Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLGICE din 1996

NORME METODOLGICE din 1996

privind continutul cadru al proiectelor - pe faze de proiectare -, al documentelor de licitatie, al ofertelor si al contractelor pentru executia investitiilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 232 bis  din 26 septembrie 1996


SmartCity3

(Anexa la Ordinul comun MF - MLPAT nr. 1743/69/N/09.09.1996)

    CUPRINS

    CAPITOLUL I
    PREVEDERI GENERALE
    1. - PREGATIREA INVESTITIILOR DE CATRE PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR) IN VEDEREA REALIZARII INVESTITIEI
    2. - PROCEDURI DE ANGAJARE A PERSOANEI JURIDICE ACHIZITOARE (INVESTITOR) IN CONTRACTAREA EXECUTIEI INVESTITIILOR.
    2.1. - CONTRACTAREA EXECUTIEI INVESTITIILOR PRIN PROCEDURA LICITATIEI PUBLICE
    2.2. - CONTRACTAREA EXECUTIEI INVESTITIILOR PRIN CEREREA DE OFERTA DE PRET
    2.3. - CONTRACTAREA EXECUTIEI INVESTITIILOR PRIN PROCEDURA ACHIZITIEI DINTR-O SINGURA SURSA (INCREDINTARE DIRECTA)
    3. - PARTICIPAREA CONTRACTANTILOR (OFERTANTILOR) LA PROCEDURA DE ACHIZITIE
    4. - ADJUDECAREA CONTRACTULUI DE EXECUTIE A INVESTITIILOR
    5. - CONTRACTAREA EXECUTIEI INVESTITIILOR
    6. - DECONTAREA EXECUTIEI INVESTITIILOR
    CAPITOLUL II
    CONTINUTUL CADRU AL PROIECTELOR, PE FAZE DE PROIECTARE A INVESTITIILOR.
    1. - CONTINUTUL CADRU AL STUDIULUI DE PREFEZABILITATE
    2. - CONTINUTUL CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE
    3. - CONTINUTUL CADRU AL PROIECTULUI TEHNIC
    CAPITOLUL III
    CONTINUTUL CADRU AL DOCUMENTELOR DE LICITATIE.
    CAPITOLUL IV
    CONTINUTUL CADRU AL OFERTELOR
    CAPITOLUL V
    CONDITIILE GENERALE, SUPLIMENTARE SI SPECIALE DE CONTRACTARE
    - EXEMPLIFICARI.

    CAP. 1
    PREVEDERI GENERALE

    Prezentele norme sunt elaborate in baza art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, privind achizitiile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 281/1995.
    Aceste norme au in vedere prezentarea continutului documentelor de licitatie, al ofertelor, al contractelor pentru executia investitiilor, al documentelor pentru procedura achizitiei prin cerere de oferta de pret, si pentru procedura achizitiei dintr-o singura sursa (incredintarea directa a executiei investitiei), precum si a procedurii de lucru a comisiei de licitatie.
    Se prezinta totodata si continutul cadru al proiectelor, pe faze de proiectare a investitiilor - studiul de prefezabilitate, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic si caietele de sarcini aferente.
    Scopul acestor norme este de a asigura aplicarea unitara a principiilor si regulilor care stau la baza organizarii si desfasurarii licitatiilor publice, precum si a adjudecarii si contractarii executiei investitiilor.
    Normele metodologice se adreseaza, in egala masura, persoanelor juridice achizitoare (investitori), proiectantilor si potentialilor contractanti (ofertanti). Ele reprezinta, de asemenea, un ghid pentru activitatea specialistilor desemnati ca membri in comisiile de licitatie.
    Prin aplicarea acestor norme, in mod unitar, de catre toti factorii care concura si participa la achizitiile de investitii se asigura conditiile pentru respectarea principiului concurentei loiale, eliminarea tendintelor si manifestarilor care pot afecta loialitatea concurentei, eliminarea unor suspiciuni de favorizare sau de coruptie, prin asigurarea transparentei necesare, fara ca prin aceasta sa se aduca atingere dreptului contractantilor (ofertantilor) de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale.
    La elaborarea prezentelor norme s-au avut in vedere urmatoarele:
    - stadiul atins privind restructurarea economiei pe piata constructiilor in Romania;
    - experienta acumulata in ultimii 5 ani de aplicare a mecanismului de licitare - ofertare pentru contractarea executiei investitiilor;
    - propunerile facute privind imbunatatirea normelor metodologice de un mare numar de antreprenori, precum si de catre asociatiile profesionale si sindicatele din ramura constructiilor;
    - procedurile aplicate pe plan european si in mod special cele recomandate de principalele institutii financiare internationale - Banca Mondiala, Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare si Comisia de Integrare Europeana.
    Totodata s-au avut in vedere urmatoarele cerinte si principii:
    - simplificarea procedurii de analiza privind indeplinirea conditiilor de calificare si de selectie a contractantilor, in paralel cu cresterea exigentei;
    - praguri minimale de calificare pentru experienta generala exprimata in cifra medie anuala de afaceri realizata in ultimii 3 ani, pentru experienta in lucrari similare executate, cat si pentru capacitatea financiara, praguri ce sunt inscrise si in anuntul publicitar sau in invitatia de participare la licitatie;
    - indeplinirea conditiilor de calificare a contractantilor care este obligatorie pentru toate formele de contractare (prin licitatie, prin cerere de oferta de pret, sau prin incredintare directa);
    - selectia contractantilor sa se aplice numai in cazul formei de licitatie cu preselectie si cand numarul contractantilor declarati calificati este mai mare de 5;
    - pentru toate formele de licitatie adoptate, nu se mai cumuleaza punctajele obtinute la evaluarea contractantilor, cu punctajele obtinute la evaluarea ofertelor.
    Aplicarea acestui mod de punctaj conduce la adjudecarea ofertei declarata corespunzatoare si a carei valoare, de regula, este cea mai mica;
    - verificarea indeplinirii tuturor conditiilor de calificare si de selectie constituie o activitate distincta si anterioara analizei si evaluarii ofertelor.

    I.1. PREGATIREA INVESTITIILOR DE CATRE PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR) IN VEDEREA REALIZARII INVESTITIEI
    1.1. Pregatirea unei investitii in vederea executiei, necesita parcurgerea urmatoarelor etape:
    1.1.1. - Studiul de prefezabilitate
    Studiul de prefezabilitate reprezinta documentatia tehnico-economica prin care persoana juridica achizitoare fundamenteaza necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitie.
    Studiul de prefezabilitate se intocmeste de catre persoana juridica achizitoare si se aproba de catre conducerea acesteia.
    In cazul in care persoana juridica achizitoare nu poate elabora prin forte proprii studiul de prefezabilitate, acesta se va elabora cu sprijinul unor consultanti de specialitate, persoane fizice, angajate conform prevederilor legale. In cazul in care elaborarea studiului de prefezabilitate se contracteaza cu o persoana juridica de specialitate se vor aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 12/1993, republicata in anul 1995, contractul fiind de natura unui contract pentru prestari de servicii care contribuie la realizarea investitiei.
    Continutul cadru al studiului de prefezabilitate este conform Cap. II. 1.
    1.1.2. - Studiul de fezabilitate
    Studiul de fezabilitate reprezinta documentatia care cuprinde caracteristicile principale si indicatorii tehnico - economici ai investitiei, prin care trebuie sa se asigure utilizarea rationala si eficienta a cheltuielilor de capital si a cheltuielilor materiale pentru satisfacerea cerintelor economice si sociale din domeniul respectiv.
    Studiul de fezabilitate se elaboreaza de catre contractantul desemnat conform prevederilor Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea proiectarii investitiilor publice, aprobat prin H.G. nr. 727/1993.
    Aprobarea studiului de fezabilitate se face conform prevederilor legale si are in vedere asigurarea surselor de finantare.
    Continutul cadru al studiului de fezabilitate este conform Cap. II. 2.
    1.1.3 Proiectul tehnic si caietele de sarcini
    Proiectul tehnic si caietele de sarcini reprezinta documentatia scrisa si desenata pentru care se elibereaza autorizatia de construire si care face parte din documentele de licitatie, pe baza carora se intocmeste oferta.
    Continutul cadru al proiectului tehnic si al caietelor de sarcini este conform Cap. II. 3.
    1.1.4. Angajarea persoanei juridice achizitoare in etapa de contractare a executiei investitiei:
    - elaborarea documentelor de licitatie;
    - asigurarea surselor de finantare;
    - obtinerea autorizatiei de construire;
    - lansarea licitatiei;
    - desfasurarea licitatiei;
    - adjudecarea executiei investitiei in favoarea contractantului castigator;
    - incheierea contractului de executie;
    - deschiderea finantarii executiei;
    1.2. Cheltuielile privind elaborarea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate, inclusiv cele privind licitarea elaborarii studiului de fezabilitate (publicitatea instructiunile pentru ofertanti, onorariile si cheltuielile privind plata indemnizatiilor de deplasare, transport si cazarea delegatilor numiti in comisiile de licitatie pentru adjudecarea proiectarii investitiilor si care nu sunt angajati permanenti ai persoanei juridice achizitoare, precum si cheltuielile pentru obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor legale necesare la primele doua faze de proiectare), stabilite in conditiile legii, reprezinta cheltuieli ce intra in valoarea totala a devizului general al investitiei, acestea se finanteaza din fondurile bugetare prevazute la pozitia "Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii", din lista obiectivelor de investitii anexa la bugetul ordonatorului principal, aprobata potrivit legii.
    Celelalte cheltuieli privind elaborarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini si a detaliilor de executie, inclusiv cele privind licitarea executiei investitiilor (publicitatea, instructiunile pentru ofertanti, onorariile si cheltuielile privind plata indemnizatiilor de deplasare, transportul si cazarea persoanelor numite in comisiile de licitatie pentru adjudecarea executiei investitiilor si care nu sunt angajati permanenti ai persoanei juridice achizitoare), care deasemenea se cuprind in valoarea devizului general se finanteaza din fondurile bugetare prevazute la pozitia "Obiective de investitii noi", din lista obiectivelor de investitii anexa la bugetul ordonatorului principal, aprobata potrivit legii.
    1.3. Valoarea totala prevazuta in devizul general al investitiei, valabila la data emiterii acordului Ministerului Finantelor conform prevederilor Legii privind finantele publice, este confidentiala si se actualizeaza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.
    Actualizarea valorii totale a investitiei, inclusiv a valorilor esalonate pe ani, potrivit duratei de realizare aprobata, se face pe raspunderea persoanei juridice achizitoare in preturi valabile la data:
    1.3.1. - supunerii la aprobare a studiului de fezabilitate potrivit competentelor valorice stabilite de prevederile legale, dupa ce in prealabil valoarea totala actualizata a fost insusita de ordonatorul principal de credite.
    1.3.2. - intocmirii sau modificarii de catre ordonatorul principal de credite potrivit prevederilor legale a listei obiectivelor de investitii, anexa la bugetul de stat sau bugetul local, pentru obiectivele de investitii noi.
    In cazul obiectivelor de investitii in continuare, actualizarea valorii totale se determina ca suma a valorii lucrarilor ramase de executat pana la punerea in functiune a obiectivului de investitii actualizata cu preturile valabile la data respectiva si valoarea lucrarilor decontate pana la data actualizarii.
    1.3.3. - organizarii licitatiei sau dupa caz, a incredintarii directe, a executiei lucrarilor, potrivit prevederilor legale privind investitiile.
    Se interzice persoanei juridice achizitoare sa aprobe majorarea valorii totale a devizului general al investitiei, determinata de nerespectarea solutiilor tehnice si constructive sau de inlocuirea unor obiecte ce intra in componenta obiectivului de investitii al carui studiu de fezabilitate a fost aprobat potrivit competentelor valorice stabilite de prevederile legale.
    1.4. Proiectul tehnic si caietele de sarcini se elaboreaza pentru intregul obiectiv de investitii cu respectarea stricta a prevederilor acordului Ministerului Finantelor, si dupa caz a avizului Consiliului Interministerial emis la studiul de fezabilitate aprobat conform prevederilor legale.
    Se interzice ordonatorului de credite sa elaboreze si sa aprobe proiectul tehnic si caietele de sarcini, pe obiecte si lucrari sau pe parti din obiectele si lucrarile ce intra in componenta obiectivului de investitii pentru care s-a aprobat studiul de fezabilitate, conform prevederilor legale.
    In cazul in care unele obiecte din componenta obiectivului de investitie pot functiona independent, cu avizul prealabil al Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, persoana juridica achizitoare poate elabora proiectul tehnic si caietele de sarcini pentru aceste obiecte.
    1.5. Pentru prezentarea in mod unitar a listelor cu cantitati de lucrari si eliminarea situatiilor echivoce in definirea de catre proiectanti si interpretarea de catre contractanti a continutului acestor liste, precum si pentru asigurarea transparentei necesare privind modul de formare a preturilor in concordanta cu resursele necesare, este oportun stabilirea unui reper unitar de referinta.
    Acest reper unitar de referinta il constituie indicatoarele de norme de deviz seria 1981.
    1.6. In vederea reducerii volumului de documentatie la intocmirea de catre proiectant a listelor cu cantitatile de lucrari, se introduce in mod obligatoriu comasarea articolelor de deviz pe capitole de lucrari, corespunzator indicatoarelor normelor de deviz seria 1981. Aceste norme sunt orientative in ceea ce priveste structura operatiunilor tehnologice si a conditiilor tehnice si de masurare definite prin acestea.
    Consumurile de resurse prevazute in articolele de deviz nu sunt obligatorii pentru contractanti in elaborarea ofertelor.
    Contractantii au deplina libertate pentru a utiliza, la intocmirea ofertelor, propriile consumuri de resurse, cu conditia respectarii prevederilor din proiectul tehnic, a caietelor de sarcini si reglementarilor tehnice in vigoare, in mod special in ceea ce priveste calitatea lucrarilor.
    Modul de comasare aferent fiecarei liste cu cantitatile de lucrari se va descrie de catre proiectant in anexa, acesta fiind specific fiecarei lucrari in parte (conform MODEL ANEXA - DL 8).
    1.7. Listele cu cantitati de lucrari pentru C + M, vor fi elaborate pe fiecare obiect component al obiectivului de investitii, pe categorii de lucrari, corespunzator indicatoarelor normelor de deviz (terasamente, constructii, instalatii sanitare, instalatii electrice, instalatii ventilatie, izolatii, automatizari, telecomunicatii, montaje si utilaje, echipamente tehnologice, etc.).
    Articolele de lucrari vor fi comasate in cadrul listelor de cantitati, avand in vedere respectarea simultana, pe cat "posibil", a urmatoarelor conditii:
    - comasarea articolelor de deviz intr-un singur articol, sau in mai multe articole de lucrari, corespunzatoare aceluiasi capitol de lucrari;
    - articolul comasat sa reprezinte o activitate pentru realizarea careia resursele principale trebuie sa fie omogene ca natura;
    - articolul comasat sa reprezinte o activitate a carei desfasurare in timp sa se faca cu continuitate (sa nu fie intrerupta de necesitatea realizarii unei alte activitati distincte de aceasta).
    Prin natura omogena a principalelor resurse se intelege acelasi material preponderent, aceiasi meserie pentru forta de munca si natura utilajului conducator, aferente procesului tehnologic (excavatii, compactare, turnare, forare, ridicare, montaj, etc).
    Pentru licitatiile cu participare internationala, descrierea continutului articolelor comasate, nu se va face prin trimiteri la articolele de deviz, ci se va face prin descrierea detaliata a conditiilor tehnice, tehnologice, de masurare si de calitate.

    I.2. PROCEDURI DE ANGAJARE A PERSOANEI JURIDICE ACHIZITOARE (INVESTITOR) IN CONTRACTAREA EXECUTIEI INVESTITIILOR
    Pentru achizitiile de investitii se aplica prevederile Regulamentului aprobat prin H.G. nr. 592/1993, republicata in anul 1995.
    Procedurile de angajare a persoanei juridice achizitoare in vederea contractarii executiei investitiei sunt: prin licitatie publica; prin cerere de oferta de pret; prin achizitie dintr-o singura sursa (incredintare directa).
    De regula, adjudecarea achizitionarii utilajelor si echipamentelor tehnologice (cu montaj si independente), precum si a dotarilor incluse in devizul general din studiul de fezabilitate aprobat potrivit legii, se efectueaza o data cu adjudecarea prin licitatie a executiei lucrarilor de C + M, prin prevederea in documentele de licitatie a formei de contract "la cheie", caz in care contractantul are sarcina realizarii complete a investitiei, inclusiv punerea in functiune a acesteia.
    In cazurile in care conditiile tehnice si organizatorice nu permit aplicarea formei de contract "la cheie", pentru contractarea lucrarilor de C + M (inclusiv montajul utilajelor si echipamentelor tehnologice), se va adopta forma de contract "global" dupa cum urmeaza:
    - In situatia cand achizitionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice se face de catre persoana juridica achizitoare, in vederea punerii acestora la dispozitia antreprenorului general pentru montaj, se va aplica procedura de licitatie conform Regulamentului privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri si servicii aprobat prin H.G. nr. 63/1994, republicata in anul 1996.
    - Pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor, de natura utilajelor independente si a dotarilor, din categoria bunurilor, se va utiliza metodologia cu anexele aferente Regulamentului privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri si de servicii, aprobat prin H.G. nr. 63/1994, republicata in anul 1996.
    - In situatia in care investitia se imparte in obiecte distincte cu functionalitate independenta.
    Executia lucrarilor de reparatii pe baza de proiect (reparatii capitale) sau de consolidari, transformari, modernizari, extinderi, demolari si alte interventii determinate de actiuni accidentale la cladiri, constructii speciale, inclusiv instalatiile aferente acestora, precum si la alte constructii, se contracteaza aplicandu-se prevederile "Regulamentului aprobat prin H.G. nr. 592/1993, republicata in anul 1995 pentru achizitia de investitii, conform prevederilor art. 1.1, din Regulamentul privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri si servicii aprobat prin H.G. nr. 63/1994, republicata in 1996.
    Persoana juridica achizitoare poate proceda la lansarea licitatiei pentru ofertare, numai daca are asigurate fondurile necesare realizarii investitiei prin listele de investitii aprobate potrivit legii, precum si autorizatiile legale.
    Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza potrivit art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, republicata in anul 1995 si conduce la anularea procedurii respective de achizitie.
    In situatia in care se anuleaza licitatia ca urmare a unei documentatii de licitatie intocmita necorespunzator, contractantii participanti cu oferte, pot cere despagubiri pentru cheltuielile pe care le-au suportat pentru participarea la licitatie. Aceasta prevedere nu se aplica in cazul etapei I a licitatiei cu preselectie.

    I.2.1. CONTRACTAREA EXECUTIEI INVESTITIILOR PRIN PROCEDURA LICITATIEI PUBLICE
    Procedurile de licitatie publica sunt cele prevazute la art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, republicata in anul 1995.
    2.1.1. Persoana juridica achizitoare are obligatia ca anterior lansarii documentelor de licitatie (anuntul publicitar sau a invitatia de participare, in cazul licitatiilor publice restranse) sa le prezinte spre studiere la Ministerul Finantelor si la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in vederea eventualelor completari si modificari in conformitate cu prevederile art. 2.10 din Regulamentul privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor publice, aprobat prin H.G. nr. 592/1993, republicata.
    Propunerea de anunt publicitar sau dupa caz invitatia de participare la licitatie vor putea fi date publicitatii sau transmise contractantilor dupa avizarea documentatiei de licitatie.
    Se va prezenta in timp util pentru a fi studiate urmatoarele documente de licitatie:
    - anuntul publicitar (invitatia de participare);
    - actul prin care se certifica asigurarea fondurilor de finantare pentru primul an de executie;
    - documentul de aprobare a indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii;
    - copie dupa autorizatia de construire;
    - instructiunile pentru contractanti;
    - conditiile generale, suplimentare si speciale de contractare;
    - proiectul tehnic (descrierea lucrarilor, memorii tehnice de specialitate, listele de cantitati de lucrari, listele echipamentelor si utilajelor tehnologice cu montaj, adendumul privind structura de comasare a articolelor de lucrari, sau dupa caz structura analizelor speciale sau a articolelor modificate);
    - caietele de sarcini si principalele planse si piese desenate (plan de situatie, sectiuni transversale si longitudinale);
    - listele cu materialele, furniturile, echipamentele si utilajele tehnologice cu preturile aferente pe care persoana juridica achizitoare le pune la dispozitia contractantilor (preturi loco obiect sau loco depozit);
    - graficul general de realizare a investitiei;
    - calendarul de desfasurare a licitatiei.
    Calendarul va cuprinde termenele de punere in vanzare a documentelor de licitatie, data vizitarii santierului (daca este cazul), termenul limita de depunere a ofertelor, data deschiderii licitatiei, data programarii pentru luarea hotararii de adjudecare, data transmiterii comunicarilor, data solutionarii eventualelor contestatii, data convocarii contractantului castigator in vederea semnarii contractului, data semnarii contractului.
    Perioada cuprinsa intre termenul limita de depunere a ofertelor si cel al semnarii contractului, trebuie sa fie mai mica sau cel mult egala cu durata de valabilitate a ofertelor.
    In cazul in care se produc intarzieri fata de calendarul propus ca urmare a neadjudecarii la termenul prevazut datorita unor completari sau clarificari ale ofertelor sau ca urmare a contestatiilor admise, care pot conduce la reanalizarea ofertelor, se va solicita prelungirea termenului de valabilitate a ofertelor cu maxim 30 de zile, decalandu-se in mod corespunzator si calendarul.
    La intocmirea calendarului se va tine seama de faptul ca ziua comunicarii si ziua primirii raspunsului se exclud din calculul duratei exprimate in zile calendaristice.
    Documentele de licitatie vor fi studiate sub aspectul respectarii prevederilor din acordul Ministerului Finantelor, dupa caz al avizului Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte Sociale emise cu ocazia promovarii la aprobare a studiului de fezabilitate.
    Nerespectarea acestor prevederi conduce la nedeschiderea licitatiei, raspunderea pentru amanarea sau anularea licitatiei revenind persoanei juridice achizitoare.
    Documentele de licitatie pot fi modificate, cu avizul M.F. si M.L.P.A.T., ulterior punerii in vanzare catre contractanti, urmare a constatarii in cadrul analizei acestora de reprezentantii M.F. si M.L.P.A.T. desemnati in comisiile de licitatie, sau a unor sesizari din partea contractantilor care au cumparat documentele, a necesitatii completarii sau modificarii acestor documente in vederea respectarii prevederilor actelor normative care reglementeaza activitatea de licitatie.
    In aceasta situatie, persoana juridica achizitoare, urmare primirii in scris a acestor observatii facute de M.F. si M.L.P.A.T. cat si a celor primite de la contractanti, care urmare a analizei acestora sunt acceptate, are obligatia transmiterii in scris a completarilor sau modificarilor aduse documentelor de licitatie, tuturor contractantilor care au cumparat aceste documente, fara a indica sursa de la care s-au primit observatiile.
    In cazul in care aceste modificari conduc la imposibilitatea contractantilor de a intocmi ofertele in termenul stabilit in anuntul publicitar sau dupa caz in invitatiile de participare (situatie constatata de comisie sau sesizata de catre contractanti), persoana juridica achizitoare, de comun acord cu reprezentantii M.F. si M.L.P.A.T. in comisia de licitatie, vor decala termenul de depunere a ofertelor si implicit data de deschidere a licitatiei.
    Aceste noi termene vor fi comunicate in scris tuturor contractantilor.
    In cadrul activitatii de analiza a documentelor de licitatie, se vor urmari in principal urmatoarele:
    - daca documentatia este completa, potrivit prevederilor din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993, republicata in anul 1995.
    - existenta si corectitudinea textului anuntului publicitar sau dupa caz a invitatiilor de participare la licitatie;
    - existenta autorizatiei de construire;
    - existenta fondurilor necesare de finantare pentru primul an de executie;
    - respectarea regulilor si procedurilor de licitatie;
    - corespondenta intre proiectul tehnic si acordul M.F. emis in baza studiului de fezabilitate aprobat;
    - corectitudinea criteriilor de calificare si a punctajelor (adaptate la specificul lucrarilor licitate), necesare selectiei contractantilor si a evaluarii ofertelor;
    - corectitudinea intocmirii listelor de cantitati de lucrari, in concordanta cu caietul de sarcini si a solutiilor tehnice prevazute in studiul de fezabilitate aprobat;
    - existenta "modelelor anexa" privind modul de prezentare a ofertelor in conformitate cu prevederile din Normele Metodologice;
    - existenta conditiilor generale, speciale si suplimentare de contractare, in conformitate cu prevederile legale;
    - calendarul de desfasurare a licitatiei;
    - definirea in anuntul publicitar sau invitatia de participare la licitatie, de catre persoana juridica achizitoare naturii obiectelor ce se supun licitatiei. In cazurile speciale in care lucrarile nu pot fi definite ca similare cu cele cuprinse in Anexa nr. DL 11, se vor stabili principalele categorii de lucrari exprimate prin volume fizice, care sa constituie plafoane de calificare;
    - pe baza studiului de fezabilitate aprobat, in functie de natura, complexitatea si ponderea valorica a obiectelor componente, se vor inscrie in mod obligatoriu in instructiunile pentru ofertanti, in anuntul publicitar sau invitatia de participare la licitatie, plafoanele ce vor fi avute in vedere la evaluarea capacitatii experientei contractantilor, stabilite de persoana juridica achizitoare, cu acordul MF si MLPAT, astfel:
    * Plafonul valoric aferent cifrei de afaceri medie anuala realizata in ultimii 3 ani, numai din activitatea de C + M (reprezinta productia vanduta si reflectata in contul de profit si pierderi din bilantul incheiat la finele fiecarui an), trebuie sa fie  >/= 2 - 5 ori, decat valoarea medie anuala a obiectivului supus licitatiei si care este o rezultanta a raportului intre valoarea totala a obiectivului si durata de executie, inscrise in studiul de fezabilitate aprobat si actualizat.
    Acest plafon se va stabili corelat cu valoarea estimata a lucrarii si numarul de contractanti potentiali, pentru a nu restrange concurenta.
    * Plafonul valoric aferent unei lucrari similare ca natura si complexitate cu obiectivul supus licitatiei, terminata si receptionata in ultimii 5 ani, care trebuie sa fie >/= 2 0,5 - 0,7 din valoarea estimata actualizata a lucrarii supuse licitatiei, inscrisa in studiul de fezabilitate aprobat, in functie de complexitatea lucrarii.
    * Plafonul valoric aferent capacitatii financiare a contractantului, de a putea contracta noi lucrari (conform datelor din bilantul ultimului an incheiat sau din balanta de verificare a ultimului semestru incheiat), care trebuie sa fie in valoare egala cu cel putin valoarea de executie a lucrarii (conform studiului de fezabilitate aprobat si actualizat) supuse licitatiei, pentru o durata de minimum 3 luni de zile.
    Pentru actualizarea valorilor aferente cifrei de afaceri si a lucrarilor similare executate, se vor utiliza indicii preturilor de consum publicati de Comisia Nationala de Statistica la luna corespunzatoare cu 30 de zile anterior termenului limita de depunere a ofertelor.
    Pentru cifra de afaceri si lucrarile similare executate in strainatate, valoarea exprimata in valuta tarii respective se transforma in lei dupa urmatoarea procedura: valoarea anuala (valoarea anuala a lucrarii) realizata se transforma in lei pentru anul respectiv, prin inmultirea cu un curs mediu calculat ca suma a cursului valutar la 31.12 din anul respectiv si din anul precedent, impartita la doi, valoarea in lei astfel rezultata se actualizeaza conform precizarilor de la cap. I.4., pct. 4.9.1 C.
    Valoarea totala a studiului de fezabilitate aprobat, se actualizeaza la data intocmirii documentelor de licitatie, cu indicii preturilor de consum comunicati de Comisia Nationala de Statistica.
    Aceste plafoane au rolul de a califica contractantii in functie de volumul si complexitatea obiectivelor ce urmeaza a fi contractate. Aceste plafoane nu limiteaza concurenta, deoarece contractantii care nu indeplinesc aceste cerinte, pot participa ca asociati sau ca subantreprenori. In aceasta situatie plafoanele reprezinta 60%, 40%, 30%, si respectiv 25% dupa cum participa ca leader, partener asociat sau subantreprenor.
    2.1.2. Desemnarea reprezentantilor M.F. si M.L.P.A.T. in comisiile de licitatii se face:
    - pentru reprezentantii M.F., de catre Directia generala programe, investitii publice si expertizarea investitiilor publice, cu specialisti din cadrul acestei directii sau din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti;
    - pentru reprezentantii M.L.P.A.T., prin ordin al ministrului, la propunerea Directiei de licitatii si constructii.
    2.1.3. Este recomandabil a se utiliza forma de licitatie publica deschisa cu preselectie intrucat aceasta forma de licitatie creeaza posibilitatea selectarii celor mai capabili contractanti, pe baza documentelor de capabilitate tehnica, manageriala si financiara, efectuata in paralel cu faza de definitivare si aprobare a proiectului tehnic si a caietelor de sarcini. Se asigura totodata posibilitatea inceperii din timp, inainte de aprobarea bugetului, a activitatii de licitatie, situatie ce ar conduce la o programare si urmarire judicioasa a licitatiilor, cu implicatii pozitive in acest sens prin eliminarea varfului activitatii de licitatie din trimestrul II si III al anului.
    Preselectia are valabilitate 90 de zile, dupa care este necesara reconfirmarea conditiilor de calificare privind bonitatea firmei, situatia financiara, indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor - CAS si calitatea lucrarilor executate, dar preselectia nu poate fi prelungita mai mult de un an de zile.
    Etapa de preselectie se va lansa dupa aprobarea investitiei si comandarea elaborarii proiectului tehnic.
    Pentru investitiile de mica complexitate (lucrari obisnuite), care nu necesita un volum important privind listele de cantitati de lucrari si caiete de sarcini, se pot organiza licitatii publice deschise fara preselectie.
    La incadrarea lucrarilor in "obisnuite" sau "complexe", se vor avea in vedere urmatoarele:
    Lucrari obisnuite,
    - sunt obiectivele care au in componenta lor cel mult 4 obiecte, cu exceptia bransamentelor, a racordurilor si a organizarii de santier;
    - in cadrul fiecarui obiect trebuie sa fie cuprins un numar de cel mult 6 categorii de lucrari.
    Lucrari complexe,
    - lucrari care au mai mult de 4 obiecte, iar in cadrul fiecarui obiect sunt cuprinse, mai mult de 6 categorii de lucrari;
    - lucrari care cuprind si montaje de utilaje si echipamente tehnologice precum si achizitia acestora, deci reprezinta contracte "la cheie", indiferent de numarul obiectelor si categoriilor de lucrari din obiect;
    - in cazul licitatiilor cu participare internationala, indiferent de numarul obiectelor si numarul categoriilor de lucrari;
    - in cazul in care prin caietul de sarcini se solicita coparticiparea totala sau partiala la finantare si se prezinta si montajul financiar (conditii de finantare, valoare dobanda, termene de rambursare, perioada de gratie, conditii de restituire, etc);
    - Contractantii (ofertantii) pot participa la orice forma de licitatie, inclusiv la achizitiile dintr-o singura sursa (incredintare directa) numai daca indeplinesc toate conditiile de calificare prevazute in cap. I - art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, republicata in anul 1995.
    Pentru investitii publice, aceste conditii sunt detaliate si prezentate in Anexa - DL 1 din prezentele Norme Metodologice.
    - Conditiile de calificare trebuiesc indeplinite integral si in mod obligatoriu de contractanti pentru a fi calificati.
    - Contractantul este admis sa participe la procedura de licitatie publica in conditiile in care este declarat calificat.
    - Declararea calificarii se face de comisia de licitatie pe baza documentelor prezentate de catre contractant, prin aprecierea indeplinirii tuturor conditiilor de calificare susmentionate si care au fost nominalizate in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 12/1993, republicata in anul 1995.
    - Contractantul care nu intruneste una sau mai multe din conditiile de calificare este declarat "descalificat" si nu mai poate participa la procedura de licitatie publica pentru care s-a inscris si a depus documentele de ofertare (sau dupa caz documentele de preselectie pentru etapa I-a a licitatiei publice deschise cu preselectie).
    - Contractant, declarat calificat nu inseamna si contractant selectionat (conform prevederilor art. 8.5 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993, republicata in anul 1995).
    - Contractantul care a avut in ultimii 3 ani mai mult de 5 litigii contractuale finalizate in defavoarea sa, va fi declarat descalificat de catre comisia de licitatie.
    In situatia in care la licitatia publica deschisa fara preselectie numarul de contractantii calificati este mai mic de 2, iar la licitatia publica deschisa cu preselectie este mai mic de 3, licitatia se va reface.
    2.1.4. Avandu-se in vedere art. 9.13 si art. 9.14 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993, republicata in anul 1995, durata de valabilitate a ofertelor si a garantiei de participare la licitatie va fi de minimum 45 de zile calendaristice (de la termenul limita de depunere a ofertelor comunicat in scris prin documentele licitatiei).
    2.1.5. In anuntul publicitar sau in invitatia de participare la licitatie se va mentiona si data la care se pun in vanzare documentele de licitatie, data care se ia in consideratie pentru acordarea zilelor calendaristice minim necesare elaborarii ofertelor (si respectiv pentru stabilirea - termenului limita de depunere a ofertelor).
    2.1.6. In cazul rezilierii contractului privind executia lucrarilor, persoana juridica achizitoare va supune licitatiei publice restul cantitatilor de lucrari ramase de executat, conform prevederilor legale.
    2.1.7. Ofertele necastigatoare se restituie contractantilor: la cererea si pe cheltuiala acestora, dupa solutionarea eventualelor contestatii si odata cu restituirea garantiei de participare la licitatie.
    Investitorului ii revine obligatia si raspunderea pastrarii confidentialitatii in continuare a ofertelor.
    2.1.8. Nu se percep taxe de participare la licitatiile organizate pentru achizitia de investitii conform Ordonantei Guvernului nr. 12/1993, republicata in anul 1995.
    2.1.9. Persoana juridica achizitoare, prin instructiunile pentru ofertanti si prin conditiile speciale de contractare, va preciza daca valoarea lucrarilor poate fi actualizata sau nu in functie de evolutia indicelui preturilor si tarifelor pe parcursul executiei, conform prevederilor art. 9.23 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993, republicata in anul 1995.
    In cazul in care persoana juridica achizitoare accepta actualizarea valorii lucrarilor ca urmare a evolutiei indicelui preturilor si tarifelor, procedura de actualizare va fi precizata in conditiile speciale de contractare.
    2.1.10. Materialele si furniturile, puse la dispozitie de persoana juridica achizitoare cu preturile aferente, se includ in devizele oferta la Cap. "Cheltuieli directe".
    Acestea vor fi inscrise in mod explicit in documentele de licitatie pentru a putea fi preluate ca atare in oferte.
    2.1.11. Valoarea materialelor si furniturilor, puse la dispozitie de persoana juridica achizitoare, si inclusa in valoarea ofertei la cap. "Cheltuieli directe" , se va scadea ulterior din totalul general al ofertei, din punct de vedere strict financiar.
    Aceasta procedura se va aplica si pe parcursul executiei la decontarea lucrarilor executate.
    2.1.12. Utilajele si echipamentele tehnologice puse la dispozitie de catre persoana juridica achizitoare nu vor fi cuprinse in valoarea ofertei in cadrul listelor de utilaje si echipamente. Persoana juridica achizitoare va preciza conditiile de livrare, functie de care in devizul de montaj, contractantul va cuprinde transportul, ambalarea, depozitarea utilajelor si echipamentelor la locul de montaj.

    I.2.2. CONTRACTAREA EXECUTIEI INVESTITIILOR PRIN CERERE DE OFERTA DE PRET
    Pentru investitiile ale caror valori totale actualizate, estimate, nu depasesc cuantumul aprobat potrivit legislatiei in vigoare, persoana juridica achizitoare va aplica procedura cererii de oferta de pret conform prevederilor art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, republicata.
    In acest sens, persoana juridica achizitoare va cere oferte de pret de la cati mai multi contractanti, dar cel putin de la trei contractanti.
    Analiza ofertelor se face de catre o comisie de analiza, numita de persoana juridica achizitoare, formata din cel putin trei membrii, din componenta careia nu trebuie sa faca parte reprezentantii M.F. si M.L.P.A.T.
    Membrii comisiei analizeaza ofertele de pret, si propun persoanei juridice achizitoare oferta castigatoare.
    Contractul de achizitie va fi incheiat cu contractantul care a oferit cel mai scazut pret, cu conditia ca oferta sa fie declarata corespunzatoare si care indeplineste conditiile de calificare prevazute la art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993.
    Dosarul adjudecarii prin procedura cererii de oferta de pret va cuprinde:
    1. Documentul de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii.
    2. Actul prin care se certifica ca sunt asigurate fondurile necesare realizarii investitiei, aprobate potrivit prevederilor legale, precum si avizele, acordurile, autorizatiile legale inclusiv cea de construire.
    3. Procesul-verbal privind analiza efectuata de catre membrii comisiei, aprobat de persoana juridica achizitoare din care rezulta oferta castigatoare.
    4. Contractul incheiat de persoana juridica achizitoare cu contractantul ofertei castigatoare, cu elementele din oferta castigatoare si conditiile contractuale negociate si insusite.
    5. Constituirea de catre contractant a garantiei de buna executie reprezentand un cuantum cuprins intre 5 si 10% din valoarea ofertei castigatoare, in functie de complexitatea lucrarilor si nivelul de risc privind viciile ascunse.

    I.2.3. CONTRACTAREA EXECUTIEI INVESTITIILOR PRIN PROCEDURA ACHIZITIEI DINTR-O SINGURA SURSA (INCREDINTARE DIRECTA)
    In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 12/1993 (art. 16), republicata in anul 1995 si a Regulamentului aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 592/1993 (Cap. 4), achizitia dintr-o singura sursa (incredintare directa) a executiei investitiilor se practica cu titlu de exceptie, fiind admisa de prevederile legale susmentionate, pentru investitiile ale caror valori totale (cuprinse in devizul general aprobat si actualizat) depasesc cuantumul valoric aprobat potrivit legislatiei in vigoare.
    In vederea emiterii avizului comun al MF si MLPAT de incredintare directa (conform Art. 4.3 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993, persoana juridica achizitoare care utilizeaza aceasta metoda, va intocmi documentatia pentru achizitia dintr-o singura sursa cu argumentarea necesitatii incredintarii directe, ce va fi inaintata spre analiza la M.F. si la M.L.P.A.T. si care va cuprinde:
    1. Nota justificativa, aprobata de conducatorul persoanei juridice achizitoare si avizata de ordonatorul principal de credite privind incadrarea in circumstantele achizitiei dintr-o singura sursa.
    2. Informatiile generale despre lucrare:
    2.1. Nominalizarea lucrarii;
    2.2. Actul prin care se certifica asigurarea fondurilor de finantare;
    2.3. Autorizatia de construire.
    3. Documentele privind fundamentarea cererii de incredintare directa care sa ateste si sa certifice incadrarea solicitarii avizului de incredintare directa in circumstantele achizitiei dintr-o singura sursa.
    4. Procesul-verbal intocmit de catre persoana juridica achizitoare, privind indeplinirea de catre contractantul pentru care se solicita emiterea avizului de incredintare directa, a conditiilor de calificare prevazute la art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993.
    5. Procesul-verbal intocmit de catre persoana juridica achizitoare privind analiza si acceptarea ofertei prezentata de contractantul pentru care se solicita emiterea avizului de incredintare directa (oferta valorica, grafic de executie, conditii generale, speciale si suplimentare de contractare adaptate la specificul lucrarii).
    Nota justificativa inaintata de persoana juridica achizitoare impreuna cu documentele anexate la aceasta, vor fi analizate de personalul din cadrul M.F. si M.L.P.A.T., prin Directia generala programe investitii publice si expertizare investitii publice, respectiv Directia licitatii si Constructii.
    Dosarul achizitiei dintr-o singura sursa (incredintare directa) va cuprinde:
    - avizul comun M.F - M.L.P.A.T. privind incredintarea directa a executiei investitiei;
    - contractul incheiat de persoana juridica achizitoare cu contractantul caruia i s-a incredintat executia, cu elementele din oferta si conditiile contractuale negociate si insusite;
    - documentul prin care se certifica asigurarea fondurilor de finantare;
    - documentul de aprobare a indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii;
    - autorizatia de construire;
    - actul de constituire de catre contractant (ofertant) a garantiei de buna executie cuprinsa intre 5% si 10% din valoarea devizului oferta negociat.
    Pentru investitiile ale caror valori totale actualizate nu depasesc cuantumul valoric stabilit, potrivit prevederilor legale pentru care este obligatorie procedura achizitiei prin licitatie, dar care se incadreaza in circumstantele achizitiei dintr-o singura sursa, incredintarea contractului se va face fara avizul comun MF - MLPAT.
    In aceasta situatie, persoana juridica achizitoare va intocmi dosarul achizitiei dintr-o singura sursa, similar dosarului care se prezinta la MF si MLPAT pentru emiterea avizului de incredintare directa a obiectivului cu valori totale mai mari decat cuantumul aprobat, potrivit legislatiei in vigoare, dosar care este aprobat de conducerea persoanei juridice achizitoare si avizat de ordonatorul principal de credite, avand intreaga responsabilitate privind incadrarea in procedura achizitiei dintr-o singura sursa.
    Acest dosar se prezinta la banca in vederea finantarii.
    In cazurile de exceptie cand, la cererea fundamentata a persoanei juridice achizitoare, acesteia i se incredinteaza executia investitiei cu forte proprii, cu respectarea prevederilor legale, pentru achizitia bunurilor necesare executiei investitiei, persoana juridica achizitoare va respecta prevederile H.G. nr. 63/1994 de aprobare a Regulamentului privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri si de servicii.

    I.3. PARTICIPAREA CONTRACTANTILOR (OFERTANTILOR) LA PROCEDURA DE ACHIZITIE
    3.1. Contractanti pot participa la licitatia publica in calitate de antreprenor general (cu sau fara subantreprenori sau subantreprenori de specialitate) sau ca "asociati".
    3.2. Calitatea de antreprenor general se atesta numai in cazul in care acesta preia in executie cu forte proprii majoritatea lucrarilor contractate (50% din valoarea lucrarilor de C + M).
    3.3. In cazul asocierii, "liderul asociatiei" este acel asociat desemnat conform contractului de asociere si care preia in executie, cu forte proprii, ponderea cea mai mare din valoarea totala a lucrarilor supuse licitatiei.
    Contractul (conventia) de asociere se intocmeste in baza art. 33-34 din Legea nr. 15/1990 si conform MODEL ANEXA - DO 4.
    3.4. Subantreprenorul poate fi de aceeasi specialitate cu antreprenorul general sau poate fi subantreprenor de specialitate cu alta specialitate decat antreprenorul general.
    3.5. In cazul in care participa ca "antreprenor general", la stabilirea indeplinirii conditiilor de calificare, se vor lua in considerare documentele nominalizate si prezentate distinct pentru antreprenorul general si respectiv pentru subantreprenorii si/sau subantreprenorii de specialitate care au acceptat in scris participarea la licitatie.
    3.6. Pentru subantreprenorii care contracteaza individual peste 10% din valoarea lucrarii, acestia trebuie sa indeplineasca conditiile de calificare impuse antreprenorului general, intr-o pondere de minimum 25% din plafoanele aferente criteriilor de calificare stabilite pentru antreprenorul general.
    In cazul in care subantreprenorii declarati, contracteaza individual mai putin de 10% din valoarea lucrarii, acestia nu mai trebuie sa prezinte documente de calificare.
    3.7. La aprecierea prin punctaj, pentru selectia contractantilor pe baza criteriilor, de selectie prevazute in Anexa DL 2, se vor avea in vedere numai documentele prezentate de antreprenorul general si a subantreprenorilor declarati calificati.
    3.8. Pe durata contractarii si a derularii contractului de executie a lucrarilor, schimbarea subantreprenorilor si/sau a subantreprenorilor de specialitate se poate face, in mod exceptional, daca exista motive obiective si numai cu avizul prealabil al persoanei juridice achizitoare; in acest caz, persoana juridica achizitoare va proceda la verificarea indeplinirii de catre subantreprenorul propus, a acelorasi conditii de calificare care au fost avute in vedere initial.
    Contractantul care incredinteaza unor subcontractanti, executia unor categorii de lucrari cu incalcarea prevederilor prezentului articol, vor fi inscrisi potrivit legii pe lista de interdictie pentru a nu mai participa la achizitionarea executiei unor investitii, pe o perioada de 5 ani.
    3.9. In cazul asociatiei, la stabilirea calificarii se vor lua in considerare documentele care atesta calificarea, prezentate distinct de catre fiecare asociat.
    3.10. In cadrul asocierii, liderul asociatiei trebuie sa indeplineasca minim 60% din plafoanele aferente criteriilor de calificare stabilite, iar partenerii de asociere trebuie sa indeplineasca fiecare dupa cum urmeaza:
    - daca este un singur partener diferenta de minimum 40% din plafoanele aferente criteriilor de calificare;
    - daca sunt doi sau mai multi parteneri de asociere, acestia trebuie sa indeplineasca fiecare minim 30% din plafoanele criteriilor de calificare.
    3.11. Asociatii pot avea subantreprenori. In aceasta situatie, volumul de lucrari care se realizeaza prin forte proprii de catre asociati (fara subantreprenori) trebuie sa fie >/= 50% din valoarea totala a lucrarilor ce le revin ca asociati.
    3.12. Leaderul asociatiei va fi autorizat sa preia raspunderea si sa primeasca instructiuni de la persoana juridica achizitoare, in folosul tuturor partenerilor de asociatie.
    3.13. Contractul de executie incheiat cu persoana juridica achizitoare va fi semnat de toti asociatii. In acest sens, toti partenerii din asociatie vor fi responsabili in mod solidar pentru executia contractului in intregime si direct fiecare asociat pentru partea ce-i revine conform contractului de asociere.
    3.14. Decontarile cu persoana juridica achizitoare vor fi facute, conform contractului de asociere, separat, de fiecare asociat in parte pentru lucrarile la care este responsabil direct, cu avizul leaderului asociatiei.
    3.15. Pe durata contractarii si a derularii contractului de executie a lucrarilor, nu este permisa schimbarea asociatiilor.
    In cazul denuntarii unilaterale de catre un asociat a contractului de asociere, fara posibilitatea continuarii de catre ceilalti asociati a lucrarilor, aceasta poate constitui un motiv pentru persoana juridica achizitoare, de a rezilia contractul de executie, cu solicitarea de penalizari si daune-interese dupa caz, conform prevederilor contractuale si organizarea unei noi proceduri de achizitie in conformitate cu prevederile legale, pentru restul lucrarilor ramase de executat.
    In aceasta situatie se va intocmi un proces-verbal (act de constatare) intre persoana juridica achizitoare si asociati in care se va specifica stadiul realizarii lucrarilor, lucrarile ramase de executat, responsabilitatile in continuare ale asociatiei pentru lucrarile executate, obligatiile si raspunderile ramase de solutionat si modul lor de rezolvare intre cele doua parti.
    3.16. Formarea unei asociatii dupa preselectie si orice modificare in asocierea preselectionata trebuie aprobata in scris de catre comisia de licitatie, inainte de data limita de predare a documentelor de oferta, cu avizul prealabil al reprezentantilor MF si MLPAT in comisia de licitatie.
    Aceasta aprobare poate fi refuzata daca:
    - unii contractanti selectionati se retrag, iar cei ramasi nu intrunesc conditiile minime pentru asigurarea unei concurente;
    - nivelul de participare a fiecarui partener asociat sau structura asociatiei este schimbata substantial, neindeplinind conditiile de selectie;
    - noua asociatie nu este calificabila;
    - persoana juridica achizitoare considera ca poate rezulta o reducere importanta a concurentei (sub 5 contractanti).
    3.16.1. La etapa I-a de preselectie, asociatia prezinta o conventie de asociere in care se stabileste natura lucrarilor avute in vedere a se executa de fiecare asociat, iar leaderul urmeaza sa execute ponderea cea mai mare de lucrari.
    3.16.2. La etapa a II - a de ofertare, se prezinta contractul de asociere incheiat cu toti asociatii, din care trebuie sa rezulte categoriile de lucrari care se executa de fiecare asociat, sau partile fizice din obiect, precum si valoarea ce revine fiecarui asociat.
    3.16.3. In cazul asociatiei castigatoare, contractul de asociere va fi legalizat potrivit legii si va constitui parte integranta a contractului de antrepriza generala.
    3.17. Contractantii se pot prezenta la licitatie si in calitate de filiala, a unei societati comerciale, in acest caz, filiala trebuie sa aiba personalitate juridica conform prevederilor legale.
    Documentele de calificare si de selectie care se analizeaza sunt cele ale filialei ca persoana juridica contractanta si nu ale societatii fondatoare.
    In cazul in care filiala nu este persoana juridica conform prevederilor legale, nu poate participa la licitatie in calitate de persoana juridica contractanta.
    3.18. Trebuie respectat principiul independentei factorilor care participa la realizarea investitiilor (investitor, proiectant, executant, furnizor de utilaje si echipamente tehnologice, consultant, etc.), in conformitate cu prevederile legale (legea combaterii concurentei neloiale, legea concurentei, etc.).
    3.19. Indiferent de procedura de licitatie, contractantii care participa ca subantreprenori, nu pot participa simultan la aceiasi licitatie si ca antreprenori generali.
    Partenerii asociati la o licitatie nu pot participa simultan la aceiasi licitatie ca parteneri in alta asociatie sau ca antreprenor general sau subantreprenor.
    3.20. Societatea comerciala care presteaza activitate de proiectare si executie si este elaboratoarea proiectului tehnic pentru o investitie supusa licitatiei, nu poate fi declarata eligibila ca si contractant pentru executia investitiei pe care a proiectat-o.
    De asemenea societatile comerciale care participa la licitatii de utilaje si echipamente nu pot prezenta in oferta utilajele si echipamentele produse sub licenta celui care participa la elaborarea studiului de fezabilitate si/sau a proiectului tehnic.
    3.21. Regimul juridic al societatilor comerciale este dat de Registrul Comertului la care acestea sunt inregistrate ca persoane juridice independente.
    3.22. Societatile comerciale care au filiale, sucursale sau reprezentante care nu sunt persoane juridice pot incheia contracte numai prin societatea "mama" in aceasta situatie, daca o filiala, sucursala sau reprezentanta a intocmit proiectul tehnic, societatea "mama" nu poate participa la licitatii in calitate de executant.
    3.23. Toate informatiile, cuprinse in documentele din oferta, semnate si parafate de contractant, se intocmesc de acesta pe proprie raspundere. Comisia de licitatie isi rezerva dreptul de a verifica si valida informatiile transmise, folosind dreptul de a culege toate informatiile suplimentare necesare in acest scop.
    Comisia de licitatie este obligata sa pastreze confidentialitatea informatiilor transmise, de care ia cunostinta, in procesul de verificare si analiza a ofertelor.
    In cazul in care se constata ca unele date nu corespund realitatii, contractantul este eliminat din competitie si dupa caz, se vor aplica prevederile art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993.
    3.24. Consumurile specifice de resurse cuprinse in oferta si care au stat la baza analizelor de pret, raman nemodificate pe durata realizarii contractului.
    3.25. Consumul de resurse materiale, forta de munca, utilaje de constructii si transport sunt proprii fiecarui contractant.
    Prin aplicarea preturilor unitare, proprii fiecarui contractant, listele cu cantitati de lucrari devin devize oferta pe categorii de lucrari. Prin centralizarea acestor devize oferta, pe categorii de lucrari, rezulta devizele oferta pe obiecte si respectiv valoarea ofertei pe total obiectiv de investitii (in cazul mai multor obiecte).
    In preturile unitare aferente articolelor de lucrari, contractantul va include toate cheltuielile sale directe definite si constituite conform prezentelor norme.
    3.26. Listele de cantitati de lucrari si listele cu echipamente si utilaje tehnologice, cumparate de catre contractant, completate cu preturi unitare si valori reprezinta oferta de baza. In cazul in care nu sunt respectate articolele, cantitatile si unitatile de masura din liste, oferta va fi considerata necorespunzatoare si in consecinta va fi respinsa.
    3.27. Analizele de pret, corespunzatoare structurii articolelor comasate, cu preturile si tarifele unitare aferente reprezinta analize ale contractantului care nu insotesc oferta, ci se pastreaza pentru a fi puse la dispozitia comisiei de licitatie atunci cand aceasta le solicita.
    3.28. Devizul oferta pe categorii de lucrari este structurat pe cheltuieli directe si respectiv cheltuieli indirecte si profit (conform MODEL ANEXA - DLO 6).
    Contractantul declarat castigator, la contractare va prezenta in mod obligatoriu anexa DLO 6 Bis, pe aceleasi categorii de lucrari, structurata pe cheltuieli directe defalcate pe materiale, manopera, utilaje de constructii si transporturi si respectiv, cheltuieli indirecte si profit, in acelasi cuantum valoric prezentat in oferta prin anexa DLO 6.
    Aceasta defalcare are in vedere satisfacerea urmatoarelor cerinte:
    - posibilitatea determinarii coeficientilor de pondere ce intervin in aplicarea formulei polinomiale (tip FIDIC) de actualizare a valorii situatiilor de plata aferente activitatii de constructii montaj, pe durata de executie a lucrarilor contractate;
    - mentinerea la nivel fix, pe parcursul executiei lucrarilor, a ponderii privind cheltuielile indirecte si profitul inscrise in devizele - oferta pe categorii de lucrari.
    Cheltuielile directe sunt constituite din urmatoarele:
    - cheltuieli materiale in care se cuprinde valoarea materialelor calculate cu pretul de la producator, fara TVA, iar in cazul materialelor utilizate pentru investitii aprovizionate din import si taxele si comisionul vamal.
    - cheltuieli cu manopera in care se cuprinde manopera aferenta muncitorilor direct productivi si manopera aferenta manipularii materialelor, la care se adauga celelalte drepturi salariale stabilite in conditiile legii, precum si CAS, si contributia la fondul de somaj, aferente.
    - cheltuieli cu utilajele de constructii rezultate din orele de functionare si a tarifelor orare.
    - cheltuieli de transport care vor cuprinde transporturile auto, CF, naval, de la producator sau furnizor, dupa caz, a materialelor, prefabricatelor, confectiilor, etc, la depozitul intermediar, de la depozitul intermediar la locul de punere in opera in raza de actiune a mijloacelor de ridicat, precum si taxele aferente acestor transporturi, transporturile tehnologice daca nu sunt cuprinse in articole distincte (transport pamant, beton, mortar, moloz rezultat din demolari), transporturile cu utilajele de constructii de la baza de utilaje la punctul de lucru si retur.
    Cheltuielile indirecte sunt constituite din urmatoarele:
    - salariile de baza ale personalului de conducere, tehnic, economic, administrativ, si de alta specialitate, inclusiv salariile de baza ale maistrilor precum si a personalului de paza, alte drepturi salariale stabilite potrivit legii, precum si CAS si contributia la fondul de somaj aferent;
    - cheltuieli legate de deplasari, detasari si transferari ale personalului de mai sus;
    - cheltuieli privind micul utilaj de constructii, scule, dispozitive si celelalte obiecte de inventar in folosinta cu caracter de productie si uz gospodaresc;
    - cheltuieli administrativ-gospodaresti (furnituri si alte cheltuieli de birou legate de prelucrarea automata a datelor, carti, reviste, publicatii, cheltuieli PTTR, cazarmamente, etc.);
    - cheltuieli legate de transportul muncitorilor conform prevederilor legale si care nu sunt cuprinse in cheltuielile de organizare de santier;
    - amortizarea mijloacelor fixe de uz general (cladiri, instalatii ce deservesc cladirile, autoturisme, dotari si echipamentele de birou, inventar PSI, etc.), calculata potrivit normelor legale;
    - cheltuieli pentru cercetari, incercari, experiente, agrementari, studii, proiecte pentru nevoi proprii, inventii, inovatii, expertize, consultanta;
    - cheltuieli cu protectia muncii;
    - dobanzi bancare;
    - cheltuieli pentru intretinerea santierului si a instalatiilor provizorii de santier, a drumurilor provizorii din incinta santierului;
    - cheltuieli in legatura cu predarea lucrarilor la beneficiar (evacuarea materialelor neconsumate si a deseurilor, lucrari de curatenie, lucrari pentru masuratori si verificari, etc);
    - cheltuieli neimputabile pentru efectuarea remedierilor si refacerilor de lucrari cu vicii ascunse, aparute in perioada de garantie a lucrarilor;
    - contravaloarea primelor de asigurare in cazul cand conditiile speciale de contractare ce prevad obligativitatea asigurarii;
    - alte cheltuieli (transport obiecte de inventar si de interes general, cazarmament de la depozit la santier, cost apa necesara la baracamente, impozitul pe cladiri si prime de asigurare, taxe de circulatie, verificare AMC, chirii terenuri, rampe gari, curatire si evacuare zapada in cazuri normale, semne de circulatie si avertizare, deratizare si dezinsectie, trasare si topometrie, etc.);
    3.29. Cheltuielile privind organizarea de santier fac parte integranta din devizul oferta al contractantului si vor fi prezentate de catre acesta, in cadrul ofertei, ca un obiect distinct, cuprinzand si TVA.
    In organizarea de santier se cuprinde:
    - lucrarile pentru realizarea bazei de productie, a spatiilor de depozitare si conservare a materialelor, inclusiv a utilitatilor necesare pana la limita incintei terenurilor destinate pentru organizarea de santier;
    - lucrari si cheltuieli necesare pentru asigurarea satisfacerii necesitatilor social culturale ale personalului muncitor, chirii pentru spatii de cazare stabilite in conformitate cu prevederile legale, lucrari pentru asigurarea spatiilor de lucru a personalului de conducere tehnic, administratie, etc.;
    - amenajari si lucrari de organizare necesare la punctul de lucru;
    - transportul muncitorilor nelocalnici in conformitate cu prevederile legale.
    La oferta, contractantul va prezenta valoarea lucrarilor de organizare de santier, functie de organizarea tehnologica proprie, ca o suma forfetara, prezentand o lista a principalelor lucrari, obiecte si cheltuieli necesare organizarii de santier, in baza unui proiect propriu al sau.
    Contractantul castigator va prezenta pana la data stabilita pentru primirea ordinului de incepere al lucrarilor, devizele pe categorii de lucrari privind lucrarile de organizare de santier in limita maxima a sumei forfetare cuprinsa in oferta.
    Decontarea si actualizarea valorii situatiilor de lucrari aferente organizarii de santier conform ofertei adjudecate, se va face similar decontarii si actualizarii lucrarilor de baza.
    3.30. Preturile cu care vor fi intocmite devizele oferta sunt, numai, cele practicate de producatorii de resurse si respectiv prestatorii de servicii intr-un interval de timp de maxim 30 zile calendaristice anterior termenului limita de depunere a ofertelor. In cazul modificarii continutului documentelor licitatiilor in conditiile precizate in art. 6.5, 6.6 si 6.7 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993, persoana juridica achizitoare va analiza oportunitatea mentinerii datei comunicate si luate ca reper pentru preturi sau schimbarea acesteia, in concordanta cu modificarile intervenite.
    3.31. Toti contractantii au obligatia de a intocmi devizele oferta in preturi corespunzatoare perioadei precizate in documentele licitatiei.
    3.32. Oferta va fi insotita in mod obligatoriu de garantia de participare la licitatie, prin aceasta asigurandu-se garantarea ofertei.
    Aceasta garantie reprezinta 0,5% pana la maxim 1,5% din valoarea estimata a lucrarilor conform studiului de fezabilitate si se stabileste de persoana juridica achizitoare.
    Durata de valabilitate a ei trebuie sa acopere perioada de valabilitate a ofertei.
    Garantia de participare la licitatie poate fi constituita prin:
    - sume cash depuse la casieria persoanei juridice achizitoare contra unei chitante;
    - ordine de plata sau cecuri, acceptate de o banca;
    - scrisori de garantie bancara; acreditive sau alte forme stabilite de persoana juridica achizitoare prin documentele licitatiei.
    Acestea se vor depune separat, nefiind introduse in plicurile sigilate.
    Restituirea garantiei de participare la licitatie se face tuturor contractantilor declarati necastigatori, dupa incheierea contractului de executie cu contractantul caruia i s-a adjudecat lucrarea, sau dupa expirarea perioadei de valabilitate a ofertelor.
    3.33. Garantia de participare la licitatie, in cazul asocierii, poate fi constituita de catre fiecare asociat in cota parte de participare la asociere, sau integral de leaderul asociatiei.
    3.34. Garantia pentru buna executie a contractului, in cazul asocierii, in mod obligatoriu se va constitui proportional cu cota de participare la asociere.

    I.4. ADJUDECAREA CONTRACTULUI DE EXECUTIE A INVESTITIILOR
    4.1. Pentru licitatiile publice cu preselectie, in situatia in care un numar de pana la 5 contractanti, indeplinesc conditiile de calificare, prevazute in ANEXA - DL 1, nu se mai aplica criteriile de selectie prevazute in ANEXA - DL 2, contractantii respectivi fiind declarati calificati si pot participa cu oferte.
    In situatia in care numarul de contractanti calificati prin indeplinirea conditiilor din ANEXA - DL 1 este mai mare de 5, acestia vor fi selectionati pe baza criteriilor de selectie prevazute in ANEXA DL 2, astfel incat numarul celor selectionati sa fie de minimum 3.
    In etapa a II- a, de ofertare pot participa numai contractantii selectionati.
    Punctajul obtinut la etapa I-a de selectie nu se cumuleaza cu punctajul obtinut la etapa a II-a de evaluare a ofertelor.
    4. 2. Pentru licitatiile publice deschise fara preselectie, au dreptul de a participa cu oferte toti contractantii care au fost declarati calificati care au indeplinit conditiile din ANEXA - DL 1, fara a mai fi selectionati pe baza criteriilor de selectie prevazute in ANEXA - DL 2.
    4.3. Pentru licitatiile publice restranse, conditiile de calificare prevazute in ANEXA - DL 1 trebuie sa fie indeplinite de cel putin 3 contractanti, acestia avand dreptul de a participa cu oferta fara a mai fi selectionati pe baza criteriilor de selectie prevazute in ANEXA - DL 2.
    4.4. Pentru toate cazurile prevazute la punctele 4.1., 4.2. si 4.3., in actiunea de evaluare si departajare a contractantilor se au in vedere numai rezultatele obtinute prin aplicarea criteriilor si punctajelor aferente pentru evaluarea ofertelor, prevazute in ANEXA DL 3.
    4.5. In cazul procedurii de licitatie cu preselectie, contractantii nu sunt obligati sa participe la deschiderea documentelor de preselectie.
    4.6. Membrii comisiilor de licitatii au obligatia ca inainte de deschiderea ofertelor sa dea o declaratie privind angajamentul de a pastra confidentialitatea datelor din oferte, precum si ca nu se afla intr-una din situatiile prevazute in Legea combaterii concurentei neloiale fata de contractantii participanti la licitatie.
    4.7. Membrii comisiei de licitatie au obligatia sa verifice corectitudinea datelor inscrise in documentele de calificare si selectie prezentate de contractanti solicitand dupa caz informatii suplimentare conform art. 10.9 si 10.10 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993.
    4.8. In cazul in care se constata ca documentele de calificare si selectie au fost intocmite in mod voit eronat in scopul de a induce in eroare comisia de licitatie, aceasta fapta se considera ca este de natura unei infractiuni si se vor aplica prevederile art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993.
    4.9. Procedura de lucru a comisiei de licitatie.
    Comisia de licitatie raspunde de activitatea de deschidere, examinare, evaluare si adjudecare a ofertelor.
    4.9.1. Licitatie publica deschisa cu preselectie
    A. Etapa I - calificarea si selectia
    In aceasta etapa, comisia de licitatie analizeaza documentele de calificare si selectie, depuse de contractanti conform cerintelor investitorului prevazute in documentele de licitatie.
    Aprecierea calificarii contractantilor se face pe baza elementelor prezentate in Anexa - DL 1 de catre contractanti.
    Pentru a fi declarati calificati contractantii trebuie sa indeplineasca toate criteriile de calificare prevazute in Anexa - DL 1. Contractantul este admis sa participe la procedura de licitatie in conditiile in care este declarat calificat.
    Contractantul care nu intruneste una sau mai multe din conditiile de calificare este declarat "descalificat" fara a mai avea dreptul de a participa la procedura de licitatie publica pentru care s-a inscris si a depus documentele de preselectie, sau dupa caz, documentele de ofertare.
    La analiza indeplinirii de catre contractanti a criteriilor de calificare se au in vedere urmatoarele:
    a. - Capacitatea legala de a fi parte in contractul de achizitie.
    Se verifica existenta certificatului constatator prin care se certifica inmatricularea agentului economic la Oficiul Registrului Comertului, obiectul de activitate in domeniul constructiilor (investitiei supus licitatiei) si faptul ca la dosarul societatii nu sau operat cereri de inscriere de mentiuni conform art. 21 din Legea nr. 26/1990 referitoare la hotararea de condamnare a agentului economic pentru fapte penale, punerea sub stare de interdictie, instituirea curatelei, daca nu au cedat contracte in favoarea altor contractanti, declararea starii de faliment.
    Perioada de valabilitate a certificatului constatator este de 3 luni de la data emiterii si cu drept de participare la toate licitatiile ce se vor organiza in acest interval.
    b. - Indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat.
    Certificatele constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, se elibereaza de Ministerul Finantelor prin DGFPCFS, respectiv de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin DMPS, potrivit modelelor anexa DO 19 si DO 20, la cererea contractantului, prin care acesta afirma indeplinirea obligatiilor de plata.
    Perioada de valabilitate a certificatelor este de o luna de la data emiterii si cu drept de participare la toate licitatiile organizate in acest interval.
    In cazul in care contractantul are filiale sau sucursale in teritoriu, fara personalitate juridica si care participa la licitatii imputernicire in numele societatii "mama", certificatele de plata a impozitelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat se solicita si se elibereaza atat pentru societatea "mama", cat si pentru filiala sau sucursala participanta la licitatii, din care sa rezulte ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat.
    Impozitele, taxele si alte obligatii de plata pentru care s-au acordat facilitati la plata de catre organele competente, nu se considera plati restante in masura in care s-au respectat conditiile privind acordarea inlesnirilor.
    c. - Experienta generala in lucrari de C + M
    Pentru criteriul de calificare privind experienta generala, un contractant este declarat calificat, in situatia in care cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani este egala sau mai mare decat valoarea (plafonul) stabilita de investitor prin documentele de licitatie conform prevederilor de la cap. I.2.1.1. (precizata si in anuntul publicitar) sau pe perioada de la infiintare, daca aceasta perioada este mai mica de 3 ani.
    Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani, si care se prezinta de catre contractant in anexa cu informatiile generale, se refera numai la activitatea de C + M (fara productie industriala, prestari servicii si venituri din alte afaceri).
    Cifra medie anuala de afaceri aferenta activitatii de C + M inscrisa in anexa cu informatiile generale (MODEL ANEXA - DO 2) va fi actualizata de catre contractant la data stabilita de catre investitor prin documentele de licitatie.
    Pentru actualizarea valorilor cifrei de afaceri, se vor utiliza indicii preturilor de consum comunicati de Comisia Nationala de Statistica.
    Aceasta actualizare se va face pana la luna corespunzatoare celor 30 de zile anterioare termenului de depunere al ofertelor.
    Actualizarea cifrei de afaceri se va face utilizand indicii preturilor de consum corespunzator lunii decembrie a anului precedent si fata de luna decembrie a anului la care se face actualizarea, la care se va aplica a doua actualizare cu indicii preturilor de consum lunar de la ultimul an incheiat pana la luna anterioara datei la care s-a lansat licitatia prin anunt publicitar sau invitatie de participare la licitatie.
    Exemplu:
    - lansarea licitatiei - luna august 1995;
    - ultima luna inclusa in actualizare - iulie 1995;
      an 1992 - cifra de afaceri - 7000 mil. lei;
      an 1993 - cifra de afaceri - 12.000 mil. lei;
      an 1994 - cifra de afaceri - 15.000 mil. lei.
    - conform Buletin Statistic de Preturi:
      indice decembrie 1993 - pret de consum "TOTAL" = 395,5;
      indice decembrie 1994 - pret de consum "TOTAL" = 161,7;
      indice actualizare perioada decembrie 1994 - iulie 1995 = 111,5
    - cifra de afaceri a anului 1992 actualizata =
    = 7.000 x 395,5 x 161.7 x 111,5 = 49.910 mil. lei
              -----   -----   -----
               100     100     100
    - cifra de afaceri a anului 1993 actualizata =
    = 12.000 x 161.7 x 111,5 = 21.636 mil. lei
               -----   -----
                100     100

     - cifra de afaceri a anului 1994 actualizata =
     = 15.000 x 111,5 = 16.725 mil. lei
                -----
                 100

    Comisia de licitatie are sarcina verificarii corectitudinii datelor prezentate de catre contractant, solicitand in acest sens contractantului documente de confirmare.
    d. - Competenta tehnica in lucrari similare
    Pentru a fi declarat calificat un contractant trebuie sa fie prezinte, cel putin o lucrare terminata si receptionata similara ca natura si complexitate cu obiectivul supus licitatiei, cu incadrare in grupa sau subgrupa de lucrari similare precizata in documentele de licitatie si a carui valoare actualizata la data depunerii ofertei, este egala sau mai mare decat plafonul stabilit (conform prevederilor de la cap. I.2.1.1.), drept conditie de calificare in instructiunile pentru ofertanti si anuntul publicitar sau in invitatia de participare la licitatie si pentru care primeste minimum 50% din punctajul maxim aferent criteriului experienta similara.
    Consolidarile, transformarile, modernizarile si extinderile precum si reparatiile capitale la constructiile si instalatiile aferente se incadreaza la aceiasi grupa sau subgrupa corespunzatoare obiectivului.
    Exceptie de la grupele si subgrupele nominalizate (MODEL ANEXA - DL 11), fac lucrarile de specific si complexitate deosebita a caror similitudine cu lucrarea supusa licitatiei, se va face in mod distinct in documentatia de licitatie.
    Valoarea lucrarii se actualizeaza prin utilizarea indicilor preturilor de consum comunicati de Comisia Nationala de Statistica.
    Aceasta actualizare se va face pana la luna corespunzatoare celor 30 de zile anterioare termenului de depunere al ofertelor.
    Comisia de licitatie va analiza si verifica corectitudinea incadrarii lucrarii similare prezentate de catre contractant in grupa de lucrari similare, precum si a actualizarii si incadrarii valorii acesteia, in plafonul stabilit in instructiunile pentru ofertanti.
    Nu se vor lua in considerare valorile a mai multor lucrari similare, care prin insumare sa conduca la incadrarea in plafonul stabilit drept conditie de calificare.
    e. - Calitatea lucrarilor executate
    Pentru a fi declarat calificat un contractant trebuie sa indeplineasca conditia privind neinregistrarea simultana din vina exclusiva a lui, in ultimii 3 ani, de receptii respinse si accidente tehnice (conform ANEXA MODEL - DO 7).
    Perioada de valabilitate a "Aprecierii I.S.C.L.P.U.A.T." este de o luna de la data emiterii si cu drept de participare la toate licitatiile organizate in acest interval.
    f. - Personalul contractantului
    Se analizeaza:
    - certificatele de cazier judiciar eliberate de IGP cu cel mult 30 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor pentru managerii contractantului si prepusii lor implicati in mod direct in contractul de achizitie din care sa reiasa ca nu au fost condamnati in ultimii 5 ani pentru infractiunile prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 12/1993.
    - existenta declaratiei pe proprie raspundere a managerilor contractantului si prepusii lor, ca persoane fizice, din care sa rezulte ca nu sunt incompatibile cu prevederile Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale.
    - indeplinirea conditiilor de specialitate, de vechime si de conducere a unor lucrari similare executate, impuse ca plafoane minime pentru calificare si anume:
    - sef santier
      - vechime in specialitate de minimum 10 ani;
      - numarul de lucrari similare executate in calitate de conducator de minimum o lucrare;
    - sef santier adjunct;
      - vechime in specialitate de minimum 8 ani;
      - numarul de lucrari similare executate in calitate de conducator de minimum o lucrare;
    - responsabilul tehnic cu executia atestat
      - vechimea in specialitate de minimum 8 ani;
    - Analiza calificarii de catre comisia de licitatie are in vedere datele si informatiile inscrise de contractanti in MODEL ANEXA - DO 8, MODEL ANEXA - DO 9 (curriculum vitae), fisa model DO 18, privind numarul de lucrari similare executate in calitate de conducator, rezultatele obtinute, modul cum au condus executia lucrarii (recomandari de la beneficiari), etc.
    g. - Asigurarea tehnica
    Se vor analiza datele prezentate de contractant, in MODEL ANEXA - DO 10, privind propunerea acestuia de asigurare a principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de productie, laboratoare, pe care le considera necesare executiei lucrarilor aferente investitiei supuse licitatiei si modul cum acestea vor fi asigurate (din dotare proprie si/sau de la sau de la subantreprenori sau terti, situatie in care se vor prezenta conventiile de asigurare sau propuneri de contracte de asigurare).
    Se considera calificat acel contractant, care prin asigurarea tehnica propusa si prezentata, conduce la confirmarea existentei unei capacitati privind dotarea tehnica si tehnologica care sa sustina executia lucrarii supusa licitatiei.
    h. - Siguranta in desfasurarea actiunilor proprii
    - Pentru subantreprenorii declarati de antreprenorul general conform MODEL ANEXA - DO 5, si care urmare acceptului, acestia preiau in subantrepriza lucrari, se vor respecta prevederile de la cap. I.3. pct. 3.5. si 3.6.
    - In cazul conventiei de asociere, la stabilirea calificarii se vor avea in vedere prevederile de la cap. I.3. pct. 3.9; 3.10; 3.11.
    i. - Situatia financiara
    - Pe baza datelor si informatiilor prezentate de catre contractant privind bonitatea financiara, (conform bilanturilor incheiate pe ultimii 3 ani), se are in vedere indeplinirea de catre contractant a urmatorilor indicatori (din bilantul ultimului an incheiat) si pentru care primeste minimum 50% din punctajul maxim aferent criteriului bonitate financiara:
        Lpg >/= 100%
        Sp  >/=  30%
        Rpb >    0
    in care:
                                              Active circulante
    Lpg = lichiditate patrimoniala globala = ------------------- x 100
                                               Datorii curente

                                       Capital propriu
    Sp = Solvabilitate patrimoniala = ----------------- x 100
                                         Total pasiv

                                   Profitul brut
    Rpb = Rata profitului brut = ----------------- x 100
                                  Cifra de afaceri

    - Se verifica existenta capacitatii financiare a contractantului de a putea contracta noi lucrari, in valoare egala cu cel putin valoarea de executie a lucrarii (conform studiului de fezabilitate aprobat si actualizat) supuse licitatiei pentru o durata de minimum 3 luni de zile, valoare (plafon) prezentata in instructiunile pentru ofertanti si in anuntul publicitar si/sau invitatia de participare la licitatie si stabilita conform prevederilor de la cap. I.2.1.1.
    Capacitatea financiara Cf se determina dupa formula:
    Cf = Vr x Fr + Lcn + Dp - Vlce
    Vr = viteza de rotatie anuala a fondului de rulment calculata pe baza datelor din bilantul ultimului an incheiat sau din balanta de verificare a ultimului semestru incheiat, definita ca raport intre veniturile din exploatare si fondul de rulment aferent exercitiului financiar exprimat in cicluri pe an.
    Viteza de rotatie obtinuta la semestru se va extrapola pe un an, prin inmultirea cu doi.
    Fr = fondul de rulment calculat pe baza datelor din bilantul ultimului an incheiat sau din balanta de verificare a ultimului semestru incheiat, definit ca diferenta intre activele circulante si obligatii, exprimat in mil. lei.
    Lcn = linia de credit neconsumata la data prezentarii ofertei, confirmata de catre banca.
    Dp = depozite bancare ale contractantului la data prezentarii ofertei, cu confirmari din partea bancilor.
    Vlce = valoarea actualizata a lucrarilor rest de executat, la data prezentarii ofertei aferente lucrarilor in curs de executie si a lucrarilor noi conform contractelor incheiate si a celor in curs de a se incheia ca urmare a castigarii unor licitatii sau avize de incredintare directa (MODEL ANEXA - DO 6 pentru urmatoarele 12 luni.
    Pentru actualizare se vor utiliza indicii preturilor de consum comunicati de Comisia Nationala de Statistica.
    j. - Reputatia contractantului
    - Se vor analiza documentele prezentate de contractant privind litigiile contractuale in ultimii 3 ani, din activitatea de C + M si hotararea judecatoreasca privind solutionarea litigiului, urmarindu-se ca un contractant, pentru a fi declarat calificat sa nu aiba un numar mai mare de 5 hotarari judecatoresti solutionate in defavoarea sa.
    k. - Evidenta speciala
    - Se constata daca contractantul este nominalizat in lista de evidenta speciala conform art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, republicata in 1995, privind interdictia unui contractant de a intra intr-un contract de achizitie publica.
    La procedura de preselectie, contractantii care au indeplinit conditiile de calificare vor fi selectionati conform prevederilor de la cap. I.4 pct. 4.2.
    Vor fi selectionati contractantii care indeplinesc simultan urmatoarele doua conditii:
    - obtinerea punctajului minim (cel putin 50% din punctajul maxim) la fiecare din criteriile experienta similara, asigurare calitate si bonitate financiara;
    - obtinerea unui punctaj total aferent tuturor celor 5 criterii, de minim 30 puncte (60% din punctajul maxim al tuturor criteriilor de selectie prevazute in ANEXA - DL 2 ).
    Pentru aplicarea in mod unitar de catre membrii comisiei de licitatie a criteriilor pentru selectie, cuprinse in ANEXA - DL 2, se va proceda astfel:
    Pentru evaluarea "experientei similare", pe baza datelor si informatiilor prezentate de contractanti in fisa MODEL ANEXA - DO 18 (pentru lucrari similare executate si a caror valoare totala actualizata a fiecarei lucrari in parte depaseste valoarea precizata in instructiunile pentru ofertanti drept conditie de calificare), se are in vedere determinarea unui coeficient K, in care:

        ä valorilor actualizate aferente lucrarilor similare
          realizate cuprinse in fisele model anexa - DO 18
    K = ----------------------------------------------------
          valoarea plafonului aferent unei lucrari similare,
          stabilit in documentele licitatiei

    - pentru K1 = 1 se acorda punctajul minim, Pmin. = 10 puncte;
    - pentru K2 >/= 2, se acorda punctajul maxim P2 = Pmax = 15 puncte;
    - pentru Ki cuprins in intervalul 1 - 2, se acorda punctajul Pi = Ki x 10;
    - la analiza si prevederea in calcul a ä valorilor lucrarilor similare executate, prezentate de contractant se va avea in vedere corespondenta incadrarii acestora in grupa de lucrari similare prevazuta in instructiunile pentru contractanti (corespunzator ANEXA - DL 11);
    Pentru evaluarea "asigurarii calitatii", pe baza datelor si informatiilor prezentate de contractanti in FISA DE APRECIERE MODEL ANEXA - DO 7, eliberata de I.S.C.L.P.U.A.T., se are in vedere situatia in care se afla contractantul, privind inregistrarea din vina exclusiva a acestuia, a cazurilor urmatoare:
    - Pentru inregistrarea cu cazuri de neconformitati sau defecte din vina exclusiva a constructorului care au condus la refaceri partiale sau totale de lucrari, contractantul se depuncteaza cu 1-2 puncte;
    * Pentru cazurile in care neconformitatile au afectat lucrarile de consolidare a terenului de fundare, a fundatiilor si a structurii de rezistenta, depunctarea va fi de 2 puncte;
    - Pentru inregistrarea cu cazuri de accidente tehnice din vina exclusiva a contractantului, prin incalcarea normelor tehnice si a legislatiei in vigoare privind calitatea lucrarilor, contractantul se depuncteaza cu 4 puncte;
    - Pentru inregistrarea cu cazuri de respingeri sau amanari de receptii preliminare din vina exclusiva a contractantului, acesta se depuncteaza cu 4 puncte.
    Conditia obligatorie de calificare este obtinerea unui punctaj minimum de 50% din punctajul maxim acordat criteriului "asigurarea calitatii".
    Pentru evaluarea "asigurarii cu personal" pe baza datelor si informatiilor prezentate de contractanti, conform MODEL ANEXA - DO 8 si MODEL ANEXA - DO 18, se are in vedere numai conducerea executiei lucrarii care face obiectul licitatiei compusa din: sef santier, sef santier adjunct, responsabil tehnic cu executia.
    - Punctajul acordat de comisia de licitatie va fi in functie de datele inscrise in curriculum vitae (MODEL ANEXA - DO 9) prezentat de acestia, privind numarul de lucrari similare executate, ce rezultate au obtinut si cum au condus executia lucrarii (recomandari si aprecieri de la investitori) etc.
    Pentru evaluarea "asigurarii tehnice", pe baza datelor si informatiilor prezentate de contractanti conform MODEL ANEXA - DO 10 se are in vedere gradul de asigurare prin dotare proprie sau conventii, a principalelor utilaje necesare executiei lucrarii, a laboratoarelor necesare asigurarii calitatii executiei in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini, precum si dupa caz a dotarii cu baze de productie, ateliere, depozite, etc. in apropierea obiectivului de investitie supus licitatiei.
    - Functie de cele prezentate de catre contractant punctajul care se acorda este de 1 - 5 puncte.
    Pentru evaluarea "situatiei financiare", pe baza datelor si informatiilor prezentate de contractanti, conform MODEL ANEXA - DO 11, se are in vedere modul de indeplinire si evolutia pe ultimii ani a indicatorilor de bonitate financiara astfel:
----------------------------------------------------------------------------
Nr. |Indicatorul  | % de      |Punctaj| % de      |Punctaj|% de     |Punctaj
crt.| economic    |indeplinire| maxim |indeplinire| maxim |indeplinire|maxim
    |             |           |acordat|           |acordat|         |acordat
----|-------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-----
 1  |    Lpg      | 100 - 200 |   2   |   > 200   |   3   |   > 200   |   3
    |(lichiditate |           |       |           |       |           |
    |patrimoniala |           |       |           |       |           |
    |globala)     |           |       |           |       |           |
----|-------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-----
 2  |    Sp       |  30 - 50  |   2   |  50 - 70  |   4   |  70 - 100 |   6
    |(solvabilitate           |       |           |       |           |
    |patrimoniala)|           |       |           |       |           |
----|-------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-----
 3  |    Rpb      |     > 0   |   1   |     > 0   |   1   |     > 0   |   1
    |(Rata        |           |       |           |       |           |
    |profitului   |           |       |           |       |           |
    |brut)        |           |       |           |       |           |
----|-------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-----
    |    TOTAL    |           |   5   |           |   8   |           |  10
----------------------------------------------------------------------------

    Precizari:
    Corespunzator evolutiei pe ultimii 3 ani a indicatorilor, se procedeaza astfel:
    - pentru evolutie in crestere, se inscrie valoarea cea mai mare;
    - pentru evolutie in descrestere, se inscrie valoarea cea mai mica;
    - pentru evolutie oscilanta se inscrie valoarea cea mai mica pentru a avea acoperire.
    Pentru contractantii care participa la licitatia publica in calitate de antreprenor general (cu sau fara subantreprenori), sau ca asociati, se va avea in vedere urmatoarele:
    - In cazul in care participa ca antreprenor general:
    * La aprecierea prin punctaj a capabilitatii pe baza criteriilor de selectie, se vor avea in vedere documentele prezentate de antreprenorul general, iar pentru criteriile de asigurare tehnica si asigurare cu personal si documentele prezentate de subantreprenori (daca este cazul).
    - In cazul in care participa ca asociati:
    * La aprecierea prin punctaj a capabilitatii pe baza criteriilor de selectie, se vor avea in vedere documentele prezentate de fiecare asociat, facandu-se media ponderata (aritmetica) a punctajelor totale obtinute de fiecare asociat (pondere care tine cont de participarea fiecarui asociat la realizarea valorii ofertei).
    Pentru criteriile de selectie pentru care nu se precizeaza in mod expres o procedura de aplicare a sistemului de apreciere prin punctaj, in vederea acordarii unor punctaje echilibrate, se considera ca acceptabila o dispersie a punctajelor acordate in limita de +/- 10% din punctajul mediu acordat de membrii comisiilor de licitatie pentru fiecare din criteriile respective.
    Presedintele comisiei de licitatie, la centralizarea pe criterii a punctajelor, atunci cand constata o dispersie a punctajelor acordate peste limita de +/- 10% din punctajul mediu acordat la criteriul respectiv, va solicita membrilor comisiei de licitatie reanalizarea punctajelor acordate, procedandu-se in prealabil la clarificarea si reanalizarea documentelor de ofertare prezentate de contractanti.
    Pentru etapa I-a de calificare si selectie, la deschiderea plicurilor, comisia de licitatie va intocmi un proces-verbal de deschidere, iar dupa analiza documentelor de calificare si selectie, un proces-verbal cu elemente curente, privind contractantii care indeplinesc conditiile de calificare si contractantii selectionati conform precizarilor de mai sus.

    B. Etapa a II - a - evaluarea ofertelor
    In aceasta etapa se analizeaza ofertele depuse de contractantii calificati si selectionati in etapa I.
    Aprecierea asupra ofertelor se face conform criteriilor de evaluare si punctaj prevazute in ANEXA - DL 3.
    Pentru acordarea punctajelor aferente ofertelor depuse, comisia de licitatie va proceda la examinarea si clarificarea eventualelor situatii in care fiecare oferta raspunde sau nu cerintelor prevazute in documentele licitatiei, (evaluarea valorica a listelor de cantitati de lucrari, a echipamentelor si utilajelor tehnologice in conformitate cu specificatiile tehnice din documentele de licitatie).
    Punctajul pentru criteriul "valoarea ofertei" se calculeaza astfel:
    - Pentru valoarea cea mai mica ofertata (Vmin), dintre ofertele declarate corespunzatoare de catre comisia de licitatie (care raspund cerintelor prevazute in documentele licitatiei), se acorda punctajul maxim aferent criteriului respectiv, conform punctajului prevazut in documentele de licitatie.
    - Pentru alta valoare ofertata (Vn), dintre ofertele declarate corespunzatoare, se acorda punctajul astfel:
          Vmin
    Pn = ------ x Pmax
           Vn
    - Pentru ofertele ale caror valori totale sau partiale sunt considerate anormal de scazute, comisia de licitatie va solicita in scris contractantilor detalii privind elementele de constituire a ofertei pe care le considera relevante inclusiv analizele de pret ale articolelor comasate si le va verifica tinand cont de explicatiile primite, procedand in mod corespunzator.
    Ofertele subevaluate se resping ca fiind necorespunzatoare conform art. 10.9 si 10.10 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993, republicata in 1995.
    Punctajul pentru criteriul "durata de executie" a obiectivului de investitii se calculeaza astfel:
    - Criteriul durata de executie a lucrarii ofertata se puncteaza in limitele 0 - 10 puncte, prin diminuarea corespunzatoare a punctajului la criteriul valoarea ofertei, aceasta in functie de interesele investitorului, corelate cu posibilitati de finantare a lucrarii.
    - Pentru durata cea mai mica ofertata (Dmin), se acorda punctajul maxim aferent criteriului respectiv, prevazut in documentele de licitatii.
    - Pentru alta durata de executie a lucrarii ofertata (Dn), se acorda punctajul astfel:
           Dmin
    Pn = -------- x Pmax
           Dn
    La acordarea punctajului pentru acest criteriu atunci cand este prevazut in criteriile de evaluare din documentele licitatiei se va avea in vedere durata minima si durata maxima admisa pentru realizarea investitiei supusa licitatiei, precizate de persoana juridica achizitoare in documentele de licitatie.
    Pentru obiectivele de investitii a caror finantare se asigura integral sau in completare de la bugetul de stat, bugetele locale, din fondurile speciale extrabugetare si din credite externe garantate sau contractate direct de stat, criteriul "durata de executie", nu se puncteaza.
    Facilitatile prezentate conform MODEL ANEXA - DO 17, cuantificate valoric si care sunt considerate de comisia de licitatie ca oportune pentru obiectivul de investitie supus licitatiei publice, vor fi scazute din valoarea ofertei, iar la valoarea rezultata se aplica punctajul prevazut pentru criteriul "valoarea ofertei".
    Criteriile de selectie (3 si 4 din ANEXA - DL 3):
    - "performantele si competitivitatea echipamentelor si utilajelor tehnologice cu montaj si independente"
    - "asigurarea service-lui si a pieselor de schimb"
    Punctajele pentru criteriile de mai sus se acorda atunci cand ele sunt prevazute in criteriile de evaluare din documentele de licitatie, functie de propunerile concrete si efectele benefice ale acestora asupra obiectivului de investitie supus licitatiei publice si care sunt suplimentare fata de cerintele impuse de persoana juridica achizitoare prin documentele licitatiei si se regasesc in oferta depusa.
    - Pentru situatia in care nu este necesar sa se puncteze cele doua criterii mentionate la alineatul de mai sus, persoana juridica achizitoare va redistribui punctele pentru valoarea ofertei si/sau pentru durata de executie a obiectivului de investitii in functie de importanta acestora pentru realizarea investitiei.
    In situatia cand singurul criteriu de evaluare al ofertei este valoarea acesteia, oferta supusa adjudecarii este oferta cu valoarea cea mai mica si declarata corespunzatoare conform cerintelor prevazute in documentatia de licitatie.
    Cronologic o licitatie se desfasoara astfel:
    La data stabilita de catre persoana juridica achizitoare, se face deschiderea publica a ofertelor.
    Cu ocazia deschiderii licitatiei se vor avea in vedere urmatoarele:
    De regula vor participa toti membrii comisiei de licitatie si toti contractanti prin reprezentatii imputerniciti ai acestora.
    In caz de neparticipare a unor membrii ai comisiei de licitatie, din cauze obiective, numarul minim trebuie sa fie de 2/3 din numarul membrilor comisiei in care sa fie inclusi unul din reprezentantii MF sau MLPAT si al persoanei juridice achizitoare.
    Inainte de deschiderea ofertelor persoana juridica achizitoare are obligativitatea de a comunica contractantilor care au prezentat oferte, componenta comisiei de licitatie precizandu-se functia si locul de munca a membrilor comisiei.
    Deasemenea va comunica contractantilor participanti si numele reprezentantului imputernicit din partea ARACO, care are dreptul de a participa la deschiderea licitatiei, in calitate de invitat.
    La deschiderea licitatiei, presedintele comisiei de licitatie va face o serie de precizari, intreband firmele contractante:
    - daca au depus garantia de participare la licitatie si cu ce acte;
    - daca preturile din oferta sunt cele la data solicitata de persoana juridica achizitoare prin instructiunile pentru contractanti (ziua, luna, anul);
    - daca documentele de licitatie, au fost complete, clare si daca contractantii au sau nu obiectiuni privind documentele de licitatie si asupra modului de organizare al licitatiei;
    - daca toti contractantii au luat cunostinta de conditiile de calificare si de criteriile de evaluare a ofertelor care vor sta la baza adjudecarii executiei obiectivului supus licitatiei, precum si de punctajele aferente.
    Pentru toate aceste precizari se va lua acceptul tuturor contractantilor, iar in caz ca sunt obiectiuni sau probleme ce trebuiesc clarificate, acestea se vor rezolva in conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin H.G. nr. 592/1993, republicata in 1995. Functie de modul de rezolvare a acestor obiectiuni se va trece (sau nu) la deschiderea ofertelor.
    In caz ca un contractant nu s-a prezentat la deschiderea licitatiei, comisia de licitatie, cu acceptul celorlalti contractanti ca martori, poate proceda la deschiderea ofertei respective, cu precizarea in procesul-verbal ca acel contractant nu mai poate face contestatie asupra modului de deschidere al licitatiei.
    Se trece apoi la prezentarea principalelor date din oferte (valoarea ofertei, durata de executie, facilitatile financiare, perioada de valabilitate a ofertei), care se fac publice si se prezinta la un loc vizibil pentru toti contractantii.
    In situatia in care se constata ca unele oferte sunt incomplete avand unele lipsuri, altele decat valoarea, durata de executie, facilitati financiare, comisia va stabili un termen (data, locul de depunere) pana la care contractantii respectivi vor face completarile necesare, in caz contrar ofertele respective vor fi respinse, ca necorespunzatoare cerintelor documentelor de licitatie.
    Toate aceste date prezentate din oferte, se vor trece in procesul verbal de deschidere a licitatiei, care va fi semnat de membrii comisiei de licitatie si toti contractantii participanti, carora li se va inmana cate un exemplar din procesul verbal.
    Datele dezvaluite din continutul ofertelor (altele decat valoarea, durata de executie, facilitati) raman confidentiale in cadrul comisiei de licitatie.
    Dupa deschiderea licitatiei, membrii comisiei de licitatie vor proceda la examinarea, evaluarea, compararea ofertelor si adjudecarea ofertei castigatoare.
    In cadrul examinarii, evaluarii si compararii ofertelor, comisia va analiza dupa caz urmatoarele:
    - valoarea lucrarilor din devizele oferta, duratele de executie, graficul de executie, performantele echipamentelor, facilitatile financiare oferite, etc.
    Pe baza examinarii ofertelor prezentate, comisia va proceda la respingerea (daca este cazul) a ofertelor necorespunzatoare, cu respectarea prevederilor art. 10.9 si 10.10 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993, republicata in anul 1995.
    Pentru ofertele ramase in competitie, se trece la evaluarea acestora pe baza criteriilor de evaluare si de punctaj (conform ANEXEI DL 3) inscrise in documentele de licitatie.
    La acordarea punctajului, se va avea in vedere prevederile de la cap. I.4. pct. 4.2. si anume ca punctajul obtinut in etapa I-a de selectie, nu se cumuleaza cu punctajul obtinut in etapa a II-a.
    Oferta care prin insumarea punctajelor membrilor comisiei, a obtinut maximum de puncte, se supune votului membrilor comisiei in conformitate cu art. 12.3 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993, republicata in anul 1995.
    Membrii comisiei de licitatie, care nu sunt de acord cu hotararea de adjudecare a ofertei, va preciza in scris, anexat la hotarare, motivele de divergenta.
    Dupa stabilirea ofertei castigatoare comisia de licitatie intocmeste si semneaza hotararea de adjudecare care va cuprinde elementele din MODEL ANEXA - DL 15.
    4.9.2. Licitatia publica deschisa fara preselectie si licitatia publica restransa
    Pentru aceste forme de licitatie publica, atat procedura de calificare a contractantilor cat si cea de evaluare a ofertelor (efectuate intr-o singura etapa), este similara cu cea de la licitatia publica deschisa cu preselectie, respectandu-se prevederile de la cap. I.4. pct. 4.3.; 4.4.; 4.5.
    4.10. Dupa adjudecarea executiei investitiei supusa licitatiei, persoana juridica achizitoare va comunica in scris contractantului castigator (conform MODEL ANEXA - DL 10) cat si celorlalti contractanti rezultatul licitatiei, prezentand sintetic motivele pentru care oferta lor nu a fost adjudecata, in conformitate cu prevederile art. 3.3. alin. 9 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993, republicata in anul 1995.
    4.11. In cazul cand se inregistreaza contestatii se vor aplica prevederile art. 21, 22 si 23 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, republicata in anul 1995 si art. 12.4 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993, republicata in 1995.

    I.5. CONTRACTAREA EXECUTIEI INVESTITIILOR
    5.1. Contractul se incheie intre parti, in interiorul termenului de valabilitate al ofertei.
    Locul unde se semneaza contractul este la sediul persoanei juridice achizitoare.
    Persoana juridica achizitoare trebuie sa invite contractantul in scris, mentionand data si ora semnarii acestuia.
    La data si ora stabilita pentru semnarea contractului, contractantul trebuie sa aiba garantia de buna executie constituita conform clauzelor contractuale.
    5.2. Nu se permit negocieri ale elementelor din oferta adjudecata, cu ocazia semnarii contractului.
    Contractul, clauzele speciale, suplimentare si generale de contractare se semneaza pagina cu pagina.
    Contractul se incheie in doua exemplare, ambele avand aceeasi valabilitate juridica.
    5.3. In cadrul contractelor incheiate cu contractanti straini contractul se incheie in limba de referinta stabilita, insotit de o traducere in limba romana, confirmata de un traducator atestat.
    In conditiile speciale de contractare se va mentiona care este versiunea care prevaleaza in caz de litigii.
    5.4. Contractul trebuie sa aiba numar si data de inregistrare la sediul persoanei juridice achizitoare.
    5.5. Contractantul caruia i s-a incredintat executia lucrarilor urmare unei proceduri de licitatie, inainte de semnarea contractului are obligatia de a obtine garantarea din partea unei banci, a sumei care reprezinta garantia de buna executie a contractului. Suma pentru care va garanta banca este cea rezultata din aplicarea procentului stabilit de persoana juridica achizitoare la valoarea contractului adjudecat.
    5.6. Partile convin asupra modului de constituire a sumei stabilita pentru garantia de buna executie, respectiv prin retineri succesive din plata cuvenita prin facturile partiale (situatii de plata lunare) conform celor stabilite in conditiile contractuale.
    5.7. Garantarea din partea unei banci agreata in prealabil de investitor pentru suma care reprezinta valoarea garantiei de buna executie are in vedere deschiderea de catre contractant a unui cont la aceasta banca si se confirma prin scrisoare de garantie bancara pentru buna executie.
    Valoarea depunerii pentru deschiderea contului este stabilita de catre banca, iar pe parcursul executiei, persoana juridica achizitoare va alimenta acest cont (prin retineri succesive din situatiile de plata lunare), astfel incat la terminarea lucrarii, garantia sa fie constituita in cuantumul prevazut in contract (procent din valoarea executata). Obligativitatea constituirii garantiei de buna executie se refera la dovada din partea bancii ca va garanta contractantul pentru suma stabilita drept garantie de buna executie si ca a fost deschis de catre contractant contul in care se va depune, esalonat, potrivit conditiilor contractuale de catre persoana juridica achizitoare, a sumei care reprezinta garantia de buna executie.
    5.8. Garantia de buna executie este de minimum 5% pana la maximum 10% din valoarea lucrarilor in functie de complexitate si riscuri de a avea vicii ascunse si se constituie prin deschiderea in numele contractantului a unui cont special de garantii, inchis pentru contractant dar deschis pentru persoana juridica achizitoare.
    In acest cont contractantul trebuie sa vireze o prima suma de constituire care de obicei sa reprezinte minimum 1% din valoarea contractului.
    Sarcina de alimentare acestui cont revine persoanei juridice achizitoare, prin retineri succesive din situatiile de plata lunare, a unui procent stabilit prin contractul de antrepriza.
    Acest cont este la dispozitia bancii si va fi purtator de dobanda in favoarea contractantului.
    Nivelul dobanzii va fi stabilit prin negociere intre banca si contractant in functie de durata de pastrare a acestui cont.
    Pe aceasta baza banca va emite o scrisoare de garantie bancara neconditionata de buna executie in favoarea persoanei juridice achizitoare pentru sumele constituite in contul respectiv.
    Pe baza acestei scrisori persoana juridica achizitoare poate apela la cererea sa motivata, fara acceptul contractantului, la retragerea unor sume din cont pentru nerealizarea calitativa a unor lucrari, sau neefectuarea remedierilor dispuse sau a unor vicii ascunse.
    Restituirea garantiei de buna executie se poate face partial in procent de 50% pana la maximum 70% din valoarea garantiei de buna executie in cazul in care in procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nu sunt inscrise remedieri si completari de efectuat in sarcina contractantului, iar riscul pentru vicii ascunse este minim.
    Restul de 30% pana la 50% din garantia de buna executie constituita, ramane in cont la dispozitia persoanei juridice achizitoare, pana la receptia finala care se va restitui pe baza procesului verbal de receptie finala.
    5.9. Precizarile de mai sus se refera la contractele incheiate ca urmare a achizitiilor de investitii, potrivit cap. I.2.1; I.2.2; I.2.3.
    5.10. Despagubirile pentru intarziere prevazute la art. 6.8 din conditiile speciale de contractare sunt cuprinse in prevederile de la pct. 7 si 8 din ANEXA - DO 16 la formularul de oferta.
    5.11. Procentele de penalizari pentru fiecare zi de intarziere din valoarea lucrarilor nerealizate, cumulata, nu pot depasi plafonul stabilit la pct. 8 din ANEXA - DO 16.
    5.12. Plafonul exprimat procentual astfel, este prevazut valoric la pct. 6.8 din conditiile speciale de contractare.
    5.13. Peste acest plafon exista posibilitatea rezilierii contractului si suportarea de catre contractant si a altor daune produse persoanei juridice achizitoare din nerealizarea la termen a contractului.
    5.14. Pentru intarzieri care sunt din cauza persoanei juridice achizitoare (intarzieri privind ordinul de incepere a lucrarilor, neasigurarea cu continuitate a finantarii, schimbarea unor solutii pe parcursul executiei, neasigurarea in termen a unor utilaje si echipamente precum si eventualitatea unor accidente subterane si alte neprevazute in proiect) se va recunoaste decalarea termenului prin acte aditionale la contract.
    5.15. Pentru intarzieri cauzate in exclusivitate din vina contractantului se vor aplica penalitatile stabilite in conditiile speciale de contractare pentru fiecare zi intarziere aplicate la valoarea lucrarilor executate.
    5.16. Pentru intarzierea decontarii lucrarilor real executate peste termenele stabilite prin conditiile speciale de contractare persoana juridica achizitoare va suporta penalitati pentru fiecare zi intarziere egala cu dobanda curenta (la vedere) practicata de B.R.D., aplicata valorilor nedecontate.
    Aceasta prevedere este limitata pentru valorile programate a fi realizate in fiecare luna in corelare cu graficul de executie fizic si valoric prezentat in oferta si care face parte integranta din contract.
    Pentru valorile realizate peste graficul valoric de finantare nu se vor pretinde penalizari privind intarzierea platilor.
    5.17. Dupa constituirea partiala a garantiei de buna executie si prezentarea scrisorii de garantie bancara de buna executie, in vederea semnarii contractului se pot negocia in baza art. 12.6, alin. 2 din H.G. nr. 592/1993, pentru definitivarea conditiilor speciale de contractare, listele cu principalele materiale, utilaje si mijloace de transport, ce vor intra in calculul indicilor din formula de actualizare a valorii situatiilor de plata partiale.
    Deasemenea se va definitiva in conditiile speciale de contractare, modul de restituire partiala a garantiei de buna executie dupa receptia la terminarea lucrarilor.
    Se va definitiva de asemenea graficul de executie a lucrarilor, cu termene intermediare, precum si graficul de finantare pe luni si trimestre, corelat cu graficul de executie.
    Nu se admit negocieri privind valoarea ofertei, durata de executie, precum si toate celelalte elemente cuprinse in Anexele DO 15 si DO 16, la oferta.
    Dosarul privind deschiderea finantarii executiei obiectivului de investitii va cuprinde in mod obligatoriu hotararea de adjudecare a comisiei de licitatie, contractul incheiat conform prevederilor hotararii de adjudecare si a datelor si elementelor din oferta adjudecata, garantia de buna executie, dupa caz dosarul achizitiei prin cerere de oferta conform prevederilor cap. I.2.2. sau dosarul achizitiei dintr-o singura sursa (incredintare directa) conform prevederilor cap. I.2.3.

    I.6. DECONTAREA EXECUTIEI INVESTITIILOR
    6.1. Contractele de antrepriza incheiate ca urmare a procedurilor de licitatie, prin cerere de oferta de pret sau negocieri directe in cazul achizitiei dintr-o singura sursa, (incredintare directa), in scopul executarii investitiilor, sunt cu PRETURI FERME.
    Intocmirea situatiilor de lucrari se face pe baza acestor preturi ferme.
    Urmare evolutiei preturilor si tarifelor actualizarea situatiilor de plata aferente lucrarilor executate conform devizelor oferta contractate, pe parcursul duratei de executie contractata, se face pe raspunderea persoanei juridice achizitoare, prin stabilirea unui coeficient de actualizare determinat conform procedurii de actualizare prevazuta in instructiunile pentru ofertanti si in conditiile speciale de contractare (Anexa - DLO 3 - art. 12.1).
    Procedura de decontare si actualizare are in vedere urmatoarele:
    - Corespunzator preturilor ferme din oferte, pe baza cantitatilor real executate rezulta situatia de plata So;
    - Actualizarea se face pe baza unui coeficient de actualizare K, rezultand situatia de plata actualizata Sa = K x So;
    - Coeficientul de actualizare se determina pe baza coeficientilor care reprezinta ponderea cheltuielilor pentru materiale, manopera, utilaje de constructii si transport, in valoarea lucrarilor executate si a indicilor de evolutie a preturilor si tarifelor la materiale, salarii, utilaje de constructii si transporturi.
    Acest coeficient are urmatoarea structura:
    K = 0,10 + AM IM + as Is + au Iu + at It
    in care:
    - 0,10 reprezinta partea din cheltuieli generale si profit care nu se actualizeaza, partea care o preia contractorul ca impact al inflatiei;
    - AM reprezinta ponderea cheltuielilor materiale din situatia de lucrari si se determina prin raportul:

    valoarea cheltuielilor materiale aferente So in preturile din oferta
    -----------------------------------------------------------------
                   valoarea So in preturile din oferta

    - as reprezinta ponderea cheltuielilor aferente manoperei si a cheltuielilor legate de salarii, cuprinse in cheltuielile indirecte:
        as = am + (ao - 0,10)
    - am reprezinta ponderea cheltuielilor aferente manoperei directe si se determina prin raportul:

    valoare manopera directa aferenta So in preturi ferme din oferta
    ----------------------------------------------------------------
                 valoarea So in preturi ferme din oferta

    - ao reprezinta ponderea cheltuielilor indirecte si a profitului din situatia de lucrari si se determina prin raportul:
    valoare (cheltuieli indirecte + profit) aferent So in preturi ferme din oferta
    ------------------------------------------------------------------------
               valoarea So in preturi ferme din oferta

   - au reprezinta ponderea cheltuielilor cu utilajele de constructii si se
   determina prin raportul:
   valoare cheltuieli cu utilajele de constructii aferent So in preturi ferme din oferta
  --------------------------------------------------------------------------
     valoare So in preturi ferme din oferta

    - at reprezinta ponderea cheltuielilor cu transporturile si se determina prin raportul:

   - valoare cheltuieli cu transporturi aferente So in preturi ferme din oferta
    -----------------------------------------------------------------------
                  valoare So in preturi ferme din oferta

    Acest coeficient, se va defalca, dupa caz, in functie de natura transportului (auto, CF, naval).
    Se va respecta conditia:
       0,10 + AM + as + au + at = 1
    IM = indicele de evolutie a preturilor la materiale;
    IS = indicele de crestere a salariilor stabilit prin H.G. pentru personalul din sectorul bugetar;
    Iu = indicele de evolutie tarife utilaje de constructii;
    It = indicele de evolutie tarife transport.
    In situatia in care valoarea unei oferte este determinata pentru o parte din cantitatile de lucrari in lei, iar pentru cealalta parte in dolari USD (pentru importuri), decontarea si actualizarea situatiilor de lucrari se va face astfel:
    - pentru cantitatile de lucrari cuantificate in lei, procedura de decontare si actualizare, este conform precizarilor de mai sus;
    - pentru cantitatile de lucrari cuantificate in dolari USD, decontarea se va face in lei, prin transformarea in lei a USD, la cursul lei/USD, de la data elaborarii ofertei.
    Modul de determinare a acestor indici de evolutie (IM, IS, Iu, It) se prevad de catre investitor in conditiile speciale de contractare - ANEXA - DLO 3 art. 12.1.
    Procedura de actualizare se poate aplica si la contractele in derulare, pe baza actelor aditionale la conditiile speciale de contractare, la contractele incheiate, pentru volumele ce au mai ramas de executat de la data intrarii in vigoare a prezentelor Norme Metodologice.
    6.2. Decontarea lucrarilor se face pe baza cantitatilor real executate rezultate din masuratori.
    In acest sens masuratorile se inscriu in caietele de masuratori (atasamente) tinute de persoana juridica achizitoare cu pagini numerotate si parafate de acesta.
    Caietele se intocmesc pe obiecte cu defalcare pe categorii de lucrari, sau in anumite cazuri se pot intocmi si separat pe anumite categorii de lucrari din cadrul obiectului.
    6.3. Masuratorile sunt efectuate de catre reprezentantul contractantului impreuna cu reprezentantul persoanei juridice achizitoare (dirigintele sau consultantul).
    6.4. Pe baza masuratorilor efectuate si inscrise in caietele de masuratori se stabilesc cantitatile real executate.
    6.5. Aceste masuratori se fac la terminarea lucrarilor care devin ascunse, odata cu intocmirea procesului verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse, iar pentru celelalte lucrari care nu devin ascunse, lunar.
    6.6. Masuratorile si cantitatile rezultate vor fi semnate de reprezentantul contractantului si al persoanei juridice achizitoare si inscrisa data intocmirii masuratorii pe fiecare pagina a caietului de masuratori.
    6.7. In cazul in care cantitatile rezultate in urma masuratorilor sunt mai mari decat cele inscrise in listele de cantitati de lucrari ale proiectului tehnic, confirmarea acestor cantitati este necesara a fi facuta si de proiectant, urmand ca ele sa fie reglementate prin note de comanda suplimentara.
    6.8. Pe baza cantitatilor confirmate prin caietele de masuratori se intocmesc situatiile de plata partiale utilizandu-se preturile unitare cuprinse in devizele oferta contractate.
    6.9. In cazul unor lucrari suplimentare care nu au fost cuprinse in listele de cantitati de lucrari ale proiectului tehnic, acestea nu vor fi executate decat dupa primirea notei de comanda suplimentara, semnata de conducerea persoanei juridice achizitoare, pentru care se va stabili pretul pe unitatea de masura prin negociere intre contractant si persoana juridica achizitoare.
    Cantitatile de lucrari real executate pentru lucrari suplimentare se vor inscrie in mod distinct in caietele de masuratori conform acelorasi proceduri de mai sus.
    Situatiile de plata elaborate pe baza preturilor unitare din oferta sau a preturilor negociate pentru cantitati suplimentare sau articole suplimentare, vor fi intocmite distinct de cele corespunzatoare devizului contractat.
    6.10. In cadrul negocierii preturilor pentru lucrarile suplimentare necuprinse initial in listele de cantitati de lucrari, se vor avea in vedere eventualele compensari cu note de renuntare aferente unor cantitati de lucrari sau lucrari care nu sau executat sau nu se mai executa.
    6.11. In cazul in care in urma compensarilor rezulta o diferenta valorica, aceasta va fi justificata de proiectant si consultant si va fi evidentiata in mod distinct de efectul inflatiei.
    6.12. In cazul in care aceasta valoare suplimentara depaseste 5% din valoarea ofertei adjudecate, persoana juridica achizitoare poate sa atraga raspunderea proiectantului si a consultantului, privind calitatea proiectului tehnic si al serviciului de consultanta, apeland la garantia de aplicabilitate a proiectului si dupa caz la asigurarea profesionala.
    6.13. Valoarea situatiilor de plata partiale intocmite conform celor prezentate mai sus, va fi actualizata avand in vedere fenomenul de evolutie a preturilor si tarifelor de la termenul limita de depunere a ofertelor pana la data decontarii, prin inmultirea cu un coeficient al carui mod de determinare este inscris in conditiile speciale de contractare.
    Valoarea totala a lucrarilor va fi egala cu suma situatiilor de plata partiale, actualizate pana la data platii acestora.
    6.14. In cazul depasirii duratei de executie contractate, din vina exclusiva a contractantului, persoana juridica achizitoare va refuza situatiile de plata actualizate dupa expirarea termenului de PIF (receptie), ca urmare a evolutiei ulterioare a preturilor pentru lucrarile ramase de executat, in conformitate cu cele inscrise in conditiile speciale de contractare.
    Pentru lucrarile ramase de executat dupa expirarea termenului de PIF decontarea se face cu preturile din oferta actualizate cu indicele de actualizare aferent lunii in care antreprenorul avea obligatia punerii in functiune.
    6.15. Inainte de primirea primului avans lunar, acordat de persoana juridica achizitoare conform reglementarilor legale in vigoare, contractantul va constitui o garantie pentru restituirea avansurilor lunare, a carui valoare va corespunde valorii celei mai mari de avans lunar din anul respectiv.
    6.16. Lunar, din valoarea lucrarilor realizate se va retine avansul acordat. In cazul in care, valoarea lucrarilor realizate este mai mica decat avansul lunar acordat, diferenta se va retine din garantia constituita. Pentru luna urmatoare, valoarea avansului nu poate depasi valoarea garantiei ramase.

    CAP. 2
    CONTINUTUL CADRU AL PROIECTELOR, PE FAZE DE PROIECTARE A INVESTITIILOR

    II. 1. CONTINUTUL CADRU AL STUDIULUI DE PREFEZABILITATE
    A PARTILE SCRISE
    1. DATE GENERALE
    1.1. Denumirea obiectivului de investitii.
    1.2. Elaboratorul studiului de prefezabilitate (persoana juridica achizitoare, dupa caz consultantul).
    1.3. Ordonatorul principal de credite.
    1.4. Persoana juridica achizitoare (investitor).
    1.5. Amplasamentul (judet, localitate, strada, nr.).
    1.6. Tema, cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.

    2. EVALUARI PENTRU PROIECTAREA STUDIULUI DE PREFEZABILITATE SI A STUDIULUI DE FEZABILITATE
    2.1. Valoarea totala estimativa a obiectivului de investitii.
    2.2. Cheltuieli pentru proiectarea studiului de prefezabilitate.
    2.3. Cheltuieli pentru proiectarea studiului de fezabilitate.
    2.4. Cheltuieli pentru obtinerea avizelor legale necesare elaborarii studiilor de prefezabilitate si fezabilitate.
    2.5. Cheltuieli pentru pregatirea documentelor privind organizarea licitatiei, prezentarea ofertelor si adjudecarea proiectarii investitiei, conform prevederilor legale (instructiuni pentru ofertanti, publicitate, onorarii si cheltuieli de deplasare, etc.).

    3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI
    3.1. Suprafata si situatia juridica a terenului ce urmeaza a fi ocupata de obiectivul de investitii.
    3.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismica de calcul si perioada de colt; natura terenului de fundare si presiunea conventionala; nivelul maxim al apelor freatice).
    3.3. Caracteristicile principale ale constructiilor.
    3.3.1. Pentru cladiri: aria construita; aria desfasurata si numarul de nivele.
    3.3.2. Pentru retele: lungimi si diametre.
    3.4. Principalele utilaje de dotare a constructiilor (cazane de abur sau apa fierbinte, hidrofoare, ascensoare etc.).
    3.5. Utilitati - modul de asigurare a acestora si solutia avuta in vedere.

    4. FINANTAREA INVESTITIEI
    Din valoarea totala estimativa a investitiei, . . . . . % din surse proprii, . . . . % din credite bancare, . . . . % din fondurile bugetului de stat sau ale bugetului local, . . . % din fondurile special constituite prin lege, in afara acestor bugete, . . . % din credite externe garantate sau contractate direct de stat.

    B. - PARTILE DESENATE -
    1. Plan de amplasare in zona (1 : 25.000 - 1 : 5000)
    2. Plan general (1 : 5000 - 1 : 1000)

    II. 2. CONTINUTUL CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE
    A. PARTILE SCRISE
    1. DATE GENERALE
    1.1. Denumirea obiectivului de investitii.
    1.2. Elaborator (proiectantul, dupa caz, persoana juridica achizitoare).
    1.3. Ordonatorul principal de credite.
    1.4. Persoana juridica achizitoare (investitor).
    1.5. Amplasamentul (judet, localitate, strada, nr.).
    1.6. Tema, cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii avute in vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate.
    1.7. Descrierea functionala si tehnologica, inclusiv memorii tehnice pe specialitati.

    2. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI
    2.1. Suprafata si situatia juridica a terenului ce urmeaza a fi ocupata de obiectivul de investitii (definitiv si/sau temporar).
    2.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismica de calcul si perioada de colt; natura terenului de fundare si presiunea conventionala; nivelul maxim al apelor freatice).
    2.3. Caracteristicile principale ale constructiilor.
    2.3.1. Pentru cladiri: deschideri, travei, aria construita, aria desfasurata, numar de nivele si inaltimea acestora, volumul construit.
    2.3.2. Pentru retele: lungimi, latimi, diametre, materiale, conditii de pozare, etc.
    2.4. Structura constructiva.
    Pentru cladiri si retele se va face o descriere a solutiilor tehnice avute in vedere, cu recomandari privind tehnologia de realizare si conditiile de exploatare ale fiecarui obiect in parte.
    2.5. Principalele utilaje de dotare a constructiilor (cazane de abur sau apa fierbinte, hidrofoare, ascensoare, etc.).
    2.6. Instalatii aferente constructiilor.
    Se vor descrie solutiile adoptate pentru instalatiile de iluminat, forta, curenti slabi, apa, canalizare etc.
    2.7. Utilitati.
    Se va descrie modul de asigurare a acestora si solutiile tehnice adoptate.

    3. DATE PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA DUPA REALIZAREA INVESTITIEI
    3.1. Total personal, din care:
    - personal de executie
    3.2. Locuri de munca nou create.

    4. DEVIZUL GENERAL AL INVESTITIEI
    Valoarea totala a obiectivului de investitii, cu detalierea pe structura devizului general, conform prevederilor legale.

    5. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI
    5.1. Valoarea totala a investitiei din care:
    - constructii-montaj
    5.2. Esalonarea investitiei (INV/C+M).
    - Anul I.
    - Anul II.
    5.3. Durata de realizare a investitiei (luni).
    5.4. Capacitati (in unitati fizice).
    Principalii indicatori se vor completa dupa caz cu date privind:
    - conditiile financiare de realizare a obiectivului (analiza cash-flow, inclusiv cu rata de actualizare, rata interna de rentabilitate, analiza raportului cost-profit, rata impozitului, perioada de scutire de impozit, influenta variatiei in timp a preturilor, rata dobanzii la credite bancare, rata de schimb valutar, etc.);
    - masini si utilaje necesare procesului tehnologic (lista principalelor utilaje, echipamente si dotari cu indicarea capacitatii tehnice a acestora);
    - productia si desfacerea (lista produselor, capacitatea teoretica anuala pe produse, durata proiectata pentru functionarea capacitatii pentru fiecare produs, pretul unitar pe fiecare produs, pretul de vanzare a produselor similare fabricate in tara sau procurate din import);
    - materiile prime, materialele, combustibilii, si energia consumata pentru fiecare produs in parte si preturile de procurare ale acestora;
    - manopera (cu detalierea pe structura de personal);
    - cheltuieli generale ale unitatii (taxe, comisioane, impozite, instruire personal, chirii si/sau amortismente, cheltuieli de administratie si marketing, etc.).

    6. FINANTAREA INVESTITIEI
    Din valoarea totala a investitiei:
    . . . . . mii lei din surse proprii, . . . mii lei din credite bancare, . . . . mii lei din fondurile bugetului de stat sau ale bugetului local, . . . . mii lei din fondurile special constituite prin lege, in afara acestor bugete, . . . mii lei din credite externe garantate sau contractate direct de stat.

    7. AVIZE SI ACORDURI
    Avizele si acordurile emise de organele in drept, potrivit legislatiei in vigoare, privind:
    - avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei;
    - certificatul de urbanism, cu incadrarea amplasamentului in planul urbanistic, avizat si aprobat potrivit legii, precum si regimul juridic al terenului;
    - avizele privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan, apa, canal, telecomunicatii, etc.);
    - avizele pentru consumul de combustibil;
    - avizele pentru protectia mediului si a apelor;
    - alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozitiilor legale.
    B. PARTILE DESENATE
    1. Plan de amplasare in zona (1 : 25.000 - 1 : 5000).
    2. Plan general (1 : 5000 - 1 : 500).
    3. Planuri si sectiuni de arhitectura pentru principalele obiecte de constructii.
-----------------
    NOTA:
    La faza studiu de fezabilitate este interzisa angajarea de cheltuieli pentru pregatirea documentelor privind organizarea licitatiei, prezentarea ofertelor si adjudecarea executiei investitiei publice (proiect tehnic, caiete de sarcini, instructiuni pentru ofertanti, publicitate, onorarii, etc.).
    Aceste cheltuieli se pot efectua numai dupa aprobarea studiului de fezabilitate potrivit competentelor valorice stabilite de Legea privind finantele publice nr. 72/1996 si dupa asigurarea fondurilor bugetare - la nivelul primului an de executie stabilite prin Acordul Ministerului Finantelor - prin listele de investitii, anexa la bugetul de stat, dupa caz local, aprobate potrivit legii.

    II. 3. - CONTINUTUL CADRU AL PROIECTULUI TEHNIC
    A. PARTI SCRISE
    1. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR
    1.1. Elemente generale
    Proiectul tehnic verificat, avizat si aprobat potrivit prevederilor legale reprezinta documentatia scrisa si desenata, care face parte din documentele licitatiei, pe baza careia se intocmeste oferta si este document anexat contractului, si pe baza careia se executa lucrarea.
    Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar, si sa asigure informatii complete, astfel incat:
    Persoana juridica achizitoare (investitorul) sa obtina date tehnice si economice complete privind viitoarea lucrare, si sa raspunda cerintelor sale tehnice, economice si tehnologice;
    Contractantul (ofertantul), dupa studierea proiectului tehnic, sa poata elabora oferta, sa analizeze datele tehnice si tehnologice necesare stabilirii valorii ofertei, precum si informatii complete privind executia lucrarilor;
    De asemenea, este necesar ca proiectul tehnic sa fie complet si suficient de clar, astfel ca sa se poata elabora pe baza lui detaliile de executie in conformitate cu materialele si tehnologia de executie propusa, dar cu respectarea stricta a prevederilor proiectului tehnic, fara sa fie necesar sa se suplimenteze cantitatile de lucrari respective si fara sa se depaseasca costul lucrarii stabilit in faza de oferta.
    Proiectul tehnic se elaboreaza pe baza Studiului de fezabilitate aprobat, etapa in care au fost stabilite elementele si solutiile principale ale lucrarii, si au fost obtinute toate avizele, acordurile si aprobarile executiei lucrarii, in conformitate cu prevederile legale. Proiectul tehnic se verifica de specialisti atestati de MLPAT conform prevederilor Regulamentului aprobat prin H.G. nr. 925/1995, se avizeaza si se aproba de persoana juridica achizitoare potrivit reglementarilor emise de Ministerul Finantelor.
    1.2. Descrierea lucrarilor
    In cadrul "descrierea lucrarilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra urmatoarelor elemente:
    - Amplasamentul;
    - Topografii;
    - Clima si fenomenele naturale specifice zonei;
    - Geologia, seismicitatea;
    - Prezentarea proiectului pe volume, brosuri, capitole;
    - Organizarea de santier, descriere sumara, demolari, devieri de retele, etc.;
    - Caile de acces provizorii;
    - Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon, etc. pentru organizarea de santier si definitive;
    - Caile de acces, caile de comunicatii, etc.;
    - Programul de executie a lucrarilor, grafice de lucru, programul de receptie;
    - Trasarea lucrarilor;
    - Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier;
    - Masurarea lucrarilor;
    - Laboratoarele contractantului (ofertantului) si testele care cad in sarcina sa;
    - Curatenia in santier;
    - Serviciile sanitare;
    - Relatiile intre contractant (ofertant), consultant si persoana juridica achizitoare (investitor);
    - Memoriile tehnice pe specialitati.

    2. CAIETELE DE SARCINI
    Caietele de sarcini dezvolta in scris elementele tehnice mentionate in planse si prezinta informatii, precizari si prescriptii complementare planselor.
    Aceste caiete de sarcini se elaboreaza de proiectant pe baza planselor deja terminate si se organizeaza de regula in brosuri distincte pe specialitati.
    2.1 Rolul si scopul caietelor de sarcini
    Fac parte integranta din proiectul tehnic si din documentele licitatiei
    Reprezinta descrierea scrisa a lucrarilor care fac obiectul licitatiei; plansele fac prezentarea lor grafica iar breviarele de calcul justifica dimensionarea elementelor constituente.
    Plansele, breviarele de calcul si caietele de sarcini sunt complementare. Notele explicative inscrise in planse sunt scurte si cu caracter general, vizand in special explicitarea desenelor.
    Contine nivelul de performanta a lucrarilor, descrierea solutiilor tehnice si tehnologice folosite care sa asigure exigentele de performanta calitative.
    Detaliaza aceste note si cuprind caracteristicile si calitatile materialelor folosite, testele si probele acestora, descriu lucrarile care se executa, calitatea, modul de realizare, testele, verificarile si probele acestor lucrari, ordinea de executie si montaj si aspectul final.
    Impreuna cu plansele trebuie sa fie astfel concepute incat pe baza lor sa se poata determina: cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munca si dotarea necesara executiei lucrarilor.
    Elaborarea acestora se face, pe baza breviarelor de calcul si planselor, de catre ingineri specialisti pentru fiecare categorie de lucrare.
    Forma de prezentare trebuie sa fie: ampla, clara, sa contina si sa clarifice precizarile din planse, sa defineasca calitatile materialelor cu trimitere la standarde, sa defineasca calitatea executiei, normative si prescriptii tehnice in vigoare.
    Sa stabileasca responsabilitatile pentru calitatile materialelor si lucrarilor si responsabilitatile pentru teste, verificari, probe.
    Orice neclaritate in executia lucrarilor trebuie sa-si gaseasca precizari in caietele de sarcini.
    Nu trebuie sa fie restrictive.
    Redactarea acestora trebuie sa fie concisa, sistematizata si exprimarea se va face in minimum de cuvinte.
    Sa prevada modul de urmarire a comportarii in timp a investitiei.
    Sa prevada masurile si actiunile de demontare, demolare (inclusiv reintegrarea in mediul natural al deseurilor) dupa expirarea perioadei de viata (postutilizarea).
    2.2. Tipuri si forme de caiete de sarcini
    In functie de destinatie, caietele de sarcini pot fi:
    - Caiete de sarcini pentru executia lucrarilor
    - Caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari si puneri in functiune, urmarirea comportarii in timp a constructiilor si continutul cartii tehnice a constructiei.
    - Caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, utilaje, echipamente si confectii diverse.
    - In functie de domeniul la care se refera, caietele de sarcini pot fi:
      - Caiete de sarcini generale - se refera la lucrari curente in domeniul constructiilor si care acopera majoritatea categoriilor de lucrari, acestea se pot sistematiza pe categorii si capitole de lucrari, pot deveni repetitive si pot fi introduse in memoria calculatoarelor.
      - Caiete de sarcini speciale - care se refera la lucrari specifice si se elaboreaza independent pentru fiecare lucrare.
    2.3. Continutul caietelor de sarcini
    Dat fiind ca fiecare lucrare in constructii are un anumit specific, caietele de sarcini se elaboreaza pentru fiecare lucrare in parte folosind, daca este posibil, parti, sectiuni, capitole, etc. elaborate anterior, verificate si adaptate la noile conditii tehnice ale lucrarii si puse de acord cu prescriptiile tehnice in vigoare.
    Astfel, continutul unui capitol de lucrari din caietul de sarcini trebuie sa cuprinda:
    - Breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor de constructii si instalatii;
    - Nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea;
    - Proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste, etc. pentru materialele componente ale lucrarii cu indicarea standardelor;
    - Dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii;
    - Ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii;
    - Standardele, normativele si alte prescriptii care trebuie respectate la materiale, utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste, verificari;
    - Conditiile de receptie, masuratoare, aspect, culori, tolerante, etc.

   3. LISTELE CU CANTITATILE DE LUCRARI
    Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare pentru cuantificarea valorica si a duratei de executie a investitiei si anume:
    - Centralizatorul obiectelor pe obiectiv;
    - Centralizatorul categoriilor de lucrari pe obiecte;
    - Listele cu cantitatile de lucrari comasate pe capitole de lucrari, aferente categoriilor de lucrari;
    - Structura articolelor comasate pe capitole de lucrari;
    - Listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile (dupa caz), pentru executia lucrarilor care fac obiectul licitatiei publice;
    - Specificatiile tehnice;

    4. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE
    B. PARTILE DESENATE
    Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza carora se elaboreaza partile scrise ale proiectului si care, de regula, se compun din:
    1. Planurile generale
    Planurile de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice;
    Planurile topografice principale;
    Planurile de amplasare a forajelor, profilelor geotehnice inclusiv cu inscrierea pe acestea a conditiilor si recomandarile privind lucrarile de pamant si de fundare.
    Planurile principale de amplasare a obiectelor, inclusiv cote de nivel, distante de amplasare, orientari, coordonate, axe, repere de nivelment si planimetrice, cotele +/- 0,00 cotele trotuarelor, cotele si distantele principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor, etc.;
    Planurile principale privind sistematizarea verticala a terenului, inclusiv inscrierea pe acestea a volumelor de terasamente, sapaturi, umpluturi, depozite de pamant, volumul pamantului transportat (excedent si deficit), lucrarile privind stratul vegetal precum si precizari privind utilajele si echipamentele de lucru, completari si alte date si elemente tehnice si tehnologice;
    Planurile principale privind constructiile subterane  amplasarea lor, sectiuni, profile longitudinale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj si armare, ariile si calitatea sectiunilor din otel,  calitatea betoanelor, protectii si izolatii hidrofuge, protectii impotriva agresivitatii solului, a coroziunii, etc.
    Planurile de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare.
    2. Plansele principale ale obiectelor
    Se recomanda ca fiecare obiect subteran sau suprateran sa aiba un numar sau cod si o denumire proprie, iar plansele sa fie organizate intr-un volum propriu, independent fiecarui obiect.
    In cazul in care proiectul este voluminos, plansele se vor organiza in volume si/sau brosuri pentru fiecare specialitate distincta.
    3. Arhitectura
    Va cuprinde planse principale privind arhitectura fiecarui obiect inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, dintre care mentionam:
    - planul individual de amplasare.
    - planurile de arhitectura ale nivelurilor subterane si supraterane, ale teraselor, acoperisurilor, etc., inclusiv cote, dimensiuni, suprafete, functiuni tehnologice, cu precizari privind  materiale, confectii, etc.
    - sectiuni, fatade, detalii importante, cotate, etc.
    - tablouri de prefabricate, confectii.
    - tablouri de tamplarii si tablouri de finisaje interioare si exterioare.
    Plansele vor contine cote, dimensiuni, distante, functiuni, arii, precizari privind finisajele si calitatea acestora, etc.
    4. Structura
    Va cuprinde plansele principale privind alcatuirea si executia structurii de rezistenta pentru fiecare obiect, si anume:
    - planurile infrastructurii si sectiunile caracteristice cotate;
    - planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice cotate;
    - descrierea solutiilor constructive recomandate, descrierea ordinii tehnologice de executie si montaj, recomandari privind transportul, manipularea, depozitarea si montajul care se vor inscrie pe plansele principale;
    5. Instalatiile
    Vor cuprinde plansele principale privind executia instalatiilor fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, etc. si anume:
    - Planurile principale de amplasare a utilajelor;
    - Scheme principale ale instalatiilor;
    - Sectiuni, vederi, detalii principale plansele vor contine cote, dimensiuni, calitatile materialelor, verificarile si probele necesare, izolatii termice, acustice, protectii anticorozive si parametrii principali ai instalatiilor;
    6. Dotari si instalatii tehnologice
    Va cuprinde planurile principale de tehnologie si montaj, sectiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, detalii montaj, etc. si anume:
    - Desenele de ansamblu;
    - Schemele tehnologice ale fluxului tehnologic;
    - Schemele cinematice, cu indicarea principalilor parametri;
    - Schemele instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicatii, retele de combustibil, apa, iluminat, etc., ale instalatiilor tehnologice;
    - Planurile de montaj, geometrii, dimensiuni de amplasare, prestatii, sarcini, etc., inclusiv schemele tehnologice de montaj;
    - Diagramele, nomogramele, calculele ingineresti, tehnologice si de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii in functiune, exploatarii;
    - Listele cu utilajele si echipamentele din componenta planurilor tehnologice, inclusiv parametrii, performante si caracteristici;
    7. Dotari de imobilier, inventar gospodaresc, paza contra incendiilor, protectia muncii etc.
    Planurile principale de amplasare, si montaj, inclusiv cote, dimensiuni, sectiuni, vederi, tablouri de dotari, etc.
    Listele cu dotari, inclusiv parametri, performante si caracteristici.
---------------------
    NOTA:
    Se recomanda ca la elaborarea proiectelor, materialele, confectiile, utilajele tehnologice, echipamentele etc. sa fie definite prin parametri, performante si caracteristici.
    Se interzice a se face referiri sau trimiteri la marci de fabrica, producatori sau comercianti, sau alte asemenea recomandari sau precizari care sa indice preferinte sau sa restranga concurenta.
    Caracteristicile tehnice si parametrii functionali se vor prezenta in cadrul unor limite (pe cat posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist in scopul de a favoriza un anumit furnizor (producator sau comerciant).

    CAP. 3
    CONTINUTUL CADRU AL DOCUMENTELOR DE LICITATIE

    VOLUMUL I
    Documentele pentru calificarea (eligibilitatea si selectia contractantilor / ofertantilor) Documentele de preselectie
    1. Publicitatea:
    1.1. Preavizul de licitatie publica . . . MODEL ANEXA - DL 4
    1.2. Anuntul publicitar (pentru forma de licitatie publica deschisa cu/fara preselectie). . . . . . . . . . . . . . . . . MODEL ANEXA - DL 5
    1.3. Invitatia de participare (pentru forma de licitatie publica
    restransa) . . . . . . . . . . . . . . . . .  MODEL ANEXA - DL 6
    2. Instructiunile pentru contractanti (ofertanti) - Partea I:
    2.1. Lista (borderoul) documentelor
    2.2. Informatiile generale (privind obiectul contractului, scopul investitiei, precum si informatii importante privind lucrarile si elementele particulare ale amplasamentului, conform celor precizate in Art. 7.3 din Regulamentul anexa la H.G. nr. 592/1993, republicata in anul 1995).
    2.3. Descrierea investitiei (se va face o descriere sintetica generala a lucrarilor care privesc obiectul contractului, informatiile trebuind sa corespunda cu plansele si partile scrise ale proiectului tehnic).
    2.4. Informatiile financiare (care vor cuprinde sursele de finantare si, dupa caz, montajul financiar conform celor precizate in Art. 7.3 din Regulament).
    2.5. Cerintele impuse de persoana juridica achizitoare, cu privire la:
    2.5.1. Participarea contractantilor la procedura de licitatie publica, functie de cuantumul stabilit (si actualizat) prin hotarare a Guvernului (conform dispozitiilor Art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 coroborate cu Art. 4 din H.G. nr. 592/1993, ambele republicate in anul 1995).
    2.5.2. Forma de contract si formele de organizare ale contractantilor participanti la licitatia publica si la executia lucrarilor.
    2.5.3. Alte cerinte impuse de persoana juridica achizitoare (inclusiv cele reiesite din autorizatia de construire, dupa caz).
    2.6. Precizari privind prezentarea autorizatiilor de functionare, inregistrari, taxe, asigurari, etc.
    2.7. Informatiile privind calificarea contractantilor si respectiv cu privire la examinarea, selectarea, tehnica de calcul si punctajul ce vor fi folosite la evaluarea, compararea si selectia capabilitatii contractantilor.
    2.7.1. Conditiile de calificare (eligibilitate) pentru contractanti - ANEXA - DL 1
    2.7.2. Criteriile de selectie a capabilitatii contractantilor si sistemul de apreciere prin punctaj - ANEXA - DL 2
    2.8. Precizarile privind formele de comunicare (conform prevederilor Art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, republicata in anul 1995) si limba folosita in corespondenta si relatiile dintre parti in cazul licitatiei cu participare internationala, atunci cand unele din documentele licitatiei sunt redactate in mai multe limbi se va preciza in mod explicit ca limba romana va avea prioritate).
    2.9. Data si ora limita precum si adresa de depunere a documentelor pentru calificarea si selectia contractantilor si modul de inregistrare a depunerii (respectiv a documentelor de preselectie, pentru forma de licitatie publica deschisa cu preselectie - etapa I: procedura de preselectie).
    2.10. Semnaturile si parafele necesare pe documentele pentru calificarea si selectia contractantilor.
    2.11. Alte informatii si precizari pe care persoana juridica achizitoare le considera necesare.

    VOLUMUL II
    Documentele pentru ofertare
    1. Invitatia de participare (pentru forma de licitatie publica deschisa cu preselectie - etapa a II-a) - MODEL ANEXA - DL 7
    2. Instructiunile pentru contractanti (ofertanti) - partea II:
    2.1. Instructiunile privind forma de prezentare a garantiei pentru oferta depusa (de participare) si a garantiei de buna executie precum si valorile si durata de valabilitate a acestora.
    2.1.1. Scrisoarea de garantie bancara pentru buna executie a lucrarilor MODEL ANEXA - DL 9.
    2.2. Precizarile privind prezentarea ofertei pe sectiuni, pe capitole si categorii de lucrari (specificatii referitoare la modul de prezentare a ofertei tehnice, ofertei valorice si de transmitere si depunere a acestora).
    2.3. Precizarile referitoare la valabilitatea preturilor si tarifelor pentru resursele ce se vor utiliza la analizele de pret cuprinse in listele cu cantitatile de lucrari si respectiv, listele de procurare a utilajelor si echipamentelor tehnologice.
    2.4. Precizarile referitoare la modul de prezentare a valorii ofertei.
    2.5. Precizarile referitoare la perioada de valabilitate a ofertelor.
    2.6. Termene pentru receptii partiale, pe faze si perioade.
    2.7. Precizarile privind modul de completare si de semnare a contractului si eventualele negocieri ale clauzelor contractuale.
    2.7.1. Conditiile generale, suplimentare si speciale de contractare a executiei lucrarilor.
    2.7.2. Conditiile generale si speciale de asigurare pentru evenimentele luate in considerare de persoana juridica achizitoare si care pot afecta constructiile si instalatiile aferente, utilajele si echipamentele tehnologice, dotarile si personalul, dupa caz (functie de forma de contract de executie si cerintele impuse de persoana juridica achizitoare).
    2.7.3. Conditiile de acordare a avansului si de constituire a garantiei pentru rambursarea acestuia (in conformitate cu prevederile legale).
    2.7.4. Procedura de actualizare a valorii adjudecate si contractate, pe parcursul executiei lucrarilor.
    2.8. Criteriile de selectie a ofertelor si sistemul de apreciere prin punctaj - ANEXA - DL 3.
    2.9. Mentionarea dreptului organizatorului licitatiei de a accepta sau de a respinge orice oferta sau toate ofertele si situatiile in care conditiile tehnice si/sau economice prezentate de contractanti sunt inacceptabile pentru persoana juridica achizitoare.
    2.10. Mentionarea dreptului persoanei juridice achizitoare de a modifica unele termene, livrari sau lucrari si in ce conditii.
    2.11. Data si ora limita precum si adresa de depunere a ofertelor (conform documentelor de licitatie).
    2.12. Conditiile privind retragerea ofertei, despagubiri (daune-interese).
    2.13. Semnaturile si parafele necesare pe documentele ofertei.
    2.14. Precizarile privind procedura de deschidere a ofertelor, ziua, ora, locul si conditiile de reprezentare.
    2.15. Precizarea modului de notificare a persoanei juridice achizitoare catre contractanti privind adjudecarea executiei investitiei publice.
    2.15.1. Scrisoarea de acceptare (comunicare) a adjudecarii executiei investitiei publice - MODEL ANEXA - DL 10.
    2.16. Alte informatii si precizari (pe care persoana juridica achizitoare le considera necesare).
    2.17. Calendarul desfasurarii licitatiei.

    3. Proiectul tehnic
    A. PARTILE SCRISE
    3.1. Descrierea generala a lucrarilor (inclusiv memoriile tehnice pe specialitati). . . . . . . . . . . . . . (conf. cap. II. 3.A.1)
    3.2. Caietele de sarcini . . . . . . (conf. cap. II. 3.A.2)
    3.3. Centralizatorul obiectelor pentru obiectivul supus licitatiei . . . MODEL ANEXA - DLO 4
    3.3.1. Centralizatoarele categoriilor de lucrari ale obiectelor . . . . MODEL ANEXA - DLO 5
    3.3.1.1. Listele cu cantitatile de lucrari pe capitole corespunzator categoriilor de lucrari . . . . . MODEL ANEXA - DLO 6
    3.3.1.2. Structura articolelor comasate pe capitole de lucrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MODEL ANEXA - DL 8
    3.3.2. Listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj si independente, inclusiv dotarile (dupa caz) aferente obiectelor . . . . . . . . . . . . . . MODEL ANEXA - DLO 7
    3.3.2.1. Fisele tehnice (specificatiile tehnice si parametrii functionali) .. . . . . . . . .  MODEL ANEXA - DLO 8
    3.4. Graficul general de realizare al obiectivului de investitie supus licitatiei publice.

    B. PARTILE DESENATE
    3.5. Proiectul tehnic (planse) . . . . . . (conf. cap. II 3-B)
    4. Conditiile de contractare a lucrarilor privind executia investitiei
    Privind conditiile generale de contractare, se vor respecta cele cuprinse in Anexa - DLO 1, din prezentele Norme Metodologice, la care in documentele de licitatie se vor adauga conditiile suplimentare de contractare cuprinse in Anexa - DLO 2 si conditiile speciale de contractare cuprinse in Anexa - DLO 3.

    ANEXA - DL 1
    Persoana juridica achizitoare (investitor)
    (denumirea)
    Obiectivul: (denumirea)

     Conditiile de calificare (eligibilitate) pentru contractanti (ofertanti)
---------------------------------------------------------------------
Nr.    Conditii de calificare         Documente doveditoare
crt                             --------------------------------------
                                 Denumire  Emitent  Mod de prezentare
                                                     conform:
-----------------------------------------------------------------------
 0               1                  2         3             4
-----------------------------------------------------------------------
1. Capacitatea legala de a fi  Certificat  Camera de Comert Model Anexa
   in parte contractul de      constatator si Industrie     -  DO 3
   achizitie.                              Oficiul
                                           Registrului
                                           Comertului
-------------------------------------------------------------------------
 2. Indeplinirea obligatiilor  Certificat   DGFPCFS      Document DGFPCFS
    de plata a impozitelor si  constatator
    a contributiei pentru      privind
    asigurarile sociale.       indeplinirea               - Model Anexa
                               obligatiilor                   - DO 19
                               de plata a
                               impozitelor  DGMPS
                                si a
                           contributiei a.s              - Document DGMPS
 3. Experienta generala in   Informatii    Contractant    Model Anexa - DO 2
    lucrari de C + M          generale
    exprimata prin cifra
    medie anuala de
    afaceri pe ultimii 3 ani
    care trebuie sa fie egala
    sau mai mare fata de
    valoarea stabilita prin
    documentele de licitatie
    (sau pe perioada de la
    infiintare daca aceasta
    perioada este mai mica
    de 3 ani).
4.  Competenta tehnica in      Informatii privind  Contractant    Model Anexa
    lucrari similare ca natura lucrarile similare                 - DO 18
    si complexitate cu
    obiectivul supus
    lucrarile similare
    licitatiei, exprimat prin
    existenta a cel putin
    unei lucrari terminate
    (receptionate), executata
    in ultimii 5 ani si a
    carei valoare este egala
    sau mai mare decat
    plafonul stabilit prin
    documentele de licitatie.
5.  Calitatea lucrarilor      Auditul extern al
    executate: sistemului de
                              conducere
    Sa nu existe simultan     a calitatii        I.S.C.L.P.U.A.T. Model Anexa -
    receptii respinse           sau                                  DO 7
    si accidente tehnice      Aprecierea
    din vina exclusiva a      I.S.C.L.P.U.A.T.
    contractantului in
    ultimii 3 ani.
6.  Personalul
    contractantului:
    a) Managerii si prepusii  Certificat de cazier    I.G.P.    Document I.G.P.
    lor implicati direct in   judiciar
    contractul de achizitie
    nu au fost condamnati in
    ultimii 5 ani pe
    teritoriul Romaniei
    pentru infractiuni
    prevazute in Ordonanta
    Guvernului nr. 12/1993,
    republicata in 1995
    precum si pentru
    infractiuni de dare sau
    luare de mita, primire
    de foloase necuvenite,
    trafic de influenta,
    inselaciune in dauna
    avutului particular
    sau public.
    b) Ca persoana fizica,  Declaratie pe proprie Persoanele       Declaratie
    managerii si prepusii   raspundere            nominalizate in
    lor, sa nu fie                                Model Anexa
    incompatibile cu                              nr. DO 8
    prevederile legii                             de personal
    privind combaterea
    concurentei.
    c) Indeplinirea         Fisa cu personalul  Contractant  Model Anexa - DO 8
    conditiilor de          de conducere pentru pentru fisa
    specialitate, de        lucrarea care face  Persoanele   Curriculum vitae
    conducere a unei        obiectul licitatiei nominalizate
    lucrari similare        si curriculum vitae pentru       Model Anexa - DO 9
    efectuate, cuprinse     pentru acestia.     curriculum
    in fisa care                                vitae
    reprezinta plafoanele
    minime de calificare.
7.  Asigurarea tehnica
    Prezentarea principalelor Informatii privind Contractant Model Anexa- DO 10
    echipamente, mijloace de  asigurarea tehnica
    transport, baze de
    productie, laboratoare,
    pe care contractantul
    le considera necesare
    pentru executia
    lucrarilor si modul
    cum acestea vor fi
    asigurate.
8.  Siguranta in desfasurarea Lista subantreprenorilor       Model Anexa - DO 5
    operatiunilor proprii.    si acceptul acestora
                              pentru preluarea in
                              subantrepriza a
                              lucrarilor
                              Conventia de asociere          Model Anexa - DO 4
                              in cazul asocierii
                              Documentele necesare           Conform modelelor
                              pentru indeplinirea            anexa aferente
                              conditiilor de                 criteriilor de
                              calificare a                   calificare
                              subantreprenorilor care
                              executa individual
                              peste 10% din valoarea
                              lucrarilor sau
                              partenerilor asociati.
9. Situatia financiara
   a) Bonitatea financiara  Informatii financiare  Contractant Model Anexa - DO
   exprimata prin conditia   privind indicatorii                     11.A
   ca la ultimul exercitiu   realizati pe baza
   financiar incheiat:       bilanturilor
        Lp >/= 100%            inregistrate la
        Sp >/= 30%             administratiile
        Rpb > 0              financiare (pe
                             ultimii 3 ani).
  b) Existenta capacitatii   Informatii financiare Contractant Model Anexa - DO
     financiare de a putea   privind Vr (viteza de                   11.B
     contracta noi lucrari,  rotatie) si Fr (fondul
     care sa depaseasca      de rulment), din
     plafonul stabilit prin  bilantul ultimului an
     documentele licitatiei. incheiat sau balanta de
                             verificare a ultimului
                             semestru incheiat.
                             Obligatii contractuale Contractant Model Anexa -
                             pentru alti investitori.                DO 6

                             Confirmarea bancii       Banca      Certificate de
                             pentru linia de credit  finantatoare   confirmare
                             deschisa si restul
                             neconsumat din linia
                             de credit deschisa
                             si/sau depozite
                             bancare.
10.  Reputatia
   contractantului
   Numarul de litigii        Declaratie          Contractant    Declaratie pe
   contractuale in ultimii                                   proprie raspundere
   3 ani, pentru
   achizitiile de C + M
   finalizate prin hotarare
   judecatoreasca in
   defavoarea contractantului
   sa nu depaseasca
   un numar de 5.
11. Nu se afla in situatia   Evidenta (lista   MF +        Model Anexa
    prevazuta la art. 25 din speciala)         MLPAT            - DL 13
    Ordonanta Guvernului
    nr. 12/1993 republicata
    in 1995, privind
    interdictia de a intra
    intr-un contract de
    achizitie publica.
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA - DL 2

    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE
    (INVESTITOR) (denumirea)
    OBIECTIVUL: (denumirea)

           CRITERIILE SI PUNCTAJELE AFERENTE PENTRU SELECTIA
                 CONTRACTANTILOR (OFERTANTILOR)
---------------------------------------------------------------------
Nr.   Criteriul de       Punctajul maxim           Punctajul minim
crt.  selectie           Pmax                       Pmin
                                               (conditie obligatorie
                                                  de selectie)
----------------------------------------------------------------------
 0            1                  2                           3
----------------------------------------------------------------------
   TOTAL PUNCTAJ                 50                          -
   din care:
 1. Experienta similara          20                          10
 2. Asigurarea calitatii         10                           5
 3. Asigurarea cu personal        5                           0
 4. Asigurarea tehnica            5                           0
 5. Bonitatea financiara         10                           5
----------------------------------------------------------------------

    PRECIZARI:
    Vor fi selectionati contractantii care indeplinesc simultan urmatoarele doua conditii:
    a) Obtinerea punctajului minim la criteriile experienta similara asigurarea calitatii si bonitate financiara;
    b) Obtinerea unui punctaj total aferent tuturor celor cinci criterii de minimum 35 de puncte.

    ANEXA - DL 3

    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE
    (denumirea)
    OBIECTIVUL: (denumirea)

                   CRITERIILE SI PUNCTAJELE AFERENTE
                     PENTRU EVALUAREA OFERTELOR
-----------------------------------------------------------------------
Nr.      Criteriul de                                  Punctajul maxim
crt.      selectie                                          (Pmax)
-----------------------------------------------------------------------
  0          1                                                2
-----------------------------------------------------------------------
   TOTAL PUNCTAJ  .............................................. 150
    din care:
 1. VALOAREA OFERTEI  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    130-150
 2. DURATA DE EXECUTIE . . . . . . . . . . . . . . . . . .     0- 10
 3. PERFORMANTELE SI COMPETITIVITATEA
    ECHIPAMENTELOR SI UTILAJELOR TEHNOLOGICE,
    CU MONTAJ SI INDEPENDENTE, CARE FAC PARTE
    DIN INVESTITIA PUBLICA . . . . . . . . . . . . . . . . .    0- 5
 4. ASIGURAREA SERVICE-lui SI A PIESELOR
    DE SCHIMB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     0- 5
 5. FACILITATI FINANCIARE
    ASIGURATE DE CONTRACTANT (OFERTANT) . . . . . . . . . . .     x)
-----------------------------------------------------------------------

    ANEXA - DL 4
    MODEL

    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
    (denumire)


                   PREAVIZ DE LICITATIE
    1. OBIECTIVUL LICITATIEI: (descrierea pe scurt a obiectivului supus
                              licitatiei)
    2. PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR): (denumire)
    3. SURSA DE FINANTARE: (specificare)
    4. ORGANIZATORUL LICITATIEI: (numele, adresa, telefon, telex, telefax)
    5. OBTINEREA INFORMATIILOR SUPLIMENTARE: (numele, adresa, telefon, telex,
                                              fax)
    6. FELUL LICITATIEI: (cu sau fara preselectie)
    7. DATA PROBABILA A LICITATIEI: (perioada)

    PRECIZARE:
    1. Preavizul de licitatie se va publica dupa caz si in publicatiile de specialitate, inclusiv in Buletinul informativ al antreprenorilor din constructii.

    ANEXA - DL 5
    MODEL

    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
    (denumire)

                 ANUNT DE LICITATIE (cu/fara preselectie)

    1. OBIECTIVUL LICITATIEI: (denumirea sintetica a obiectivului supus licitatiei publice pentru executia acestuia)
    2. NATURA LUCRARII SIMILARE: (denumirea)
    3. PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE: (denumirea)
    4. SURSA DE FINANTARE: (specificare)
    5. ORGANIZATORUL LICITATIEI: (numele, adresa, telefon, telex, telefax)
    6. TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR DE PRESELECTIEI/OFERTEI: (data si ora pana la care se pot depune, precum si locul)
    7. DESCHIDEREA LICITATIEI PUBLICE: (data, ora, locul deschiderii ofertelor)
    8. DOCUMENTELE DE PRESELECTIE/LICITATIE: (pret de procurare, moneda de cumparare, data si adresa de unde se pot procura)
    9. LOCUL UNDE ARE LOC PRESELECTIA: ( adresa);
    10. DOCUMENTELE LICITATIEI: (pret, moneda de cumparare, adresa de unde se pot cumpara)
    11. VIZITAREA AMPLASAMENTULUI: (perioada, adresa, modul de reprezentare)
    12. CONDITII DE PARTICIPARE: (indeplinirea conditiilor de calificare prevazute in Anexa - DL 1 la normele metodologice, la care:
    a) Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani (actualizata) - minim - . . . . mil.lei
     b) Valoarea pentru fiecare lucrare similara terminata (actualizata) - minim - . . . . . . . . . . . . mil.lei
    c) Capacitatea financiara (la ultimul an sau semestru incheiat) - minim - . . . . . . . . . . . . . . mil.lei

    PRECIZARI:
    1. Pentru licitatia publica deschisa cu preselectie se vor transmite pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 si 12.
    2. Pentru licitatia publica deschisa fara preselectie se vor transmite pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 si 12.
    3. Din cele 3 anunturi publicitare obligatorii, unul se va publica intr-un cotidian de larga circulatie locala si in mod obligatoriu in "Vocea Romaniei".

    ANEXA - DL 6
    MODEL

    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
    (denumire)

                  INVITATIE DE PARTICIPARE
               la licitatie publica restransa

    Catre,
    (denumirea si adresa contractantului/ofertantului)
    Avem placerea sa va informam ca ati fost selectionat de noi pentru a participa la licitatie publica restransa pentru executia obiectivului (denumirea si descrierea obiectivului supus licitatiei publice).
    In speranta ca veti participa la licitatia executiei obiectivului, va comunicam urmatoarele informatii:
    1. Natura lucrarii similare: (denumire)
    2. Persoana juridica achizitoare: (denumire)
    3. Sursa de finantare: (specificare)
    4. Organizatorul licitatiei: (denumire, adresa, telefon, telefax).
    5. Documentele licitatiei: (pret de procurare, moneda de cumparare, data si adresa de unde se pot cumpara).
    6. Termenul limita de depunere a ofertelor: (adresa locului de depunere, data si ora limita pana la care se pot depune ofertele).
    7. Deschiderea licitatiei publice: (data, ora si locul deschiderii ofertelor).
    8. Vizitarea amplasamentului: (perioada, conditii de reprezentare).
    9. Conditii de participare: indeplinirea conditiilor de calificare prevazute in ANEXA - DL 1 la normele metodologice, la care:
    a) Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani (actualizata) - minim -. . . . . . . . . mil.lei
    b) Valoarea pentru fiecare lucrare similara terminata (actualizata) - minim - . . . . . . . . mil.lei
    c) Capacitatea financiara (la ultimul an sau semestru incheiat) - minim - . . . . . . . . . . . . mil.lei

          PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
          (semnatura autorizata)
             L.S.

               Data transmiterii:

    PRECIZARE:
    Invitatia se va transmite in scris cu "confirmare de primire".

    Data completarii                                CONTRACTANT (OFERTANT)
    ................                                (semnatura autorizata)
                                                             L.S.
    ANEXA - DL 7
    MODEL

    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
    (denumire)

         SCRISOARE DE COMUNICARE A REZULTATULUI PRESELECTIEI/INVITATIEI DE
                PARTICIPARE LA ETAPA II-A A LICITATIEI PUBLICE

    Catre,
        [numele si adresa contractantului (ofertantului)]
    A. Prin prezenta va transmitem rezultatul obtinut de dumneavoastra in cadrul preselectiei pentru licitatia publica a executiei obiectivului de investitie (denumire).
    1. Se vor prezenta:
    Argumentari tehnice privind modul de indeplinire (neindeplinire) a conditiilor de calificare:
    Selectionarea (neselectionarea) fata de baremul impus prin documentele licitatiei.
    2. Se va comunica lista contractantilor selectionati pentru participarea la licitatie.
    B. Licitatia publica (etapa a II-a) se va organiza la data de: (data deschiderii licitatiei publice)
    In scopul informarii dumneavoastra referitor la lucrare, la conditiile de elaborare a ofertei si conditiile contractuale va invitam sa cumparati de la sediul (numele si adresa organizatorului licitatiei) documentele licitatiei a caror valoare este de ... lei.
    Dupa studierea de catre dumneavoastra a documentelor de licitatie, va rugam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra (vezi MODEL ANEXA - DO 13).
    Facem precizarea ca pot participa la etapa a II-a de licitatie numai contractantii carora li s-au comunicat in scris ca au fost declarati selectionati.

           PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
           (semnatura autorizata)
                    L.S.

    PRECIZARI:
    1. Informatiile de la punctul A se vor comunica tuturor contractantilor care au depus documentele de preselectie.
    2. Informatiile de la punctul B se vor comunica numai contractantilor declarati selectionati.

    ANEXA - DLO 4
    MODEL

    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
    (denumire)

                   CENTRALIZATORUL OBIECTELOR
                   DEVIZUL OFERTA (centralizator)
                   OBIECTIVUL: (denumire)

                                                           UM - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
Nr.    Grupa de obiecte         Valoarea             din care (dupa caz):
crt    Denumirea obiectului    (inclusiv TVA)
                                 (mii lei)
                              Total din care :
                                   C + M
----------------------------------------------------------------------------
                                           Antreprenorul    Subantreprenorul
                                           general (AG) /    (SA) sau
                                       Asociatul 1 (lider  subantreprenor de
                                       al asociatiei)    specialitate (SAS)
                                                             Asociatul "n"
                                            denumire         denumire
----------------------------------------------------------------------------
                                           TOTAL    C + M    TOTAL    C + M
----------------------------------------------------------------------------
  0           1                    2          3         4        5        6
----------------------------------------------------------------------------
1. Amenajarea terenului pentru
   obiectiv
   1.1. .....................
2. Amenajarile pentru protectia
   mediului, inclusiv refacerea
   cadrului natural dupa
   terminarea lucrarilor pentru
   obiectiv.
   2.1. .....................
3. Realizarea infrastructurii
   obiectivului (retele de
   racord, utilitati exterioare
   incintei obiectivului).
4. Investitia de baza:
   4.1. Obiectul 01 (simbol si
                    denumire)
   4.2. Obiectul 02 . . . . . .
   4.n. . . . . . . . . . . . .
5. Organizarea de santier
   (inclusiv TVA)
----------------------------------------------------------------------------
    TOTAL VALOARE OBIECTE
    (inclusiv TVA):                   x         x        x        x        x
----------------------------------------------------------------------------
    Prezentul centralizator/deviz oferta pe obiectiv contine un numar de . . . centralizatoare/devize oferta pe obiecte si un numar total de . . . file, fara stersaturi si/sau modificari.

    PROIECTANT                              CONTRACTANT (OFERTANT)
    (denumire)                              (denumire)
    (semnatura autorizata)                  (semnatura autorizata)
     L.S.                                     L.S.

    PRECIZARI:
    1. Centralizatorul obiectelor trebuie sa fie in concordanta cu structura aprobata pentru devizul general.
    2. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii col. 0 si 1.
    3. Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii col. 2, 3, 4 si urmatoarele (dupa caz).

    ANEXA - DLO 5
    MODEL

    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
    (denumire)
    OBIECTIVUL: (denumire)

                 CENTRALIZATORUL CATEGORIILOR DE LUCRARI
                 DEVIZUL OFERTA (centralizator)
                 OBIECTUL: (simbol si denumire)
                                                            UM - mii lei
----------------------------------------------------------------------------
Nr.     Denumirea    Valoarea       din care (dupa caz):          Mod de
crt.              (exclusiv TVA) ------------------------       prezentare,
                  (mii lei)     Antreprenorul Subantreprenor(sa)   conform:
                                general (AG)/ sau subantreprenor
                                Asociatul 1   de specialitate(sas)/
                                (leader al    Asociatul "n".....
                                asociatiei)
                                (denumire)    (denumire)
----------------------------------------------------------------------------
 0        1           2             3              4                  5
----------------------------------------------------------------------------

    CAP. 1
    Cladiri si constructii speciale, instalatii aferente constructiilor si retele de utilitati in incinta
    Categoria de lucrari
    Simbol       Denumire
1.    TS       Terasamente
2.    C        Constructii
3.    I        Instalatii incalzire
4.    E        Instalatii electrice
5.    S        Instalatii sanitare
6.    Iz       Izolatii
.........................
n.    M        Montaj utilaje si
               echipamente tehnologice,
               inclusiv retelele
               aferente


    ANEXA - DLO 7
    MODEL

    CAP. 2
    PROCURARE
    - Utilajele si echipamentele
      tehnologice, cu montaj
    - utilaje si echipamente de transport
    - dotari, inclusiv utilaje si
      echipamente independente cu
      durata mare de serviciu.
 VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL
 (exclusiv TVA)                    x         x          x             -
 TVA 18%                           x         x          x
----------------------------------------------------------------------------
   VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL
   (inclusiv TVA)                  x         x          x


           PROIECTANT                       CONTRACTANT (OFERTANT)
           (denumire)                       (denumire)
           (semnatura autorizata)           (semnatura autorizata)
            L.S.                             L.S.

    PRECIZARI:
    1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii col. 0 si 1.
    2. Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii col. 2, 3, 4 si urmatoarele (dupa caz)


    ANEXA - DLO 6
    MODEL

    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
    (denumire)
    OBIECTIVUL: (denumire)
    OBIECTUL: (simbol si denumire)

                  LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI
                  DEVIZUL OFERTA Nr. .......

    CATEGORIA DE LUCRARI: (denumire)
----------------------------------------------------------------------------
Nr.     Capitolul de lucrari               U.M.  Cantitatea  P.U.     TOTAL
crt. (denumire si subcapitole de lucrari)                          (col. 3 x
                                                                    col. 4)
----------------------------------------------------------------------------
 0                1                        2         3        4         5
----------------------------------------------------------------------------
1. Capitolul de lucrare (denumire)
1.1. Subcapitol (descriere)
1.2. Subcapitol (descriere)
1.3. ............................
2. Capitolul de lucrare (denumire)
2.1. Subcapitol (descriere)
2.2. Subcapitol (descriere)
2.3. ............................
3.   ............................
3.1. ............................
3.2. ............................
----------------------------------------------------------------------------
 CHELTUIELI DIRECTE                                                 To
 CHELTUIELI INDIRECTE                                               Io
 PROFIT                                                             Po
 TOTAL GENERAL DEVIZ PE                                      Vo = To + Io + Po
----------------------------------------------------------------------------

        PROIECTANT,                               CONTRACTANT

    ANEXA - DLO 6 BIS
    MODEL

    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
    (denumire)
    OBIECTIVUL: (denumire)
    OBIECTUL: (simbol si denumire)

                      LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI
                      DEVIZUL OFERTA Nr. . . . . . .

    CATEGORIA DE LUCRARI: (simbol si denumire)
                                                               mii lei
-------------------------------------------------------------------------
Nr.    Capitolul        U/M      Cantitatea       P.U.         Material
crt.   de lucrari                           a) material       (col. 3 x
                                            b) manopera       (col. 4a)
                                            c) utilaj
                                            d) transport
                                          ----------------
                                            Total a+b+c+d
--------------------------------------------------------------------------
 0        1            2          3            4                 5
--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
 Manopera     Utilaj     Transport    Total
 (col. 3 x    (col. 3 x  (col. 3 x    (col. 3 x
 col. 4b)     col. 4c)   col. 4d)     col. 4
                                      sau
                                      (col. 5+6+
                                            7+8
------------------------------------------------
    6          7           8           9
------------------------------------------------
   1. Capitolul de
      lucrare (denumire)

   1.1. Subcapitol
       (descriere)

   1.2. Subcapitol
       (descriere)

   1.3. ..........

   2. Capitolul de lucrare
      (denumire)

   2.1. Subcapitol
      (descriere)

   2.2. Subcapitol
    (descriere)

   2.3. ............

   3. .............

   3.1. ...........

   3.2. ...........

   CHELTUIELI DIRECTE

   TOTAL                -          -                              Mo

    m         Uo           t           To

   CHELTUIELI INDIRECTE
                                       Io
   PROFIT
                                       Po
   TOTAL GENERAL DEVIZ
   CATEGORIA DE
   LUCRARI

                                 Vo= To + Io Po
----------------------------------------------------------------------------

        CONTRACTANT,

--------------------
    NOTA:
    Cheltuielile de transporturi (col. 8) vor fi defalcate dupa caz, pe:
    - transporturi cu auto - to a;
    - transporturi cu CF - to Cf;
    - transporturi navale - to n.

    ANEXA - DL 8
    MODEL
    (pentru licitatii cu participare internationala)

    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITORUL)
    (denumire)
    OBIECTIVUL: (denumire)
    OBIECTUL: (simbol si denumire)

             STRUCTURA ARTICOLELOR COMASATE PE CAPITOLE DE LUCRARI
             CATEGORIA DE LUCRARI - TERASAMENTE
-----------------------------------------------------------------
Nr.   Denumirea lucrarilor              U.M.          Cantitatea
crt.
-----------------------------------------------------------------
  0           1                          2                3
-----------------------------------------------------------------
 1 Degajarea si curatirea               mc               250
   terenului, sapatura mecanica a
   stratului de pamant vegetal de
   20, 25 cm grosime/suprafata de
   100 mp si transportul pamantului
   la 0,5 Km distanta.
-----------------------------------------------------------------
 2 Sapatura mecanica cu excavator       mc               750
   in spatii largi, pana la 2,5 m
   in pamant cu umiditate naturala
   cu descarcare in auto, teren
   categoria a III-a.
-----------------------------------------------------------------
 3 Sapatura manuala de pamant in        mc               310
   spatii limitate cu latimea de
   maximum 1,0 m, la fundatii si
   canale, in teren mijlociu, la
   adancimea 1,5 m.
   Saparea pamantului si
   depozitarea pamantului excavat
   prin asigurarea unei banchete
   libere de 0,5 m de la marginea
   sapaturii, executarea, montarea
   si demontarea platformelor
   pentru evacuarea pamantului
   sapat, indreptarea fundului si
   peretilor sapaturii la cotele
   brute.
   Se va prevedea sprijinirea
   malurilor.
   Imprastierea cu lopata a
   pamantului afanat in strat
   uniform de 10-20 cm grosime,
   cu sfaramarea bulgarilor si
   compactarea acestuia
----------------------------------------------------------------

                                             PROIECTANT
                                             (semnatura)
                                              L.S.
    ANEXA - DL 8
    MODEL
    (pentru licitatii cu participare internationala)

    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITORUL)
    (denumire)
    OBIECTIVUL: (denumire)
    OBIECTUL: (simbol si denumire)

           STRUCTURA ARTICOLELOR COMASATE PE CAPITOLE DE LUCRARI
           CATEGORIA DE LUCRARI - CONSTRUCTII
----------------------------------------------------------------
Nr.     Denumirea lucrarilor          U.M.          Cantitatea
-----------------------------------------------------------------
 0                   1                 2                3
-----------------------------------------------------------------
    Lucrari de betoane:
1   Beton de egalizare clasa B 3,5     mc                 220
    in grosime medie de 10 cm, sub
    grinzile de fundatie care sustin
    inchiderile perimetrale, beton
    simplu clasa B 7,5 in blocurile de
    fundatii cu inaltimi pana la 1,0 m
    si beton de umplutura clasa B 3,5
    sub talpa fundatiilor.
2   Beton clasa B 15, la grinzile de    mc                 100
    fundatie cu dimensiunea sectiunii
    de 60 x 30 cm si in cuzinetii
    blocurilor de fundatie.
3   Beton clasa Bc 20, in stalpii de    mc                 140
    la parter si etajele curente, cu
    sectiuni de la 50 x 60 cm pana la
    40 x 40 cm si in planseele peste
    parter si etajele curente, cu ciment
    Portland P 50, in cantitate minima
    de 390 Km/mc, agregat cu
    granulometrie 0-30 si lucrabilitate
    L 13.
    Planseele sunt alcatuite din grinzi
    principale pe conturul tramei, grinzi
    secundare si placi de 12 cm grosime.
----------------------------------------------------------------------------
   Cofraje:
   1 .......................................
   2 .......................................
----------------------------------------------------------------------------
   Armaturi:
   1 .......................................
   2 .......................................
----------------------------------------------------------------------------
   Zidarie si pereti:
   1 .......................................
   2 .......................................
----------------------------------------------------------------------------
   Tencuieli:
   1 .......................................
   2 .......................................
----------------------------------------------------------------------------
   -----------------
   1 ........................................
   2 ........................................
----------------------------------------------------------------------------
   Invelitori:
   1 ........................................
   2 ........................................
     ........................................
----------------------------------------------------------------------------

                                        PROIECTANT
                                        (semnatura)
                                            L.S.

    ANEXA - DL 8
    MODEL
    (pentru licitatii cu fara participare internationala)

    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITORUL)
    (denumire)
    OBIECTIVUL: (denumire)
    OBIECTUL: (simbol si denumire)

                  STRUCTURA ARTICOLELOR COMASATE
                     PE CAPITOLE DE LUCRARI
cuprinse in lista cu cantitatile de lucrari/devizul oferta pe categoria de lucrari

    CATEGORIA DE LUCRARI: (simbol si denumire - Ex.; Ts - Terasamente)
--------------------------------------------------------------------------
Nr.  Capitolul de lucrari            Articolele comasate:
crt.   Simbol              ------------------------------------  Observatii
     --------------------  Simbol    Denumire   U/M  Cantitatile
     Cantitate si U/M                                prevazute
                                                     in proiect
---------------------------------------------------------------------------
 0       1                  2          3          4      5            6
---------------------------------------------------------------------------
 1. Exemple:        TSC 01 X . . . . .         100 mp   10
    TSC             TSC 04 XF . . . . .            mc 3000
   ----------
    (5000 mc)       TSC 08 XK . . . . .            mc 2000
                    TSC 10 XA . . . . .            mc 2000
---------------------------------------------------------------------------
 2. TSA             TSA 01 XB . . . . .            mc 1000
    --------
    1000 mc         AS1 *)    . . . . .            ore 500
---------------------------------------------------------------------------
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
----------------------------------------------------------------------------
------------------
    *) In cazul folosirii unor analize speciale si/sau articole de deviz modificate se vor face precizarile corespunzatoare.

                                          PROIECTANT
                                          (denumire)
                                     (semnatura autorizata)
                                             L.S.

    PRECIZARE:
    Pentru fiecare capitol de lucrare proiectantul va stabili unitatea de masura semnificativa si cantitatea aferenta care caracterizeaza lucrarea, la care se vor raporta toate articolele de lucrari comasate.

    ANEXA - DLO 7
    MODEL

    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
    (denumire)

    LISTELE CU CANTITATI DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARILE (dupa caz), DEVIZUL OFERTA PENTRU PROCURARE
    OBIECTUL: (simbol si denumire)
----------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea U/M Cantitatea Pret unitar Valoarea  Producator  Observatii
crt.                         (lei/U.M.) (mii lei)  (denumire,  Anexat se vor
                                        (exclusiv   adresa,    prezenta
                                         TVA)       telefon,   fisele
                                         (col. 3 x  fax)      tehnice
                                          4)                  (specificatii
                                                              tehnice) conform
                                        (mii lei)         MODEL - ANEXA -
                                                                DLO 8
                                                                (dupa caz)
----------------------------------------------------------------------------
 0    1        2     3          4          5         6             7
----------------------------------------------------------------------------
 a. . . . . . . . . . . .
 1. . . . . . . . . . . . .                                      F.T a-1
 2. . . . . . . . . . . . .                                      F.T a-2
  b. . . . . . . . . . . .
 1. . . . . . . . . . . . .
 2. . . . . . . . . . . . .
  c. . . . . . . . . . . .
 1. . . . . . . . . . . . .
 2. . . . . . . . . . . . .
----------------------------------------------------------------------------
    TOTAL:                                X
----------------------------------------------------------------------------
    Prezentul deviz oferta contine un numar de ..... pozitii si un numar de ... file, inclusiv fisele tehnice, fara stersaturi si/sau modificari.

        PROIECTANT                            CONTRACTANT (OFERTANT)
        (denumirea)                           (denumire)
    (semnatura autorizata)                    (semnatura autorizata)
           L.S.                                 L.S.

    ANEXA - DLO 8
    MODEL

    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
    (denumire)
    OBIECTIVUL: (denumire)
    OBIECTUL: (simbol sau denumire)

              SPECIFICATIA TEHNICA (FISA TEHNICA) NR. .....

    UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: (denumire)
--------------------------------------------------------------------
Nr.  Parametrii si conditii impuse   Date prezentate de contractant
crt.       de proiectant                     (ofertant)
0               A                                 B
--------------------------------------------------------------------
1. Parametrii tehnici si functionali    1. .........................
   ................................
2. Conditii privind exigentele de       2. .........................
   performanta (de asigurare
   a calitatii)
   ..............................
3. Conditii de livrare si plata         3. .........................
4. Conditii de garantie si postgarantie 4. .........................
5. Alte conditii specifice              5. .........................
--------------------------------------------------------------------

    PROIECTANT                                CONTRACTANT (OFERTANT)
    (denumire)                                (denumire)
    (Semnatura autorizata)                    (semnatura autorizata)
        L.S.                                    L.S.

    PRECIZARI:
    1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A.
    2. Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanei B.
    3. Contractantul (ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici inscrisi in documentele de licitatie.

    ANEXA - DL 9
    MODEL

                SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE
    Cu privire la contractul nr. .............................. incheiat intre
    1/ .................... in calitate 2/ ................................ si
    3/ .......................... in calitate de persoana juridica achizitoare (investitor).
    Conform conditiilor contractuale 1/ .................................. este obligat sa acorde persoanei juridice achizitoare (investitorului) o garantie bancara in valoare de ................................... % din pretul total al contractului, adica pentru obligatiile 1/ ....................prevazute la art. ......... al contractului.
    Pentru aceasta, in conformitate cu cele convenite mai sus, ne angajam prin prezenta sa platim in favoarea 3/..................................... pana la concurenta sumei de .................... orice suma ceruta de dumneavoastra in baza art. .................... din contract, la prima dumneavoastra cerere, in decurs de .................... zile de la primirea acestei cereri, insotita de declaratia dumneavoastra ca 1/................. nu si-a indeplinit obligatiile prevazute in art. ........... al contractului nr. .............. incheiat cu 3/. In perioada de executie nu se pot emite pretentii asupra prezentei scrisori de garantie, partile urmand a proceda astfel:
    - pretentiile privind calitatea se vor solutiona de catre 1/............... si 3/............................... potrivit prevederilor art. 8.5.0 si art. 8.6.0. din "Conditiile generale de contractare".
    - pretentiile privind intarzierile fata de termenele contractuale se vor solutiona potrivit art. 10.0.0. din "Conditiile generale de contractare" si prevederile din "Anexa la formularul de oferta").
    In caz de insolvabilitate a 1/ .................................... noi vom plati conform acestei declaratii, la prima dumneavoastra cerere, in termenul mentionat, fara nici o alta formalitate din partea dumneavoastra sau a oricarei parti contractante.
    Obligatia asumata de noi in cadrul acestei scrisori de garantie va inceta in ................. zile de la expirarea perioadei de garantie prevazuta la art. ............ din contract.
    In situatiile in care, partile contractante, sunt de acord sa prelungeasca termenul de garantie sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul prealabil al bancii. In caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.
    Prezenta scrisoare de garantie ne va fi returnata de indata ce va deveni fara obiect.

                                         DIRECTOR,

----------------------
    1/ clientul executant al contractului.
    2/ calitatea clientului, conform cu regulamentul privind organizarea licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor.
    3/ denumirea persoanei juridice achizitoare (investitorului).

    ANEXA - DL 10
    MODEL

    PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
    (denumire si adresa)


                    SCRISOARE DE ACCEPTARE
                  (comunicare a adjudecarii)

    Catre,
    [numele si adresa contractantului (ofertantului) in favoarea caruia a fost adjudecata investitia]
    Avem placerea sa va comunicam prin prezenta ca a fost acceptata oferta dumneavoastra pentru executia investitiei: (denumirea lucrarilor care au facut obiectul licitatiei publice).
    Ca urmare, va informam ca in calitatea dumneavoastra de . . . . . . . . . . . . vi s-a incredintat contractul de executie in valoare de (valoarea finala a ofertei) si cu durata de executie de . . . luni calendaristice si va invitam pentru constituirea garantiei de buna executie si semnarea contractului.

              PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
                      (semnatura autorizata)
                              L.S.

    ANEXA - DL 11

    Grupele de lucrari privind incadrarea (natura) obiectivelor de investitii

    1. Cladiri cu caracter civil
    Cladiri de locuinte;
    Cladiri pentru invatamant, stiinta, arta, cultura;
    Cladiri pentru ocrotirea sanatatii, asistenta sociala si cultura fizica;
    Cladiri administrative;
    Cladiri pentru afaceri si comerciale;
    Cladiri de calatori, coletarie, peroane, mesagerie;
    Autogari;
    Gari fluviale, gari maritime;
    Aerogari;
    Oficii PTTR, centrale telefonice;
    Cladiri pentru statii de emisie telecomunicatii, radio TV;
    Alte cladiri asemenea.
    2. Cladiri - constructii cu caracter industrial
    Hale industriale;
    Cladiri anexe aferente flux tehnologic (statii conexiune, pompare, etc.)
    Ateliere revizie, intretinere, remize;
    Garaje, hangare, depouri;
    Depozite (subterane, exterioare);
    Constructii pentru cresterea animalelor;
    Alte cladiri asemenea.
    3. Constructii speciale industriale
    3.1. Sonde titei, gaze, injectie;
    3.2. Constructii speciale energetice subterane (centrale hidroelectrice, statii de transformare - conexiuni);
    3.3. Constructii miniere (turnuri de extractie, galerii, planuri inclinate subterane, rampe de put, puturi de mina, culoare de benzi transportoare, estacade, esafodaje, rampe de incarcare-descarcare, iazuri pentru decantare);
    3.4. Cosuri de fum, turnuri de racire;
    3.5. Alte constructii asemenea.
    4. Constructii hidrotehnice
    4.1. Baraje si constructii cu accesorii, diguri;
    4.2. Cheiuri de incarcare-descarcare si acostare;
    4.3. Canale de navigatie;
    4.4. Constructii pentru piscicultura (helestee, lacuri, bazine);
    4.5. Alte constructii asemenea.
    5. Constructii speciale agricole
    Sere;
    Alte constructii asemenea.
    6. Constructii speciale pentru transporturi si telecomunicatii
    6.1. Cai ferate, linii tramvai, retele electrice de contact si tractiune electrica;
    6.2. Drumuri, piste, platforme, treceri de nivel, ziduri de sprijin, poduri, viaducte, tunele;
    6.3. Constructii pentru telecomunicatii - linii aeriene de telecomunicatii, retele subterane de telecomunicatii;
    6.4. Constructii transport energie electrica - retele de distributie si linii de transport a energiei electrice (aeriene, subterane);
    6.5. Alte constructii asemenea.
    7. Constructii speciale pentru alimentari cu apa si canalizare
    7.1. Captari apa, puturi, drenuri, canale pentru alimentari cu apa, galerii alimentari cu apa, conducte pentru alimentari cu apa, retele distributie, retele canalizare;
    7.2. Constructii pentru imbunatatirea calitatii apei epurare, ape uzate;
    7.3. Castele de apa, rezervoare de apa;
    7.4. Alte constructii asemenea.
    8. Constructii pentru transport si distributie petrol, gaze, lichide industriale, aer comprimat, termoficare
    8.1. Conducte pentru transport produse petroliere, gaze, lichide industriale;
    8.2. Conducte de termoficare, conducte tehnologice;
    8.3. Alte constructii asemenea.
    9. Alte constructii speciale
--------------------
    NOTA:
    Consolidarile, transformarile, modernizarile si extinderile precum si reparatiile capitale la constructiile si instalatiile aferente se incadreaza la aceeasi grupa sau subgrupa corespunzatoare obiectului;
    Exceptie de la grupele si subgrupele nominalizate fac lucrarile de specific si complexitate deosebita a caror similitudine cu lucrarea supusa licitatiei se va face in mod distinct in documentatia de licitatie.

    ANEXA - DL 12
    MODEL

                    FORMULAR DE CONTRACT*)
    Acest contract este incheiat de ..................... anul 19...... intre numele persoanei juridice achizitoare (investitorului) ....................... din (adresa investitorului) ........................ denumit in cele ce urmeaza investitor, pe de o parte, si numele contractantului (ofertantului) - antreprenor general .............................. denumit in cele ce urmeaza antreprenor, pe de alta parte, prin care investitorul doreste sa se execute lucrarile (scurta descriere a lucrarilor) ..................... si a acceptat, prin scrisoarea de acceptare (data si numarul scrisorii de acceptare) oferta antreprenorului pentru executarea, terminarea si intretinerea acestor lucrari pentru valoarea de ........... lei si durata de executie de ............ luni calendaristice. Acest contract atesta, dupa cum urmeaza:
    1. In acest contract cuvintele si expresiile vor avea aceleasi intelesuri care le-au fost atribuite prin conditiile generale de contractare la care ne referim in prezenta.
    2. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca facand din acest contract:
    a. scrisoarea de acceptare;
    b. prezentul formular de contract completat si semnat;
    c. oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;
    d. caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
    e. plansele (partea desenata a proiectului tehnic);
    f. tabelele cu informatiile suplimentare;
    g. listele cu cantitatile de lucrari si utilaje (devizele oferta) si listele cu consumurile de resurse anexate);
    h. conditiile speciale de contractare;
    i. conditiile suplimentare de contractare;
    j. conditiile generale de contractare.
    3. Documentele de mai sus se considera ca se completeaza reciproc, dar in caz de ambiguitate sau diferente intre ele, au prioritate in ordinea enumerarii.
    4. Antreprenorul se obliga sa execute, sa incheie si sa intretina Lucrarile in conformitate cu acest contract si cu documentele care fac parte din acesta, nominalizate la pct. 2.
    5. Investitorul se invoieste sa plateasca antreprenorului pentru executia, terminarea si intretinerea lucrarilor, valoarea contractului la datele si in modul descris prin contract.

     PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)    CONTRACTANT (OFERTANT)
      (semnatura autorizata)                        (semnatura autorizata)
           L.S.                                                L.S.

---------------------
    *) Formularul de contract nu face parte din oferta, el se completeaza si se semneaza de contractantul declarat castigator, cu ocazia incheierii contractului de executie.

    ANEXA - DL 13
    MODEL

    MINISTERUL FINANTELOR
    MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE
    SI AMENAJARII TERITORIULUI
    Directia Generala de
    Expertizare a Investitiilor
    Finantate de la Bugetul de Stat
    Directia Generala Licitatii

                          LISTA SPECIALA
a contractantilor (ofertantilor) avand interdictia de a intra intr-un contract de achizitie publica pe o perioada de 5 ani de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare sau a actului de sanctionare contraventionala
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.     Sesizarea persoanei      Contractantul (ofertantul)
 crt.   juridice              -----------------------------------------
       achizitionarea sau a   Denumirea         Sediul central
       sau a organului de     si nr. de  ------------------------------
      control abilitat      inregistrare  Judetul  Localitatea   Adresa
      --------------------      la
      Denumire     Data      registrul
                             comertului
-----------------------------------------------------------------------
 0       1         2            3            4        5           6
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
  Actul sau hotararea judecatoreasca        Data          Observatii
------------------------------------------  incetarii
 Tipul    Emitentul  Data de   Cauza        interdictiei
 actului            la care    interdictiei (zi/luna/an)
                   actioneaza
                   interdictia
                  (zi/luna/an)
----------------------------------------------------------------------
   7        8          9          10            11             12
----------------------------------------------------------------------
 1. ..................................................................
 .....................................................................
 2. ..................................................................
 .....................................................................
 3. ..................................................................
 .....................................................................


    Nr. ....... data ...........

    ANEXA - DL 14
    MODEL

                       PROCES-VERBAL
     incheiat astazi ............... cu ocazia deschiderii licitatiei la investitia .........................................
          a pentru licitatii numita prin Decizia nr. .....................
          Comisia din ........................ a .............................. compusa din:
    1. ........................ presedinte-director ..........................
    2. ........................ membru-reprezentant MF .......................
    3. .......................  membru-reprezentant MLPAT ....................
    4. ......................   membru .......................................
    5. ......................   membru .......................................
    6. .......................................................................
    7.
    8.
    9.
    Impreuna cu organizatorul licitatiei a procedat astazi ................... ora ........... , la deschiderea licitatiei publice pentru executia lucrarii mai sus mentionata.
    Participa ca invitati si ..................................................
    ....................................................................
    Presedintele comisiei pentru licitatie, deschide licitatia aratand scopul acesteia, prezinta pe scurt datele tehnice ale investitiei supuse licitatiei si da citire componentei comisiei pentru licitatii.
    Presedintele comisiei pentru licitatii arata ca licitatia s-a organizat in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 12/1993, republicata in anul 1995, fiind aleasa forma de licitatie publica .......................... cu contract ...................................................... .
    Au cumparat documentele pentru licitatii un numar de ...................... contractanti, la deschiderea licitatiei participand un numar de ............... contractanti dupa cum urmeaza:
    1. SC ................ str. ............. / nr. .... localitatea .......... reprezentata prin .............. in calitate de ........... .
    2. SC ................ str. ............. / nr. .... localitatea ...... reprezentata prin .............. in calitate de .......................
    3. SC ................ str. ............. / nr. .... localitatea ......
    reprezentata prin .............. in calitate de ........................
    4. SC ................ str. ............. / nr. .... localitatea .......... reprezentata prin .............. in calitate de .............
    5. SC ................ str. ............. / nr. .... localitatea .......
    reprezentata prin .............. in calitate de .......................
    6. ...................................................................
    Inainte de deschiderea ofertelor, presedintele comisiei pentru licitatie face o serie de precizari si anume:
    1. Intreaba firmele contractante daca au depus garantia de participare la licitatie si sub ce forma.
    2. Solicita imputernicirile scrise ale reprezentantilor firmelor contractante.
    3. Intreaba firmele contractante daca preturile utilizate in oferte sunt cele cerute de persoana juridica achizitoare prin instructiunile pentru ofertanti, respectiv ziua . . . luna. . . . . anul . . . si se confirma acest lucru de catre toti participantii.
    4. Intreaba firmele contractante daca documentele de licitatie cumparate au fost clare, complete, fara stersaturi sau adaugiri, pentru a se intocmi ofertele in bune conditiuni si se confirma acest lucru de catre toti participantii.
    5. Se intreaba firmele contractante daca au luat cunostinta despre criteriile de selectie si procedura de punctaj a acestora, care vor sta la baza adjudecarii executiei obiectivului supus licitatiei. Se confirma acest lucru de catre toti participantii.
    6. Se intreaba firmele contractante daca in valoarea ofertei este inclus TVA, inclusiv toate celelalte taxe legale si se confirma acest lucru de toti participantii la licitatie.
    7. Se intreaba firmele contractante daca au obiectiuni legate de documentele licitatiei sau de modul de organizare si desfasurare a licitatiei. Firmele contractante declara ca nu au obiectiuni.
    [In caz ca sunt obiectiuni sau probleme ce trebuiesc clarificate, acestea se vor rezolva pe loc in conformitate cu prevederile Regulamentului de licitatie. Functie de modul de rezolvare a acestor obiectiuni se va trece (sau nu) la deschiderea ofertelor. Toate aceste clarificari vor fi consemnate in prezentul proces-verbal].
    Se trece la deschiderea si prezentarea ofertelor de catre fiecare contractant in parte.
    Toti contractantii recunosc integritatea si inviolabilitatea plicurilor care contin ofertele.
    La loc vizibil se prezinta datele principale ale fiecarei oferte: valoarea, durata de executie si perioada de valabilitate a ofertei.
    Se prezinta principalele date din ofertele urmatorilor contractanti:
-------------------------------------------------------------
Nr.    Continutul ofertelor            Contractanti:
crt.                           ------------------------------
                                    1    2     3     4     5
-------------------------------------------------------------
 0                 1                2    3     4     5     6
-------------------------------------------------------------
1. Valoarea ofertei (mii lei)
2. Durata de executie a investitiei
   (luni calendaristice)
3. Garantia de participare la
   licitatie (mii lei)
4. Durata de valabilitate a ofertei
   (zile calendaristice)
5. Scrisoare de transmitere a
   documentelor ofertei
   (conform Model Anexa - DO 13)
6. Formular de oferta, inclusiv
   anexa la formularul de oferta
   (conform Model Anexa - DO 15 si
   DO 16)
7. Deviz oferta (centralizator) pe
   obiectiv (conform Model Anexa -
   DLO 4)
8. Deviz oferta (centralizator) pe
   obiecte (conform Model Anexa - DLO 5)
9. Listele cu cantitatile de lucrari
   pe categorii de lucrari (devizele
   oferta) (conform Model Anexa - DLO 6)
10. Lista cu cantitati de utilaje si
    echipamente tehnologice cu montaj
    (procurare) - (conform Model
    Anexa - DLO 7)
11. Fisele tehnice pentru utilaje si
    echipamente tehnologice (conform
    Model Anexa - DLO 8)
12. Garantia de buna executie (%)
13. Perioada garantiei de buna executie
    (luni calendaristice)
14. Graficul de executie
15. Informatii generale privind
    contractantul (conform Model
    Anexa - DO 2)
16. Certificat de inmatriculare la
    registrul de comert, si informatii
    privind bonitatea contractantului
    (conform Model Anexa - DO 3)
17. Informatii privind asocierea
    (conform Model Anexa - DO 4)
18. Lista subantreprenorilor si/sau
    subantreprenorilor de specialitate
    (conform Model Anexa - DO 5)
19. Informatii privind experienta
    contractantului (conform Model
    Anexa - DO 18)
20. Apreciere ISCLPUAT (conform Model
    Anexa - DO 7)
21. Informatii privind asigurarea
    cu personal a contractantului si
    curriculum vitae (conform Model
    Anexa - DO 8 si DO 9)
22. Informatii privind asigurarea
    tehnica a contractantului
    (conform Model Anexa - DO 10)
23. Informatii privind situatia
    financiara a contractantului
    (conform Model Anexa - DO 11)
24. Atestarea informatiilor
    (conform Model Anexa - DO 12).
25. Conditii suplimentare si speciale
    de contractare - Anexe - DLO 2
    si DLO 3.
26. Facilitati financiare ale
    contractantului (conform Model
    Anexa - DO 17)
27. Certificat de cazier judiciar
    pentru participarea la licitatie
    (document I.G.P.)
28. Certificat constatator privind
    indeplinirea obligatiilor de plata
    a impozitelor si respectiv a
    contributiei pentru asigurarile
    sociale de stat (document D.G.F.P.
    si D.G.M.P.S.)
29. Cheltuieli generale in %
    din care:
    - Cheltuieli indirecte %
30. Profit %
-------------------------------------------------------
    Comisia solicita firmelor contractante care nu au documentatia de oferta completa ca pana la data de . . . . . ora . . sa prezinte la sediul persoanei juridice achizitoare datele lipsa conform tabelului de mai sus.
    In caz de necompletare a acestor date, pana la data si ora stabilita prin prezentul proces-verbal oferta respectiva va fi respinsa.
    Presedintele comisiei pentru licitatie declara inchise lucrarile sedintei de deschidere a licitatiei, urmand ca membrii comisiei pentru licitatie sa analizeze in detaliu ofertele, in conformitate cu cele stabilite prin documentele de licitatie si cu completarile facute la deschiderea licitatiei, cu care contractantii au fost de acord, in vederea adjudecarii ofertei castigatoare.
    Drept pentru care au incheiat astazi ....................... prezentul proces-verbal in exemplare.

    MEMBRII COMISIEI DE LICITATIE,
    1.
    2.                           INVITATI,
    3.                           1.
    4.                           2.
    5.                           3.

    Luat la cunostinta si semnat,

    REPREZENTANTII CONTRACTANTILOR,
         1. SC
         2. SC
         3. SC
         4. SC
         5. SC

----------------
    *) In caz de obiectiuni acestea se vor anexa in scris odata cu semnarea prezentului proces-verbal.

    ANEXA - DL 15
    MODEL

    Nr. ........ data .........

                           HOTARAREA
comisiei de licitatii cu privire la adjudecarea executiei lucrarilor care fac obiectul licitatiei publice ..........................................
    Comisia pentru licitatii numita prin Decizia nr. ......................... din .................. a ..................................................... avand urmatoarea componenta:
        (Numele si prenumele)                       (Functia)
    1. ............................... presedinte .....................
    2. ..............................  membru reprezentant M. Finantelor
    3. .............................   membru reprezentant M.L.P.A.T.
    4. ............................    membru ........................
    5. ............................    membru ........................
    6. ...............................................................
    7. ...............................................................
    8.
    9.
    Investitia supusa licitatiei este .....................................
                                          (denumirea investitiei)

    CAP. 1
    Principalele date legate de pregatirea licitatiei
    a. Ordonatorul principal de credite: ................................
    b. Sursa de finantare: ..............................................
    c. Finantarea lucrarii se deruleaza prin: ...........................
    d. Organizatorul licitatiei: ........................................
    e. Persoana juridica achizitoare: ...................................
    f. Forma de licitatie aleasa: .......................................
     cu contract .......................................................
    g. Invitatie de participare (anunt, publicitar) nr. ................. din ...... (aparut in ziarele ......................................).
    Invitatia de participare (anunt- publicitar) contine principalele cerinte ale Regulamentului de licitatie prevazand data de ............. ora ........ ca termen limita de depunere a ofertelor si data de ............ ora ...... pentru deschiderea publica a ofertelor la sediul organizatorului din .................
    h. Documentele licitatiei au fost elaborate de ........................... din ............. str. ............ nr. ......... telefon .................. si cuprind toate datele necesare pentru contractanti in vederea intocmirii corecte si complete a ofertelor - "Valoarea acestor documente este de .......... lei.

    CAP. 2
    Modul de organizare si derulare a licitatiei.
    Licitatia a fost organizata si s-a desfasurat in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 12/1993 si a Regulamentului aprobat prin H.G. nr. 592/1993, ambele republicate in anul 1995.
    Conform procedurii de licitatie aleasa, organizatorul licitatiei a trimis invitatii la un numar de ................. contractanti dupa cum urmeaza:
    1. SC
    2. SC
    3. SC
    4. SC
    5. SC
    ............
    S-au prezentat si au cumparat documentatia pentru licitatie un numar de .... contractanti, respectiv:
    1. SC
    2. SC
    3. SC
    4. SC
    5. SC
    (sau varianta)
    1. In urma anuntului publicitar aparut la data de ...................... in ziarele ............................. s-au prezentat pentru procurarea documentelor licitatiei urmatorii contractanti:
    1. SC
    2. SC
    3. SC
    4. SC
    5. SC
    [In cazul in care forma de licitatie aleasa este licitatie publica deschisa cu preselectie, se vor face precizari legate de anuntul publicitar pentru acest gen de licitatie, selectia contractantilor dupa criteriile de calificare (eligibilitate), nominalizarea contractantilor potentiali care s-au prezentat la selectie precum si a celor selectionati pentru etapa II-a].
    Pana la data limita de depunere a ofertelor specificata in invitatia de participare (anunt publicitar) de ................ ora .................
    s-au depus la sediul organizatorului un numar de ......... oferte dupa cum urmeaza:
    1. SC
    2. SC
    3. SC
    ...............
    ...............
    Deschiderea licitatiei a avut loc la sediu organizatorului ............
    in ziua de ............ ora ............. in prezenta membrilor Comisiei pentru licitatii, reprezentantilor imputerniciti ai contractantilor si ai invitatilor.
    Contractantii au constatat, la deschiderea licitatiei integritatea sigiliilor de pe oferte, dupa care s-a trecut la deschiderea plicurilor, de catre fiecare contractant in parte.
    Dupa deschiderea fiecarei oferte in parte comisia pentru licitatii a verificat continutul acestora privind corespondenta ofertelor cu cerintele solicitate de investitor prin documentele licitatiei, a consemnat situatiile prezentate in oferte si a dat citire principalelor date legate de valoarea ofertelor, durata de executie, perioada de valabilitate a ofertelor, etc.
    Pentru a se asigura transparenta necesara si a lua cunostinta toti participantii la licitatie, aceste date au fost afisate la un loc vizibil de la distanta, sub forma de tabel, si sunt prezentate astfel:
----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Contractant  Valoarea  Durata       Facilitati   Durata de     Garantia
crt.              ofertei   de executie  financiare   valabilitate     de
                  (mii lei) cutie        (mii lei)    a ofertei  participare
                            (luni                     (zile        mii lei
                          calendaristice            calendaristice   CM
TOTAL din care:
----------------------------------------------------------------------------
    1. SC
    2. SC
    3. SC
    4.
    5.
    .......
----------------------------------------------------------------------------
    In urma deschiderii licitatiei Comisiei pentru licitatii a acceptat (sau nu) toate ofertele prezentate.
    La deschiderea sedintei de licitatie s-a intocmit un proces-verbal care a fost semnat de membrii Comisiei pentru licitatii, de reprezentantii contractantilor si de invitati.
    In procesul-verbal de deschidere a licitatiei s-a consemnat pana la data de ora contractantii sa prezinte toate informatiile lipsa (conform tabelului anexat la procesul verbal de deschidere).
    (Se va preciza daca toate aceste informatii lipsa au fost completate de catre toti contractantii pana la data si ora fixata; in caz contrar ofertele respective vor fi declarate incomplete si respinse).

    CAP. 3
    Analiza si verificarea ofertelor de catre comisia pentru licitatii

    Pentru comparare, evaluare si adjudecare, s-a aplicat ca procedura metoda aprecierii prin punctaj.
    Oferta castigatoare este oferta care prin insumare totalizeaza punctajul maxim.
    Criteriile de apreciere prin punctaj si punctajul maxim pentru fiecare criteriu in parte au fost comunicate contractantilor prin documentele licitatiei.
    Pe baza acestor criterii de apreciere s-a examinat si comparat toate ofertele si s-a acordat individual punctajul.
    In conformitate cu fisele individuale de punctaj ale membrilor comisiei s-a intocmit, prin insumare, centralizatorul de punctaj, verificat si semnat de presedintele Comisiei pentru licitatii.
    In urma analizei ofertelor, Comisia pentru licitatii a constatat urmatoarele:
    Se va prezenta dupa caz:
    1. Pentru licitatiile cu preselectie se vor face referiri concrete asupra modului de indeplinire a conditiilor de calificare (descalificare) precum si a modului de selectionare (neselectionare a contractantilor).
    2. Pentru fiecare oferta in parte clarificarile comisiei facute cu contractantii pentru diferite situatii (in scris atat solicitarea cat si raspunsul) conform art. 10.9 si 10.10 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993.
    3. Situatii de subevaluare sau supraevaluare cu explicarea in detaliu a cauzei care le-a generat.
    4. Lucrari lipsa sau introduse suplimentar.
    5. Preturi folosite pentru intocmirea ofertei la date diferite fata de cele solicitate de investitor prin documentele licitatiei.
    6. Greseli de calcul aritmetic si modul lor de rezolvare.
    7. Modul de reflectare a constatarilor facute de comisie asupra acordarii punctajului (se merge pana la eliminarea unui contractant care prezinta abateri grave).
    8. In cazul in care se prezinta o oferta alternativa se va analiza si fundamenta acceptarea sau respingerea acesteia.
    9. Se vor face precizari legate de criteriile de apreciere prin punctaj si punctajul prezentat in documentele de licitatii, de modul de acordare a punctajului, de completarea individuala a fiselor de punctaj, etc.
    Fisele individuale de punctaj si centralizatorul acestora se vor anexa la hotararea de adjudecare a comisiei.

    CAP. 4
    Adjudecarea licitatiei
    Avandu-se in vedere cele prezentate mai sus, conform centralizatorului de punctaj, contractantii au obtinut urmatoarele puncte in ordine descrescatoare:
    1. SC        puncte
    2. SC        puncte
    3. SC        puncte
    4.
    5.
    Pe baza acestui punctaj acordat, comisia pentru licitatii a hotarat, in unanimitate de voturi adjudecarea executiei investitiei ..................................................
    contractantului: SC ................. cu sediul in ...................
    str. ....................... nr. ...... cu oferta valorica (minus facilitatile financiare acceptate) de ...................... lei si o durata de executie de luni calendaristice care a totalizat un punctaj maxim de ........... puncte.
    Se va prezenta daca este cazul si situatia in care comisia nu voteaza in unanimitate contractantul castigator aratandu-se cate voturi au fost pentru, cate contra, avand obligativitatea de a nominaliza membrii care au votat contra si de a cere acestora sa prezinte o contestatie care se va atasa la hotararea de adjudecare in care sa prezinte principalele considerente care au stat la baza alegerii altui contractant decat cel desemnat castigator prin majoritatea voturilor.
    Intreaga documentatie care a stat la baza acestei hotarari de adjudecare se afla la sediul persoanei juridice achizitoare ............................ din str. ........... nr....... .

    CAP. 5
    Concluzii
    Comisia pentru licitatie analizand datele prezentate prin documentele de licitatie, procesul verbal de deschidere a licitatiei si punctajele obtinute de contractanti in urma analizei,

    HOTARASTE
    1. In conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 si Regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 592/1993, ambele republicate in anul 1995 stabileste ca pentru executia lucrarilor care fac obiectul licitatiei publice ..................... contractantul castigator este SC ...................... cu oferta valorica de ....................... lei si cu o durata de executie de ............... luni calendaristice.
    2. Avand in vedere prevederile Regulamentului aprobat prin H.G. nr. 592/1993 persoana juridica achizitoare va anunta si va invita in scris contractantul castigator SC .................. , pentru a constitui garantia de buna executie in vederea semnarii contractului de executie.
    De asemenea, aceasta va comunica in scris celorlalti ofertanti necastigatori rezultatul licitatiei, prezentand sintetic motivele pentru care oferta lor nu a fost adjudecata, in conformitate cu prevederile art. 3.3. alin. 9 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993, republicata in anul 1995.
    3. Contractul de executie a lucrarilor ce se va incheia cu contractantul castigator, dupa expirarea duratei legale pentru depunerea eventualelor contestatii va cuprinde toate datele prezentate in oferta, inclusiv procedura de actualizare a situatiilor de plata functie de evolutia ulterioara a preturilor si tarifelor resurselor din oferta asa cum au fost precizate in "conditiile speciale de contractare".
    4. Dupa semnarea contractului persoana juridica achizitoare va elibera garantiile de participare la licitatie ale contractantilor necastigatori.
    Drept pentru care s-a incheiat prezenta Hotarare de adjudecare a licitatiei in 4 (patru) exemplare azi ................. la sediul persoanei juridice achizitoare.

    COMISIA DE LICITATIE,

    (Numele si prenumele)       (semnatura)
    1.                        ..................
    2.                        ..................
    3.                        ..................
    4.                        ..................
    5.                        ..................
    6.
    7.
    8.
    9.
    ............................................

    ANEXA - DL 16
    MODEL

                  SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE
                      RESTITUIRE A AVANSULUI
    Cu privire la contractul nr. ............. incheiat intre 1/ ........... in calitate de persoana juridica achizitoare cu 2/ .................. in calitate de 3/................ privind (obiectul contractului).
    Prin contract 1/ ....................... s-a obligat catre 2/.............. la plata unui avans de ..................% din pretul total al contractului, adica la plata sumei de ..................... la termenele prevazute la art. ....... din contract.
    2/ ............................ s-a obligat sa restituie 1/................ acest avans la termenele si conditiile stabilite la art. ..... din contract si anume ..............  cu sumele respective diminuandu-se corespunzator valoarea scrisorii de garantie.
    Avand in vedere cele de mai sus, in caz de insolvabilitate a 2/............ ne angajam de a plati, in favoarea, 1/................................... suma de .......... daca 2/ ................... nu si-a indeplinit cele stabilite la art. ........... din conditiile speciale de contractare prevazute in contract aratate la paragraful anterior.
    Dovada neindeplinirii conditiilor din contract trebuie prezentata, impreuna cu copia in acest sens remisa 2/...................... .
    Vom efectua platile in virtutea acestei scrisori la prima dumneavoastra cerere in decurs de 15 zile de la data primirii cererii dumneavoastra, fara o alta formalitate din partea dumneavoastra si neprimirii vreunei intampinari din partea 2/..................... .
    Litigiile cu privire la indeplinirea sau a conditiilor speciale de contractare prevazute la art. .... din contract nu vor face obiectul analizei BDR ci vor fi cu prioritate solutionate in conditiile convenite de contractul nr. ........ .
    In situatiile in care, partile contractante sunt de acord sa prelungeasca termenul de garantie sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul prealabil al bancii. In caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

                                 DIRECTOR,


----------------------
    1/ denumirea persoanei juridice achizitoare
    2/ clientul bancii, executant al contractului
    3/ calitatea clientului bancii

    CAP. 4
    CONTINUTUL CADRU AL OFERTELOR

    1. Scrisoarea de transmitere a documentelor de calificare si selectie (pentru forma de licitatie publica deschisa cu preselectie etapa I). . . . . . . MODEL ANEXA - DO 1

    Partea I
    - Documentele de calificare (eligibilitate) si de selectie a contractantilor (ofertantilor) Documentele de preselectie
------------------------------------------------------------------------
Nr.    Denumirea      Antreprenorul     Subantreprenorii     Mod de
crt.  documentului    general sau           si/sau          prezentare
                       asociati          subantreprenorii     conform:
                                              de
                                         specialitate
-------------------------------------------------------------------------
 0       1                     2               3                4
-------------------------------------------------------------------------
1.  Certificatul constatator    x              x               MODEL
    emis de Camera de                                        ANEXA - DO 3
    Comert si Industrie
    Oficiul Registrului
    Comertului.
 2. Informatii generale         x              x              MODEL
    privind contractantul                                    ANEXA - DO 2
    (ofertantul).
 3. Informatii privind          x              x              MODEL
    lucrarile similare.                                     ANEXA - DO 18
 4. Personalul contractantului
    (ofertantului):
 a. Fisa cu personalul de       x              x              MODEL
    conducere al lucrari                                    ANEXA - DO 8
    pentru care s-a organizat
    licitatia.
 b. Certificatele de cazier     x              x            Document IGP
    judiciar pentru personalul
    de conducere al lucrarii
    pentru care s-a organizat
    licitatia.
 c. Curriculum vitae pentru     x              x               MODEL
    personalul de conducere                                  ANEXA - DO 9
    al lucrari pentru care
    s-a organizat licitatia.
 d. Declaratie privind          x              x               Declaratie
    compatibilitatea                                           pe propria
    cu prevederile legii                                       raspundere
    privind combaterea
    concurentei neloiale
    pentru personalul de
    conducere al lucrarii
    pentru care s-a
    organizat licitatia.
 5. Situatia financiara:
 a. Informatii financiare       x              x               MODEL
    privind indicatorii                                     ANEXA - DO 11A
    realizati pe baza
    bilanturilor din
    ultimii 3 ani si a
    balantei de verificare
    de la ultimul semestru
    incheiat.
 b. Informatii privind
    existenta capacitatii
    financiare de a putea
    contracta noi lucrari.
    - informatii financiare     x              x              MODEL
    privind Vr si Fr pe baza                               ANEXA - DO 11B
    datelor din bilantul
    ultimului an incheiat sau
    balanta de verificare a
    ultimului semestru incheiat
    - obligatii contractuale     x             x              MODEL
    pentru alti investitori;                                ANEXA - DO 6
    - confirmarea bancii         x             x           Certificate
    finantatoare pentru linia                              de confirmare
    de credit deschisa si restul                              din
    neconsumat din linia de                                  partea
    credit deschisa si/sau                                   bancii
    depozite bancare.
 c. Certificat constatator       x             x            Document
    privind indeplinirea                                    DGFPCFS
    obligatiilor de plata a                                 MODEL
    impozitelor si a                                       ANEXA - DO 19
    contributiei pentru                                    Document DMPS
    asigurari sociale.                                      MODEL
                                                           ANEXA - DO 20
 6. Informatii privind          x              x            MODEL
    asigurarea tehnica.                                    ANEXA - DO 10
 7. Siguranta in desfasurarea
    operatiunilor proprii:
 a. Lista subantreprenorilor    x              -            MODEL
    si acceptul acestora                                   ANEXA - DO 5
    pentru preluarea in
    subantrepriza a lucrarilor.
 b. Conventia de asociere in     x             -             MODEL
    cazul asocierii.                                       ANEXA - DO 4
 8. Auditul extern privind       x             x             MODEL
    asigurarea calitatii                                   ANEXA - DO 7
    (Apreciere din partea
    ISCLPUAT).
 9. Reputatia contractantului:
 a. Declaratie privind numarul   x             x           Declaratie pe
    de litigii contractuale in                             proprie
    ultimii 3 ani, pentru                                  raspundere
    achizitiile de C + M
    finalizate prin hotarare
    judecatoreasca in
    defavoarea contractantului.
 b. Declaratie privind           x             x           Declaratie pe
    neincluderea pe lista                                  proprie
    speciala de interdictie de                             raspundere
    a intra intr-un contract de
    achizitie publica.
10. Atestarea informatiilor      x             x           MODEL
                                                         ANEXA - DO 12
------------------------------------------------------------------------

    Partea a II-a - Documentele ofertei
------------------------------------------------------------------------
 Nr.      Denumirea                                  Mod de prezentare,
 crt.     documentului                               conform:
------------------------------------------------------------------------
  0          1                                            2
------------------------------------------------------------------------
 1. Scrisoarea de transmitere a ofertei ....       MODEL ANEXA - DO 13
 2. Garantia de participare                        Document de plata
    la licitatie                                   acceptat de persoana
                                                   juridica achizitoare
                                                   sau scrisoare de
                                                   garantie bancara
                                                   MODEL ANEXA - DO 14
 3. Formularul de oferta . . . . . . . . . . .     MODEL ANEXA - DO 15
 4. Anexa la formularul de oferta. . . . . . .     MODEL ANEXA - DO 16
 5. Facilitatile oferite . . . . . . . . . . .     MODEL ANEXA - DO 17
 6. Graficul de; executie detaliat al
    obiectivului (elaborat in concordanta
    cu precizarile din caietele de
    sarcini si cu respectarea cerintelor
    impuse de persoana juridica achizitoare,
    inclusiv prin graficul general de
    realizare a investitiei).
 7. Planul organizarii de santier.
 8. Schemele de relatii (inclusiv descrierea
    sistemului informational, intre
    antreprenorul general, subantreprenor,
    asociati, furnizori, proiectant,
    consultant investitor).
 9. Lista subantreprenorilor                       MODEL ANEXA - DO 5
    (sau a subantreprenorilor de
    specialitate care au participat
    la elaborarea ofertei in                       MODEL ANEXA - DO 4
    vederea executiei)
    obiectivului de investitie sau
    contractul de asociere, (dupa caz)
 10. Centralizatorul obiectelor (inclusiv
    organizarea de santier)
    Devizul oferta (centralizator) al
    obiectivului . . . . . . . . . . . . . .       MODEL ANEXA - DLO 4
 10.1. Centralizatoarele categoriilor
    de lucrari/
    Devizele oferta
    (centralizatoare) ale obiectelor si
     a organizarii de santier  . . . . . . . . . . MODEL ANEXA - DLO 5
 10.2. Listele cu cantitatile de lucrari/
    Devizele oferta pe categorii de lucrari
    inclusiv pentru organizarea de santier  . . . . MODEL ANEXA - DLO 6
 10.3. Listele cu cantitatile de utilaje si
    echipamente tehnologice, cu montaj si
    independente, inclusiv dotarile
    (dupa caz)/
    Devizele oferta pentru procurarea
    utilajelor si echipamentelor
    tehnologice, inclusiv dotarile
    (dupa caz) grupate pe obiecte . . . . .  . .     MODEL ANEXA - DLO 7
10.3.1. Specificatiile tehnice pentru
   utilajele sai echipamentele propuse. . . . . . . MODEL ANEXA - DLO 8
11. Conditiile de contractare a lucrarilor
11.1 Conditiile generale de contractare
   (ANEXA - DLO 1) nu se vor atasa la
   oferta dar vor fi insusite prin
   semnatura si parafa, cu sau fara
   divergenta, in formularul de oferta.
11.2 Conditiile suplimentare de
   contractare (ANEXA - DLO 2) si
   conditiile speciale de contractare
   (ANEXA - DLO 3), vor fi atasate la
   oferta, insusite sau nu prin semnatura
   si parafa, sau propuse alte conditii
   de modificare a celor cuprinse in
   documentele de licitatie.


    ANEXA - DO 1
    MODEL

    CONTRACTANT (OFERTANT)
    (denumire si adresa completa)
    Nr. ........ /(ziua, ... luna, .... anul ....)

    Inregistrat la sediul persoanei
    juridice achizitoare (investitoare)
     Nr. ...... /(ziua, .... luna, .... anul ....)

                SCRISOAREA DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR
            DE PRESELECTIE A CONTRACTANTILOR (OFERTANTILOR)

    Catre,
    (denumirea persoanei juridice achizitoare si adresa completa)
    Urmare anuntului publicitar aparut in publicatia (denumirea, seria, numarul si data aparitiei) privind organizarea licitatiei publice deschise cu preselectie, (etapa I - procedura de preselectie -)
    Noi, (denumirea contractantului va transmitem alaturat, in cadrul termenului limita comunicat de dumneavoastra, documentele de preselectie care cuprind documentele solicitate de dumneavoastra.
    Am luat cunostinta, din documentele licitatiei, de conditiile de calificare si criteriile de selectie a capabilitatii contractantilor si sistemul de apreciere prin punctaj.

    Cu stima,


                                       CONTRACTANT (OFERTANT)
                                       (semnatura autorizata)
                                                 L.S.
     Data completarii:
    (ziua, luna, anul)


    ANEXA - DO 2
    MODEL

    CONTRACTANT (OFERTANT)
    (denumirea)

                   INFORMATII GENERALE
              privind contractantul (ofertantul)

    1. Firma sociala: (denumirea si forma de organizare a agentului economic).
    2. Sediul social: (adresa completa a sediului central, telefon/ telex/ telefax).
    3. Certificatul de inmatriculare al agentului economic la Oficiul Registrului Comertului (judetul): (numarul si data inmatricularii).
    4. Capitalul social (mil.lei): (subscris si varsat).
    5. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mil.lei):
-------------------------------------------------------------------------
 Nr.   Domeniile de      Cifra de afaceri anuala (mil.lei)    Cifra
 crt   activitate        pe domenii de activitate;            medie
                         aferenta exercitiului financiar       anuala
                     -----------------------------------  ---------------
                      31-12-199-  31-12-199-   31-12-199-
-------------------------------------------------------------------------
 0         1              2           3            4             5
-------------------------------------------------------------------------
 1  constructii-     val. la       val. la      val. la       ä val.
    montaj          31-12-199-   31-12-199-    31-12-199-     actualizata
                   ------------  -----------  -------------  -------------
                    val.           val.         val.             3
                  actualizata    actualizata   actualizata
--------------------------------------------------------------------------
 2 productie
   industriala
-------------------------------------------------------------------------
 3 prestari
   servicii
------------------------------------------------------------------------
 4 alte
   activitati
------------------------------------------------------------------------
   TOTAL
------------------------------------------------------------------------
    6. Pana la data de .............., la dosarul firmei nu s-au operat cereri de inscrieri de mentiuni conform art. 21 din Legea nr. 26/1990 referitoare la hotararea de condamnare a agentului economic pentru fapte penale, punerea sub stare de interdictie, instituirea curatelei, declararea starii de faliment.
    7. Biroul sucursalelor (filialelor) locale (daca este cazul): (adresele complete, nr. telefon / telex / telefax).
    8. Certificatele de inmatriculare ale sucursalelor (filialelor) locale la Oficiul Registrului Comertului (judetul): (numerele si datele inmatricularii).
    9. Obiectul de activitate, pe domenii, conform celor inscrise in statutul societatii.

       Data completarii                      CONTRACTANT (OFERTANT)
      (ziua, luna, anul)                     (semnatura autorizata)

    ANEXA - DO 3
    MODEL

    Camera de Comert si Industrie
    a judetului
    Oficiul Registrului
    Comertului
    Nr. . . . . din . . . . . . . .


                      CERTIFICAT CONSTATATOR
privind inmatricularea la Oficiul Registrului Comertului si informatii privind bonitatea agentului economic
    In conformitate cu prevederile Legii privind registrul comertului nr. 26 din 5 noiembrie 1990:
    Noi, Oficiul Registrului comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie a judetului ...................... ):
    1. Certificam prin prezenta ca agentul economic (denumirea si adresa solicitantului) este inmatriculat in registrul comertului sub nr. ............, cu un capital social de .............. si are urmatorul obiect de activitate din domeniul constructiilor (extras din statutul societatii ...................)
    2. Pana la data de ...................... la dosarul societatii nu s-au operat cereri de inscrieri de mentiuni conform art. 21 din Legea nr. 26/1990 referitoare la hotararea de condamnare a agentului economic pentru fapte penale, punerea sub stare de interdictie, instituirea curatelei, declararea starii de faliment, daca a cedat contractul in favoarea altei persoane juridice, daca are hotarari judecatoresti definitive in defavoarea sa privind litigii contractuale, sau rezilieri de contracte.

                        DIRECTOR
                 (semnatura autorizata)
                         L.S.

    ANEXA - DO 4
    MODEL

             INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA
in vederea participarii la licitatia publica pentru adjudecarea executiei obiectivului de investitie
                                (denumire)
    (forma de licitatie . . . . . . . . . . . . . . . . . )
    1. Parti contractante (agenti economici): (denumirea)
    a. .....................
    b. .....................
    c. .....................
    2. Adrese, telefon, telefax a birourilor partenerilor (parti contractante):
    a. .....................
    b. .....................
    c. .....................
    3. Informatii privind modul de asociere:
    3.1. Data incheierii asociatiei: . . . . . . . . . . . .
    3.2. Locul si data inregistrarii asociatiei . . . . . .
    3.3. Activitati economice ce se vor realiza in comun:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3.4. Contributia fiecarei parti la realizarea activitatilor economice comune convenite: . . . . . . . . . . . . .
    3.5. Conditii de administrare si conducere a asociatiei:
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..
    3.6. Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice comune desfasurate: . . . . . . . . . . . .
    3.7. Cauze de incetare a asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii . . . . . . . . . . . . . . .
    3.8. Repartizarea fizica, valorica si procentuala a lucrarilor preluate de fiecare asociat pentru executia obiectivului supus licitatiei . . . . . . . . .
    3.9. Alte clauze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

        Data completarii,                        CONTRACTANT (OFERTANT)
                                                (Leader al asociatiei)
                                                (denumirea)
                                                (semnatura autorizata)
                                                L.S.
                          CONTRACTANT (OFERTANT)
                          (asociat)
                          (denumirea)
                          (semnatura autorizata)
                          L.S.

    ANEXA - DO 5
    MODEL

    CONTRACTANT (OFERTANT)

       LISTA SUBANTREPRENORILOR SI/SAU A SUBANTREPRENORILOR DE SPECIALITATE CARE AU ACCEPTAT IN SCRIS PARTICIPAREA LA LICITATIA PUBLICA PENTRU ADJUDECAREA EXECUTIEI OBIECTIVULUI DE INVESTITIE (denumire)
-----------------------------------------------------------
 Categoria de        Valoarea            Numele si adresa
 lucrari care       lucrarilor          subantreprenorilor
   i se             (mii lei)           si/sau a
 incredinteaza                          subantreprenorilor
                                        de specialitate
-----------------------------------------------------------
1.
 ..........................................................
2.
..........................................................
3.
..........................................................
4.
..........................................................
-----------------------------------------------------------

     Data completarii             CONTRACTANT (OFERTANT)
     ...............              (semnatura autorizata)
                                           L.S.
    ANEXA - DO 4
    MODEL

              INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA
in vederea participarii la licitatia publica pentru adjudecarea executiei obiectivului de investitie
                                 (denumire)
    (forma de licitatie . . . . . . . . . . . . . . . . . )
    1. Parti contractante (agenti economici): (denumirea)
    a. ................
    b. ................
    c. ................
    2. Adrese, telefon, telefax a birourilor partenerilor (parti contractante):
    a. ................
    b. ................
    c. ................
    3. Informatii privind modul de asociere:
    3.1. Data incheierii asociatiei: ....................
    3.2. Locul si data inregistrarii asociatiei .........
    3.3. Activitati economice ce se vor realiza in comun:
         ................................................
         ................................................
    3.4. Contributia fiecarei parti la realizarea activitatilor economice comune convenite: ...........................
    3.5. Conditii de administrare si conducere a asociatiei:
       .......................................................
    3.6. Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice comune desfasurate: .........................
    3.7. Cauze de incetare a asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii ...........................
    3.8. Repartizarea fizica, valorica si procentuala a lucrarilor preluate de fiecare asociat pentru executia obiectivului supus licitatiei .................
    3.9. Alte clauze ...........................................

    Data completarii,                       CONTRACTANT (OFERTANT)
                                            (Leader al asociatiei)
                                                 (denumirea)
                                            (semnatura autorizata)
                                                     L.S.
                                            CONTRACTANT (OFERTANT)
                                                   (asociat)
                                                  (denumirea)
                                            (semnatura autorizata)
                                                     L.S.

    ANEXA - DO 5
    MODEL

                          CONTRACTANT (OFERTANT)

    LISTA SUBANTREPRENORILOR SI/SAU A SUBANTREPRENORILOR DE SPECIALIZARE CARE AU ACCEPTAT IN SCRIS PARTICIPAREA LA LICITATIA PUBLICA PENTRU ADJUDECAREA EXECUTIEI OBIECTIVULUI DE INVESTITIE (denumire)
--------------------------------------------------------------------
 Categoria de              Valoarea               Numele si adresa
 lucrari tare              lucrarilor            subantreprenorilor
 i se                       (mii lei)              si/sau a
 incredinteaza                                   subantreprenorilor
                                                  de specialitate
--------------------------------------------------------------------
.................................................................
3.
.................................................................
4.
.................................................................

     Data completarii                  CONTRACTANT (OFERTANT)
                                       (semnatura autorizata)
                                               L.S.

    ANEXA - DO 6
    MODEL

    CONTRACTANT (OFERTANT)

    INFORMATII PRIVIND OBLIGATIILE CONTRACTUALE PENTRU ALTI INVESTITORI
--------------------------------------------------------------------------
  Denumire obiectiv de investitii | Valoarea    |  Indicele   | Valoare    |
  Contract incheiat (nr./luna/an) | lucrarii    |   de        | actualizata|
  Beneficiarul                    | contractate | actualizare | a lucrarii |
                                  | sau in curs | (conform    |            |
                                  |     de      | indici      |            |
                                  | contractare | inflatie CNS|            |
                                  | mil. lei    |             |  mil. lei
----------------------------------|-------------|-------------|------------|
              1                   |     2       |       3     |       4    |
----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
 Valoarea    |  Valoarea  |  Valoarea      |  Durata     |  Termen  |
 executata   | ramasa de  | preconizata    |    de       |    PIF   |
 (pana la    | executat   | a se executa   | executie    | conform  |
   luna      |            | in urmatoarele | contractata | contract |
 anterioara  |            | 12 luni (Vlce) |             |          |
 deschiderii |            |                |             |          |
 licitatiei) |            |                |             |          |
 mil. lei    |  mil. lei  |  mil. lei      |    luni     | luna, an |
-------------|------------|----------------|-------------|----------|
    5        |    6       |       7        |      8      |    9     |
--------------------------------------------------------------------
 A. Lucrari in curs de executie

 din  ultimii 5 ani)

 1. .....................

 2. .....................

 TOTAL A.

 B. Lucrari in curs de contractare
    x
 1. ............................
    x
 2.  ............................
    x
    ............................
    x
 TOTAL B.

 TOTAL A + B
-----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

        Data completarii                       CONTRACTANT
                                          (semnatura autorizata)
                                                   L.S.

    ANEXA - DO 7
    MODEL

    MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE
    SI AMENAJARII TERITORIULUI
    Inspectia de Stat in Constructii
    Lucrari Publice, Urbanism si
    Amenajarea Teritoriului
    judetul ............
    Nr. ....... din ..........

                           APRECIERE
    Urmare solicitarii (denumire solicitant, . . . . . . .  nr. . . din . . .) privind participarea la licitatia publica organizata pentru executia
obiectivului de investitie (denumirea obiectivului), in baza documentelor intocmite de noi cu ocazia controalelor efectuate la agentul economic mentionat mai sus, formulam urmatoarele aprecieri:
------------------------------------------------------------------
Nr.  | Informatii rezultate din documentele intocmite  |     |     |
crt. | cu ocazia controalelor efectuate de             | DA  | NU  |
     |   I.S.C.L.P.U.A.T.                              |     |     |
-----|-------------------------------------------------|-----|-----|
  0  |                      1                          |  2  |  3  |
-----|-------------------------------------------------|-----|-----|
     | Aferente lucrarilor generale si similare        |     |     |
     | executate si in curs de executie din ultimii 5  |     |     |
     | ani, si inregistrate din vina exclusiva a 1     |     |     |
     | contractantului:                                |     |     |
     | - Are cazuri de neconformitati sau defecte care |     |     |
 1   | au condus la refaceri partiale sau totale ale   |     |     |
     | lucrarilor.                                     |     |     |
 2   | - Are cazuri in care neconformitatile au        |     |     |
     | afectat lucrarile de consolidare a terenului de |     |     |
     | fundare, a fundatiilor si a structurii de       |     |     |
     | rezistenta.                                     |     |     |
 3   | - Are cazuri de accidente tehnice, prin         |     |     |
     | incalcarea normelor tehnice si a legislatiei in |     |     |
     | vigoare privind calitatea lucrarilor.           |     |     |
 4   | - Are cazuri de respingeri sau amanari de       |     |     |
     | receptii preliminare.                           |     |     |
--------------------------------------------------------------------

                                        INSPECTOR SEF

    PRECIZARI:
    1. Vor fi mentionate lucrarile in cauza si vor fi descrise sintetic defectele, accidentele, respingeri de receptii preliminare etc. pentru informarea obiectiva a comisiei de licitatie.
    2. Nominalizarile abaterilor constatate de la calitate vor contine descrieri sintetice pentru orientarea cat mai obiectiva a comisiei de licitatie.
    3. Pentru agentii economici care isi desfasoara activitatea in mai multe judete, APRECIEREA se va emite de catre fiecare inspectie teritoriala a judetului in care contractantul si-a desfasurat sau isi desfasoara activitatea, in ultimii 5 ani.

    ANEXA - DO 8
    MODEL

    CONTRACTANT (OFERTANT)
                               FISA
cu personalul de conducere pentru executia lucrarii care face obiectul licitatiei
----------------------------------------------------------------------------
Nr. |Functia | Studii     |-------------------|-------------------------
crt.|        |   de       |Vechimea in  |din care:  | Numarul de | din
    |        |specialitate|specialitatea|plafonul   | lucrari    | care:
    |        |            |   (ani)     |minim de   | similare   | plafonul
    |        |            |             |calificare | executate  | minim
    |        |            |             |  (ani)    |in calitate | de
    |        |            |             |           |    de      |calificare
    |        |            |             |           | conducator |
----|--------|------------|-------------|-----------|------------|----------
    |   1    |     2      |     3       |     4     |     5      |     6
----|--------|------------|-------------|-----------|------------|----------
    | Sef    |            |             |    10     |            |     1
    | santier|            |             |           |            |
----|--------|------------|-------------|-----------|------------|----------
    | Sef    |            |             |     8     |            |     1
    | santier|            |             |           |            |
    | adjunct|            |             |           |            |
----|--------|------------|-------------|-----------|------------|----------
  Responsabil|            |             |           |            |
    tehnic cu|            |             |     8     |            |      -
     executia|            |             |           |            |
----------------------------------------------------------------------------

                           CONTRACTANT (OFERTANT)
                           (Semnatura autorizata)
                            L.S.


    Data completarii
    (ziua, luna, anul)

    ANEXA - DO 9
    MODEL

                  CURRICULUM VITAE
    1. NUMELE SI PRENUMELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. LOCUL DE MUNCA SI FUNCTIA ACTUALA . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. STUDII DE SPECIALITATE (nivel, profil, denumirea institutiei absolvite si anul). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    4. EXPERIENTA IN MUNCA (functii ocupate, responsabilitati si rezultate avute cu nominalizarea lucrarilor executate, pe domenii din constructii), cu mentionarea in mod expres a lucrarilor similare celei care face obiectul licitatiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    5. ATESTARI, SPECIALIZARI, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    6. ALTE INFORMATII (considerate utile pentru orientarea cat mai obiectiva a comisiei de licitatie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

           Data ..............                      Semnatura .............


    ANEXA - DO 10
    MODEL

    CONTRACTANT (OFERTANT)
    (denumirea)

            INFORMATII PRIVIND ASIGURAREA TEHNICA
--------------------------------------------------------------------
Nr.   Denumirea principalelor              Asigurate     Asigurate
crt.  utilaje, echipamente,                din dotare    de la
      mijloace de transport,     U.M.                    terti sau
      baze de productie         (buc. -                  din alte
      (ateliere, depozite,      seturi)                  surse
      spatii de cazare) si
      laboratoare propuse de
      contractant ca necesare
      pentru executia lucrarii,
      rezultate pe baza
      tehnologiilor pe care el..
      urmeaza sa le adopte.
--------------------------------------------------------------------
 0            1                   2            3            4
-------------------------------------------------------------------

                       CONTRACTANT (OFERTANT)
                       (Semnatura autorizata)


     Data completarii
    (ziua, luna, anul)

    ANEXA - DO 11
    MODEL

    CONTRACTANT (OFERTANT)
    (denumire)

    VIZAT
    (denumirea bancii)
    (semnatura autorizata)
        L.S.

            INFORMATII PRIVIND SITUATIA FINANCIARA

    A. Elemente privind evolutia bonitatii financiare
--------------------------------------------------------------------
Nr.   Denumire      Simbol     UM    Evolutia indicatorilor dupa
crt.  indicator                       datele din bilanturile
                                      contabile ale exercitiilor
                                       financiare incheiate la
                                             data de:
                                      -----------------
                                       31.XII.  31.XII.  31.XII.
                                       .......  ......   .......
---------------------------------------------------------------------
0       1             2          3       4        5         6
---------------------------------------------------------------------
1. Lichiditatea
   patrimoniala       Lp          %
2. Solvabilitatea
   patrimoniala       Sp          %
3. Rata profitului
   net                Rpn         %
4. Viteza de rotatie
   a fondului de
    rulment           Vr      nr. cicluri
                              ----------
                                 an
--------------------------------------------------------------------
    B. Elemente privind capacitatea financiara a contractantului
(ofertantului) - calculata la data de (din bilantul ultimului an incheiat sau balanta de verificare a ultimului semestru incheiat).
    1. TOTAL GENERAL ACTIV - mil.lei . . . . . . . . . . . . . .
       din care:
    1.1 Active circulante -  TOTAL: mil.lei: . . . . . . . . . .
    2. TOTAL GENERAL PASIV - mil.lei . . . . . . . . . . . . . .
       din care:
    2.1 Datorii -  TOTAL: mil.lei: . . . . . . . . . . . . . . .
    3. Fond de rulment (rd.1.1. - rd.2.1.) TOTAL: mil. lei. . . .
    4. Depozite bancare - TOTAL: mil.lei . . . . . . . . . . . .
    5. Linie de credite deschise - TOTAL: mil.lei . . . . . . .
    6. Credite bancare (neconsumate) - TOTAL: mil.lei: . . . . .
    7. Venituri din exploatare -  TOTAL: mil.lei: . . . . . .  .
    (din activitatea de C + M)
    8. Viteza de rotatie a fondului de rulment (Vr).
    C. Aprecierea bancii privind participarea la licitatia publica organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 12/1993 - (se completeaza si semneaza de conducerea bancii) . . . . .

                        CONTRACTANT (OFERTANT)
                       (semnatura autorizata )
                                 L.S.

    PRECIZARI:
    Indicatorii de bonitate au avut in vedere Normele metodologice privind intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli, aprobate prin Ordinul M.F. nr. 596/26.03.1995.


    ANEXA - DO 12
    MODEL

    CONTRACTANT (OFERTANT)
    (denumire)

                 I. ATESTAREA INFORMATIILOR
    1. Subsemnatul [numele si adresa contractantului (ofertantului)] autorizez prin prezenta orice societate comerciala, banca sau societate de consultanta sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai persoanei juridice achizitoare (numele si adresa persoanei juridice achizitoare) cu privire la bonitatea firmei noastre.
    2. Scrisori de recomandare din partea unor beneficiari asociati, firme de consultanta, etc. (anexate).
          (denumirea)
    2.1. ...............
    2.2. ...............
    3. Subsemnatul inteleg ca se pot cere informatii suplimentare celor anexate la oferta privind eligibilitatea firmei noastre in numele (numele si adresa persoanei juridice achizitoare).

          Data completarii                 CONTRACTANT (OFERTANT)
         (ziua, luna, anul)                (Semnatura autorizata)
                                                    L.S.

    ANEXA - DO 13
    MODEL

    CONTRACTANT (OFERTANT)
    (denumirea si adresa completa)
    Nr. ....../(ziua, luna, anul)

    Inregistrat la sediul persoanei
    juridice achizitoare (investitoare)
     Nr. ........ /(ziua, luna, anul)

                SCRISOAREA DE TRANSMITERE A OFERTEI
    Catre,
       [denumirea persoanei juridice achizitoare (investitor) si adresa completa]
    Urmare,
    a. anuntului publicitar aparut in publicatia (denumirea, seria, numarul si data aparitiei) privind organizarea licitatiei publice deschise cu  preselectie;
                                                               ----
                                                               fara
    b. invitarii in scris (numarul si data scrisorii privind invitatia de participare la
           etapa a II-a - licitatiei publice deschise cu preselectie)
           ---------------------------------------------------------
                      licitatia publica restransa
   Noi, (denumirea contractantului) va transmitem alaturat, in cadrul termenului limita comunicat de dumneavoastra, urmatoarele:
    1. documentul (tipul, seria, numarul, emitent, valoare) privind garantia de participare la licitatie, in cuantumul si forma stabilita de dumneavoastra prin documentele licitatiei;
    2. coletul sigilat si inscriptionat in mod vizibil, continand oferta noastra, in doua exemplare - original si copie - care cuprinde documentele solicitate de dumneavoastra (structurate conform cap. IV - Partea a II-a din Normele metodologice).
    3. documentele pentru reconfirmarea calificarii, solicitate de persoana juridica achizitoare cu ocazia invitarii in scris (numai in cazul licitatiei publice deschise cu preselectie - etapa a II-a, daca este cazul).
    La locul, data si ora indicata de dumneavoastra pentru deschiderea publica a ofertelor, din partea noastra va participa un reprezentant pe deplin autorizat sa ne reprezinte si sa semneze in numele si pentru firma noastra.
    Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele dumneavoastra.
     Cu stima,
                                    CONTRACTANT (OFERTANT)
     Data completarii                (semnatura autorizata)
     (ziua, luna, anul)                    L.S.

    PRECIZARI:
    1. Punctele a sau b se vor adapta, functie de forma de licitatie publica adoptata de persoana juridica achizitoare.

    ANEXA - DO 14
    MODEL

    BANCA
    (denumire)

              SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA PENTRU PARTICIPARE
                               LA LICITATIE

    Cu privire la licitatia publica deschisa a obiectivului de investitie (denumire) ce va avea loc la data . . . . . garantam in favoarea persoanei juridice achizitoare (denumire) pentru suma de . . . . . . . . . . suma pe care ne angajam sa o platim la prima dumneavoastra cerere scrisa si fara alta procedura in cazul ca (unitatea ofertanta) se afla intr-una din situatiile urmatoare:
    - revoca oferta dupa deschiderea acesteia si inainte de adjudecare;
    - revoca oferta dupa adjudecarea executiei in favoarea sa;
    - fiind castigatorul licitatiei nu semneaza contractul si documentele acestuia in termenul de valabilitate al ofertei;
    - fiind castigatorul licitatiei nu constituie garantia de buna executie.
    Prezenta garantie este valabila pana la data de ............ si devine nula in cazul neacceptarii ofertei depuse sau daca licitatia a fost adjudecata unui alt ofertant.
    Valabilitatea garantiei poate fi extinsa in cazul in care este necesar, la cererea organizatorului licitatiei, cu acordul prealabil al ................. (unitate ofertanta) ........................ .

           BANCA
    (semnatura autorizata)
           L.S.

    PRECIZARI:
    Perioada de valabilitate a garantiei este minimum egala cu perioada de valabilitate a ofertei.

    ANEXA - DO 15
    MODEL

    CONTRACTANT (OFERTANT)
    (denumirea si adresa completa)

                      FORMULAR DE OFERTA

    DENUMIREA LUCRARILOR CARE FAC OBIECTUL
    LICITATIEI PUBLICE ...................

    Catre,
    (denumirea persoanei juridice achizitoare)
    Domnilor,
    1. Examinand conditiile de contractare, memoriile tehnice pe specialitati, caietele de sarcini, plansele, listele cu cantitatile de lucrari, listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile (dupa caz), specificatiile si fisele tehnice anexate, pentru executia Lucrarilor care fac obiectul licitatiei publice, subsemnatii ne oferim sa executam si sa remediem orice defecte aparute, in conformitate cu conditiile de contractare, pentru valoarea ofertei, exprimata in lei - inclusiv TVA - de: . . . . . .(in litere ), din care (C+M): . . . . . . lei.
    2. Confirmam ca Anexa la Formularul de oferta constituie parte integranta din Oferta.
    3. In conformitate cu Instructiunile pentru contractanti (ofertanti) inscrise in Documentele licitatiei anexam Garantia noastra de participare la licitatie in suma de ................... lei obtinuta de la (numele Bancii emitente) si care are o durata de valabilitate de . . . zile de la termenul limita a depunerii ofertelor (data si ora limita) stabilit de dumneavoastra.
    4. Ne angajam, daca Oferta noastra este acceptata, sa incepem lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea, de la persoana juridica achizitoare a Ordinului de incepere, si sa terminam Lucrarile in . . . (in litere) luni calendaristice.
    5. Acceptam sa mentinem aceasta Oferta pentru o durata de valabilitate de ........ zile de la termenul limita a depunerii ofertelor stabilit de dumneavoastra pentru depunerea ei si care va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea acestei perioade.
    6. Pana la incheierea contractului intocmit si semnat de dumneavoastra, aceasta Oferta, impreuna cu acceptarea ei in scris de catre dumneavoastra, va constitui un angajament ferm.
    7. Daca dumneavoastra acceptati Oferta noastra pentru executia sus-numitelor Lucrari, noi oferim (nu putem oferi) o reducere asupra Ofertei acceptate, exprimata in lei, asa cum este descrisa in anexa prezentata privind facilitatile financiare asigurate de contractant (ofertant) de: (in litere).
    8. Suplimentar, depunem si o oferta alternativa ale carei detalii sunt pe un Formular separat de Oferta, marcat in mod clar "alternativa" si care respecta prevederile Art. 9.28 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993, republicata in anul 1995 (sau "nu depunem oferta alternativa").
    9. Conditiile de contractare a lucrarilor cuprinse in documentele licitatiei, insusite cu (fara) obiectiuni fac parte integranta din oferta.
    Privind conditiile generale de contractare ANEXA - DLO 1, acestea nu sunt atasate la oferta, dar sunt insusite cu/fara divergenta (iar pentru cazul ca sunt puncte de vedere diferite, acestea sunt mentionate in oferta sub forma de divergenta la conditiile de contractare).
    Conditiile suplimentare de contractare - ANEXA - DLO 2, si conditiile speciale de contractare ANEXA - DLO 3 sunt anexate la oferta cu/fara divergenta (iar pentru cazul ca sunt puncte de vedere diferite, acestea sunt mentionate sub forma de divergenta la conditiile suplimentare si speciale de contractare).
    10. Am inteles si consimtim ca nu sunteti obligati sa adjudecati oferta cu valoarea cea mai scazuta sau oricare alta oferta primita.

    Datata in ziua de ........., luna .........., anul....... .
    Semnatura ...................in calitate de ......................... legal autorizat sa semneze ofertele pentru si in numele ................(denumirea societatii contractante)..................
    (CU MAJUSCULE)

    ANEXA - DO 16
    MODEL

    CONTRACTANT (OFERTANT)
    (denumire)

                  ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

    1. Valoarea maxima a Lucrarilor
       subcontractantilor . . . . . . . . (% din valoarea ofertei)
    2. Valoarea garantiei de buna
       executie . . . . . . . . . . . . . (% din valoarea ofertei)
    3. Perioada de garantie de
       buna executie . . . . . . . . . . . .(luni calendaristice)
    4. Perioada de mobilizare
       (durata de la data primirii
       ordinului de incepere a
       lucrarilor pana la data
       inceperii executiei) . . . . . . . . (zile calendaristice)
    5. Termenul pentru emiterea
       ordinului de incepere a
       lucrarilor (de la data
       semnarii contractului) . . . . . . . (zile calendaristice)
    6. Penalizari pentru intarzieri
       ale termenelor intermediare
       si a termenului final de executie . . . . (% pe zi intarziere din
                                                 valoarea realizata)
    7. Limita maxima a penalizarilor . . . .(% din valoarea ofertei)
    8. Valoarea minima a asigurarilor . . . (% din valoarea ofertei)
    9. Facilitati oferite (cuantificarea
       valorica a acestora) . . . . . . . . . .(lei)
    10. Perioada de remediere a
        defectelor . . . . . . . . . . . . . (zile calendaristice)
    11. Limita maxima a retinerilor
        din situatiile de plata lunare
        (garantii, avansuri, etc.) . . . .(% din situatiile de plata lunare)
    12. Cheltuieli indirecte %
    13. Profit %

         DATA ...........                CONTRACTANT (OFERTANT)
                                         (semnatura autorizata)
                                             L.S.

    ANEXA - DO 17
    MODEL

    CONTRACTANT (OFERTANT)
    (denumire)

                 FACILITATILE OFERITE
               de contractant (ofertant)
-----------------------------------------------------------------
Nr.  Specificarea facilitatilor    Cuantificarea    Argumentele
crt.                               in expresie      pentru
                                   valorica         sustinerea
                                  - mii lei -      facilitatilor
                                                    declarate
-----------------------------------------------------------------
 0           1                       2                 3
-----------------------------------------------------------------
 1. .........................   ................  ...............
 2. .........................   ................  ...............
    .........................   ................  ...............
-----------------------------------------------------------------

        Data completarii:                        CONTRACTANT (OFERTANT)
       (ziua, luna, anul)                        (semnatura autorizata)
                                                         L.S.

    PRECIZARI:
    1. Se vor indica, pentru fiecare facilitate nominalizata, pozitiile din devizele oferta afectate, si dupa caz, se vor anexa documentele necesare pentru atestarea informatiilor.

    ANEXA - DO 18
    MODEL

    CONTRACTANT (OFERTANT)

                            FISA
de informare privind lucrarile similare realizate (puse in functiune), ca natura si complexitate cu obiectivul de investitii supus licitatiei
    1. Denumirea lucrarii si beneficiarul (adresa) ...........................
    2. Principalele date tehnice ale lucrarii,
       relevante ca fiind similara cu obiectivul
       de investitii supus licitatiei               ...........................
    3. Numarul si data contractului                 ...........................
    4. Calitatea de executant (antreprenor general,
       asociat sau subantreprenor)                  ..........................
    5. Valoarea contractata:
       - initiala                                   ..........................
       - actualizata la data intocmirii ofertei     ..........................
       - valoarea finala cu care s-a realizat
          investitia                                ..........................
    6. Durata de executie:
       - contractata - luni- termen PIF             ..........................
       - efectiv realizata - luni - PIF
       - motivul decalarii termenului
         contractat pe baza de acte aditionale
         incheiate cu beneficiarul                 ...........................
    7. Numarul si data procesului verbal de
       receptie preliminara al lucrarii            ...........................
    8. Principalele remedieri si completari
       inscrise in procesul verbal de receptie
      (natura acestora)                            ...........................
    9. Daca au fost litigii privind executia
       contractului, natura acestora si modul
       de solutionare                              ...........................
    10. Alte aspecte relevante                     ...........................

                             CONTRACTANT (OFERTANT)
                             (Semnatura autorizata)

    Precizare :
    Fisa se intocmeste pentru fiecare lucrare similara ca natura si complexitate cu lucrarea supusa licitatiei, terminata (receptionata in ultimii 5 ani, si a carei valoare este egala sau mai mare decat plafonul de calificare stabilit prin documentele licitatiei).

    ANEXA - DO 19
    MODEL

    MINISTERUL FINANTELOR
    D.G.F.P.C.F.S. a judetului .........
    Administratia Financiara
    Nr. ....... Data .........

                              CERTIFICAT

    Urmare cererii nr. ....... /199....., se certifica ca S.C. ................
 ...................................., cod fiscal  .........../ cu sediul in .................. str. ........................ nr.  ....................
nu are
------ impozite si taxe neplatite la termenele legale de plata catre bugetul de
are
stat si bugetele locale, la data de ...........*).
    Se elibereaza prezentul certificat in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 12/1993 - republicata in 1995, privind achizitionarea de bunuri si investitii.

          DIRECTOR

---------------------
    *) 30 a lunii precedente eliberarii certificatului.
----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA - DO 20
    MODEL

    MINISTERUL MUNCII SI
    PROTECTIEI SOCIALE
    D.M.P.S. a
    judetului ...........

                          CERTIFICAT

    Urmare cererii nr. ........... /199.. , se certifica ca S.C ............
    ........................., cod fiscal  ......................... cu sediul ....................... in  ........... str. ...................
                          nu are
    nr. ................. ------- restante in plata contributiei pentru
                           are
    asigurarile  sociale de stat, la data de ....................*).
    Se elibereaza prezentul certificat in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 12/1993 - republicata in 1995, privind achizitionarea de bunuri si investitii.

                DIRECTOR

----------------------
    *) 30 a lunii precedente eliberarii certificatului.

    ANEXA - DLO 1

    CAP. 5

                CONDITII GENERALE DE CONTRACTARE

    Contractul pentru executia investitiilor este actul juridic incheiat prin acordul de vointa intre cele doua parti - persoana juridica achizitoare si contractantul (antreprenorul) in favoarea caruia s-a adjudecat investitia publica.
    Prevederile contractului se supun legislatiei in vigoare in Romania.

    CAP. 1
    Documentele contractului

    Art. 1.1.
    Toate documentele contractului se intocmesc in limba romana.
    Art. 1.2
    Natura si volumul lucrarilor se precizeaza in anexele contractului.
    Oferta adjudecata face parte integranta din contract.
    Aceasta trebuie sa fie, corecta si completa. Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.
    Dupa acceptarea ofertei sale, contractantul (antreprenorul) va prezenta persoanei juridice achizitoare, spre aprobare, graficul de esalonare valorica a resurselor financiare necesare executiei lucrarilor, corelate cu graficul de executie a lucrarilor conform ordinei tehnologice de executie.
    Art. 1.3
    Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate va fi pusa de persoana juridica achizitoare, fara plata, la dispozitia contractantului (antreprenorului) in patru exemplare, la termenele din contract stabilite prin graficul general de realizare a investitiilor.
    Art. 1.4
    Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuratori (atasamentele) si alte documente pe care contractantul (antreprenorul) trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de proiectant vor fi puse la dispozitia acestuia de catre contractant (antreprenor), la cererea si la termenele precizate in anexele contractelor.
    Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decat cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.
    Art. 1.5.
    In caz de ambiguitati sau discrepante intre documentele contractului, prioritate vor avea, in ordine: prevederile formularului de contract, conditiile speciale, conditiile suplimentare si conditiile generale de contractare si apoi alte documente ce fac parte din contract.
    Art. 1.6.
    Daca si in acest caz mai raman ambiguitati sau discrepante intre documentele care fac parte din contract, acestea vor fi clarificate de persoana juridica achizitoare, care va emite instructiuni in acest sens pentru contractant (antreprenor).
    Daca respectarea instructiunilor persoanei juridice achizitoare atrage dupa sine cheltuieli din partea contractantului (antreprenorului), persoana juridica achizitoare va plati aceste sume.
    Art. 1.7
    Un exemplar din documentatia predata contractantului (antreprenorului) va fi tinut de acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de persoana juridica achizitoare, la cererea acestora.
    Art. 1.8
    Daca persoana juridica achizitoare nu emite in timp util planuri sau dispozitii suplimentare care sa contina detalii, ordine, instructiuni sau aprobari, contractantul (antreprenorul) va notifica persoanei juridice achizitoare prin scrisori, ori de cate ori este posibil ca acestea pot sa produca intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
    Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.
    Art. 1.9
    In cazul in care, datorita unor retineri sau greseli ale persoanei juridice achizitoare, acesta nu emite la timp detaliile de executie sau dispozitiile cerute si ca urmare contractantul (antreprenorul) inregistreaza intarzieri si cheltuieli suplimentare, contractantului (antreprenorului) i se vor plati aceste cheltuieli, iar perioada de executie a lucrarilor va fi prelungita corespunzator.

    CAP. 2
    Contractantul (antreprenorul) si contractantii de specialitate (subantreprenorii)

    Art. 2.1
    Contractantul (antreprenorul) trebuie sa execute toate lucrarile prevazute in contract.
    In cazul in care parti din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza, contractantul (antreprenorul) trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista contractantilor de specialitate (subantreprenorilor de specialitate) si lucrarile pe care acestia le vor executa.
    Art. 2.2
    Pe parcursul executiei lucrarilor, contractantul (antreprenorul) este obligat sa comunice, la cererea persoanei juridice achizitoare, datele de recunoastere ale contractantilor de specialitate (subantreprenorilor) sai.
    Art. 2.3
    Contractantul (antreprenorul) va transmite parti de lucrare contractantului de specialitate (subantreprenorului) numai in conditiile in care el le-a contractat.
    Art. 2.4
    Contractantul de specialitate (subantreprenorul) se va angaja fata de contractant (antreprenor) cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul (antreprenorul) le are fata de persoana juridica achizitoare, conform conditiilor contractului. Contractantul de specialitate (subantreprenorul) il va despagubi pe contractant (antreprenor) in legatura cu aceste obligatii, precum si pentru cereri si reclamatii, daune-interese, taxe si cheltuieli de orice fel care decurg sau apar in legatura cu acestea sau in legatura cu orice neindeplinire a obligatiilor si responsabilitatilor contractuale.
    Art. 2.5
    Contractantul de specialitate (subantreprenorul) va despagubi pe contractant (antreprenor) pentru orice neglijenta sau dauna produsa de angajatii sai prin folosirea utilajelor de constructii si a unor lucrari provizorii puse la dispozitie de contractant (antreprenor) pentru realizarea contractului.
    Art. 2.6
    Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata ca facand obiectul unei subcontractari.

    CAP. 3
    Obligatiile contractuale

    Art. 3.1
    Inainte de prezentarea ofertei, contractantii (antreprenorii) vor examina amplasamentul si imprejurimile acestuia si vor obtine toate informatiile necesare cu privire la: configuratia terenului (inclusiv conditiile hidrologice, subterane si climatice), volumele de lucrari, materialele necesare pentru realizarea lucrarilor, posibilitatea de acces la amplasament, spatiile de cazare de care vor avea nevoie, riscurile, situatiile neprevazute si alte circumstante care pot influenta oferta.
    Art. 3.2
    Contractantul (antreprenorul) va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, inclusiv pentru supraveghere, materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
    Contractantul (antreprenorul) isi va asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.
    Art. 3.3
    Contractantul (antreprenorul), prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa obtina garantarea din partea unei banci pentru o suma care reprezinta garantia de buna executie a contractului. Persoana juridica achizitoare va aproba continutul scrisorilor de garantie si pe garanti.
    Art. 3.4
    Contractantul (antreprenorul) caruia i s-a adjudecat lucrarea este obligat sa depuna o garantie in scopul asigurarii persoanei juridice achizitoare si finantatorului de realizarea in termen a lucrarii si de calitatea convenita prin contract si anexele acestuia. Cuantumul garantiei de buna executie se stabileste de persoana juridica achizitoare si finantator si reprezinta un anumit procent din valoarea lucrarilor.
    Art. 3.5
    Daca partile convin ca garantia sa se constituie prin inscrisuri de valoare (titluri si valori), acestea vor fi pastrate si contabilizate de catre persoana juridica achizitoare in mod distinct fata de averea sa.
    Art. 3.6
    Garantia de buna executie acoperita cu o scrisoare de garantie bancara este acceptata chiar si in situatia in care se prevede ca antreprenorul sa depuna garantia in alta forma.
    Admisibila este, de asemenea, depunerea garantiei sub forma unor valori de schimb (polite, cambii, creante, bonuri de tezaur, titluri de stat); nu se admit, drept garantie, actiuni ale societatilor comerciale si nu se admite nici amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale contractantului (antreprenorului).
    Art. 3.7
    In sensul art. 3.5 si 3.6 contractantul (antreprenorul) poate alege modul de constituire a garantiei dintre toate modalitatile admise.
    Art. 3.8
    In cazul garantiei de buna executie sub forma de scrisoare de garantie, admiterea acesteia este conditionata de recunoasterea prealabila a solvabilitatii emitentului.
    Art. 3.9
    Prin depunerea de valori de schimb se pot constitui garantii numai daca ele sunt in situatia de a putea fi schimbate in bani la prezentare si daca cel putin unul din ceilalti garanti ai hartiilor de schimb este recunoscut de catre persoana juridica achizitoare ca solvabil si garant pentru toata suma fixata drept garantie. La intelegerea partilor, inscrisurile reprezentand valorile de schimb pot fi depuse spre pastrare temporara de catre persoana juridica achizitoare.
    Art. 3.10
    Daca garantia se constituie din depuneri lichide, suma va fi depusa la o banca agreata de persoana juridica achizitoare intr-un cont inchis asupra caruia nu pot fi dispuse platile in comun. Dobanzile revin contractantului (antreprenorului).
    Art. 3.11
    Daca se convine ca suma stabilita drept garantie sa fie constituita prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale, aceste retineri nu vor depasi cuantumul din suma de plata stabilit prin conditiile speciale de contractare si vor fi efectuate pana la completarea garantiei. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o banca, agreata de ambele parti, - contractant (antreprenor) si persoana juridica achizitoare - si se vor consemna intr-un cont distinct. In acest scop, transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucratoare de la efectuarea retinerii. Persoana juridica achizitoare trebuie sa dispuna ca banca sa instiinteze pe contractant (antreprenor) de varsamantul efectuat, precum si de destinatia lui.
    Art. 3.12
    Contractantul (antreprenorul) trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta obligatie, persoana juridica achizitoare poate sa retina contractantului (antreprenorului) garantia de participare la licitatie.
    Art. 3.13
    Utilizarea garantiei de buna executie se face in conformitate cu dispozitiile legale.
    Art. 3.14
    Persoana juridica achizitoare trebuie sa restituie contractantului (antreprenorului) garantia la termenul fixat, cel mai tarziu la expirarea duratei garantiei de buna executie, daca acesta nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. Atat timp insa cat pretentiile ridicate in termen nu s-au rezolvat, persoana juridica achizitoare poate retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limita prejudiciului creat.
    Art. 3.15
    Contractantul (antreprenorul) garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
    Art. 3.16
    La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinite atat timp cat rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
    Art. 3.17
    Perioada garantiei de buna executie pentru lucrarile de constructii-montaj, se stabileste de comun acord de partile contractate prin conditiile speciale de contractare, dar nu poate fi mai mica decat cea stabilita prin dispozitiile legale. Pentru echipamentele si utilajele tehnologice perioada de garantie este cea precizata de producator prin cartea tehnica. Perioada de garantie incepe cu data receptiei la terminarea lucrarilor si se termina cu data receptiei finale.
    Art. 3.18
    Contractantul (antreprenorul) raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa indeplinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si executie in vigoare la data realizarii ei.
    Art. 3.19
    Persoana juridica achizitoare are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se faca publice secrete ale contractantului (antreprenorului). Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de persoana juridica achizitoare drept confidentiale.
    Art. 3.20
    Persoana juridica achizitoare este autorizata sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii lucrarilor, cu respectarea drepturilor contractantului (antreprenorului). Dispozitiile se adreseaza in principiu numai contractantului (antreprenorului) si responsabilului tehnic cu executia lucrarilor, cu exceptia cazurilor in care trebuie intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Persoanei juridice achizitoare trebuie sa i se comunice numele responsabilului tehnic cu executia lucrarilor, atestat tehnico-profesional, care va verifica lucrarile din partea contractantului (antreprenorului).
    Daca contractantul (antreprenorul) considera ca dispozitiile persoanei juridice achizitoare sunt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale.
    Daca prin executarea dispozitiilor se creeaza dificultati in executie, care genereaza costuri suplimentare, acestea vor fi rezolvate pe cheltuiala persoanei juridice achizitoare.
    Art. 3.21
    In cazul in care, pe parcursul lucrarilor, contractantul (antreprenorul) se va confrunta cu alte conditii decat cele prevazute in contract, persoana juridica achizitoare va consemna acest lucru si va plati cheltuielile suplimentare.
    Art. 3.22
    Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la dispozitia contractantului (antreprenorului), precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt in sarcina persoanei juridice achizitoare. Contractantul (antreprenorul) este raspunzator de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de persoana juridica achizitoare.
    Erorile intervenite pe parcursul executiei lucrarii vor fi corectate de contractant (antreprenor), pe cheltuiala sa, cu conditia ca aceste erori sa nu se bazeze pe date incorecte furnizate in scris de proiectant.
    Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, contractantul (antreprenorul) este obligat sa protejeze si sa pastreze cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
    Art. 3.23
    Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia contractantului (antreprenorului) de catre persoana juridica achizitoare pentru executarea contractului sunt hotaratoare.
    Contractantul (antreprenorul) are obligatia sa verifice documentele primite si sa instiinteze pe persoana juridica achizitoare cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
    Art. 3.24
    Contractantul (antreprenorul) are obligatia sa execute lucrarea, in termenii contractului, pe proprie raspundere. Pentru aceasta, el trebuie sa respecte documentatia de executie si reglementarile tehnice in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executia lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde isi desfasoara activitatea.
    Contractantul (antreprenorul) are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu contractantii de specialitate (subantreprenorii).
    Contractantul (antreprenorul) este raspunzator fata de persoana juridica achizitoare pentru respectarea de catre contractantii de specialitate (subantreprenorii) sai a prevederilor si obligatiilor legale si profesionale.
    Art. 3.25
    Partenerii de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.
    Art. 3.26
    Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile contractante raspund solidar conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parteneri a cuantumului raspunderii pentru dauna provocata, se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca dauna produsa tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de persoana juridica achizitoare in forma in care ea a fost aplicata, atunci persoana juridica achizitoare poarta singur raspunderea, numai daca contractantul (antreprenorul) l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
    Art. 3.27
    Contractantul (antreprenorul) este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din vina proprie.
    Art. 3.28
    In cazul in care contractantul (antreprenorul) are dubii cu privire la modul de executie a lucrarii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje tehnologice, etc., livrate de persoana juridica achizitoare, precum si cu privire la lucrarile executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sa-si comunice obiectiile, in scris, persoanei juridice achizitoare, imediat si pe cat posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Persoana juridica achizitoare ramane raspunzatoare pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.
    Art. 3.29
    Contractantul (antreprenorul) trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre persoana juridica achizitoare. El trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrarilor datorita iernii si a apei si sa indeparteze zapada si gheata.
    Art. 3.30
    Persoana juridica achizitoare are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de lege, precum si regulamentele care sa-i permita realizarea investitiei in cauza.
    Art. 3.31
    In cazul in care persoana juridica achizitoare isi asuma rolul de contractant si furnizor, el are obligatia sa asigure mentinerea unei activitati coordonate pe santier a agentilor economici care coopereaza la realizarea lucrarilor.
    Art. 3.32
    Pe parcursul executarii lucrarilor, persoana juridica achizitoare are dreptul sa dispuna, in scris:
    a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;
    b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
    c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.
    In cazul neexecutarii de catre contractant (antreprenor) a dispozitiilor de mai sus, persoana juridica achizitoare poate sa angajeze si sa plateasca altor contractanti (antreprenori) executarea acestor lucrari, punand in intarziere in acest sens contractantul (antreprenorul), cheltuielile aferente urmand sa fie suportate de contractant (antreprenor) prin recuperarea de catre persoana juridica achizitoare de la acesta, conform legii.
    Art. 3.33
    In cazul in care, in timpul executiei lucrarilor, pe amplasament se descopera valori istorice, artistice sau stiintifice, contractantul (antreprenorul) este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva si sa comunice persoanei juridice achizitoare, organelor de politie si comisiei monumentelor istorice descoperirea lor.
    Art. 3.34
    In timpul desfasurarii lucrarilor, contractantul (antreprenorul) are obligatia sa mentina caile de acces libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusul de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
    La terminarea lucrarilor, contractantul (antreprenorul) va evacua de pe santier toate utilajele de constructii, surplusuri de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
    Art. 3.35
    Contractantul (antreprenorul) trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobarile si sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor de baza si provizorii, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.
    Persoana juridica achizitoare va restitui contractantului (antreprenorului) toate aceste sume in urma confirmarii de catre aceasta.
    Art. 3.36
    Daca nerespectarea de catre contractant (antreprenor) a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale unor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru persoana juridica achizitoare, acesta va fi despagubit de contractant (antreprenor) cu suma cuvenita.
    Art. 3.37
    Inainte de inceperea lucrarilor, contractantul (antreprenorul) se va asigura pentru orice dauna, pierdere sau prejudiciu ce pot interveni asupra unor mijloace sau persoane.
    Aceasta asigurare se va incheia cu o agentie de asigurare pentru valoarea declarata de contractant (antreprenor).
    Asigurarea va cuprinde toate riscurile privind: lucrarile executate, utilajele si instalatiile de lucru, utilajele si echipamentele tehnologice cu montaj, materialele in stoc, daunele catre terte persoane, asigurarea personalului propriu, precum si al proiectantului, al consultantului, al investitorului, implicati in executia investitiei si nominalizati.
    Aceste prime de asigurare vor fi cuprinse in valoarea ofertei la cap. "Cheltuieli indirecte".
    Asigurarile a scopul de a proteja investitia si investitorul de eventualele pagube ce ar putea bloca din punct de vedere financiar, finalizarea lucrarii.
    Art. 3.38
    Contractantul (antreprenorul) va asigura personalul impotriva accidentelor prin intermediul unei agentii de asigurare.
    Contractantul (antreprenorul) va prezenta persoanei juridice achizitoare, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare sau recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
    Art. 3.39
    Contractantul (antreprenorul) are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de acestia. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte persoanei juridice achizitoare, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
    Art. 3.40
    Persoana juridica achizitoare nu va fi responsabila pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de contractant (antreprenor), cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina persoanei juridice achizitoare, a agentilor sau a angajatilor acestora.

    CAP. 4
    Forta de munca

    Art. 4.1
    Contractantul (antreprenorul) va indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate.

    CAP. 5
    Materialele si executia lucrarilor propriu-zise

    Art. 5.1
    Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executie, urmand a fi supuse periodic la diverse probe pe care proiectantul sau persoana juridica achizitoare le va solicita.
    Contractantul (antreprenorul) va asigura, la cerere, manopera, instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.
    Art. 5.2
    Costul probelor si incercarilor va fi suportat de contractant (antreprenor), daca acesta este prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile fiind suportate de persoana juridica achizitoare.
    Art. 5.3
    Probele neprevazute si comandate de persoana juridica achizitoare pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de contractant (antreprenor), daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
    In caz contrar, persoana juridica achizitoare va suporta aceste cheltuieli.
    Art. 5.4
    Persoana juridica achizitoare, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale, prefabricate etc.
    Art. 5.5
    Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea proiectantului, contractantul (antreprenorul) asigurand posibilitatea acestuia sa examineze si sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Contractantul (antreprenorul) va anunta pe proiectant ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Proiectantul va participa la examinarea si masurarea lucrarilor de mai sus.
    Contractantul (antreprenorul) va dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia persoanei juridice achizitoare, si va reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de persoana juridica achizitoare, iar in caz contrar, de contractant (antreprenor).
    Art. 5.6
    Persoana juridica achizitoare trebuie sa puna la dispozitia contractantului (antreprenorului), in cazul in care nu s-a convenit altfel, fara plata, urmatoarele:
    a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;
    b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;
    c) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pana la limita amplasamentului santierului.
    Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre contractant (antreprenor). In cazul mai multor contractanti (antreprenori), costurile se suporta proportional de catre acestia.
    Art. 5.7
    In cazul in care contractantul (antreprenorul) se considera stanjenit in desfasurarea normala a activitatii, el trebuie sa informeze in scris persoana juridica achizitoare cu privire la aceasta stare. Daca neglijeaza sa faca aceasta informare, el are dreptul de a invoca efectele unei astfel de situatii, numai daca este evident si poate fi dovedit faptul ca persoana juridica achizitoare cunoaste situatia si consecintele pentru activitatea contractantului (antreprenorului).
    Art. 5.8
    Termenul de executie poate fi prelungit daca stanjenirea activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:
    a) cele generate de persoana juridica achizitoare;
    b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si recunoscute ca legale prin justitie ale personalului (antreprenorului) sau ca urmare a unor evenimente similare petrecute la un agent economic care este un furnizor al contractantului (antreprenorului);
    c) datorita fortei majore recunoscuta de autoritatea legala sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru contractant (antreprenor).
    d) influenta factorilor climatici care impiedica respectarea in executie a normelor si reglementarilor tehnice in vigoare, a prevederilor din caietele de sarcini.
    e) calamitati naturale recunoscute de autoritatea legala.
    Art. 5.9
    Decalarea termenului contractual va fi calculata, luand in considerare perioada de intrerupere sau intarziere datorita stanjenirii lucrarilor, adaugandu-se o durata suplimentara apreciata de comun acord pentru reintrarea in ritmul normal, precum si, daca este cazul, de eventuale intarzieri provocate de intrarea neprevazuta intr-un sezon nefavorabil executarii lucrarilor de constructii.
    Art. 5.10
    La dispozitia scrisa a persoanei juridice achizitoare, contractantul (antreprenorul) va sista executia lucrarilor sau a unor parti a acestora pe o durata si in modul in care persoana juridica achizitoare considera necesar. Pe timpul suspendarii, contractantul (antreprenorul) va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune persoana juridica achizitoare.
    Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de contractant (antreprenor) vor fi platite de persoana juridica achizitoare.
    Art. 5.11
    Daca motivele stanjenirii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

    CAP. 6
    Inceperea lucrarilor si intarzieri in executie

    Art. 6.1
    Lucrarile trebuie sa fie incepute la termenul stabilit in contract, derulate conform graficului general de realizare a lucrarilor si terminate la termenul stabilit. Termenele intermediare prevazute in graficele de executie se considera termene contractuale daca au fost definite ca atare in conditiile speciale de contractare.
    Art. 6.2
    Contractantul (antreprenorul) trebuie sa notifice persoanei juridice achizitoare (investitorului) si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.
    Art. 6.3
    Daca santierul nu este dotat in mod corespunzator si suficient cu utilaje, schele, esafodaje, cofraje, materiale sau prefabricate sau daca forta de munca este insuficienta pentru a asigura ritmul convenit, persoana juridica achizitoare va cere contractantului (antreprenorului) sa ia masurile necesare pentru a se putea respecta termenul realizarii contractului.
    Art. 6.4
    Daca contractantul (antreprenorul) intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau nu-si indeplineste indatoririle de la pct. 6.3, persoana juridica achizitoare este indreptatit sa-i fixeze contractantului (antreprenorului) un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa-l avertizeze ca, in caz de neconformare, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.
    Art. 6.5
    Contractantul (antreprenorul) va prezenta, la cererea persoanei juridice achizitoare, dupa semnarea contractului, graficului de executie de detaliu alcatuit in ordinea tehnologica de executie. Daca, dupa opinia persoanei juridice achizitoare, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de realizare a lucrarilor, la cererea persoanei juridice achizitoare, contractantul (antreprenorul) va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la termenul prevazut in contract.
    Prezentarea si aprobarea graficului revizuit nu-l vor scuti pe contractant (antreprenor) de nici una din indatoririle contractuale.
    Art. 6.6
    Persoana juridica achizitoare va pune la dispozitia contractantului (antreprenorului) suprafata de teren libera de orice sarcini, necesara desfasurarii activitatii de santier.
    Daca contractantul (antreprenorul) constata intarzieri in preluarea terenului si suporta cheltuieli suplimentare din cauza persoanei juridice achizitoare, la cerere, persoana juridica achizitoare ii va acorda o prelungire a duratei de executie a lucrarilor si va acoperi cheltuielile suplimentare.
    Art. 6.7
    Persoana juridica achizitoare va suporta toate cheltuielile si taxele pentru dreptul de a utiliza temporar alte terenuri decat cele prevazute la art. 6.6, terenuri pentru lucrari provizorii si pentru accesul in santier.
    Art. 6.8
    Daca intarzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din partenerii de contract, partea in culpa va plati celelalte parti penalitati si despagubiri care sunt stabilite in conditiile speciale de contractare.
    Penalizarea devine operanta in momentul in care partea in culpa a intrat in intarziere.
    Art. 6.9
    La terminarea lucrarilor, contractantul (antreprenorul) va notifica persoanei juridice achizitoare ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, persoana juridica achizitoare convoaca comisia de receptie.
    Pe baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren, persoana juridica achizitoare va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta contractantului (antreprenorului), stabilindu-se si termenele necesare pentru terminare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a contractantului (antreprenorului), persoana juridica achizitoare va convoca comisia de receptie.
    Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile facute, persoana juridica achizitoare va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

    CAP. 7
    Remedieri in perioada de garantie

    Art. 7.1
    Perioada de garantie decurge de la data receptiei, la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala.
    Art. 7.2
    Contractantul (antreprenorul) are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala sa in urma unei notificari transmise de catre persoana juridica achizitoare.
    Art. 7.3
    Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor contractantului (antreprenorului), lucrarile fiind executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

    CAP. 8
    Modificari, suplimentari, omisiuni

    Art. 8.1
    Persoana juridica achizitoare va face modificari cu respectarea prevederilor tehnice in vigoare, a dimensiunilor, calitatii sau cantitatii lucrarilor sau a unei parti a acestora, privind:
    a) marirea sau micsorarea cantitatii oricarei lucrari incluse in contract;
    b) renuntarea la o lucrare sau o parte din lucrare;
    c) schimbarea caracterului sau calitatii lucrarii;
    d) modificarea nivelurilor, pozitiilor si dimensiunilor oricarei parti din lucrare;
    e) executarea de lucrari suplimentare de orice fel, necesare pentru terminarea obiectelor prevazute in contract.
    Orice modificare nu va vicia sau anula contractul iar valoarea tuturor acestor modificari va fi luata in considerare la stabilirea valorii finale.
    Art. 8.2
    In cazul in care cantitatea de lucrari real executata in cadrul unui articol este diferita fata de cantitatea inscrisa in listele de cantitati de lucrari, plata lucrarilor va fi facuta la preturile unitare contractate.
    Art. 8.3
    In cazul in care apar lucrari suplimentare avizate de proiectant si persoana juridica achizitoare pentru care contractul nu contine preturi unitare, se vor aplica preturile unitare stabilite de comun acord de catre persoana juridica achizitoare si contractant (antreprenor).
    Art. 8.4
    Daca in contract s-a prevazut ca persoana juridica achizitoare efectueaza unele servicii prin forte proprii, persoana juridica achizitoare va putea face scazaminte pentru serviciile facute de el contractantului (antreprenorului), convenite cu acesta.
    Art. 8.5
    Daca prin modificarea proiectului sau prin dispozitia persoanei juridice achizitoare se schimba conditiile in care s-au stabilit preturile in contract, trebuie sa se convina preturi noi care sa tina seama de plusuri sau minusuri de costuri rezultate ca urmare a modificarilor. Noile preturi trebuie sa fie convenite inainte de executarea lucrarilor.
    Art. 8.6
    Daca persoana juridica achizitoare cere o lucrare care nu este prevazuta in contract, contractantul (antreprenorul) are dreptul la o plata suplimentara. Contractantul (antreprenorul) trebuie sa-si ridice pretentiile in fata persoanei juridice achizitoare sa convina asupra pretului inainte de inceperea lucrarii respective.
    Pretul propus trebuie sa se alinieze modului si conditiilor in care s-au calculat preturile unitare si sa contina toate cheltuielile pe care urmeaza sa le suporte, inclusiv riscul.
    Art. 8.7
    Lucrarile executate de contractant (antreprenor) in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia persoanei juridice achizitoare, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o dispozitie expresa a persoanei juridice achizitoare, nu vor fi platite contractantului (antreprenorului). Contractantul (antreprenorul) trebuie sa inlature aceste lucrari intr-un termen stabilit cu persoana juridica achizitoare (investitorul). De asemenea el raspunde in fata persoanei juridice achizitoare toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Aceste lucrari vor fi platite contractantului (antreprenorului) numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei persoanei juridice achizitoare, in care caz vor fi notificate imediat.

    CAP. 9
    Materiale, utilaje si echipamente necesare procesului tehnologic de executie, lucrari provizorii

    Art. 9.1
    Utilajele de constructii, sculele, dispozitivele, lucrarile provizorii si materialele prevazute de contractant (antreprenor) ca fiind necesare la executia lucrarilor nu vor fi retrase din santier fara acordul scris al persoanei juridice achizitoare. Persoana juridica achizitoare nu va refuza acordul sau in mod nejustificat.
    Art. 9.2
    La terminarea lucrarilor, contractantul (antreprenorul) va indeparta din santier toate utilajele de constructii si lucrarile provizorii mentionate la punctul 9.1, precum si orice materiale aprovizionate si nefolosite.
    Art. 9.3
    Persoana juridica achizitoare nu va fi raspunzatoare pentru avarierea sau pierderea utilajelor, sculelor si dispozitivelor de constructii si a lucrarilor temporare cu exceptia celor prevazute in capitolul "Riscuri speciale".
    Art. 9.4
    Inlocuirea oricarui material prevazut in contract cu altul similar se va face numai cu acordul scris al proiectantului si persoanei juridice achizitoare.

    CAP. 10
    Masuratori

    Art. 10.1
    Contractantul (antreprenorul) isi va redacta facturile si situatiile de lucrari, respectand pozitia articolelor, codul si denumirea lor, precum si celelalte documente ale contractului.
    Caietele de masuratori (atasamentele), precum si alte documente necesare se vor da facturii in masura in care sunt doveditoare pentru pretentia anuntata.
    Prevederile din reglementarile tehnice privind modul de masurare a lucrarilor, precum si din documentele contractuale trebuie sa fie respectate. Pentru lucrari executate, care datorita continuarii lor nu vor putea fi evaluate cantitativ si calitativ, contractantul (antreprenorul) va solicita din timp proiectantului efectuarea de constatari in comun.

    CAP. 11
    Plati provizorii, plati finale

    Art. 11.1
    Persoana juridica achizitoare poate acorda contractantului (antreprenorului), la cererea acestuia, avansuri in conformitate cu prevederile legale. Termenul la care se va acorda avansul, procentul din valoarea contractului si modul de rambursare se stabilesc in "conditii speciale de contractare".
    Art. 11.2
    Platile partiale trebuie sa fie facute la cererea contractantului (antreprenorului), la valoarea lucrarilor executate conform contractului si in cel mai scurt timp cu putinta. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite, ca atare, printr-o situatie de lucrari provizorii intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a ei.
    Din situatiile de lucrari provizorii, persoana juridica achizitoare va putea face scazaminte pentru servicii facute de el contractantului (antreprenorului) si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decat in cazurile in care ele sunt prevazute in contract sau sunt urmare a unor prevederi legale.
    Situatiile de plata provizorii se confirma in termenul stabilit prin conditiile speciale de contractare. Facturile corespunzatoare se platesc conform reglementarilor bancare.
    Platile partiale efectuate sunt fara influenta asupra responsabilitatii si garantiei de buna executie a contractantului (antreprenorului): ele nu se considera ca receptie de catre persoana juridica achizitoare a lucrarilor executate.
    Art. 11.3
    Platile vor fi efectuate, de regula, la intervale lunare.
    Art. 11.4
    Daca executia lucrarilor necesita importuri de materiale, utilaje sau echipamente si servicii aferente, in aceasta situatie o parte a platii ce urmeaza a fi facuta in cadrul contractului va fi efectuata in valuta straina. Conditiile de plata vor fi stabilite in "conditii speciale de contractare".
    Art. 11.5
    Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre persoana juridica achizitoare.
    Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
    Art. 11.6
    Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
    Art. 11.7
    Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate de persoana juridica achizitoare contractantului (antreprenorului) pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.
    Art. 11.8
    Garantia de buna executie se va restitui contractantului (antreprenorului) pe baza notificarii persoanei juridice achizitoare catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa eliberarea certificatului de receptie finala.

    CAP. 12
    Modificari de preturi

    Art. 12.1
    Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului, se vor face precizari in "Conditii speciale de contractare" (ANEXA - DLO 3 - art. 12.1), privind modul de actualizare a valorii situatiilor de plata aferente lucrarilor executate.

    CAP. 13
    Subcontractori nominalizati

    Art. 13.1
    Toti specialistii, furnizorii, comercianti alte persoane juridice, angajate de antreprenor pentru a executa parti de lucrari sau a furniza materiale, produse si servicii, care sunt nominalizati, selectionati si aprobati de persoana juridica achizitoare, sunt denumiti contractanti de specialitate (subcontractori) nominalizati.
    Art. 13.2
    Persoana juridica achizitoare nu poate obliga contractantul (antreprenorul) sa angajeze un contractant de specialitate (subcontractor) nominalizat fata de care acesta are obiectii justificate.
    Art. 13.3
    Contractantul de specialitate (subcontractorul) nominalizat se va angaja fata de contractant (antreprenor) cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul (antreprenorul) le are fata de persoana juridica achizitoare, conform conditiilor contractului. Contractantul de specialitate (subcontractorul) il va exonera si despagubi pe contractant (antreprenor) in legatura cu aceste obligatii, precum si pentru cererile, reclamatiile, daunele-interese, taxele si cheltuielile de orice fel care decurg sau apar in legatura cu acestea sau in legatura cu orice neindeplinire a obligatiilor si responsabilitatilor contractuale.
    Art. 13.4
    Contractantul de specialitate (subcontractorul) nominalizat va despagubi pe contractant (antreprenor) pentru orice neglijenta sau dauna produsa de angajatii sai prin folosirea utilajelor de constructii si a unor lucrari provizorii puse la dispozitie de contractant (antreprenor) pentru realizarea contractului.
    Art. 13.5
    Preturile pentru toate lucrarile executate, materialele, serviciile furnizate de un contractant de specialitate (subcontractor) nominalizat se vor include in contractul dintre persoana juridica achizitoare si contractant (antreprenor).

    CAP. 14
    Riscuri speciale

    Art. 14.1
    Daca lucrarile permanente executate sau materialele si lucrarile provizorii sau oricare alte mijloace ale contractantului (antreprenorului) folosite in scopul executiei lucrarilor vor suferi distrugeri sau avarii din cauze de forta majora (calamitati naturale, conflagratii, rebeliuni, revolutii) sau alte cauze ce nu puteau fi prevazute de contractant (antreprenor) si nici nu sunt imputabile acestuia, persoana juridica achizitoare va despagubi pe contractant (antreprenor) pentru daunele produse.
    Art. 14.2
    In perioada de actiune a fortei majore, contractul va fi intrerupt, dar fara a prejudicia drepturile celor doua parti.
    Art. 14.3
    Daca contractul este intrerupt, contractantul (antreprenorul) va fi platit de persoana juridica achizitoare pentru lucrarile executate inainte de intrerupere, plus costurile pentru materiale si alte servicii care au fost efectuate pe baza dispozitiilor scrise ale persoanei juridice achizitoare.

    CAP. 15
    Solutionarea litigiilor

    Art. 15.1
    Litigiile dintre parti sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania, conform legii.
    Art. 15.2
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre persoanele juridice pot fi solutionate si prin arbitraj, daca partile convin astfel. Arbitrii vor fi alesi de catre parti, de comun acord.
    Art. 15.3
    In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructii, procedurile de verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructii folosite, fiecare parte poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie publica de cercetare-dezvoltare. Costurile cercetarilor, efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.
    Art. 15.4
    Litigiile privind despagubirile rezultate in urma celor prevazute la Art. 15.3 vor fi solutionate potrivit prevederilor de la art. 15.1 si 15.2.

    CAP. 16
    Rezilierea contractului

    Art. 16.1
    Contractantul (antreprenorul) poate cere rezilierea contractului daca:
    a) persoana juridica achizitoare nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe contractant (antreprenor) in situatia de a nu putea executa lucrarea;
    b) persoana juridica achizitoare nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;
    c) persoana juridica achizitoare devine falita;
    d) persoana juridica achizitoare notifica contractantului (antreprenorului) ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale.
    Art. 16.2
    Persoana juridica achizitoare (investitorul) poate cere rezilierea contractului daca:
    a) contractantul (antreprenorul) a fost declarat falit, se emite ordin de executare impotriva lui, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are o ipoteca pe capital;
    b) contractantul (antreprenorul) a abandonat contractul;
    c) contractantul (antreprenorul) nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in termenul stabilit prin conditiile speciale de contractare de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
    d) contractantul (antreprenorul) nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare, in termenul stabilit prin conditiile speciale de contractare de la primirea dispozitiei scrise date de persoana juridica achizitoare;
    e) contractantul (antreprenorul) neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, desi a fost notificat de persoana juridica achizitoare;
    f) contractantul (antreprenorul) a dat in subantrepriza o parte din lucrari fara avizul persoanei juridice achizitoare.
    Art. 16.3
    Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la art. 16.1 si 16.2 se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior datei solicitate de reziliere.
    Art. 16.4
    Persoana juridica achizitoare va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.
    Art. 16.5
    Persoana juridica achizitoare va avea aceleasi obligatii de plata prevazute in contract si, in plus, va plati contractantului (antreprenorului) suma corespunzatoare pierderilor sau daunelor aduse acestuia care decurg in legatura sau ca urmare a acestei intreruperi si incetari a contractului.
    Art. 16.6
    In cazul rezilierii contractului, persoana juridica achizitoare va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte contractantul (antreprenorul) din vina caruia s-a reziliat contractul.
    Art. 16.7
    Plata garantiei de buna executie se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie (dupa efectuarea receptiei finale), cu exceptia cazurilor prevazute la art. 16.1 lit. c si lit. d.
    Art. 16.8
    Dupa rezilierea contractului, persoana juridica achizitoare poate continua executia lucrarilor cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile de bunuri si investitii.

    CAP. 17
    Valuta si cursuri de schimb

    Art. 17.1
    Pentru platile in valute liber convertibile se va respecta legislatia in vigoare in Romania.

    CAP. 18
    Alte dispozitii contractuale

    Art. 18.1
    Toate certificatele, notificarile si dispozitiile scrise date de persoana juridica achizitoare conform conditiilor contractului vor fi trimise prin posta sau se vor preda la sediul principal al contractantului (antreprenorului) sau la adresa indicata de catre acesta.
    Art. 18.2
    Toate notificarile care vor fi adresate persoanei juridice achizitoare sau consultantului conform contractului vor fi trimise prin posta sau vor fi predate la adresele stabilite in contract.
    Art. 18.3
    Orice schimbare de adresa va fi comunicata celeilalte parti.
    Art. 18.4
    Conditiile generale de contractare pot fi completate cu conditii suplimentare de contractare (prin inscrierea de noi articole la capitolele existente) sau pot fi modificate prin conditii speciale de contractare (prin trimiteri la articolele din capitolele existente).

    Precizari:
    - In prezentele "Norme metodologice" - ANEXA - DLO 1 sunt prezentate "Conditiile generale de contractare a lucrarilor privind executia investitiilor", care au caracter refolosibil.
    Avand in vedere ca fiecare investitie are caracteristicile tehnice, economice, juridice, de amplasament, etc. proprii, definirea completa a conditiilor de contractare se face prin includerea in documentele licitatiei a "Conditiilor suplimentare si speciale de contractare a lucrarilor care fac obiectul licitatiei publice".
    In caz de ambiguitati sau interpretari diferite:
    Conditiile speciale de contractare prevaleaza conditiilor generale si suplimentare de contractare;
    Conditiile suplimentare de contractare prevaleaza conditiilor generale de contractare.

    ANEXA - DLO 2

    II. CONDITII SUPLIMENTARE DE CONTRACTARE
    Sunt prevederi contractuale suplimentare la conditiile generale de contractare si fac parte integranta din documentele licitatiei si din contract.
    Se elaboreaza de persoana juridica achizitoare si in ele se inscriu toate conditiile contractuale care nu sunt incluse in conditiile generale de contractare si care sunt de regula particulare fiecarei lucrari.
    Persoana juridica achizitoare va elabora (dupa caz) pe propria raspundere si in functie de necesitati, conditiile suplimentare de contractare, introducand noi articole in continuarea "conditiilor generale de contractare".

    Exemplificari:
    Art. 1.10 *
    Contractantul (antreprenorul) va elabora detaliile de executie necesare lucrarilor pe baza proiectului tehnic anexat la contract, aprobate de catre proiectant si verificate de catre verificator atestat.
    Art. 1.11 *
    Cheltuielile pentru elaborarea detaliilor de executie se includ in costurile lucrarii.
    Art. 2.7 *
    Contractantul (antreprenorul) va incheia contracte distincte cu subantreprenorii sai pe care le va anexa la contract.
    Art. 2.8 *
    Pe baza conditiilor generale, conditiilor suplimentare si conditiilor speciale de contractare, contractantul (antreprenorul) va elabora si va anexa la contractele cu subantreprenorii propriile sale conditii contractuale cu acestia.
    Art. 3.42 *
    Contractantul (antreprenorul) va prezenta scrisoarea de garantie de buna executie eliberata de banca agreata de persoana juridica achizitoare (numele si adresa bancii).
    Art. 3.43 *
    Garantia de buna executie se depune la sediul nostru in . . . . zile de la data adjudecarii.
    Art. 3.44 *
    Forma de garantie bancara agreata de noi este in conformitate cu modelul anexat.
    Art. 3.45 *
    Persoana juridica achizitoare se obliga ca in termen de . . . . . zile de la contractare sa depuna in contul contractantului (antreprenorului) un avans in procent de . . . . % in limita prevederilor legale.
    Art. 3.46 *
    Premergator constituirii avansului in banca agreata de contractant (antreprenor), antreprenorul va depune la sediul persoanei juridice achizitoare scrisoarea de garantie pentru restituirea avansului negociat in limita prevederilor legale.
    Scrisoarea va fi emisa de aceeasi banca agreata de contractant (antreprenor) in contul careia se constituie avansul.
    Art. 4.2 *
    Contractantul (antreprenorul) va asigura transportul, cazarea, masa si plata fortei de munca.
    Art. 4.3 *
    Contractantul (antreprenorul) va asigura lucrarile necesare pentru deservirea santierului cu apa si alte utilitati in incinta.
    Art. 4.4 *
    Contractantul (antreprenorul) nu va permite introducerea, vinderea sau consumarea de bauturi alcoolice si droguri in santier.
    Art. 4.5 *
    Contractantul (antreprenorul) nu va permite introducerea, vinderea sau portul ilegal de arma si munitii in santier.
    Art. 4.6 *
    Contractantul (antreprenorul) va tine seama de sarbatorile legale si datinile religioase in toate actiunile sale in care foloseste forta de munca angajata de el.
    Art. 4.7 *
    La aparitia unei boli de natura epidemica, contractantul (antreprenorul) se va conforma si va executa dispozitiile, regulamentele si masurile ce pot fi luate de guvern sau autoritatile medicale si sanitare locale, in scopul eliminarii epidemiei.
    Art. 4.8 *
    Contractantul (antreprenorul) va fi raspunzator de prevenirea si combaterea unor comportari turbulente, dezordini, tulburarea linistii, protectia persoanelor angajate de el, a celor angajate de investitor sau a vizitatorilor, precum si a proprietarilor din vecinatatea santierului.
    Art. 4.9 *
    Clauzele 4.4. pana la 4.8. se aplica integral si subcontractorilor pentru angajatii lor.
    Art. 4.10 *
    Orice cheltuieli suplimentare (taxe, impozite, amenzi, etc.) cauzate de forta de munca a contractantului (antreprenorului) sau subcontractorilor (subantreprenorilor) sai vor fi suportate de acestia.
    Art. 5.12 *
    Daca intreruperea lucrarilor dureaza mai mult de 3 luni, oricare dintre parti poate, dupa trecerea acestei perioade, sa rezilieze contractul printr-o comunicare scrisa.
    Daca intreruperea nu este imputabila contractantului (antreprenorului), persoana juridica achizitoare trebuie sa plateasca si evacuarea santierului, atat timp cat ea nu este deja platita in cadrul lucrarilor executate pana la data rezilierii.
    Art. 6.10 *
    Contractantul (antreprenorul) trebuie sa inceapa lucrarile intr-un interval de . . . zile de la notificarea facuta de persoana juridica achizitoare in acest sens.
    Art. 6.11 *
    Daca sunt necesare lucrari suplimentare neprevazute in contract sau apar situatii de intarziere care nu se datoreaza vinii contractantului (antreprenorului), acesta va notifica in scris, in termen de pana la . . . zile, si va solicita persoanei juridice achizitoare prelungirea termenului de executie a lucrarilor. Persoana juridica achizitoare va prelungi in mod corespunzator acest termen.

    ANEXA - DLO 3

    III. CONDITIILE SPECIALE DE CONTRACTARE
    Sunt prevederi contractuale speciale, care modifica, completeaza sau anuleaza prevederile conditiilor generale de contractare si care fac parte integranta din documentele licitatiei si din contract.
    Persoana juridica achizitoare va elabora pe propria raspundere si in functie de necesitati, conditiile speciale de contractare, prin trimiterea la articolele din "conditiile generale de contractare".

    Exemplificari:
    Art. 1.1 *
    Se completeaza cu:
    Documentele contractului vor fi redactate in limba romana (sau bilingv - romana si engleza). In scopul interpretarii contractului, limba romana va fi de referinta. Corespondenta intre parti in legatura cu contractul poate fi in limba romana (sau romana si engleza in acelasi timp).
    Art. 1.2 *
    Se completeaza cu:
    In termen de . . . . zile urmand ca aprobarea sa fie data in . . . . zile de la primirea graficului.
    In cazul unor neconcordante care nu se pot rezolva intre parti in termen de . . . . zile, concilierea se va face de catre . . . . . . . . . . . . in termen de . . . . zile.
    Art. 1.4 *
    Se completeaza cu:
    Documentele solicitate de persoana juridica achizitoare neprecizate in anexe vor fi puse de contractant (antreprenor) la dispozitia persoanei juridice achizitoare in termen de . . . . zile de la solicitare.
    Art. 1.8 *
    Se completeaza cu:
    Contractantul (antreprenorul) nu poate face modificari la lucrarile la care persoana juridica achizitoare a solicitat precizari in conformitate cu art. 1.4. conditiile speciale, la care contractantul (antreprenorul) nu a dat raspuns in termen decat dupa . . . . zile de la primirea raspunsului de catre persoana juridica achizitoare.
    Art. 1.9 *
    Se completeaza cu:
    Aceste prevederi nu se aplica pentru lucrarile specificate la art. 1.8. din conditii speciale, numai dupa perioada specificata la acest articol.
    Art. 2.1 *
    Se completeaza cu:
    Conditiile speciale se aplica si subantreprenorilor.
    Art. 3.2 *
    Se completeaza cu:
    Prevederile respective se aplica in totalitate si subantreprenorilor.
    Art. 3.3 *
    Se completeaza cu:
    Garantia este data sub forma de scrisoare: de garantie bancara pentru suma reprezentand . . . . .% din valoarea lucrarilor executate. In cazul constituirii integrale, de la inceput, a garantiei de buna executie, valoarea acesteia se va actualiza proportional cu valoarea lucrarilor la nivelul procentului stabilit. Garantia de buna executie a contractului va putea fi constituita in lei si/sau in valuta convertibila.
    Valabilitatea scrisorii de buna executie va fi pe toata durata de executie si perioada de garantie a contractului.
    Contractantul (antreprenorul) poate solicita scrisori de garantie bancara de la subantreprenori care sa fie adaugate la garantia bancara a antreprenorului.
    Art. 3.15 *
    Se completeaza cu:
    Aceste obligatii revin si subantreprenorilor.
    Art. 3.16 *
    Se completeaza cu:
    Care sunt specificate in conditiile tehnice din caietele de sarcini.
    Art. 3.17 *
    Se completeaza cu:
    Durata garantiei de buna executie va fi de 2 ani (24 de luni) de la terminarea lucrarilor.
    Art. 3.18 *
    Se completeaza cu:
    Obligatiile respective revin si subantreprenorilor.
    Art. 3.33 *
    Se completeaza cu:
    Reluarea lucrarilor se face numai cu acordul scris al persoanei juridice achizitoare.
    Art. 4.1 *
    Se completeaza cu:
    Contractantul (antreprenorul) pentru toate persoanele angajate de el pentru executia contractului, va respecta si indeplini urmatoarele conditii:
    a. Se va acorda prioritate angajarii de forta de munca calificata romana acolo unde este realizabil acest lucru.
    b. Forta de munca necalificata se va recruta din Romania.
    c. Contractantul (antreprenorul) va plati nivelele de salarizare si va respecta orele si conditiile de lucru in conformitate cu legile in vigoare in Romania.
    d. Contractantul (antreprenorul) va recunoaste libertatea angajatilor sai de a fi nemembri de sindicat.
    e. Contractantul (antreprenorul) va fi responsabil de respectarea acestor conditii si de catre subcontractorii angajati in executarea contractului.
    Art. 5.1 *
    Se completeaza cu:
    Materialele necesare pentru executia lucrarilor vor fi achizitionate cu prioritate din Romania, cu conditia ca toate aceste materiale sa corespunda calitatilor mentionate in caietele de sarcini.
    Art. 5.5 *
    Se completeaza paragraful 1 cu:
    In termen de . . . zile de la data anuntarii scrise a contractantului (antreprenorului).
    In cazul in care contractantul (antreprenorul) in termen de . . . . zile nu primeste un raspuns negativ din partea persoanei juridice achizitoare va considera lucrarea corespunzatoare trecand la astuparea ei.
    Art. 6.1 *
    Urmatoarele termene intermediare sunt considerate termene contractuale ca si termenul final, dupa cum urmeaza:
    - predare la montaj utilaje tehnologice  - termen.........
    - probe si rodaje                        - termen.........
    - PIF partial (pe obiect)                - termen.........
    - alte stadii fizice convenite           - termen.........
    Art. 6.8 *
    Se completeaza cu:
    Despagubirile pentru intarziere sunt fixate la . . . lei plus . . . . dolari SUA pe zi de intarziere si sunt plafonate la suma maxima de . . . lei si . . . . dolari SUA.
    Art. 11.2 *
    al. 3. Se completeaza cu:
    Situatiile de plata provizorii se confirma in termen de 5 zile de la primire; in cazuri justificate acest termen poate fi prelungit cu anuntarea prealabila a contractantului (antreprenorului) pana la 10 zile.
    Art. 11.4 *
    Se completeaza cu:
    Plata pentru importuri se face numai in lei la cursul de schimb oficial comunicat de B.N.R. la data achizitiei confirmata prin documente legale.
    Art. 11.5 *
    Se completeaza cu:
    Factura finala va fi prezentata de contractant (antreprenor) in 10 zile de la terminarea lucrarilor.
    Art. 12.1 *
    Se completeaza cu:
    Actualizarea valorii situatiilor de plata aferente lucrarilor de C + M executate, ca urmare a evolutiei preturilor si tarifelor se va face conform prevederilor de la cap. I.6. "Decontarea executiei investitiilor" din Normele Metodologice.
    Modul de determinare a indicilor de evolutie privind preturile si tarifele este:
    IM = indicele de evolutie a preturilor la materiale.
    Acest indice reprezinta media ponderata a indicilor de crestere a preturilor pentru principalele materiale consumate in lucrarea executata si anume:
           C1  x i1 + C2 x i2 + C3 x i3  + .......... Cn x in
    IM   = ---------------------------------------------------
           C1 + C2 + C3 + .................................Cn

    in care :
    - C1, C2, C3 ........... Cn sunt cantitatile de materiale principale
                                consumate efectiv in lucrarea executata.
    - i1 + i2 + i3 ......... in reprezinta indicii de crestere a preturilor
                                productiei industriale pe ramuri si clase
                                comunicati de Comisia Nationala de Statistica
                                (pct. 16 din Buletinul Statistic).
    - Is = indicele de crestere a salariilor stabilit prin H.G. pentru
           personalul din sectorul bugetar.
    - Iu = indicele de evolutie tarife utilaje de constructii, determinat pe
           baza de indici comunicati de CNS, cu formula:

           Iu = 0,35 + 0,25 Is + 0,20 Ic + 0,20 Ip
     0,35 = reprezinta ponderea amortismentului, a cheltuielilor indirecte si a
          profitului care intra in calculul actualizarii.
    Coeficientul 0,25 care se inmulteste cu Is reprezinta ponderea salariilor aferente mecanicilor de utilaje si salariile pentru intretinere si reparat;
     - Is - indicele de crestere a salariilor stabilit prin H.G. pentru
            personalul din sectorul bugetar.
    Coeficientul 0,20 care se inmulteste cu Ic reprezinta ponderea cheltuielilor de carburant pentru utilajele de constructii.
     - Ic = indicele de evolutie a preturilor la combustibil comunicati de
    CNS.
    Coeficientul 0,20 care se inmulteste cu Ip reprezinta ponderea cheltuielilor cu piesele de schimb si materiale necesare intretinerii si reparatiilor.
     - Ip = este indicele de crestere a preturilor productiei industriale pe
            ramuri si clase (pct. 16 din Buletin Statistic) lucrari si
            echipamente - clase utilaje, mine, cariere si constructii.
     - It = indicele de evolutie a tarifelor pentru transport (auto, CF, naval,-
            dupa caz).
    Pentru transporturile pe calea ferata sau dupa caz, naval, indicele de evolutie se stabileste conform tarifelor de transport practicate de Ministerul Transporturilor (SNCFR, Departamentul Naval).
    Pentru transporturile auto, indicele de evolutie a tarifelor se va stabili dupa formula:
        It auto = 0,25 + 0,35 Is + 0,15 Ic + 0,10 Ianv. + 0,15 Ips auto
    in care:
    Coeficientul 0,25 reprezinta ponderea amortismentului, a cheltuielilor indirecte si a profitului.
    Coeficientul 0,35 cu care se inmulteste si reprezinta ponderea salariilor aferente conducatorilor auto si cele pentru intretinere si reparatii.
    Is = indicele de crestere a salariilor stabilit prin H.G. pentru personalul din sectorul bugetar.
    Coeficientul 0,15 care se inmulteste cu Ic reprezinta ponderea cheltuielilor de carburant pentru auto.
    Ic = indicele de evolutie a preturilor la combustibil comunicati de CNS.
    Coeficientul 0,10 care se inmulteste cu Ianv. reprezinta ponderea cheltuielilor cu anvelopele.
    Ianv = indicele de crestere a preturilor productiei de pneuri si camere de anvelope conform CNS.
    Coeficientul 0,15 care se inmulteste cu Ips auto reprezinta ponderea cheltuielilor cu piesele de schimb si materialele necesare intretinerii si reparatiilor.
    Ips auto = reprezinta indicele de crestere a preturilor productiei industriale la mijloacele de transport rutier - productia de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule - comunicati de CNS.
    Coeficientii care reprezinta ponderea amortismentelor, salariilor, combustibililor, anvelopelor si a pieselor de schimb sunt orientativ si inscrisi ca exemplu in Anexa - DLO 3 - "Conditii speciale de contractare".
    In functie de natura principalelor utilaje si mijloace de transport necesare pentru executia lucrarii, precum si in functie de apartenenta acestora in proprietatea contractantului, a subantreprenorilor sau a partenerilor asociati, coeficientii de mai sus se propun de catre contractant in oferta.
    Acestia pot fi prezentati si separat pentru principalele utilaje si mijloace de transport.
    Suma acestor coeficienti nu poate depasi 0,9, avand in vedere ca partea fixa neindexabila este de 0,10.
    Deasemenea coeficientul care reprezinta ponderea amortismentului, nu se indexeaza.
    Art. 16.2 *
    - pct. d. Se completeaza cu:
    Contractantul (antreprenorul) nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in termen de 28 de zile de la primirea dispozitiei scrise date de persoana juridica achizitoare.
    Art. 16.3 *
    Se completeaza cu:
    Daca in termen de 15 zile nu se prezinta obiectiuni la cererea de reziliere, aceasta se considera acceptata si se procedeaza in consecinta.
    In cazul in care partenerul de contract nu-si insuseste motivele rezilierii, solutionarea rezilierii se va rezolva pe cale judecatoreasca.
    Art. 16.4 *
    Se completeaza cu:
    Persoana juridica achizitoare va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

    EXEMPLIFICARI
    1. Privind modul de prezentare a unui deviz oferta, pe categorii de lucrari.
    Obiectivul de investitii - Fabrica de ulei
    Obiect - Corp administrativ

                     Deviz oferta nr. 4
             Categoria de lucrari - Constructii (C)
-----------------------------------------------------------------------
  Nr. |  Capitol de lucrare       | U.M. |  Cantitatea  |     P.U.      |
 crt. |                           |      |              | a - material  |
      |                           |      |              | b - manopera  |
      |                           |      |              | c - utilaj    |
      |                           |      |              | d - transport |
      |                           |      |              | ------------- |
      |                           |      |              | Total         |
------|---------------------------|------|--------------|---------------|
  0   |        1                  |  2   |      3       |       4       |
-------------------------------------------------------------------------
                                             mii lei
----------------------------------------------------------
  Material  |  Manopera  |  Utilaj  |  Transport  | Total |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
------------------------------------------------------------
    5       |     6      |    7     |      8      |    9  |
------------|------------|----------|-------------|-------|
1 Lucrari de beton si beton armat |  mc  |     300      |      32       |
1.1. Beton de egalizare clasa     |      |              |       6       |
     BC 3,5 in grosime medie de   |      |              |       3       |
     10 cm sub grinzile de        |      |              |       3       |
     fundatie, beton de umplutura |      |              |   --------    |
     clasa BC 3,5 sub talpa       |      |              |      44       |
     fundatiilor, beton simplu    |      |              |               |
     BC 7,5 in blocurile          |      |              |               |
     de fundatie.                 |      |              |               |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |

1.2. Beton B 15 in cuzinetii      |  mc  |     270      |      48       |
     blocurilor de fundatie si    |      |              |       8       |
     in grinzile de fundare cu    |      |              |       5       |
     sectiuni 60 x 30 cm.         |      |              |       4       |
                                  |      |              |    -------    |
                                  |      |              |      65       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
1.3. Beton B 20 in stalpi de la   |  mc  |    1200      |      62       |
    parter si etajele curente,    |      |              |      12       |
    cu sectiuni de 50 x 60 cm     |      |              |      10       |
    pana la 40 x 40 cm, in        |      |              |       9       |
    planseele peste parter si     |      |              |     ------    |
    etajele curente. Planseele    |      |              |      93       |
    sunt alcatuite din grinzi     |      |              |               |
    principale pe conturul tramei,|      |              |               |
    grinzi secundare si placi de  |      |              |               |
    12 cm.                        |      |              |               |
----------------------------------|------|--------------|---------------|
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
------------|------------|----------|-------------|-------|
2  Lucrari de cofrare: |      |              |               |
2.1. Cofraje pentru betonul turnat|  mp  |    1000      |       2       |
     la pozitia 1.2.              |      |              |       4       |
                                  |      |              |     0,7       |
                                  |      |              |     0,6       |
                                  |      |              |    -------    |
                                  |      |              |     7,3       |
2.2. Cofraje pentru betonul turnat|  mp  |    8300      |     2,5       |
     pozitia 1.3.                 |      |              |       4       |
                                  |      |              |     0,7       |
                                  |      |              |     0,6       |
                                  |      |              |    ------     |
                                  |      |              |     7,8       |
----------------------------------|------|--------------|---------------|
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
------------|------------|----------|-------------|-------|
3. Lucrari de armaturi pentru     |  to  |      24      |     850       |
   betoane:                       |      |              |               |
3.1. Armaturi din otel beton PC 52|      |              |     210       |
   montate in grinzi si cuzineti  |      |              |       9       |
   pentru pozitia 1.2.            |      |              |      12       |
                                  |      |              |    ------     |
                                  |      |              |    1081       |
3.2. Armaturi din otel beton PC 52|  to  |      123     |     850       |
   montate in stalpi si plansee.  |      |              |     210       |
                                  |      |              |      11       |
                                  |      |              |      12       |
                                  |      |              |    -------    |
                                  |      |              |     1083      |
3.3. Plase sudate, montate in     |  to  |       10     |     1022      |
     placile peste parter si      |      |              |      210      |
     etajele curente.             |      |              |        9      |
                                  |      |              |       12      |
                                  |      |              |    -------    |
                                  |      |              |     1253      |
----------------------------------|------|--------------|---------------|
              |            |          |             |       |
              |            |          |             |       |
              |            |          |             |       |
              |            |          |             |       |
              |            |          |             |       |
              |            |          |             |       |
              |            |          |             |       |
              |            |          |             |       |
              |            |          |             |       |
              |            |          |             |       |
              |            |          |             |       |
              |            |          |             |       |
              |            |          |             |       |
              |            |          |             |       |
              |            |          |             |       |
              |            |          |             |       |
--------------|------------|----------|-------------|-------|
4. .............................. |      |              |               |
 4.1. ........................... |      |              |               |
 4.2. ........................... |      |              |               |
----------------------------------|------|--------------|---------------|
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
------------|------------|----------|-------------|-------|
   Total cheltuieli directe       |      |              |               |
----------------------------------|------|--------------|---------------|
 Mo=        | mo=        | Uo=      | to=         | To=     |
 990.000    |  770.000   | 286.000  | 154.000     |2.200.000|
------------|------------|----------|-------------|---------|

   Cheltuieli indirecte *         |      |              |               |
----------------------------------|------|--------------|---------------|
            |            |          |             | Io=    |
            |            |          |             | 264.000|
------------|------------|----------|-------------|--------|

   Profit *                       |      |              |               |
----------------------------------|------|--------------|---------------|
            |            |          |             | Po=    |
            |            |          |             | 123.200|
------------|------------|----------|-------------|--------|
   Total valoare                  |      |              |               |
-------------------------------------------------------------------------
            |            |          |             | Vo=     |
            |            |          |             |2.587.200|
-------------------------------------------------------------
--------------------
    *) Ponderea Io + Po = 17,6% din total cheltuieli directe (To).

    2. Privind modul de actualizare a situatiilor de plata pentru lucrarile executate.
    Obiectivul - Fabrica de ulei
    Obiectul - Corp administrativ
    Categoria de lucrari - Constructii (C)

         Situatia lucrarilor executate in luna Mai 1995, pentru decontare
    Luna imediat urmatoare dupa expirarea termenului de valabilitate a ofertei -
          Aprilie 1994
-----------------------------------------------------------------------
  Nr. |  Capitol de               | U.M. |  Cantitatea  |     P.U.      |
 crt. |  lucrare                  |      |              | a - material  |
      |                           |      |              | b - manopera  |
      |                           |      |              | c - utilaj    |
      |                           |      |              | d - transport |
      |                           |      |              | ------------- |
      |                           |      |              | Total         |
------|---------------------------|------|--------------|---------------|
  0   |        1                  |  2   |      3       |       4       |
-------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
  Material  |  Manopera  |  Utilaj  |  Transport  | Total |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
------------------------------------------------------------
    5       |     6      |    7     |      8      |    9  |
------------|------------|----------|-------------|-------|

1  Beton B 20 in stalpi de la     |  mc  |     300      |       62      |
   parter si etajele curente      |      |              |       12      |
   (poz.1.3)                      |      |              |       10      |
                                  |      |              |        9      |
                                  |      |              |     -------   |
                                  |      |              |       93      |
----------------------------------|------|--------------|---------------|
 18600      |    3600    |  3000    |  2700       | 27900 |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
------------|------------|----------|-------------|-------|
2 Lucrari de cofrare la poz. 2.2. |  mp  |    2.800     |      2,5      |
                                  |      |              |       4       |
                                  |      |              |      0,7      |
                                  |      |              |      0,6      |
                                  |      |              |    -------    |
                                  |      |              |      7,8      |
----------------------------------|------|--------------|---------------|
   7000     |   11200    |   1960   |    1680     | 21840 |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
------------|------------|----------|-------------|-------|

3 Armaturi PC 52 la poz. 3.2.     | tone |      25      |      850      |
                                  |      |              |      210      |
                                  |      |              |       11      |
                                  |      |              |       12      |
                                  |      |              |      -----    |
                                  |      |              |      1083     |
----------------------------------|------|--------------|---------------|
   21250    |    5250    |  275     |    300      | 27075 |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
------------|------------|----------|-------------|-------|

  Total cheltuieli directe        |      |              |               |
----------------------------------|------|--------------|---------------|
   46850    |  20050     | 5235     |   4680      | 76815 |
------------|------------|----------|-------------|-------|
   Cheltuieli indirecte si profit |      |              |               |
   (17,6% din total cheltuieli    |      |              |               |
    directe)                      |      |              |               |
----------------------------------|------|--------------|---------------|
            |            |          |             | 13519 |
            |            |          |             |       |
            |            |          |             |       |
------------|------------|----------|-------------|-------|
    Total So                      |      |              |               |
------------------------------------------------------------------------
            |            |          |             | 90334 |
------------|------------|----------|-------------|-------|

    Actualizarea situatiei de plata So:
    Sa = KSo
    K = 0,10 + AM x IM + as x Is + au x Iu + ATCF x ITCF + atauto x Itauto
         46.850
    AM = ------ = 0,51 8
         90.334
    AS = am + (ao - 0,1 0)
         20.050
    am = ------- = 0,222
         90.334
         13.519
    AO = ------- = 0,150
         90.334
    AS = 0,222 + 0,150 - 0,10 = 0,272

          5.235
    au = -----  = 0,058
        90.334

    at = ATCF + atauto = 0,020 + 0,032 = 0,052
    0,10 + AM + AS + au + at = 0,10 + 0,518 + 0,272 + 0,058 + 0,052 = 1
    Determinarea indicelor de evolutie a preturilor si tarifelor conform buletinului statistic al CNS, aferenti perioadei Aprilie 1994 Mai 1995:

           C1 x i1 + C2 x i2 + C3 x i3 + ...........
     IM = ------------------------------------------
           C1 + C2 + C3 + .........................

    Considerand ca principalele cantitati de materiale consumate in cadrul lucrarilor executate conform situatiei So sunt:
    C1 = 25.750 kg otel beton PC52
    C2 = 117.000 kg ciment
    C3 = 390 mc agregate
    Preturile din oferta contractata aferente perioadei de valabilitate a ofertei. Lucrarile care fac obiectul situatiei de plata So sunt executate in luna Mai 1995. Din buletinul statistic rezulta:
                                663,9 - indice pret Mai 1995
    pentru otel beton -  i1 =  -------------------------------- = 1,255
                               528,8 - indice pret Aprilie 1994
                           752,5
    pentru ciment -  i2 = ------ = 1,067
                          679,6

                           668, 8
    pentru agregate - i3 = ------ = 1, 334
                           501,2
          25.750 x 1.255 + 117.000 x 1.067 + 390 x 1.334
    IM =  ----------------------------------------------= 1,101
                   25.750 + 117.000 + 390
    IS = indicele de crestere a salariilor stabilit prin H.G. pentru personalul din sectorul bugetar - perioada Aprilie 1994 Mai 1995 = 1,144
    It auto= 0,25 + 0,35Is + 0,15Ic+ 0,10Ianv + 0,15 Ipsauto
    I anv = indicele de crestere a preturilor productiei pe ramuri - prelucrarea cauciucului si a maselor plastice - clasa pneuri si camere de aer conform CNS .
             585,5 (indice - Mai 1995)
    Ianv = ------------------------------ = 1,395
             419,8 (indice - Aprilie 1994)
    Ipsauto = indicele de crestere a preturilor productiei industriale pe ramuri - mijloace de transport rutier, clasa - piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule conform CNS.
              727,5
    Ipsauto = ------ = 1,466
              496,1
    It auto = 0,25 + 0,35 x 1,144 + 0,15 x 1,150 + 0,10 x 1,395 + 0,15 x 1,466 = 1,18.
          122,2 - indicele pretului de consum (combustibil) - Mai 1995
     IC = ------------------------------------------------------------- = 1,150
        106,2 - indicele pretului de consum (combustibil) - Aprilie 1994
    Ip = indicele de crestere a preturilor productiei industriale pe ramuri - masini si echipamente clasa - utilaje pentru mine, cariere si constructii.
         718.3
    IP = ------ = 1,736 0
         413,8
           indice Pret CF Mai 1995     275.5
    ITCF = ------------------------- = ----- = 1,380
          indice pret CF Aprilie 1994  199,6
    Iu = 0,35 + 0,25Is +0,20Ic + 0,20IP = 0,35 + 0,25 x 1,144 + 0,20 x 1,150 + 0,20 x 1,736 = 1,213
    K = 0,10 + 0,518 x 1,101 + 0,272 x 1,144 + 0,058 x 1,213 + 0,020 x 1,380 + 0,032 x 1,18 = 1,115
    Sa = 1,115 x 90.334 = 100.722,4 mii leiSmartCity5

COMENTARII la Norma 0/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 0 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu