Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.507 din 20.07.2015

pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 656 din 31 august 2015SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 1.252 din 13 iulie 2015 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere art. 48 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, precum şi furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 698/2010 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 3 septembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Vasile Ciurchea
ANEXĂNORME privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii 1. Dispoziţii generale 1.1. Serviciile de dializă pentru bolnavii cu insuficienţă renală cronică în stadiu uremic se decontează în baza contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, denumite în continuare case de asigurări de sănătate, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, denumiţi în continuare furnizori, după cum urmează: a)furnizori publici; b)furnizori privaţi.1.2. Serviciile de dializă sunt: a)servicii de hemodializă: hemodializa convenţională şi hemodiafiltrarea intermitentă on-line; b)servicii de dializă peritoneală: continuă şi automată.1.3. Serviciile de dializă cuprind: a)serviciul de hemodializă convenţională şi hemodiafiltrarea intermitentă on-line: medicamente şi materiale sanitare specifice, investigaţii de laborator specifice, toate cheltuielile necesare realizării serviciului medical de hemodializă şi transportului nemedicalizat al bolnavilor de la domiciliul bolnavilor la unitatea sanitară şi retur, excepţie făcând copiii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani şi persoanele cu vârsta de peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluaţi în centrele de dializă de adulţi, pentru care, în vederea efectuării dializei în unităţile sanitare situate în alt judeţ decât cel de domiciliu al persoanei respective, transportul se suportă din fondul alocat asistenţei medicale de urgenţă şi transportului sanitar, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; b)serviciul de dializă peritoneală continuă şi automată: medicamente şi materiale sanitare specifice, investigaţii de laborator specifice şi transportul lunar al medicamentelor şi materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor.1.4. În calitate de parte contractantă de servicii de dializă, casele de asigurări de sănătate sunt obligate să nominalizeze un număr adecvat de persoane care vor analiza, verifica şi valida declaraţiile de servicii lunare, cu respectarea confidenţialităţii datelor [centralizatorul şi desfăşurătorul privind evidenţa după CNP a bolnavilor cu insuficienţă renală cronică (IRC) în stadiu uremic, beneficiari de servicii de dializă, în centrele de dializă ale furnizorilor publici şi privaţi, precum şi sumele aferente], ale furnizorului de servicii de dializă pentru fiecare centru de dializă. Aceste persoane vor fi nominalizate prin decizie a preşedintelui-director general al casei de asigurări de sănătate. Numele persoanelor responsabile vor fi comunicate Direcţiei programe curative din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu menţiunea ca orice modificare ulterioară a acestora să fie comunicată. 1.5. La nivelul centrelor de dializă se acordă servicii de hemodializă atât bolnavilor aflaţi constant în evidenţă, în limita a 152 de şedinţe/an pentru tratamentul continuu, cât şi bolnavilor trataţi temporar (bolnav temporar), precum şi servicii de dializă peritoneală bolnavilor aflaţi constant în evidenţă, cât şi celor trataţi temporar (bolnav temporar). 1.6. Bolnavul constant este bolnavul tratat prin dializă pentru IRC în stadiu uremic, care necesită tratament substitutiv renal (FG < 15 ml/min./1,73 mp), înregistrat în Registrul de evidenţă a bolnavilor dializaţi al unui centru de dializă, în care bolnavul beneficiază de şedinţe de hemodializă mai mult de 6 săptămâni. 1.7. Bolnavul temporar este bolnavul tratat prin dializă într-un centru de dializă pentru mai puţin de 6 săptămâni, respectiv: a)bolnavul hemodializat pentru IRC în stadiu uremic, înregistrat în Registrul de evidenţă a bolnavilor dializaţi al unui alt centru de dializă, transferat temporar, cu respectarea condiţiilor şi formalităţilor de transfer prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004, cu modificările ulterioare; b)bolnavul titular al cardului european de asigurări de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarii formularelor/documentelor europene emise în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi bolnavii din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.1.8. Bolnavul nou-inclus în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică este bolnavul la care iniţierea tratamentului (primele 6-12 şedinţe de hemodializă, respectiv primele 14-21 de zile de tratament prin dializă peritoneală) s-a realizat într-o unitate sanitară cu paturi, în condiţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004, cu modificările ulterioare, aflată în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Includerea bolnavilor noi în program se realizează cu încadrarea în numărul de bolnavi prevăzut şi în bugetul aprobat pentru Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, cu respectarea criteriilor de calitate prevăzute în normele de dializă. 1.9. Bolnavul nou poate fi inclus în evidenţa unui centru de dializă pe un post vacantat prin ieşirea din Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică (transplant renal, deces sau alte cauze de ieşire din program) a unui bolnav constant sau pe un loc liber creat prin transferul definitiv al unui bolnav constant într-un alt centru care are un loc vacantat, cu încadrarea în numărul total de bolnavi contractat pe tipuri de servicii de dializă şi în valoarea de contract, cu respectarea prevederilor ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea normelor tehnice de realizare a programelor naţionale curative. 1.10. În cazul în care un bolnav constant al unui centru de dializă îşi exprimă adeziunea de a se transfera definitiv în alt centru de dializă, acest lucru se poate realiza prin încheierea unui act adiţional de diminuare a volumului de servicii estimat contractat şi a valorii estimate contractate, cuprinse în contractul încheiat cu furnizorul la care bolnavul a fost bolnav constant, şi de majorare a volumului de servicii estimat contractat şi a valorii estimate contractate, cuprinse în contractul încheiat cu furnizorul la care bolnavul a devenit bolnav constant, respectiv cu modificarea corespunzătoare a prevederilor bugetare. 1.11. În cadrul raportării lunare de servicii de dializă, bolnavul nou-inclus în evidenţa unui centru de dializă va fi raportat de centrul de dializă în care urmează să fie tratat constant, trecând în tabelele prevăzute în anexele A şi B, la rubrica Observaţii: „N“, un set minim de informaţii referitoare la bolnav (data iniţierii tratamentului de dializă şi centrul în care s-a făcut iniţierea, centrul de la care provine, după caz, data intrării în centru, modalitatea de includere în centru, după caz). Furnizorii de servicii de dializă vor notifica casele de asigurări de sănătate despre aceste situaţii la sfârşitul perioadei de raportare. 1.12. În situaţii justificate (un centru de dializă nu mai îndeplineşte condiţiile pentru furnizare de servicii de dializă în sistemul de asigurări sociale de sănătate, schimbarea domiciliului unui bolnav inclus în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică), furnizorii de servicii de dializă pot solicita majorarea, respectiv diminuarea volumului estimat de servicii de dializă şi a valorii de contract, notificând în acest sens casele de asigurări de sănătate despre aceste situaţii. Părţile pot conveni să majoreze/diminueze volumul estimat de servicii de dializă şi valoarea de contract prin încheierea unui act adiţional, cu încadrarea în limita numărului de bolnavi cuprinşi în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică şi a fondurilor aprobate cu această destinaţie prin buget, în anul în curs. Casele de asigurări de sănătate vor informa Casa Naţională de Asigurări de Sănătate despre aceste situaţii justificate. Actul adiţional se încheie în urma analizei de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi cu avizul acesteia, trimestrial sau, după caz, prin diminuarea volumului de servicii estimat contractat şi a valorii estimate contractate, cuprinse în contractul încheiat cu furnizorul la care bolnavul a fost bolnav constant, şi majorarea volumului de servicii estimat contractat şi a valorii estimate contractate, cuprinse în contractul încheiat cu furnizorul la care bolnavul a devenit bolnav constant. 1.13. Bolnavii noi care nu au fost incluşi în centre pe locuri vacante vor fi raportaţi de către furnizori, iar casele de asigurări de sănătate nu vor deconta serviciile prestate pentru aceşti bolnavi decât după ce vor încheia acte adiţionale, numai cu avizul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 1.14. Bolnavii nou-incluşi în evidenţa unui centru de dializă se raportează la Registrul renal român, în termen de 48 de ore, cu obligativitatea înştiinţării Registrului renal român despre orice modificare survenită ulterior (devine bolnav constant, transfer în alt centru, deces, trecere la alt tip de dializă, transplant, pierdere din evidenţă etc.). 1.15. În cazul în care în centrul de dializă sunt trataţi bolnavi transferaţi temporar, aceştia vor fi cuprinşi în raportarea lunară a centrului de dializă la care s-au transferat, urmând ca, trimestrial sau după caz, să fie întocmit un act adiţional de diminuare a volumului de servicii estimat contractat şi a valorii estimate contractate cuprinse în contractul încheiat cu furnizorul la care bolnavul beneficiază de servicii ca bolnav constant. Sumele diminuate trebuie să fie aferente volumului de servicii de care a beneficiat bolnavul pe perioada transferului temporar în alt centru de dializă şi trebuie alocate, prin act adiţional de majorare a volumului de servicii estimat contractat şi a valorii estimate de contract, centrului la care s-a transferat. 1.16. Regularizarea trimestrială sau după caz se efectuează la nivel naţional de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 1.17. La regularizarea trimestrială sau după caz, prin acte adiţionale la contractele încheiate între casele de asigurări de sănătate şi furnizori se pot realiza: plata bolnavilor transferaţi definitiv, plata pentru bolnavii transferaţi temporar şi plata pentru bolnavii titulari ai cardului european de asigurări de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/ Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarii formularelor/documentelor europene emise în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004, precum şi bolnavii din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale, urmând să întocmească ulterior formularele specifice şi să le transmită spre decontare, prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, instituţiilor competente din statele ai căror asiguraţi sunt, cu încadrarea în bugetul alocat programului. 1.18. Pentru regularizarea serviciilor de dializă, casele de asigurări de sănătate vor transmite, spre analiză, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în primele 20 de zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea, date referitoare la bolnavii transferaţi temporar, numărul de locuri vacante şi numărul suplimentar de bolnavi (nou-iniţiaţi, transferaţi definitiv de la alte centre), pe CNP/CID/număr card european/număr formular european/ număr paşaport, pentru fiecare terapie contractată, distinct, pe fiecare unitate cu care este în contract. 1.19. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după analiza datelor, va transmite caselor de asigurări de sănătate volumul de servicii estimat şi valoarea estimată contractată, urmând ca acestea să încheie acte adiţionale de regularizare. 1.20. Anual se poate efectua regularizarea serviciilor de dializă realizate şi validate de casele de asigurări de sănătate pentru bolnavii constanţi ai centrului, în limita a 152 de şedinţe/an. 2. Raportarea serviciilor de dializă 2.1. Furnizorii vor transmite lunar caselor de asigurări de sănătate, în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu respectarea confidenţialităţii datelor, declaraţia de servicii lunară [centralizatorul şi desfăşurătorul privind evidenţa după CNP a bolnavilor cu IRC în stadiu uremic (FG < 15 ml/min./1,73 mp), trataţi prin dializă în centrele de dializă, precum şi sumele aferente], în formatul prevăzut în anexele A şi B. Documentele se certifică pentru exactitatea şi realitatea datelor raportate prin semnătura electronică a reprezentanţilor legali. 2.2. Documentele menţionate la subpct. 2.1 se vor realiza în baza evidenţelor tehnico-operative de la nivelul centrelor de dializă şi se vor transmite în format electronic la casele de asigurări de sănătate lunar, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. 2.3. Netransmiterea de către furnizor a documentelor menţionate la subpct. 2.1 exonerează casele de asigurări de sănătate de obligaţia plăţii pentru luna respectivă. 2.4. Nerespectarea de către furnizori a termenului menţionat la subpct. 2.2, precum şi existenţa unor erori în raportare vor atrage decalarea termenului de plată cu un număr de zile lucrătoare egal cu numărul zilelor cu care furnizorul a depăşit termenul, respectiv până la raportarea corectă. 2.5. Casele de asigurări de sănătate, în primele 5 zile lucrătoare de la primirea raportărilor, vor verifica numărul de bolnavi contractaţi, respectarea volumului de servicii estimat prevăzut în contract şi încadrarea în valoarea estimată contractată pe tip de serviciu de dializă: hemodializă şi dializă peritoneală. 2.6. După aplicarea prevederilor subpct. 2.5, casele de asigurări de sănătate vor notifica, în scris, furnizorilor observaţiile lor, după cum urmează:

valoarea totală a serviciilor validate (numărul de servicii de hemodializă convenţională validate şi suma aferentă acestora, numărul de servicii de hemodiafiltrare intermitentă on-line validate şi suma aferentă acestora, numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă validaţi şi valoarea serviciilor

aferente acestor bolnavi şi numărul de bolnavi cu dializă peritoneală automată validaţi şi valoarea serviciilor aferente acestor bolnavi); valoarea totală a serviciilor invalidate (numărul de servicii de hemodializă convenţională invalidate şi suma aferentă acestora, numărul de servicii de hemodiafiltrare intermitentă online invalidate şi suma aferentă acestora, numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă invalidaţi si valoarea serviciilor aferente acestor bolnavi, numărul de bolnavi cu dializă peritoneală automată invalidaţi şi valoarea serviciilor aferente acestor bolnavi).Notificarea va fi semnată de către:

preşedinte-director general;

directorul executiv relaţii contractuale/cu furnizorii;

medicul-şef;

persoana care întocmeşte documentul.2.7. Furnizorii, în baza notificărilor primite de la casele de asigurări de sănătate, emit facturi pe care le transmit în format electronic la casele de asigurări de sănătate. 3. Controlul raportării serviciilor de dializă 3.1. Controlul serviciilor de dializă raportate de furnizori se realizează de casele de asigurări de sănătate trimestrial, la centrele de dializă, până la data de 15 a lunii următoare trimestrului pentru care se face controlul. 3.2. Controlul va urmări, în principal, următoarele: a)acurateţea şi validarea datelor colectate şi raportate; b)eventuale disfuncţionalităţi; c)respectarea atât a criteriilor medicale de calitate prevăzute în normele de dializă, cât şi a criteriilor de calitate a serviciilor de dializă; d)orice alte date relevante, inclusiv date prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, cu modificările ulterioare.3.3. În urma fiecărui control efectuat la furnizorii de dializă se va întocmi un raport care va fi transmis Direcţiei generale monitorizare, control şi antifraudă din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 3.4. Controlul anual se va efectua până la data de 15 februarie a anului următor. 4. Decontarea serviciilor de dializă 4.1. Casele de asigurări de sănătate decontează lunar contravaloarea serviciilor de dializă realizate în luna anterioară lunii în care se face decontarea, doar pentru bolnavii contractaţi, în conformitate cu termenii contractuali, cu excepţia serviciilor de iniţiere a tratamentului, care nu se decontează din suma aprobată Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică. 4.2. Decontarea se face, după caz, prin tarif/şedinţă de hemodializă convenţională sau tarif/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line, în funcţie de numărul de şedinţe efectuate, şi, respectiv, tarif/bolnav cu dializă peritoneală continuă/an sau tarif/bolnav cu dializă peritoneală automată/an, tratat continuu o lună completă, înmulţit cu 1/12 (o douăsprezecime). 4.3. Suma decontată lunar se calculează astfel: (i) numărul şedinţelor de hemodializă convenţională înmulţite cu tariful hemodializei convenţionale; (ii) numărul şedinţelor de hemodiafiltrare intermitentă on-line înmulţite cu tariful hemodiafiltrării intermitente on-line; (iii) numărul bolnavilor supuşi dializei peritoneale continue trataţi înmulţit cu 1/12 (o douăsprezecime) din tariful dializei peritoneale continue; şi (iv) numărul bolnavilor supuşi dializei peritoneale automate trataţi înmulţit cu 1/12 (o douăsprezecime) din tariful dializei peritoneale automate, cu următoarele excepţii: 4.3.1. bolnavul tratat prin ambele tipuri de servicii de dializă (hemodializă şi dializă peritoneală), la care numărul de zile în care s-au efectuat şedinţe de hemodializă (plătite la tarif/şedinţă) se scade din numărul de zile din lună în care a efectuat dializă peritoneală (tariful dializei peritoneale pe an/365 x nr. zile cu dializă peritoneală); 4.3.2. bolnavul care începe tratamentul de dializă peritoneală în altă zi decât data de întâi a lunii, pentru care tariful dializei peritoneale devine tarif/bolnav/zi şi se calculează astfel: tariful dializei peritoneale/an împărţit la 365 de zile x numărul de zile în care s-a efectuat dializa peritoneală; 4.3.3. bolnavul cu dializă peritoneală care decedează în decursul lunii de tratament, pentru care tariful dializei peritoneale devine tarif/bolnav/zi şi se calculează astfel: tariful dializei peritoneale/an împărţit la 365 de zile x numărul de zile în care s-a efectuat dializa peritoneală; 4.3.4. bolnavul cu hemodializă care schimbă tipul de hemodializă în cursul lunii va fi decontat prin tariful/şedinţă aferent fiecărui tip de hemodializă efectuat, cu încadrarea în numărul de şedinţe de hemodializă şi în valoarea de contract pentru hemodializă; 4.3.5. bolnavul cu dializă peritoneală care schimbă tipul de dializă peritoneală în cursul lunii va fi decontat prin tariful/bolnav/zi aferent tipului de dializă peritoneală efectuat, cu încadrarea în valoarea de contract pentru dializă peritoneală; 4.3.6. nu sunt decontate şedinţele de hemodiafiltrare intermitentă on-line şi nici zilele de dializă peritoneală automată efectuate bolnavilor, decât pentru un număr de maximum 7% din totalul bolnavilor dializaţi pe tipuri de servicii de dializă (maximum 7% din totalul bolnavilor hemodializaţi, respectiv maximum 7% din totalul bolnavilor cu dializă peritoneală) şi cu încadrarea în numărul de bolnavi cu hemodiafiltrare intermitentă on-line, respectiv în numărul de bolnavi cu dializă peritoneală automată, aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Hemodiafiltrarea intermitentă on-line este indicată următoarelor categorii de bolnavi: a)bolnavi la care ţintele de eficienţă a dializei (eKt/V >/= 1,4 sau fosfatemie < 5,5 mg/dl) nu pot fi atinse 3 luni consecutiv; b)bolnavi tineri cu şanse mari de supravieţuire prin dializă, dar cu şanse mici de transplant renal; c)bolnavi cu polineuropatie „uremică“ în ciuda tratamentului eficient prin hemodializă convenţională; d)bolnavi cu comorbidităţi cardiovasculare sau cu diabet zaharat.Dializa peritoneală automată este indicată următoarelor categorii de bolnavi dializaţi peritoneal: a)bolnavi la care ţintele de eficienţă a dializei peritoneale continue ambulatorii (Kt/Vuree < 1,7; clearance creatinină 60 l/săptămână ori ultrafiltrat < 1.000 ml/24 de ore sau absent ori negativ după un schimb de 4 ore cu dextroză 4,25%) nu pot fi atinse 3 luni consecutiv; b)copii preşcolari la care hemodializa şi dializa peritoneală continuă ambulatorie sunt dificil de aplicat din punct de vedere tehnic şi cu multiple posibile accidente şi complicaţii; c)bolnavi cu hernii sau eventraţii abdominale, care nu suportă presiunea intraabdominală crescută din DPCA; d)bolnavi dializaţi care pot şi vor să urmeze studiile şcolare şi universitare; e)bolnavi dializaţi care pot şi vor să presteze activitate profesională; f)bolnavi cu dizabilităţi care nu îşi pot efectua schimburile manuale de dializă peritoneală continuă ambulatorie şi la care familia sau asistenţa la domiciliu poate efectua conectarea şi deconectarea la/de la aparatul de dializă peritoneală automată;4.3.7. serviciile de dializă se decontează numai în limita fondurilor contractate pe tip de servicii de dializă: hemodializă şi dializă peritoneală; 4.3.8. la regularizarea anuală, în condiţiile în care valoarea serviciilor de dializă realizate pe un tip de terapie este mai mică decât valoarea estimată contractată, decontarea se poate face, indiferent de tipul de serviciu de dializă: hemodializă sau dializă peritoneală, pentru bolnavii constanţi ai centrului, cu încadrarea în valoarea totală de contract. 4.4. Furnizorul are obligaţia de a nominaliza la rubrica „Cumpărător“ din factură, pe lângă casele de asigurări de sănătate, în calitate de achizitor, şi centrul de dializă, în calitate de beneficiar. Datele de identificare ale furnizorilor trebuie să corespundă cu cele din contract. Rubrica „Descrierea produselor“ se va completa cu „servicii de hemodializă convenţională“, „servicii de hemodiafiltrare intermitentă on-line“, respectiv „servicii de dializă peritoneală continuă“, „servicii de dializă peritoneală automată“, valoarea serviciilor exprimată în lei la tarifele prevăzute în actele normative în vigoare, precum şi numărul contractului încheiat cu casele de asigurări de sănătate. 4.5. Suma decontată lunar va corespunde cu: 4.5.1. suma transmisă prin notificare pentru hemodializă (hemodializă convenţională, hemodiafiltrare intermitentă on-line), în concordanţă cu numărul şedinţelor prestate, verificate şi validate înmulţit cu tariful/şedinţă de hemodializă (hemodializă convenţională, hemodiafiltrare intermitentă on-line); 4.5.2. suma transmisă prin notificare pentru dializă peritoneală (dializă peritoneală continuă, dializă peritoneală automată), în concordanţă cu numărul pacienţilor supuşi dializei peritoneale, calculată conform subpct. 4.2 şi 4.3. 4.6. Contractele pentru serviciile de dializă se încheie după aprobarea bugetului anual al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 4.7. Dacă bugetul anual al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate nu a fost aprobat cu cel puţin 3 zile înainte de 31 decembrie, caz în care limitele de cheltuieli nu pot depăşi 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent, se încheie acte adiţionale de prelungire a contractelor existente, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie, conform prevederilor legale în vigoare. 5. Contabilitatea operaţiunilor rezultate din executarea contractelor încheiate 5.1. Contabilitatea operaţiunilor rezultate din contractele încheiate de furnizori se ţine utilizându-se următoarele conturi:

628 „Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi“;

401 „Furnizori“;

7705 „Finanţarea din bugetul FNUASS“.5.2. Înregistrările contabile ocazionate de derularea operaţiunilor rezultate din executarea contractelor încheiate cu furnizorii sunt următoarele: a)primirea facturilor lunare şi înregistrarea obligaţiei de plată:

628 „Alte cheltuielile cu servicii executate de terţi“ = 401 „Furnizori“; b)decontarea serviciilor de dializă facturate:

401 „Furnizori“ = 7705 „Finanţarea din bugetul FNUASS“.6. Dispoziţii finale 6.1. Pentru trimestrul al II-lea 2015, regularizarea trimestrială a serviciilor de dializă care fac obiectul contractelor încheiate între casele de asigurări de sănătate şi furnizorii privaţi de servicii de dializă se realizează de către casele de asigurări de sănătate pentru serviciile efectuate în lunile mai şi iunie 2015, având în vedere că pentru luna aprilie 2015 contractarea şi decontarea tuturor serviciilor efectuate pentru bolnavii constanţi şi transferaţi temporar, precum şi decontarea în funcţie de ponderea relativă a serviciilor de dializă peritoneală continuă au fost realizate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în baza art. 38 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor de sănătate pentru anii 2015 şi 2016.6.2. Anexele A şi B fac parte integrantă din prezentele norme. ANEXA A la norme Furnizor Casa de Asigurări de Sănătate ........ ........ ............ Centrul de dializă ........ .............. Raportare pentru luna ........ .......... DECLARAŢIE DE SERVICII LUNARĂ Centralizator Tabelul 1 - Hemodializă

Serviciul de hemodializă, din care: Bolnavi trataţi Şedinţe de tratament Suma de decontat (lei) Observaţii
contractaţi din care, realizat: contractate pentru bolnavi constanţi pentru bolnavi transferaţi temporar TOTAL
constanţi*) transferaţi temporar TOTAL
C0 C1 C2 C3 C4=C2+C3 C5 C6 C7 C8=C6+C7 C9=C8*tarif C10
Hemodializă convenţională
Hemodiafiltrare intermitentă on-line
TOTAL:

Tabelul 2 - Dializă peritoneală

Serviciul de dializă peritoneală, din care: Număr de bolnavi Suma de decontat (lei) Observaţii
contractaţi constanţi*) transferaţi temporar
C0 C1 C2 C3 C4 C5
Dializă peritoneală continuă
Dializă peritoneală automată
TOTAL:

*) Prin bolnavi trataţi constant se va înţelege numărul total de bolnavi trataţi în centru. Tabelul 3 - Suma de decontat

Hemodializă, din care: Dializă peritoneală: TOTAL
Hemodializă convenţională Hemodiafiltrare intermitentă on-line Dializă peritoneală continuă Dializă peritoneală automată
C1 C2 C3 C4 C5=C1+C2+C3+C4

C1 din tabelul 3 = C9 Hemodializă convenţională din tabelul 1 C2 din tabelul 3 = C9 Hemodiafiltrare intermitentă on-line din tabelul 1 C3 din tabelul 3 = C4 Dializă peritoneală continuă din tabelul 2 C4 din tabelul 3 = C4 Dializă peritoneală automată din tabelul 2 Certificat în privinţa exactităţii şi realităţii Furnizor (reprezentant legal), ........ ................ ANEXA B la norme Furnizor Casa de Asigurări de Sănătate ........ ........... Centrul de dializă ........ ......... Raportare pentru luna ........ .......... DECLARAŢIE DE SERVICII LUNARĂ Desfăşurător privind evidenţa după CNP a bolnavilor cu IRC beneficiari de hemodializă şi dializă peritoneală şi a sumelor de decontat I. HEMODIALIZĂ Tabelul I.A - Bolnavi constanţi trataţi prin hemodializă convenţională

Nr. crt. CNP bolnavi cu hemodializă convenţională Număr de înregistrare fişă Număr şedinţe hemodializă convenţională realizate Tarif/şedinţă hemodializă convenţională (lei) Suma de decontat (lei) Observaţii
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1
2
T O T A L:

Tabelul I.B - Bolnavi transferaţi temporar trataţi prin hemodializă convenţională

Nr. crt. CNP bolnavi cu hemodializă convenţională transferaţi temporar Număr de înregistrare fişă Număr şedinţe hemodializă convenţională realizate Tarif/şedinţă hemodializă convenţională (lei) Suma de decontat (lei) Observaţii
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1
2
T O T A L:

Tabelul I.C - Bolnavi transferaţi temporar trataţi prin hemodializă convenţională - cetăţeni străini

Nr. crt. CNP bolnavi cu hemodializă convenţională transferaţi temporar Număr de înregistrare fişă Număr şedinţe hemodializă convenţională realizate Tarif/şedinţă hemodializă convenţională (lei) Suma de decontat (lei) Observaţii
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1
2
T O T A L:

Tabelul 1 - Bolnavi trataţi prin hemodializă convenţională

TOTAL
Bolnavi cu hemodializă convenţională Şedinţe hemodializă convenţională Suma de decontat (lei)
C1 C2 C3

C1 = total C1 din tabelul I.A + total C1 din tabelul I.B + total C1 din tabelul I.C C2 = total C4 din tabelul I.A + total C4 din tabelul I.B + total C4 din tabelul I.C C3 = total C6 din tabelul I.A + total C6 din tabelul I.B + total C6 din tabelul I.C II. HEMODIAFILTRARE INTERMITENTĂ ON-LINE Tabelul II.A - Bolnavi constanţi trataţi prin hemodiafiltrare intermitentă on-line

Nr. crt. CNP bolnavi cu hemodiafiltrare intermitentă on-line Număr de înregistrare fişă Număr şedinţe hemodiafiltrare intermitentă on-line realizate Tarif/şedinţă hemodiafiltrare intermitentă on-line (lei) Suma de decontat (lei) Observaţii
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1
2
T O T A L:

Tabelul II.B - Bolnavi transferaţi temporar trataţi prin hemodiafiltrare intermitentă on-line

Nr. crt. CNP bolnavi cu hemodiafiltrare intermitentă on-line transferaţi temporar Număr de înregistrare fişă Număr şedinţe hemodiafiltrare intermitentă on-line realizate Tarif/şedinţă hemodiafiltrare intermitentă on-line (lei) Suma de decontat (lei) Observaţii
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1
2
T O T A L:

Tabelul II.C - Bolnavi transferaţi temporar trataţi prin hemodiafiltrare intermitentă on-line - cetăţeni străini

Nr. crt. CNP bolnavi cu hemodiafiltrare intermitentă on-line transferaţi temporar Număr de înregistrare fişă Număr şedinţe hemodiafiltrare intermitentă on-line realizate Tarif/şedinţă hemodiafiltrare intermitentă on-line (lei) Suma de decontat (lei) Observaţii
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1
2
T O T A L:

Tabelul 2 - Bolnavi trataţi prin hemodiafiltrare intermitentă on-line

TOTAL
Bolnavi cu hemodiafiltrare intermitentă on-line Şedinţe hemodiafiltrare intermitentă on-line Suma de decontat (lei)
C1 C2 C3

C1 = total C1 din tabelul II.A + total C1 din tabelul II.B + total C1 din tabelul II.C C2 = total C4 din tabelul II.A + total C4 din tabelul II.B + total C4 din tabelul II.C C3 = total C6 din tabelul II.A + total C6 din tabelul II.B + total C6 din tabelul II.C III. DIALIZA PERITONEALĂ CONTINUĂ Tabelul III.A - Bolnavi cu dializă peritoneală continuă

Nr. crt. CNP bolnavi cu dializă peritoneală continuă Număr de înregistrare fişă Număr zile cu dializă peritoneală continuă Suma de decontat (lei) Observaţii
C1 C2 C3 C4 C5 C6
1
2
T O T A L:

Tabelul III. B - Bolnavi transferaţi temporari cu dializă peritoneală continuă - cetăţeni străini

Nr. crt. CNP bolnavi cu dializă peritoneală continuă transferaţi temporar Număr de înregistrare fişă Număr zile cu dializă peritoneală continuă Suma de decontat (lei) Observaţii
C1 C2 C3 C4 C5 C6
1
2
T O T A L:

Tabelul 3 - Bolnavi trataţi prin dializă peritoneală continuă

TOTAL
Bolnavi cu dializă peritoneală continuă Suma de decontat (lei)
C1 C2

C1 = total C1 din tabelul III. A + total C1 din tabelul III. B C2 = total C5 din tabelul III. A + total C5 din tabelul III. B IV. DIALIZA PERITONEALĂ AUTOMATĂ Tabelul IV. A - Bolnavi cu dializă peritoneală automată

Nr. crt. CNP bolnavi cu dializă peritoneală automată Număr de înregistrare fişă Număr zile cu dializă peritoneală automată Suma de decontat (lei) Observaţii
C1 C2 C3 C4 C5 C6
1
2
T O T A L:

Tabelul IV. B - Bolnavi transferaţi temporar cu dializă peritoneală automată - cetăţeni străini

Nr. crt. CNP bolnavi cu dializă peritoneală automată transferaţi temporar Număr de înregistrare fişă Număr zile cu dializă peritoneală automată Suma de decontat (lei) Observaţii
C1 C2 C3 C4 C5 C6
1
2
T O T A L:

Tabelul 4 - Bolnavi cu dializă peritoneală automată

TOTAL
Bolnavi cu dializă peritoneală automată Suma de decontat (lei)
C1 C2

C1 = total C1 din tabelul IV.A + total C1 din tabelul IV.B C2 = total C5 din tabelul IV.A + total C5 din tabelul IV.B Tabelul 5 - Bolnavi dializaţi

TOTAL
Bolnavi cu dializă Suma de decontat (lei)
C1 C2

C1 = total C1 din tabelul 1 + total C1 din tabelul 2 + total C1 din tabelul 3 + total C1 din tabelul 4 C2 = total C3 din tabelul 1 + total C3 din tabelul 2 + total C2 din tabelul 3 + total C2 din tabelul 4 Certificat în privinţa exactităţii şi realităţii Furnizor (reprezentant legal), ........ ........ .........


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 507/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 507 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu