - articolele de oferta sa reprezinte o activitate pentru care resursele semnificative (principale) sa fie omogene ca natura;
    - articolele de oferta sa reprezinte o activitate a carei desfasurare in timp sa se faca cu continuitate, pe segmente tehnologice (sa nu fie intrerupte din necesitatea realizarii unei alte activitati distincte de aceasta).
    In cazul in care sunt neconcordante intre prevederile din articolele de oferta si cele din caietele de sarcini, la intocmirea ofertei au prioritate prevederile din caietele de sarcini.
    Contractantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de executie, cu respectarea exigentelor calitative si cantitative prevazute in proiectul tehnic, in caietele de sarcini si in actele normative in vigoare.
    5.3.2 - Piesele desenate sunt constituite dintr-un minimum de planse generale, cotate cu note, privind unele precizari de detaliu relevante, astfel incat sa se poata reconstitui principalele cantitati de lucrari.
    Indicatoarele de norme de deviz seria 1981, precum si noi norme orientative revizuite si completate, aprobate de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pot fi folosite, in mod orientativ, atat de catre proiectant, cat si de antreprenor, in descrierea lucrarilor, a conditiilor de masurare a lucrarilor, a conditiilor generale de executie a lucrarilor, a evaluarii valorii lucrarilor, a resurselor, a consumurilor specifice de materiale, manopera si utilaje.
    5.3.3. - Referatul privind verificarea de calitate, intocmit de specialisti atestati, conform modelului din anexa nr. 2 a) la Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 77/N din 28 octombrie 1996.
    Art. 5.4
    Conditiile generale, suplimentare si speciale de contractare sunt conform modelelor nr. 33-35.
    Conditiile suplimentare si speciale de contractare, conform modelelor si adaptate specificului fiecarei lucrari, de catre persoana juridica achizitoare, vor fi incluse, in mod obligatoriu, in documentele licitatiei.
    Art. 5.5
    Lista nominala a membrilor comisiei de licitatie va fi intocmita de persoana juridica achizitoare, conform prevederilor art. 2.8.

    CAP. 6
    Conditiile de participare si criteriile de calificare a contractantilor, precum si modul de intocmire a ofertelor

    Art. 6.1
    Conditiile de participare a contractantilor la procedurile prevazute la cap. 3 si 4 sunt impuse de calitatea acestora in contractul de antrepriza: antreprenor general (cu sau fara subantreprenori) sau asociati.
    6.1.1. - Calitatea de antreprenor general se atesta numai cand acesta isi asuma intreaga raspundere pentru contractarea si executia lucrarii supuse licitatiei si cand preia in executie, prin forte proprii, cel putin 51% din valoarea lucrarilor contractate.
    Indeplinirea tuturor conditiilor de participare si a criteriilor de calificare se atesta prin documentele proprii ale antreprenorului general.
    La oferta, antreprenorul general va prezenta in mod distinct (modelul nr. 21) lista subantreprenorilor si valorile care urmeaza a fi executate de acestia, din care sa rezulte calitatea sa de antreprenor general conform pct. 6.1.1.
    Subantreprenorii nu vor prezenta documentele de calificare.
    Se interzice antreprenorului general ca, dupa adjudecarea prin licitatie a contractului de executie, sa subcontracteze lucrarile prevazute in oferta a fi executate prin forte proprii, in caz contrar, contractul urmand a fi reziliat, iar antreprenorul general urmand a fi inclus pe lista speciala prevazuta la art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, republicata.
    Un subantreprenor poate participa la aceeasi licitatie cu oferta la mai multi antreprenori generali, numai daca preturile si tarifele sale sunt aceleasi pentru toate ofertele.
    6.1.2. - Calitatea de lider al asociatiei se atesta asociatului desemnat prin contractul de asociere, numai daca acesta preia in executie, cu forte proprii, ponderea cea mai mare din valoarea totala a lucrarilor de constructii-montaj supuse licitatiei. Contractul (conventia) de asociere se intocmeste in baza art. 33-34 din Legea nr. 15/1990, cu modificarile ulterioare, si conform modelului nr. 22.
    In aceasta situatie, asociatii vor prezenta distinct documentele privind indeplinirea tuturor criteriilor de calificare.
    Conditiile de participare la licitatie sunt indeplinirea plafoanelor aferente criteriilor de calificare prevazute in documentele de organizare a licitatiei, in proportie de 60%, de catre liderul asociatiei, si, respectiv, 40%, de catre celalalt asociat, in cazul asocierii a doi parteneri, sau de 30%, de catre fiecare asociat, in cazul asocierii a mai mult de doi parteneri.
    Formarea unei asociatii dupa preselectie si orice modificare in asocierea preselectionata se pot face numai cu aprobarea scrisa a persoanei juridice achizitoare si cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu respectarea indeplinirii conditiilor impuse initial la preselectie si fara a se restrange concurenta sub numarul de 3 contractanti.
    6.1.3. - Indiferent de procedura de licitatie, contractantii care participa ca subantreprenori nu pot participa la aceeasi licitatie si ca antreprenor general, iar partenerii asociati la o licitatie nu pot participa la aceeasi licitatie ca antreprenori generali sau subantreprenori.
    6.1.4. - Filialele agentilor economici, inregistrate la registrul comertului si avand personalitate juridica, participa la licitatie, in nume propriu, cu documente de calificare si selectie, proprii filialei. Sucursalele neinregistrate la registrul comertului pot participa la licitatie numai in numele societatii-mama, prin imputernicire. In acest caz, documentele de calificare si de selectie ce se vor prezenta vor fi ale societatii-mama, iar contractul se va incheia cu imputernicire din partea acesteia. La aceeasi licitatie nu pot participa doua sau mai multe filiale (sucursale) ale aceleiasi societati-mama.
    6.1.5. - Filialele firmelor straine inregistrate in Romania, cu personalitate juridica proprie, pot participa la licitatiile interne, in nume propriu, cu conditia indeplinirii criteriilor de calificare, fara luarea in considerare a datelor de calificare a firmelor straine care au subscris si au varsat capitalul filialei si care, din punct de vedere contractual, sunt persoane juridice diferite fata de persoana juridica achizitoare.
    Sucursalele si reprezentantele societatilor straine fara personalitate juridica nu pot participa la licitatiile interne, in nume propriu si nici in numele firmei-mama.
    La licitatiile internationale pot participa, in conditiile respectarii prevederilor legale referitoare la achizitiile publice, si agenti comerciali, altii decat cei care au reprezentante deschise in Romania, daca intre tara de origine a ofertantului strain si Romania este incheiata conventia de evitare a dublei impuneri. Daca o astfel de conventie nu exista, ofertantul strain poate participa numai in conditiile respectarii prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 47/1997 privind impunerea unor venituri, realizate din Romania de persoanele fizice si juridice nerezidente, aprobata prin Legea nr. 180/1997, cu modificarile ulterioare.
    Art. 6.2
    Criteriile de calificare a contractantilor care participa la procedurile cuprinse la cap. 3 si 4 sunt:
    6.2.1. - Calitatea de agent economic autorizat, inregistrat, si obiectul de activitate (certificat constatator, emis de Camera de Comert si Industrie - oficiul registrului comertului).
    Perioada de valabilitate a certificatului constatator este de 3 luni de la data emiterii si cu drept de participare la toate licitatiile care se vor organiza in acest interval.
    6.2.2. - Indeplinirea obligatiei de plata a impozitelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (modelele nr. 1 si 2).
    In cazul participarii unui contractant care are sucursale sau filiale in subordine, se vor prezenta certificate atat pentru societatea-mama, cat si pentru sucursala sau filiala imputernicita sa execute lucrarile.
    Perioada de valabilitate a certificatului este de o luna de la data emiterii si cu drept de participare la toate licitatiile organizate in acest interval.
    6.2.3. - Certificatele de cazier judiciar pentru managerii si prepusii lor, precum si pentru personalul de conducere a executiei lucrarilor care fac obiectul licitatiei, eliberate de Inspectoratul General de Politie conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, republicata, eliberate cu cel mult 90 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
    6.2.4. - Experienta generala si similara in realizarea lucrarilor de constructii-montaj.
    Experienta generala: contractantul trebuie sa aiba o cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani, numai din activitatea de C+M, cel putin egala cu plafonul stabilit prin documentele de licitatie. Plafonul trebuie sa fie cuprins intre 1,5-3,0 ori valoarea medie anuala a lucrarii supuse licitatiei si care este rezultatul raportului dintre valoarea estimata a lucrarii si durata de executie aprobata a investitiei.
    Experienta similara: contractantul trebuie sa faca dovada ca a realizat in ultimii 5 ani (contract de antrepriza sau subantrepriza si proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor) cel putin o lucrare similara ca natura si complexitate cu obiectivul supus licitatiei (modelul nr. 4). Plafonul valoric aferent unei lucrari similare trebuie sa fie cuprins intre 0,3-0,5 din valoarea informativa estimata, actualizata, a lucrarii ce face obiectul licitatiei. In cazurile in care lucrarile licitate nu se pot asimila cu cele prezentate (modelul nr. 6), urmeaza ca plafoanele de calificare sa fie stabilite prin suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari aferente investitiei licitate.
    In indeplinirea plafonului valoric de calificare, contractantii pot prezenta insumarea valorilor aferente pana la 3 lucrari similare executate.
    Valoarea cifrei de afaceri si a lucrarilor similare se actualizeaza cu indicii preturilor de consum total, comunicati de Comisia Nationala pentru Statistica in revista lunara "Buletin statistic de preturi". Coeficientul total de actualizare este cel corespunzator evolutiei preturilor pe intervalul cuprins intre luna decembrie a anilor la care se refera cifra de afaceri si, respectiv, intervalul cuprins intre luna terminarii lucrarilor similare si luna aferenta celor 28 de zile anterioare termenului limita de depunere a ofertelor.
    6.2.5. - Calitatea in constructii:
    Contractantul va prezenta documente privind:
    a) sistemul propriu de conducere si de asigurare a calitatii lucrarilor;
    b) laboratoarele utilizate in vederea atestarii calitatii constructiilor;
    c) recomandari din partea beneficiarilor, vizate de Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului (I.S.C.L.P.U.A.T.) privind lucrarile similare executate (modelul nr. 5);
    d) programul calitatii (ca piesa componenta a ofertei), care concretizeaza sistemul de asigurare si de conducere a calitatii la particularitatile lucrarii ce face obiectul ofertei, elaborat si avizat de specialisti sau de organisme agreate de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, conform Ordinului nr. 10/N/1996, emis de acesta.
    Programul va cuprinde:
    - descrierea sistemului calitatii, aplicat la lucrare, inclusiv listele procedurilor aferente sistemului calitatii;
    - listele procedurilor tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari privind realizarea obiectivului si planul de control al calitatii, verificarii si incercarii;
    - laboratoarele utilizate si autorizate, de grad corespunzator lucrarilor.
    Pentru etapa de preselectie se vor prezenta si se vor analiza documentele de la lit. a)-c), iar pentru etapa de selectie, cele de la lit. d).
    Pentru celelalte proceduri de achizitie se vor prezenta si analiza, in mod unitar, documentele de la lit. a)-d).
    Se considera calificat acel contractant care, in urma analizei documentelor de la lit. a)-c), intruneste minimum 15 puncte din cele 30 de puncte (conform procedurii de punctare a calitatii la etapa de preselectie) si raspunde prevederilor lit. d).
    6.2.6. - Asigurarea cu personal de specialitate pentru realizarea investitiei.
    Contractantul trebuie sa dispuna de personal de conducere, compatibil cu prevederile Legii nr. 11/1991, cu modificarile ulterioare, cu pregatire si vechime in specialitate de minimum 5 ani si avand calitatea de conducator a minimum o lucrare similara, executata si pusa in functiune, precum si de un responsabil tehnic cu executia, atestat in domeniul lucrarii supuse licitatiei.
    6.2.7. - Asigurarea tehnica.
    Contractantul trebuie sa prezinte principalele utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de productie, laboratoare, pe care le considera necesare pentru executia lucrarii, si modul in care acestea vor fi asigurate, din dotare proprie, contracte sau conventii de inchiriere.
    Se considera calificat acel contractant care, prin asigurarea tehnica propusa si prezentata, conduce la confirmarea existentei unei capacitati privind dotarea tehnica si tehnologica (cu utilaje si echipamente operationale), care sa sustina executia lucrarii supuse licitatiei. La evaluarea asigurarii tehnice a utilajelor se vor avea in vedere si prevederile legale privind atestarea tehnica a acestora.
    6.2.8. - Bonitatea financiara.
    Contractantul trebuie sa faca dovada bonitatii si a capacitatii financiare de a prelua noi lucrari, prezentand situatia financiara intocmita pe baza datelor din bilantul contabil pe anul precedent, in cazul desfasurarii licitatiilor in perioada februarie - iulie a anului in curs, sau pe baza formularelor de raportare pe semestrul I al anului respectiv, in cazul desfasurarii licitatiilor in perioada august-ianuarie.
    Din bilantul contabil al anului precedent sau din balanta financiara intocmita pentru semestrul I, inregistrate la directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat, indicatorii de bonitate rezultati trebuie sa indeplineasca urmatoarele:

                                active circulante
    Lg - lichiditatea globala = ----------------- x 100 > 100 %,
                                 datorii curente

    in care:
    active circulante = stocuri + alte active circulante;
    datorii curente (in termen = furnizori si conturi asimilate +
    de pana la un an)            imprumuturi pe termen scurt + salarii +
                                 impozite si taxe;

                          capitaluri proprii
    Sp - solvabilitatea = ------------------ x 100 % > 30 %;
         patrimoniala     total pasiv, mai
                          putin clienti
                          creditori si
                          conturile de
                          regularizare si
                          asimilate

                               rezultatul brut (profit sau
           rata profitului   pierdere) al exercitiului financiar
    Rpb -      brut        = -----------------------------------  > 0;
                                     cifra de afaceri

    Cf - capacitatea financiara = Vr X Fr + Cn + Db - Vlce  >  Vp3'

    in care:
    Vr = viteza de rotatie anuala sau semestriala, dupa caz, a fondului de
         rulment, calculata pe baza datelor din bilantul contabil din anul
         precedent, sau situatia patrimoniului pe semestrul I, si reprezinta
         raportul dintre veniturile din exploatare si fondul de rulment
         aferent exercitiului financiar exprimat in cicluri pe an sau
         semestru.
    In cazul vitezei de rotatie a fondului de rulment, semestriala, in formula de calcul primul termen devine: 2 x Vr x Fr;
    Fr = fondul de rulment, calculat pe baza datelor din bilantul contabil
         din anul precedent, sau situatia patrimoniului pe semestrul I,
         definit ca diferenta intre totalul activelor circulante si totalul
         obligatiilor exigibile sub un an, exprimate in milioane lei;
    Cn = credite neconsumate la data prezentarii ofertei, cu confirmari de
         la banci;
    Db = depozite constituite la data prezentarii ofertei, cu confirmari de
         la banci;
    Vlce = valoarea actualizata a lucrarilor rest de executat pe urmatoarele
           12 luni, in preturi la data prezentarii ofertei, aferenta
           lucrarilor in curs de executie si lucrarilor noi, conform
           contractelor incheiate si celor in curs de contractare (modelul
           nr. 10);
    Vlce   se determina ca rest de executat pentru urmatoarele 12 luni fata
           de luna corespunzatoare celei de-a 28-a zi anterioara termenului
           limita de depunere a ofertei. Actualizarea valorii totale si a
           valorii executate se face cu coeficientii statistici mentionati
           la pct. 6.2.4, pe intervalul cuprins intre luna incheierii
           contractului, respectiv luna decontarii, si luna corespunzatoare
           celei de-a 28-a zi anterioara termenului limita de depunere a
           ofertei;
    Vp3 =  valoarea prezumata a contractului a se realiza pe o perioada de 3
           luni.

    6.2.9. - Siguranta in desfasurarea operatiunilor proprii.
    Pentru lucrarile de stricta specialitate, contractantii trebuie sa prezinte acceptul subantreprenorilor de specialitate.
    6.2.10. - Nu a elaborat, integral sau partial, proiectul tehnic al obiectivului de investitie supus licitatiei.
    6.2.11 - Respecta prevederile art. 3 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, republicata (contractantul va prezenta declaratia pe propria raspundere si certificatul constatator, emis de oficiul registrului comertului).
    6.2.12. - Nu se afla in situatia prevazuta la art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, republicata, privind interdictia de a intra intr-un contract de achizitie publica.
    Art. 6.3
    Conditiile de participare si criteriile de calificare pentru preselectie (etapa I) sunt numai criteriile de calificare prevazute la pct. 6.2.1, 6.2.4 - 6.2.8 [din care, la pct. 6.2.5 pentru lit. a), b) si c)] si la pct. 6.2.10 - 6.2.12.
    Pentru criteriile de calificare de la pct. 6.2.4 - 6.2.8 se aplica urmatoarele punctaje:
-------------------------------------------------------------
    Criterii de calificare    Punctaj maxim    Punctaj minim
-------------------------------------------------------------
                                    100              50
din care:
- experienta similara                25              12
- asigurarea calitatii               30              15
- asigurarea cu personal              8               4
- asigurarea tehnica                  7               4
- bonitatea financiara               30              15
-------------------------------------------------------------
    Vor fi preselectionati contractantii care indeplinesc atat punctajul minim la fiecare criteriu, cat si punctajul total minim stabilit, prin documentele de licitatie, in functie de complexitatea lucrarii.
    6.3.1. - Punctarea experientei similare se face pe baza datelor si a informatiilor prezentate de contractant pentru lucrari similare executate (modelul nr. 4), ale caror valori totale actualizate, pe fiecare lucrare, depasesc valoarea precizata in instructiunile pentru contractanti drept conditie de calificare, prin determinarea unui coeficient K, astfel:

    suma valorilor actualizate, aferente lucrarilor similare realizate
K = ------------------------------------------------------------------
      valoarea plafonului aferent unei lucrari similare, stabilit in
                          documentele licitatiei

    pentru K = 1 se acorda punctajul minim - 12 puncte;
    pentru K > sau = 2 se acorda punctajul maxim - 25 de puncte;
    pentru K cuprins in intervalul 1-2 se acorda punctajul Pi = Ki x 12.

    6.3.2 - Evaluarea asigurarii calitatii se face tinand seama de urmatoarele elemente:
    a) pentru sistemul propriu de conducere
       si asigurare a calitatii,                       - maximum 15 puncte
    din care:
    - este certificat de catre un organism de
      certificare acreditat                                    - 15 puncte
    - este avizat de specialisti sau de
      organisme agreate de Ministerul Lucrarilor
      Publice si Amenajarii Teritoriului,
      conform Ordinului nr. 10/N/1996                          - 10 puncte
    - este prezentat numai sub forma de documente
      proprii ale ofertantilor;                                -  5 puncte
    b) laboratoare utilizate in vederea atestarii
       calitatii constructiilor,                        - maximum 5 puncte
    din care:
    - laborator propriu autorizat de Ministerul
      Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
      - I.S.C.L.P.U.A.T. si acreditat                          -  5 puncte
    - laborator propriu autorizat de Ministerul
      Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
      - I.S.C.L.P.U.A.T.                                       -  3 puncte
    - laborator propriu autorizat de Ministerul
      Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
      - I.S.C.L.P.U.A.T. pentru o parte din incercari
      si contracte incheiate cu laboratoare autorizate
      si acreditate sau contractate integral cu
      laboratoare autorizate si acreditate                     -  3 puncte
    - laborator propriu pentru cel putin 60% din
      incercari si pentru maximum 40% contracte
      incheiate cu laboratoare autorizate                      -  2 puncte
    - laborator propriu pentru mai putin de 60% din
      incercari si restul incercarilor contractate cu
      laboratoare autorizate sau contractate integral
      cu laboratoare autorizate                                 -  1 punct.
    Contractantii care nu detin laboratoare autorizate pentru profilurile de lucrari rezultate din tehnologiile de executie adoptate sau care nu prezinta contracte de colaborare cu laboratoare autorizate pentru profilurile respective sunt, automat, descalificati;
    c) recomandari din partea beneficiarilor, vizate
       de I.S.C.L.P.U.A.T., privind lucrarile similare
       executate,                                        - maximum 10 puncte
    din care:
    - pentru neconformitati care au condus la
      refacerea partiala sau totala a unei lucrari      - depunctare 1 punct
    - receptie amanata din considerente privind
      neindeplinirea parametrilor de calitate           - depunctare 2 puncte
    - receptie respinsa din considerente privind
      neindeplinirea parametrilor de calitate           - depunctare 3 puncte
    - caz de accident tehnic produs din vina
      exclusiva a contractantului, privind
      incalcarea normelor tehnice si a legislatiei
      in vigoare privind calitatea lucrarilor           - depunctare 4 puncte.
    Depunctarile mentionate se vor multiplica cu numarul cazurilor constatate.
    6.3.3. - Evaluarea asigurarii cu personal se face pe baza datelor si a informatiilor prezentate de contractanti (modelul nr. 7) privind conducerea propusa pentru executia lucrarii (sef santier, sef santier adjunct, responsabil tehnic cu executia); punctajul va fi acordat de comisia de licitatie, in functie de datele inscrise in curriculum vitae prezentat de acestia, referitoare la pregatirea profesionala, la numarul de lucrari similare executate, la rezultatele obtinute, la conducerea tehnica si economica a lucrarilor (recomandari si aprecieri de la investitori).
    6.3.4. - Evaluarea asigurarii tehnice se face pe baza datelor si a informatiilor prezentate de contractanti (modelul nr. 8) si are in vedere gradul de asigurare, prin dotare proprie sau prin conventii de inchiriere si prestari de servicii, a principalelor utilaje, echipamente si mijloace de transport, operationale si atestate tehnic, necesare executiei, precum si, dupa caz, a dotarii cu baze de productie, depozite etc. in apropierea obiectivului de investitii supus licitatiei.
    In functie de cele prezentate de contractant, punctajul care se acorda este de 1-7 puncte.
    6.3.5. - Evaluarea bonitatii financiare se face pe baza datelor si a informatiilor prezentate de contractanti (modelul nr. 9), avandu-se in vedere modul de indeplinire a indicatorilor de bonitate financiara (ultimul an, dupa caz, semestrul I), astfel:
-------------------------------------------------------------------------------
Indicatorul     % de      Punctajul    % de     Punctajul   % de      Punctajul
financiar    indeplinire  maxim     indeplinire maxim     indeplinire maxim
                          acordat               acordat               acordat
-------------------------------------------------------------------------------
Lg
(lichiditate  100 - 200      6       200 ö 250      8        > 250       13
globala)

Sp
(solvabilitate  30 - 50      9        50 - 70      13      70 - 100      17
patrimoniala)
------------------------------------------------------------------------------
TOTAL:       15                     21                    30
-----------------------------------------------------------------------------

    Punctajul maxim se acorda fiecarui indicator pentru o evolutie crescatoare pe ultimii 3 ani. In cazul evolutiei oscilante sau descrescatoare, punctajul maxim se va reduce cu 1 punct si, respectiv, cu 2 puncte.
    6.3.6. - Alte precizari privind preselectia:
    - Persoana juridica achizitoare are obligatia de a comunica, in scris, tuturor contractantilor rezultatul preselectiei (modelul nr. 14).
    - Numarul minim de contractanti preselectionati trebuie sa fie 3.
    - Durata preselectiei este de maximum 30 de zile de la termenul limita de depunere a documentelor de preselectie, iar calitatea de ofertant preselectionat inceteaza dupa 180 de zile.
    Art. 6.4
    Oferta reprezinta angajamentul contractantului in conformitate cu documentele licitatiei, este secreta si se depune, in vederea participarii la licitatie, la organizatorul acesteia, potrivit modelelor nr. 23 si 24. Valoarea inscrisa in oferta este ferma si reprezinta cuantumul valoric al achizitiei supuse licitatiei.
    La intocmirea si depunerea ofertei se vor respecta urmatoarele:
    6.4.1. - Oferta, semnata si parafata de conducerea contractantului, cuprinde: scrisoarea de transmitere a ofertei; formularul de oferta; anexa la formularul de oferta; garantia pentru oferta depusa (de participare); listele cu cantitatile de lucrari; listele de procurare cu utilaje si echipamente cotate cu preturi; fisele cu specificatiile tehnice ale acestora; graficul de executie; centralizatoarele pe obiecte si obiectiv; oferta alternativa (daca se prezinta); documente nominalizate de reprezentare si orice alte materiale care se cer a fi completate si transmise conform instructiunilor pentru contractanti; programul calitatii, care concretizeaza sistemul de asigurare si conducere a calitatii la particularitatile lucrarii, elaborat sau avizat de specialisti sau de organisme agreate de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, conform Ordinului nr. 10/N/1996; planul de organizare a santierului; conditiile de contractare (generale, suplimentare si speciale), insusite, semnate si parafate de contractant.
    O data cu oferta se prezinta distinct documentele privind indeplinirea criteriilor de calificare pe baza carora se face selectia contractantilor.
    6.4.2. - Preturile unitare, utilizate la intocmirea ofertei, vor rezulta din analizele de pret, intocmite de contractant pe baza propriilor sale consumuri de resurse (materiale, manopera, utilaje si transport), precum si pe baza preturilor si a tarifelor acestor resurse, de la furnizori, valabile cu 28 de zile anterioare termenului limita de depunere a ofertei. Luna de referinta este cea in care se inscrie cea de-a 28-a zi anterioara termenului limita de depunere a ofertelor.
    6.4.3. - In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe si cheltuielile legate de transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv T.V.A.
    In cazul in care persoana juridica achizitoare pune la dispozitie materiale si furnituri, acestea vor fi inscrise in mod explicit (cu preturile aferente) in documentele de licitatie, pentru a fi incluse de contractant in preturile sale unitare ferme.
    Utilajele si echipamentele tehnologice, puse la dispozitie de catre persoana juridica achizitoare, nu vor fi cuprinse in valoarea ofertei aferente listelor de procurare a utilajelor si echipamentelor. Persoana juridica achizitoare va preciza conditiile de livrare, in functie de care, in pretul unitar din devizul de montaj, contractantul va cuprinde transportul, ambalarea si depozitarea la locul de montaj.
    6.4.4. - Preturile unitare prevazute in oferta, determinate potrivit pct. 6.4.3, au caracter ferm (preturi de referinta nemodificabile pe parcursul executiei lucrarilor). Situatiile de plata pentru lucrarile de constructii-montaj, real executate, se actualizeaza conform prevederilor art. 10.3 din prezentele norme metodologice.
    6.4.5. - La oferta contractantul va prezenta valoarea lucrarilor de organizare de santier, in functie de organizarea tehnologica proprie, ca o suma forfetara reprezentand cheltuielile necesare organizarii de santier, in baza unui proiect propriu.
    6.4.6. - Articolele sau cantitatile de lucrari necuprinse in listele cu cantitatile de lucrari, precum si utilajele si echipamentele functionale necuprinse in listele de procurare, ale documentelor de organizare a licitatiei, dar care, ca urmare a analizarii de catre contractanti a proiectului tehnic, sunt necesare executiei lucrarilor, vor fi aduse in mod obligatoriu la cunostinta persoanei juridice achizitoare, care, in cazul insusirii observatiilor, are obligatia de a transmite, in scris, tuturor ofertantilor completarile sau modificarile respective.
    In cazul in care aceste modificari conduc la imposibilitatea contractantilor de a intocmi si depune ofertele la termenul limita de depunere, stabilit prin anuntul publicitar, sau, dupa caz, prin invitatia de participare la licitatie, persoana juridica achizitoare, de comun acord cu reprezentantii Ministerului Finantelor si ai Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, din comisia de licitatie, va decala termenul limita de depunere a ofertelor si, implicit, data de deschidere a licitatiei.
    6.4.7. - Valoarea totala si partiala a ofertei se va prezenta numai in lei. Pentru materialele, furniturile, utilajele si echipamentele procurate din import, valoarea in lei a acestora se determina pe baza cursului de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, corespunzator datei stabilite conform prevederilor pct. 6.4.2.
    6.4.8. - Contractantii care doresc sa prezinte oferte tehnico-economice alternative fata de cele din documentele de licitatie, nesolicitate prin documentele de licitatie, trebuie mai intai sa intocmeasca oferta de baza pentru cerintele tehnice incluse in documentele licitatiei, dupa care sa furnizeze suplimentar toate elementele necesare pentru evaluarea completa a ofertelor alternative, inclusiv calculele proiectului, specificatiile tehnice, listele cu cantitati de lucrari, de utilaje si echipamente si preturile lor partiale si totale, metodologia de executie propusa, agrementul tehnic pentru noua solutie (daca este cazul) si alte detalii relevante.
    Comisia de licitatie va lua in considerare ofertele alternative numai daca acestea sunt acceptate, din punct de vedere al solutiilor si exigentelor de calitate, de catre proiectant sau de catre specialisti atestati in domeniu.
    6.4.9. - Data si ora pana la care pot fi depuse ofertele sunt denumite termenul limita de depunere a ofertelor.
    Ofertele depuse dupa termenul limita sunt automat respinse de la licitatie si se restituie contractantilor, nedesfacute. Nu se va permite nici o modificare a valorii ofertelor sau a continutului acestora, dupa expirarea termenului limita de depunere.
    6.4.10. - In functie de complexitatea achizitiei supuse licitatiei, perioada pentru depunerea documentelor de participare la licitatie, stabilita de catre persoana juridica achizitoare, va fi de minimum 15 zile si de maximum 60 de zile, incepand cu data punerii in vanzare a documentelor licitatiei.
    La licitatiile publice deschise cu preselectie, perioada pentru depunerea documentelor de participare la preselectie este de minimum 15 zile, incepand cu data publicarii anuntului pentru preselectie.
    6.4.11. - Durata de valabilitate a ofertei este de maximum 60 de zile, este stabilita de persoana juridica achizitoare si reprezinta numarul zilelor de la termenul limita de depunere a ofertelor si pana la data semnarii de catre ambele parti a contractului.
    La stabilirea duratei de valabilitate a ofertei se va avea in vedere perioada necesara pentru: deschiderea licitatiei, examinarea si evaluarea documentelor necesare selectiei si ofertelor, luarea deciziei de adjudecare, comunicarea deciziei de adjudecare, solutionarea contestatiilor, semnarea contractului.
    6.4.12. - Revocarea ofertei de catre contractant, dupa expirarea termenului limita de depunere a acesteia si inainte de adjudecare, atrage dupa sine pierderea garantiei de participare la licitatie.
    Revocarea de catre contractantul castigator a ofertei, dupa adjudecare, atrage, de asemenea, pierderea garantiei de participare la licitatie.
    6.4.13. - Ofertele se depun de contractant, in conformitate cu instructiunile pentru contractanti, in doua exemplare (original si copie). Contractantul va introduce originalul si copia, separat, in cate un plic interior, acestea introducandu-se intr-un plic exterior, notand corespunzator plicurile interioare cu "original" si "copie".
    Pe plicul exterior se vor nota sediul organizatorului licitatiei, titlul investitiei sau obiectul contractului si cuvintele "a nu se deschide inainte de (ora si data deschiderii licitatiei)", iar pe plicul interior se vor nota denumirea si sediul contractantului, pentru ca oferta sa poata fi returnata nedeschisa, in cazul in care aceasta a fost transmisa dupa termenul limita de depunere a ofertelor sau a fost retrasa.
    Plicul exterior si plicul interior vor fi sigilate de catre contractant. Daca plicul exterior nu este sigilat si notat conform prevederilor de la alineatul precedent, organizatorul licitatiei nu va purta nici o raspundere pentru adresarea gresita.
    Organizatorul licitatiei va refuza primirea ofertelor in plicuri deteriorate sau desfacute, indiferent din vina cui s-a produs aceasta.
    6.4.14. - Contractantul va suporta toate cheltuielile aferente elaborarii si prezentarii ofertei sale. Persoana juridica achizitoare nu va fi, in nici un caz, raspunzatoare pentru aceste costuri, indiferent de derularea sau de rezultatul obtinut in adjudecarea ofertei.

    CAP. 7
    Desfasurarea licitatiei si stabilirea ofertei castigatoare

    Art. 7.1
    La etapa I a licitatiei publice deschise cu preselectie, dupa termenul limita de depunere a documentelor de preselectie, conform anuntului publicitar, persoana juridica achizitoare invita in termen de maximum 3 zile membrii comisiei de licitatie pentru inceperea analizei de preselectie a contractantilor. In aceasta etapa, comisia de licitatie preselectioneaza contractantii care raspund criteriilor de calificare si punctajelor prevazute la art. 6.3.
    Rezultatele preselectiei se consemneaza intr-un proces-verbal de preselectie (modelul nr. 13), semnat de membrii comisiei de licitatie. Persoana juridica achizitoare va comunica, in scris, contractantilor rezultatul preselectiei. Contractantilor care nu au fost preselectionati li se vor preciza motivele nepreselectionarii lor.
    Art. 7.2
    La etapa a II-a a licitatiei publice deschise cu preselectie si la licitatiile publice fara preselectie si restranse, documentele de participare la licitatie, intocmite conform prevederilor art. 6.1, 6.2 si ale art. 6.4, se primesc de persoana juridica achizitoare numai daca sunt intacte si sigilate si se pastreaza sub cheie de aceasta, pana la data si ora deschiderii licitatiei.
    Art. 7.3
    Deschiderea licitatiei se va face la data, ora si locul anuntate, in prezenta membrilor comisiei de licitatie si a reprezentantilor contractantilor care vor prezenta documente de imputernicire. In aceasta etapa comisia de licitatie va proceda dupa cum urmeaza:
    - va anunta denumirea contractantilor care au depus documentele de participare la licitatie in termen, cu intarziere si a celor care si-au retras documentele, dupa care trece la deschiderea documentelor depuse in termen;
    - va exclude contractantul care, desi a depus in termen documentele de participare la licitatie, nu a prezentat garantia de participare la licitatie si nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat;
    - va verifica daca documentele de participare la licitatie sunt complete si corespunzatoare, dupa care va anunta public valorile din ofertele contractantilor respectivi si, dupa caz, din ofertele alternative.
    Comisia de licitatie poate solicita acte de completare si, dupa caz, de clarificare, necesare aprecierii corecte, asupra ofertei prezentate, in limita legii si a prevederilor din caietul de sarcini, ceea ce se va mentiona si in procesul-verbal de deschidere a licitatiei;
    - va intocmi procesul-verbal de deschidere a licitatiei (modelul nr. 18), in care se vor consemna obligatoriu toate constatarile referitoare la indeplinirea de catre contractanti a prevederilor documentelor de organizare a licitatiei, a respectarii prevederilor legale in domeniu, precum si eventualele observatii ale contractantilor prezenti. Sunt permise contestatii asupra modului de deschidere a licitatiei numai daca in procesul-verbal s-au mentionat observatii in acest sens. O copie de pe procesul-verbal se inmaneaza fiecarui contractant participant la licitatie.
    Art. 7.4
    Documentele de participare la licitatie deschisa au caracter confidential si pot fi consultate si analizate numai de catre membrii comisiei de licitatie; pastrarea lor se va face de catre presedintele comisiei.
    Art. 7.5
    Indeplinirea conditiilor de participare si a criteriilor de calificare a contractantilor, dupa analizarea raspunsurilor de completare si clarificare solicitate de comisia de licitatie, se consemneaza in lista contractantilor selectionati si neselectionati (modelul nr. 19 - cap. III). Este obligatorie consemnarea in lista a tuturor conditiilor si criteriilor neindeplinite de catre contractantii neselectionati.
    Art. 7.6
    Ofertele contractantilor selectionati se analizeaza si se verifica de catre membrii comisiei de licitatie, daca au fost intocmite conform prevederilor art. 6.4 si daca: valorile din centralizatoarele obiectelor si ale categoriilor de lucrari (modelele nr. 26 si 27) sunt corect insumate; toate articolele din listele de cantitati de lucrari (modelul nr. 28) sunt corect cotate; unitatile de masura ale preturilor unitare si ale cantitatilor sunt corecte.
    In cazul constatarii unor neclaritati sau al existentei unor oferte anormal de scazute fata de amploarea lucrarilor, comisia de licitatie va cere contractantilor, individual, clarificarea ofertelor, inclusiv detalierea elementelor constitutive ale preturilor unitare, confirmarea acestora cu documente justificative ale furnizorilor si le va verifica tinand seama de explicatiile primite.
    Solicitarea de clarificare si raspunsul aferent se vor face in scris, dar nu se va permite nici o modificare a valorii sau a continutului ofertei, exceptand cazurile in care se solicita corectia erorilor aritmetice constatate de comisia de licitatie in cursul examinarii ofertelor.
    O oferta considerata anormal de scazuta va fi respinsa numai in conditiile in care contractantul nu poate justifica preturile unitare din oferta.
    Art. 7.7
    Dupa analizarea raspunsurilor de clarificare, comisia de licitatie stabileste, prin vot, lista ofertelor corespunzatoare si a ofertelor necorespunzatoare. Este obligatorie consemnarea in lista a tuturor cauzelor care au condus la respingerea unei oferte.
    Ofertele corespunzatoare trebuie sa intruneasca votul a minimum 2/3 din numarul membrilor comisiei de licitatie, in care trebuie sa se regaseasca, in mod obligatoriu, doua voturi dintre cele trei ale presedintelui comisiei de licitatie, reprezentantului Ministerului Finantelor si reprezentantului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Art. 7.8
    Evaluarea ofertelor in cazul licitatiilor fara preselectie, al licitatiilor publice restranse si in etapa a II-a a licitatiilor publice cu preselectie se face de catre comisia de licitatie prin punctaj.
    Criteriile de punctaj sunt:
    - valoarea ofertei        - 80 de puncte;
    - durata de executie      - 20 de puncte.
    Pentru valoarea cea mai mica ofertata (Vmin) dintre ofertele declarate corespunzatoare de catre comisia de licitatie se acorda punctajul maxim.
    Pentru o alta valoare ofertata (Vn) dintre ofertele declarate corespunzatoare se acorda punctajul:

           Vmin
    Pn = --------- x 80 de puncte.
            Vn

    Facilitatile prezentate conform modelului nr. 25, cuantificate valoric si care sunt considerate de comisia de licitatie ca oportune pentru obiectivul de investitie supus licitatiei, vor fi scazute din valoarea ofertei, iar la valoarea rezultata se aplica punctajul prevazut pentru criteriul "valoarea ofertei".
    Pentru durata cea mai mica ofertata (Dmin) se acorda punctajul maxim.
    Pentru alta durata de executie a lucrarii ofertate (Dn) se acorda punctajul:

          Dmin
    Pn = -------- x 20 de puncte.
           Dn

    In cazul licitatiei cu preselectie, punctajul obtinut de contractantii preselectionati in etapa I nu se aduna cu punctajul obtinut in etapa a II-a, privind evaluarea ofertelor.
    Oferta care acumuleaza punctajul maxim este declarata castigatoare.
    Sistemul de punctaj si modul de aplicare a acestuia se vor comunica contractantilor prin documentele licitatiei.
    Art. 7.9
    Desfasurarea si rezultatele licitatiei se consemneaza de comisia de licitatie in hotararea de desemnare a ofertei castigatoare (modelul nr. 19). Este obligatorie consemnarea in aceasta hotarare a justificarii modului in care a votat fiecare membru al comisiei de licitatie.
    Procesul-verbal de deschidere a licitatiei, lista contractantilor selectionati si neselectionati, lista ofertelor corespunzatoare si a ofertelor necorespunzatoare fac parte integranta din hotararea de desemnare a ofertei castigatoare.
    Hotararea se intocmeste in patru exemplare, destinate:
    - un exemplar (originalul) persoanei juridice achizitoare;
    - un exemplar pentru Ministerul Finantelor;
    - un exemplar pentru Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;
    - un exemplar ramane pentru evidenta la dispozitia ordonatorului principal de credite.
    Art. 7.10
    In cazul respingerii tuturor ofertelor ca fiind necorespunzatoare sau al neasigurarii votului in conditiile prevazute la art. 7.7, pentru declararea corespunzatoare a cel putin unei oferte, comisia de licitatie anuleaza licitatia si consemneaza aceasta in hotararea de anulare a licitatiei.

    CAP. 8
    Comunicarea rezultatului licitatiei si restituirea garantiei de participare la licitatie

    Art. 8.1
    Hotararea de desemnare a ofertei castigatoare constituie actul in baza caruia persoana juridica achizitoare va incredinta, contractantului castigator, contractul de executie a investitiei.
    Art. 8.2
    Rezultatul licitatiei se comunica tuturor participantilor la licitatie, printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, semnata de persoana juridica achizitoare (modelul nr. 20). Contractantilor necastigatori li se vor comunica, totodata, toate motivele pentru care nu au fost selectionati sau pentru care le-au fost respinse ofertele ca necorespunzatoare.
    Art. 8.3
    In cazul in care nu s-au depus contestatii in termen de 7 (sapte) zile de la data luarii la cunostinta a rezultatului licitatiei, persoana juridica achizitoare transmite, in scris, contractantului castigator o invitatie pentru semnarea contractului si constituirea garantiei de buna executie.
    Art. 8.4
    Garantia de participare la licitatie a contractantilor asigura persoana juridica achizitoare de mentinerea ofertelor pe durata licitatiei si de semnarea contractului si a documentelor acestuia de catre contractantul declarat castigator al licitatiei.
    Valoarea garantiei de participare la licitatie se stabileste de persoana juridica achizitoare in cuantum de 0,5% pana la maximum 1% din valoarea maxima estimata a achizitiei supuse licitatiei. Durata de valabilitate a garantiei de participare la licitatie trebuie sa acopere perioada de valabilitate a ofertei si va fi de minimum 60 de zile calendaristice (de la termenul limita de depunere a ofertelor, comunicat, in scris, prin documentele licitatiei) si de maximum 90 de zile.
    Garantia de participare la licitatie poate fi constituita numai prin scrisori de garantie bancara (modelul nr. 17), prin ordin de plata emis cu 24 de ore inainte de deschiderea licitatiei sau prin sume cash depuse la casieria persoanei juridice achizitoare, si va fi prezentata acesteia la data si ora deschiderii licitatiei, separat de documentele de participare la licitatie.
    Art. 8.5
    Restituirea garantiei de participare la licitatie se face fara nici un fel de retineri, numai dupa semnarea contractului de executie cu ofertantul castigator sau dupa expirarea perioadei de valabilitate a documentelor de participare la licitatie.

    CAP. 9
    Semnarea contractului de executie si constituirea garantiei de buna executie

    Art. 9.1
    Contractantul caruia i s-a adjudecat oferta este obligat sa incheie contractul de executie (modelul nr. 31). Semnarea si parafarea contractului de executie si a documentelor acestuia (conditiile generale de contractare, conditiile suplimentare si speciale de contractare) se fac la sediul persoanei juridice achizitoare, cu aceasta ocazie partile prezentand si documentele de imputernicire in vederea semnarii (daca este cazul). Cu ocazia semnarii nu este permisa nici o modificare a conditiilor de contractare fata de conditiile din documentele de organizare a licitatiei.
    Inainte de semnarea contractului, ofertantul declarat castigator va prezenta in mod obligatoriu anexa-model nr. 28 bis, pe aceleasi categorii de lucrari, structurata pe cheltuieli directe, defalcate pe materiale, manopera, utilaje, transporturi, inclusiv cheltuielile indirecte si profitul, in acelasi cuantum valoric prezentat in oferta prin anexa-model nr. 28.
    9.1.1. - Contractul de executie incheiat cu persoana juridica achizitoare va fi semnat de antreprenorul general si, dupa caz, de toti asociatii.
    In cazul asocierii, partenerii sunt responsabili in mod solidar pentru executia contractului de executie, in intregime si direct, fiecare asociat pentru partea ce-i revine, conform contractului de asociere. Relatia dintre partenerii din asociatie si persoana juridica achizitoare va fi asigurata de catre liderul asociatiei, similar antreprenorului general, fara ca prin aceasta sa fie aduse prejudicii celorlalti asociati.
    In scopul asigurarii persoanei juridice achizitoare de realizarea calitativa convenita prin contractul de executie si in durata de executie aprobata a investitiei, contractantul este obligat, inainte de semnarea contractului, sa constituie garantia de buna executie.
    9.1.2. - Pe durata contractarii si a derularii contractului de executie a lucrarilor nu este permisa schimbarea asociatilor.
    In cazul denuntarii unilaterale de catre unul dintre asociati a contractului de asociere, continuarea lucrarilor se poate face prin:
    - preluarea de catre ceilalti parteneri asociati a lucrarilor;
    - preluarea lucrarilor de catre liderul asociatiei, pentru a fi executate cu forte proprii.
    In cazul neindeplinirii prevederilor de mai sus, persoana juridica achizitoare va rezilia contractul de executie.
    Art. 9.2
    Daca contractantul castigator nu semneaza contractul de executie si documentele acestuia si nu constituie garantia de buna executie conform prevederilor art. 9.1, persoana juridica achizitoare poate semna contractul, cu avizul prealabil al reprezentantilor Ministerului Finantelor si ai Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului in comisia de licitatie, cu contractantul clasat pe locul al doilea din lista ofertelor corespunzatoare.
    Art. 9.3
    Garantia de buna executie se constituie in scopul asigurarii persoanei juridice achizitoare de realizarea calitativa, convenita prin contractul de executie si in durata de executie aprobata a investitiei. Contractantul este obligat sa constituie garantia de buna executie intr-un cuantum de minimum 5% pana la maximum 10% din valoarea lucrarilor contractate.
    Garantia de buna executie (modelul nr. 32) se constituie printr-una dintre cele doua forme: scrisoare de garantie bancara privind cuantumul valoric al garantiei de buna executie; scrisoare de garantie bancara privind garantarea contului garantiei de buna executie, constituit de contractant si alimentat de persoana juridica achizitoare prin retineri succesive din situatiile de plata lunare, in procentul stabilit prin contractul de executie.
    Alimentarea contului se va face pana la incidenta valorii totale a garantiei de buna executie (cont inchis pentru contractant, cont deschis pentru persoana juridica achizitoare). Garantia de buna executie, astfel constituita in contul contractantului, este purtatoare de dobanda in favoarea acestuia.
    Art. 9.4
    Modul de restituire a garantiei de buna executie se precizeaza in conditiile speciale de contractare.
    Restituirea garantiei de buna executie se poate face, partial, la terminarea lucrarilor, in procent de 50% pana la maximum 70% din valoarea garantiei de buna executie, in cazul in care in procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nu sunt inscrise remedieri si completari de efectuat in sarcina contractantului, iar riscul pentru vicii ascunse este minim.
    Restul de 30-50% din garantia de buna executie constituita ramane in cont, la dispozitia persoanei juridice achizitoare, pana la receptia finala, si se va restitui, pe baza procesului-verbal de receptie finala, la expirarea duratei de garantare a lucrarilor executate.

    CAP. 10
    Admiterea la finantare, urmarire si decontare a executiei lucrarilor

    Art. 10.1
    Admiterea la finantare a investitiilor institutiilor publice prin trezoreria statului se face, potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor, pe baza urmatoarelor documente: studiul de fezabilitate aprobat potrivit prevederilor legale; acordul prealabil al Ministerului Finantelor si, dupa caz, avizul Consiliului interministerial de avizare lucrari publice de interes national si locuinte sociale, emis potrivit prevederilor legale; contractul de executie incheiat potrivit prevederilor legale privind achizitiile publice; devizul general al investitiei si devizele pe obiecte, corespunzatoare contractului de executie; autorizatia de construire.
    Pe durata executiei, finantarea lucrarilor determinate de modificari ale solutiilor tehnice si constructive, prevazute in studiile de fezabilitate aprobate potrivit legii, precum si de modificari ale cantitatilor si tipurilor de materiale, produse si servicii, prevazute in listele de lucrari de constructii-montaj si in listele de dotari, echipamente si utilaje tehnologice, este admisa numai cu avizul prealabil al directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor, dupa caz, al Consiliului interministerial de avizare lucrari publice de interes national si locuinte sociale.
    Art. 10.2
    Urmarirea executiei investitiilor se face prin dirigintii de santier, care pot fi angajati ai persoanei juridice achizitoare, sau prin orice alta persoana fizica sau juridica, cu conditia sa fie atestata potrivit legii.
    Plata urmaririi executiei investitiei nu poate depasi valoarea actualizata, inscrisa in devizul general aprobat pentru aceasta activitate.
    In scopul decontarii lucrarilor executate, contractantii intocmesc situatii de plata, lunare si finale, pe baza preturilor unitare ferme din devizele-oferta contractate (anexele nr. 28 si 28 bis).
    Dirigintii de santier verifica si confirma, lunar, cantitatile executate si inscrise in caietele de masuratori.
    Dirigintii de santier verifica situatiile de plata privind corespondenta dintre cantitatile confirmate in caietele de masuratori si preturile unitare ferme din devizele contractate (anexele nr. 28 si 28 bis).
    Pentru cantitatile de lucrari rezultate in plus sau in minus fata de devizele-oferta contractate se intocmesc note de comanda suplimentare, dupa caz, note de renuntare, confirmate de proiectant, utilizandu-se preturile unitare din devizele contractate.
    Pentru lucrarile suplimentare, necuprinse in devizele contractate, rezultate pe parcursul executiei ca fiind necesare, inscrise in dispozitiile de santier semnate de persoana juridica achizitoare si pentru care au existat preturi unitare ferme contractate, se intocmesc devize cu cantitati suplimentare si preturi unitare ferme contractate, acceptate de persoana juridica achizitoare. Situatiile de plata corespunzatoare devizelor suplimentare se intocmesc distinct de situatiile de plata corespunzatoare devizelor-oferta contractate.
    Pentru lucrarile suplimentare fara corespondent in preturile unitare ale devizelor-oferta contractate, persoana juridica achizitoare poate accepta, pe baza de documente justificative, prezentate de contractant (facturi, tarife etc. de la cel putin 3 agenti economici), preturi unitare noi, valabile in luna executiei lucrarilor.
    Compensarea valorica a notelor de comanda suplimentare cu notele de renuntare trebuie sa se incadreze in valoarea devizului general aprobat, nefiind admisa introducerea de obiecte noi.
    Schimbarea pe parcursul executiei a solutiilor constructive, inlocuirea unor materiale si finisaje, precum si modificarea listelor de dotari, echipamente si utilaje tehnologice, prevazute in studiul de fezabilitate aprobat potrivit legii, se pot face de catre persoana juridica achizitoare, cu avizul prealabil al directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor si, in cazul investitiilor aprobate prin hotarare a Guvernului, al Consiliului interministerial de avizare lucrari publice de interes national si locuinte sociale, emise potrivit prevederilor legale.
    Art. 10.3
    Situatiile de plata pentru lucrarile de constructii-montaj real executate, intocmite conform prevederilor art. 10.2 din prezentele norme metodologice, se actualizeaza prin aplicarea la valoarea totala a acestora a unui coeficient de actualizare calculat prin inmultirea succesiva a indicelui preturilor de consum total, comunicat lunar de Comisia Nationala pentru Statistica in revista "Buletinul statistic de preturi", si se determina pe intervalul cuprins intre luna de referinta a intocmirii ofertei si luna in care s-au actualizat lucrarile.
    Intrucat cheltuielile cu salariile se indexeaza in conformitate cu prevederile Legii salarizarii nr. 14/1991 si ale hotararilor Guvernului, asigurand un grad de acoperire a cresterii preturilor de cel mult 75%, valoarea totala, rezultata dupa aplicarea coeficientului de actualizare, se corecteaza in functie de gradul de acoperire a cresterii preturilor de consum, luat in calcul la fundamentarea cheltuielilor de personal din legea bugetara anuala.
    Spre exemplu, daca gradul de acoperire din legea bugetara anuala este de 60%, coeficientul de corectie se determina prin inmultirea "gradului de neacoperire a salariilor" (coeficient 0,4 din exemplul dat) cu "ponderea manoperei directe in totalul cheltuielilor directe" (coeficient determinat prin impartirea valorii manoperei directe la valoarea totala a cheltuielilor directe din modelul nr. 28 bis, aferenta situatiei de lucrari lunare), si cu "cresterea coeficientului de actualizare" aferenta perioadei de decontare (coeficientul de actualizare - 1).
    In final, valoarea de decontare a situatiilor de plata se determina ca diferenta intre valoarea totala rezultata dupa aplicarea coeficientului de actualizare si aceasta valoare inmultita cu coeficientul de corectie.
    Valoarea materialelor si furniturilor cuprinse in devizele-oferta si care se pun la dispozitie de catre persoana juridica achizitoare, pe masura consumarii lor, se va scadea din punct de vedere strict financiar din situatiile de plata aferente, intocmite conform preturilor unitare din oferta, raportate la cantitatile real executate. Situatia de plata, astfel rezultata, va urma procedura de actualizare prevazuta mai sus.
    Valoarea utilajelor, echipamentelor tehnologice, precum si a dotarilor independente cuprinse in listele de procurare, se deconteaza, pe baza preturilor din facturile fiscale emise de furnizorii declarati din oferta adjudecata, la data livrarii.
    Schimbarea furnizorului de materiale, utilaje, echipamente sau dotari se poate face numai pe baza de nota justificativa, semnata de contractant, proiectant si investitor, caz in care contractantul va prezenta investitorului, inainte de lansarea comenzii catre furnizor, minimum trei oferte de pret, in aceleasi conditii tehnice si de calitate. Investitorul va accepta, in scris, oferta furnizorului cu pretul total cel mai redus.
    Evidenta valorilor executate, cumulat de la inceputul lucrarilor, se tine distinct, pentru valori executate conform devizelor contractate, neactualizate, pentru valori rezultate ca urmare a actualizarii cu indicele preturilor de consum total si pentru valori suplimentare sau reduceri rezultate din notele de comanda suplimentare si din notele de renuntari.
    Art. 10.4
    Decontarea valorii organizarii de santier, prevazuta la pct. 6.4.5 se face prin aplicarea procentului corespunzator valorii organizarii de santier, fata de valoarea totala a lucrarilor ofertate, la valoarea actualizata a lucrarilor real executate. Cota de organizare nu se acorda pentru lucrarile suplimentare aparute pe parcursul executiei lucrarilor.
    Art. 10.5
    Masuratorile efectuate si inscrise in caietele de masuratori se fac la terminarea lucrarilor care devin ascunse, o data cu intocmirea procesului-verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse, si lunar, pentru celelalte lucrari care nu devin ascunse.
    Masuratorile si cantitatile rezultate la data efectuarii acestora vor fi semnate, pe fiecare pagina a caietului de masuratori, de reprezentantul contractantului si al persoanei juridice achizitoare.
    Art. 10.6
    In cazul in care cantitatile rezultate in urma masuratorilor sunt mai mari decat cele inscrise in listele de cantitati de lucrari ale proiectului tehnic, aceste cantitati stabilite prin note de comanda suplimentara se confirma si de proiectant.
    Art. 10.7
    In cazul depasirii duratei de executie contractate din vina exclusiva a contractantului, persoana juridica achizitoare va refuza situatiile de plata actualizate dupa expirarea termenului de punere in functiune - PIF (receptie), ca urmare a evolutiei ulterioare a preturilor pentru lucrarile ramase de executat, in conformitate cu cele inscrise in conditiile speciale de contractare.
    Pentru lucrarile ramase de executat dupa expirarea termenului de punere in functiune, decontarea se face cu preturile din oferta actualizate cu indicele de actualizare aferent lunii in care antreprenorul avea obligatia punerii in functiune.
    Art. 10.8
    Inainte de primirea primului avans lunar, acordat de persoana juridica achizitoare conform reglementarilor legale in vigoare, contractantul va constitui o garantie pentru restituirea avansurilor lunare, a carei valoare va corespunde valorii celei mai mari de avans lunar din anul respectiv.
    Lunar, din valoarea lucrarilor realizate se va retine avansul acordat. In cazul in care valoarea lucrarilor realizate este mai mica decat avansul lunar acordat, diferenta se va retine din garantia constituita. Pentru luna urmatoare, valoarea avansului nu poate depasi valoarea garantiei ramase.

    CAP. 11
    Continutul-cadru al proiectelor, pe faze de proiectare a investitiilor

    Art. 11.1
    Continutul-cadru al studiului de prefezabilitate:
    A. PARTILE SCRISE
    1. DATE GENERALE:
    1.1. Denumirea obiectivului de investitii.
    1.2. Elaboratorul studiului de prefezabilitate (persoana juridica achizitoare, dupa caz, consultantul).
    1.3. Ordonatorul principal de credite.
    1.4. Persoana juridica achizitoare (investitor).
    1.5. Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul).
    1.6. Tema, cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.
    2. EVALUARI PENTRU PROIECTAREA STUDIULUI DE PREFEZABILITATE SI A STUDIULUI DE FEZABILITATE
    2.1. Valoarea totala estimativa a obiectivului de investitie.
    2.2. Cheltuieli pentru proiectarea studiului de prefezabilitate.
    2.3. Cheltuieli pentru proiectarea studiului de fezabilitate.
    2.4. Cheltuieli pentru obtinerea avizelor legale necesare elaborarii studiilor de prefezabilitate si fezabilitate.
    2.5. Cheltuieli pentru pregatirea documentelor privind organizarea licitatiei, prezentarea ofertelor si adjudecarea proiectarii investitiei, conform prevederilor legale (instructiuni pentru ofertanti, publicitate, onorarii si cheltuieli de deplasare etc.).
    3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI
    3.1. Suprafata si situatia juridica ale terenului care urmeaza a fi ocupat de obiectivul de investitii.
    3.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismica de calcul si perioada de colt; natura terenului de fundare si presiunea conventionala; nivelul maxim al apelor freatice).
    3.3. Caracteristicile principale ale constructiilor.
    3.3.1. Pentru cladiri: aria construita; aria desfasurata si numarul de niveluri.
    3.3.2. Pentru retele: lungimi si diametre.
    3.4. Principalele utilaje de dotare a constructiilor (cazane de abur sau apa fierbinte, hidrofoare, ascensoare etc.).
    3.5. Utilitati (modul de asigurare a acestora si solutia avuta in vedere).
    4. FINANTAREA INVESTITIEI
    Din valoarea totala estimativa a investitiei, ........................ % din surse proprii, ..........% din credite bancare, .................% din fondurile bugetului de stat sau ale bugetului local, ......................% din fondurile special constituite prin lege in afara acestor bugete, ............% din credite externe garantate sau contractate direct de stat.
    B. PARTILE DESENATE
    1. - Plan de amplasare in zona (1:25.000- 1:5.000)
    2. - Plan general (1:5.000 - 1:1.000).
    Art. 11.2
    Continutul-cadru al studiului de fezabilitate:
    A. PARTILE SCRISE
    1. DATE GENERALE
    1.1. Denumirea obiectivului de investitii.
    1.2. Elaborator (proiectantul, dupa caz, persoana juridica achizitoare).
    1.3. Ordonatorul principal de credite.
    1.4. Persoana juridica achizitoare (investitorul).
    1.5. Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul).
    1.6. Tema, cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii avute in vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate.
    1.7. Descrierea functionala si tehnologica, inclusiv memorii tehnice, pe specialitati.
    2. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI
    2.1. Suprafata si situatia juridica ale terenului care urmeaza a fi ocupat de obiectivul de investitii (definitiv si/sau temporar).
    2.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismica de calcul si perioada de colt; natura terenului de fundare si presiunea conventionala, nivelul maxim al apelor freatice).
    2.3. Caracteristicile principale ale constructiilor.
    2.3.1. Pentru cladiri: deschideri, travei, aria construita, aria desfasurata, numarul de niveluri si inaltimea acestora, volumul construit.
    2.3.2. Pentru retele: lungimi, latimi, diametre, materiale, conditii de pozare etc.
    2.4. Structura constructiva.
    Pentru cladiri si retele se va face o descriere a solutiilor tehnice avute in vedere, cu recomandari privind tehnologia de realizare si conditiile de exploatare ale fiecarui obiect in parte.
    2.5. Principalele utilaje de dotare a constructiilor (cazane de abur sau apa fierbinte, hidrofoare, ascensoare etc.).
    2.6. Instalatii aferente constructiilor.
    Se vor descrie solutiile adoptate pentru instalatiile de iluminat, forta, curenti slabi, apa, canalizare etc.
    2.7. Utilitati.
    Se vor descrie modul de asigurare a acestora si solutiile tehnice adoptate.
    3. DATE PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA DUPA REALIZAREA INVESTITIEI
    3.1. Total personal, din care:
    - personal de executie.
    3.2. Locuri de munca nou-create.
    4. DEVIZUL GENERAL AL INVESTITIEI
    Valoarea totala a obiectivului de investitii, cu detalierea pe structura devizului general, conform prevederilor legale.
    5. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI
    5.1. Valoarea totala a investitiei
    (in preturi - luna, anul),
    din care:
    - constructii-montaj.
    5.2. Esalonarea investitiei (INV/C + M)
    - Anul I.
    - Anul II.
    - ............ .
    5.3. Durata de realizare a investitiei (luni).
    5.4. Capacitati (in unitati fizice).
    Principalii indicatori se vor completa, dupa caz, cu date privind:
    - conditiile financiare de realizare a obiectivului (analiza cash-flow, inclusiv cu rata de actualizare, rata interna de rentabilitate, analiza raportului cost-profit, rata impozitului pe profit, perioada de scutire de impozit pe profit, influenta variatiei in timp a preturilor, rata dobanzii la credite bancare, rata de schimb valutar etc.);
    - masini si utilaje necesare procesului tehnologic (lista principalelor utilaje, echipamente si dotari, cu indicarea capacitatii tehnice a acestora;
    - productia si desfacerea (lista produselor, capacitatea teoretica anuala, pe produse, durata proiectata pentru functionarea capacitatii, pentru fiecare produs, pretul unitar pe fiecare produs, pretul de vanzare al produselor similare fabricate in tara sau procurate din import);
    - materiile prime, materialele, combustibilii si energia consumata pentru fiecare produs in parte si preturile de procurare ale acestora;
    - manopera (cu detalierea pe structura de personal);
    - cheltuieli generale ale unitatii (taxe, comisioane, impozite, instruire personal, chirii si/sau amortismente, cheltuieli de administratie si marketing etc.).
    6. FINANTAREA INVESTITIEI
    Din valoarea totala a investitiei:
    ......... mii lei din surse proprii, ......... mii lei din credite bancare, ........... mii lei din fondurile bugetului de stat sau ale bugetului local, ........... mii lei din fondurile speciale constituite prin lege in afara acestor bugete, ....... mii lei din credite externe garantate sau contractate direct de stat.
    7. AVIZE SI ACORDURI
    Avizele si acordurile emise de organele in drept, potrivit legislatiei in vigoare, privind:
    - avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei;
    - certificatul de urbanism, cu incadrarea amplasamentului in planul urbanistic, avizat si aprobat potrivit legii, precum si regimul juridic al terenului;
    - avizele privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan, apa, canal, telecomunicatii etc.);
    - avizele pentru consumul de combustibil;
    - avizele pentru protectia mediului si a apelor;
    - alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozitiilor legale.
    B. PARTILE DESENATE
    1. Plan de amplasare in zona (1:25.000 - 5.000).
    2. Plan general (1:5.000- 1:500).
    3. Planuri si sectiuni de arhitectura pentru principalele obiecte de constructii.

    NOTA:
    La faza studiu de fezabilitate este interzisa angajarea de cheltuieli pentru pregatirea documentelor privind organizarea licitatiei, prezentarea ofertelor si adjudecarea executiei investitiei publice (proiect tehnic, caiete de sarcini, instructiuni pentru ofertanti, publicitate, onorarii etc.).
    Aceste cheltuieli se pot efectua numai dupa aprobarea studiului de fezabilitate potrivit competentelor valorice stabilite de Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si dupa asigurarea fondurilor bugetare - la nivelul primului an de executie, stabilite prin acordul Ministerului Finantelor - prin listele de investitii, anexa la bugetul de stat, dupa caz, bugetele locale, aprobate potrivit legii.
    Art. 11.3
    Continutul-cadru al proiectului tehnic.
    A. PARTILE SCRISE
    1. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR
    1.1. Elemente generale:
    Proiectul tehnic verificat, avizat si aprobat, potrivit prevederilor legale, reprezinta documentatia scrisa si desenata, care face parte din documentele licitatiei, pe baza careia se intocmeste oferta, si este document anexat contractului de executie, si pe baza careia se executa lucrarea.
    Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar si sa asigure informatii complete, astfel incat:
    Persoana juridica achizitoare (investitorul) sa obtina date tehnice si economice complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor sale tehnice, economice si tehnologice;
    Contractantul (ofertantul), dupa studierea proiectului tehnic, sa poata elabora oferta, sa analizeze datele tehnice si tehnologice necesare stabilirii valorii ofertei, precum si informatii complete privind executia lucrarilor.
    De asemenea, este necesar ca proiectul tehnic sa fie complet si suficient de clar, astfel ca sa se poata elabora pe baza lui detaliile de executie in conformitate cu materialele si tehnologia de executie propusa, dar cu respectarea stricta a prevederilor proiectului tehnic, fara sa fie necesara suplimentarea cantitatilor de lucrari respective si fara a se depasi costul lucrarii, stabilit in faza de oferta.
    Proiectul tehnic se elaboreaza pe baza studiului de fezabilitate aprobat, etapa in care au fost stabilite elementele si solutiile principale ale lucrarii si in care au fost obtinute toate avizele, acordurile si aprobarile necesare executiei lucrarii, in conformitate cu prevederile legale. Proiectul tehnic se verifica de specialisti atestati de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, conform prevederilor Regulamentului aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 925/1995, se avizeaza si se aproba de persoana juridica achizitoare.
    1.2. Descrierea lucrarilor
    In cadrul "descrierii lucrarilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra urmatoarelor elemente:
    - amplasamentul;
    - topografia;
    - clima si fenomenele naturale specifice zonei;
    - geologia, seismicitatea;
    - prezentarea proiectului pe volume, brosuri, capitole;
    - organizarea de santier, descriere sumara, demolari, devieri de retele etc.;
    - caile de acces provizorii;
    - sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon etc., pentru organizarea de santier si definitive;
    - caile de acces, caile de comunicatii, etc.;
    - programul de executie a lucrarilor, graficele de lucru, programul de receptie;
    - trasarea lucrarilor;
    - protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier;
    - masurarea lucrarilor;
    - laboratoarele contractantului (ofertantului) si testele care cad in sarcina sa;
    - curatenia in santier;
    - serviciile sanitare;
    - relatiile dintre contractant (ofertant), consultant si persoana juridica achizitoare (investitor);
    - memoriile tehnice, pe specialitati.
    2. CAIETELE DE SARCINI
    Caietele de sarcini dezvolta, in scris, elementele tehnice mentionate in planse si prezinta informatii, precizari si prescriptii complementare planselor.
    Aceste caiete de sarcini se elaboreaza de catre proiectant, pe baza planselor deja terminate, si se organizeaza, de regula, in brosuri distincte, pe specialitati.
    2.1. Rolul si scopul caietelor de sarcini
    - Fac parte integranta din proiectul tehnic si din documentele licitatiei.
    - Reprezinta descrierea scrisa a lucrarilor care fac obiectul licitatiei; plansele fac prezentarea lor grafica, iar breviarele de calcul justifica dimensionarea elementelor constituente.
    - Plansele, breviarele de calcul si caietele de sarcini sunt complementare. Notele explicative, inscrise in planse, sunt scurte si cu caracter general, vizand in special explicitarea desenelor.
    - Contin nivelul de performanta al lucrarilor, descrierea solutiilor tehnice si tehnologice folosite, care sa asigure exigentele de performanta calitative.
    - Detaliaza aceste note si cuprind caracteristicile si calitatile materialelor folosite, testele si probele acestora, descriu lucrarile care se executa, calitatea, modul de realizare, testele, verificarile si probele acestor lucrari, ordinea de executie si de montaj si aspectul final.
    - Impreuna cu plansele, trebuie sa fie astfel concepute incat, pe baza lor, sa se poata determina: cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munca si dotarea necesara executiei lucrarilor.
    - Elaborarea acestora se face, pe baza breviarelor de calcul si a planselor, de catre ingineri specialisti, pentru fiecare categorie de lucrare.
    - Forma de prezentare trebuie sa fie: ampla, clara, sa contina si sa clarifice precizarile din planse, sa defineasca calitatile materialelor, cu trimitere la standarde, sa defineasca calitatea executiei, normative si prescriptii tehnice in vigoare.
    - Sa stabileasca responsabilitatile pentru calitatile materialelor si ale lucrarilor si responsabilitatile pentru teste, verificari, probe.
    - Orice neclaritate in executia lucrarilor trebuie sa-si gaseasca precizari in caietele de sarcini.
    - Nu trebuie sa fie restrictive.
    - Redactarea acestora trebuie sa fie concisa, sistematizata si exprimarea se va face cu minimum de cuvinte.
    - Sa prevada modul de urmarire a comportarii in timp a investitiei.
    - Sa prevada masurile si actiunile de demontare, de demolare (inclusiv reintegrarea in mediul natural al deseurilor), dupa expirarea perioadei de viata (postutilizarea).
    2.2. Tipuri si forme de caiete de sarcini
    - In functie de destinatie, caietele de sarcini pot fi:
    - Caiete de sarcini pentru executia lucrarilor.
    - Caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari si puneri in functiune, urmarirea comportarii in timp a constructiilor si continutul cartii tehnice a constructiei.
    - Caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, utilaje, echipamente si confectii diverse.
    - In functie de domeniul la care se refera, caietele de sarcini pot fi:
    - Caiete de sarcini generale, care se refera la lucrari curente in domeniul constructiilor si care acopera majoritatea categoriilor de lucrari; acestea se pot sistematiza pe categorii si capitole de lucrari, pot deveni repetitive si pot fi introduse in memoria calculatoarelor.
    - Caiete de sarcini speciale, care se refera la lucrari specifice si care sunt elaborate independent pentru fiecare lucrare.
    2.3. Continutul caietelor de sarcini
    Dat fiind ca fiecare lucrare in constructii are un anumit specific, caietele de sarcini sunt elaborate pentru fiecare lucrare in parte, folosind, daca este posibil, parti sectiuni, capitole etc. elaborate anterior, verificate si adaptate la noile conditii tehnice ale lucrarii si puse de acord cu prescriptiile tehnice in vigoare.
    Astfel, continutul unui capitol de lucrari din caietul de sarcini trebuie sa cuprinda:
    - breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor de constructii si de instalatii;
    - nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea;
    - proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste etc., pentru materialele componente ale lucrarii cu indicarea standardelor;
    - dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii;
    - ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii;
    - standardele, normativele si alte prescriptii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste, verificari;
    - conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante etc.
    3. LISTELE CU CANTITATILE DE LUCRARI
    Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice si duratei de executie a investitiei, si anume:
    - centralizatorul obiectelor, pe obiectiv;
    - centralizatorul categoriilor de lucrari pe obiecte;
    - listele cu cantitatile de lucrari pe capitole de lucrari, aferente categoriilor de lucrari, cu descrierea in detaliu a acestora;
    - listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv cu dotarile (dupa caz), pentru executia lucrarilor care fac obiectul licitatiei publice;
    - specificatiile tehnice.
    4. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE
    B. PARTILE DESENATE
    Sunt documentele principale ale proiectului tehnic, pe baza carora se elaboreaza partile scrise ale proiectului si care, de regula, se compun din:
    1. Planurile generale:
    - planurile de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice;
    - planurile topografice principale;
    - planurile de amplasare a forajelor, profilelor geotehnice, inclusiv cu inscrierea pe acestea a conditiilor si a recomandarilor privind lucrarile de pamant si de fundare;
    - planurile principale de amplasare a obiectelor, inclusiv cote de nivel, distante de amplasare, orientari, coordonate, axe, repere de nivelment si planimetrice, cotele +/- 0,00, cotele trotuarelor, cotele si distantele principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor etc.;
    - planurile principale privind sistematizarea pe verticala a terenului, inclusiv inscrierea pe acestea a volumelor de terasamente, sapaturi-umpluturi, depozite de pamant, volumul pamantului transportat (excedent si deficit), lucrarile privind stratul vegetal, precum si precizari privind utilajele si echipamentele de lucru, completari si alte date si elemente tehnice si tehnologice;
    - planurile principale privind constructiile subterane - amplasarea lor, sectiuni, profiluri longitudinale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj si armare, ariile si marca sectiunilor din otel, marca betoanelor, protectii si izolatii hidrofuge, protectii impotriva agresivitatii solului, a coroziunii etc.
    - planurile de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare.
    2. Plansele principale ale obiectelor
    Se recomanda ca fiecare obiect subteran sau suprateran sa aiba un numar sau un cod si o denumire proprie, iar plansele sa fie organizate intr-un volum propriu, independent pentru fiecare obiect.
    In cazul in care proiectul este voluminos, plansele se vor organiza in volume si/sau brosuri pentru fiecare specialitate, distinct.
    3. Arhitectura
    Va cuprinde planse principale privind arhitectura fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, dintre care:
    - planul individual de amplasare;
    - planurile de arhitectura ale nivelurilor subterane si supraterane, ale teraselor, acoperisurilor etc., inclusiv cote, dimensiuni, suprafete, functiuni tehnologice, cu precizari privind materialele, confectiile etc.;
    - sectiuni, fatade, detalii importante, cotate etc.;
    - tablouri de prefabricate, confectii;
    - tablouri de tamplarii si tablouri de finisaje interioare si exterioare.
    Plansele vor contine cote, dimensiuni, distante, functiuni, arii, precizari privind finisajele si calitatea acestora etc.
    4. Structura
    Va cuprinde plansele principale privind alcatuirea si executia structurii de rezistenta, pentru fiecare obiect, si anume:
    - planurile infrastructurii si sectiunile caracteristice cotate;
    - planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice cotate;
    - descrierea solutiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de executie si montaj, recomandari privind transportul, manipularea, depozitarea si montajul, care se vor inscrie pe plansele principale.
    5. Instalatiile
    Vor cuprinde plansele principale privind executia instalatiilor fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante etc., si anume:
    - planurile principale de amplasare a utilajelor;
    - scheme principale ale instalatiilor;
    - sectiuni, vederi, detalii principale; plansele vor contine cote, dimensiuni, calitatile materialelor, verificarile si probele necesare, izolatii termice, acustice, protectii anticorosive si parametrii principali ai instalatiilor.
    6. Dotari si instalatii tehnologice
    Vor cuprinde planurile principale de tehnologie si montaj, sectiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, detalii montaj etc., si anume:
    - desenele de ansamblu;
    - schemele tehnologice ale fluxului tehnologic;
    - schemele cinematice, cu indicarea principalilor parametri;
    - schemele instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicatii, retele de combustibil, apa, iluminat etc., ale instalatiilor tehnologice;
    - planurile de montaj, geometrii, dimensiuni de amplasare, prestatii, sarcini etc., inclusiv schemele tehnologice de montaj;
    - diagramele, nomogramele, calculele ingineresti, tehnologice si de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii in functiune si exploatarii;
    - listele cu utilajele si echipamentele din componenta planurilor tehnologice, inclusiv parametrii, performantele si caracteristicile.
    7. Dotari de mobilier, inventar gospodaresc, paza contra incendiilor, protectia muncii etc.
    Planurile principale de amplasare si montaj, inclusiv cote, dimensiuni, sectiuni, vederi, tablouri de dotari etc.
    Listele cu dotari, inclusiv parametrii, performantele si caracteristicile acestora.

    NOTA:
    La elaborarea proiectelor, materialele, confectiile, utilajele tehnologice, echipamentele etc. vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici.
    Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabrica, producatori sau comercianti ori la alte asemenea recomandari sau precizari care sa indice preferinte sau sa restranga concurenta.
    Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cat posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit furnizor (producator sau comerciant).

    CAP. 12
    Continutul-cadru al documentelor de licitatie

    Volumul I - Documentele pentru calificarea (eligibilitatea) si selectia contractantilor/ofertantilor
    Documentele de preselectie
    1. Publicitatea:
    1.1. Anuntul publicitar (pentru forma de licitatie publica deschisa cu/fara preselectie).
    1.2. Invitatia de participare (pentru forma de licitatie publica restransa).
    2. Instructiunile pentru contractanti (ofertanti) - partea I:
    2.1. Lista (borderoul) documentelor.
    2.2. Informatiile generale (privind obiectul contractului, scopul investitiei, precum si informatii importante privind lucrarile si elementele particulare ale amplasamentului, conform celor precizate la art. 7.3. din Regulamentul-anexa la Hotararea Guvernului nr. 592/1993, republicata in anul 1995).
    2.3. Descrierea investitiei (se va face o descriere sintetica generala a lucrarilor care privesc obiectul contractului, informatiile trebuind sa corespunda cu plansele si partile scrise ale proiectului tehnic).
    2.4. Informatiile financiare (care vor cuprinde sursele de finantare si, dupa caz, montajul financiar, conform celor precizate in art. 7.3. din regulament).
    2.5. Cerintele impuse de persoana juridica achizitoare, cu privire la:
    2.5.1. Participarea contractantilor la procedura de licitatie publica, in functie de cuantumul stabilit (si actualizat) prin hotarare a Guvernului (conform dispozitiilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, coroborate cu art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 592/1993, ambele republicate in anul 1995).
    2.5.2. Forma de contract si formele de organizare a contractantilor participanti la licitatia publica si la executia lucrarilor.
    2.5.3. Alte cerinte impuse de persoana juridica achizitoare (inclusiv cele reiesite din autorizatia de construire, dupa caz).
    2.6. Precizari privind prezentarea autorizatiilor de functionare, inregistrari, taxe, asigurari etc.
    2.7. Informatiile privind calificarea contractantilor si, respectiv, cele cu privire la examinarea, selectarea, tehnica de calcul si punctajul, care vor fi folosite la evaluarea, compararea si selectia capabilitatii contractantilor.
    2.7.1. Conditiile de calificare (eligibilitate) pentru contractanti.
    2.7.2. Criteriile de selectie a capabilitatii contractantilor si sistemul de apreciere prin punctaj.
    2.8. Precizarile privind formele de comunicare (conform prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, republicata) si limba folosita in corespondenta si in relatiile dintre parti (in cazul licitatiei cu participare internationala, atunci cand unele din documentele licitatiei sunt redactate in mai multe limbi, se va preciza in mod explicit ca limba romana va avea prioritate).
    2.9. Data si ora limita, precum si adresa de depunere a documentelor pentru calificarea si selectia contractantilor si modul de inregistrare a depunerii (respectiv a documentelor de preselectie, pentru forma de licitatie publica deschisa cu preselectie - etapa I: procedura de preselectie).
    2.10. Semnaturile si parafele necesare pe documentele pentru calificarea si selectia contractantilor.
    2.11. Alte informatii si precizari pe care persoana juridica achizitoare le considera necesare.

    Volumul II - Documentele pentru ofertare
    1. Invitatia de participare (pentru forma de licitatie publica deschisa cu preselectie - etapa a II-a).
    2. Instructiunile pentru contractanti (ofertanti) - partea a II-a:
    2.1. Instructiunile privind forma de prezentare a garantiei pentru oferta depusa (de participare) si a garantiei de buna executie, precum si valorile si durata de valabilitate a acestora.
    2.1.1. Scrisoarea de garantie bancara pentru participare la licitatie.
    2.2. Precizarile privind prezentarea ofertei pe sectiuni, pe capitole si categorii de lucrari (specificatii referitoare la modul de prezentare a ofertei tehnice, a ofertei valorice si de transmitere si depunere a acestora).
    2.3. Precizarile referitoare la valabilitatea preturilor si tarifelor pentru resursele ce se vor utiliza la analizele de pret cuprinse in listele cu cantitatile de lucrari si, respectiv, listele de procurare a utilajelor si echipamentelor tehnologice.
    2.4. Precizarile referitoare la modul de prezentare a valorii ofertei.
    2.5. Precizarile referitoare la perioada de valabilitate a ofertelor.
    2.6. Termene pentru receptii partiale, pe faze si perioade.
    2.7. Precizarile privind modul de completare si de semnare a contractului de executie si eventualele negocieri ale clauzelor contractuale.
    2.7.1. Conditiile generale, suplimentare si speciale de contractare a executiei lucrarilor.
    2.7.2. Conditiile generale si speciale de asigurare pentru evenimentele luate in considerare de persoana juridica achizitoare si care pot afecta constructiile si instalatiile aferente, utilajele si echipamentele tehnologice, dotarile si personalul, dupa caz (in functie de forma de contract de executie si de cerintele impuse de persoana juridica achizitoare).
    2.7.3. Conditiile de acordare a avansului si de constituire a garantiei pentru rambursarea acestuia (in conformitate cu prevederile legale).
    2.7.4. Procedura de actualizare a valorii adjudecate si contractate, pe parcursul executiei lucrarilor.
    2.8. Criteriile de selectie a ofertelor si sistemul de apreciere prin punctaj.
    2.9. Mentionarea dreptului organizatorului licitatiei de a accepta sau de a respinge orice oferta sau toate ofertele si situatiile in care conditiile tehnice si/sau economice prezentate de contractanti sunt inacceptabile pentru persoana juridica achizitoare.
    2.10. Mentionarea dreptului persoanei juridice achizitoare de a modifica unele termene, livrari sau lucrari si in ce conditii.
    2.11. Data si ora limita, precum si adresa de depunere a ofertelor (conform documentelor de licitatie).
    2.12. Conditiile privind retragerea ofertei, despagubiri (daune-interese).
    2.13. Semnaturile si parafele necesare pe documentele ofertei.
    2.14. Precizarile privind procedura de deschidere a ofertelor, ziua, ora, locul si conditiile de reprezentare.
    2.15. Precizarea modului de notificare a persoanei juridice achizitoare catre contractanti, privind adjudecarea executiei investitiei publice.
    2.15.1. Scrisoarea de acceptare (comunicare) a adjudecarii executiei investitiei publice.
    2.16. Alte informatii si precizari (pe care persoana juridica achizitoare le considera necesare).
    2.17. Calendarul desfasurarii licitatiei.
    3. Proiectul tehnic
    A. PARTILE SCRISE
    3.1. Descrierea generala a lucrarilor (inclusiv memoriile tehnice, pe specialitati) .................... (conform art. 11.3.A.1)
    3.2. Caietele de sarcini ............ (conform art. 11.3.A.2)
    3.3. Centralizatorul obiectelor, pentru obiectivul supus licitatiei ........ MODELUL nr. 26
    3.3.1. Centralizatoarele categoriilor de lucrari ale obiectelor ............ MODELUL nr. 27
    3.3.1.1. Listele cu cantitatile de lucrari, pe capitole, corespunzator categoriilor de lucrari ............ MODELUL nr. 28
    3.3.2. Listele cu cantitatile de utilaje .................. si echipamentele tehnologice, cu montaj si independente, inclusiv dotarile (dupa caz)/ aferente obiectelor .................. MODELUL nr. 29
    3.3.2.1. Fisele tehnice (specificatiile tehnice si parametrii functionali) ....................... MODELUL nr. 30
    3.4. Graficul general de realizare a obiectivului de investitie supus licitatiei publice.

    B. PARTILE DESENATE
    3.5. Proiectul tehnic (planse) ......... (conform art. 11.3. B)
    4. Conditiile de contractare a lucrarilor privind executia investitiei
    Potrivit conditiilor generale de contractare, se vor respecta cele cuprinse in modelul nr. 33 din prezentele norme metodologice, la care, in documentele de licitatie, se vor adauga conditiile suplimentare de contractare, cuprinse in modelul nr. 34, si conditiile speciale de contractare, cuprinse in modelul nr. 35.

                       LISTA MODELELOR
----------------------------------------------------------------------
 Nr. modelului          Denumirea modelului
----------------------------------------------------------------------
    1         Certificat de plata a impozitelor si taxelor
    2         Certificat de plata a asigurarilor sociale
    3         Informatii generale
    4         Lucrari executate, similare investitiei licitate
    5         Recomandari privind calitatea lucrarilor executate
    6         Grupe de lucrari
    7         Conducerea propusa pentru executia investitiei
    8         Asigurarea tehnica, propusa pentru executia investitiei
    9         Informatii privind situatia financiara
   10         Obligatii contractuale in desfasurare
   11         Atestarea informatiilor
   12         Scrisoarea de transmitere a documentelor de preselectie
   13         Hotarare privind preselectia contractantilor
   14         Comunicarea rezultatului preselectiei
   15         Invitatie de participare la etapa a II-a a licitatiei
              cu preselectie
   16         Scrisoare de transmitere a documentelor de participare
              la licitatie
   17         Garantia de participare la licitatie
   18         Proces-verbal la deschiderea licitatiilor
   19         Hotararea de desemnare a ofertei castigatoare
   20         Comunicarea rezultatului licitatiei
   21         Acord de subantrepriza
   22         Acord de asociere
   23         Formular de oferta
   24         Anexa la formularul de oferta
   25         Facilitati oferite de contractant
   26         Centralizatorul obiectelor
   27         Centralizatorul categoriilor de lucrari
   28         Lista cu cantitatile de lucrari
   28 bis     Lista cu cantitatile de lucrari
   29         Listele cu cantitatile de utilaje si echipamentele
              tehnologice. Devizul-oferta pentru procurare
   30         Specificatii tehnice
   31         Formular de contract
   32         Garantia de buna executie
   33         Conditiile generale de contractare
   34         Conditii suplimentare de contractare
   35         Conditii speciale de contractare
   36         Anunt de licitatie cu/fara preselectie
   37         Invitatie de participare la licitatie publica
              restransa
   38         Certificat de la oficiul registrului comertului
----------------------------------------------------------------------

    MODELUL Nr. 1 - CERTIFICAT DE PLATA A IMPOZITELOR SI TAXELOR
    MINISTERUL FINANTELOR
    D.G.F.P.C.F.S. a judetului .................
    Nr. .............. Data ....................

                                CERTIFICAT

    Urmare cererii nr. ........ 199...., se certifica ca Societatea Comerciala .............., codul fiscal........., cu sediul in ......................, str. ......................... nr. ..............., nu are impozite si taxe neplatite
                                               ------                -----------
                                                are                  reesalonate
la termenele legale de plata catre bugetul de stat si bugetele locale, la data de .................*).
    Se elibereaza prezentul certificat in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, republicata in anul 1995.
--------------
    *) 30 a lunii precedente eliberarii certificatului.

                      DIRECTOR GENERAL
                            L.S.

    MODELUL Nr. 2 - CERTIFICAT DE PLATA A ASIGURARILOR SOCIALE
    MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE
    D.M.P.S. a judetului .................

                           CERTIFICAT

    Urmare cererii nr. ............ 199...., se certifica ca Societatea Comerciala .................., codul fiscal........., cu sediul in ............, str. ........................ nr. ..........., nu are restante in plata
                                               ------
                                                are
contributiei pentru asigurarile sociale de stat, la data de .................*).
    Se elibereaza prezentul certificat in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, republicata in anul 1995.
--------------
    *) 30 a lunii precedente eliberarii certificatului.

                        DIRECTOR GENERAL
                             L.S.

    MODELUL Nr. 3 - INFORMATII GENERALE
    CONTRACTANT
    .................
       (denumirea)

    Subsemnatul ..........., directorul general al societatii comerciale, declar pe propria raspundere urmatoarele informatii:

    1. Firma sociala: ......................................................
                     (denumirea si forma de organizare a agentului economic)

    2. Sediul social: .........................................................
                     (adresa completa a sediului central, telefon/telex/telefax)

    3. Certificatul de inmatriculare al agentului economic la oficiul registrului comertului (judetul): ..........................................
                                        (numarul si data inmatricularii)

    4. Capitalul social (mil. lei): ........................................
                                           (subscris si varsat)

    5. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mil. lei):

----------------------------------------------------------------------------
                         Cifra de afaceri anuala,               Cifra
 Nr. Domeniile de        pe domenii de activitate,              medie
crt. activitate          aferenta exercitiului financiar        anuala
                                 (mil. lei)
                         -----------------------------
                         31-12-199- 31-12-199- 31-12-199
----------------------------------------------------------------------------
 0            1             2           3         4               5
----------------------------------------------------------------------------
 1  Constructii-montaj   valoarea la  valoarea la  valoarea la  suma
                         31-12-199-   31-12-199-   31-12-199-   valorii
                         -----------  -----------  -----------  actualizate
                         valoarea     valoarea      valoarea    -----------
                         actualizata  actualizata   actualizata     3
 2   Productie
     industriala
 3   Prestari de
     servicii
 4   Alte activitati
----------------------------------------------------------------------------
     TOTAL:
----------------------------------------------------------------------------

    6. Pana la data de ..., la dosarul firmei nu s-au operat cereri de inscrieri de mentiuni, conform art. 21 din Legea nr. 26/1990, referitoare la hotararea de condamnare a agentului economic pentru fapte penale, punerea sa sub stare de interdictie, instituirea curatelei, declararea starii de faliment.
    7. Birourile sucursalelor (filialelor) locale (daca este cazul) sunt: ................................................................................
       (adresele complete, nr. telefon/telex/telefax)
................................................................................
    8. Certificatele de inmatriculare ale sucursalelor (filialelor) locale (daca este cazul) la oficiul registrului comertului (judetul): ....................................
(numerele si datele inmatricularii)

    9. Obiectul de activitate, pe domenii, este: (conform celor inscrise in statutul societatii)

                        Semnatura
                           L.S.

    MODELUL Nr. 4 - LUCRARI EXECUTATE, SIMILARE INVESTITIEI LICITATE
    CONTRACTANT
    ...............
     (denumirea)

                                   FISA
de informare privind lucrarile similare realizate (puse in functiune), ca natura si complexitate, cu obiectivul de investitii supus licitatiei

    1. Denumirea lucrarii si beneficiarul (adresa)          ................
    2. Principalele date tehnice ale lucrarii, relevante
       ca fiind similare cu obiectivul de investitii
       supus licitatiei                                     ................
    3. Numarul si data contractului (AG sau SA)             ................
    4. Calitatea de executant (antreprenor general,
       asociat sau subantreprenor)                          ................
    5. Valoarea contractata:
       - initiala                                           ................
       - actualizata la data intocmirii ofertei             ................
       - valoarea finala cu care s-a realizat investitia    ................
    6. Durata de executie:
       - contractata - luni - termen PIF                    ................
       - efectiv realizata - luni - PIF                     ................
       - motivul decalarii termenului contractat,
         pe baza de acte aditionale incheiate cu
         beneficiarul                                       ................
    7. Numarul si data procesului-verbal de receptie
       la terminarea lucrarilor                             ................
    8. Principalele remedieri si completari inscrise
       in procesul-verbal de receptie (natura acestora)     ................
    9. Daca au fost litigii privind executia contractului,
       natura acestora si modul de solutionare              ................
    10. Alte aspecte relevante                              ................

                        CONTRACTANT
                           L.S.

    Precizare:
    Fisa se intocmeste pentru fiecare lucrare similara, ca natura si complexitate, cu obiectivul supus licitatiei, terminata (receptionata).

    MODELUL Nr. 5 - RECOMANDARI PRIVIND CALITATEA LUCRARILOR EXECUTATE
    BENEFICIARUL LUCRARII
    ..............................
    (denumirea, adresa, telefonul)

                                                      AVIZAT
                                                I.J.C.L.P.U.A.T judetul
                                                (cu eventualele observatii
                                                si punct de vedere) ......

                                                   Inspector sef,
                                                       L.S.

                        RECOMANDARE

    In legatura cu participarea ....................................., cu sediul
                                  (denumirea firmei constructoare)
in ........., str. .............. nr. ......., la licitatii publice, ca urmare a colaborarii si derularii unor contracte de investitii in domeniul constructii-montaj si al instalatiilor aferente acestora, suntem in masura de a face cunoscute urmatoarele:
    Numita societate a derulat cu firma de constructii mai sus mentionata urmatoarele lucrari:

    Denumirea  Contract    Data inceperii  Data terminarii  Observatii
    lucrarii   nr. / data  lucrarii        lucrarilor
    .......... ..........   .............. ...............  ............

    Apreciem calificativul lucrarilor executate, din punct de vedere al calitatii, ca fiind:

    FOARTE BUN     BUN         SATISFACATOR         NESATISFACATOR

    In cursul desfasurarii lucrarilor de executie au fost inregistrate:

    Neconformitati care au condus la refaceri partiale   Total,    Observatii
    sau totale de lucrari                                din care:   si
                                                         Rezolvat  precizari
                                                         ......... .........
    Caz de accident tehnic produs din vina exclusiva
    a contractantului, datorita incalcarii normelor
    tehnice si a legislatiei in vigoare privind
    calitatea lucrarilor
    .............................................
    Receptii amanate datorita nerespectarii        La terminarea lucrarilor
    parametrilor de calitate                       si/sau la receptia finala

    Receptii respinse datorita nerespectarii       La terminarea lucrarilor
    parametrilor de calitate                       si/sau la receptia finala

    Alte precizari  ............................................................
................................................................................

    Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor inregistrate in cadrul unitatii noastre.

                CONDUCATORUL BENEFICIARULUI,
           (PRESEDINTE, DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR)

                      Semnatura
                         L.S.

    MODELUL Nr. 6 - GRUPE DE LUCRARI

                  GRUPELE DE LUCRARI
privind incadrarea (natura) obiectivelor de investitii

    1. Cladiri cu caracter civil
    Cladiri de locuinte
    Cladiri pentru invatamant, stiinta, arta, cultura
    Cladiri pentru ocrotirea sanatatii, asistenta sociala si cultura fizica
    Cladiri administrative
    Cladiri pentru afaceri si comerciale
    Cladiri de calatori, coletarie, peroane, mesagerie
    Autogari
    Gari fluviale, gari maritime
    Aerogari
    Oficii P.T.T.R., centrale telefonice
    Cladiri pentru statii de emisie, telecomunicatii, radio, TV
    Alte cladiri asemenea.

    2. Cladiri - constructii cu caracter industrial
    Hale industriale
    Cladiri-anexe, aferente flux tehnologic (statii de conexiune, de pompare etc.)
    Ateliere revizie, intretinere, remize
    Garaje, hangare, depouri
    Depozite (subterane, exterioare)
    Constructii pentru cresterea animalelor
    Alte cladiri asemenea.
    3. Constructii speciale industriale
    3.1. Sonde titei, gaze, injectie
    3.2. Constructii speciale energetice subterane si supraterane (centrale termoelectrice, hidroelectrice, termice si puncte termice, inclusiv anexe, statii de transformare-conexiuni)
    3.3. Constructii miniere (turnuri de extractie, galerii, planuri inclinate subterane, rampe de put, puturi de mina, culoare de benzi transportoare, estacade, esafodaje, rampe de incarcare-descarcare, iazuri pentru decantare)
    3.4. Cosuri de fum, turnuri de racire
    3.5. Alte constructii asemenea.
    4. Constructii hidrotehnice
    4.1. Baraje si constructii cu accesorii, diguri
    4.2. Cheiuri de incarcare-descarcare si de acostare
    4.3. Canale de navigatie
    4.4. Constructii pentru piscicultura (helestee, lacuri, bazine)
    4.5. Alte constructii asemenea.
    5. Constructii speciale agricole
    Sere
    Alte constructii asemenea.
    6. Constructii speciale pentru transporturi si telecomunicatii
    6.1. Cai ferate, linii de tramvai, retele electrice de contact si tractiune electrica
    6.2. Drumuri, piste, platforme, treceri de nivel, ziduri de sprijin, poduri, viaducte, tunele
    6.3. Constructii pentru telecomunicatii - linii aeriene de telecomunicatii, retele subterane de telecomunicatii
    6.4. Constructii pentru transportul energiei electrice - retele de distributie si linii de transport al energiei electrice (aeriene, subterane)
    6.5. Alte constructii asemenea.
    7. Constructii speciale pentru alimentari cu apa si canalizare
    7.1. Captari de apa, puturi, drenuri, canale pentru alimentari cu apa, galerii pentru alimentari cu apa, conducte pentru alimentari cu apa, retele de distributie, retele de canalizare
    7.2. Constructii pentru imbunatatirea calitatii apei - epurare ape uzate
    7.3. Castele de apa, rezervoare de apa
    7.4. Alte constructii asemenea.
    8. Constructii pentru transportul si distributia petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat, termoficare
    8.1. Conducte pentru transportul produselor petroliere, gazelor, lichidelor industriale
    8.2. Conducte de termoficare, conducte tehnologice
    8.3. Alte constructii asemenea.
    9. Alte constructii speciale

    NOTA:
    - Consolidarile, transformarile, modernizarile si extinderile, precum si reparatiile capitale la constructiile si instalatiile aferente se incadreaza la aceeasi grupa sau subgrupa corespunzatoare obiectului
    - De la grupele si subgrupele nominalizate fac exceptie lucrarile de specific si complexitate deosebita, a caror similitudine cu lucrarea supusa licitatiei se va face in mod distinct in documentatia de licitatie.

    MODELUL Nr. 7 - CONDUCEREA PROPUSA PENTRU EXECUTIA INVESTITIEI
    CONTRACTANT
    (denumirea)

    Subsemnatul ............, directorul general al societatii comerciale declar pe propria raspundere ca pentru investitia: ............... voi folosi urmatorul personal:
----------------------------------------------------------------------------
 Nr.                        Numele si prenumele  Vechimea in   Numarul de
 crt.   Functia             Studiile de          specialitate  lucrari
                            specialitate           (ani)       similare,
                                                               executate in
                                                               calitate de
                                                               conducator
----------------------------------------------------------------------------
 0       1                       2                    3             4
----------------------------------------------------------------------------
 1  Sef santier
 2  Sef santier adjunct
 3  Responsabil tehnic
    cu executia
----------------------------------------------------------------------------

    NOTA
    - Pentru responsabilul tehnic cu executia se va preciza domeniul pentru care este atestat.
    - Pentru fiecare persoana propusa se prezinta curriculum vitae.

    Data completarii:

                            Semnatura
                              L.S.

    MODELUL Nr. 8 - ASIGURAREA TEHNICA PROPUSA PENTRU EXECUTIA INVESTITIEI
    CONTRACTANT
    .............
     (denumirea)

    Subsemnatul .........., directorul general al societatii comerciale, declar pe propria raspundere ca pentru investitia ............... societatea comerciala dispune de urmatoarea asigurare tehnica:
----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea principalelor  U.M.   Asigurate Asigurate     Atestate
crt. utilaje, echipamente,   (buc. - din       de la terti   tehnice,
     mijloace de transport,  seturi) dotare    sau din       conform
     baze de productie               proprie   alte surse -  reglementarilor
     (ateliere, depozite,                      contracte     privind
     spatii de cazare)                         - conventii   atestarea
     si laboratoare propuse                    de inchiriere tehnica a
     de contractant, ca                                      masinilor si
     fiind necesare pentru                                   echipamentelor
     executia lucrarii,                                      tehnologice
     rezultate pe baza                                       utilizate in
     tehnologiilor pe care                                   activitatea
     el urmeaza sa le                                        de constructii
     adopte
----------------------------------------------------------------------------
 0           1                 2       3           4              5
----------------------------------------------------------------------------
 1.
----------------------------------------------------------------------------
 2.
----------------------------------------------------------------------------
 3.
----------------------------------------------------------------------------
 .
----------------------------------------------------------------------------
 .
----------------------------------------------------------------------------
 n
----------------------------------------------------------------------------

         Data completarii:

                                        Semnatura
                                           L.S.

    MODELUL Nr. 9 - INFORMATII PRIVIND SITUATIA FINANCIARA
    CONTRACTANT
    ............
     (denumirea)

                                       Certificam exactitatea datelor
                                       DGFPCFS judetul ...............

                                       Director general,
                                             L. S.

    A. Elemente privind evolutia bonitatii financiare:
----------------------------------------------------------------------------
 Nr.    Denumirea    Simbolul  U.M.    Indicatori de bonitate calculati:
 crt.                                  - conform bilanturilor contabile
                                         anuale;
                                       - conform formularelor de
                                         raportare semestriale,
                                         la data de:
                                       31.XII.  31.XII.  31.XII.  30.VI.
                                       199...   199...   199...   199...
----------------------------------------------------------------------------
 0        1            2        3        4        5        6       7
----------------------------------------------------------------------------
 1. Lichiditatea
    globala           Lg        %
 2. Solvabilitatea
    patrimoniala      Sp        %
 3. Rata profitului
    brut              Rpn       %
 4. Viteza de
    rotatie a
    fondului de
    rulment           Vr      cicluri
                              -------
                                an
----------------------------------------------------------------------------

    B. Elemente privind capacitatea financiara a contractantului (ofertantului) - calculata la data de ........................................................
...............................................................................
(din bilantul ultimului an incheiat sau din formularul de raportare semestriala)
    1. TOTAL GENERAL ACTIV - mil. lei .........................................
    din care:
    1.1. - Active circulante - TOTAL: mil. lei ................................
    2. TOTAL GENERAL PASIV - mil. lei ........................................,
    din care:
    2.1. - Obligatii - TOTAL: mil. lei ........................................
    3. Fond de rulment (rd.1.1. - rd.2.1.) TOTAL: mil. lei ....................
    4. Depozite bancare - TOTAL: mil. lei .....................................
    5. Linie de credite deschise - TOTAL: mil. lei ............................
    6. Credite bancare (neconsumate) - TOTAL: mil. lei ........................
    7. Venituri din exploatare - TOTAL: mil. lei ..............................
       (din activitatea de C + M)
    8. Viteza de rotatie a fondului de rulment (Vr) ...........................
----------------------------------------------------------------------------

                           CONTRACTANT
                           (semnatura)
                              L. S.

    MODELUL Nr. 10 - OBLIGATII CONTRACTUALE IN DESFASURARE
    CONTRACTANT
    ..............
     (denumirea)

                  INFORMATII PRIVIND OBLIGATIILE CONTRACTUALE
----------------------------------------------------------------------------

                1                   2     3    4    5     6    7    8    9
----------------------------------------------------------------------------
 A. Lucrari in curs de executie
 1. ..................
 2. ..................
 .....................
 TOTAL A.
 B. Lucrari in curs de contractare
 1. ..................                              x
 2. ..................                              x
 .....................                              x
 TOTAL B.                                           x
 TOTAL A + B
----------------------------------------------------------------------------

    SEMNIFICATIA COLOANELOR:

    1 = Denumirea obiectivului de investitii
        Contract incheiat (nr./luna/an)
        Beneficiarul
    2 = Valoarea lucrarii contractate sau in curs de contractare  - mil. lei -
    3 = Coeficientul de actualizare - mil. lei -
    4 = Valoarea actualizata a lucrarii - mil. lei -
    5 = Valoarea executata, reactualizata (pana la luna anterioara deschiderii
        licitatiei) - mil. lei -
    6 = Valoarea ramasa de executat - mil. lei -
    7 = Valoarea preconizata a se executa in urmatoarele 12 luni (Vlce)
        - mil. lei -
    8 = Durata de executie contractata - luni -
    9 = Termen PIF, conform contractului - luna/an -
----------------------------------------------------------------------------
    Data completarii

                                                 CONTRACTANT,
                                           (semnatura autorizata)
                                                     L.S.

    MODELUL Nr. 11 - ATESTAREA INFORMATIILOR
    CONTRACTANT
    .............
     (denumirea)

    1. Subsemnatul ............................................................
                      [numele si adresa contractantului (ofertantului)]
autorizez, prin prezenta, orice societate comerciala, banca sau societate de consultanta sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai persoanei juridice achizitoare (numele si adresa persoanei juridice achizitoare), cu privire la bonitatea firmei noastre.
    2. Scrisori de recomandare din partea unor beneficiari asociati, firme de consultanta etc. (anexate):
    2.1. ..............................
                (denumirea)
    2.2. ..............................
         ..............................
    3. Subsemnatul inteleg ca se pot cere informatii suplimentare celor anexate la oferta privind eligibilitatea firmei noastre, in numele .................... ...............................................................................
             (numele si adresa persoanei juridice achizitoare)

    Data completarii ....................

                       CONTRACTANT

                       (Semnatura)
                          L.S.

    MODELUL Nr. 12

    CONTRACTANT (OFERTANT)
    ..............................
    (denumirea si adresa completa)

    Nr ..../..................              Inregistrat la sediul persoanei
            (ziua, luna, anul)              juridice achizitoare (investitoare)
                                             Nr. ..../..................
                                                      (ziua, luna, anul)

                  SCRISOAREA DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR
              DE PRESELECTIE A CONTRACTANTILOR (OFERTANTILOR)

    Catre .....................................................................
            (denumirea persoanei juridice achizitoare si adresa completa)

    Ca urmare a anuntului publicitar aparut in
.............................................................................,
            (denumirea, seria, numarul si data aparitiei)
privind organizarea licitatiei publice deschise cu preselectie (etapa I - procedura de preselectie),
    noi, ..........................., va transmitem alaturat, in cadrul
         (denumirea contractantului)
termenului limita comunicat de dumneavoastra, documentele de preselectie care cuprind documentele solicitate de dumneavoastra.
    Am luat cunostinta, din documentele licitatiei, de conditiile de calificare, de criteriile de preselectie si de sistemul de apreciere prin punctaj.

       Cu stima,

           Data completarii:
         ....................
           (ziua, luna, anul)

                                 CONTRACTANT (OFERTANT)
                                 (semnatura autorizata)
                                        L.S.

    MODELUL Nr. 13

    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE
   ..............................
             (denumirea)
    Comisia de licitatie
    Nr. ..../ data .........

                              HOTARARE
       privind preselectia contractantilor pentru executia
                         investitiei publice .......
    Comisia de licitatie, numita prin Decizia nr. ........, avand urmatoarea componenta:
    1. ...........    - presedinte;
    2. ...........    - membru, reprezentant al Ministerului
                        Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;
    3. ...........    - membru.
    ..............

    CAP. 1
    Principalele date legate de pregatirea licitatiei
    a) Ordonatorul principal de credite .......................................
    b) Sursa de finantare .....................................................
    c) Organizatorul licitatiei ...............................................
    d) Persoana juridica achizitoare ..........................................
    e) Forma de licitatie aleasa - cu preselectie .............................
    Anuntul publicitar a fost publicat in ..................................... nr. ........ din ......, care a prevazut data de ....... pentru cumpararea documentelor de licitatie .......... si data de ...... ora ......, ca termen limita de depunere a documentelor de licitatie pentru preselectie, la sediul organizatorului ......... din ........., str. ........ nr. ......... .
    Documentele licitatiei de preselectie au fost elaborate de ......, din ..., str. ......... nr. ......, telefon ....., si au cuprins toate datele necesare pentru contractanti, in vederea intocmirii documentatiei de preselectie, in conformitate cu prevederile Regulamentului de licitatie, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. ...... . Valoarea acestor documente este de ......... lei.

    CAP. 2
    Modul de organizare si de desfasurare a licitatiei

    S-au prezentat si au cumparat documentatia de licitatie pentru preselectie un numar de ..... contractanti, respectiv:
    1. - Societatea Comerciala .................
    2. - Societatea Comerciala .................
    ............................................
    Pana la data limita de depunere a documentelor de licitatie, specificata in anuntul publicitar, de ......, ora ...., s-au depus la sediul organizatorului un numar de ........ documentatii de preselectie, dupa cum urmeaza:
    1. - Societatea Comerciala .................
    2. - Societatea Comerciala .................
    .......................................... .
    La convocarea presedintelui comisiei de licitatie, la data de ....., comisia de licitatie s-a intrunit in vederea analizarii documentelor de preselectie, prezentate de contractanti.
    Dupa ce s-a constatat integritatea sigiliilor de pe ambalajul documentelor de preselectie, depuse de contractanti, s-a trecut la desfacerea acestora pentru fiecare contractant in parte.
    Comisia de licitatie a verificat componenta documentelor de preselectie, prezentate de contractanti, cu cerintele documentatiei de licitatie, consemnandu-se (conform anexei) documentele existente, precum si cele lipsa.
    Pentru documentele lipsa, comisia de licitatie a cerut, in scris, contractantilor ........................... sa le prezinte pana la data de ...., ora ...... .
    Aceste documente au fost (nu au fost) transmise ............ .

    CAP. 3
    Analiza si verificarea documentelor de preselectie, desemnarea contractantilor preselectionati

    Ca urmare a verificarii indeplinirii conditiilor de calificare, urmatorii contractanti au fost declarati calificati:
    Societatea Comerciala .................................
    Societatea Comerciala ............................... .
    Nu au fost declarati calificati urmatorii contractanti:
    Societatea Comerciala ................................
    Societatea Comerciala ................................
    .................................................... .
    (Pentru fiecare contractant se vor preciza motivele necalificarii).
    In vederea preselectiei, s-au aplicat criteriile de punctaj, fiecare contractant obtinand urmatorul punctaj mediu:
----------------------------------------------------------------------------
                                         Societatea  Societatea  Societatea
                           Punctajul     Comerciala  Comerciala  Comerciala
                                         ..........  ..........  ..........
----------------------------------------------------------------------------
 - experienta similara         25        ..........  ..........  ..........
 - asigurarea calitatii        30        ..........  ..........  ..........
 - asigurarea cu personal       8        ..........  ..........  ..........
 - asigurarea tehnica           7        ..........  ..........  ..........
 - bonitatea financiara        30        ..........  ..........  ..........
----------------------------------------------------------------------------
    TOTAL                     100
----------------------------------------------------------------------------
    Urmatorii contractanti nu au indeplinit punctajul minim (conform prevederilor regulamentului de licitatie, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. ........), pentru fiecare, si anume:
    Societatea Comerciala .................
    Societatea Comerciala .................
    ..................................... .
    (Se vor face precizari privind modul de punctare a fiecarui contractant.)
    Urmatorii contractanti nu au indeplinit punctajul total minim de preselectie, stabilit prin documentatia de licitatie (..... p):
    Societatea Comerciala .................
    Societatea Comerciala .................
    ..................................... .

    Contractantii care indeplinesc punctajul total minim de preselectie sunt:
    Societatea Comerciala .................
    Societatea Comerciala .................
    ..................................... .
    Comisia de licitatie, in baza analizei si punctajelor precizate,

                     HOTARASTE:

    1. Declara preselectionati pentru executia obiectivului de investitii ...... pe urmatorii contractanti:
    Societatea Comerciala .................
    Societatea Comerciala .................
    ..................................... .
    2. Persoana juridica achizitoare va comunica, in scris, fiecarui contractant participant la licitatie numele contractantilor preselectionati, iar celor nepreselectionati, motivele nepreselectionarii.
    3. Ofertantilor preselectionati li se vor transmite invitatii de participare la etapa a II-a a licitatiei, pentru prezentarea ofertei.
    4. Intreaga documentatie care a stat la baza acestei hotarari se afla la sediul persoanei juridice achizitoare ................., din .................., str. ............... nr. .............. .
    Prezenta hotarare de preselectie s-a incheiat astazi, ......., la sediul persoanei juridice achizitoare, in 4 (patru) exemplare, dintre care cate un exemplar la dispozitia persoanei juridice achizitoare, Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si a ordonatorului principal de credite.

                   COMISIA DE LICITATIE

           Numele si prenumele                   Semnatura
    1.
    2.
    .....

    Data intocmirii
    ...............

    ANEXA 1
    la Hotararea nr. ..........
----------------------------------------------------------------------------
    Documentatia pentru preselectie                     Contractanti
----------------------------------------------------------------------------
  - Calitatea de agent economic autorizat,
    inregistrat, si obiectul de activitate -
    certificat emis de Camera de comert si
    industrie - oficiul registrului comertului
  - Informatii privind experienta generala
  - Informatii privind experienta in lucrari similare
  - Informatii privind calitatea in constructii:
 a) sistemul propriu de conducere si de asigurare a
    calitatii
 b) recomandari din partea beneficiarilor, vizate de
    I.S.C.L.P.U.A.T., privind lucrarile similare
    executate
  - Informatii privind asigurarea cu personal de executie
  - Informatii privind asigurarea tehnica
  - Bonitatea financiara
----------------------------------------------------------------------------

    MODELUL Nr. 14 - COMUNICAREA REZULTATULUI PRESELECTIEI
    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE
    .............................
      (denumirea, adresa)
    Nr. ......./..............

               Catre
                     ..................................
                     (numele si adresa contractantului)

    Prin prezenta va transmitem rezultatul obtinut in cadrul preselectiei pentru licitatia publica a executiei investitiei"....................................".

                    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE,
                      (semnatura autorizata)
                               L.S.

    MODELUL Nr. 15 - INVITATIE DE PARTICIPARE LA ETAPA A II-A A LICITATIEI CU PRESELECTIE

           Catre
                   .....................................
                   (denumirea si sediul contractantului)

    Licitatia publica (etapa a II-a) pentru executia investitiei "........."
se va organiza la data de: .................... .
    In scopul informarii dumneavoastra despre conditiile de participare, de elaborare a ofertei si despre conditiile contractuale, va invitam sa cumparati de la sediul ............................................................
              (denumirea si sediul organizatorului licitatiei)
documentele de organizare a licitatiei, a caror valoare este de .......... lei.

                                 PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE
                                    (semnatura autorizata)
                                             L.S.

    MODELUL Nr. 16 - SCRISOARE DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR DE PARTICIPARE LA LICITATIE

    CONTRACTANT                   Inregistrat la sediul persoanei juridice
    .....................                        achizitoare
    (denumirea si adresa)
    Nr. ...../..................            Nr. ...../..................
              (ziua, luna, anul)                      (ziua, luna, anul)

    Catre ...................................................
    [denumirea persoanei juridice achizitoare (investitoare)
                        si adresa completa]

    Ca urmare a:
    a) anuntului publicitar aparut in publicatia
...........................................................................,
                (denumirea, seria, numarul si data aparitiei)
    privind organizarea licitatiei publice deschise fara preselectie;
    b) invitarii in scris la ......................................................................
    (numarul si data scrisorii privind invitatia de participare la etapa
    a II-a a licitatiei publice deschise cu preselectie sau la licitatia
                        publica restransa)
    noi, ..........................., va transmitem alaturat,
        (denumirea contractantului)
    in cadrul termenului limita comunicat de dumneavoastra, urmatoarele:
    1. documentul .....................................................
                   (tipul, seria, numarul, emitentul, valoarea)
    privind garantia de participare la licitatie, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentele licitatiei;
    2. coletul sigilat si inscriptionat in mod vizibil, continand oferta noastra, in doua exemplare - original si copie -, care cuprinde documentele solicitate de dumneavoastra;
    3. documentele pentru reconfirmarea calificarii, solicitate de persoana juridica achizitoare cu ocazia invitarii in scris ..................................................................
    (numai in cazul licitatiei publice deschise cu preselectie
                    etapa a II-a, daca este cazul)
    La locul, data si ora indicate de dumneavoastra pentru deschiderea publica a ofertelor, din partea noastra va participa un reprezentant pe deplin autorizat sa ne reprezinte si sa semneze in numele si pentru firma noastra.
    Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele dumneavoastra.

              Cu stima,
           Data completarii                    CONTRACTANT
          .................               (semnatura autorizata)
          (ziua, luna, anul)                     L. S.

    Precizare:
    Literele a) si b) se vor adapta in functie de forma de licitatie publica, adoptata de persoana juridica achizitoare.

    MODELUL Nr. 17 - GARANTIE DE PARTICIPARE LA LICITATIE

        BANCA
    ...............
     (denumirea)

                Catre PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE
                    ..................................
                          (denumirea, adresa)

    Cu privire la licitatia publica a obiectivului de investitii ..........,
                                                                 (denumirea)
care va avea loc la data de ........, garantam in favoarea persoanei juridice
achizitoare .................. pentru suma de ........., suma pe care ne angajam
               (denumirea)
sa o platim la prima dumneavoastra cerere scrisa si fara alta procedura, in caz ca ..................... se afla intr-una dintre urmatoarele situatii:
    (unitatea ofertanta)
    - revoca oferta, dupa deschiderea acesteia si inainte de adjudecare;
    - revoca oferta, dupa adjudecarea executiei in favoarea sa;
    - fiind castigatorul licitatiei, nu semneaza contractul si documentele acestuia in termenul de valabilitate a ofertei;
    - fiind castigatorul licitatiei, nu constituie garantia de buna executie.
    Prezenta garantie este valabila pana la data de .............. si devine nula in cazul neacceptarii ofertei depuse sau daca licitatia a fost adjudecata unui alt ofertant.
    Valabilitatea garantiei poate fi extinsa in cazul in care este necesar, la cererea organizatorului licitatiei, cu acordul prealabil al ................ .
                                                           (unitatea ofertanta)

        BANCA,
  .......................
  (semnatura autorizata)
          L. S.

    PRECIZARI:
    Perioada de valabilitate a garantiei este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.

    MODELUL Nr. 18 - PROCES-VERBAL LA DESCHIDEREA LICITATIEI
    Nr. ..... data ......

                            PROCES-VERBAL
              incheiat astazi .............., cu ocazia
                 deschiderii licitatiei la investitia ........................................................................................................................................................................ ................................

    Comisia de licitatie, numita prin Decizia nr. ... din ...... a ..........., compusa din:
    1. ..............., presedinte-director .....................
    2. ..............., membru, reprezentant al Ministerului Finantelor .......
    3. ..............., membru, reprezentant al Ministerului Lucrarilor Publice
                        si  Amenajarii Teritoriului .........................
    4. ..............., membru ..................................
    5. ..............., membru ..................................
    6. ..........................................................
    7. ..........................................................
    8. ..........................................................
    9. .........................................................,
    impreuna cu organizatorul licitatiei a procedat astazi, ......../......., ora ......., la deschiderea licitatiei publice pentru executia lucrarii mai sus mentionate.
    Participa ca invitati si ................................................ .
    Presedintele comisiei de licitatie deschide licitatia, aratand scopul acesteia, prezinta pe scurt datele tehnice ale investitiei supuse licitatiei si da citire componentei comisiei de licitatie.
    Presedintele comisiei de licitatie informeaza ca licitatia s-a organizat in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 12/1993, republicata in anul 1995, fiind aleasa forma de licitatie publica ................, cu contract .................. .
    A cumparat documentele pentru licitatie un numar de .......... contractanti. Acestia au depus documentele de participare la licitatie, astfel:

    - dupa termenul limita, urmatorii:
    1. Societatea Comerciala ........., str. ....., nr. ...., localitatea .....
    2. Societatea Comerciala ........., str. ....., nr. ...., localitatea .....

    - in termenul limita, urmatorii:
    1. Societatea Comerciala ........., str. ....., nr. ...., localitatea .....
    2. Societatea Comerciala ........., str. ....., nr. ...., localitatea .....
    3. Societatea Comerciala ........., str. ....., nr. ...., localitatea .....
    4. Societatea Comerciala ........., str. ....., nr. ...., localitatea .....
    5. Societatea Comerciala ........., str. ....., nr. ...., localitatea .....
    6. Societatea Comerciala ........., str. ....., nr. ...., localitatea .....

La deschiderea licitatiei participa un numar de ...... contractanti, dupa cum urmeaza:
    1. Societatea Comerciala ................, reprezentata prin .............., in calitate de .................... .
    2. Societatea Comerciala ................, reprezentata prin .............., in calitate de .................... .
    3. Societatea Comerciala ................, reprezentata prin .............., in calitate de .................... .
    4. Societatea Comerciala ................, reprezentata prin .............., in calitate de .................... .
    5. Societatea Comerciala ................, reprezentata prin .............., in calitate de .................... .
    6. Societatea Comerciala ................, reprezentata prin .............., in calitate de .................... .

    Inainte de deschiderea ofertelor, presedintele comisiei de licitatie face o serie de precizari, si anume:
    1. Intreaba firmele contractante daca au depus garantia de participare la licitatie, sub forma de scrisoare de garantie bancara.
    2. Solicita imputernicirile scrise ale reprezentantilor firmelor contractante.
    3. Intreaba firmele contractante daca preturile utilizate in oferte sunt cele cerute de persoana juridica achizitoare prin instructiunile pentru ofertanti, respectiv ziua ....... luna ......... anul .......
    4. Intreaba firmele contractante daca documentele de licitatie cumparate au fost clare, complete, fara stersaturi sau adaugari, pentru a se intocmi ofertele in bune conditii.
    5. Intreaba firmele contractante daca au luat cunostinta despre criteriile de calificare (dupa caz, procedura de punctaj a acestora) si despre modul de adjudecare a executiei obiectivului supus licitatiei.
    6. Intreaba firmele contractante daca in valoarea ofertei sunt incluse T.V.A. si toate celelalte taxe legale.
    7. Intreaba firmele contractante daca au obiectii legate de documentele licitatiei sau de modul de organizare si desfasurare a licitatiei.
    La intrebarile puse, toate firmele contractante declara:
    - ca au intocmit oferta intocmai si ca nu au obiectii;
    - ca au unele observatii, si anume:
    (In cazul in care sunt obiectii sau probleme care trebuie clarificate, acestea se vor rezolva pe loc, in conformitate cu prevederile regulamentului de organizare a licitatiilor. In functie de modul de rezolvare a acestor obiectii, se va trece sau nu la deschiderea ofertelor. Toate aceste clarificari vor fi consemnate in prezentul proces-verbal.)
    Se trece la deschiderea si la prezentarea ofertelor de catre fiecare contractant in parte.
    Toti contractantii recunosc integritatea si inviolabilitatea plicurilor care contin ofertele.
    La loc vizibil se prezinta datele principale ale fiecarei oferte: valoarea, durata de executie si perioada de valabilitate a ofertei.
    Se prezinta principalele date din ofertele urmatorilor contractanti (se adapteaza conform licitatiei - deschisa fara preselectie, restransa sau etapa a II-a a licitatiei cu preselectie):

____________________________________________________________________
Nr.          Continutul ofertelor              Contractantii
crt.                                     ___________________________
                                          1   2    3    4    5    6
____________________________________________________________________
0                     1                   2   3    4    5    6    7
____________________________________________________________________
  1. Garantia de participare la
     licitatie (mii lei)
  2. Scrisoare de transmitere a
     documentelor ofertei
  3. Certificat de inmatriculare la
     registrul comertului si informatii
     privind bonitatea contractantului
  4. Certificat constatator privind
     indeplinirea obligatiilor de plata
     a impozitelor si, respectiv, a
     contributiei pentru asigurarile
     sociale de stat (document eliberat
     de Directia generala a finantelor
     publice si controlului financiar de
     stat si de Directia generala de
     munca si protectie sociala)
  5. Certificat de cazier judiciar,
     pentru participarea la licitatie
     (document eliberat de Inspectoratul
     General al Politiei)
  6. Informatii generale privind
     contractantul
  7. Informatii privind asocierea
  8. Lista subantreprenorilor si/sau
     subantreprenorilor de specialitate
     (acordul de subantrepriza)
  9. Informatii privind asigurarea cu
     personal a contractantului si
     curriculum vitae
 10. Informatii privind asigurarea
     tehnica a contractantului
 11. Informatii privind situatia
     financiara a contractantului
 12. Recomandari din partea
     beneficiarilor, vizate de
     I.S.C.L.P.U.A.T., privind
     lucrarile similare executate
 13. Documente privind:
     - sistemul propriu de conducere
     si de asigurare a calitatii
     - programul calitatii, care
     concretizeaza sistemul de
     asigurare si de conducere a
     calitatii la particularitatile
     lucrarii care face obiectul
     ofertei, avizat de specialisti
     sau de organe agreate de
     Ministerul Lucrarilor Publice si
     Amenajarii Teritoriului, conform
     Ordinului ministrului lucrarilor
     publice si amenajarii teritoriului
     nr. 10/1996
 14. Atestarea informatiilor
 15. Formularul de oferta, inclusiv
     anexa la formularul de oferta
 16. Valoarea ofertei (mii lei)
 17. Facilitati financiare ale
     contractantului
 18. Durata de valabilitate a ofertei
     (zile calendaristice)
 19. Durata de executie a ofertei
     (zile calendaristice)
 20. Graficul de executie
 21. Deviz-oferta (centralizator),
     pe obiectiv
 22. Deviz-oferta (centralizator),
     pe obiecte
 23. Listele cu cantitatile de lucrari
     pe categorii de lucrari
     (devizele-oferta)
 24. Lista cu cantitatile de utilaje
     si echipamente tehnologice cu
     montaj (procurare)
 25. Fisele tehnice pentru utilaje si
     echipamente tehnologice
 26. Garantia de buna executie (%)
 27. Perioada garantiei de buna executie
     (luni calendaristice)
 28. Conditii suplimentare si speciale
     de contractare
-------------------------------------------------------------------
    Comisia de licitatie solicita firmelor contractante care nu au documentatia de oferta completa ca, pana la data de ......., ora ...., sa prezinte la sediul persoanei juridice achizitoare datele lipsa, conform tabelului de mai sus. In cazul necompletarii acestor date pana la data si ora stabilite prin prezentul proces-verbal, oferta respectiva va fi respinsa.
    Presedintele comisiei de licitatie declara inchise lucrarile sedintei de deschidere a licitatiei, urmand ca membrii acesteia sa analizeze in detaliu ofertele, in conformitate cu cele stabilite prin documentele de licitatie si cu completarile facute la deschiderea licitatiei, cu care contractantii au fost de acord, in vederea adjudecarii ofertei castigatoare.
    Drept pentru care au incheiat astazi, .........., prezentul proces-verbal in ....... exemplare.

    MEMBRII COMISIEI DE LICITATIE:

    (Numele si prenumele, semnatura)

    1. ..........................
    2. ..........................
    3. ..........................
    4. ..........................
    5. ..........................

    Luat la cunostinta si semnat,
    REPREZENTANTII CONTRACTANTILOR:
    1. Societatea Comerciala ..........................................
    2. Societatea Comerciala ..........................................
    3. Societatea Comerciala ..........................................
    4. Societatea Comerciala ..........................................
    5. Societatea Comerciala ..........................................

    NOTA:
    In cazul unor obiectii, acestea se vor anexa in scris, o data cu semnarea prezentului proces-verbal.

    MODELUL Nr. 19 - HOTARAREA DE DESEMNARE A OFERTEI CASTIGATOARE

    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE
   ...............................
            (denumirea)
    Comisia de licitatie
    Nr. ..... data .......

                            HOTARAREA
              de desemnare a ofertei castigatoare

pentru executia investitiei publice ......................................... .
Comisia de licitatie, numita prin Decizia nr. ..... din ...... a ..........,
................................................................................ avand urmatoarea componenta:
    1. ........................., presedinte ...........................
    2. ........................., membru, reprezentant al Ministerului
                                  Finantelor
    3. ........................., membru, reprezentant al Ministerului
                                  Lucrarilor Publice si  Amenajarii
                                  Teritoriului
    4. ........................., membru ...............................
    5. ........................., membru ...............................

    CAP. 1
    Principalele date legate de pregatirea licitatiei

    a) Ordonatorul principal de credite .....................................
    b) Sursa de finantare ...................................................
    c) Finantarea lucrarii se deruleaza prin ................................
    d) Organizatorul licitatiei .............................................
    e) Persoana juridica achizitoare ........................................
    f) Forma de licitatie aleasa ..........., cu contract ................. .
    g) Anuntul publicitar a fost publicat ................................... (dupa caz, invitatia de participare nr. ....), nr. ..... din data de ......., si contine principalele cerinte ale regulamentului de organizare a licitatiilor, prevazand data de .................., ora ......, ca termen limita de depunere a ofertelor, si data de ........, ora ......., pentru deschiderea publica a documentelor de participare la licitatie, la sediul organizatorului ......................., din ........., str. .............., nr. ........ .
    h) Documentele de organizare a licitatiei au fost elaborate de ............, din ..........................................................................., str. .......... nr. ......., telefon ........., si cuprind toate datele necesare pentru contractanti in vederea intocmirii corecte si complete a ofertelor. Valoarea acestor documente este de ............ lei.

    CAP. 2
    Modul de organizare si desfasurare a licitatiei
    Licitatia a fost organizata si s-a desfasurat in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 12/1993, republicata, si ale Regulamentului de organizare a licitatiilor pentru executia investitiilor publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr...... /......... .
    Conform procedurii de licitatie aleasa, s-a prezentat si a cumparat documentatia pentru licitatie un numar de ....... contractanti, respectiv:
    1. Societatea Comerciala ................................
    2. Societatea Comerciala .............................. .
    Pana la data limita de depunere a documentelor de licitatie, specificata in invitatia de participare, dupa caz, in anuntul publicitar, de ......, ora ....., s-a depus la sediul organizatorului un numar de ......... documentatii, dupa cum urmeaza:
    1. Societatea Comerciala ................................
    2. Societatea Comerciala .............................. .
    Deschiderea licitatiei a avut loc la .............................., in ziua de ........., ora ......., in prezenta membrilor comisiei de licitatie, a reprezentantilor imputerniciti ai contractantilor si ai invitatilor.
    In procesul-verbal de deschidere a licitatiei s-a consemnat ca au existat societati comerciale care nu au fost primite la licitatie, deoarece au depus documentatii de participare la licitatie dupa data si ora limita de depunere, si anume:
    1. Societatea Comerciala .................................
    2. Societatea Comerciala .................................
    3. Societatea Comerciala ............................... .
    Dupa verificarea garantiilor de participare la licitatie si a certificatelor de plata a impozitelor si a contributiei pentru asigurari sociale, au fost excluse de a participa la licitatie:
    1. Societatea Comerciala .................................
    2. Societatea Comerciala .................................
    3. Societatea Comerciala................................ .
    Inaintea deschiderii documentelor depuse de contractanti, acestia au constatat integritatea sigiliilor de pe ambalajul documentelor de participare la licitatie, dupa care s-a trecut la desfacerea acestor documente de catre fiecare contractant in parte.
    In continuare, comisia de licitatie a verificat daca documentele de participare la licitatie ale contractantilor corespund cu cerintele solicitate de investitor prin documentele de organizare a licitatiei, a consemnat existenta documentelor prezentate si situatiile constatate, dand citire principalelor date legate de valoarea ofertelor, durata de executie si perioada de valabilitate a ofertelor, astfel:
_______________________________________________________________________
Nr.  Denumirea           Valoarea   Durata de  Facilitati  Durata de
crt. contractantului     ofertei    executie   financiare  valabilitate
                         (mii lei)   (luni)     (mii lei)    (luni)
_______________________________________________________________________
1. Societatea Comerciala
2. Societatea Comerciala
_______________________________________________________________________

    La deschiderea sedintei de licitatie s-a intocmit procesul-verbal de deschidere nr. ......., semnat de comisia de licitatie, de reprezentantii contractantilor si de invitati.
    In anexa la acest proces-verbal s-a intocmit un tabel in care au fost mentionate, pentru fiecare contractant, documentele existente, precum si cele lipsa si necorespunzatoare, consemnandu-se ca pana la data de ......, ora ....., contractantii se obligau sa prezinte toate informatiile lipsa si necorespunzatoare, in caz contrar acestia urmand sa fie respinsi de la licitatie. Deoarece nu au depus informatiile lipsa in termen, au fost eliminati de la licitatie urmatorii contractanti:
    1. Societatea Comerciala .................................
    2. Societatea Comerciala .................................
    3. Societatea Comerciala................................ .

    CAP. 3
    Analiza si verificarea documentelor de participare la licitatie si a documentelor de calificare a contractantilor

    Ca urmare a verificarii indeplinirii conditiilor de participare la licitatie si a criteriilor de calificare, comisia de licitatie a intocmit lista contractantilor selectionati si neselectionati, dupa cum urmeaza:
    Contractanti selectionati:
    1. Societatea Comerciala .................................
    2. Societatea Comerciala .................................
    3. Societatea Comerciala .................................
    4. Societatea Comerciala ............................... .

    Contractanti neselectionati:
    1. Societatea Comerciala ...................................................
                             (se vor mentiona conditiile si/sau criteriile care
                              nu au fost indeplinite de fiecare contractant in
                                                      parte).
    2. Societatea Comerciala ................................................. .

    CAP. 4
    Analiza si verificarea ofertelor

    Ca urmare a analizarii si verificarii ofertelor, comisia de licitatie a constatat, pentru fiecare oferta in parte, urmatoarele aspecte:
    - situatii de subevaluare sau supraevaluare, cu explicarea in detaliu a cauzei care le-a generat;
    - lucrari lipsa s-au introdus suplimentar;
    - preturi folosite pentru intocmirea ofertei la date diferite fata de cele solicitate de investitor prin documentele licitatiei;
    - greseli de calcul aritmetic si modul lor de rezolvare;
    - modul de reflectare a constatarilor facute de comisie asupra acordarii punctajului (se merge pana la eliminarea unui contractant care prezinta abateri grave);
    - in cazul in care se prezinta o oferta alternativa, se va analiza si fundamenta acceptarea sau respingerea acesteia;
    - se vor face precizari legate de criteriile de apreciere prin punctaj si de punctajul prezentat in documentele de licitatii, de modul de acordare a punctajului, de completarea individuala a fiselor de punctaj etc.
    Fisele individuale de punctaj si centralizatorul acestora se vor anexa la hotararea de desemnare a ofertei castigatoare.
    Pentru elucidarea unor neclaritati din oferte, inclusiv greseli si subevaluari posibile, s-au cerut clarificari cu urmatoarele scrisori:
    1. Pentru Societatea Comerciala ................ cu scrisoarea nr. ..../...
    2. Pentru Societatea Comerciala ................ cu scrisoarea nr. ..../...
    3. ...................................................................... .

    Ca urmare a analizarii individuale a raspunsurilor de clarificare, pentru fiecare oferta in parte comisia de licitatie a stabilit, prin votul a minimum doua treimi din numarul membrilor sai, urmatoarele liste:

    Lista ofertelor corespunzatoare (in ordinea crescatoare a valorilor)
    1. Societatea Comerciala .................., cu o valoare de ..... mii lei.
    2. Societatea Comerciala .................., cu o valoare de ..... mii lei.
    3. Societatea Comerciala .................., cu o valoare de ..... mii lei.
    4. Societatea Comerciala .................., cu o valoare de ..... mii lei.

    In cazul in care nici o oferta nu intruneste numarul minim de voturi pentru a fi admisa, este obligatorie inscrierea in hotarare a tuturor motivatiilor, pentru votul exprimat de fiecare membru al comisiei de licitatie.
    Lista ofertelor necorespunzatoare: (inclusiv motivele respingerii acestora)
    1. Societatea Comerciala ............., respinsa pentru urmatoarele motive:
    -
    -
    -
    2. Societatea Comerciala ............., respinsa pentru urmatoarele motive:
    -
    -
    -
    3. Societatea Comerciala ............., respinsa pentru urmatoarele motive:
    -
    -
    -

    Membrii comisiei de licitatie care au votat altfel decat majoritatea de minimum doua treimi vor prezenta, in scris, in hotarare, motivele votului lor.
    (In cazul in care se prezinta o oferta alternativa, se va analiza si se va fundamenta admiterea sau respingerea acesteia si va fi trecuta in lista cu ofertele admise sau respinse.)

    CAP. 5
    Adjudecarea licitatiei

    Comisia de licitatie, tinand seama ca oferta cu cea mai mica valoare dintre ofertele admise este oferta desemnata castigatoare a licitatiei,
    sau, dupa caz,
    comisia de licitatie, tinand seama ca nu exista nici o oferta admisa,

                          HOTARASTE:

    1. Este desemnata oferta castigatoare a licitatiei pentru executia investitiei "................................................................", oferta prezentata de Societatea Comerciala ....................., cu o valoare a contractului de .............. mii lei si cu o durata de executie de ..... luni calendaristice;
    sau, dupa caz,
    2. Se anuleaza licitatia pentru executia investitiei "...................".
    Propune conducatorului persoanei juridice achizitoare emiterea deciziei de anulare a licitatiei, deoarece toate ofertele au fost respinse. In aceasta situatie, hotararea de desemnare a ofertei castigatoare se intituleaza Hotararea de anulare a licitatiei, care va fi semnata de toti membrii comisiei de licitatie.
    3. Persoana juridica achizitoare va invita contractantul desemnat castigator al licitatiei sa constituie garantia de buna executie si sa semneze contractul de executie a investitiei.
    4. Persoana juridica achizitoare va comunica, in scris, fiecarui contractant participant la licitatie numele contractantului castigator si un extras din prezenta hotarare, cu motivele de neselectionare sau de respingere a ofertelor lor.
    5. Contractul de executie se va semna cu ofertantul castigator numai dupa expirarea duratei legale de depunere a eventualelor contestatii si va cuprinde, obligatoriu, toate datele prezentate in oferta, inclusiv procedura de actualizare a situatiilor de plata, in functie de evolutia ulterioara a preturilor si a tarifelor resurselor din oferta, asa cum au fost precizate in "conditiile speciale de contractare".
    6. Dupa semnarea contractului, persoana juridica achizitoare va elibera, neconditionat, garantiile de participare la licitatie ale contractantilor necastigatori.
    Intreaga documentatie care a stat la baza acestei hotarari se afla la sediul persoanei juridice achizitoare ..................., din ..........., str. ...... nr. ........ .
    Prezenta hotarare de desemnare a ofertei castigatoare s-a incheiat astazi, .................., la sediul persoanei juridice achizitoare, in 4 (patru) exemplare, dintre care cate un exemplar la dispozitia persoanei juridice achizitoare, Ministerului Finantelor, Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si a ordonatorului principal de credite.

                        COMISIA DE LICITATIE:

      Numele si prenumele                           Semnatura
 1. ........................                  ......................
 2. ........................                  ......................
 3. ........................                  ......................
 4. ........................                  ......................
 5. ........................                  ......................
 6. ........................                  ......................
 7. ........................                  ......................
 8. ........................                  ......................
 9. ........................                  ......................

Data intocmirii ...................

    MODELUL Nr. 20 - COMUNICAREA REZULTATULUI LICITATIEI

    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE
    ..............................
         (denumirea, adresa)

           Catre
                .........................................................
                  (numele si adresa contractantului in favoarea caruia a
                                fost adjudecata investitia)

    Va comunicam prin prezenta ca oferta dumneavoastra a fost desemnata castigatoare a licitatiei pentru executia investitiei ".......................".
    Pentru semnarea contractului, dupa expirarea perioadei de contestatii, va invitam sa pregatiti scrisoarea de garantie bancara pentru buna executie, urmand a va comunica data la care urmeaza sa se semneze contractul.

    CONDUCATORUL PERSOANEI JURIDICE ACHIZITOARE,
         .................................
             (semnatura autorizata)
                       L.S.

    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE
    ..............................
         (denumirea, adresa)

       Catre
             .............................................................
              (numele si adresa contractantului a carui oferta nu a fost
                             desemnata castigatoare)

    Va comunicam prin prezenta ca oferta dumneavoastra nu a fost desemnata castigatoare a licitatiei pentru executia investitiei ".......................".
    Contractantul a carui oferta a fost desemnata castigatoare de catre comisia de licitatie este Societatea Comerciala ......................, din .......... .
    Anexam separat un extras din hotararea comisiei de licitatie cuprinzand cauzele care au facut ca oferta dumneavoastra sa nu fie desemnata castigatoare.

                PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE,
                ............................
                  (semnatura autorizata)
                           L.S.

    MODELUL Nr. 21 - ACORD DE SUBANTREPRIZA

    Noi, semnatarii de mai jos, ne angajam in numele societatilor pe care le reprezentam sa participam la realizarea investitiei ".........................",
dupa cum urmeaza:
___________________________________________________________
    Categoria de         Valoarea       Numele si adresa
       lucrari           lucrarilor    antreprenorului sau
   de specialitate       - mii lei -   subantreprenorilor
   care se executa                         si/sau ale
                                       subantreprenorilor
                                        de specialitate
___________________________________________________________
1.

2.

3.
___________________________________________________________

    Data completarii .......................

    Antreprenor general,     Subantreprenor A,    Subantreprenor B,
    ...................      .................    .................
       (denumirea)              (denumirea)         (denumirea)
           L.S.                     L.S.                L.S.

    MODELUL Nr. 22 - ACORD DE ASOCIERE

                         ACORD DE ASOCIERE

    Noi, parti semnatare ................., ne asociem pentru a realiza in
                        (denumirea, sediul)
comun investitia, dupa cum urmeaza:
    - Activitati economice ce se vor realiza in comun .........................
    - Contributia fiecarei parti la realizarea
      sarcinilor economice comune, convenite ..................................
    - Conditii de administrare si de conducere a asociatiei ...................
    - Modalitatea de impartire a rezultatelor
      activitatii economice desfasurate .......................................
    - Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor
      lichidarii ..............................................................
    - Repartizarea fizica, valorica si procentuala a lucrarilor preluate de fiecare asociat pentru executia obiectivului supus licitatiei .................
    - Liderul asociatiei ......................................................
    - Alte clauze ........................................................... .

    Data completarii ........................

                         Liderul asociatiei
                       ......................
                            (denumirea)
                               L.S.

       Asociat A           Asociat B            Asociat C
  .................    .................    ...................
      (denumirea)         (denumirea)          (denumirea)
         L.S.                 L.S.                 L.S.

    NOTA:
    - Se prezinta acordul de asociere incheiat cu toti asociatii, din care sa rezulte categoriile de lucrari care se executa de fiecare asociat sau partile fizice din obiect, precum si valoarea ce revine fiecarui asociat.
    - In cazul asociatiei castigatoare a licitatiei, acordul de asociere va fi legalizat potrivit legii si va constitui parte integranta a contractului de antrepriza.
    - In cazul licitatiei cu preselectie, asociatia prezinta acordul de asociere in care se stabileste natura lucrarilor avute in vedere a se executa de fiecare asociat.

    MODELUL Nr. 23 - FORMULAR DE OFERTA

    CONTRACTANT
  ...................
  (denumirea, adresa)

                              OFERTA

            Catre
                 .......................................................
                       (denumirea persoanei juridice achizitoare)

    Domnilor,
    1. Examinand conditiile de contractare, memoriile tehnice pe specialitati, caietele de sarcini, plansele, listele cu cantitatile de lucrari, listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile (dupa caz), specificatiile si fisele tehnice anexate, pentru executia lucrarilor care fac obiectul licitatiei publice, subsemnatii ne oferim sa executam si sa remediem orice defecte aparute, in conformitate cu conditiile de contractare, pentru valoarea ofertei, exprimata in lei - inclusiv T.V.A. - de .........................., din care (C + M) ............. lei.
        (in litere)
    2. Confirmam ca anexa la formularul de oferta constituie parte integranta din oferta.
    In conformitate cu instructiunile pentru contractanti (ofertanti), inscrise in documentele licitatiei, anexam garantia noastra de participare la licitatie, in suma de .......... lei, obtinuta de la ........................................................................
                        (numele bancii emitente)
si care are o durata de valabilitate de ....... zile de la termenul limita al depunerii ofertelor ...................., stabilit de dumneavoastra.
                       (data si ora limita)
    4. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este acceptata, sa incepem lucrarile cat mai curand posibil, dupa primirea de la persoana juridica achizitoare a ordinului de incepere, si sa terminam lucrarile in ...................... luni calendaristice.
             (in litere)
    5. Acceptam sa mentinem aceasta oferta pentru o durata de valabilitate de ....... zile de la termenul limita al depunerii ofertelor, stabilit de dumneavoastra pentru depunerea ei, si care va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea acestei perioade.
    6. Pana la incheierea contractului intocmit si semnat de dumneavoastra, aceasta oferta, impreuna cu acceptarea ei in scris de catre dumneavoastra, va constitui un angajament ferm.
    7. Daca dumneavoastra acceptati oferta noastra pentru executia sus-numitelor lucrari, noi oferim (nu putem oferi) o reducere asupra ofertei acceptate, exprimata in lei, asa cum este descrisa in anexa prezentata privind facilitatile financiare asigurate de contractant (ofertant) de ..............................
                          (in litere)
    8. Suplimentar, depunem si o oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular separat de oferta, marcat in mod clar alternativa (sau nu depunem oferta alternativa).
    9. Conditiile de contractare a lucrarilor cuprinse in documentele licitatiei, insusite cu (fara) obiectii, fac parte integranta din oferta.
    In ceea ce priveste conditiile generale de contractare (Anexa nr. ...), acestea nu sunt atasate la oferta, dar sunt insusite cu/fara divergenta (iar pentru cazul in care sunt puncte de vedere diferite, acestea sunt mentionate in oferta, sub forma de divergenta la conditiile de contractare).
    In ceea ce priveste conditiile suplimentare de contractare (Anexa nr. ...) si conditiile speciale de contractare (Anexa nr. ...), acestea sunt anexate la oferta cu/fara divergenta (iar pentru cazul in care sunt puncte de vedere diferite, acestea sunt mentionate sub forma de divergenta la conditiile suplimentare si speciale de contractare).
    Am inteles si consimt ca, in cazul adjudecarii licitatiei in favoarea mea, sa prezint scrisoarea de garantie bancara de buna executie inainte de data incheierii contractului.
    Datata in ziua de .........., luna ........, anul .......... .

    ........................., in calitate de ..........., legal autorizat sa semneze ofertele pentru si in numele ..................................... .
      (denumirea societatii contractante)

          Semnatura,

    MODELUL Nr. 24 - ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

    CONTRACTANT
    ........................
           (denumirea)

                      ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

    1. Valoarea maxima a lucrarilor
       subcontractantilor ....................   (% din valoarea ofertei)
    2. Valoarea garantiei de
       buna executie .........................   (% din valoarea ofertei)
    3. Perioada de garantie de
       buna executie .........................   (luni calendaristice)
    4. Perioada de mobilizare
       (durata de la data primirii
       ordinului de incepere a
       lucrarilor pana la data
       inceperii executiei) ..................   (zile calendaristice)
    5. Termenul pentru emiterea
       ordinului de incepere a
       lucrarilor (de la data
       semnarii contractului) ................   (zile calendaristice)
    6. Penalizari pentru intarzieri
       la termenele intermediare si
       la termenul final de executie .........   (% pe zi intarziere din
                                                 valoarea ce trebuie realizata)
    7. Limita maxima a penalizarilor .........   (% din valoarea ofertei)
    8. Valoarea minima a asigurarilor ........   (% din valoarea ofertei)
    9. Facilitati oferite
       (cuantificarea valorica a
       acestora) .............................   (lei)
   10. Perioada de remediere a
       defectelor ............................   (zile calendaristice)
   11. Limita maxima a retinerilor
       din situatiile de plata lunare
       (garantii, avansuri etc.) .............   (% din situatiile de plata
                                                 lunare)

    Data ...........

                        CONTRACTANT (OFERTANT),
                      ..........................
                        (semnatura autorizata)
                                L.S.

    MODELUL Nr. 25 - FACILITATI OFERITE DE CONTRACTANT

    CONTRACTANT
    .....................
        (denumirea)

                          FACILITATILE OFERITE
________________________________________________________________
Nr.   Specificarea   Cuantificarea in     Argumentele pentru
crt.  facilitatilor  expresie valorica  sustinerea facilitatilor
                        - mii lei -           declarate
________________________________________________________________
0           1                2                    3
________________________________________________________________
1. .................  .................  .................
2. .................  .................  .................
3. .................  .................  .................
________________________________________________________________

    Data completarii               CONTRACTANT (OFERTANT),
  ....................             ......................
   (ziua, luna, anul)              (semnatura autorizata)
                                            L.S.

    PRECIZARI:
    Se vor indica, pentru fiecare facilitate nominalizata, pozitiile din devizele-oferta afectate si, dupa caz, se vor anexa documentele necesare pentru atestarea informatiilor.

    MODELUL Nr. 26 - CENTRALIZATORUL OBIECTELOR

    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE
    ........................
           (denumirea)

                       CENTRALIZATORUL OBIECTELOR
                      DEVIZUL-OFERTA (centralizator)

                  OBIECTIVUL ..........................
                                  (denumirea)

                                                        - mii lei-
_______________________________________________________________________

                                              din care, dupa caz:
Nr.                                     -----------------------------------
crt. Grupa de             Valoarea     Antreprenorul    Subantreprenorul
     obiecte              (inclusiv    general (AG)/    (SA) sau
     -----------          T.V.A.)      Asociatul 1      subantreprenor de
     Denumirea            - mii lei -  (lider al        specialitate (SAS)/
     obiectului           Total,       asociatiei)      Asociatul "n"
                          din care:    (denumirea)      (denumirea)
                          C + M
_______________________________________________________________________

                                       TOTAL   C + M    TOTAL      C + M
_______________________________________________________________________
 0       1                     2          3       4        5          6
_______________________________________________________________________
 1.  Amenajarea
     terenului pentru
     obiectiv.
     1.1 ..............
         ..............
 2.  Amenajarile pentru
     protectia mediului,
     inclusiv pentru
     refacerea cadrului
     natural dupa
     terminarea
     lucrarilor pentru
     obiectiv
     2.1 ..............
         ..............
 3.  Realizarea
     infrastructurii
     obiectivului (retele
     de racord, utilitati
     exterioare incintei
     obiectivului)
 4.  Investitia de baza:
     4.1. Obiectul 01
     ....................
     (simbol si denumire)
     4.2. Obiectul 02
     .................
     4.n. .............
 5.  Organizarea de
     santier (inclusiv
     T.V.A.)
_______________________________________________________________________
    TOTAL VALOARE OBIECTE
    (inclusiv T.V.A.):
_______________________________________________________________________

    Prezentul centralizator/deviz-oferta pe obiectiv contine un numar de ...... centralizatoare/devize-oferta pe obiecte si un numar total de ....... file, fara stersaturi si/sau modificari.

            PROIECTANT,               CONTRACTANT (OFERTANT),
      .......................         .......................
            (denumirea)                    (denumirea)
      (semnatura autorizata)          (semnatura autorizata)
                L.S.                           L.S.

    PRECIZARI:
    1. Centralizatorul obiectelor trebuie sa fie in concordanta cu structura aprobata pentru devizul general.
    2. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1.
    3. Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2, 3, 4 si a urmatoarelor (dupa caz).

    MODELUL Nr. 27 - CENTRALIZATORUL CATEGORIILOR DE LUCRARI

    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE
    ...........................
           (denumirea)
    OBIECTIVUL ................
                 (denumirea)

               CENTRALIZATORUL CATEGORIILOR DE LUCRARI
                    DEVIZUL-OFERTA (centralizator)

                  OBIECTUL .......................
                            (simbol si denumire)
                                                        - mii lei-
________________________________________________________________________

                                          din care, dupa caz:
Nr.                                 ------------------------------------
crt.                    Valoarea     Antreprenorul   Subantreprenor
       Denumirea        (exclusiv    general (AG)/   (SA) sau
                        T.V.A.)      Asociatul 1     subantreprenor de
                       - mii lei -   (lider al       specialitate (SAS)/
                                     asociatiei)     Asociatul "n"
                                     (denumirea)     (denumirea)
________________________________________________________________________
0       1                 2          3        4         5         6
________________________________________________________________________
             Cap. I. - CLADIRI SI CONSTRUCTII SPECIALE,
          INSTALATII AFERENTE CONSTRUCTIILOR SI RETELE DE
                         UTILITATI IN INCINTA

   Categoria de lucrari
   Simbolul  Denumirea

    1. Ts   Terasamente
    2. C    Constructii
    3. I    Instalatii
            incalzire
    4. E    Instalatii
            electrice
    5. S    Instalatii
            sanitare
    6. Iz   Izolatii
    ...................
    n  M    Montaj
            utilaje si
            echipamente
            tehnologice,
            inclusiv
            retelele
            aferente

                       Cap. II - PROCURARE

            - Utilajele si
            echipamentele
            tehnologice,
            cu montaj
            - Utilaje si
            echipamente
            de transport
            - Dotari,
            inclusiv
            utilaje si
            echipamente
            independente
            cu durata
            mare de
            serviciu
________________________________________________________________________
VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL
(exclusiv T.V.A.)
T.V.A
_______________________________________________________________________
VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL
(inclusiv T.V.A.)
_______________________________________________________________________

             PROIECTANT,             CONTRACTANT (OFERTANT),
      .......................      ...........................
             (denumirea)                  (denumirea)
        (semnatura autorizata)       (semnatura autorizata)
                 L.S.                         L.S.

    PRECIZARI:
    1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1.
    2. Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2, 3, 4 si a urmatoarelor (dupa caz).

    MODELUL Nr. 28 - LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI

    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE
    ................................
            (denumirea)

    OBIECTIVUL .....................
                 (denumirea)

    OBIECTUL .......................
             (simbolul si denumirea)

                    LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI
                     DEVIZUL-OFERTA Nr. .........

    CATEGORIA DE LUCRARI (denumirea)
____________________________________________________________________________
Nr.   Capitolul de lucrari      U.M.   Cantitatea    P.U.       TOTAL
crt.  (denumirea si                                        (col. 3 x col. 4)
      subcapitolele de lucrari)
____________________________________________________________________________
0               1                 2        3           4           5
____________________________________________________________________________
1.   Capitolul de lucrare
     (denumirea)
1.1. Subcapitol (descrierea)
1.2. Subcapitol (descrierea)
1.3. .........................
2.   Capitolul de lucrare
     (denumirea)
2.1. Subcapitol (descrierea)
2.2. Subcapitol (descrierea)
2.3. .........................
3.   .........................
3.1. .........................
3.2. .........................
_____________________________________________________________________________
TOTAL GENERAL DEVIZ PE
CATEGORIA DE LUCRARI
_____________________________________________________________________________

                 PROIECTANT,                      CONTRACTANT,


    MODELUL Nr. 28 BIS - LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI
    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE
    .........................
          (denumirea)
    OBIECTIVUL .....................
               (denumirea)
    OBIECTUL .......................
             (simbolul si denumirea)

                   LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI
                       DEVIZUL-OFERTA Nr. .....

    CATEGORIA DE LUCRARI (denumirea)
____________________________________________________________________________
Nr.  Capitol   U.M. Cantitatea      P.U.         I     II    III    IV    V
crt. de                        a) materiale
     lucrari                   b) manopera
                               c) utilaj
                               d) transport
                               -------------
                               Total a+b+c+d
____________________________________________________________________________
0       1       2       3             4          5      6     7      8    9
____________________________________________________________________________
1.   Capitolul de lucrare
     (denumirea)
1.1. Subcapitol (descrierea)
1.2. Subcapitol (descrierea)
1.3  .........................
2.   Capitolul de lucrare
     (denumirea)
2.1. Subcapitol (descrierea)
2.2. Subcapitol (descrierea)
2.3. .........................
3.   .........................
3.1. .........................
3.2. .........................
Cheltuieli directe
    (Total)                                      Mo     mo    Uo     to   To
____________________________________________________________________________
 Cheltuieli indirecte + profit Cip % x To                                 A
    TOTAL GENERAL B = To + A                                              B
____________________________________________________________________________

    Semnificatia coloanelor din tabel este urmatoarea:
     I - Material
         col. 3 x col. 4a)
     II - Manopera
          col. 3 x col. 4b)
     III - Utilaj
           col. 3 x col. 4c)
     IV - Transport
          col. 3 x col. 4d)
     V - Total
         col. 3 x col. 4 sau col. 5 + col. 6 + col. 7 + col. 8

                                                  CONTRACTANT,

    MODELUL Nr. 29 - LISTELE CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE
       .......................
            (denumirea)
    OBIECTIVUL ....................
                  (denumirea)

           LISTELE CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE,
                        INCLUSIV DOTARILE (dupa caz)
                      DEVIZUL-OFERTA PENTRU PROCURARE

    OBIECTUL (simbolul si denumirea)
_____________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea U.M. Cantitatea Pretul    Valoarea  Producator  Observatii:
crt.                           unitar    (mii lei) (denumirea, Anexat se vor
                               (lei/     exclusiv    adresa,     prezenta
                               /U.M.)    T.V.A.     telefon,   fisele tehnice
                               - mii     (col. 3 x    fax)     (specificatii
                                lei -     col. 4)                 tehnice)
_____________________________________________________________________________
 0      1       2       3         4          5         6             7
_____________________________________________________________________________
     a. ......................
1.   .........................                                    F.T. a-1
2.   .........................                                    F.T. a-2
     b. ......................
1.   .........................
2.   .........................
     c. ......................
1.   .........................
2.   .........................
_____________________________________________________________________________
      TOTAL PROCURARE
      - cheltuieli transport de la furnizor la depozit
_____________________________________________________________________________
       TOTAL GENERAL
_____________________________________________________________________________
    Prezentul deviz-oferta contine un numar de ..... pozitii si un numar de ... file, inclusiv fisele tehnice, fara stersaturi si/sau modificari.

           PROIECTANT,                        CONTRACTANT (OFERTANT),
   ............................              ...........................
           (denumirea)                                (denumirea)
     (semnatura autorizata)                     (semnatura autorizata)
              L.S.                                        L.S.

    MODELUL Nr. 30 - SPECIFICATII TEHNICE

    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
      ..................................
                (denumirea)
    OBIECTIVUL ........................
                     (denumirea)
    OBIECTUL ..........................
             (simbolul si denumirea)

                 SPECIFICATIA TEHNICA (FISA TEHNICA) Nr. ....

    UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC (denumirea)
_________________________________________________________________
Nr.       Parametri si conditii            Date prezentate de
crt.      impuse de proiectant           contractant (ofertant)
_________________________________________________________________
                 A                                   B
_________________________________________________________________
1.   Parametri tehnici si functionali   1. ......................
     ................................   .........................
2.   Conditii privind exigentele de     2. ......................
     performanta (de asigurare a        .........................
     calitatii)
     ................................
3.   Conditii de livrare si plata       3. ......................
     ................................   .........................
4.   Conditii de garantie si            4. ......................
     postgarantie                       .........................
     ................................
5.   Alte conditii specifice            5. ......................
     ................................   .........................
_________________________________________________________________

              PROIECTANT,            CONTRACTANT (OFERTANT),
        ........................    ........................
              (denumirea)                 (denumirea)
        (semnatura autorizata)       (semnatura autorizata)
                  L.S.                        L.S.

    PRECIZARI:

    1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A.
    2. Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanei B.
    3. Contractantul (ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici inscrisi in documentele de licitatie.

    MODELUL Nr. 31 - FORMULAR DE CONTRACT

                 CONTRACT DE EXECUTIE A INVESTITIEI*)

    *) Formularul de contract nu face parte din oferta; el se completeaza si se semneaza de contractantul declarat castigator cu ocazia incheierii contractului de executie.

    incheiat intre ............................................................
                   (numele persoanei juridice achizitoare)
din ......................., denumit in cele ce urmeaza investitor, pe de o
    (adresa investitorului)
parte, si ....................................................................,
              (numele contractantului sau, dupa caz, numele asociatilor, cu
                          mentionarea liderului asociatiei)
denumit in cele ce urmeaza antreprenor, pe de alta parte, prin care investitorul doreste sa se execute lucrarile investitiei .................., in conformitate
                                                (denumirea)
cu documentele de participare la licitatie si cu oferta antreprenorului general, pentru valoarea de ............. lei si cu durata de executie de .......... luni calendaristice.
    Acest contract atesta ca:
    1. Toate cuvintele si expresiile vor avea aceleasi intelesuri care le-au fost atribuite prin conditiile generale de contractare la care se refera contractul.
    2. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca facand parte din acest contract:
    a) prezentul formular de contract, completat si semnat;
    b) oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;
    c) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
    d) plansele (partea desenata a proiectului tehnic);
    e) programul calitatii care concretizeaza sistemul de asigurare a sistemului de asigurare si conducere a calitatii la particularitatile lucrarii;
    f) listele cu cantitatile de lucrari si de utilaje (devizele oferta si centralizatorul devizelor-oferta);
    g) conditiile speciale de contractare;
    h) conditiile suplimentare de contractare;
    i) conditiile generale de contractare.
    3. Se considera ca documentele de mai sus se completeaza reciproc, iar in caz de ambiguitate sau diferente intre ele, au prioritate in ordinea enumerarii.
    4. Antreprenorul se obliga sa execute, sa incheie si, daca este cazul, sa intretina lucrarile in conformitate cu acest contract si cu documentele care fac parte din acesta, nominalizate la pct. 2.
    5. Investitorul este de acord sa plateasca antreprenorului pentru executia, terminarea si intretinerea lucrarilor valoarea contractului la datele prevazute si in modul descris in contract.

     PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE,       ANTREPRENOR GENERAL (ASOCIATI),
    ..............................        ...............................
        (semnatura autorizata)                (semnatura autorizata)
                 L.S.                                  L.S.

    MODELUL Nr. 32 - GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

              SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

    In vederea incheierii contractului dintre*1) .........., in calitate de*2) .................., si*3) ........, in calitate de persoana juridica achizitoare (investitor) privind executia obiectivului de investitii ............... conform conditiilor contractuale*1) ............., este obligat sa acorde persoanei juridice achizitoare (investitorului) o garantie bancara in valoare de ....... % din pretul total al contractului, adica pentru obligatiile*1) .................. prevazute la art. ..... al contractului.
    Pentru aceasta, in conformitate cu cele convenite mai sus, ne angajam prin prezenta sa platim in favoarea*3) ........, pana la concurenta sumei minime de ....... orice suma ceruta de dumneavoastra in baza art. ..... din contract, la prima dumneavoastra cerere, in decurs de ..... zile de la primirea acestei cereri, insotita de declaratia dumneavoastra ca*1) ....... nu si-a indeplinit obligatiile prevazute la art. .... al contractului nr. ...., incheiat cu*3) ......... . In perioada de executie nu se pot emite pretentii asupra prezentei scrisori de garantie, partile urmand a proceda astfel:
    - pretentiile privind calitatea se vor solutiona de catre*1) ............... si*3) ............., potrivit prevederilor art. ..... din "Conditiile generale si speciale de contractare";
    - pretentiile privind intarzierile fata de termenele contractuale se vor solutiona potrivit art. ..... din "Conditiile generale si speciale de contractare" si in conformitate cu prevederile din "Anexa la formularul de oferta".
    In caz de insolvabilitate a*1) ......, noi vom plati, conform acestei declaratii, la prima dumneavoastra cerere, in termenul mentionat, fara nici o alta formalitate din partea dumneavoastra sau a oricarei parti contractante.
    Obligatia asumata de noi in cadrul acestei scrisori de garantie va inceta in .... zile de la expirarea perioadei de garantie prevazute la art. ..... din contract.
    In situatiile in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca termenul de garantie sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul prealabil al bancii ....... . In caz contrar, prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.
    Prezenta scrisoare de garantie ne va fi returnata de indata ce va deveni fara obiect.

                                                      Director,
                                                  ..................
                                                        L.S.

---------------
    *1) Clientul executant al contractului.
    *2) Calitatea clientului, conform regulamentului privind organizarea licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor.
    *3) Denumirea persoanei juridice achizitoare (investitorul).

    MODELUL Nr. 33

                I. CONDITIILE GENERALE DE CONTRACTARE

    Contractul pentru executia investitiilor este actul juridic incheiat prin acordul de vointa intre cele doua parti - persoana juridica achizitoare si contractantul (antreprenorul) in favoarea caruia s-a adjudecat investitia publica.
    Prevederile contractului se supun legislatiei in vigoare in Romania.

    CAP. 1
    Documentele contractului

    Art. 1.1
    Toate documentele contractului se intocmesc in limba romana.
    Art. 1.2
    Natura si volumul lucrarilor se precizeaza in anexele contractului.
    Oferta adjudecata face parte integranta din contract.
    Aceasta trebuie sa fie corecta si completa. Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.
    Dupa acceptarea ofertei sale, contractantul (antreprenorul) va prezenta persoanei juridice achizitoare, spre aprobare, graficul de esalonare valorica a resurselor financiare necesare executiei lucrarilor, corelat cu graficul de executie a lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie.
    Art. 1.3
    Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate va fi pusa la dispozitie contractantului (antreprenorului) de persoana juridica achizitoare, fara plata, in patru exemplare, la termenele din contract stabilite prin graficul general de realizare a investitiilor.
    Art. 1.4
    Caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si alte documente pe care contractantul (antreprenorul) trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de proiectant vor fi puse la dispozitia acestuia de catre contractant (antreprenor), la cererea si la termenele precizate in anexele contractelor.
    Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decat cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.
    Art. 1.5
    In caz de ambiguitati sau de discrepante intre documentele contractului, vor avea prioritate in urmatoarea ordine: prevederile formularului de contract, conditiile speciale, conditiile suplimentare si conditiile generale de contractare si apoi alte documente ce fac parte din contract.
    Art. 1.6
    Daca si in acest caz mai raman ambiguitati sau discrepante intre documentele care fac parte din contract, acestea vor fi clarificate de persoana juridica achizitoare, care va emite instructiuni in acest sens pentru contractant (antreprenor).
    Daca respectarea instructiunilor persoanei juridice achizitoare atrage dupa sine cheltuieli din partea contractantului (antreprenorului), persoana juridica achizitoare va plati aceste sume.
    Art. 1.7
    Un exemplar din documentatia predata contractantului (antreprenorului) va fi tinut de acesta in vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de persoana juridica achizitoare, la cererea acestora.
    Art. 1.8
    Daca persoana juridica achizitoare nu emite in timp util planuri sau dispozitii suplimentare care sa contina detalii, ordine, instructiuni sau aprobari, contractantul (antreprenorul) va notifica persoanei juridice achizitoare, prin scrisori, ori de cate ori este posibil, ca acestea pot sa produca intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.
    Art. 1.9
    In cazul in care persoana juridica achizitoare nu emite la timp detaliile de executie sau dispozitiile cerute si, ca urmare, contractantul (antreprenorul) inregistreaza intarzieri si cheltuieli suplimentare, contractantului (antreprenorului) i se vor plati, pe baza de documente justificative, aceste cheltuieli, iar perioada de executie a lucrarilor va fi prelungita corespunzator.

    CAP. 2
    Contractantul (antreprenorul) si contractantii de specialitate (subantreprenorii)

    Art. 2.1
    Contractantul (antreprenorul) trebuie sa execute toate lucrarile prevazute in contract.
    In cazul in care parti din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza, contractantul (antreprenorul) trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista contractantilor de specialitate (subantreprenorilor de specialitate) si lucrarile pe care acestia le vor executa.
    Art. 2.2
    Pe parcursul executiei lucrarilor, contractantul (antreprenorul) este obligat sa comunice, la cererea persoanei juridice achizitoare, datele de recunoastere a contractantilor de specialitate (subantreprenorilor) sai.
    Art. 2.3
    Contractantul (antreprenorul) va transmite parti din lucrare contractantului de specialitate (subantreprenorului), numai in conditiile in care el le-a contractat.
    Art. 2.4
    Contractantul de specialitate (subantreprenorul) se va angaja fata de contractant (antreprenor) cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul (antreprenorul) le are fata de persoana juridica achizitoare, conform conditiilor contractului. Contractantul de specialitate (subantreprenorul) il va despagubi pe contractant (antreprenor) in legatura cu aceste obligatii, precum si pentru cereri si reclamatii, daune-interese, taxe si cheltuieli de orice fel, care decurg sau apar in legatura cu acestea sau in legatura cu orice neindeplinire a obligatiilor si responsabilitatilor contractuale.
    Art. 2.5
    Contractantul de specialitate (subantreprenorul) il va despagubi pe contractant (antreprenor) pentru orice neglijenta sau dauna produsa de angajatii sai prin folosirea utilajelor de constructii si a unor lucrari provizorii puse la dispozitie de contractant (antreprenor) in scopul realizarii contractului.
    Art. 2.6
    Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata ca facand obiectul unei subcontractari.

    CAP. 3
    Obligatiile contractuale

    Art. 3.1
    Contractantul (antreprenorul) va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, inclusiv pentru supraveghere, materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
    Contractantul (antreprenorul) isi va asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii calitatii in constructii.
    Art. 3.2
    Contractantul (antreprenorul), prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa obtina garantarea din partea unei banci pentru o suma care reprezinta garantia de buna executie a contractului. Persoana juridica achizitoare va aproba continutul scrisorilor de garantie si garantii.
    Art. 3.3
    Contractantul (antreprenorul) caruia i s-a adjudecat lucrarea este obligat sa depuna o garantie in scopul asigurarii persoanei juridice achizitoare si a finantatorului de realizarea la termen a lucrarii si de calitatea convenita prin contract si anexele acestuia. Cuantumul garantiei de buna executie se stabileste de persoana juridica achizitoare si finantatoare si reprezinta un anumit procent din valoarea lucrarilor.
    Art. 3.4
    Daca partile convin ca garantia sa se constituie prin inscrisuri de valoare (titluri si valori), acestea vor fi pastrate si contabilizate de catre persoana juridica achizitoare in mod distinct fata de averea sa.
    Art. 3.5
    Garantia de buna executie, acoperita cu o scrisoare de garantie bancara, este acceptata chiar si in situatia in care se prevede ca antreprenorul sa depuna garantia in alta forma. Admisibila este, de asemenea, depunerea garantiei sub forma unor valori de schimb (polite, cambii, creante, bonuri de tezaur, titluri de stat); nu se admit drept garantie actiuni ale societatilor comerciale si nu se admite nici amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale contractantului (antreprenorului).
    Art. 3.6
    In sensul art. 3.5 si 3.6, contractantul (antreprenorul) poate alege dintre toate modalitatile admise modul de constituire a garantiei.
    Art. 3.7
    In cazul garantiei de buna executie sub forma de scrisoare de garantie, admiterea acesteia este conditionata de recunoasterea prealabila a solvabilitatii emitentului.
    Art. 3.8
    Prin depunerea de valori de schimb se pot constitui garantii, numai daca ele sunt in situatia de a putea fi schimbate in bani la prezentare si daca cel putin unul dintre ceilalti garanti ai hartiilor de schimb este recunoscut de catre persoana juridica achizitoare ca solvabil si garant pentru toata suma fixata drept garantie. La intelegerea partilor, inscrisurile reprezentand valorile de schimb pot fi depuse spre pastrare temporara de catre persoana juridica achizitoare.
    Art. 3.9
    Daca garantia se constituie din depuneri lichide, suma va fi depusa la o banca agreata de persoana juridica achizitoare intr-un cont inchis asupra caruia nu pot fi dispuse platile in comun. Dobanzile revin contractantului (antreprenorului).
    Art. 3.10
    Daca se convine ca suma stabilita drept garantie sa fie constituita prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale, aceste retineri nu vor depasi cuantumul din suma de plata, stabilit prin conditiile speciale de contractare, si vor fi efectuate pana la completarea garantiei. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o banca, agreata de ambele parti, - contractant (antreprenor) si persoana juridica achizitoare - si se vor consemna intr-un cont distinct, purtator de dobanda. In acest scop, transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucratoare de la efectuarea retinerii. Persoana juridica achizitoare trebuie sa dispuna ca banca sa-l instiinteze pe contractant (antreprenor) despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.
    Art. 3.11
    Utilizarea garantiei de buna executie se face in conformitate cu dispozitiile legale.
    Art. 3.12
    Persoana juridica achizitoare trebuie sa restituie contractantului (antreprenorului) garantia la termenul fixat, cel mai tarziu la expirarea duratei garantiei de buna executie, daca acesta nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
    Atata timp insa cat pretentiile ridicate in termen nu s-au rezolvat, persoana juridica achizitoare poate retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limita prejudiciului creat.
    Art. 3.13
    Contractantul (antreprenorul) garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor specificate in contract.
    Art. 3.14
    La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata, daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
    Art. 3.15
    Perioada garantiei de buna executie pentru lucrarile de constructii-montaj se stabileste de persoana juridica achizitoare prin conditiile speciale de contractare. Pentru echipamentele si utilajele tehnologice, perioada de garantie este cea precizata de producator prin cartea tehnica. Perioada de garantie incepe cu data receptiei efectuate la terminarea lucrarilor si se termina cu data receptiei finale.
    Art. 3.16
    Contractantul (antreprenorul) raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, urmare a nerespectarii normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei.
    Art. 3.17
    Persoana juridica achizitoare are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului. Acesteia i se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, acesteia trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle, cu conditia ca, prin aceasta, sa nu fie facute publice secrete ale contractantului (antreprenorului).
    Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de persoana juridica achizitoare drept confidentiale.
    Art. 3.18
    Persoana juridica achizitoare este autorizata sa emita dispozitiile pe care le considera necesare pentru executarea lucrarilor, cu respectarea drepturilor contractantului (antreprenorului).
    Dispozitiile se adreseaza, in principiu, numai contractantului (antreprenorului) si responsabilului tehnic cu executia lucrarilor, cu exceptia cazurilor in care trebuie sa se intervina impotriva unui pericol iminent sau declarat.
    Persoanei juridice achizitoare trebuie sa i se comunice numele responsabilului tehnic cu executia lucrarilor, atestat tehnico-profesional, care va verifica lucrarile din partea contractantului (antreprenorului).
    Daca contractantul (antreprenorul) considera ca dispozitiile persoanei juridice achizitoare sunt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
    Daca prin executarea dispozitiilor apar dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, acestea vor fi rezolvate pe cheltuiala persoanei juridice achizitoare.
    Art. 3.19
    In cazul in care, pe parcursul lucrarilor, contractantul (antreprenorul) se va confrunta cu alte conditii decat cele prevazute in contract, persoana juridica achizitoare va consemna acest lucru si va plati cheltuielile suplimentare.
    Art. 3.20
    Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitie contractantului (antreprenorului), precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului sunt in sarcina persoanei juridice achizitoare. Contractantul (antreprenorul) este raspunzator de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de persoana juridica achizitoare.
    Erorile intervenite pe parcursul executiei lucrarii vor fi corectate de contractant (antreprenor), pe cheltuiala sa, cu conditia ca aceste erori sa nu se bazeze pe date incorecte, furnizate in scris de proiectant.
    Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, contractantul (antreprenorul) este obligat sa protejeze si sa pastreze cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
    Art. 3.21
    Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitie contractantului (antreprenorului) de catre persoana juridica achizitoare pentru executarea contractului sunt hotaratoare.
    Contractantul (antreprenorul) are obligatia sa verifice documentele primite si sa instiinteze persoana juridica achizitoare cu privire la erorile si la inexactitatile constatate sau presupuse.
    Art. 3.22
    Contractantul (antreprenorul) are obligatia sa execute lucrarea, in termenii contractului, pe propria raspundere. Pentru aceasta, el trebuie sa respecte documentatia de executie si reglementarile tehnice in constructii. De asemenea, are obligatia sa conduca executia lucrarii contractate si sa vegheze asupra mentinerii ordinii la locul unde isi desfasoara activitatea.
    Contractantul (antreprenorul) are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu contractantii de specialitate (subantreprenorii).
    Contractantul (antreprenorul) este raspunzator fata de persoana juridica achizitoare pentru respectarea de catre contractantii de specialitate (subantreprenorii sai) a prevederilor si obligatiilor legale si profesionale.
    Art. 3.23
    Partenerii de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le folosesc pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.
    Art. 3.24
    Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parteneri a cuantumului raspunderii pentru dauna provocata, se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca dauna produsa tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de persoana juridica achizitoare, in forma in care ea a fost aplicata, atunci persoana juridica achizitoare poarta singura raspunderea, numai daca contractantul (antreprenorul) a instiintat-o, in prealabil, de pericolul legat de executarea dispozitiei.
    Art. 3.25
    Contractantul (antreprenorul) este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamant, de materiale sau de alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din vina proprie.
    Art. 3.26
    In cazul in care contractantul (antreprenorul) are dubii cu privire la modul de executie a lucrarii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau a partilor de constructie, a utilajelor tehnologice etc., livrate de persoana juridica achizitoare, precum si cu privire la lucrarile executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sa comunice obiectiile sale, in scris, persoanei juridice achizitoare, imediat si pe cat posibil inainte de inceperea lucrarilor.
    Persoana juridica achizitoare este raspunzatoare pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.
    Art. 3.27
    Contractantul (antreprenorul) trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii si furturilor, pana la predarea lucrarilor persoanei juridice achizitoare. El trebuie sa ia masuri de protectie impotriva degradarii lucrarilor datorita iernii si apei si sa indeparteze zapada si gheata.
    Art. 3.28
    Persoana juridica achizitoare are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de lege, precum si regulamentele care sa-i permita realizarea investitiei in cauza.
    Art. 3.29
    In cazul in care persoana juridica achizitoare isi asuma rolul de contractant si furnizor, ea are obligatia sa asigure mentinerea unei activitati coordonate pe santier a agentilor economici care coopereaza la realizarea lucrarilor.
    Art. 3.30
    Pe parcursul executarii lucrarilor, persoana juridica achizitoare are dreptul sa dispuna, in scris:
    a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;
    b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
    c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare, necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.
    In cazul neexecutarii de catre contractant (antreprenor) a dispozitiilor de mai sus, persoana juridica achizitoare poate sa angajeze si sa plateasca altor contractanti (antreprenori) executarea acestor lucrari, punandu-l astfel in intarziere pe contractant (antreprenor), cheltuielile aferente urmand sa fie suportate de contractant (antreprenor) prin recuperarea lor de catre persoana juridica achizitoare de la acesta, conform legii.
    Art. 3.31
    In cazul in care, in timpul executiei lucrarilor, pe amplasament se descopera valori istorice, artistice sau stiintifice, contractantul (antreprenorul) este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva si sa comunice persoanei juridice achizitoare, organelor de politie si comisiei monumentelor istorice descoperirea lor.
    Art. 3.32
    In timpul desfasurarii lucrarilor, contractantul (antreprenorul) are obligatia sa mentina caile de acces libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusul de materiale, deseurile si lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
    La terminarea lucrarilor, contractantul (antreprenorul) va evacua de pe santier toate utilajele de constructii, surplusul de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
    Art. 3.33
    Contractantul (antreprenorul) trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobarile si sa plateasca toate taxele necesare, legate de executia lucrarilor de baza si provizorii, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.
    Persoana juridica achizitoare va restitui contractantului (antreprenorului) toate aceste sume in urma confirmarii de catre aceasta.
    Art. 3.34
    Daca nerespectarea de catre contractant (antreprenor) a prevederilor oricarui regulament sau a hotararilor altor organe locale, legal constituite, care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru persoana juridica achizitoare, aceasta va fi despagubita de contractant (antreprenor) cu suma cuvenita.
    Art. 3.35
    Inainte de inceperea lucrarilor, contractantul (antreprenorul) se va asigura pentru orice dauna, pierdere sau prejudiciu ce poate interveni asupra unor mijloace sau persoane.
    Aceasta asigurare se va incheia cu o agentie de asigurare, pentru valoarea declarata de contractant (antreprenor).
    Asigurarea va cuprinde toate riscurile privind: lucrarile executate, utilajele si instalatiile de lucru, utilajele si echipamentele tehnologice cu montaj, materialele in stoc, daunele catre terte persoane, asigurarea personalului propriu, precum si al proiectantului, al consultantului, al investitorului, implicat in executia investitiei si nominalizat.
    Primele de asigurare vor fi cuprinse in valoarea ofertei la cap. "Cheltuieli indirecte".
    Asigurarile au scopul de a proteja investitia si pe investitor de eventualele pagube ce ar putea bloca, din punct de vedere financiar, finalizarea lucrarii.
    Art. 3.36
    Contractantul (antreprenorul) va asigura personalul impotriva accidentelor prin intermediul unei agentii de asigurare.
    Contractantul (antreprenorul) va prezenta persoanei juridice achizitoare, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare sau recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
    Art. 3.37
    Contractantul (antreprenorul) are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte persoanei juridice achizitoare, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
    Art. 3.38
    Persoana juridica achizitoare nu va fi responsabila pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de contractant (antreprenor), cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina persoanei juridice achizitoare, a agentilor sau a angajatilor acestora.

    CAP. 4
    Forta de munca

    Art. 4.1
    Contractantul (antreprenorul) va indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate.

    CAP. 5
    Materialele si executia lucrarilor propriu-zise

    Art. 5.1
    Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executie, urmand a fi supuse periodic la diverse probe pe care proiectantul sau persoana juridica achizitoare le va solicita.
    Contractantul (antreprenorul) va asigura, la cerere, manopera, instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.
    Art. 5.2
    Costul probelor si al incercarilor va fi suportat de contractant (antreprenor), daca acesta este prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile fiind suportate de persoana juridica achizitoare.
    Art. 5.3
    Probele neprevazute si comandate de persoana juridica achizitoare pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de contractant (antreprenor), daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
    In caz contrar, persoana juridica achizitoare va suporta aceste cheltuieli.
    Art. 5.4
    Persoana juridica achizitoare, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale, prefabricate etc.
    Art. 5.5
    Lucrarile care devin ascunse, fiind precizate ca faza determinanta in proiectul tehnic, nu vor fi acoperite fara aprobarea proiectantului, contractantul (antreprenorul) asigurand posibilitatea acestuia sa examineze si sa urmareasca lucrarea care urmeaza sa fie ascunsa. Contractantul (antreprenorul) il va anunta pe proiectant ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Proiectantul va participa la examinarea si la masurarea lucrarilor de mai sus.
    Celelalte lucrari care devin ascunse nu vor fi acoperite fara avizul dirigintelui de santier.
    Contractantul (antreprenorul) va dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia persoanei juridice achizitoare, si va reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.
    Daca se constata ca lucrarile au fost de calitate corespunzatoare si ca au fost realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de persoana juridica achizitoare, iar in caz contrar, de contractant (antreprenor).
    Art. 5.6
    Persoana juridica achizitoare trebuie sa puna la dispozitie contractantului (antreprenorului), in cazul in care nu s-a convenit altfel, fara plata, urmatoarele:
    a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;
    b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;
    c) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului santierului.
    Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre contractant (antreprenor). In cazul mai multor contractanti (antreprenori), costurile se suporta proportional de catre acestia.
    Art. 5.7
    In cazul in care contractantul (antreprenorul) se considera stanjenit in desfasurarea normala a activitatii, el trebuie sa informeze, in scris, persoana juridica achizitoare cu privire la aceasta stare. Daca neglijeaza sa faca aceasta informare, el are dreptul de a invoca efectele unei astfel de situatii, numai daca este evident si poate fi dovedit faptul ca persoana juridica achizitoare cunoaste situatia si consecintele pentru activitatea contractantului (antreprenorului).
    Art. 5.8
    Termenul de executie poate fi prelungit daca stanjenirea activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:
    a) cele generate de persoana juridica achizitoare;
    b) datorita unor greve ale personalului (antreprenorului), organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si recunoscute ca legale prin justitie, sau ca urmare a unor evenimente similare petrecute la un agent economic care este un furnizor al contractantului (antreprenorului);
    c) fortei majore, recunoscuta de autoritatea legala, sau in alte situatii extreme, neimputabile si imprevizibile pentru contractant (antreprenor);
    d) influenta factorilor climatici care impiedica respectarea in executie a normelor si reglementarilor tehnice in vigoare, a prevederilor din caietele de sarcini;
    e) calamitati naturale recunoscute de autoritatea legala.
    Art. 5.9
    Decalarea termenului contractual va fi calculata luandu-se in considerare perioada de intrerupere sau de intarziere, cauzata de stanjenirea lucrarilor, adaugandu-se o durata suplimentara, apreciata de comun acord, pentru reintrarea in ritmul normal, precum si, daca este cazul, eventualele intarzieri provocate de intrarea neprevazuta intr-un sezon nefavorabil executarii lucrarilor de constructii.
    Art. 5.10
    La dispozitia scrisa a persoanei juridice achizitoare, contractantul (antreprenorul) va sista executia lucrarilor sau a unor parti din acestea, pe o durata si in modul in care persoana juridica achizitoare considera necesar. Pe timpul suspendarii, contractantul (antreprenorul) va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune persoana juridica achizitoare. Cheltuielile suplimentare generate de sistarea lucrarilor suportate de contractant (antreprenor) vor fi platite de persoana juridica achizitoare.
    Art. 5.11
    Daca motivele stanjenirii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

    CAP. 6
    Inceperea lucrarilor si intarzieri in executie

    Art. 6.1
    Lucrarile trebuie sa fie incepute la termenul stabilit in contract, derulate conform graficului general de realizare a lucrarilor si terminate la termenul stabilit. Termenele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera termene contractuale, daca au fost definite ca atare in conditiile speciale de contractare.
    Art. 6.2
    Contractantul (antreprenorul) trebuie sa notifice persoanei juridice achizitoare (investitorului) si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.
    Art. 6.3
    Daca santierul nu este dotat in mod corespunzator si suficient cu utilaje, schele, esafodaje, cofraje, materiale sau prefabricate sau daca forta de munca este insuficienta pentru a asigura ritmul convenit, persoana juridica achizitoare va cere contractantului (antreprenorului) sa ia masurile necesare pentru a se putea respecta termenul realizarii contractului.
    Art. 6.4
    Daca contractantul (antreprenorul) intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi indeplineste indatoririle prevazute la pct. 6.3, persoana juridica achizitoare este indreptatita sa-i fixeze contractantului (antreprenorului) un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.
    Art. 6.5
    Contractantul (antreprenorul) va prezenta, la cererea persoanei juridice achizitoare, dupa semnarea contractului, graficul de executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. Daca, dupa opinia persoanei juridice achizitoare, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de realizare a lucrarilor, la cererea persoanei juridice achizitoare, contractantul (antreprenorul) va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la termenul prevazut in contract.
    Prezentarea si aprobarea graficului revizuit nu il vor scuti pe contractant (antreprenor) de nici una dintre indatoririle contractuale.
    Art. 6.6
    Persoana juridica achizitoare va pune la dispozitie contractantului (antreprenorului) suprafata de teren libera de orice sarcini, necesara desfasurarii activitatii de santier. Daca contractantul (antreprenorul) constata intarzieri in preluarea terenului si suporta cheltuieli suplimentare din cauza persoanei juridice achizitoare, la cerere, persoana juridica achizitoare ii va acorda o prelungire a duratei de executie a lucrarilor si va acoperi cheltuielile suplimentare.
    Art. 6.7
    Persoana juridica achizitoare va suporta toate cheltuielile si taxele pentru dreptul de a utiliza temporar alte terenuri decat cele prevazute la art. 6.6, terenuri pentru lucrari provizorii si pentru accesul in santier.
    Art. 6.8
    Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa unuia dintre partenerii de contract, partea in culpa va plati celeilalte parti penalitati si despagubiri, care sunt stabilite in conditiile speciale de contractare.
    Penalizarea devine operanta in momentul in care partea in culpa a intrat in intarziere.
    Art. 6.9
    La terminarea lucrarilor, contractantul (antreprenorul) va notifica persoanei juridice achizitoare ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand convocarea comisiei de receptie. In baza acestei notificari, persoana juridica achizitoare convoaca comisia de receptie.
    Pe baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren, persoana juridica achizitoare va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta contractantului (antreprenorului), stabilindu-se si termenele necesare pentru terminare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a contractantului (antreprenorului), persoana juridica achizitoare va convoca comisia de receptie.
    Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile facute, persoana juridica achizitoare va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti din constructie, distincte fizic si functional.

    CAP. 7
    Remedieri in perioada de garantie

    Art. 7.1
    Perioada de garantie decurge de la data receptiei, la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala.
    Art. 7.2
    Contractantul (antreprenorul) are obligatia ca, in perioada de garantie, sa inlature toate defectiunile a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala sa, in urma unei notificari transmise de catre persoana juridica achizitoare.
    Art. 7.3
    Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor contractantului (antreprenorului), lucrarile fiind executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

    CAP. 8
    Modificari, suplimentari, omisiuni

    Art. 8.1
    Persoana juridica achizitoare va face modificari, cu respectarea prevederilor tehnice in vigoare, ale dimensiunilor, calitatii sau cantitatii lucrarilor sau ale unei parti a acestora, privind:
    a) marirea sau micsorarea cantitatii oricarei lucrari incluse in contract;
    b) renuntarea la o lucrare sau la o parte din lucrare;
    c) schimbarea caracterului sau a calitatii lucrarii;
    d) modificarea nivelurilor, pozitiilor si a dimensiunilor oricarei parti din lucrare;
    e) executarea de lucrari suplimentare de orice fel, necesare pentru terminarea obiectelor prevazute in contract.
    Nici o modificare nu va vicia sau nu va anula contractul, iar valoarea tuturor acestor modificari va fi luata in considerare la stabilirea valorii finale.
    Art. 8.2
    In cazul in care cantitatea de lucrari real executate in cadrul unui articol este diferita fata de cantitatea inscrisa in listele de cantitati de lucrari, plata lucrarilor va fi facuta la preturile unitare ferme, contractate.
    Art. 8.3
    In cazul in care apar lucrari suplimentare avizate de proiectant si de persoana juridica achizitoare pentru care contractul nu contine preturi unitare ferme, se vor aplica preturile unitare negociate, stabilite de comun acord de catre persoana juridica achizitoare si de contractant (antreprenor).
    Art. 8.4
    Daca in contract s-a prevazut ca persoana juridica achizitoare efectueaza unele servicii prin forte proprii, persoana juridica achizitoare va putea face scazaminte pentru serviciile facute contractantului (antreprenorului), convenite cu acesta.
    Art. 8.5
    Daca, prin modificarea proiectului sau prin dispozitia persoanei juridice achizitoare, se schimba conditiile in care s-au stabilit preturile in contract, trebuie sa se convina preturi noi, care sa tina seama de plusuri sau minusuri de costuri rezultate ca urmare a modificarilor. Noile preturi negociate trebuie sa fie convenite inainte de executarea lucrarilor.
    Art. 8.6
    Daca persoana juridica achizitoare cere o lucrare care nu este prevazuta in contract, contractantul (antreprenorul) are dreptul la o plata suplimentara. Contractantul (antreprenorul) trebuie sa-si ridice pretentiile in fata persoanei juridice achizitoare, convenind asupra pretului inainte de inceperea lucrarii respective.
    Pretul propus trebuie sa se alinieze modului si conditiilor in care s-au calculat preturile unitare ferme si sa contina toate cheltuielile ce urmeaza a fi suportate, inclusiv riscul.
    Art. 8.7
    Lucrarile executate de contractant (antreprenor), in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia persoanei juridice achizitoare, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o dispozitie expresa a persoanei juridice achizitoare, nu vor fi platite contractantului (antreprenorului). Contractantul (antreprenorul) trebuie sa inlature aceste lucrari intr-un termen stabilit cu persoana achizitoare (investitorul). De asemenea, el raspunde in fata persoanei juridice achizitoare de toate pagubele pe care le-a provocat acesteia. Aceste lucrari vor fi platite contractantului (antreprenorului) numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei persoanei juridice achizitoare, caz in care vor fi notificate imediat.

    CAP. 9
    Materiale, utilaje si echipamente necesare procesului tehnologic de executie, lucrari provizorii

    Art. 9.1
    La terminarea lucrarilor, contractantul (antreprenorul) va indeparta din santier toate utilajele de constructii si lucrarile provizorii, precum si orice materiale aprovizionate si nefolosite.
    Art. 9.2
    Persoana juridica achizitoare nu va fi raspunzatoare pentru avarierea sau pierderea utilajelor, a sculelor si dispozitivelor de constructii si a lucrarilor temporare, cu exceptia celor prevazute la cap. 14.
    Art. 9.3
    Inlocuirea oricarui material prevazut in contract cu altul similar se va face numai cu acordul scris al proiectantului si al persoanei juridice achizitoare.

    CAP. 10
    Masuratori

    Art. 10.1
    Contractantul (antreprenorul) isi va redacta facturile si situatiile de lucrari, respectand pozitia articolelor, codul si denumirea lor, precum si celelalte documente ale contractului. Caietele de masuratori (atasamentele), precum si alte documente necesare se vor factura in masura in care sunt doveditoare pentru pretentia anuntata.
    Prevederile din reglementarile tehnice privind modul de masurare a lucrarilor, precum si din documentele contractuale trebuie sa fie respectate. Pentru lucrarile executate care, datorita continuarii lor, nu vor putea fi evaluate cantitativ si calitativ, contractantul (antreprenorul) va solicita din timp proiectantului efectuarea de constatari in comun.

    CAP. 11
    Plati provizorii, plati finale

    Art. 11.1
    Persoana juridica achizitoare poate acorda contractantului (antreprenorului), la cererea acestuia, avansuri in conformitate cu prevederile legale. Termenul la care se va acorda avansul, procentul din valoarea contractului si modul de rambursare se stabilesc in conditii speciale de contractare.
    Art. 11.2
    Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea contractantului (antreprenorului), la valoarea lucrarilor executate conform contractului si in cel mai scurt timp cu putinta. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor.
    Din situatiile de lucrari provizorii persoana juridica achizitoare va putea face scazaminte pentru servicii facute contractantului (antreprenorului) si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decat in cazurile in care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
    Situatiile de plata provizorii se confirma in termenul stabilit prin conditiile speciale de contractare. Facturile corespunzatoare se platesc conform reglementarilor bancare.
    Platile partiale efectuate nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a contractantului (antreprenorului); ele nu se considera ca receptie de catre persoana juridica achizitoare a lucrarilor executate.
    Art. 11.3
    Platile vor fi efectuate, de regula, la intervale lunare.
    Art. 11.4
    Daca executia lucrarilor necesita importuri de materiale, utilaje sau echipamente si servicii aferente, o parte a platii ce urmeaza a fi facuta in cadrul contractului va fi efectuata in valuta. Conditiile de plata vor fi stabilite in conditii speciale de contractare.
    Art. 11.5
    Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre persoana juridica achizitoare.
    In cazul intarzierii achitarii facturilor cu mai mult de 30 de zile, situatia de plata se reactualizeaza cu indicele de actualizare a situatiei de plata, prevazut in conditiile speciale de contractare, corespunzator lunii expirate.
    Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
    Art. 11.6
    Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
    Art. 11.7
    Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate de persoana juridica achizitoare contractantului (antreprenorului) pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.
    Art. 11.8
    Garantia de buna executie se va restitui contractantului (antreprenorului), pe baza notificarii persoanei juridice achizitoare catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa eliberarea certificatului de receptie finala.

    CAP. 12
    Modificari de preturi

    Art. 12.1
    Pentru cazurile in care urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului, se vor face precizari in Conditii speciale de contractare (modelul nr. 35), privind modul de actualizare a valorii situatiilor de plata aferente lucrarilor executate.

    CAP. 13
    Subcontractori nominalizati

    Art. 13.1
    Specialistii si alte persoane juridice, angajati de antreprenor pentru a executa parti de lucrari sau servicii, care sunt nominalizati, selectionati si aprobati de persoana juridica achizitoare, sunt denumiti contractanti de specialitate (subcontractori) nominalizati.
    Art. 13.2
    Persoana juridica achizitoare nu poate obliga contractantul (antreprenorul) sa angajeze un contractant de specialitate (subcontractor) nominalizat fata de care acesta are obiectii justificate.
    Art. 13.3
    Contractantul de specialitate (subcontractorul) nominalizat se va angaja fata de contractant (antreprenor) cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul (antreprenorul) le are fata de persoana juridica achizitoare, conform conditiilor contractului.
    Contractantul de specialitate (subcontractorul) il va exonera si despagubi pe contractant (antreprenor) in legatura cu aceste obligatii, precum si pentru cererile, reclamatiile, daunele-interese, taxele si cheltuielile de orice fel care decurg sau apar in legatura cu acestea sau in legatura cu orice neindeplinire a obligatiilor si a responsabilitatilor contractuale.
    Art. 13.4
    Contractantul de specialitate (subcontractorul) nominalizat il va despagubi pe contractant (antreprenor) pentru orice neglijenta sau dauna produsa de angajatii sai prin folosirea utilajelor de constructii si a unor lucrari provizorii puse la dispozitie de contractant (antreprenor) pentru realizarea contractului.
    Art. 13.5
    Preturile pentru toate lucrarile executate, materialele, serviciile furnizate de un contractant de specialitate (subcontractor) nominalizat se vor include in contractul incheiat intre persoana juridica achizitoare si contractant (antreprenor).

    CAP. 14
    Riscuri speciale

    Art. 14.1
    Daca lucrarile permanente executate sau materialele si lucrarile provizorii sau oricare alte mijloace ale contractantului (antreprenorului), folosite in scopul executiei lucrarilor, vor suferi distrugeri sau avarii din cauze de forta majora (calamitati naturale, conflagratii, rebeliuni, revolutii) sau alte cauze ce nu puteau fi prevazute de contractant (antreprenor) si nici nu sunt imputabile acestuia, persoana juridica achizitoare il va despagubi pe contractant (antreprenor) pentru daunele produse.
    Art. 14.2
    In perioada de actiune a fortei majore, contractul va fi intrerupt, dar fara a se prejudicia drepturile celor doua parti.
    Art. 14.3
    Daca contractul este intrerupt, contractantul (antreprenorul) va fi platit de persoana juridica achizitoare pentru lucrarile executate inainte de intrerupere, plus costurile pentru materiale, confectii, fabricate si semifabricate, care au fost procurate de antreprenor pana la data intreruperii lucrarilor, inclusiv materialele si serviciile care au fost efectuate pe baza dispozitiilor scrise ale persoanei juridice achizitoare.

    CAP. 15
    Solutionarea litigiilor

    Art. 15.1
    Litigiile dintre parti sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania, conform legii.
    Art. 15.2
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre persoanele juridice pot fi solutionate si prin arbitraj, daca partile convin astfel. Arbitrii vor fi alesi de catre parti, de comun acord.
    Art. 15.3
    In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructii, procedurile de verificare, corectitudinea efectuarii probelor, privind utilajele de constructii folosite, fiecare parte poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie publica de cercetare-dezvoltare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.
    Art. 15.4
    Litigiile privind despagubirile rezultate in urma celor prevazute la art. 15.3 vor fi solutionate potrivit prevederilor art. 15.1 si 15.2.

    CAP. 16
    Rezilierea contractului

    Art. 16.1
    Contractantul (antreprenorul) poate cere rezilierea contractului, daca:
    a) persoana juridica achizitoare nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta il pune pe contractant (antreprenor) in situatia de a nu putea executa lucrarea;
    b) persoana juridica achizitoare nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;
    c) persoana juridica achizitoare este declarata in stare de faliment;
    d) persoana juridica achizitoare notifica contractantului (antreprenorului) ca, din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice, ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale.
    Art. 16.2
    Persoana juridica achizitoare (investitorul) poate cere rezilierea contractului, daca:
    a) contractantul (antreprenorul) a fost declarat in stare de faliment, se emite ordin de executare impotriva lui, intra in lichidare juridica in vederea fuzionarii sau are o ipoteca pe capital;
    b) contractantul (antreprenorul) a abandonat contractul;
    c) contractantul (antreprenorul) nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate in termenul stabilit prin conditiile speciale de contractare de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
    d) contractantul (antreprenorul) nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin conditiile speciale de contractare de la primirea dispozitiei scrise date de persoana juridica achizitoare;
    e) contractantul (antreprenorul) neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, desi a fost notificat de persoana juridica achizitoare;
    f) contractantul (antreprenorul) a dat in subantrepriza o parte din lucrari, fara avizul persoanei juridice achizitoare.
    Art. 16.3
    Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la art. 16.1 si 16.2 se va comunica in scris partii contractante, cu cel putin 15 zile lucratoare anterior datei solicitate de reziliere.
    Art. 16.4
    Persoana juridica achizitoare va convoca comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.
    Art. 16.5
    Persoana juridica achizitoare va avea aceleasi obligatii de plata prevazute in contract si, in plus, va plati contractantului (antreprenorului) suma corespunzatoare pierderilor sau daunelor aduse acestuia, care decurg in legatura sau ca urmare a acestei intreruperi si incetari a contractului.
    Art. 16.6
    In cazul rezilierii contractului, persoana juridica achizitoare va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, al utilajelor si al lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele pe care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte contractantul (antreprenorul), din vina caruia s-a reziliat contractul.
    Art. 16.7
    Plata garantiei de buna executie se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie (dupa efectuarea receptiei finale), cu exceptia cazurilor prevazute la art. 16.1 lit. c) si d).
    Art. 16.8
    Dupa rezilierea contractului, persoana juridica achizitoare poate continua executia lucrarilor, cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile de bunuri si investitii.

    CAP. 17
    Valuta si cursul de schimb

    Art. 17.1
    Pentru platile in valuta liber convertibila se va respecta legislatia in vigoare in Romania.

    CAP. 18
    Alte dispozitii contractuale

    Art. 18.1
    Toate certificatele, notificarile si dispozitiile scrise date de persoana juridica achizitoare conform conditiilor contractului vor fi expediate prin posta sau vor fi predate la sediul principal al contractantului (antreprenorului) ori la adresa indicata de catre acesta.
    Art. 18.2
    Toate notificarile care vor fi adresate persoanei juridice achizitoare sau consultantului, conform contractului, vor fi expediate prin posta sau vor fi predate la adresele stabilite in contract.
    Art. 18.3
    Orice schimbare de adresa va fi comunicata celeilalte parti.
    Art. 18.4
    Conditiile generale de contractare pot fi completate cu conditii suplimentare de contractare (prin introducerea de noi articole la capitolele existente) sau pot fi modificate prin conditii speciale de contractare (prin trimiteri la articolele din capitolele existente).

    PRECIZARI:
    Avand in vedere ca fiecare investitie are caracteristicile tehnice, economice, juridice, de amplasament etc. proprii, definirea completa a conditiilor de contractare se face prin includerea in documentele licitatiei a conditiilor suplimentare si speciale de contractare a lucrarilor care fac obiectul licitatiei publice.
    In caz de ambiguitati sau interpretari diferite, conditiile suplimentare si speciale de contractare prevaleaza asupra conditiilor generale de contractare.

    MODELUL Nr. 34

                    II. CONDITII SUPLIMENTARE DE CONTRACTARE

    Sunt prevederi contractuale suplimentare la conditiile generale de contractare si fac parte integranta din documentele licitatiei si din contract.
    Se elaboreaza de persoana juridica achizitoare si in ele se inscriu toate conditiile contractuale care nu sunt incluse in conditiile generale de contractare si care sunt, de regula, particulare fiecarei lucrari.
    Persoana juridica achizitoare va elabora (dupa caz), pe propria raspundere si in functie de necesitati, conditiile suplimentare de contractare, introducand noi articole in continuarea conditiilor generale de contractare.

    MODELUL Nr. 35

                III. CONDITII SPECIALE DE CONTRACTARE

    Sunt prevederi contractuale speciale, care modifica, completeaza sau anuleaza prevederile conditiilor generale de contractare si care fac parte integranta din documentele licitatiei si din contract.
    Persoana juridica achizitoare va elabora, pe propria raspundere si in functie de necesitati, conditiile speciale de contractare, prin trimiterea la articolele din conditiile generale de contractare.

    MODELUL Nr. 36 - ANUNT DE LICITATIE CU/FARA PRESELECTIE

    1. Persoana juridica achizitoare .................................
                                     (denumirea, adresa, telefon, fax)
    2. Obiectivul licitatiei ..................................................
                          (denumirea sintetica a obiectivului supus licitatiei)
    3. Termenul limita de depunere a documentelor de preselectie/de participare la licitatie este: ............................................................
                    (data si ora pana la care se pot depune, precum si locul)
    4. Documentele de preselectie/licitatie:
    ......................................................................... .
      (pret de procurare, moneda de cumparare, data si adresa de unde se pot
                                        procura)


    MODELUL Nr. 37 - INVITATIE DE PARTICIPARE LA LICITATIA PUBLICA RESTRANSA

    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE
    .............................
        (denumirea)

             Catre
                   ..................................................
                   (denumirea si adresa contractantului/ofertantului)

    Va invitam sa participati la licitatia executiei obiectivului .............. si va comunicam urmatoarele informatii:
    1. Organizatorul licitatiei ..........................................
                                 (denumirea, adresa, telefon, telefax)
    2. Documentele de organizare a licitatiei se pot procura de la ............
    ...........................................................................
    (adresa si data de unde se pot cumpara, pretul si moneda de cumparare etc.)
    3. Termenul limita de depunere a ofertelor
    ...........................................................................
    (adresa locului de depunere, data si ora limita pana la care se pot depune
                                     ofertele)
    4. Deschiderea licitatiei publice
    ...........................................................................
                     (data, ora si locul deschiderii ofertelor)

        Data transmiterii
       ...................

                     CONDUCEREA PERSOANEI JURIDICE ACHIZITOARE
                             ..........................
                               (semnatura autorizata)
                                        L.S.

    PRECIZARE:
    Invitatia se va transmite in scris, cu confirmare de primire.

    MODELUL Nr. 38 - CERTIFICAT DE LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI

    Camera de comert si industrie
    a judetului .................
    Oficiul registrului comertului
    Nr. ........ din .............


                        CERTIFICAT CONSTATATOR
privind inmatricularea la Oficiul registrului comertului si informatii privind bonitatea agentului economic

    In conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata in anul 1998,
    noi, oficiul registrului comertului de pe langa Camera de comert si industrie a judetului .......................
    1. Certificam prin prezenta ca agentul economic
............................................................................
                    (denumirea si adresa solicitantului)
este inmatriculat in registrul comertului sub nr. ......, cu un capital social de ...... mii lei si are urmatorul obiect de activitate din domeniul constructiilor .................... .
                (extras din statut)
    2. Pana la data de ......, la dosarul societatii comerciale nu s-au operat cereri de inscrieri de mentiuni, conform art. 21 din Legea nr. 26/1990, republicata, referitoare la hotararea de condamnare a agentului economic pentru fapte penale, punerea sub stare de interdictie, instituirea curatelei, declararea starii de faliment, daca a cedat contractul in favoarea altei persoane juridice, daca are hotarari judecatoresti definitive in defavoarea sa privind litigii contractuale ori rezilieri de contracte.

                           DIRECTOR,
                  ..........................
                    (semnatura autorizata)
                             L.S.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 34/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 34 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu