Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5166 din 29 august 2008

privind aprobarea metodologiei de organizare si desfasurare si a Calendarului admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2009-2010

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 676 din 1 octombrie 2008In baza prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2009-2010, prevăzută în anexa nr. I, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2009-2010, prevăzut în anexa nr. II, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se aprobă conţinutul probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocationale, prevăzut în anexa nr. III, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Se aprobă conţinutul probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, prevăzut în anexa nr. IV, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Direcţia generală management învăţământ preuniversitar, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor şi relaţia cu parlamentul, Direcţia generală managementul resurselor umane, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, conducerile şcolilor gimnaziale, ale liceelor şi ale şcolilor de arte şi meserii vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

p. Ministrul educaţiei, cercetarii şi tineretului,

Zvetlana Preoteasa,

secretar de stat

ANEXA Nr. I

METODOLOGIE

de organizare si desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal si profesional de stat pentru anul şcolar 2009-2010

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Elevii claselor a VN-a şi a VIII-a susţin teze cu subiect unic la disciplinele stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

(2) Media generală obţinută la tezele cu subiect unic constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în licee şi în învăţământul profesional de stat, organizat în şcoli de arte şi meserii.

(3) Nota la fiecare dintre tezele cu subiect unic, care se ia în calculul mediei generale la teze, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate de cei 2 profesori evaluatori.

(4) Media generală la tezele cu subiect unic se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la tezele cu subiect unic susţinute în clasele a VN-a şi a VIII-a.

(5) Media generală la tezele cu subiect unic va fi calculată, indiferent dacă una sau mai multe dintre notele obţinute la teze sunt inferioare notei 5.

Art. 2. - Admiterea elevilor în învăţământul liceal şi profesional de stat se face pe baza criteriilor stabilite de prezenta metodologie.

Art. 3. - (1) Conform legii, învăţământul obligatoriu este învăţământ de zi. In mod excepţional, pentru persoanele care depăşesc cu mai mult de 2 ani vârsta corespunzătoare clasei, învăţământul se poate organiza şi în alte forme de învăţământ, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

(2) Numărul de locuri care se alocă pentru clasa a IX-a (cumulat pentru liceu şi şcoli de arte şi meserii) la învăţământul de zi este cel puţin egal cu numărul absolvenţilor din promoţia anului 2009.

(3) Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2009, indiferent de vârstă, precum şi cei din promoţiile anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data de 13 septembrie 2009 inclusiv, se înscriu în învăţământul liceal sau la şcolile de arte şi meserii la cursuri de zi.

(4) Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data de 13 septembrie 2009 inclusiv, se pot înscrie în învăţământul liceal sau la şcolile de arte şi meserii doar la cursuri serale sau cu frecvenţă redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.

Art. 4. - (1) Inscrierea în licee sau în şcoli de arte şi meserii de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere, în care media generală obţinută la tezele cu subiect unic (respectiv la examenul de capacitate, pentru absolvenţii de până în anul 2003 inclusiv, ori la testele naţionale, pentru absolvenţii din promoţiile 2004-2007) are o pondere de 50%, iar media generală de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a are o pondere de 50%. Excepţie fac liceele/clasele pentru care se susţin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se susţin probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pentru care se susţin probe de verificare a cunoştinţelor la limba maternă.

(2) Calculul mediei de admitere se face astfel:

TU+ABS   = MA,

      2

unde:

TU - media generală obţinută la tezele cu subiect unic;

ABS - media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;

MA - media de admitere.

(3)  Media generală şi media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

(4)   Prevederile prezentei metodologii se aplică în mod corespunzător pentru absolvenţii învăţământului gimnazial de până în anul 2007 inclusiv, înlocuind, după caz, sintagma „tezele cu subiect unic" cu sintagma „examenul de capacitate", pentru absolvenţii de până în anul 2003 inclusiv, respectiv cu sintagma „testele naţionale", pentru absolvenţii gimnaziului din perioada 2004-2007.

(5) Pentru absolvenţii gimnaziului de până în anul 2007 inclusiv, care au susţinut de mai multe ori examenul de capacitate/testare naţională, în calculul mediei de admitere se ia în considerare cea mai mare dintre mediile generale obţinute la prezentările succesive la examenul de capacitate/testare naţională. Media generală menţionată anterior se calculează, chiar dacă este inferioară notei 5.

Art. 5. - (1) Inscrierea în licee sau în şcoli de arte şi meserii la învăţământul de zi a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile speciale pentru romi) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat.

(2) In cazul în care 2 candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosindu-se, în ordine, următoarele criterii:

a) media generală obţinută la tezele cu subiect unic;

b) media generală de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a;

c)  media notelor obţinute la proba de limba şi literatura română din cadrul tezelor cu subiect unic;

d) media notelor obţinute la proba de matematică din cadrul tezelor cu subiect unic;

e)  media notelor obţinute la proba de limbă maternă din cadrul tezelor cu subiect unic, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, susţinută conform prevederilor art. 10, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.

(3) In cazul în care la o unitate de învăţământ pe ultimul loc există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea unitate şcolară şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile menţionate la alin. (2) lit. a)-e) egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată.

Art. 6. - (1) Pentru liceul teoretic şi vocaţional, repartizarea candidaţilor se efectuează pe filiere, profiluri şi specializări, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni.

(2)  In cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaţilor se face pe profiluri, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni. Repartizarea pe calificări profesionale se va face în următorii ani de studiu, potrivit structurii curriculare aprobate şi conform reglementărilor în vigoare. Unitatea de învăţământ şi inspectoratul şcolar au obligaţia de a afişa, până la data de 1 mai a anului în care se organizează admiterea, oferta de şcolarizare/oferta de formare profesională concretizată în profiluri şi calificări profesionale.

(3)  In cazul şcolii de arte şi meserii, repartizarea se efectuează în funcţie de oferta şcolii, pe cele 16 domenii ale pregătirii de bază.

Art. 7. - Pentru liceele din filiera vocaţională - profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic-, precum şi pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, se vor organiza, înainte de începerea înscrierii computerizate, probe de aptitudini, conform metodologiei prezentate în anexa nr. III a prezentului ordin.

Art. 8. - (1) La profilurile artistic, sportiv, teologic şi la specializarea filologie de la liceul Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note.

(2) Pentru profilul artistic - arte vizuale şi la profilul sportiv, precum şi pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, media finală de admitere se calculează astfel:

                                    

  3Apt.+MA   =  MFA,

         4

             

unde:

Apt. - media aritmetică a notelor obţinute la probele de aptitudini, calculată cu două zecimale, fără rotunjire;

MA - media de admitere (calculată conform art. 4);

MFA - media finală de admitere.

(3)  Pentru profilul artistic - muzică, coregrafie şi teatru, media finală de admitere se calculează astfel:

Apt. + MA    = MFA,

       2

unde:

Apt. - media aritmetică a notelor obţinute la probele de aptitudini, calculată cu două zecimale, fără rotunjire;

MA - media de admitere (calculată conform art. 4);

MFA - media finală de admitere.

(4)  Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:

Apt. + 3 MA   = MFA,

            4

unde:

Apt. - media aritmetică a notelor obţinute la probele de aptitudini, calculată cu două zecimale, fără rotunjire;

MA - media de admitere (calculată conform art. 4);

MFA - media finală de admitere.

(5) Media finală de admitere menţionată la alin. (2)-(4) se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

(6) La profilurile militar şi pedagogic, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: „admis" sau „respins".

Art. 9. - Candidaţii respinşi la probele de aptitudini vor participa la repartizarea computerizată, putându-se înscrie la alte filiere şi profiluri din cadrul aceleiaşi şcoli ori la celelalte licee sau şcoli de arte şi meserii.

Art. 10. - (1) Liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale vor organiza o probă de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă pentru candidaţii care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă. Proba se va organiza după o metodologie care va fi anunţată de către fiecare inspectorat şcolar, până la data de 1 martie a anului în care se organizează admiterea.

(2) Aprecierea probei menţionate la alin. (1) se face cu note. In situaţia în care candidatul a obţinut la probă cel puţin nota 5, secretariatul şcolii la care a fost susţinută proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă va trece nota obţinută de candidat în anexa la fişa de înscriere a acestuia, la rubrica „nota obţinută la limba şi literatura maternă la tezele cu subiect unic"; se va specifica şi limba maternă la care a fost susţinută proba. Directorul unităţii de învăţământ la care a fost susţinută proba va confirma, prin semnătură şi ştampilă, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificări ale anexei fişei de înscriere.

(3)  Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă nu va fi inclusă în calculul mediei de admitere, dar constituie criteriu de departajare conform art. 5 alin. (2).

(4)  In situaţia în care candidatul a obţinut, la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, o notă mai mică decât 5, se consideră că el nu a promovat proba respectivă, iar secretariatul unităţii de învăţământ la care s-a desfăşurat proba va elibera anexa fişei de înscriere, fără a completa rubrica „nota obţinută la limba şi literatura maternă la tezele cu subiect unic" şi fără a modifica în alt mod anexa fişei. In acest caz, candidatul nu va putea fi înscris la clase cu predare în limba maternă respectivă.

(5)  Candidaţii care au participat la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă (indiferent dacă au promovat-o sau nu) îşi vor completa fişa de opţiuni la şcolile generale de provenienţă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.

(6) Pe fişa de admitere a fiecărui candidat se pot afla note la cel mult două limbi materne diferite la rubrica „nota obţinută la limba şi literatura maternă la tezele cu subiect unic" (una dintre ele fiind, eventual, limba maternă în care a studiat disciplinele la gimnaziu).

(7) Candidaţii la liceele/clasele cu predare în limba minorităţilor care au studiat în limba maternă şi, deci, au susţinut teze unice la limba şi literatura maternă respectivă nu mai trebuie să susţină proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. Ei vor completa fişele cu opţiuni, în perioada specificată de calendar, la şcolile generale de provenienţă. Şcolile generale de provenienţă a acestor candidaţi vor completa în fişa de înscriere notele obţinute de aceştia la tezele cu subiect unic pentru proba de limba şi literatura maternă.

(8)  Nu vor putea fi înscrişi la clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale decât acei candidaţi care au studiat în limba maternă şi, deci, au susţinut tezele cu subiect unic la limba respectivă sau care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă menţionată anterior. Pentru candidaţii care nu îndeplinesc condiţia de mai sus, nu se iau în considerare opţiunile pentru clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale, înscrise în fişă.

Art. 11. - (1) Pentru liceele care organizează clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti va organiza o probă de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă. Proba se va organiza în perioada menţionată în calendarul admiterii, conform metodologiei prevăzute în anexa nr. IV la ordin.

(2)  Evaluarea rezultatelor elevilor la proba menţionată la alin. (1) se face cu note. In situaţia în care candidatul a obţinut la probă cel puţin nota 6, secretariatul şcolii la care a fost susţinută proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă va trece nota obţinută de candidat în anexa fişei de înscriere a acestuia, la rubrica „nota obţinută la proba de limbă modernă ..."; se va indica şi limba modernă la care s-a susţinut proba. Directorul unităţii de învăţământ la care a fost susţinută proba va confirma, prin semnătură şi ştampilă, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificări ale anexei fişei de înscriere.

(3)  In situaţia în care candidatul a obţinut la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă o notă mai mică de 6, se consideră că el nu a promovat proba respectivă, iar secretariatul unităţii de învăţământ la care s-a desfăşurat proba va elibera anexa fişei de înscriere fără a completa rubrica „nota obţinută la proba de limbă modernă" şi fără a modifica în alt mod fişa. In acest caz, candidatul nu va putea fi înscris la clase cu predare în regim bilingv a limbii moderne respective.

(4)  Candidaţii care au participat la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, indiferent dacă au promovat sau nu această probă, îşi vor completa fişa de opţiuni la şcolile generale de provenienţă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.

(5)  Nu vor putea fi înscrişi la clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv decât acei candidaţi care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă menţionată anterior. Pentru candidaţii care nu îndeplinesc condiţia de mai sus nu se iau în considerare opţiunile pentru clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, înscrise în fişă.

(6)  Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă nu va fi inclusă în calculul mediei de admitere.

(7) In cazul în care pe ultimul loc de la clasele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru clasa respectivă şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile menţionate la art. 5 alin. (2) lit. a)-e) egale, va fi declarat admis la clasa bilingvă candidatul care a obţinut notă mai mare la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă.

(8) Candidaţii pot susţine proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru mai multe limbi moderne, în funcţie de programarea acestor teste de către inspectoratul şcolar.

(9) Candidaţii care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, vor putea opta, în cadrul liceului la care au fost repartizaţi, pentru clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne, fără a mai susţine altă probă de verificare a cunoştinţelor de limbă.

(10)  Dacă după repartizarea la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne a candidaţilor care au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, menţionată la alin. (1), mai rămân locuri libere, unităţile de învăţământ organizează o nouă probă de verificare a cunoştinţelor de limbă.

CAPITOLUL II

Coordonarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat

Art. 12. - (1) Coordonarea la nivel naţional a acţiunilor privind organizarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat este asigurată de Comisia Naţională de Admitere.

(2) Comisia Naţională de Admitere se compune din:

a) preşedinte - secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

b) vicepreşedinţi - directori generali/directori din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

c)  1-3 secretari - inspectori de specialitate din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

d) 4-5 membri - directori şi inspectori de specialitate din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

(3) Componenţa nominală a Comisiei Naţionale de Admitere se stabileşte anual, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.

Art. 13. -Atribuţiile Comisiei Naţionale de Admitere sunt următoarele:

a)  elaborează metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat;

b) stabileşte modelul fişei de înscriere şi al anexei acesteia şi îl transmite comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti până la data de 1 martie;

c)  transmite inspectoratelor şcolare judeţene numărul de locuri aprobate pentru clasa a IX-a la licee şi la şcolile de arte şi meserii;

d)  instruieşte preşedinţii comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti;

e) organizează şi dotează un centru naţional de admitere, în care se vor desfăşura activităţile de creare a bazei de date la nivel naţional şi de repartizare computerizată;

f)  controlează şi îndrumă acţiunile legate de organizarea şi desfăşurarea admiterii în judeţele ţării, urmărind respectarea prevederilor din prezenta metodologie;

g)   controlează modul în care comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, comisiile din centrele zonale de înscriere, comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ gimnazial şi cele de admitere din unităţile de învăţământ liceal şi profesional îşi desfăşoară activitatea;

h) poate delega observatori ai Comisiei Naţionale de Admitere, care să controleze şi să îndrume activitatea comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti şi a comisiilor din centrele de înscriere/de admitere. Observatorii pot solicita comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti sau Comisiei Naţionale de Admitere, în cazul constatării unor nereguli în desfăşurarea înscrierii la licee sau şcoli de arte şi meserii, schimbări în componenţa comisiilor menţionate la alineatul anterior şi, după caz, sancţionarea celor vinovaţi;

i) analizează desfăşurarea admiterii la nivel naţional, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti şi prezintă concluziile acestei analize conducerii Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

j) propune ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului modificări în metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat din anii următori.

Art. 14. - Coordonarea la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a acţiunilor privind organizarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat este asigurată de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti. La rândul său, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti organizează comisii în centrele zonale şi în centrul special de înscriere, comisii de înscriere în unităţile de învăţământ gimnazial şi comisii de admitere în unităţile de învăţământ liceal şi profesional.

Art. 15. - (1) Comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti este numită prin decizie a inspectorului şcolar general şi este compusă din:

a) preşedinte - inspector şcolar general sau inspector şcolar general adjunct;

b) secretari - 1-3 inspectori şcolari;

c)  membri - 1-5 cadre didactice, informaticieni, operatori PC, secretare.

(2) Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii:

a)  organizează, monitorizează şi răspund de modul de desfăşurare a admiterii în licee şi în şcoli de arte şi meserii în judeţul respectiv/municipiul Bucureşti;

b)  răspund de transmiterea în şcoli a prezentei metodologii şi a tuturor reglementărilor privitoare la admiterea în licee şi în şcoli de arte şi meserii, precum şi de asigurarea cadrului pentru informarea cadrelor didactice, a elevilor şi a părinţilor în legătură cu acest subiect;

c) elaborează, până la data de 31 ianuarie a anului şcolar în care se organizează admiterea, împreună cu directorii şcolilor generale şi ai liceelor, un plan de măsuri pentru pregătirea şi organizarea admiterii absolvenţilor învăţământului gimnazial în licee şi şcoli de arte şi meserii; acest plan cuprinde în mod obligatoriu planificarea perioadei acţiunilor de consiliere şi de orientare a elevilor din clasa a VIII-a şi a părinţilor acestora, planificarea perioadei acţiunilor de informare a părinţilor cu privire la modalitatea de organizare a înscrierii, planificarea perioadei acţiunilor de prezentare a ofertei educaţionale a liceelor şi a unităţilor de învăţământ profesional, planificarea perioadei acţiunilor de dotare a centrelor zonale de înscriere cu logistica necesară înscrierii;

d) stabilesc şi anunţă unităţilor de învăţământ specializările şi numărul de locuri alocate pentru candidaţii romi şi pentru învăţământul special; primesc cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidaţii romi, respectiv pentru învăţământul special şi asigură repartizarea pe locurile anunţate, în perioada prevăzută de calendarul admiterii;

e) asigură crearea unei baze de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, care cuprinde datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, aşa cum sunt acestea trecute în fişa de înscriere; coordonează completarea bazei de date, pe măsură ce se încheie semestrul al doilea, respectiv tezele cu subiect unic, cu mediile de absolvire, mediile generale de la tezele cu subiect unic şi mediile de admitere, precum si cu notele obţinute la tezele cu subiect unic, în clasa a VII-a şi a VIII-a;

f) repartizează, pe unităţi de învăţământ, cifra de şcolarizare primită pentru clasa a IX-a; stabilesc coduri formate din 3 cifre şi le alocă pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional de stat, pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare (pentru clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale). Pentru a se evita confuziile şi greşelile de completare a fişelor de înscriere, codurile pentru specializările de la licee se vor alege dintr-un interval diferit de intervalul în care se află codurile pentru şcoli de arte şi meserii: de exemplu, codurile pentru licee vor fi între 100 şi 300, iar codurile pentru şcolile de arte şi meserii între 400 şi 500;

g)  asigură tipărirea unei broşuri care să cuprindă toate informaţiile necesare candidaţilor pentru admiterea în învăţământul liceal şi profesional de stat, broşură pe care o distribuie gratuit elevilor de clasa a VIII-a;

h) organizează un centru de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti, dotat cu tehnică de calcul performantă, în care să se alcătuiască baza de date pentru înscrierea în licee şi şcoli de arte şi meserii la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti. Sediul acestui centru poate fi la inspectoratul şcolar, la o unitate de învăţământ, la casa corpului didactic, la o universitate din capitala de judeţ - dacă aceasta există şi este dotată corespunzător - etc, cu condiţia ca sediul acestui centru să fie conectat la internet;

i) stabilesc şi transmit unităţilor de învăţământ gimnazial, după analiza situaţiei la nivel local, numărul de centre zonale de înscriere pe judeţ, precum şi arondarea unităţilor de învăţământ gimnaziai la aceste centre zonale de înscriere. La stabilirea centrelor zonale de înscriere se va avea în vedere dotarea tehnică şi cu personal de specialitate a fiecărui centru, astfel ca numărul absolvenţilor de clasa a VIII-a arondaţi la un centru să permită înscrierea acestora în timpul prevăzut de prezenta metodologie. In măsura în care dotarea cu calculatoare şi existenţa personalului de specialitate sunt asigurate, inspectoratul poate decide ca fiecare unitate de învăţământ care are clase gimnaziale să fie centru zonal de înscriere;

j) organizează un centru special de înscriere pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe, în care afişează şi listele cu liceele şi şcolile de arte şi meserii la care aceştia au fost repartizaţi;

k) asigură, în măsura în care este posibil, dotarea corespunzătoare a centrelor zonale de înscriere cu calculatoare legate în reţea şi conectate la internet, cu imprimante, copiatoare, precum şi consumabile în cantitate suficientă, cu alte mijloace necesare, inclusiv soft adecvat, pentru a realiza centralizarea rapidă a situaţiilor de la înscrierea din toate unităţile de învăţământ;

l) numesc, prin decizie a inspectorului şcolar general, în centrul special de înscriere o comisie formată din inspectori, directori, profesori, operatori PC, secretari, care să asigure buna desfăşurare a operaţiunilor legate de înscrierea candidaţilor proveniţi din alte judeţe pentru admiterea în învăţământul liceal şi în învăţământul profesional de stat;

m) numesc, prin decizie a inspectorului şcolar general, un preşedinte pentru comisia din centrul special de înscriere, care coordonează activitatea în respectivul centru şi ţine permanent legătura cu comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti;

n) numesc, prin decizie a inspectorului şcolar general, în fiecare centru zonal de înscriere o comisie formată din directori, profesori, operatori PC, secretari, care să asigure buna desfăşurare a operaţiunilor legate de crearea bazei de date pentru admiterea în învăţământul liceal şi în învăţământul profesional de stat;

o) numesc, prin decizie a inspectorului şcolar general, un preşedinte pentru comisia din fiecare centru zonal de înscriere, care coordonează activitatea în respectivul centru şi ţine permanent legătura cu comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti;

p) pot decide numirea unor vicepreşedinţi sau secretari în comisiile din centrele zonale de înscriere sau din centrul special de înscriere, în funcţie de necesităţi;

q) instruiesc persoanele care fac parte din comisiile din centrele zonale de înscriere, din centrul special de înscriere şi din comisiile de înscriere/admitere din unităţile de învăţământ şi efectuează, dacă este cazul, schimbarea acestora din comisie;

r) iau toate măsurile pentru asigurarea securităţii documentelor scrise sau informatice legate de înscrierea în învăţământul liceal şi profesional de stat, având în vedere inclusiv devirusarea dischetelor sau a CD-urilor pe care se transmit informaţiile de la centrele de înscriere la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti;

s) transmit către fiecare unitate de învăţământ gimnazial modelul electronic al fişei de înscriere sau, după caz, asigură un număr suficient de fişe, pentru a permite înscrierea tuturor candidaţilor, respectând întocmai modelul comunicat de Comisia Naţională de Admitere; coordonează şi îndrumă operaţiile de completare a fişelor de înscriere, de verificare a fişelor listate de calculator şi de corectare a eventualelor erori;

t) numesc un reprezentant al comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, care să ţină permanent legătura cu presa, pentru a oferi informaţia corectă şi actualizată despre înscrierea la învăţământul liceal şi profesional de stat;

u) afişează în fiecare unitate de învăţământ gimnazial şi în fiecare centru de înscriere situaţia centralizată pe judeţ (municipiul Bucureşti) a numărului de absolvenţi, corespunzător fiecărei tranşe de medii de admitere (10-9,50; 9,49-9,00 etc), precum şi ierarhia judeţeană;

v) coordonează susţinerea probelor de aptitudini, precum şi a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă;

w) la sfârşitul fiecărei etape de înscriere, centralizează şi difuzează în fiecare unitate gimnazială şi în fiecare centru zonal de înscriere informaţia în legătură cu locurile rămase disponibile la unităţile de învăţământ liceal şi profesional de stat din municipiul Bucureşti/judeţul respectiv;

x) validează listele cu candidaţii declaraţi admişi la licee şi la şcoli de arte şi meserii;

y) coordonează şi verifică afişarea în şcolile generale, respectiv în unităţile de învăţământ liceal şi profesional de stat a listelor cu candidaţii declaraţi admişi;

z) elaborează şi transmit Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului raportul cu privire la modul de desfăşurare a admiterii, în termen de 10 zile de la încheierea acesteia, şi propun eventuale modificări ale metodologiei de admitere în învăţământul liceal şi profesional de stat.

Art. 16. - (1) Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ gimnazial este alcătuită din:

a) preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;

b) secretar - secretarul-şef sau secretarul unităţii de învăţământ;

c)  membri - diriginţii claselor a VIII-a, alte cadre didactice, informaticieni, secretare etc.

(2) Comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ gimnazial au următoarele atribuţii:

a) organizează, în tot cursul anului şcolar şi, în special, în a doua jumătate a semestrului al doilea, acţiuni de informare a elevilor de clasa a VIII-a şi a părinţilor acestora cu privire la modalitatea de înscriere în învăţământul liceal şi profesional de stat, la prevederile cuprinse în metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii, la graficul înscrierii în învăţământul liceal şi profesional de stat etc;

b)  asigură crearea bazei de date privitoare la absolvenţii clasei a VIII-a din şcoală şi transmiterea ei la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti;

c)  verifică documentele candidaţilor, calculează media generală a tezelor cu subiect unic, media de absolvire a claselor V-VIII şi media de admitere;

d) completează fişele de înscriere ale elevilor de clasa a VIII-a cu codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale acestora, cu media generală de absolvire a claselor a V-a- a VIII-a, cu notele de la tezele cu subiect unic, cu media generală a tezelor cu subiect unic şi cu media de admitere;

e)  răspund de transcrierea corectă a datelor în fişele de înscriere şi verifică împreună cu elevii, cu părinţii şi diriginţii corectitudinea datelor personale, a mediilor şi a notelor, a opţiunilor din fişa scrisă şi concordanţa acesteia cu fişa din calculator; efectuează corectarea greşelilor sesizate, înainte de transmiterea fişelor la centrul zonal de înscriere. Completarea incorectă a datelor din fişa de înscriere de către membrii comisiei de înscriere atrage sancţionarea celor vinovaţi şi a preşedintelui comisiei, care răspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz;

f)  stabilesc şi anunţă din timp elevilor şi părinţilor acestora graficul desfăşurării pe clase a acţiunilor de completare a opţiunilor absolvenţilor clasei a VIII-a. Graficul şedinţelor de instruire va fi semnat de directorul unităţii de învăţământ, aprobat de preşedintele comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti şi afişat la avizierul şcolii;

g)  participă, prin reprezentanţi stabiliţi de directorul unităţii de învăţământ, la şedinţele de completare a opţiunilor elevilor;

h) asigură prezenţa permanentă, pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei, care să ofere informaţii şi consiliere persoanelor care se prezintă pentru completarea fişelor de opţiuni sau pentru a solicita informaţii referitoare la admitere;

i) informează elevii şi părinţii asupra rezultatelor obţinute la tezele cu subiect unic, la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi asupra numărului de elevi corespunzător fiecărei tranşe de medii de admitere;

j) consiliază părinţii şi elevii, fără a le influenţa opţiunile, pentru a permite candidaţilor o alegere în cunoştinţă de cauză, prezentând toate informaţiile necesare cu privire la unităţile de învăţământ (filiere, profiluri, specializări, domenii de pregătire, calificări profesionale, contraindicaţii medicale pentru anumite calificări profesionale etc), la prevederile prezentei metodologii, inclusiv cu privire la riscurile completării unui număr insuficient de opţiuni sau ale completării unor opţiuni nerealiste;

k) transmit centrului zonal de înscriere la care este arondată unitatea şcolară fişele de opţiuni completate, prin preşedintele comisiei de înscriere sau printr-un delegat desemnat de acesta. In situaţia în care resursele materiale şi umane o permit, asigură introducerea în calculator a datelor cuprinse în fişele de înscriere şi transmit baza de date, pe suport electronic, la centrul zonal de înscriere la care este arondată unitatea şcolară;

l) afişează listele de control cuprinzând candidaţii arondaţi centrului de înscriere respectiv, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi având precizat locul ocupat în ierarhia generală a judeţului;

m) organizează întâlnirile cu părinţii şi elevii, în timpul cărora aceştia verifică lista de control, verifică şi semnează fişele listate de calculator, dacă acestea sunt corecte sau semnalează erorile de introducere a datelor din fişa iniţială, precum şi erorile din listele de control;

n) transmit centrului de înscriere fişele pe care au fost operate corecturi şi observaţiile privind eventuale erori în lista de control afişată;

o) transmit părinţilor fişele corectate pentru a fi semnate;

p) afişează, în termenul stabilit de prezenta metodologie, listele primite de la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti cuprinzând repartizarea absolvenţilor şcolii respective şi ai şcolilor arondate în unităţile de învăţământ liceal şi profesional.

Art. 17. - (1) Comisia din centrul zonal de înscriere este alcătuită din:

a) preşedinte - inspector şcolar, director sau cadru didactic cu capacitate organizatorică recunoscută;

b) membri - directori, profesori, operatori PC, secretari, având competenţe de nivel avansat în operarea pe calculator.

(2) Comisia de admitere judeţeană poate decide numirea unor vicepreşedinţi (directori, directori adjuncţi, profesori cu capacitate organizatorică recunoscută) şi/sau secretari (profesori, operatori PC, secretari cu competenţe de operare pe calculator) în comisiile din centrele zonale de înscriere, în cazul în care numărul mare al absolvenţilor arondaţi centrului respectiv o impune.

(3) Comisiile din centrele zonale de înscriere au următoarele atribuţii:

a) primesc fişele de înscriere de la şcoli, pe bază de proces-verbal;

b) introduc datele de pe fişe în baza de date computerizată;

c) listează fişele din calculator şi le înmânează, semnate de preşedintele centrului zonal de înscriere, directorului şcolii, cu proces-verbal de predare-primire;

d)   păstrează fişele de înscriere originale, în deplină siguranţă, în plicuri care se sigilează şi se semnează de directorul şcolii sau de către delegatul acestuia şi de preşedintele centrului de înscriere;

e) corectează eventualele greşeli în baza de date computerizată semnalate de comisiile din unităţile de învăţământ gimnazial şi înmânează directorilor unităţilor de învăţământ arondate centrului fişele corectate;

f)  transmit comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti baza de date, pe suport electronic, la data prevăzută de calendarul admiterii;

g)  predau preşedintelui comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, cu proces-verbal de predare-primire, fişele de opţiuni originale.

Art. 18. - (1) Comisia din centrul special de înscriere este alcătuită din:

a) preşedinte - inspector şcolar, director sau cadru didactic cu capacitate organizatorică recunoscută;

b)  membri - directori, profesori, operatori PC, secretari, având competenţe de nivel avansat în operarea pe calculator.

(2) Comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti poate decide numirea unor vicepreşedinţi (directori, directori adjuncţi, profesori cu capacitate organizatorică recunoscută) şi/sau secretari (profesori, operatori PC, secretari cu competenţe de operare pe calculator) în comisia din centrul special de înscriere, în cazul în care numărul mare al candidaţilor proveniţi din alte judeţe o impune.

(3) Comisiile din centrele speciale de înscriere au următoarele atribuţii:

a)  asigură înscrierea candidaţilor proveniţi din alte judeţe, conform procedurilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. h), i), j), I), m), n), o) şi p);

b)  asigură introducerea în calculator a datelor cuprinse în fişele de înscriere;

c)  transmit comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti baza de date, pe suport electronic, fişele de opţiuni completate, fişele de opţiuni corectate, la datele prevăzute de calendarul admiterii;

d)  predau preşedintelui comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, cu proces-verbal de predare-primire, fişele de opţiuni originale.

Art. 19. - (1) Comisia de admitere din unităţile de învăţământ liceal şi profesional este alcătuită din:

a) preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ liceal sau profesional;

b) secretar - secretarul unităţii de învăţământ;

c)  membri - cadrele didactice care evaluează probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, după caz.

(2) Comisiile de admitere din unităţile de învăţământ liceal şi profesional au următoarele atribuţii:

a)  organizează şi răspund de modul de desfăşurare a probelor de aptitudini, a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde este cazul;

b) verifică documentele prezentate de candidaţi şi calculul corect al mediei de admitere;

c)  sesizează inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti orice eroare constatată în completarea documentelor şcolare pentru înscriere şi corectează, acolo unde este posibil, aceste erori; corectarea mediei de admitere calculate greşit se face de către preşedintele comisiei de admitere, care semnează şi aplică ştampila unităţii;

d)  asigură prezenţa permanentă, pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei de admitere care să ofere informaţii şi consiliere persoanelor care se prezintă pentru înscriere;

e)  afişează la sediul unităţii şcolare listele finale cu elevii admişi, validate de inspectoratul şcolar;

f)  realizează înscrierea elevilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate, în perioada prevăzută de prezenta metodologie;

g)  organizează, după încheierea admiterii computerizate, desfăşurarea testării pentru completarea claselor cu predare intensivă a unei limbi străine, dacă este cazul.

CAPITOLUL III

Susţinerea probelor de aptitudini

Art. 20. - (1) Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de aptitudini, înscrierea se desfăşoară în perioada 12-15 iunie 2009.

(2) Inscrierea pentru susţinerea probelor de aptitudini ori a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă se face direct de către candidaţi, cu o anexă a fişei de înscriere eliberată de unitatea şcolară la care aceştia au absolvit cursurile gimnaziale, al cărei model este comunicat de Comisia Naţională de Admitere până la data de 1 martie.

Art. 21. - (1) Secretariatele şcolilor generale completează cu datele personale (numele, iniţiala tatălui, prenumele, codul numeric personal, şcoala şi judeţul de provenienţă) anexele fişelor de înscriere ale absolvenţilor clasei a VIII-a care doresc să participe la probe de aptitudini ori la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. Anexele fişelor se eliberează solicitanţilor până la data de 10 iunie a anului în care se organizează admiterea, pentru a le permite înscrierea la aceste probe. In cazul în care candidatul solicită înscrierea la mai multe probe de aptitudini ori de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă, pot fi eliberate mai multe anexe ale fişei de înscriere.

(2) Anexele fişelor acestor candidaţi sunt înmânate candidaţilor/părinţilor, care semnează de primire în registrul şcolii. In acest registru se consemnează clar natura documentului eliberat: „anexă la fişa de înscriere pentru admitere în licee sau şcoli de arte şi meserii" şi motivul eliberării acesteia: „participare la probe de aptitudini" sau „participare la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă/maternă".

Art. 22. - (1) Probele de aptitudini se desfăşoară în perioada 16-18 iunie 2009.

(2) Probele de aptitudini se desfăşoară în centrele stabilite de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti. Aceasta poate decide dacă, în urma probelor de aptitudini, candidaţii declaraţi admişi la aceste probe pot fi repartizaţi la orice unitate de învăţământ liceal din judeţ care organizează clase vocaţionale în specializarea pentru care au fost susţinute probele.

(3)  Rezultatele probelor menţionate la alin. (1) vor fi afişate în dimineaţa zilei de 19 iunie 2009, la unităţile şcolare care au organizat probele. In aceeaşi zi, la unitatea respectivă se depun şi se rezolvă eventualele contestaţii, acolo unde metodologia prevede acest lucru. Rezultatele contestaţiilor se afişează până la data de 20 iunie 2009.

Art. 23. -Absolvenţii care au promovat probele de aptitudini la liceele/clasele din învăţământul vocaţional sunt admişi pe locurile pentru care au susţinut testele/probele astfel:

a) în ordinea descrescătoare a mediilor finale de admitere, calculate conform art. 8, pentru profilurile la care aprecierea probelor de aptitudini se face prin note;

b) în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pentru profilurile la care aprecierea probelor se face pe bază de calificativ: „admis", „respins".

Art. 24. - (1) Listele finale cuprinzând candidaţii declaraţi admişi şi care s-au înscris pe locurile pentru care este necesară susţinerea de probe de aptitudini, conform prezentei metodologii, sunt validate de către inspectoratul şcolar judeţean şi sunt afişate la sediul unităţii liceale la care s-au susţinut probele până în data de 20 iunie 2009.

(2) In data de 20 iunie 2009, după afişarea rezultatelor finale la probele de aptitudini, tabelul cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, şcoala şi judeţul de provenienţă a candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini este transmis în format electronic şi în format tipărit comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti.

(3)  Centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti transmite la Centrul Naţional de Admitere, într-un fişier separat, până la data de 22 iunie 2009, lista candidaţilor admişi la liceele vocaţionale, în urma promovării probelor de aptitudini. Listele cuprinzând candidaţii admişi la liceele militare sunt trimise în format electronic de către centrele judeţene de admitere din judeţele în care se află unităţile de învăţământ respective, într-un fişier separat, la Centrul Naţional de Admitere, până la data de 22 iunie 2009.

(4)  Candidaţii declaraţi respinşi la probele de aptitudini sau care nu au fost admişi la liceele vocaţionale din lipsă de locuri ridică, în data de 22 iunie 2009, fişele de înscriere de la secretariatele liceelor la care au susţinut probe de aptitudini, le depun la şcolile generale pe care le-au absolvit şi, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, completează opţiuni la centrul de înscriere la care este arondată şcoala generală pe care au absolvit-o. Aceşti candidaţi participă la repartizarea computerizată.

CAPITOLUL IV

Susţinerea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă

Art. 25. - (1) Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă, înscrierea se desfăşoară în perioada 12-15 iunie 2009.

(2)  Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă se desfăşoară în perioada 16-18 iunie 2009.

(3)  Organizarea acestor probe se face conform art. 10 şi anexei nr. IV la ordin.

(4)  Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă se organizează la centrele stabilite de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, astfel încât candidaţii declaraţi admişi la aceste probe pot fi repartizaţi la orice unitate de învăţământ liceal din judeţ care organizează clase bilingve pentru limba modernă respectivă, respectiv la clase cu predare în respectiva limbă a minorităţilor.

(5)  Rezultatele probelor menţionate la alin. (1) vor fi afişate în dimineaţa zilei de 19 iunie 2009 la unităţile şcolare care au organizat probele. In aceeaşi zi, la unitatea respectivă se depun eventualele contestaţii, acolo unde, conform anexei nr. IV, este prevăzut acest lucru. Rezultatele contestaţiilor se afişează în data de 20 iunie 2009.

(6) In data de 20 iunie 2009, după afişarea rezultatelor finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, tabelul cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, şcoala şi judeţul de provenienţă, media de admitere/media de admitere finală a candidaţilor declaraţi admişi la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă/maternă este transmis electronic şi în scris comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti.

Art. 26. - (1) Candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă primesc de la unitatea şcolară la care au susţinut probele anexa fişei de înscriere completată sau nu, după caz, cu rezultatele probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, respectiv maternă, în perioada 22 iunie 2009.

(2)  Candidaţii depun la unitatea de învăţământ pe care au absolvit-o anexele fişelor, până la data de 23 iunie 2009. Anexele completate, semnate şi ştampilate se vor ataşa fişei de înscriere.

(3)  Candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă, indiferent dacă au promovat sau nu aceste probe, completează opţiuni la centrul de înscriere la care este arondată şcoala generală pe care au absolvit-o, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, şi participă la repartizarea computerizată.

Art. 27. - (1) Centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti transmite la Centrul Naţional de Admitere, într-un fişier separat, până la data de 25 iunie 2009, lista candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.

(2) Listele menţionate la alin. (1), precum şi cele menţionate la art. 24 alin. (3) cuprind: numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, şcoala şi judeţul de provenienţă, media de admitere, precum şi media finală de admitere, dacă este cazul.

(3) De corectitudinea datelor transmise Centrului Naţional de Admitere răspunde preşedintele comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti.

CAPITOLUL V

Pregătirea admiterii

Art. 28. - (1) Până la data de 1 mai a anului în care se organizează admiterea, inspectoratele şcolare vor asigura tipărirea unei broşuri care să cuprindă toate informaţiile necesare candidaţilor pentru admiterea în licee şi în şcoli de arte şi meserii, adică lista unităţilor de învăţământ liceal şi profesional (şcoli de arte şi meserii), adresele acestora, planul de şcolarizare acordat fiecăreia pentru anul şcolar pentru care se organizează admiterea, pe forme de învăţământ (zi, seral, frecvenţă redusă), filiere, profiluri, specializări, domenii de pregătire, codurile de înscriere acordate fiecărei unităţi şcolare/specializări (conform precizărilor din prezenta metodologie), media ultimului admis la fiecare domeniu de pregătire, specializare sau profil din respectiva unitate şcolară în anul precedent. Informaţiile referitoare la licee, respectiv la şcolile de arte şi meserii se vor găsi pe liste separate. Broşura editată de inspectoratul şcolar va conţine, pentru fiecare unitate de învăţământ profesional, oferta de formare profesională, concretizată în calificări profesionale. Broşurile vor conţine, de asemenea, extrase din prezenta metodologie: algoritmul de repartizare, modalităţi de departajare, modul de completare a fişelor de înscriere, calendarul admiterii, adresa centrului special de înscriere, precum şi adresele de internet (la nivel naţional sau local) de unde se pot lua cele mai importante informaţii despre admitere. In broşură vor fi cuprinse şi informaţiile referitoare la locurile speciale acordate candidaţilor romi: condiţiile de înscriere, data-limită de înscriere, liceele şi şcolile de arte şi meserii la care sunt alocate locurile pentru romi etc. Broşura va cuprinde într-un paragraf special informaţiile referitoare la susţinerea probelor de aptitudini şi a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă, prezentând graficul înscrierii la aceste probe şi graficul lor de desfăşurare. In fiecare dintre aceste broşuri se va afla şi o fişă-model de înscriere.

(2)  Broşura menţionată la alin. (1), tipărită într-un număr de exemplare mai mare decât numărul elevilor de clasa a VIII-a din judeţ/municipiul Bucureşti, va fi difuzată acestora, cel mai târziu până la data de 5 mai a anului în care se organizează admiterea. Fiecare unitate de învăţământ va primi un număr suplimentar de exemplare pentru candidaţii din seriile anterioare şi pentru comisia de înscriere din unitatea de învăţământ gimnazial. Inspectoratul şcolar va păstra un număr de exemplare pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe şi pentru cei din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data de 13 septembrie inclusiv a anului în care se organizează admiterea. Candidaţilor din alte judeţe li se va distribui broşura la centrul special de înscriere.

(3)  Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti vor lua toate măsurile ca informaţiile cuprinse în broşură să fie corecte şi complete. Nu se admite operarea de modificări în broşură după transmiterea acesteia la unităţile de învăţământ.

(4)  Până la data de 15 mai a anului în care se organizează admiterea, 5 exemplare ale broşurii fiecărui judeţ/a municipiului Bucureşti vor fi trimise la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Direcţiei generale management învăţământ preuniversitar. Versiunea electronică a broşurii va fi trimisă până la aceeaşi dată la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Serviciului informatizare.

Art. 29. - (1) Informaţiile cuprinse în broşură vor fi puse la dispoziţia părinţilor şi a elevilor şi vor fi prezentate în şedinţe de instruire, organizate în acest scop în perioada 6 mai - 5 iunie 2009.

(2) In situaţia în care părinţii doresc înscrierea elevilor la unităţi şcolare situate în alt judeţ, aceştia îşi iau informaţiile referitoare la reţeaua şcolară direct de la centrele speciale de înscriere, stabilite de  inspectoratele şcolare  ale judeţelor respective pentru candidaţii din alte judeţe.

Art. 30. - (1) Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ. Inscrierea candidaţilor pentru admiterea în liceele şi în şcolile de arte şi meserii din judeţul de provenienţă se face, în perioada prevăzută de grafic, la şcolile generale pe care aceştia le-au absolvit (inclusiv pentru absolvenţii din seriile anterioare). Candidaţii care participă la admitere în alte judeţe se înscriu la centrul special de înscriere din judeţul în care doresc să fie admişi, în perioada prevăzută de grafic.

(2) Inscrierea candidaţilor la admitere se face prin completarea fişelor de înscriere, conform modelului stabilit de Comisia Naţională de Admitere şi transmis comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, până la data de 1 martie a anului în care se organizează admiterea.

(3) Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pot transmite în unităţile de învăţământ gimnazial doar modelul electronic al fişei de înscriere. In unităţile de învăţământ gimnazial fişele de înscriere se completează electronic cu datele personale ale elevilor, cu mediile acestora, sunt listate şi sunt date elevilor pentru completarea opţiunilor. Fişele de înscriere respectă întocmai modelul transmis de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi sunt tipărite faţă-verso.

(4) Pentru situaţiile în care nu există posibilitatea completării în format electronic a fişelor de înscriere, comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti răspund de tipărirea şi de transmiterea la şcolile respective a fişelor de înscriere într-un număr suficient, pentru a asigura înscrierea tuturor candidaţilor.

Art. 31. - Secretariatele şcolilor completează, până la data de 15 iunie 2009, pe fişele de înscriere: codul acordat unităţii de învăţământ gimnazial, datele personale ale absolvenţilor de clasa a VIII-a, media de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, media de admitere, media generală la tezele cu subiect unic, precum şi notele obţinute la tezele cu subiect unic din clasele a VII-a şi a VIII-a. Completarea fişelor de înscriere se face electronic, cu excepţia cazurilor menţionate la art. 30 alin. (4).

Art. 32. - (1) Fiecare unitate de învăţământ gimnazial completează şi listează din calculator, pentru prima etapă de admitere, o singură fişă de înscriere pentru fiecare absolvent, care este semnată şi ştampilată de directorul şcolii. Nerespectarea prevederii referitoare la unicitatea fişei de înscriere se consideră tentativă de fraudă şi atrage sancţionarea penală, civilă, administrativă sau disciplinară a vinovaţilor, după caz.

(2)  Pentru candidaţii care au susţinut şi promovat probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, fişa de înscriere listată pentru prima etapă de admitere are anexată, în original, fişa cu rezultatele la probe, semnată şi ştampilată de directorul unităţii de învăţământ la care acestea au fost susţinute.

(3) Pentru a doua etapă de admitere se va completa o nouă fişă de înscriere pentru candidaţii care au participat la prima etapă, dar nu au fost repartizaţi.

Art. 33. - După încheierea introducerii în calculator a datelor personale ale candidaţilor şi a mediilor/notelor prevăzute în fişa de înscriere, comisia de înscriere din fiecare unitate de învăţământ gimnazial afişează, până la data de 15 iunie 2009, lista cuprinzând candidaţii din centrul respectiv, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Lista cuprinde şi notele/mediile menţionate la art. 31.

Art. 34. - Directorii unităţilor de învăţământ gimnazial semnează şi răspund de transcrierea corectă a datelor în fişele de înscriere ale elevilor din şcoala respectivă.

CAPITOLUL VI

Completarea fişelor de înscriere ale candidaţilor

Art. 35. - (1) Directorii unităţilor de învăţământ gimnazial stabilesc, până la data de 5 mai a anului în care se desfăşoară admiterea, graficul desfăşurării pe clase a acţiunilor de completare a opţiunilor pentru absolvenţii clasei a VIII-a.

(2) Acţiunile de completare a opţiunilor pentru absolvenţii clasei a VIII-a se desfăşoară în perioada 18-25 iunie 2009. La fiecare şedinţă participă elevii, părinţii/tutorii legal instituiţi (un părinte/tutore pentru fiecare elev), diriginţii, precum şi un membru sau un delegat al consiliului de administraţie al unităţii şcolare. Părinţii/tutorii legal instituiţi semnează un proces-verbal de instruire.

Art. 36. - (1) In cadrul acestor şedinţe, elevii şi părinţii sunt informaţi asupra rezultatelor obţinute prin tezele cu subiect unic la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi asupra ierarhiei absolvenţilor de clasa a VIII-a din judeţ/municipiul Bucureşti. Pentru aceasta, inspectoratele şcolare transmit, până în data de 17 iunie 2009, în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, numărul de absolvenţi pe tranşe de medii de admitere, precum şi locul ocupat în ierarhia judeţului/a municipiului Bucureşti de fiecare absolvent, în funcţie de media de admitere. Unităţile şcolare gimnaziale pun la dispoziţia elevilor şi părinţilor aceste informaţii, prin afişare.

(2) Comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti va afişa zilnic, în perioada de completare a opţiunilor, pe site-ul inspectoratului, situaţia înscrierilor la centrul special de înscriere pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe: numărul de candidaţi înscrişi, pe tranşe de medii. Unităţile de învăţământ gimnazial pun la dispoziţia candidaţilor şi părinţilor aceste informaţii.

Art. 37. - In cadrul şedinţelor menţionate la art. 36, elevilor şi părinţilor li se recomandă completarea unui număr suficient de opţiuni în fişa de înscriere, pentru a-şi asigura repartizarea, ţinând seama de media lor de admitere şi de media ultimului admis la liceele/şcolile de arte şi meserii respective în anul precedent. Se va atrage atenţia părinţilor asupra faptului că, în situaţia completării unui număr insuficient de opţiuni, elevul poate să rămână nerepartizat sau poate să fie repartizat într-un mod necorespunzător mediei sale de admitere.

Art. 38. - (1) Dirigintele clasei, care participă la înscrierea opţiunilor elevilor, atenţionează părinţii asupra faptului că trebuie să facă opţiuni realiste, alegând licee sau şcoli de arte şi meserii la care media de admitere din anii precedenţi este apropiată de media de admitere a candidatului.

(2) Personalul şcolii nu influenţează în niciun fel părinţii şi elevii în completarea opţiunilor, dar îi consiliază, prezentându-le toate informaţiile necesare, inclusiv riscurile completării unui număr insuficient de opţiuni sau ale completării unor opţiuni nerealiste, pentru a permite candidaţilor o alegere în cunoştinţă de cauză.

Art. 39. - (1) Candidaţii completează pe fişa de înscriere, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, codurile opţiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite.

(2) Candidaţii sunt avertizaţi că pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire la care predarea se face într-o limbă a unei minorităţi naţionale pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă, susţinând tezele cu subiect unic la această disciplină, sau dacă au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă menţionată la art. 10. In caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizării computerizate.

(3) Candidaţii sunt avertizaţi că pentru specializările la care predarea unei limbi moderne se face în regim bilingv pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă şi au pe fişă nota obţinută la această probă, conform prevederilor art. 11. In caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizării computerizate.

Art. 40. - Părinţilor li se aduce la cunoştinţă numărul de locuri alocate pentru fiecare unitate de învăţământ, respectiv pentru fiecare profil, specializare sau domeniu de pregătire căruia i s-a acordat un cod. De asemenea, părinţii sunt informaţi cu privire la precizările din art. 6 alin. (2) şi (3).

Art. 41. - Exemplu de completare a opţiunilor:

1. Dacă prima opţiune este pentru specializarea matematică-informatică, liceu - cursuri de zi, din Liceul „Minerva", care are în broşură codul 107, atunci elevul va completa poziţia 1 din fişă astfel:

1.          |  1  |  0  |  7 |     

2.   Dacă a doua opţiune este pentru Liceul „Apollo", specializarea ştiinţe sociale - cursuri de zi, care are în broşură codul 279, atunci elevul va completa poziţia 2 din fişă astfel:

2.         |  2  |  7  |  9 |

3.  Dacă opţiunea cu numărul 34 este pentru Şcoala de arte şi meserii „Mercur", domeniul mecanică, cursuri de zi, care are în broşură codul 498, atunci elevul va completa poziţia 34 din fişă astfel:

34.      |   4   |   9   |   8  |

4.  Celelalte opţiuni pentru licee, şcoli de arte şi meserii se completează în acelaşi mod, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, prin precizarea codului alocat fiecărei opţiuni.

5. Numele unităţilor de învăţământ şi codurile folosite anterior spre exemplificare sunt fictive.

Art. 42. - Cu ocazia completării opţiunilor, părinţii şi candidaţii verifică şi corectitudinea celorlalte date înscrise în fişă de secretariatele şcolilor şi semnate de directorul şcolii. Fiecare candidat îşi poate copia în fişa-model din broşură, pentru uz propriu, lista de opţiuni, în ordinea descrescătoare a preferinţelor exprimate.

Art. 43. - (1) Completarea listei de opţiuni se va face de către candidat în prezenţa părintelui/tutorelui legal instituit şi a dirigintelui clasei. Aceştia împreună cu candidatul vor semna fişa de înscriere.

(2) Elevii şi părinţii vor fi avertizaţi să completeze cu responsabilitate opţiunile şi numărul lor, să verifice corespondenţa codurilor înscrise în fişă cu opţiunile exprimate, având în vedere că o opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită.

Art. 44. - (1) Absolvenţii care doresc să participe la admitere în alt judeţ primesc, până în data de 16 iunie 2009, de la unitatea şcolară pe care au absolvit-o fişa de înscriere, completată cu datele personale şi cu rezultatele obţinute la tezele cu subiect unic, cu media de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a, cu media de admitere, cu media generală la tezele cu subiect unic. Pe aceste fişe nu vor fi completate opţiuni la şcoala de provenienţă, ci la centrul special de înscriere din judeţul în care se doreşte repartizarea.

(2)  Fişele acestor candidaţi sunt înmânate candidaţilor/ părinţilor, care semnează de primire în registrul şcolii. In acest registru se consemnează clar natura documentului eliberat: „fişă de înscriere pentru admitere în licee, şcoli de arte şi meserii" şi motivul eliberării fişei: „participare la admitere în alt judeţ".

(3) Candidaţii menţionaţi la alin. (1) se vor înscrie direct cu această fişă în judeţul în care doresc să fie repartizaţi.

Art. 45. - Candidaţii care au susţinut probe de aptitudini, dar nu au fost admişi la clasele respective, precum şi cei care au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă, indiferent dacă au promovat-o sau nu, ridică fişele de înscriere de la secretariatele liceelor la care au susţinut probe de aptitudini/probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă şi, în perioada prevăzută de calendar, îşi completează fişele de opţiuni la centrul zonal de înscriere la care este arondată şcoala generală pe care au absolvit-o. Aceşti candidaţi participă la admiterea computerizată.

Art. 46. - (1) Transmiterea fişelor de înscriere de la şcoli la centrele zonale de înscriere şi introducerea datelor de pe fişe în baza de date computerizată se va face, pe măsura completării fişelor de înscriere, în perioada 18-26 iunie 2009, în baza unei programări făcute de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti. Acolo unde există dotarea necesară şi personalul calificat, introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişă şi a opţiunilor se va face direct la şcoala de provenienţă a absolventului. Informaţia în format electronic va fi transmisă, de asemenea, centrelor zonale de înscriere.

(2) Directorul unităţii gimnaziale va sigila toate fişele de înscriere ale absolvenţilor şcolii, completate cu opţiuni, şi le va duce personal sau printr-un delegat desemnat la centrul zonal de înscriere la care este arondată şcoala. Predarea-primirea documentelor se va face pe bază de proces-verbal.

(3) Pe măsură ce primeşte fişele de opţiuni de la diferite şcoli, comisia din centrul zonal de înscriere asigură introducerea în baza de date computerizată a datelor de pe fişe.

(4) După introducerea integrală în calculator a datelor pentru elevii unei şcoli, fişele din calculator vor fi listate, semnate de preşedintele centrului de înscriere şi înmânate directorului şcolii, cu proces-verbal de predare-primire. Fişele de înscriere originale sunt puse în plicuri care se sigilează şi se semnează de directorul şcolii sau de către delegatul acestuia şi de preşedintele centrului zonal de înscriere.

Art. 47. - (1) In perioada 19-27 iunie 2009, conform planificării stabilite de comisia din şcoală, părinţii şi elevii vor verifica, în prezenţa diriginţilor, corectitudinea datelor din fişa listată de calculator pentru fiecare elev.

(2) In cazul existenţei unei erori, părinţii o semnalează comisiei de înscriere, prin intermediul profesorului diriginte. Comisia transmite informaţia la centrul zonal de înscriere, care procedează la corectarea greşelii în baza de date computerizată şi la listarea fişei corectate din calculator. Fişa greşită se păstrează în centrul zonal de înscriere, în dosarul cu documente al comisiei de înscriere, iar fişa corectată se înmânează directorului, care o transmite părinţilor şi candidatului, pentru a fi semnată.

(3) Corectarea fişelor elevilor înscrişi din alte judeţe se face în centrul în care s-a făcut înscrierea acestor candidaţi, în perioada prevăzută în grafic.

(4) Fişele corecte sau corectate, listate din calculator, sunt semnate de profesorul-diriginte, de candidat şi de părintele/tutorele acestuia, pentru a certifica faptul că acestea sunt corecte şi acceptate, şi rămân în posesia părintelui/tutorelui candidatului. In cazul în care fişa iniţială a fost corectată, un exemplar al fişei corectate, listate din calculator şi semnate de diriginte, candidat şi părintele/tutorele acestuia va rămâne ataşat fişei iniţiale.

(5) De asemenea, în cadrul acestor şedinţe de verificare, fiecare candidat va controla prezenţa numelui său pe lista de control afişată la sediul şcolii generale, conform art. 33, precum şi corectitudinea datelor personale, a mediilor, a notelor din listă.

(6) Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ gimnazial are obligaţia de a verifica prezenţa pe lista de control afişată a tuturor elevilor arondaţi centrului şi de a semnala comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti neregulile sesizate.

Art. 48. - (1) După încheierea verificării fişelor listate din calculator şi corectarea eventualelor erori, comisia din centrul zonal de înscriere transmite pe suport electronic baza de date comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, până pe data de 29 iunie 2009.

(2) Preşedintele comisiei din centrul zonal de înscriere, însoţit de vicepreşedinte sau de un alt delegat, duce fişele de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi le predă cu proces-verbal de predare-primire preşedintelui comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti. Predarea fişelor originale se face până pe data de 29 iunie 2009.

(3) Preşedintele comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti răspunde în mod direct de păstrarea în siguranţă a fişelor originale. Acestea se păstrează în centrul judeţean de admitere timp de 2 ani de la încheierea admiterii.

Art. 49. - In data de 30 iunie 2009, în intervalul de timp stabilit de către Centrul Naţional de Admitere şi comunicat fiecărui judeţ, baza de date va fi transmisă de la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere. Preşedintele fiecărei comisii de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti va confirma telefonic şi în scris, până la data de 30 iunie 2009, ora 22,00, încheierea operaţiei de transmitere a bazei de date către Centrul Naţional de Admitere.

CAPITOLUL VII

Repartizarea computerizată şi afişarea rezultatelor

Art. 50. - (1) In data de 1 iulie 2009 Centrul Naţional de Admitere verifică bazele de date transmise de comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti şi transmite acestora eventualele nereguli semnalate - candidaţi înscrişi în mai multe judeţe, candidaţi aflaţi în baza de date pentru admiterea computerizată şi care au fost deja admişi la liceele la care se susţin probe de aptitudini etc. -, pentru remedierea acestora.

(2) Corectarea erorilor menţionate anterior se face până la data de 2 iulie 2009 şi se confirmă la Centrul Naţional de Admitere până la ora 22,00 a aceleiaşi zile.

(3) Până la data de 3 iulie 2009 se efectuează repartizarea computerizată a absolvenţilor de clasa a VIII-a care au participat la prima etapă de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiunile candidaţilor înscrise în fişa de opţiuni. La repartizare se folosesc criteriile de departajare menţionate la art. 5. Nu se iau în considerare:

a) opţiunile pentru licee, cursuri de zi ale candidaţilor care nu satisfac condiţiile precizate la art. 3;

b)  opţiunile pentru licee/clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau pentru clase bilingve, ale candidaţilor care nu au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă ori care nu au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă menţionată la art. 10;

c) opţiunile pentru clase bilingve ale candidaţilor care nu au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, prevăzută în prezenta metodologie.

(4)  Până la data de 4 iulie 2009, centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti tipăresc şi afişează în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, precum şi în centrul special de înscriere pentru absolvenţii proveniţi din alte judeţe:

a)  lista candidaţilor din unitatea respectivă, admişi în licee, şcoli de arte şi meserii, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, cu unitatea şcolară la care au fost admişi;

b)  situaţia locurilor rămase libere la fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional din judeţ/municipiul Bucureşti, după încheierea primei etape de admitere.

(5)  La încheierea primei etape a repartizării computerizate, centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti transmite fiecărei unităţi de învăţământ liceal sau profesional de stat lista tuturor candidaţilor admişi în acea unitate, pe filiere, profiluri, specializări, domenii ale pregătirii de bază, listă care este afişată la sediul unităţii respective cel mai târziu până la data de 6 iulie 2009.

Art. 51. - (1) La a doua etapă a repartizării computerizate participă candidaţii din seria curentă, indiferent de vârstă, şi cei din seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data de 13 septembrie 2009 inclusiv şi care se află în una dintre situaţiile următoare: au participat şi au rămas nerepartizaţi după prima etapă sau nu au participat, din diferite motive, la prima etapă de admitere.

(2)  Candidaţii care nu au participat la prima etapă de repartizare completează fişa de opţiuni, în perioada 6-10 iulie 2009. In aceeaşi perioadă, completează o nouă fişă de opţiuni candidaţii care au participat la prima etapă, dar au rămas nerepartizaţi. Completarea opţiunilor de către candidaţii care participă la a doua etapă de admitere se face la şcolile generale de provenienţă sau la centrul special de înscriere pentru candidaţii din alte judeţe.

(3) In situaţia în care au rămas locuri neocupate la clasele pentru care se susţin probe de aptitudini ori probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă, înscrierea candidaţilor pentru aceste probe se face în data de 6 iulie 2009, iar susţinerea probelor se face în perioada 7-8 iulie 2009. Afişarea rezultatelor finale se face în data de 9 iulie 2009. Candidaţii respinşi la probele de aptitudini şi candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă completează opţiunile în data de 10 iulie 2009 şi participă la repartizarea computerizată.

(4) Introducerea noilor baze de date în calculator, verificarea fişelor cu opţiuni listate din calculator, precum şi corectarea eventualelor erori se fac în perioada 7-11 iulie 2009.

(5) In data de 12 iulie 2009, până la ora 14,00, noile baze de date se transmit la centrul de admitere judeţean /al municipiului Bucureşti, care le transmite la Centrul Naţional de Admitere în aceeaşi zi, până la ora 22,00.

(6)  Până la data de 13 iulie 2009, Centrul Naţional de Admitere realizează repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă de admitere.

(7)  Până la data de 14 iulie 2009, centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti tipăresc şi afişează în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, precum şi în centrul special de înscriere pentru absolvenţii proveniţi din alte judeţe:

a)  lista candidaţilor din unitatea respectivă, admişi în licee, şcoli de arte şi meserii, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, cu unitatea şcolară la care au fost admişi;

b)  situaţia locurilor rămase libere la fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti, după încheierea celei de-a doua etape de admitere.

Art. 52. - La încheierea repartizării computerizate a elevilor care au participat la a doua etapă de admitere, centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti transmite fiecărei unităţi de învăţământ liceal sau profesional de stat lista tuturor candidaţilor admişi în acea unitate, pe specializări, domenii ale pregătirii de bază, listă care va fi afişată la sediul unităţii respective cel mai târziu până la data de 14 iulie 2009.

Art. 53. - (1) In perioada 6 iulie-16 iulie 2009, absolvenţii depun la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

(2) Inscrierea la licee şi şcoli de arte şi meserii a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:

a) cererea de înscriere;

b)  cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată;

c) adeverinţă cu notele obţinute la tezele unice;

d) foaia matricolă pentru clasele a V-a-a VIII-a (cu calculul mediei generale);

e) fişa medicală.

(3)  Candidaţii care în perioada menţionată la alin. (1) nu îşi depun dosarele de înscriere se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

(4) Unităţile de învăţământ liceal şi profesional de stat transmit comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, până la data de 17 iulie 2009, situaţia locurilor rămase libere în urma neînscrierii unor candidaţi repartizaţi în sesiunea de admitere.

Art. 54. - (1) In perioada 21-23 iulie 2009, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti rezolvă situaţiile speciale apărute după repartizarea computerizată: situaţii medicale speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidaţilor gemeni, distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de transcriere greşită în baza de date computerizată a opţiunilor exprimate de elevi etc.

(2)  Nu se va depăşi numărul maxim de 30 de elevi la clasă şi se va respecta în toate cazurile criteriul referitor la media de admitere. Deciziile se iau după inventarierea tuturor cazurilor existente la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti.

(3)  Deciziile comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti se iau cu majoritate de voturi, cu consemnare într-un proces-verbal, şi sunt făcute publice prin afişare la sediul inspectoratului şcolar.

(4)  In perioada menţionată la alin. (1), după rezolvarea situaţiilor speciale, comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti repartizează pe locurile rămase libere absolvenţii învăţământului gimnazial care au fost repartizaţi, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în perioada prevăzută de prezenta metodologie şi pe cei care, din diferite motive, nu au participat la repartizările computerizate.

(5) Absolvenţii clasei a VIII-a care nu s-au înscris la unităţile la care au fost repartizaţi sau nu au participat la cele două etape de admitere şi care, din diferite motive, nu se adresează comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti în perioada menţionată la alin. (1) şi solicită ulterior un loc în clasa a IX-a, precum şi cei care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior desfăşurării etapelor de admitere menţionate anterior vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pe locurile rămase libere la liceu şi la şcoala de arte şi meserii. Repartizarea se face în perioada 1-10 septembrie 2009, ţinându-se cont de criteriile prevăzute în prezenta metodologie, în baza hotărârilor comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti.

(6)   Rezultatele repartizărilor efectuate de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, conform alin. (1)şi (5), se transmit Centrului Naţional de Admitere, până la data de 12 septembrie 2009.

(7)  Dacă la încheierea etapelor de admitere menţionate în prezenta metodologie mai există locuri vacante la clasele pentru care se susţin probe de aptitudini ori probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pot decide organizarea unei noi etape de susţinere a acestor probe, în perioada 1-5 septembrie 2009. Graficul desfăşurării probelor şi locul de desfăşurare a acestora vor fi făcute publice până la data de 1 august 2009, prin afişare la sediul unităţilor de învăţământ gimnazial. Admiterea candidaţilor pe locurile disponibile se face în conformitate cu prezenta metodologie.

CAPITOLUL VIII

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special

Art. 55. - (1) Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti stabilesc, cu avizul Comisiei Naţionale de Admitere, şi anunţă, prin afişare la sediul inspectoratului şcolar, până la data de 15 mai 2009, unităţilor de învăţământ specializările şi numărul de locuri alocate pentru candidaţii romi, pe baza măsurilor afirmative, promovate în contextul Strategiei guvernamentale privind îmbunătăţirea situaţiei romilor. Numărul de locuri anunţat nu mai poate fi modificat după data de 15 mai 2009.

(2)  Locurile speciale pentru candidaţii romi se vor aloca, peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare, în limita a 30 de elevi la clasă.

(3) Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale pentru romi se primesc la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti până la data de 16 iunie 2009, ora 16,00. Orice cerere depusă după această dată nu mai este luată în considerare.

(4) Candidaţii din etnia romilor care concurează pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru aceştia trebuie să prezinte la înscriere, pe lângă actele precizate la art. 53 alin. (2) lit. a) şi b), o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituită, prin care se atestă apartenenţa lor la etnia romilor şi nu faptul că fac parte din respectiva organizaţie.

(5) In perioada 18-20 iunie 2009, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti asigură repartizarea candidaţilor romi care au depus cereri până la data menţionată la alin. (3), pe locurile speciale pentru romi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în baza opţiunilor exprimate de candidaţi. Repartizarea se face în şedinţă publică.

(6) In situaţia în care locurile speciale pentru romi nu au fost ocupate, ele vor fi folosite pentru rezolvarea cazurilor speciale, menţionate la art. 54.

Art. 56. - (1) Inscrierea şi repartizarea candidaţilor în clasa a IX-a din unităţile de învăţământ special (licee, şcoli de arte şi meserii) se organizează de către comisia de admitere judeteană/a municipiului Bucureşti, în perioada 15-17 iunie 2009.

(2) Locurile alocate învăţământului liceal şi profesional special sunt anunţate în broşura de admitere, într-o listă separată, care va purta menţiunea că aceste locuri nu participă la repartizarea computerizată. Vor fi precizate în broşură locul şi data în care se va face repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special, precum şi condiţiile specifice de înscriere (documente care să dovedească tipul si gradul de deficientă etc).

(3)  Repartizarea pe locurile din unităţile de învăţământ special se face în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere sau de absolvire, după caz, şi în funcţie de opţiuni.

(4) Candidaţii cu cerinţe educative speciale care au susţinut tezele cu subiect unic pot participa, fără restricţii, la toate etapele admiterii prevăzute de prezenta metodologie.

(5)  Candidaţii cu cerinţe educative speciale care nu au susţinut tezele cu subiect unic sunt repartizaţi numai în şcolile de arte şi meserii. Repartiţia se face, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a gimnaziului, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti în perioada 21-23 iulie 2009. In repartizarea acestor candidaţi se va ţine cont de certificatele de expertiză şi orientare şcolară şi profesională eliberate de comisia pentru protecţia drepturilor copilului.

CAPITOLUL IX

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă

Art. 57. - (1) Inscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data de 13 septembrie 2009 inclusiv se face la un centru special desemnat de inspectoratul şcolar.

(2)  Centrul special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data de 13 septembrie 2009 inclusiv este anunţat prin afişare la sediul inspectoratului şi în toate unităţile de învăţământ gimnazial, până la data de 1 mai 2009. El este, de asemenea, anunţat în broşura cuprinzând informaţiile referitoare la admitere.

(3)  Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 23-25 iulie 2009, la centrul menţionat. Dosarele conţin următoarele acte:

a) cererea de înscriere;

b)  certificatul de naştere şi cartea de identitate (dacă este cazul), în copie legalizată;

c) foaia matricolă pentru clasele a V-a-a VIII-a (cu calculul mediei generale);

d) fişa medicală.

(4)  Calendarul admiterii candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data de 13 septembrie 2009 inclusiv este anunţat de inspectoratul şcolar până la data de 15 iulie 2009 şi este afişat la sediul inspectoratului şcolar şi la centrul menţionat la alin. (1).

(5) Repartizarea candidaţilor menţionaţi la alin. (1) se face în perioada 27-29 iulie 2009, pe locurile anunţate de inspectoratul şcolar în broşura de admitere.

(6) Repartizarea se face în şedinţă publică, în două etape. In prima etapă sunt repartizaţi candidaţii care au promovat testele naţionale/examenul de capacitate, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi a opţiunilor. In a doua etapă sunt repartizaţi candidaţii care nu au promovat testele naţionale sau examenul de capacitate, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a.

CAPITOLUL X

Dispoziţii finale

Art. 58. -Absolvenţii învăţământului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la admiterea în învăţământul liceal ori profesional de stat, conform prevederilor prezentei metodologii. Participarea lor la admitere nu este condiţionată de achitarea unei taxe.

Art. 59. - (1) Broşura menţionată la art. 28 va cuprinde, într-un capitol separat, informaţiile corespunzătoare despre liceele şi şcolile de arte şi meserii particulare, autorizate sau acreditate, care organizează admitere în clasa a IX-a.

(2)  Nu se vor aloca coduri pentru unităţile de învăţământ particulare menţionate la alin. (1), iar locurile respective nu vor participa la repartizarea computerizată.

(3) Admiterea în unităţile de învăţământ particulare, autorizate sau acreditate, se face în conformitate cu metodologia stabilită de fiecare şcoală, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 60. - (1) Elevii care au rămas cu situaţia neîncheiată la sfârşitul semestrului al doilea îşi vor încheia situaţia în perioada 25-30 august 2009 şi vor fi repartizaţi în clasa a IX-a de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti în perioada 1-10 septembrie 2009, conform prevederilor art. 54.

(2) In cazul în care un elev aflat în situaţia menţionată la alin. (1) nu a participat la una dintre tezele cu subiect unic susţinute la o disciplină într-un semestru, în calculul mediei generale la tezele cu subiect unic, nota care lipseşte se va înlocui cu nota obţinută la examenul pentru încheierea situaţiei la disciplina respectivă pe semestrul în cauză.

(3) In cazul în care un elev aflat în situaţia menţionată la alin. (1) nu a participat la niciuna dintre tezele cu subiect unic susţinute la o disciplină, în calculul mediei generale la tezele cu subiect unic va intra, pentru disciplina respectivă, nota obţinută la examenul anual pentru încheierea situaţiei. Media la tezele cu subiect unic se va calcula ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele existente.

Art. 61. - Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în licee sau în şcoli de arte şi meserii se pedepseşte conform legii şi atrage eliminarea din admitere a candidatului respectiv. In cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin fraudă.

Art. 62. - Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fişe de înscriere pentru acelaşi elev, decât este prevăzut în prezenta metodologie, de transcrierea eronată a datelor personale ori a notelor sau de nerespectarea altor prevederi ale prezentei metodologii vor fi sancţionate disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz.

Art. 63. - Comisia Naţională de Admitere poate decide, în situaţii justificate, să afişeze în avans sau mai târziu, faţă de calendarul admiterii aprobat prin prezentul ordin, listele cuprinzând repartizarea computerizată a absolvenţilor de clasa aVIII-a.

Art. 64. - Modul de plată a personalului care face parte din comisiile organizate pentru admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2009-2010 se reglementează prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării si tineretului.

ANEXA Nr. II

CALENDARUL

admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2009-2010

Data-limită/ Perioada

Evenimentul

Pregătirea admiterii

31 ianuarie 2009

Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii

1 martie 2009

Anunţarea de către inspectoratele şcolare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă

Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

1 mai 2009

Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică şi pentru şcoala de arte şi meserii

Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional, pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a

Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere

5 mai 2009

Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere

Transmiterea de către inspectorate în şcolile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de instruire a elevilor de clasa a VIII-a şi a părinţilor acestora

15 mai 2009

Transmiterea la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită

6 mai-5 iunie 2009

Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare

16 iunie 2009

Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ

15 iunie 2009

Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu mediile la tezele cu subiect unic, mediile de admitere, notele obţinute în cadrul tezelor cu subiect unic la disciplinele limba şi literatura română, matematică, istorie sau geografie şi limba şi literatura maternă (după caz)

Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere

Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi

17 iunie 2009

Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor clasei a VIII-a

Data-limită/ Perioada

Evenimentul

Probele de aptitudini

10 iunie 2009

Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini

12-15 iunie 2009

Inscrierea pentru probele de aptitudini

16-18 iunie 2009

Desfăşurarea probelor de aptitudini

19 iunie 2009

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini

Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru

20 iunie 2009

Afişarea rezultatelor finale în urma contestaţiilor la probele de aptitudini

Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană a listei candidaţilor declaraţi admişi la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini

Validarea listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă

22 iunie 2009

Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini

Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

10 iunie 2009

Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

12-15 iunie 2009

Inscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

16-18 iunie 2009

Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

19 iunie 2009

Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru

20 iunie 2009

Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

22 iunie 2009

Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă

23 iunie 2009

Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite

25 iunie 2009

Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special

15 mai 2009

Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi

16 iunie 2009

Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi

18-20 iunie 2009

Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi

15-17 iunie 2009

Inscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special

Prima etapă de admitere în învăţământul liceal şi profesional de stat, pentru candidaţii care nu împlinesc vârsta de 18 ani până la data de 13 septembrie 2009 inclusiv

18-25 iunie 2009

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a

Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea

Data-limită/ Perioada

Evenimentul

18-26 iunie 2009

Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere

19-27 iunie 2009

Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator

29 iunie 2009

Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată

Predarea, de către comisia din centrul de înscriere, a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti

30 iunie 2009

Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere

1 iulie 2009

Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la Comisia Naţională de Admitere

2 iulie 2009

Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor

3 iulie 2009

Repartizarea computerizată în învăţământul liceal şi profesional de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc vârsta de 18 ani până la data de 13 septembrie 2009 inclusiv

4 iulie 2009

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal şi profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

6 iulie 2009

Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal şi profesional a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal şi profesional de stat, pentru candidaţii care nu împlinesc vârsta de 18 ani până la data de 13 septembrie 2009 inclusiv

6-10 iulie 2009

Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii

7-11 iulie 2009

Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori

6 iulie 2009

Inscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini ori probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

7-8 iulie 2009

Susţinerea probelor de aptitudini ori a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă

9 iulie 2009

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini ori la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii

10 iulie 2009

Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini

Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă

12 iulie 2009

Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean şi la Centrul Naţional de Admitere

13 iulie 2009

Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii

14 iulie 2009

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă, şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal şi profesional de stat

Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal şi profesional de stat a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă

6-16 iulie 2009

Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

17 iulie 2009

Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal şi profesional de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii

21-23 iulie 2009

Rezolvarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat la primele două repartizări computerizate

Data-limită/ Perioada

Evenimentul

A treia etapă de admitere în învăţământul liceal şi profesional de stat, pentru candidaţii care nu împlinesc vârsta de 18 ani până la data de 13 septembrie 2009 inclusiv

1 august 2009

Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini ori de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

1-5 septembrie 2009

Desfăşurarea probelor de aptitudini ori de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

1-10 septembrie 2009

Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie ori care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare

12 septembrie 2009

Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării

Admiterea în învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă

1 mai 2009

Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc vârsta de 18 ani până la data de 13 septembrie 2009 inclusiv

15 iulie 2009

Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data de 13 septembrie 2009 inclusiv

23-25 iulie 2009

Inscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data de 13 septembrie 2009 inclusiv

27-29 iulie 2009

Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 13 septembrie 2009 inclusiv, pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă

ANEXA Nr. III

PROBELE DE APTITUDINI

pentru admiterea în liceele vocaţionale Profil artistic - arte vizuale, specializările arte plastice şi decorative, arhitectură, arte ambientale şi design

A. Probă de percepţie vizuală

- studiu după natură - desen: natură statică compusă din două sau cel mult trei obiecte, dintre care unul de rotaţie (vase de lut, corpuri geometrice, fructe ori legume, naturale sau mulaje), compusă pe contraste valorice.

- tehnica la alegerea candidatului: creion sau cărbune.

NOTĂ:

Dacă în fundal se foloseşte o draperie, aceasta nu va avea falduri.

Se interzice compunerea naturii statice în exclusivitate din obiecte albe (gips), pe fundal alb.

Criterii de apreciere:

Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină)

Raportul dintre obiecte (proporţii)

Forma, caracterul obiectelor

Redarea spaţiului şi a volumului

Raport valoric

B.  Probă de creativitate

O compoziţie pe o temă dată, executată în culoare sau volum (la alegerea candidatului)

CULOARE: o compoziţie cu personaje şi cu enunţarea unei probleme de culoare - tehnica, culori de apă

VOLUM - compoziţie ronde-bosse, cu personaje - modelaj în lut.

Criterii de apreciere:

a) - unitatea compoziţiei şi încadrarea în subiect;

- rezolvarea problemei de culoare enunţată;

- notă personală, originalitate, creativitate;

b)  raportul dintre elemente, proporţii, mişcare, rezolvarea plastică a volumelor.

NOTĂ:

Pentru clasele de arhitectură proba de creativitate se adaptează specialităţii sau se înlocuieşte cu o probă de memorie vizuală, probă scrisă, în care candidaţii vor descrie în maximum 3 pagini un edificiu arhitectural cunoscut sau un ansamblu arhitectural (de exemplu centrul oraşului). Se recomandă ca lucrarea să conţină şi schiţe de detaliu sau ansamblu, a căror calitate va fi evaluată după criterii plastice.

Criterii de apreciere pentru proba de memorie vizuală:

- cantitatea şi calitatea informaţiilor furnizate;

- numărul detaliilor descrise;

- claritatea exprimării şi puterea de sugestie a textului;

- expresivitatea schiţelor pe care le conţine lucrarea.

NOTĂ:

Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini.

PROBELE DE APTITUDINI

pentru admiterea în liceele vocaţionale

Specializarea muzică

Secţia instrumentală

A. Instrumentele orchestrei simfonice

1. Instrumente cu coarde cu arcuş, coarde ciupite, instrumente de suflat

Proba I

Proba de instrument compusă din:

a) o gamă aleasă prin tragere la sorţi de către candidat, din 4 game pregătite de acesta, conform programei claselor de gimnaziu;

b)  un studiu, pe note, la alegerea comisiei, din 4 studii pregătite de candidat;

c) un studiu la alegerea candidatului, executat fără partitură. Lucrările se prezintă în ordinea aleasă de candidat şi vor fi cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu.

Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a II-a

Recital instrumental:

a)  două părţi dintr-o lucrare/piesă muzicală preclasică, la alegerea candidatului, fără partitură;

b) o lucrare/piesă muzicală, de factură clasică, romantică, românească sau modernă, la alegerea candidatului, executată fără partitură.

Lucrările se prezintă în ordinea aleasă de candidat şi vor fi cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu.

Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a III-a

a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, diferenţiat pentru:

- vioară;

- corzi grave - suflători - percuţie.

b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, diferenţiat pentru:

- vioară;

- corzi grave - suflători - percuţie.

Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

2. Instrumente de percuţie

Proba I

Proba de instrument compusă din:

a) o gamă aleasă prin tragere la sorţi de către candidat, din 4 game pregătite de acesta, conform programei claselor de gimnaziu, interpretată la marimbafon;

b)  un studiu pe note, la alegerea candidatului, cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la toba mică şi timpani;

c)  un studiu pe note ales prin tragere la sorţi de către candidat, din 6 studii pregătite de acesta, cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la unul dintre instrumentele melodice de percuţie indicate de comisie. Studiul va fi interpretat fără partitură.

Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a II-a

Recital instrumental: două lucrări/piese muzicale cu sau fără acompaniament de pian, de factură cultă, din creaţia românească şi universală (se admit şi transcripţii), la alegerea candidatului. Una dintre lucrări este interpretată ia unul dintre instrumentele melodice de percuţie, iar cealaltă este o lucrare pentru mai multe instrumente de percuţie. Cele două lucrări vor fi interpretate fără partitură şi vor fi cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu.

Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a III-a

a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, cu acelaşi grad de dificultate ca la corzi grave şi suflători

b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători.

Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

3. Pian, orgă clasică

Proba I

Proba de instrument compusă din:

a)  un studiu, din 3 studii propuse de candidat, ales prin tragere la sorţi de către acesta, executat fără partitură. Studiul trebuie să fie cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu;

b) o piesă polifonică la două voci, la alegerea candidatului, executată fără partitură.

Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a II-a

Recital instrumental:

a)  o sonată clasică, integrală, la alegerea candidatului, executată fără partitură;

b)  o lucrare muzicală de factură romantică, modernă sau românească, la alegerea candidatului, executată fără partitură.

Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a III-a

a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, cu acelaşi grad de dificultate ca cel de la vioară

b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la vioară. Probele a) şi b) se apreciază cu o notă care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

NOTĂ:

Pentru specializarea orgă clasică, candidaţii pot opta pentru susţinerea probelor I şi a II-a la pian.

B. Instrumente populare - nai, ţambal

Proba I

Recital instrumental:

a) o piesă folclorică autentică, la alegerea candidatului, din zona de provenienţă a acestuia, cu sau fără acompaniament;

b) două piese alese prin tragere la sorţi de către candidat, din 4 piese pregătite de acesta, în mişcări ritmice diferite, din diverse zone ale ţării (horă, sârbă, geampara, brează, doină, brâu), cu sau fără acompaniament;

Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a II-a

a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeaşi dificultate ca acela de la corzi grave şi suflători-percuţie

b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători-percuţie.

Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

C. Instrumente pentru muzica de jazz - muzică uşoară

1. Instrumente cu coarde şi instrumente de suflat

Proba I

Proba de instrument compusă din:

a) o gamă aleasă prin tragere la sorţi de către candidat, din 4 game pregătite de acesta, conform programei claselor de gimnaziu;

b) un studiu, pe note, din 4 studii pregătite de candidat, ales prin tragere la sorţi de către acesta, cel puţin la nivelul programei de instrument a ultimei clase de gimnaziu;

c) improvizaţii la instrument pe o temă dată de comisie.

Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Comisia va stabili tema pe care candidatul va improviza, cu o jumătate de oră înaintea începerii examenului, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist.

Proba a II-a

Proba de instrument compusă din:

a) două părţi dintr-o lucrare/piesă preclasică, la alegerea candidatului, fără partitură, cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu;

b) o lucrare/piesă muzicală, de factură clasică, romantică, românească sau modernă, la alegerea candidatului, executată fără partitură, cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu.

Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a III-a

a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeaşi dificultate cu cel de la corzi grave şi suflători-percuţie

b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători-percuţie.

Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

2. Instrumente de percuţie

Proba I

Proba de instrument compusă din:

a) o gamă aleasă prin tragere la sorţi de către candidat, din 4 game pregătite de acesta, conform programei claselor de gimnaziu, interpretată la marimbafon;

b)  un studiu pe note, la alegerea candidatului, cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la tobă mică şi timpani;

c)  un studiu, pe note, ales prin tragere la sorţi de candidat, din 6 studii pregătite de acesta, cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la unul dintre instrumentele melodice de percuţie indicate de comisie. Studiul va fi executat fără partitură.

Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a II-a

Proba de instrument compusă din:

a) un „solo", la tobe, la alegerea candidatului;

b) patru ritmuri de dans, după cum urmează:

- latino-american;

- ritm în măsură ternară;

- reggae;

- twist sau rock and roll.

Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a III-a

a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeaşi dificultate cu acela de la corzi grave şi suflători

b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători.

Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

3. Pian

Proba I

Proba de instrument compusă din:

a)  un studiu ales prin tragere la sorţi de către candidat, din 3 studii pregătite de acesta, executat fără partitură, cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu;

b) o piesă polifonică la două voci, executată fără partitură, la alegerea candidatului;

c) improvizaţii la instrument pe o temă dată de comisie. Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Comisia va stabili tema pe care candidatul va improviza, cu o jumătate de oră înaintea începerii examenului, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist.

Proba a II-a

Recital instrumental:

a)  o sonată clasică (două părţi), la alegerea candidatului, executată fără partitură;

b) o piesă romantică, modernă sau românească, la alegerea candidatului, executată fără partitură.

Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a III-a

a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeaşi dificultate cu acela de la vioară

b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la vioară Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

Secţia artă vocală interpretativă

Canto clasic

Canto jazz - muzică uşoară

Canto tradiţional românesc

Proba I - probă comună pentru specializările: Canto clasic, Canto jazz - muzică uşoară, Canto tradiţional românesc

Testarea calităţilor vocale prin intonarea, după auz, a unui fragment muzical dat de comisie. Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a II-a - probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 4 (patru) piese

1. Canto clasic

Proba compusă din două piese diferite, cu sau fără acompaniament, din care:

a) o piesă, aleasă de comisie din cele 4 piese pregătite de candidat;

b) o piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior.

Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

2. Canto jazz - muzică uşoară

Proba compusă din două piese diferite, cu sau fără acompaniament, din care:

a) o piesă aleasă de comisie din cele 4 piese pregătite de candidat;

b)  o piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior.

Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

3. Canto tradiţional românesc

Proba compusă din două piese diferite, cu sau fără acompaniament:

a) o piesă aleasă de comisie din cele 4 piese pregătite de candidat; piesele pregătite de candidaţi vor reprezenta stiluri diferite (doină, horă şi sârbă);

b)  o piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior.

Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a III-a - probă comună pentru specializările: Canto clasic, Canto jazz - muzică uşoară, Canto tradiţional românesc:

Proba de aptitudini specifice (auz, ritm, teorie muzicală), după cum urmează:

a) reproducerea de intervale melodice;

b) reproducerea de fragmente ritmice;

c) reproducerea de fragmente melodice;

d)  testarea cunoştinţelor teoretice (note, valori de note, pauze, alteraţii, măsuri).

Pentru promovare, candidaţii trebuie să obţină la fiecare etapă din cadrul probei a III-a minimum nota 5 (cinci).

Probele a)-d) se apreciază cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

Secţia teoretică

Proba I

a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi auz armonic: bicorduri până la octavă, trisonuri majore şi minore în poziţie strânsă, toate stările

b)  Solfegiu la prima vedere de 12-16 măsuri, până la 3 alteraţii constitutive, în măsurile de 2, 3 sau 4 timpi, cu inflexiuni modulatorii la tonalităţi înrudite de gradul I, cu salturi de maximum o octavă perfectă, cu maximum 4 durate de timp, cu elemente ale conflictului metro-ritmic: sincopă, contratimp (conform programei ultimei clase de gimnaziu).

Probele a) şi b) se apreciază cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

Proba a II-a

Dicteu melodic de 12-16 măsuri, până la 3 alteraţii constitutive, în măsurile de 2, 3 sau 4 pătrimi, cu inflexiuni modulatorii la tonalităţi înrudite de gradul I, cu salturi de maximum o octavă perfectă, cu maximum 4 durate de timp, cu elemente ale conflictului metro-ritmic: sincopă, contratimp (conform programei ultimei clase de gimnaziu).

Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a III-a

a) La un instrument studiat anterior de candidat (din categoria instrumentelor orchestrei simfonice sau pian) se prezintă un studiu şi două lucrări/piese muzicale diferite, de factură preclasică, clasică, romantică, românească sau modernă, executate din memorie - cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu, la alegerea candidatului.

b) In cazul în care candidatul nu a studiat un instrument, va prezenta vocal 3 piese din genuri diferite, de factură cultă, din creaţia românească şi universală, cu/fără partitură, cu sau fără acompaniament.

Probele a) şi b) se apreciază cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru fiecare dintre piesele interpretate în cadrul probei.

NOTĂ:

1. Comisiile de examinare şi evaluare, pentru toate specialităţile, sunt compuse din:

-   preşedinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;

- vicepreşedinte (fără drept de notare) - şeful catedrei de specialitate;

- membri (cu drept de notare) - 2 profesori de specialitate sau de specialităţi înrudite şi un profesor de teorie - solfegiu - dicteu.

2.  Subiectele din cadrul probei a III-a, respectiv dicteu melodic, solfegiu la prima vedere, vor fi elaborate de comisia de examinare cu o oră înaintea începerii probei, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist. Comisia de examinare elaborează un număr de bilete egal cu cel puţin jumătate din numărul candidaţilor, conţinând subiecte cu acelaşi grad de dificultate. In ziua examenului fiecare candidat extrage un bilet.

3. Nota finală pentru fiecare probă a examenului se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei, cu drept de notare.

4.  Media finală a testelor de aptitudini este nota obţinută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I, a II-a şi a III-a, respectiv la probele I şi a II-a.

5.  Media minimă de promovare a testelor de aptitudini, calculată în conformitate cu pct. 3 şi 4 din prezenta notă, este 6 (şase).

6. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una dintre probele de aptitudini.

7.   Candidaţii se vor prezenta în concurs cu actul de identitate.

8.  Candidaţii vor prezenta comisiilor partiturile muzicale prezentate în concurs.

9. Pentru instrumentele cu corzi grave, instrumente de suflat, instrumente de percuţie şi instrumente populare, se admit transcripţii după lucrări muzicale de factură cultă.

10.   La sfârşitul fiecărei zile de examen se afişează rezultatele.

11. Candidaţii care nu au fost admişi la secţia instrumentală se pot prezenta la secţia teoretică, în limita numărului de locuri aprobate conform legislaţiei în vigoare.

12.  La probele de aptitudini nu se admit contestaţii, cu excepţia probei de dicteu melodic, pentru toate specializările la care această probă se susţine. Pentru rezolvarea contestaţiilor, preşedintele comisiei va stabili o altă comisie, alcătuită din cadre didactice de specialitatea respectivă. Nota rezultată după contestaţii rămâne definitivă.

PROBELE   DE  APTITUDINI

pentru admiterea în liceul vocaţional

Specializarea coregrafie

I.  Proba de dans clasic, compusă din:

a) o oră de studiu cuprinzând exerciţii la bară, centru, sărituri, pointes - lecţie pregătită din timp;

b)  o variaţie în stil clasic, din variaţiile pregătite la clasă de candidat.

Proba de dans clasic se apreciază de către fiecare evaluator cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b).

II.  Proba pentru testarea aptitudinilor artistice pe elemente de dans românesc

Se foloseşte lista de dansuri din programa ultimei clase de gimnaziu.

Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

NOTĂ:

1. Comisiile de examinare şi evaluare sunt compuse din: - preşedinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;

-  vicepreşedinte (fără drept de notare) - responsabilul catedrei de specialitate;

- membri (cu drept de notare) - 2 profesori de specialitate.

2.  Nota finală pentru fiecare probă a examenului se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei, cu drept de notare.

3.   Media finală a candidatului la probele de aptitudini o constituie media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi a II-a.

4.  Media minimă de promovare a examenului, calculată în conformitate cu pct. 1 şi 2 din prezenta notă, este 6 (şase).

5.  Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una dintre probele de examen.

6.  Candidaţii vor avea asupra lor actul de identitate, ce va fi prezentat comisiei la intrarea în concurs.

7.  La probele de aptitudini nu se admit contestaţii.

PROBELE   DE  APTITUDINI

pentru admiterea în liceul vocaţional

Specializarea arta actorului

Proba de dicţie

Se va cere să se execute:

a)  citirea unui text la prima vedere;

b)  recitarea a două sau 3 strofe dintr-o poezie aleasă de candidat;

c)  povestirea unei fapte din viaţa elevului;

d)  participarea la o conversaţie cu comisia, pe o temă dată de aceasta.

Durata: 10' -15'.

Proba de dicţie se apreciază de fiecare evaluator cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru probele a)-d).

Pentru promovare, candidaţii trebuie să obţină la fiecare etapă din cadrul probei de dicţie minimum nota 5 (cinci).

Proba de muzică

Verificarea auzului muzical, simţului ritmic, memoriei muzicale, calităţilor vocale şi cunoştinţelor elementare de scris-citit muzical, după cum urmează:

a)  intonarea a două sau 3 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat;

b)  reproducerea de fragmente ritmico-melodice;

c)  citirea notelor pe portativ;

d)  reproducerea de intervale şi formule ritmice;

e)  executarea ritmică a unui exerciţiu cuprinzând valorile de note şi pauze învăţate de doimi, pătrimi, optimi, cu tactarea măsurilor de 2, 3 şi 4 timpi.

Durata: 10'- 15'.

Proba de muzică se apreciază de fiecare evaluator cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru probele a)-e).

Pentru promovare, candidaţii trebuie să obţină la fiecare etapă din cadrul probei de muzică minimum nota 5 (cinci).

NOTA:

1. Comisiile de examinare şi evaluare sunt compuse din:

-   preşedinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;

- vicepreşedinte (fără drept de notare) - şeful catedrei de specialitate;

- membri (cu drept de notare) - 2 profesori de specialitate sau de specialităţi înrudite şi un profesor de teorie - solfegiu - dicteu.

2. Textele la prima vedere, temele de conversaţie ale candidatului cu comisia de examinare, precum şi stabilirea subiectelor de la proba de muzică lit. b)-e) vor fi elaborate de comisia de examinare cu o oră înaintea începerii probelor, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist. Comisia de examinare elaborează un număr de bilete egal cu cel puţin jumătate din numărul candidaţilor, conţinând subiecte cu acelaşi grad de dificultate. In ziua examenului fiecare candidat extrage un bilet.

3. Nota finală a candidatului pentru fiecare probă a examenului se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru cu drept de notare.

4.  Media finală a candidatului la probele de aptitudini o constituie media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi a II-a.

5.  Media minimă de promovare a probelor de aptitudini, calculată conform pct. 3 şi 4 din prezenta notă, este 6 (şase).

6.  Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una dintre probele de examen.

7.  Candidaţii vor avea asupra lor actul de identitate, ce va fi prezentat comisiei la intrarea în concurs.

8.  La probele de aptitudini nu se admit contestaţii.

PROBELE DE APTITUDINI

pentru admiterea în liceele vocaţionale, profil pedagogic

Specializările: bibliotecar-documentarist, instructor animator, instructor pentru activităţi extrascolare, pedagog şcolar

1. Proba de aptitudini muzicale şi coordonare motrică

In cadrul probei se verifică:

- auzul muzical;

- simţul ritmic;

- memoria muzicală;

- calităţile vocale;

- condiţiile generale fizico-estetice şi de mişcare.

Verificarea se face prin 1-2 dintre următoarele forme:

- intonarea a 1-2 cântece prezentate de candidat;

-  reproducerea unor fragmente ritmico-melodice după modele date de comisie;

-   realizarea   unor   exerciţii   de   mişcare   la   comanda profesorului.

Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de muzică şi un profesor de educaţie fizică.

2. Proba de investigare a capacităţii de a comunica şi a dicţiei

In cadrul probei se verifică:

- capacitatea de a comunica;

-   pronunţia cuvintelor, în general, şi a cuvintelor cu aglomerări de consoane, în special;

- capacitatea de a aduce argumente în susţinerea unor idei;

- valenţele artistice privind interpretarea unui text.

Verificarea se face prin 1-2 dintre următoarele forme:

-  recitarea  a  1-2 strofe dintr-o  poezie  la alegerea candidaţilor;

- citirea unui text dialogat;

- interviu pe o temă la alegerea candidatului.

Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de pedagogie şi un profesor de limba şi literatura română.

NOTĂ:

1. Fiecare probă se apreciază cu „admis" sau „respins".

2. Un candidat care a fost declarat „respins" la una dintre probe va fi declarat „respins" la probele de aptitudini.

3.  Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini.

PROBELE DE APTITUDINI

pentru admiterea în liceele vocaţionale, profil teologic

Seminarii teologice liceale ortodoxe, seminarii monahale şi şcoli de cântăreţi bisericeşti

La seminariile teologice, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu care au promovat testele naţionale sau care au obţinut certificat de capacitate, care au media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a minimum 7,00 şi media la purtare minimum 9,00.

La seminariile monahale se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu care au promovat testele naţionale sau care au obţinut certificat de capacitate ori certificat de echivalare a examenului de capacitate, cu vârsta de până la 35 de ani.

La şcolile de cântăreţi bisericeşti se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu care au promovat sau nu testele naţionale, respectiv examenul de capacitate.

Inscrierile se fac la unităţile şcolare respective. Dosarul de înscriere va cuprinde:

1.  certificat de botez (ortodox) - copie legalizată;

2. fişa medicală (original);

3.  fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial;

4.  recomandarea Consiliului parohial;

5.  binecuvântarea Chiriarhului locului.

Vizita medicală este obligatorie şi eliminatorie.

Atât la seminariile teologice ortodoxe, cât şi la şcolile de cântăreţi bisericeşti se organizează probe de aptitudini, care constau din probe orale şi probe scrise.

Probe orale:

a) verificarea dicţiei prin:

-   rostirea uneia dintre rugăciunile: Impărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă;

b) verificarea aptitudinilor muzicale prin:

-  intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericeşti: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Invierii; Tatăl nostru; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvântat; Binecuvântat eşti Hristoase Dumnezeul nostru; Colinde cu conţinut religios;

-  intonarea unui cântec patriotic („Deşteaptă-te române"; „Limba noastră" -Al. Cristea; „Ţara Mea" - D. G. Chiriac; „Imnul eroilor" - I. Brătianu; „Pui de lei" - I. Brătianu);

- verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei Do major, a arpegiului şi a unor sunete din gamă;

- verificarea simţului ritmic.

Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice.

Probele orale vor fi apreciate cu calificativul „admis"/ „respins".

Probe scrise

Lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie.

Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programa şcolară de Religie, clasele a VN-a - a VIII-a. Lucrarea scrisă se apreciază cu note de la 1 la 10.

Probele de aptitudini pentru seminariile teologice ortodoxe, specializarea patrimoniu, sunt următoarele:

a)  proba scrisă de verificare a cunoştinţelor religioase, evaluată cu notă;

b)  proba practică pentru testarea aptitudinilor la studiul formelor, desen după natură, evaluată cu notă;

c) proba practică pentru testarea aptitudinilor la studiul culorii şi compoziţie plastică, evaluată cu notă.

Conţinuturile pentru cele două probe practice de verificare a aptitudinilor artistice sunt cele din programa şcolară de educaţie plastică pentru gimnaziu, iar conţinuturile pentru proba scrisă la Religie vor fi aceleaşi ca şi cele pentru profilul teologic.

NOTĂ:

1. Conducerea seminarului propune componenţa comisiei de examen, care este aprobată de inspectoratul şcolar.

2.  Până la sfârşitul timpului de elaborare a fiecărei lucrări scrise, comisia afişează baremul de corectare.

3.  Probele scrise şi cele practice sunt evaluate cu note. Nota minimă de admitere la fiecare probă este 6,00. Candidaţii care la proba orală obţin calificativul „respins" nu mai susţin proba scrisă.

Nota pentru probele de aptitudini, la specializarea patrimoniu, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele la cele trei probe de mai sus.

4.  La probele orale şi practice nu se admit contestaţii. La proba scrisă se admit contestaţii.

5.  Media finală de admitere se calculează astfel :

(3 MA + Apt.):4 = MFA,  unde:

MA - media de admitere, obţinută conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat;

Apt. - nota la proba scrisă (pentru specializarea teologie), respectiv media probelor de aptitudini, obţinută ca medie aritmetică a notelor la probele practice şi la proba scrisă (pentru specializarea patrimoniu);

MFA - media finală de admitere.

6.  Media finală minimă de admitere este 6,00. La medii egale, departajarea candidaţilor se va face după media obţinută la testele naţionale. Dacă egalitatea persistă, departajarea se va face după nota obţinută la lucrarea scrisă din cadrul probelor de aptitudini.

7. Candidaţilor respinşi la probele de aptitudini li se înapoiază dosarele si vor fi îndrumaţi să se înscrie la alte licee.

LICEE TEOLOGICE

Liceele teologice catolice, greco-catolice, reformate, unitariene, penticostale şi adventiste, cuprinse în filiera vocaţională, au următoarele criterii de admitere în clasa a IX-a:

a)  Se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu care au promovat testele naţionale, respectiv examenul de capacitate, având media minimum 9 la purtare.

b)  Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

- fişă-tip de înscriere;

- certificat de naştere, în original şi o copie xerox;

- fişa medicală (original);

- declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de regulamentul de ordine interioară al liceului şi că sunt de acord să-i respecte.

c)  Probele de aptitudini sunt următoarele:

-    un interviu sau colocviu, evaluat cu calificativul „admis"/„respins";

- o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor religioase, cu durata de două ore, evaluată cu note de la 1 la 10.

d)  Conducerea liceului va stabili componenţa comisiei de examinare.

e)  Subiectul pentru proba scrisă la religie se elaborează din programa şcolară de religie, clasele a VII-a - a VIII-a.

f)  Media finală de admitere se calculează astfel :

(3 MA + Apt.):4 = MFA, unde:

MA - media de admitere, obţinută conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat;

Apt. - nota la proba scrisă de verificare a cunoştinţelor religioase;

MFA - media finală de admitere.

g) Media finală minimă de admitere este 6,00. La medii egale, departajarea candidaţilor se va face după media obţinută la testele naţionale. Dacă egalitatea persistă, departajarea se va face după nota obţinută la lucrarea scrisă din cadrul probelor de aptitudini.

h) Candidaţilor respinşi la probele de aptitudini li se înapoiază dosarele şi vor fi îndrumaţi să se înscrie la alte licee.

NOTĂ:

1.  Liceele baptiste şi musulmane susţin în cadrul probelor de aptitudini un interviu, evaluat cu calificativul „admis"/„respins". Admiterea candidaţilor la aceste licee se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform metodologiei generale.

2.  Tematica pentru probele de aptitudini şi bibliografia vor fi afişate de fiecare unitate şcolară până la data de 20 ianuarie a anului şcolar în cursul căruia se susţine admiterea.

PROFIL MILITAR

Colegii militare liceale ale Ministerului Apărării

Ministerul Apărării organizează clase de liceu, în filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.

I.  Recrutarea candidaţilor

Tinerii care doresc să urmeze cursurile colegiilor militare liceale se adresează, pentru informare şi întocmirea dosarelor de candidat, birourilor/oficiilor informare-recrutare judeţene/de sector al municipiului Bucureşti, pe tot parcursul anului şcolar.

II. Selecţia candidaţilor

Activitatea de selecţie se organizează şi se desfăşoară în centrele zonale de selecţie şi orientare ale Ministerului Apărării, din localităţile Alba Iulia, Breaza şi Câmpulung Moldovenesc şi constă în:

a) testarea aptitudinilor fizice;

b) testare psihologică;

c)  interviu de evaluare şi orientare.

Fiecare probă de selecţie are caracter eliminatoriu şi se apreciază cu calificativul „admis" sau „respins", pe baza baremelor şi standardelor stabilite de Ministerul Apărării.

III. Inscrierea în colegiile militare liceale

La înscrierea în colegiile militare liceale participă candidaţii care au fost declaraţi „admis" la selecţia organizată în centrele zonale de selecţie şi orientare.

In perioada prevăzută în calendarul admiterii pentru probele de aptitudini, candidaţii susţin o probă eliminatorie, sub forma unui test de tip „grilă" de verificare a cunoştinţelor, la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică, cu durata de 3 ore, conform programelor în vigoare pentru clasele a V-a - a VIII-a.

Candidaţii care au obţinut mai puţin de nota 7,00 la testul de tip „grilă" sunt declaraţi „respins". Aceşti candidaţi participă la admiterea computerizată.

Candidaţii care au obţinut la testul de tip „grilă" cel puţin nota 7,00 sunt declaraţi „admis" la proba eliminatorie şi sunt clasificaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform metodologiei aprobate prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. Vor fi repartizaţi la colegiul militar acei candidaţi care se încadrează în numărul de locuri aprobate pentru colegiul militar liceal respectiv.

Candidaţii care au obţinut la testul de tip „grilă" cel puţin nota 7,00, dar nu au putut fi repartizaţi la colegiul militar, din lipsă de locuri, participă la repartizarea computerizată.

LICEUL WALDORF

Specializarea filologie

Proba I. Limba şi literatura română

Se evaluează de o comisie formată din două cadre didactice de specialitate şi constă într-un interviu, In cadrul probei se verifică următoarele:

- capacitatea de exprimare liberă;

- diversitatea vocabularului;

- capacitatea de argumentare;

- receptivitatea faţă de temă şi partenerul de discuţie.

Durata: 10-15 minute pentru un candidat.

Proba II. La alegerea candidatului, una dintre probele:

a) artă plastică

Se verifică următoarele:

- compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);

- rezolvarea problemei de culoare şi compoziţie;

- compoziţie (modelaj);

- folosirea elementelor de limbaj specifice;

- notă personală, originalitate.

Durata: 2 ore

b) muzică

Se verifică următoarele:

- calităţi vocale - intonarea unui cântec la alegere;

-  simţul ritmic - reproducerea de fragmente ritmico-melodice;

- cunoştinţe elementare de scris-citit muzical;

- interpretarea unei melodii instrumentale (facultativ)

Durata: 10-15 minute pentru un candidat

c) artă dramatică

Se verifică următoarele:

- dicţie, expresivitate în citirea unui text la prima vedere;

-   intonaţie în  recitarea a două strofe dintr-o poezie cunoscută;

- memorie şi creativitate în povestirea unei fapte din viaţa elevului.

Durata: 10-15 minute pentru un candidat.

PROBELE DE APTITUDINI SPORTIVE

pentru admiterea în liceele vocaţionale (clasele cu program sportiv); profil sportiv

Admiterea elevilor în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, este condiţionată de:

- existenţa avizului medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive - condiţie eliminatorie;

- susţinerea şi promovarea probelor de aptitudini sportive. La susţinerea probelor de aptitudini sportive, elevii sunt admişi numai în echipament corespunzător.

Comisia de examinare şi evaluare pentru probele de aptitudini sportive este compusă din:

-   preşedinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;

- vicepreşedinte (fără drept de notare) - şeful catedrei de specialitate;

- membri (cu drept de notare) - 2 profesori de specialitate sau de specialităţi înrudite.

Aprecierea probelor se face cu note de la 10 la 1, nota minimă de admitere pentru fiecare dintre probele de aptitudini sportive este 6  (şase).  Elevului  care  nu  obţine  nota de promovare la o probă de aptitudini i se comunică imediat acest lucru. Acesta nu mai este primit la următoarele probe de aptitudini sportive.

Media generală la proba practică, pe disciplină sportivă, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate la fiecare probă în parte. Media generală minimă de admitere este 7 (şapte).

Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini sportive.

NOTĂ:

La disciplinele sportive care nu se regăsesc în această anexă, probele şi normele de evaluare vor fi elaborate de inspectorul şcolar de educaţie fizică împreună cu cadre didactice de specialitate. Acestea vor fi transmise la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Direcţia generală management învăţământ preuniversitar, inspectorului de specialitate, cel mai târziu până la sfârşitul lunii martie 2006, şi vor putea fi aplicate numai după ce au fost avizate de acesta.

ATLETISM

PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

TRIATLON „A" SAU „B" - LA ALEGERE:

Nr. crt.

Probe şi norme

Valoarea notelor acordate

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Nota 10

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

1.

Triatlon „A" (puncte)

140

150

150

160

160

170

170

180

180

190

190

200

200

210

210

220

220

230

230

240

2.

Triatlon „B" (puncte)

130

140

140

150

150

160

160

170

170

180

180

190

190

200

200

210

210

220

220

230

NOTA:

Triatlonul „A": 60 m.p. cu start de sus; săritură în lungime cu elan; 800 m.p.

Triatlonul „B": 60 m.p. cu start de jos; săritură în lungime cu elan; aruncarea mingii de oină la distanţă

Transformarea performanţelor în puncte se face după tabela de tetratlon în vigoare.

PROBE SPECIFICE

O PROBĂ LA ALEGERE DIN CELE PREVĂZUTE ÎN TABEL

Nr. crt.

Probe şi norme

Valoarea notelor acordate

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Nota 10

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

1.

100 m.p. (sec.)

13,7

12,7

13,6

12,6

13,5

12,5

13,4

12,4

13,3

12,3

13,2

12,2

13,1

12,1

13,0

12,0

12,9

11,9

12,8

11,8

2.

200 m.p. (sec.)

27,9

27,0

27,8

26,8

27,7

26,6

27,6

26,4

27,5

26,2

27,4

26,0

27,3

25,8

27,2

25,6

27,1

25,4

27,0

25,1

3.

800 m.p. (min.)

2,29

2,19

2,28

2,18

2,27

2,17

2,26

2,16

2,25

2,15

2,24

2,14

2,23

2,13

2,22

2,12

2,21

2,11

2,20

2,10

4.

2.000 m. F/3.000 m B (min.)

6,58

10,35

6,56

10,30

6,54

10,25

6,52

10,20

6,50

10,15

6,48

10,10

6,46

10,05

6,44

10,00

6,42

9,55

6,40

9,50

5.

80 m.g. F/90 m.g. B (sec.)

13,9

15,6

13,8

15,5

13,7

15,4

13,6

15,3

13,5

15,2

13,4

15,1

13,3

15,0

13,2

14,9

13,1

14,7

13,0

14,5

6.

200 m.g. (sec.)

36,5

32,4

36,0

32,2

35,5

32,0

35,0

31,8

34,5

31,6

34,0

31,4

33,5

31,2

33,0

31,0

32,5

30,8

32,0

30,6

7.

1.500 m. obst. (min.)

-

4,00

-

3,55

-

3,50

-

3,45

-

3,40

-

3,35

-

3,30

-

3,25

-

3,20

-

3,15

8.

Marş 3 km F/5 km B (min.)

13,35

31,40

13,30

31,30

13,25

31,20

13,20

31,10

13,00

31,00

12,40

30,50

12,20

30,40

12,00

30,30

11,50

30,00

11,30

29,00

9.

S. înălţime (m)

1,37

1,47

1,39

1,49

1,41

1,51

1,43

1,53

1,45

1,55

1,47

1,57

1,49

1,59

1,51

1,61

1,53

1,63

1,55

1,65

10.

S. lungime (m)

4,65

4,85

4,70

4,90

4,75

4,95

4,80

5,00

4,85

5,10

4,90

5,20

4,95

5,30

5,00

5,40

5,05

5,50

5,10

5,60

11.

S. prăjina (m)

1,80

2,15

1,85

2,20

1,90

2,25

1,95

2,30

2,00

2,40

2,05

2,50

2,10

2,60

2,15

2,70

2,20

2,80

2,25

2,90

12.

Ar. greutate (m)

8,00

9,20

8,10

9,40

8,20

9,60

8,30

9,80

8,40

10,00

8,60

10,20

8,80

10,30

9,00

10,50

9,50

10,70

10,00

10,90

13.

Ar. disc (m)

17

21

18

22

19

23

20

24

21

25

22

27

23

29

24

31

25

33

26

35

14.

Ar. suliţă (m)

19

27

20

28

21

29

22

30

23

32

24

34

25

36

26

38

27

40

28

42

15.

Ar. ciocan (m)

16

21

17

22

18

23

19

24

19,5

25

20

26

20,5

27

21

28

21,5

29

22

30

BADMINTON

A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

Nr. crt.

Probe şi norme

Valoarea notelor acordate

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Nota 10

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

1.

Alergare de viteză pe 30 m cu start de sus (sec.)

5,11

5,9

5,10

5,8

5,9

5,7

5,8

5,6

5,7

5,5

5,6

5,4

5,5

5,3

5,4

5,2

5,3

5,1

5,2

5,0

2.

Quadrasalt de pe loc (m)

8,10

9,10

8,20

9,20

8,30

9,30

8,40

9,40

8,50

9,50

8,60

9,60

8,70

9,70

8,80

9,80

8,90

9,90

9,00

10,00

3.

Aruncarea mingii de oină la distanţă de pe loc (m)

24

27

25

29

26

31

27

33

28

35

29

37

30

39

31

41

33

43

35

45

B. PROBE SPECIFICE

Structură tehnico-tactică:

Serviciu din stânga - clear în lung de linie - drop stop în lung de linie - lob pe diagonală - clear în lung de linie

Joc de simplu.

Se apreciază corectitudinea şi eficienţa execuţiilor.

C. CERINTE MORFOLOGICE : tip longilin, anvergura braţelor peste medie (6-8 cm peste valoarea taliei)

BASCHET A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

Nr. crt.

Probe şi norme

Valoarea notelor acordate

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Nota 10

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

1.

Săritura în lungime de pe loc (cm)

180

186

183

188

185

190

188

192

190

195

193

200

195

205

198

210

200

215

205

220

2.

Detentă de pe loc (cm)

27

30

29

32

31

34

33

36

35

38

37

40

39

42

41

44

43

46

45

48

3.

Alergare de viteză 30 m cu start de sus (sec.)

5,6

5,3

5,5

5,2

5,4

5,1

5,3

5,0

5,2

4,9

5,1

4,8

5,0

4,7

4,9

4,6

4,8

4,5

4,7

4,4

B. PROBE SPECIFICE

Nr. crt.

Probe şi norme

Valoarea notelor acordate

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Nota 10

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

1.

Complex tehnic* (sec.)

29

27

28

26

27

25

26

24

25

23

24

22

23

21

22

20

21

19

20

18

2.

Joc bilateral - două reprize de 10 min.

Se apreciază corectitudinea şi eficienţa execuţiilor.

* Micul maraton, după care executantul porneşte în dribling printre 3 jaloane situate în zig-zag - primul lateral pe semicercul de 6,25 m, în dreptul liniei de aruncări libere, al doilea în punctul de la centrul terenului, iar cel de-al treilea simetric cu primul, în cealaltă jumătate de teren. După ultimul jalon aruncă la coş din dribling, recuperează mingea, porneşte în dribling în sens invers, ocolind primul jalon, după care se îndreaptă spre coş, efectuând o aruncare din săritură de la linia de aruncări libere.

C. CERINTE MORFOLOGICE : talia minimă - băieţi 175 cm si fete 170 cm.

BASEBAL

A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

Nr. crt.

Probe şi norme

Valoarea notelor acordate

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Nota 10

1.

Alergare de viteză 50 m cu start de sus (sec.)

8,3

8,2

8,1

8,0

7,9

7,8

7,7

7,6

7,5

7,4

2.

Săritura în lungime de pe loc (cm)

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

3.

Alergare de rezistenţă 1.000 m (min.)

4,15

4,10

4,05

4,00

3,55

3,50

3,45

3,40

3,35

3,30

B. PROBE SPECIFICE

Nr. crt.

Probe şi norme

Valoarea notelor acordate

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Nota 10

1.

Naveta specifică* (sec.)

15,56

15,4

15,3

15,2

15,1

15,0

14,9

14,7

14,5

14,3

2.

Prinderea mingii şi pasă în baza 1,10 execuţii (nr. reuşite)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.

Atacul (bătaia mingii), 10 execuţii (nr. reuşite)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.

Joc bilateral în condiţii regulamentare

Se apreciază corectitudinea şi eficienţa execuţiilor.

* Naveta specifică - pe distanţa de 20 m se trasează 5 linii paralele la distanţa de 5 m una faţă de cealaltă. Elevul aleargă de la linia de start la linia de la 10 m, după care se întoarce la linia de la 5 m, continuă alergarea până la linia de la 15 m, se întoarce la linia de la 10 m, după care aleargă la linia de la 20 m şi revine la linia de start. La fiecare schimbare de direcţie elevul trebuie să atingă cu piciorul linia respectivă.

C. CERINTE MORFOLOGICE: tip robust, segmente lungi.

BIATLON

A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

Nr. crt.

Probe şi norme

Valoarea notelor acordate

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Nota 10

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

1.

Flotări din sprijin pe braţe la paralele (nr. execuţii)

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

2.

Alergare de rezistenţă 1.000 m fete şi 3.000 m băieţi (min.)

4,50

12,00

4,45

11,55

4,40

11,50

4,35

11,45

4,30

11,40

4,25

11,35

4,20

11,30

4,15

11,25

4,10

11,20

4,05

11,15

B. PROBE SPECIFICE

Nr. crt.

Probe şi norme

Valoarea notelor acordate

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Nota 10

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

1.

Tragere din culcat cu puşcă aer comprimat de la 10 m, 10 cartuşe (nr. reuşite)

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

2.

Tragere din culcat cu puşcă aer comprimat de la 10 m, 10 cartuşe (nr. reuşite)

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

3.

Deplasare  pe  schiuri  cu role prin pas simultan şi alternativ,     pe distanţe stabilite de comisie

Se apreciază corectitudinea şi eficienţa execuţiilor.

C. CERINTE MORFOLOGICE: talie înaltă, greutatea optimă - talia în cm -110.

CANOTAJ

A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

Nr. crt.

Probe şi norme

Valoarea notelor acordate

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Nota 10

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

1.

Tracţiuni din atârnat la bară (nr. repetări)

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

12

16

2.

Alergare de rezistenţă 2.000 m (min.)

10,45

9,35

10,40

9,30

10,35

9,25

10,30

9,20

10,25

9,15

10,20

9,10

10,15

9,05

10,10

9,00

10,05

8,55

10,00

8,50

B. PROBE SPECIFICE

Nr. crt.

Probe şi norme

Valoarea notelor acordate

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Nota 10

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

1.

Ramat orizontal cu 15 kg (nr. execuţii în 1min.)

22

32

24

34

26

36

28

38

30

40

32

42

34

44

36

46

38

48

40

50

NOTA: Toţi candidaţii susţin o probă eliminatorie de înot (procedeu la alegere), parcurgând distanţa de 50 m, fără cronometrare.

C. CERINTE MORFOLOGICE: talie minimă - 180 cm băieţi şi 170 cm fete, anvergura minimă - talia + 2 cm.

FOTBAL

A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

Nr. crt.

Probe şi norme

Valoarea notelor acordate

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Nota 10

1.

Alergare de viteză 50 m cu start de sus (sec.)

8,0

7,9

7,8

7,7

7,6

7,5

7,4

7,3

7,2

7,1

2.

Alergare de rezistenţă 2.000 m (min.)

8,15

8,10

8,05

8,00

7,55

7,50

7,45

7,40

7,35

7,30

3.

Forţa musculaturii abdominale (nr. repetări în 30 sec.)

17

18

19

20

22

24

26

28

29

30

B. PROBE SPECIFICE

Nr. crt.

Probe şi norme

Valoarea notelor acordate

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Nota 10

1.

Tras la poartă de la 16 m, minge statică - 10 execuţii (nr. reuşite)*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.

Dribling printre 5 jaloane (sec.)**

12,8

12,6

12,4

12,2

12,0

11,8

11,6

11,4

11,2

11,0

3.

Controlul balonului timp de 1 min.(nr. execuţii)***

10

15

20

25

30

40

50

60

70

80

4.

Joc bilateral pe teren normal sau redus - două reprize de 15 min.

Se apreciază corectitudinea şi eficienţa execuţiilor.

* Mingea trebuie să treacă printre barele porţii regulamentare fără să atingă solul.

** Jaloanele sunt situate la 3 m unul faţă de celălalt. Elevul şi mingea se află la distanţa de 1 metru faţă de primul jalon. Traseul se parcurge dus-întors.

*** Controlul balonului prin lovituri succesive, fără ca acesta să atingă solul (cu orice segment al corpului permis de regulament). Se acordă două încercări, notându-se cea mai bună.

C. CERINTE MORFOLOGICE: talie minimală - 172 cm.

GIMNASTICĂ  ARTISTICĂ  SPORTIVĂ

A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

Nr. crt.

Probe şi norme

Valoarea notelor acordate

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Nota 10

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

1.

Tracţiuni din atârnat la bara fixă (nr. execuţii)

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

15

18

Nr. crt.

Probe şi norme

Valoarea notelor acordate

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Nota 10

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

2.

Ridicarea picioarelor întinse din atârnat la scara fixă până la punctul de apucare (nr. execuţii)

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

3.

Săritură în lungime de pe loc (cm)

170

175

173

180

175

185

178

190

180

195

183

200

185

205

190

210

195

215

200

220

B. PROBE SPECIFICE

Exerciţiu liber ales la două aparate diferite, la alegere, conţinând elemente specifice de minimum categoria a II-a de clasificare sportivă. Evaluarea se face după codul de punctaj al Federaţiei Române de Gimnastică Artistică Sportivă, acordându-se prin rotunjire note întregi.

C. CERINTE MORFOLOGICE: dezvoltare fizică armonioasă, raport talie - greutate în limitele formulei G = T -105 cm.

GIMNASTICĂ   RITMICĂ  SPORTIVĂ

A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

Nr. crt.

Probe şi norme

Valoarea notelor acordate

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Nota 10

1.

Balansul piciorului activ peste orizontală şi menţinerea lui la nivel maxim (sec.)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

B. PROBE SPECIFICE

Nr. crt.

Probe şi norme

Valoarea notelor acordate

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Nota 10

1.

a) Structură specifică* (nr. linii drepte timp de 2 min.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

b) Structură specifică*

(nr. diagonale timp de 2 min.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.

Exerciţiu liber ales la două probe de concurs diferite, la alegere, cu elemente de conţinut specifice minimum categoriei a II-a de clasificare sportivă

* Structură specifică: Se marchează 10 m pentru deplasare în linie dreaptă şi 15 m pentru deplasare pe diagonală. Se foloseşte coarda. Deplasare cu coarda mânuită prin înainte, prin săltări de pe un picior pe celălalt pe distanţa de 10 m, întoarcere fără oprire pe diagonală şi mânuirea corzii din articulaţia pumnului, cotului şi a umerilor. Se notează numărul de linii drepte şi numărul de diagonale efectuate timp de 2 minute.

NOTA: Evaluarea se face conform regulamentului Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică Sportivă, acordându-se, prin rotunjire, note întregi.

C. CERINTE MORFOLOGICE : tip constituţional longilin, segmente lungi, expresivitate corporală şi greutate în limitele formulei:  G = T-105.

HALTERE

A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

Nr. crt.

Probe şi norme

Valoarea notelor acordate

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Nota 10

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

1.

Flotări (nr. execuţii)

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

2.

Extensii ale trunchiului din culcat facial pe lada de gimnastică, palmele la ceafă, trunchiul în afara lăzii (nr. execuţii)

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

B. PROBE SPECIFICE

BAIETI- performanţa în kilograme cumulată la cele două stiluri (smuls şi aruncat), în funcţie de categoria de greutate

Categoria de greutate

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Nota 10

38

40

42,5

45

47,5

50

52,5

55

60

62,5

65

42

45

47,5

50

52,5

55

57,5

60

65

67,5

70

46

50

52,5

55

57,5

60

62,5

65

70

72,5

75

50

55

57,5

60

62,5

65

67,5

70

75

80

85

54

60

62,5

65

67,5

70

72,5

75

80

85

90

59

65

67,5

70

72,5

75

77,5

80

85

90

95

64

70

72,5

75

77,5

80

82,5

85

90

95

100

70

75

77,5

80

82,5

85

87,5

90

95

100

105

76

80

82,5

85

87,5

90

92,5

95

100

105

110

83

85

87,5

90

92,5

95

97,5

100

105

110

120

+83

87,5

90

92,5

95

100

102,5

105

110

115

125

FETE  - performanţa în kilograme la genuflexiuni cu haltera, în funcţie de categoria de greutate

Categoria de greutate

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Nota 10

38

20

22,5

25

27,5

30

32,5

35

37,5

40

45

42

22,5

25

27,5

30

32,5

35

37,5

40

42,5

47,5

46

25

27,5

30

32,5

35

37,5

40

42,5

45

50

Categoria de greutate

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Nota 10

50

27,5

30

32,5

35

37,5

40

42,5

45

47,5

52,5

54

30

32,5

35

37,5

40

42,5

45

47,5

50

55

59

35

37,5

40

42,5

45

47,5

50

52,5

55

60

64

40

42,5

45

47,5

50

52,5

55

57,5

60

65

70

45

47,5

50

52,5

55

57,5

60

62,5

65

70

76

50

52,5

55

57,5

60

62,5

65

67,5

70

75

+76

52,5

57,5

60

62,6

65

67,5

70

72,5

75

77,5

HANDBAL

A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

Nr. crt.

Probe şi norme

Valoarea notelor acordate

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Nota 10

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

1.

Alergare de viteză 30 m cu start de sus (sec.)

5,8

5,3

5,7

5,2

5,6

5,1

5,5

5,0

5,4

4,9

5,3

4,8

5,2

4,7

5,1

4,6

5,0

4,5

4,9

4,4

2.

Săritura în lungime de pe loc (cm)

160

180

165

185

170

190

175

195

180

200

185

205

190

210

195

215

200

220

205

225

3.

Aruncarea mingii de handbal la distanţă (m)

15

20

16

21

17

22

18

24

19

25

20

26

21

27

22

28

23

29

24

30

B. PROBE SPECIFICE

Nr. crt.

Probe şi norme

Valoarea notelor acordate

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Nota 10

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

1.

Structură tehnică*

Se apreciază corectitudinea şi eficienţa execuţiilor.

2.