Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 518 din 27 august 2003

pentru punerea in aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003

ACT EMIS DE:     MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 632 din  3 septembrie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 7 alin. (2) lit. d), art. 17 alin. (2) lit. d), art. 40^1, art. 51 alin. (1) si ale art. 52 alin. (2) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003,
    in temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor,

    ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se deleaga Directiei generale reglementari juridice si contencios competenta pentru acordarea avizului in vederea dobandirii personalitatii juridice de catre asociatiile, fundatiile si federatiile care isi desfasoara activitatea in sfera de competenta a Ministerului Administratiei si Internelor sau inregistrarii in Registrul asociatiilor si fundatiilor ori, dupa caz, in Registrul federatiilor a modificarilor aduse actului constitutiv si/sau statutului.
    (2) Se deleaga Directiei informare si relatii publice competenta de a intermedia colaborarea Ministerului Administratiei si Internelor cu organizatiile neguvernamentale pentru realizarea unor activitati sau programe comune.
    Art. 2
    (1) Avizul se elibereaza dupa cum urmeaza:
    a) in cazul constituirii asociatiei/fundatiei/federatiei, la solicitarea scrisa a persoanei sau a persoanelor imputernicite prin actul constitutiv sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;
    b) in cazul inregistrarii modificarilor aduse actului constitutiv si/sau statutului ori in cazul constituirii filialei, la solicitarea scrisa a persoanei sau persoanelor imputernicite prin procesul-verbal al adunarii generale ori, dupa caz, al consiliului director.
    (2) Modelul avizului este prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 3
    (1) In vederea acordarii avizului pentru recunoasterea statutului de utilitate publica, Directia generala reglementari juridice si contencios analizeaza documentatia prezentata de asociatii, fundatii sau federatii si urmareste respectarea cumulativa a conditiilor prevazute de lege si a criteriilor specifice prevazute in anexa nr. 2.
    (2) In cazul in care constata indeplinirea conditiilor si criteriilor prevazute la alin. (1), in termen de 60 de zile de la primirea cererii, Directia generala reglementari juridice si contencios inainteaza ministrului administratiei si internelor propunerea pentru recunoasterea statutului de utilitate publica. Aceasta este transmisa, potrivit legii, Guvernului.
    (3) In cazul in care se constata neindeplinirea conditiilor legale si a criteriilor specifice, Directia generala reglementari juridice si contencios transmite persoanelor juridice solicitante un raspuns motivat, in termen de 30 de zile de la data luarii deciziei.
    Art. 4
    Directia generala reglementari juridice si contencios propune ministrului administratiei si internelor transmiterea la Guvern a solicitarii privind retragerea actului de recunoastere a statutului de utilitate publica, in situatia neindeplinirii obligatiilor prevazute de dispozitiile legale.
    Art. 5
    (1) In vederea acordarii avizului pentru dobandirea personalitatii juridice sau inregistrarii in Registrul asociatiilor si fundatiilor ori, dupa caz, in Registrul federatiilor a modificarilor aduse actului constitutiv si/sau statutului, asociatiile, fundatiile si federatiile vor prezenta urmatoarele documente:
    a) cerere de eliberare a avizului (in original);
    b) actul constitutiv, statutul si, dupa caz, procesul-verbal al adunarii generale/consiliului director (autentificate);
    c) actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial (in fotocopii);
    d) in cazul in care se solicita avizul pentru constituirea filialei, hotararea adunarii generale sau, dupa caz, a consiliului director privind constituirea filialei (autentificata).
    (2) Asociatia, fundatia sau federatia care inainteaza cererea in vederea recunoasterii utilitatii publice va depune urmatoarele documente:
    a) dovada ca activitatea acesteia se desfasoara in interes general sau comunitar, dupa caz, ca functioneaza de cel putin 3 ani anteriori datei depunerii cererii, ca a realizat majoritatea obiectivelor stabilite;
    b) raportul de activitate, conform anexei nr. 3, din care sa rezulte desfasurarea unei activitati anterioare semnificative, prin derularea unor programe sau proiecte specifice scopului, insotit de situatiile financiare anuale si de bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii;
    c) valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori, care sa fie cel putin egala cu valoarea patrimoniului initial;
    d) copii de pe actul constitutiv, de pe statut si, dupa caz, de pe actele aditionale;
    e) copie de pe dovada dobandirii personalitatii juridice si, dupa caz, a inregistrarii modificarilor actului constitutiv si/sau statutului in Registrul asociatiilor si fundatiilor ori in Registrul federatiilor;
    f) dovada privind bonitatea asociatiei, fundatiei sau federatiei, emisa de banca la care are deschis contul, si ultimul extras de cont bancar;
    g) copie de pe dovada privind situatia juridica a sediului ori sediilor unde se desfasoara activitatile;
    h) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv a celor locale, precum si a contributiilor pentru asigurarile sociale de stat, asigurarile sociale de sanatate, asigurarile de somaj (formulare-tip eliberate de autoritatile competente);
    i) autorizatiile administrative conforme cu legislatia in vigoare si/sau acordurile necesare desfasurarii activitatilor;
    j) regulamentul intern de functionare;
    k) organigrama asociatiei, fundatiei sau federatiei;
    l) raportul comisiei de cenzori pe ultimii 3 ani;
    m) documentele care atesta parteneriatul cu alte asociatii, fundatii, institutii publice;
    n) numele si adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea si sediul persoanelor juridice cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frecvent in vederea realizarii obiectului sau de activitate pentru care aceasta solicita recunoasterea statutului de utilitate publica;
    o) declaratie pe propria raspundere a presedintelui, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, privind veridicitatea informatiilor cuprinse in raport, faptul ca organizatia nu a desfasurat activitati ilicite sau contrare ordinii publice ori bunelor moravuri si ca nu are sume neachitate la scadenta catre persoane fizice sau juridice;
    p) in cazul federatiilor care solicita recunoasterea ca fiind de utilitate publica, dovada ca cel putin doua treimi din numarul asociatiilor si fundatiilor care le alcatuiesc sunt de utilitate publica.
    Art. 6
    In vederea eliberarii avizului, Directia generala reglementari juridice si contencios va solicita, dupa caz, in functie de domeniile de activitate prevazute in statut, punctul de vedere al compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
    Art. 7
    (1) Evidenta asociatiilor, fundatiilor, federatiilor, filialelor carora li s-a acordat aviz favorabil se va tine intr-un registru special, deschis in cadrul Directiei generale reglementari juridice si contencios.
    (2) Evidenta privind constituirea, modificarea si incetarea asociatiilor, fundatiilor si federatiilor se realizeaza pe baza documentatiei transmise de Ministerul Justitiei.
    (3) Directia generala reglementari juridice si contencios va pune la dispozitie Directiei informare si relatii publice evidenta asociatiilor, fundatiilor, federatiilor si filialelor cuprinse in registrul prevazut la alin. (1).
    Art. 8
    Directia generala reglementari juridice si contencios si Directia informare si relatii publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 10
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  p. Ministrul administratiei si internelor,
                               Alexandru Farcas,
                               secretar de stat

    ANEXA 1

                                     AVIZ
                          Nr. ......../..............

    Ca urmare a cererii inregistrate sub nr. ....../............., formulata de doamna/domnul ..................................., reprezentant al Asociatiei/Fundatiei/Federatiei ...................................., cu sediul in ....................., prin care se solicita acordarea avizului Ministerului Administratiei si Internelor, in temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003,
    se avizeaza favorabil prevederile cuprinse in art.*) ...................... din Statutul autentificat cu nr. ......... la Biroul notarului public ...................................... si/sau din Procesul-verbal autentificat cu nr. ...... la Biroul notarului public ....................................., care intra in competenta Ministerului Administratiei si Internelor.
    Prezentul aviz este valabil pentru inregistrarea in Registrul asociatiilor si fundatiilor/Registrul federatiilor aflat la grefa judecatoriei/tribunalului in a carei circumscriptie teritoriala asociatia/fundatia/federatia/filiala isi are sediul.

                               Director general,
                              ...................

------------
    *) Vor fi mentionate acele articole, alineate, litere care se refera la activitatile ce intra in competenta Ministerului Administratiei si Internelor.

    ANEXA 2

                              CRITERII SPECIFICE
de acordare a statutului de utilitate publica asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care desfasoara activitati din sfera de competenta a Ministerului Administratiei si Internelor

    In conformitate cu prevederile art. 38 si 40^1 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003, o asociatie, o fundatie sau o federatie poate fi recunoscuta ca fiind de utilitate publica daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    1. Art. 38 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000:
    A. activitatea acesteia se desfasoara in interes general sau comunitar, dupa caz, si functioneaza de cel putin 3 ani anterior datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica;
________________________________________________________________________________
          Criterii specifice              Documentele care se      Indeplinirea
                                          analizeaza               criteriului
                                                                   (se noteaza
                                                                   da/nu)
________________________________________________________________________________
1. Activitatea de interes public general  Statutul, actul
si/sau comunitar a asociatiei, fundatiei  constitutiv,
sau federatiei se desfasoara in sfera de  regulamentul intern de
competenta a Ministerului Administratiei  functionare, pct. 2 din
si Internelor, in conditiile legii        raportul de activitate
________________________________________________________________________________
2. In obiectul de activitate,             Idem
activitatile de interes general si/sau
comunitar, din sfera de competenta a
Ministerului Administratiei si
Internelor, sunt preponderente in
raport cu activitatile in interes
personal nepatrimonial al asociatilor
sau fondatorilor
________________________________________________________________________________
3. Prin activitatea desfasurata nu se    Idem
urmareste atragerea personalului
Ministerului Administratiei si
Internelor in desfasurarea unor
activitati care contravin statutului
acestuia, legilor, ordinelor si
regulamentelor Ministerului
Administratiei si Internelor
________________________________________________________________________________
4. Prevederile statutului asociatiei,    Idem
fundatiei sau federatiei nu au caracter
sindical ori politic si nu sunt
contrare normelor de pastrare a ordinii
publice si nu incalca bunele moravuri
________________________________________________________________________________
5. Activitatea asociatiei sau fundatiei  Idem
se circumscrie unuia dintre urmatoarele
obiective:
a) promoveaza valorile civice ale
statului de drept si intarirea
relatiilor societatii civile cu
structurile Ministerului Administratiei
si Internelor;
b) militeaza pentru pastrarea ordinii
publice;
c) promoveaza apararea drepturilor si
libertatilor fundamentale ale omului, a
proprietatii publice si private,
sustine prevenirea si combaterea
faptelor antisociale;
d) promoveaza si sustine initiative
privind pregatirea profesionala a
personalului Ministerului Administratiei
si Internelor, largirea orizontului
tehnico-stiintific si cultural,
desfasurarea de activitati
sportiv-recreative sau caritabile
________________________________________________________________________________

    2. Art. 38 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000:
    B. a realizat majoritatea obiectivelor stabilite;

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    R - Realizarea indicatorului (se noteaza da/nu)
    I - Indeplinirea criteriului (se noteaza da/nu)

________________________________________________________________________________
    Criteriile          Indicatorii de realizare   Documentele care se    R  I
                        ai criteriului             analizeaza
________________________________________________________________________________
     1                           2                         3              4  5
________________________________________________________________________________
1. Asociatia sau        a) Definirea clara a       Statutul, organigrama,
fundatia face dovada    organelor de conducere,    pct. 3.1 din raportul
bunei desfasurari a     administrare si control    de activitate
activitatii organelor   ________________________________________________________
de conducere,           b) Existenta rapoartelor,  Pct. 3.2 din raportul
administrare si         proceselor-verbale, care   de activitate, copii
control, in             atesta functionarea        de pe documente
conformitate cu         organelor de conducere,
prevederile statutare   administrare si control
si cu regulamentul      ________________________________________________________
intern de functionare   c) In statut sau in        Statutul, regulamentul
                        regulamentul intern de     intern de functionare
                        functionare exista
                        prevederi referitoare la
                        solutionarea conflictelor
                        de interes aparute in
                        activitatea
                        asociatiei/fundatiei
                        ________________________________________________________
                        d) Ponderea personalului   Pct. 3.1 si 3.3 din
                        calificat angajat cu       raportul de activitate
                        caracter permanent
________________________________________________________________________________
2. Asociatia sau        a) Depunerea formularelor  Copii de pe
fundatia face dovada    situatiilor financiare     formularele
functionarii in         anuale la administratia    situatiilor financiare
conformitate cu         financiara din raza        anuale depuse
legislatia in vigoare   teritoriala in care
                        asociatia sau fundatia
                        isi are sediul
                        ________________________________________________________
                        b) Plata impozitelor,      Certificate
                        taxelor, contributiilor    constatatoare
                        si a altor venituri        privind indeplinirea
                        bugetare datorate          obligatiilor exigibile
                        creditorilor bugetari      de plata a impozitelor
                                                   si taxelor catre stat,
                                                   inclusiv a celor
                                                   locale, precum si a
                                                   contributiilor pentru
                                                   asigurarile sociale de
                                                   stat, asigurarile
                                                   sociale de sanatate,
                                                   asigurarile de somaj
                        ________________________________________________________
                        c) Personalul este         Pct. 3.3 din raportul
                        incadrat in conformitate   de activitate si
                        cu legislatia in vigoare   certificate
                                                   constatatoare privind
                                                   indeplinirea
                                                   obligatiilor exigibile
                                                   de plata a impozitelor
                                                   si taxelor catre stat,
                                                   inclusiv a celor
                                                   locale, precum si a
                                                   contributiilor pentru
                                                   asigurarile sociale de
                                                   stat, asigurarile
                                                   sociale de sanatate,
                                                   asigurarile de somaj
                        ________________________________________________________
                        d) Are autorizatiile       Autorizatiile
                        necesare in vederea        administrative
                        desfasurarii               conforme cu legislatia
                        activitatilor statutare    in vigoare si/sau cu
                                                   acordurile necesare
                                                   desfasurarii
                                                   activitatilor, copii
                                                   de pe documente
________________________________________________________________________________
3. Asociatia sau        a) Dispune de un sediu     Pct. 1 din raportul de
fundatia dispune de     adecvat si de dotari       activitate, copie de
resurse financiare,     destinate in               pe document
materiale si umane      exclusivitate realizarii
adecvate functionarii   activitatilor de interes
organizatiei            general si/sau comunitar
                        ________________________________________________________
                        b) A dezvoltat in          Pct. 3.7 si Fisa
                        teritoriu filiale sau      activitatilor
                        puncte de lucru adecvate   din raportul de
                        realizarii de activitati   activitate
                        de interes general ori
                        comunitar (in cazul
                        asociatiilor si
                        fundatiilor care
                        desfasoara activitati de
                        interes general)
                        ________________________________________________________
                        c) Resursele financiare    Pct. 4 din raportul de
                        de care dispune permit     activitate, copii de
                        realizarea activitatilor   pe documentele
                        de interes general si/sau  contabile
                        comunitar
                        ________________________________________________________
                        d) Personalul are          Pct. 3.3 si 3.4 din
                        pregatire profesionala si  raportul de activitate
                        experienta in domeniul de
                        activitate
________________________________________________________________________________
4. Asociatia, fundatia  a) Utilizeaza un mijloc    Fisa activitatilor din
sau federatia face      constant de informare      raportul de activitate
dovada unei bune        referitor la serviciile
comunicari si           si activitatile derulate
colaborari cu           ________________________________________________________
cetatenii,              b) Parteneriat cu alte     Documente care atesta
beneficiarii            organizatii                parteneriatul cu alte
serviciilor, alte       neguvernamentale,          asociatii, fundatii,
organizatii             institutii publice etc.    institutii publice
neguvernamentale si     in vederea dezvoltarii     etc. si pct. 3.6 din
institutii publice      de activitati comune       raportul de activitate
                        si/sau finantarii acestor
                        activitati
________________________________________________________________________________
5. Obiectivele de       A realizat mai mult de     Pct. 2 si 3.5 si Fisa
interes general si/sau  jumatate din numarul       activitatilor din
comunitar realizate au  obiectivelor de interes    raportul de activitate
fost semnificative in   general si/sau comunitar
raport cu obiectivele   stabilite prin actul
de aceeasi natura       constitutiv sau statut
stabilite prin actul
constitutiv sau statut
________________________________________________________________________________
6. Activitatile de      In domenii de interes      Fisa activitatilor din
interes general si/sau  general si/sau comunitar   raportul de activitate
comunitar realizate     activitatile desfasurate
sunt de utilitate       au condus la rezultate
publica, respectiv      reale si benefice pentru
scopurile vizate sunt   comunitate sau pentru
benefice                grupul de persoane
________________________________________________________________________________

    3. Art. 38 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000:
    C. prezinta un raport de activitate din care sa rezulte desfasurarea unei activitati anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, insotit de situatiile financiare anuale si de bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica;

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    R - Realizarea indicatorului (se noteaza da/nu)
    I - Indeplinirea criteriului (se noteaza da/nu)

________________________________________________________________________________
    Criteriile          Indicatorii de realizare   Documentele care se    R  I
                        ai criteriului             analizeaza
________________________________________________________________________________
     1                           2                         3              4  5
________________________________________________________________________________
1. Activitatile         Activitatile desfasurate   Statutul, pct. 2 si
desfasurate anterior    au condus la indeplinirea  Fisa activitatilor din
au fost adecvate        obiectivelor de interes    raportul de activitate
indeplinirii            general si/sau comunitar
obiectivelor statutare  prevazute in statut
________________________________________________________________________________
2. Dezvolta programe,   a) Dezvolta si             Pct. 3.5 si Fisa
proiecte specifice      imbogateste, prin          activitatilor din
                        proiecte specifice,        raportul de activitate
                        activitatile de interes
                        general si/sau comunitar,
                        serviciile acordate, in
                        functie de evaluarea
                        periodica a acestora
                        ________________________________________________________
                        b) Numarul de beneficiari  Pct. 3.3 si Fisa
                        ai aceluiasi serviciu nu   activitatilor din
                        s-a diminuat cu mai mult   raportul de activitate
                        de 10% fata de anul
                        precedent
________________________________________________________________________________
3. Sustenabilitatea     a) Utilizeaza resurse      Pct. 3.3 si Fisa
activitatilor,          umane adecvate             activitatilor din
serviciilor, din        activitatilor              raportul de activitate
punct de vedere         desfasurate:
tehnic, patrimonial,    - personal calificat in
al grupului de          specialitate;
beneficiari             - personal angajat cu
                        norma intreaga;
                        - dezvolta politici de
                        formare si dezvoltare a
                        personalului si a
                        voluntarilor
                        ________________________________________________________
                        b) Utilizeaza metodologii  Fisa activitatilor din
                        de lucru adecvate          raportul de activitate
                        serviciilor oferite:
                        tehnici, metode,
                        instrumente de evaluare,
                        respectarea legislatiei
                        ________________________________________________________
                        c) Are capacitatea de      Pct. 4 si Fisa
                        autofinantare a            activitatilor din
                        serviciilor dezvoltate de  raportul de activitate
                        cel putin 10% din costul
                        total al acestora
                        ________________________________________________________
                        d) Are capacitatea de a    Pct. 4 si Fisa
                        atrage mai multe surse de  activitatilor din
                        finantare                  raportul de activitate
                        ________________________________________________________
                        e) Dispune de dotarile     Pct. 4 si Fisa
                        materiale adecvate         activitatilor din
                        desfasurarii serviciilor   raportul de activitate
                        ________________________________________________________
                        f) Serviciile oferite se   Fisa activitatilor din
                        desfasoara cu              raportul de activitate
                        consimtamantul
                        beneficiarilor si, dupa
                        caz, cu aportul
                        beneficiarilor in
                        realizarea acestora
                        ________________________________________________________
                        g) Serviciile oferite se   Fisa activitatilor din
                        desfasoara cu acordul si,  raportul de activitate
                        dupa caz, cu aportul
                        comunitatii locale
                        ________________________________________________________
                        h) Exista rezultate ale    Fisa activitatilor din
                        serviciilor                raportul de activitate
________________________________________________________________________________
4. Situatiile           a) Concordanta dintre      Pct. 4 din raportul de
financiare anuale       prevederile bugetului de   activitate, bugetul de
si bugetele de          venituri si cheltuieli si  venituri si cheltuieli
venituri si cheltuieli  datele reflectate in       si situatiile
reflecta desfasurarea   situatiile financiare      financiare anuale
activitatilor de        anuale
interes general sau
comunitar
                        ________________________________________________________
                        b) Cheltuieli adecvate     Pct. 4 si Fisa
                        activitatilor desfasurate  activitatilor din
                                                   raportul de
                                                   activitate, bugetul de
                                                   venituri si cheltuieli
                                                   si situatiile
                                                   financiare anuale
                        ________________________________________________________
                        c) Cheltuieli in           Pct. 4 din raportul de
                        concordanta cu veniturile  activitate, bugetul de
                        obtinute                   venituri si cheltuieli
                                                   si situatiile
                                                   financiare anuale
________________________________________________________________________________

    4. Art. 38 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000:
    D. Valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori este cel putin egala cu valoarea patrimoniului initial.
________________________________________________________________________________
           Criteriul            Documentele care se analizeaza     Indeplinirea
                                                                   indicatorului
________________________________________________________________________________
Valoarea activului patrimonial  Pct. 4 din raportul de activitate,
pe fiecare dintre cei 3 ani     bugetul de venituri si cheltuieli
anteriori nu a scazut sub       si situatiile financiare anuale
valoarea patrimoniului initial
________________________________________________________________________________

    ANEXA 3

                  RAPORT DE ACTIVITATE PE ULTIMII 3 ANI
al asociatiei, fundatiei sau federatiei care solicita acordarea statutului de utilitate publica

    1. Date privind asociatia/fundatia/federatia
    Denumirea asociatiei/fundatiei/federatiei:
    Denumirea abreviata (daca este cazul):
    Tipul de organizatie: (asociatie/fundatie/federatie)
    Sediul: adresa:
            telefon/fax:
            e-mail:
            situatia juridica:
            suprafata totala (mp):
            numarul de incaperi:
    Dobandirea personalitatii juridice:
    - in temeiul Legii nr. 21/1924:
        - nr. dosarului la dobandirea personalitatii juridice:
        - sentinta civila de dobandire a personalitatii juridice:
        - sentinte civile care autorizeaza modificarile actului constitutiv si/sau ale statutului:
            - nr.:
            - eliberata de:
            - data:
    - in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 26/2000:
        - certificate de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor:
            - nr.:
            - data:
    Codul fiscal nr. .........., anul ......., eliberat de ....................
    Cont bancar nr. ..........., deschis la banca .............................
    Adresa bancii .............................................................
    Numele persoanei/persoanelor cu drept de semnatura:
    Persoane fizice/juridice la constituire: - membrii asociatiei
                                             - fondator/fondatori

    2. Obiectul de activitate prevazut in statut
    Scopul (se defineste in conformitate cu art. ... din statut):
    Obiectivele stabilite in statut:
    - de interes general;
    - de interes comunitar, respectiv in interesul public al unei comunitati si/sau al unor grupuri de persoane fizice ori juridice care urmaresc un obiectiv comun sau au aceleasi opinii, aceeasi cultura, orientare religioasa, sociala, profesionala si altele.
________________________________________________________________________________
Activitati de interes general       In conformitate cu art. .....   Grupul-tinta
sau comunitar prevazute in statut
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

    3. Date privind organizarea si functionarea
    3.1. Organizarea asociatiei/fundatiei/federatiei:
    - organe de conducere (numele, prenumele, adresa, profesia, alese/numite):
    - organe de administrare (numele, prenumele, adresa, profesia, alese/numite):
    - organe de control (numele, prenumele, adresa, profesia, alese/numite):
    3.2. Informatii privind functionarea asociatiei/fundatiei/federatiei (pe ultimii 3 ani):
    - activitatea organelor de conducere:
        - nr. sedinte in conformitate cu procesele-verbale nr./data .........
        - alte documente (specificati)
    - activitatea organelor de administrare:
        - nr. sedinte in conformitate cu procesele-verbale nr./data .........
        - alte documente (specificati)
    - activitatea organelor de control:
        - nr. sedinte in conformitate cu procesele-verbale nr./data .........
        - alte documente (specificati)
    3.3. Personalul administrativ al organizatiei (in ultimii 3 ani):
    - contract de munca:
    - cu contract de munca cu timp partial:
    - nr. de voluntari:
    3.4. Dezvoltarea resurselor umane (programe de formare a personalului organizate de diferite asociatii/fundatii/federatii pe ultimii 3 ani):
    - asociatia/fundatia/federatia:
    - domeniul:
    - nr. de persoane:
    Programe pentru atragerea de voluntari (in ultimii 3 ani):
    - nr. de participanti:
    - nr. de voluntari atrasi:
    3.5. Activitati de interes general sau comunitar realizate (in ultimii 3 ani):
    - denumirea activitatii, in conformitate cu fisa activitatilor:
    - nr. de beneficiari:
    3.6. Principalele mijloace de comunicare si de informare utilizate (in ultimii 3 ani):
    - tipul activitatii:
    3.7. Dezvoltare teritoriala:
    - filiale:
    - puncte de lucru:
    - judet/localitate/telefon:
    - persoana de contact:
    - nr. de membri asociati sau personal al fundatiei:
    - anul infiintarii:
    3.8. Afiliere la nivel national:
    - denumirea si adresa organismului national:
    - documentul care atesta afilierea:
    - data afilierii:
    3.9. Afiliere internationala (documentul care atesta afilierea, anul, tipul de afiliere):
    - membru deplin:
    - membru asociat:
    - alte specificatii:
    3.10. Premii, nominalizari, alte forme de recunoastere a activitatii:
    - denumirea:
    - anul:
    - institutia care a acordat/recunoscut activitatea:

    4. Resurse materiale si financiare
    Patrimoniul (in conformitate cu ultima balanta contabila), total valoare, din care:
    a) total imobilizari corporale, din care:
    - constructii:
    - terenuri:
    - alte mijloace:
        - mobilier
        - echipament
        - altele
    - mijloace de transport:
    - imobilizari corporale in curs:
    b) total disponibilitati banesti, din care:
    - lei:
    - valuta:
    Venituri (in conformitate cu ultima balanta contabila), total valoare, din care:
    - resurse obtinute de la bugetul de stat:
    - resurse obtinute de la bugetul local:
    - cotizatiile membrilor:
    - dividendele societatilor comerciale infiintate:
    - dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile:
    - venituri realizate din activitati economice proprii:
    - donatii, sponsorizari sau legate:
    - finantari, granturi:
    Miscarea patrimoniala (valoarea activului in mii lei, in ultimii 3 ani):
    Proiecte desfasurate cu finantare externa (pe ultimii 3 ani):
    - perioada/anul:
    - denumirea programului:
    - valoarea:
    - finantator:
    Proiecte subventionate de la bugetul de stat/local (in ultimii 3 ani):
    - perioada/anul:
    - denumirea programului:
    - valoarea:
    - temeiul legal si sursa subventiei:
    Societati comerciale infiintate:
    - denumirea:
    - anul infiintarii:
    - obiectul de activitate:
    - adresa:
    - codul fiscal:

    ANEXA 1
    la raportul de activitate pe ultimii 3 ani

                                FISA Nr. ......
privind activitatile in interes general si/sau comunitar desfasurate

    1. Denumirea activitatii:
    2. Scop:
    3. Obiective:
    4. Durata (limitata/nelimitata):
    5. Aria de desfasurare (locala, judeteana, nationala):
    6. Categoria de persoane beneficiare:
    - nr. de beneficiari:
    - caracteristici socioeconomice ale grupului tinta:
    7. Precizati modalitatea de selectare a beneficiarilor activitatilor:
    8. Descrieti modalitatile prin care proiectul si-a propus implicarea beneficiarilor in activitatile desfasurate in beneficiul acestora:
    9. Descrieti activitatile/serviciile desfasurate si metodologiile de lucru utilizate:
    10. Resurse umane utilizate (contract de munca/conventie civila/voluntari):
    - nr. total, din care:
        - conducere:
        - executie:
    Numele persoanei care conduce si administreaza activitatea:
    11. Costul programului, proiectului pe toata durata finantarii sau, dupa caz, costul anual al serviciului, in conformitate cu cheltuielile din anul precedent depunerii documentatiei, in mii lei, din care:
    - contributia organizatiei:
    - subventii de la bugetul de stat:
    - subventii de la bugetul local:
    - contributii ale partenerilor externi:
    - contributii ale beneficiarilor:
    12. Costul lunar al serviciului, pe beneficiar:
    13. Parteneri implicati (forma parteneriatului):
    14. Autorizatii necesare desfasurarii activitatii:
    - institutia care a eliberat autorizatia:
    - nr. documentului/data:
    15. Evaluarea activitatilor, metode utilizate:
    - cand a avut loc evaluarea:
    - cine a evaluat activitatea:
    - masuri luate in urma evaluarii:
    16. Rezultatele activitatii (specificati indicatorii de performanta utilizati):
    17. Efectele benefice ale activitatii la nivelul comunitatii:
    - modalitatile de informare a comunitatii privind activitatile si rezultatele acestora:
    - alte comentarii privind activitatea desfasurata:
    Numele persoanei desemnate pentru a oferi informatii suplimentare:
    Numele si prenumele presedintelui asociatiei/fundatiei:
    Data/semnatura/stampilaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 518/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 518 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 518/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu