Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5 din 12 ianuarie 2005

privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul titeiului, condensatului, gazolinei si etanului lichid pentru anul 2005

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 88 din 26 ianuarie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si al art. 5.9 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 793/2002 privind aprobarea acordului petrolier de concesiune a activitatii de exploatare a Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, inclusiv a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotarilor anexe, aferente sistemului, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Comerciala "Conpet" - S.A. Ploiesti,

    presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Contractul-cadru pentru transportul titeiului, condensatului, gazolinei si etanului lichid pentru anul 2005, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 37/2004 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 144 din 18 februarie 2004.

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
                            Maria Iuliana Stratulat

    ANEXA 1

                                CONTRACT-CADRU
pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid
           nr. ........ din anul ..... luna .............. ziua ....

    CAP. 1
    Partile contractante

    Intre ........................., cu sediul in ....................., judetul .................., cod postal ........., telefon ..........., fax ............, telex ................., C.U.I. .............., inscrisa in registrul comertului la nr. ........., cod SIRUES ..........., cont IBAN ..................., deschis la ................., reprezentata legal prin director general ................. si prin director economic ..................., denumita in continuare expeditor, pe de o parte, si
    ....................., cu sediul in ................., judetul ............, cod postal ........., telefon ..........., fax ............., telex ..........., C.U.I. ..............., inscrisa in registrul comertului la nr. ..............., cod SIRUES ............., cont IBAN .............., deschis la ................, reprezentata legal prin director general .................. si director economic ......................., denumita in continuare transportator, pe de alta parte,
    s-a incheiat prezentul contract.

    CAP. 2
    Obiectul contractului

    Art. 1
    (1) Obiectul prezentului contract consta in primirea, depozitarea, transportul si predarea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid, dupa caz, de la punctele de primire la punctele de predare stabilite de parti, respectandu-se normele prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid pot fi, dupa caz, proprietatea expeditorului sau a unei terte persoane pentru care acesta realizeaza procesarea produsului, persoana in numele si pe seama careia, in baza mandatului primit de la aceasta, expeditorul efectueaza operatiunile de predare, respectiv de primire catre/de la transportator, potrivit clauzelor contractuale.
    (3) Termenii utilizati in prezentul contract sunt definiti in anexa nr. 2.

    CAP. 3
    Durata contractului

    Art. 2
    Prezentul contract se incheie pe o perioada de ........, convenita de parti.

    CAP. 4
    Programe de transport

    Art. 3
    (1) Programul cantitatilor anuale si lunare de produse ce vor fi primite, depozitate, transportate si predate la destinatii va avea la baza solicitarea depusa de expeditor si acceptata de transportator in conformitate cu anexele nr. 3 si 3.1.
    (2) In cazul in care cantitatile prevazute in anexa nr. 3 se modifica, transportatorul va accepta, in limita capacitatii disponibile pe destinatia respectiva si cu stabilirea termenului de transport, prestarea serviciilor de transport pentru cantitatile solicitate suplimentar de expeditor. Neacceptarea transportului de cantitati suplimentare va trebui sa fie facuta in scris, in termen de ....... zile de la primirea solicitarii, si va cuprinde motivul pentru care solicitarea este respinsa.
    Art. 4
    (1) Expeditorul transmite cu 10 zile lucratoare inainte de inceperea lunii un program cuprinzand estimarea predarii produselor pe destinatii.
    (2) Expeditorul confirma transportatorului, cu 5 zile lucratoare inainte de inceperea lunii, programul lunar de predare a produselor pe destinatii.
    Art. 5
    (1) Limitele maxime anuale admise drept consumuri tehnologice normate pentru activitatile de primire, depozitare, transport si predare a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid sunt prevazute in anexa nr. 4.
    (2) Determinarea consumurilor tehnologice efective se face lunar de catre transportator prin balanta (miscarea) produselor.
    Art. 6
    (1) In functie de conditiile de operare a dotarilor transportatorului si ca urmare a solicitarii in scris a expeditorului, transportatorul poate fi de acord cu modificarea punctului de primire si/sau de predare, precum si a cantitatilor si sortimentelor de titei, gazolina, condensat si etan lichid ce urmeaza sa fie transportate.
    (2) Transportatorul este in drept sa calculeze costuri suplimentare pentru:
    a) transportul unor cantitati de titei, gazolina, condensat si etan lichid la alte destinatii decat cele prevazute in programul anual de transport pe calea ferata, conform anexei nr. 3.1;
    b) transportul unor cantitati de titei, gazolina, condensat si etan lichid suplimentare fata de cele prevazute in programul anual de transport pe calea ferata, conform anexei nr. 3.1.
    (3) Costurile suplimentare aparute ca urmare a modificarilor mentionate la alin. (2) si care constau in diferenta dintre costurile de transport pe calea ferata, inclusiv tarifele accesorii (TOU, TUI, manevra, avizare), si tariful prestatiei prevazut la art. 11 alin. (1) vor fi transmise de transportator pe baza documentelor justificative si a calculatiilor prezentate expeditorului si facturate de transportator in baza acceptului expeditorului, in termen de ...... zile de la transmitere. Expeditorul va achita factura in termen de ...... zile de la primirea ei, confirmata de documentul postal de remitere.

    CAP. 5
    Stocul de operare

    Art. 7
    Pentru a putea presta servicii de transport in conditii egale pentru toti expeditorii, transportatorul va utiliza stocul comun existent in conducte.
    Art. 8
    (1) Expeditorul si transportatorul isi vor reconstitui stocurile fizice de titei, gazolina, condensat si etan lichid, proprietatea lor, de la inceputul contractului, atat cantitativ, cat si calitativ.
    (2) In cazul in care reconstituirea cantitativa si calitativa a stocului fizic total al produselor nu este posibila la sfarsitul anului, pana la data de .............., pe baza de inventariere, se va face regularizarea valorica a pretului produselor de la data inventarierii. Termenul de decontare a facturii de regularizare este de ...... zile de la data primirii facturii, confirmata de documentul postal de remitere. In cazul neachitarii in termen de 30 de zile de la scadenta a sumelor datorate, partea in culpa se obliga sa plateasca penalitati de intarziere egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, stabilite conform reglementarilor in vigoare la acea data, calculate asupra valorii neachitate, incepand cu prima zi de la scadenta.

    CAP. 6
    Proprietatea asupra titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

    Art. 9
    (1) Expeditorul va prezenta la transport titei, gazolina, condensat sau etan lichid, proprietatea sa ori a unei terte persoane in numele si pe seama careia actioneaza in baza mandatului primit. Expeditorul ramane proprietarul titeiului si al celorlalte produse care ii apartin si, respectiv, se va comporta ca un proprietar pentru produsele proprietatea tertului mandant.
    (2) Transportatorul raspunde de cantitatea si de calitatea (conform anexei nr. 1) titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid din momentul primirii de la expeditor si pana in momentul predarii la destinatie, influentata de consumul tehnologic.
    Art. 10
    Expeditorul garanteaza pe propria raspundere ca titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid nu fac obiectul unui litigiu privind proprietatea si ca sunt libere de orice sarcini. In caz contrar, expeditorul este obligat sa instiinteze transportatorul, acesta nefiind obligat sa accepte transportul produsului care face obiectul litigiului.

    CAP. 7
    Tariful si modul de plata

    Art. 11
    (1) Tarifele pentru prestarea serviciilor de transport al cantitatilor prevazute in anexele nr. 3 si 3.1 sunt cele stabilite de autoritatea competenta, in conditiile legii. Facturarea acestor servicii se va face de catre transportator decadal/saptamanal pentru cantitatile de produse predate la destinatie.
    (2) Valoarea consumurilor tehnologice si T.V.A. nu sunt cuprinse in tarifele de transport al produselor.
    (3) Termenul de decontare care devine si termen de scadenta este de ..... zile de la data primirii facturii de catre expeditor, confirmata de documentul postal.
    (4) Plata facturilor se va face de expeditor la Ploiesti, cont IBAN ................., deschis la ...............
    (5) Garantarea platii prestatiilor de transport va fi stipulata in contractul de transport ce se va incheia intre expeditor si transportator. Forma de constituire a garantiilor va fi negociata de partile contractante.
    (6) Refuzul total sau partial al expeditorului de a plati o factura emisa de transportator se va aduce la cunostinta acestuia in termen de ..... zile lucratoare de la data primirii ei. In caz contrar, facturile emise sunt considerate acceptate in totalitate de expeditor.
    (7) Platile se considera efectuate in momentul evidentierii lor in contul bancar al transportatorului.
    (8) Transportatorul are obligatia de a notifica expeditorului tarifele ajustate, cu mentiunea ca acestea se aplica de la data stabilita de autoritatea de reglementare in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

    CAP. 8
    Penalitati si despagubiri

    Art. 12
    (1) Transportatorul este indreptatit ca incepand cu a 31-a zi de la scadenta sa pretinda penalitati egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, stabilite conform reglementarilor in vigoare la acea data, calculate asupra valorii neachitate, incepand cu prima zi de la scadenta. Transportatorul va notifica lunar expeditorului penalitatile datorate si va emite factura la data incasarii acestora. Penalitatile vor fi platite in termen de 10 zile de la notificare.
    (2) In cazul neindeplinirii la scadenta a oricarei obligatii de plata, transportatorul va notifica expeditorului ca in termen de 5 zile se va proceda la oprirea pomparii pana la incasarea integrala a valorii facturilor, iar eventualele consecinte ce rezulta din aceasta intrerupere il privesc in exclusivitate pe expeditor.
    Art. 13
    In cazul nepredarii la transport a unei cantitati mai mari de 10% din programul de transport trimestrial, expeditorul datoreaza transportatorului o suma in cuantum de .......... dolari S.U.A./tona nepredata fara T.V.A., in vederea recuperarii cheltuielilor de intretinere si supraveghere in conditii de securitate a Sistemului national de transport. Transportatorul va emite factura pana la data de 5 a lunii urmatoare, la cursul dolar S.U.A./leu din ziua emiterii facturii, expeditorul fiind obligat sa o achite in termen de ....... zile de la primire.

    CAP. 9
    Obligatiile si drepturile expeditorului si ale transportatorului

    Obligatiile si drepturile expeditorului
    Art. 14
    (1) Expeditorul se obliga sa predea titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid in conditiile de calitate prezentate in anexa nr. 1.
    (2) In situatii deosebite (timp nefavorabil, avarii la instalatiile de tratare, lipsa dezemulsionantilor) se vor putea admite derogari de la conditiile de calitate prevazute in anexele la normele prevazute in anexa nr. 1, la cererea scrisa a expeditorului.
    (3) Transportatorul este indreptatit sa perceapa costuri suplimentare, convenite cu expeditorul, la valoarea transportului cantitatilor de titei neconform primite si transportate in conditiile prevazute la alin. (2).
    Art. 15
    (1) Expeditorul se obliga sa asigure stocul de operare necesar transportului de la punctele de primire la punctele de predare prevazute in anexa nr. 3, in cazul in care transportatorul nu detine stocuri de operare pe relatia respectiva, conform art. 7.
    (2) La cuplarea tronsoanelor noi de conducte realizate de transportator prin programele proprii de reparatii capitale si modernizare, expeditorii detinatori ai stocului de operare vor accepta completarea acestuia cu cantitatile de produse solicitate de transportator in vederea reluarii pomparii, pe baza fundamentarii prezentate de transportator.
    Art. 16
    In cazul unor avarii pe conductele de gazolina si etan lichid, expeditorul se obliga sa asigure stocarea acestora conform anexei nr. 5.
    Art. 17
    In situatia in care se recupereaza titeiul rezultat in urma avariilor, expeditorul se obliga sa primeasca titeiul transportat de transportator cu mijloace auto la punctele de primire, daca este cazul. In aceasta situatie se va incheia un proces-verbal in care se vor mentiona cantitatea si calitatea titeiului primit.
    Art. 18
    (1) Expeditorul se obliga sa asigure efectuarea analizelor de laborator si emiterea rapoartelor de incercare cu privire la calitatea produselor, avand ca referinta standardele prevazute in anexele la prezentul contract, in prezenta partilor interesate.
    (2) Expeditorii care detin laboratoare proprii au obligatia sa le doteze in mod corespunzator.
    Art. 19
    Expeditorul este obligat sa notifice transportatorului, cu minimum 30 de zile lucratoare inainte, situatiile in care rafinariile si rampele de descarcare sunt oprite. In caz contrar, expeditorul va suporta eventualele cheltuieli care sunt cauzate in totalitate din vina sa.
    Art. 20
    (1) Expeditorul are obligatia sa asigure calibrarea rezervoarelor proprii la termenele prevazute de catre firme autorizate de Biroul Roman de Metrologie Legala. Tabelele de calibrare a rezervoarelor utilizate vor fi lizibile si vor fi puse la dispozitie transportatorului. Rezervoarele trebuie sa intruneasca conditiile de functionare privind curatarea, functionarea serpentinelor si a scurgerilor, sa asigure posibilitatea de sigilare si esantionare a probelor, sa fie dotate si intretinute conform normelor in vigoare privind tehnica securitatii si prevenirea si stingerea incendiilor. Standardele relevante in acest sens sunt cele prevazute in anexele la prezentul contract.
    (2) Expeditorul are obligatia ca pentru incintele lui sa propuna si sa incheie contracte sau conventii privind dotarea, utilizarea instalatiilor si respectarea normelor in vigoare privind tehnica securitatii si prevenirea si stingerea incendiilor.
    Art. 21
    (1) Expeditorul este obligat sa primeasca cu prioritate la descarcare titeiul si gazolina expediate de transportator prin rampele sale de incarcare, in cantitatile stabilite prin programul de transport.
    (2) Daca din vina expeditorului apar stationari ale navetelor de titei, expeditorul va suporta eventualele cheltuieli suplimentare determinate de aceste stationari. Cheltuielile suplimentare vor fi transmise de transportator, pe baza documentelor justificative si a calculatiilor prezentate expeditorului. Facturarea de catre transportator a cheltuielilor suplimentare, in baza acceptului expeditorului, se va face in termen de ..... zile de la transmitere, termenul de scadenta a facturii fiind de ..... zile de la primirea facturii, dar nu mai mult de ..... zile de la data producerii evenimentului generator.
    Art. 22
    Expeditorul se obliga sa achite contravaloarea serviciilor prestate, in conditiile si la termenele stabilite in cap. VII si VIII.
    Art. 23
    Expeditorul are dreptul sa conteste balanta de transport al produselor in maximum ..... zile lucratoare de la primirea acesteia. Neexercitarea acestui drept in termenul prevazut presupune ca balanta a fost acceptata.
    Art. 24
    Expeditorul este obligat sa prezinte la transportul titeiului de import numai titei liber la pompare. In acest scop, la punctul de primire, expeditorul sau persoana desemnata sa predea titeiul va prezenta Planul de operatii, care va cuprinde: proprietarul titeiului, numarul rezervorului, cantitatea libera la pompare, punctul de destinatie.
    Art. 25
    Expeditorul si transportatorul vor incheia conventii de incarcare-descarcare, in conformitate cu fluxul proceselor tehnologice in rampele proprii de incarcare-descarcare.
    Art. 26
    Expeditorul este obligat sa transmita transportatorului documentele cuprinse in anexa nr. 6, la termenele stabilite in aceasta.

    Obligatiile si drepturile transportatorului
    Art. 27
    (1) Transportatorul se obliga sa transporte prin conducta cantitatile de produse prevazute in anexa nr. 3 si sa le predea la destinatie in cel mult ..... zile lucratoare de la primirea acestora.
    (2) In cazul in care transportatorul nu preda la destinatie produsele in cel mult .... zile de la primirea acestora, expeditorul este in drept sa solicite daune-interese egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, stabilite conform reglementarilor in vigoare la acea data, calculate asupra valorii prestatiilor de transport neefectuate in termenul prevazut. Acestea vor fi transmise de expeditor pe baza documentelor justificative si a calculatiilor prezentate transportatorului. Facturarea acestora de catre expeditor, in baza acceptului transportatorului, se face in termen de .... zile de la transmitere. Transportatorul va achita factura in termen de .... zile de la primirea ei, confirmata de documentul postal de remitere.
    (3) Pentru cazul in care titeiul si gazolina sunt transportate pe calea ferata sau combinat pe conducte si calea ferata, partile contractante vor conveni programe de transport si termene compatibile cu normele de transport pe calea ferata.
    Art. 28
    (1) Transportatorul se obliga sa primeasca, sa transporte si sa predea cantitatile zilnice de titei, gazolina, condensat si etan lichid conform programului stabilit cu expeditorul.
    (2) Transportatorul se obliga sa asigure cazane de transport pe calea ferata goale in rampele de incarcare si sa optimizeze incarcarea si transportul produselor astfel incat sa se asigure cazane de transport pe calea ferata pline in rampele de descarcare ale expeditorului, la nivelul capacitatii acestora de descarcare conform conventiilor de incarcare-descarcare.
    Art. 29
    Transportatorul se obliga sa actioneze in mod corespunzator pentru remedierea eventualelor avarii.
    Art. 30
    Transportatorul este obligat sa transmita expeditorului documentele cuprinse in anexa nr. 6 la termenele stabilite in aceasta.
    Art. 31
    (1) Transportatorul are obligatia sa asigure calibrarea rezervoarelor proprii la termenele prevazute de catre firme autorizate de Biroul Roman de Metrologie Legala. Rezervoarele trebuie sa intruneasca conditiile de functionare privind curatarea, functionarea serpentinelor si a scurgerilor, sa asigure posibilitatea de sigilare si de esantionare a probelor, sa fie dotate si intretinute conform normelor in vigoare privind tehnica securitatii si prevenirea si stingerea incendiilor. Standardele relevante in acest sens sunt cele prevazute in anexele la prezentul contract.
    (2) Transportatorul are obligatia ca pentru incintele lui sa propuna si sa incheie contracte sau conventii privind dotarea, utilizarea instalatiilor si respectarea normelor in vigoare privind tehnica securitatii si prevenirea si stingerea incendiilor.
    (3) Transportatorul are obligatia sa doteze in mod corespunzator laboratoare proprii.
    Art. 32
    (1) In termen de ..... zile lucratoare de la incheierea lunii, precum si la incetarea contractului, transportatorul va intocmi si va prezenta expeditorului balanta (miscarea) produselor transportate, conform anexelor nr. 7.1 si 7.2, avand la baza procesele-verbale de predare-primire. Procesele-verbale de predare-primire se intocmesc si se semneaza de expeditor si de transportator pe baza bonurilor provizorii si a rapoartelor de incercare.
    (2) In cazul in care expeditorul contesta in mod justificat balanta, transportatorul va intocmi si va prezenta expeditorului balanta refacuta in termen de 4 zile lucratoare de la primirea contestatiei.
    Art. 33
    Transportatorul se obliga sa anunte, cu minimum 30 de zile calendaristice inainte, reviziile si reparatiile programate pentru echipamentele si instalatiile de transport.
    Art. 34
    Transportatorul va analiza toate solicitarile de transport primite si va decide, inainte de data de 30 noiembrie a fiecarui an, conform conditiilor si procedurilor stabilite, daca aproba cererile primite. Decizia incluzand optiunile selectate in mod corect si nediscriminatoriu, cu motivarea acestora, se va notifica in scris fiecarui solicitant.
    Art. 35
    Transportatorul nu este obligat sa presteze servicii de transport al produselor atunci cand:
    a) nu exista capacitate disponibila in conductele Sistemului national de transport, in raport cu programul de transport al petrolului si cu rutele solicitate. In cazul in care nu exista suficienta capacitate disponibila pentru a transporta intreaga cantitate solicitata, transportatorul va informa expeditorul, iar acesta va putea sa isi modifice cererea in mod corespunzator;
    b) exista considerente de ordin tehnic, operational sau de siguranta care ar putea afecta exploatarea Sistemului national de transport;
    c) calitatea produselor solicitate sa fie transportate nu respecta:
    - specificatiile de calitate ale transporturilor de produse contractate;
    - specificatiile de pompabilitate corespunzatoare pentru conductele Sistemului national de transport;
    - calitatea transporturilor de produse solicitate carora li s-a acordat un nivel mai inalt de prioritate in cadrul cererii;
    d) capacitatea disponibila este necesara in vederea indeplinirii unor obligatii pentru prestarea unor servicii publice de catre transportator, conform legislatiei in vigoare;
    e) expeditorul nu si-a indeplinit obligatiile financiare fata de transportator cu privire la serviciile de transport al produselor, prestate anterior, si nu prezinta garantii sau siguranta cu privire la obligatiile de plata viitoare;
    f) expeditorul a contractat cu mai mult de 10% din capacitatea efectiv utilizata pe parcursul anului anterior si nici nu prezinta garantii financiare pentru cantitatile solicitate;
    g) expeditorul nu a prezentat "Planul de operatii" completat cu datele solicitate;
    h) pentru cantitatile transportate pe calea ferata atunci cand expeditorul nu asigura capacitati de descarcare la nivelul programelor stabilite.
    Art. 36
    Transportatorul are dreptul sa sisteze toate operatiunile privind prestarea serviciilor de transport in conditiile mentionate la art. 12 alin. (2).

    CAP. 10
    Raspunderea contractuala

    Art. 37
    Daca din vina dovedita a expeditorului se ajunge la deteriorarea conductelor sau a instalatiilor sistemului de transport, transportatorul nu poate fi raspunzator fata de expeditor pentru nici o intarziere, deteriorare sau pierdere a produselor pe timpul transportului.
    Art. 38
    (1) Expeditorul are obligatia sa despagubeasca transportatorul pentru orice pierdere sau cheltuiala dovedita de transportator, din vina sa sau ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului contract-cadru.
    (2) Transportatorul are obligatia sa despagubeasca expeditorul pentru orice pierdere sau cheltuiala dovedita de expeditor, din vina sa ori ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului contract-cadru.
    Art. 39
    Dupa semnarea cumulativa a documentelor de receptie a produselor (bon provizoriu si raport de incercare la punctul de primire), raspunderea cantitativa si calitativa trece in sarcina transportatorului pana la predarea lor la destinatie pe baza documentelor de receptie (bon provizoriu si raport de incercare), moment in care raspunderea cantitativa si calitativa trece in sarcina expeditorului.
    Art. 40
    Transportatorul raspunde de integritatea produselor transportate. Orice eveniment care conduce la pierderi aparute pe parcursul executarii prestatiei de catre acesta, daca nu este in culpa expeditorului, se imputa transportatorului.

    CAP. 11
    Reclamatii

    Art. 41
    Expeditorul trebuie sa anunte in scris transportatorul, in termen de 5 zile lucratoare de la receptia titeiului, reclamatiile in legatura cu calitatea acestuia, verificata prin probele-martor sigilate si pastrate. Neexercitarea acestui drept in termenul prevazut presupune insusirea de catre expeditor a rezultatelor.

    CAP. 12
    Clauze speciale

    Art. 42
    Prezentul contract este sub incidenta legii romane.
    Art. 43
    Partile contractante se obliga sa respecte confidentialitatea prezentului contract.
    Art. 44
    Arhivarea documentelor pe baza carora se intocmeste balanta (miscarea) de transport a produselor se face de ambele parti, conform normelor specifice de pastrare a documentelor.
    Art. 45
    Nici una dintre prevederile prezentului contract nu va fi destinata stabilirii unei relatii de subordonare intre partile contractante, fiecare parte contractanta fiind in intregime responsabila pentru obligatiile care ii incumba conform contractului.
    Art. 46
    Receptiile se vor face in intervalul orar 8,00 - 16,00 al zilei. Situatiile exceptionale vor fi anuntate transportatorului pe fax.
    Art. 47
    Partile contractante se vor informa reciproc asupra masurilor tehnice, organizatorice si de restructurare ce le intereseaza, pentru a se pune de acord asupra activitatilor curente si de viitor.
    Art. 48
    Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract atrage raspunderea partilor contractante conform dispozitiilor legale.
    Art. 49
    Litigiile aparute in cursul derularii prezentului contract se rezolva pe cale amiabila, iar in caz contrar vor fi supuse spre solutionare instantelor de drept comun competente, in conformitate cu prevederile Codului de procedura civila.
    Art. 50
    Orice modificare a conditiilor prezentului contract se va face prin act aditional insusit de ambele parti contractante.
    Art. 51
    Forta majora apara de raspundere partea contractanta care o invoca si se comunica celeilalte parti contractante in termen de 5 zile, iar in urmatoarele 15 zile trebuie transmise documentele care sa ateste evenimentele respective, astfel cum au fost convenite de partile contractante. Forta majora exonereaza partile contractate de indeplinirea obligatiilor asumate pe toata perioada in care aceasta actioneaza. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuvin partilor contractante pana la aparitia acesteia.
    Art. 52
    Anexele nr. 1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 6, 7.1 si 7.2 fac parte integranta din prezentul contract.
    Prezentul contract a fost incheiat la data de ........, in 2 exemplare, cu anexe, cate unul pentru fiecare parte contractanta, si intra in vigoare la data de .............. .

                    EXPEDITOR                 TRANSPORTATOR

                Director general,            Director general,
                .................            .................
                Director economic,           Director economic,
                .................            .................

    ANEXA 1
    la contractul-cadru

                                   NORME
privind calitatea, receptia si predarea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

    Calitatea
    1. Expeditorul va prezenta la incheierea contractului fisele de calitate ale produselor ce urmeaza sa fie transportate [anexele A1 - A4*) la prezentele norme].
    2. Transportatorul va preda la destinatie produse de aceeasi calitate cu cea a produselor primite, in cazul in care prin programul de transport agreat de parti se transporta pe aceeasi conducta un singur sortiment de titei (acelasi cu cel din stocul de operare al conductei).
    3. In cazul in care pe aceeasi conducta se transporta mai multe sortimente de titei, la destinatie se va preda sortimentul de titei cel mai apropiat de cel preluat pentru pompare.
------------
    *) Anexele A2 - A4 sunt reproduse in facsimil.

    Conditii de pompabilitate
    a) Pentru titeiul din import
    1. Expeditorul va preda transportatorului pentru pompare titei care la receptie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    - temperatura de congelare = cu 7 grade C mai mica decat temperatura minima a solului, masurata pe traseul conductei;
    - viscozitatea la temperatura minima a solului:
    cst. maxim =
    2. Temperatura solului masurata pe traseul conductei va fi comunicata zilnic de transportator expeditorului pentru ca acesta sa pregateasca titeiul conform conditiilor precizate la pct. 1.
    3. Amestecurile de titei trebuie pregatite omogen. Pentru verificarea omogenitatii titeiului din rezervoarele propuse la receptie se vor recolta probe pe toata inaltimea stocului pompabil, in prezenta ambelor parti. Se considera omogene amestecurile la care diferenta dintre densitatile determinate la probele recoltate nu este mai mare de 0,005 g/cm^3.
    4. In cazul in care diferenta de densitate este mai mare de 0,005 g/cm^3, se va determina punctul de congelare si viscozitate la probele de densitate maxim si minim. Daca aceste determinari se incadreaza in conditiile de pompabilitate precizate, se considera ca titeiul poate fi pompat.
    b) Pentru titeiul din productia interna
    Pentru asigurarea pomparii pe conducta a titeiurilor parafinoase, acestea trebuie sa indeplineasca conditia de pompabilitate privind punctul de congelare (minim 7 grade C sub temperatura solului masurata pe traseul conductei).

    Receptia si predarea
    a) Pentru transport pe conducta
    1. Primirea produselor din productia interna de la punctele de primire se va face numai pe timpul zilei, prin receptie la intervalele prevazute in anexa B*) la prezentele norme, intocmita de expeditor de comun acord cu transportatorul.
    2. Primirea titeiului din import in punctul de primire Oil Terminal se face la solicitarea Oil Terminal, de regula pe timpul zilei, pe baza Planului de operatii, care trebuie sa cuprinda urmatoarele: proprietarul titeiului, numarul rezervorului, cantitatea libera la pompare, punctul de destinatie al transportului.
    3. Inainte de umplerea rezervorului in vederea receptiei se izoleaza conducta de legatura dintre partile contractante, prin inchiderea si sigilarea ventilelor. Violarea sigiliilor atrage raspunderea legala pentru partea contractanta vinovata.
    4. Receptia calitativa si cantitativa a produselor se efectueaza in rezervoarele si laboratoarele expeditorului sau ale transportatorului, cu respectarea normelor si instructiunilor prevazute in anexele C1 - C4*) la prezentele norme.
    5. Transportatorul impreuna cu expeditorul vor intocmi: raportul de incercare, bonul provizoriu, procesul-verbal de predare-primire, in doua exemplare semnate de cele doua parti contractante [anexele D1 - D5*) la prezentele norme].
    6. Predarea catre terti a titeiului si gazolinei se face de catre transportator numai la comunicarea scrisa a expeditorului si cu acordul partilor contractante. Transportatorul va transmite procesul-verbal de predare-primire expeditorului pentru facturare.
    7. In vederea receptiei se vor esantiona probe de catre transportator in prezenta expeditorului.
    8. Din rezervoarele de titei receptionate se va pastra la transportator si la expeditor cate o proba-martor de un litru, sigilata de ambele parti contractante, timp de 30 de zile de la receptie, pentru analiza in caz de reclamatie. In caz de litigiu analiza se efectueaza la un laborator stabilit de comun acord de ambele parti contractante. In situatia in care prin analiza probei-martor reclamatia se dovedeste intemeiata, partea contractanta in culpa suporta consecintele. Recipientele pentru probe vor fi asigurate de cei care pastreaza probele. Predarea etanului lichid la destinatie se face prin contorul transportatorului. Pentru eliminarea neconcordantelor, prin grija partilor contractante vor fi verificate cele 3 aparate (al expeditorului, al transportatorului si al destinatarului).
    9. Expeditorul impreuna cu transportatorul vor verifica calitatea etanului lichid care trebuie sa corespunda fisei de calitate eliberate de expeditor la predare catre transportator. Eventualele neconcordante vor fi rezolvate de comun acord.
------------
    *) Anexa B este reprodusa in facsimil.
    *) Anexele C1 - C4 sunt reproduse in facsimil.
    *) Anexele D1 - D5 sunt reproduse in facsimil.

    b) Pentru transport pe calea ferata
    1. Receptia cantitativa a titeiului si gazolinei ce se transporta pe calea ferata se poate face astfel:
    - la rezervoare, inainte si dupa transvazare in/din vagoane, respectandu-se instructiunile in vigoare prevazute in anexele C1 si C2;
    - la cazane, prin cantarirea vagoanelor-cisterna la plin si la gol pe cantare pod bascula, in prezenta expeditorului si a transportatorului, intocmindu-se fisa de cantar in care se consemneaza: numerele cazanelor, cantitatea bruta determinata prin cantarire si tara inscrisa pe tablita fiecarui vagon-cisterna.
    2. Receptia calitativa a titeiului si a gazolinei se face de catre expeditor, in prezenta transportatorului, prin recoltarea probelor din vagoane-cisterna, cu intocmirea raportului de incercare.
    Pe baza raportului de incercare si a fisei de cantar se intocmeste procesul-verbal de predare-primire a titeiului sau a gazolinei, pentru un lot (naveta) de cazane, care se semneaza de catre expeditor si transportator.
    Procesul-verbal de predare-primire a titeiului sau a gazolinei va contine urmatoarele date:
    - cantitatea bruta determinata prin diferenta la cantarire intre gol si plin;
    - cantitatea totala de impuritati (apa, sedimente, sare), determinata pe baza raportului de incercare;
    - cantitatea neta rezultata ca diferenta intre cantitatea bruta determinata prin cantarire si cantitatea totala de impuritati.
    Cand nu exista posibilitatea de transvazare intr-un rezervor sau cantarire pe pod bascula, se determina volumul de titei prin calibrare. Standardul de referinta privind calibrarea este STAS 1165/66.

                 Expeditor,                   Transportator,
             ..................           ......................

    ANEXA A1
    la norme

    UNITATEA .........................

    Fisa de calitate a titeiului
_________________________________________________________________
 Sortiment        Continut        % cloruri     Congelare pacura
                  maxim in apa +
                  imp. mec. (%)
_________________________________________________________________
 A1 Vest                1         maximum 0,06  sub -15 grade C
 A3 Vest                1         maximum 0,06  sub -15 grade C
 A3 Rest                1         maximum 0,06  sub -15 grade C
 A3 Sel.                1         maximum 0,06  sub -30 grade C
 A3 Nesel               1         maximum 0,06  sub -15 grade C
 A3 Videle              1         maximum 0,06  sub -30 grade C
 A3 Ind.                1         maximum 0,06  sub -30 grade C
 A3 Suplac              1         maximum 0,06  sub -30 grade C
 B (Olt, Rest)          1         maximum 0,06  intre -15 grade C
                                                si +18 grade C
 C (Mold., Rest)        1         maximum 0,06  peste +18 grade C
 C Sel.                 1         maximum 0,06  peste +18 grade C
 C Marin                1         maximum 0,06  peste +18 grade C
_________________________________________________________________

                 Expeditor,                   Transportator,
             ..................           ......................

    ANEXA A2
    la norme

    UNITATEA .........................

    Fisa de calitate a gazolinei
________________________________________________________________________________
 Caracteristica                      Valoare Admisa     Standardele de referinta
                                                        privind metoda de
                                                        incercare
________________________________________________________________________________
 Densitate                           maxim 0,650        NT 312-0
 Continut de apa                     maxim 50 ppm       SR ISO 10101-2:1995
 Presiune de vapori la 37.8 grade C  maxim 15 bar       NT 312-0
 Temp. finala de distilare           maxim 215 grade C  SR EN ISO 3405:2003
 Compozitie, continut C1 - C3        maxim 30% vol      SR EN ISO 6974-3:2002
________________________________________________________________________________

                 EXPEDITOR,                   TRANSPORTATOR,
             ..................           ......................

    ANEXA A3
    la norme

    UNITATEA .........................

    Fisa de calitate a etanului lichid
    __________________________
    Componenti  Limita   % gr.
    __________________________
       C1       maxima     3
       C2       minima    32
       C3       maxima    43
       IC4      maxima    13,5
       IC4      minima    12,5
       C5+      maxima     1
       CO2      maxima     3
    __________________________

                 EXPEDITOR,                   TRANSPORTATOR,
             ..................           ......................

    ANEXA A4
    la norme

    UNITATEA .........................

    Fisa de calitate a condensatului
____________________________________________________________________________
 Caracteristica            Valoare admisa        Standardele de referinta
                                                 privind metoda de incercare
____________________________________________________________________________
 Densitate la 15 grade C   0,720 - 0,750         SR EN ISO 3675:2002
                                                 SR EN ISO 12185:2002
 Continut impuritati:
 - apa                                           SR ISO 9029:2002
 - mecanice                maxim 1%              SR ISO 9030:1995
 Cloruri                   0,06%                 STAS 1166-89
 Distilare                 100 grade C = 21% v   SR EN ISO 3405:2003
                           200 grade C = 80% v
__________________________________________________________________________

                 EXPEDITOR,                   TRANSPORTATOR,
             ..................           ......................

    ANEXA B
    la norme

    UNITATEA .........................

    Puncte de predare-primire a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid si periodicitatea predarii

 ________________________________________________________________________
| Nr.    Locatia   Punctul de predare   Produsul   Estimat   Perioada de |
| crt.                                             to/zi     receptie    |
|________________________________________________________________________|
|  0        1              2                3         4           5      |
|________________________________________________________________________|

                 EXPEDITOR,                   TRANSPORTATOR,
             ..................           ......................

    ANEXA C1
    la norme

    UNITATEA .........................

    Lista ce cuprinde operatiile ce se efectueaza la receptia titeiului din tara

________________________________________________________________________________
Nr.                 Operatiunea                      Standardele de referinta
crt.                                                 privind metoda de incercare
________________________________________________________________________________
  1. Masurarea stocului, temperaturii titeiului
     din rezervor si calculul cantitatii             SR 1165:2004
  2. Esantionare probe                               SR EN ISO 3170:2003*
  3. Determinarea densitatii                         SR EN ISO 3675:2002
  4. Determinarea densitatii                         SR EN IS0 12185:2002
  5. Determinarea continutului de apa si sediment    SR ISO 9030:1995
  6. Determinarea continutului de apa                SR ISO 9029:2002
  7. Determinarea continutului de cloruri            STAS 1166-89
  8. Determinarea punctului de congelare             STAS 39-80
  9. Determinarea vascozitatii cinematice            SR EN ISO 3104:2002
________________________________________________________________________________
    * pana la data adoptarii SR EN ISO 3170:2004 ca standard national prin traducere

                 EXPEDITOR,                   TRANSPORTATOR,
             ..................           ......................

    ANEXA C2
    la norme

    UNITATEA .........................

    Lista ce cuprinde operatiile ce se efectueaza la receptia gazolinei

________________________________________________________________________________
Nr.                 Operatiunea                      Standardele de referinta
crt.                                                 privind metoda de incercare
________________________________________________________________________________
  1. Esantionare probe                               SR EN ISO 4257:2002
  2. Determinare densitate                           NT 312-0
  3. Determinarea temperaturii finale distilare      SR EN ISO 3405:2003
  4. Determinarea presiunii de vapori la
     37,8 grade C                                    NT 312-0
  5. Determinarea compozitiei                        SR EN ISO 6974-3:2002
  6. Determinarea umiditatii*                        SR IS0 10101-2:1995*
  7. Determinarea continutului de gume actuale       SR EN ISO 6246:2000
________________________________________________________________________________
    * proba de gazolina se recolteaza in bomba la presiunea din tanc dupa care se destinde la presiunea atmosferica cu dirijarea gazelor rezultate prin trape cu alcool absolut.

                 EXPEDITOR,                   TRANSPORTATOR,
             ..................           ......................

    ANEXA C3
    la norme

    UNITATEA .........................

    Lista ce cuprinde operatiile ce se efectueaza la receptia condensatului

________________________________________________________________________________
Nr.                 Operatiunea                      Standardele de referinta
crt.                                                 privind metoda de incercare
________________________________________________________________________________
  1. Masurarea stocului, temperaturii titeiului
     din rezervor si calculul cantitatii             SR 1165:2004
  2. Esantionare probe                               SR EN ISO 3170:2003*
  3. Determinarea densitatii                         SR EN ISO 3675:2002
  4. Determinarea densitatii                         SR EN IS0 12185:2002
  5. Determinarea continutului de apa si sediment    SR ISO 9030:1995
  6. Determinarea continutului de apa                SR ISO 9029:2002
  7. Determinarea continutului de cloruri            STAS 1166-89
________________________________________________________________________________
    * pana la data adoptarii SR EN ISO 3170:2004 ca standard national prin traducere

                 EXPEDITOR,                   TRANSPORTATOR,
             ..................           ......................

    ANEXA C4
    la norme

    UNITATEA .........................

    Lista ce cuprinde operatiile ce se efectueaza la receptia titeiului din import

________________________________________________________________________
Nr.                        Operatiunea                        Metoda de
crt.                                                          incercare*
________________________________________________________________________
  1. Masurarea stocului, temperaturii titeiului din rezervor
     si calculul cantitatii
  2. Esantionare probe
                            CAP. 13.3
  3. Determinarea densitatii
  4. Determinarea continutului de apa prin metoda distilarii
  5. Determinarea continutului de cloruri
  6. Determinarea punctului de congelare
  7. Determinarea viscozitatii cinematice
  8. Determinarea sedimentului prin extractie
  9. Determinarea continutului de sulf
 10. Determinarea cantitatii nete de titei
________________________________________________________________________
    * Standardele de referinta privind metoda de incercare vor fi convenite de parti.

                 EXPEDITOR,                   TRANSPORTATOR,
             ..................           ......................

    ANEXA D1
    la norme

    Model Raport Incercare titei import

    UNITATEA .........................

                           RAPORT INCERCARE
                      Nr. ....... data .........

    Titei proba .................. din rezervor nr. ..........
    Predat de ................................................

 ______________________________________________________________________________
|           Caracteristici          |   U/M   | Valoare| Valoare    | Metoda de|
|                                   |         | admisa | determinata| incercare|
|___________________________________|_________|________|____________|__________|
| Temperatura titei in laborator    | grade C |        |            |          |
|___________________________________|_________|________|____________|__________|
| Densitate titei la temperatura    |         |        |            |          |
| in laborator                      | g/ml    |        |            |          |
|___________________________________|_________|________|____________|__________|
| Densitate la 15 grade C in vid    | g/ml    |        |            |          |
|___________________________________|_________|________|____________|__________|
| Densitate la 15 grade C din aer   | g/ml    |        |            |          |
|___________________________________|_________|________|____________|__________|
| Vascozitate la temperatura solului| Cst.    |        |            |          |
|___________________________________|_________|________|____________|__________|
| Continut sulf                     | % m     |        |            |          |
|___________________________________|_________|________|____________|__________|
| Temperatura de congelare          | grade C |        |            |          |
|___________________________________|_________|________|____________|__________|
|            | Apa                  | % m     |        |            |          |
|            |______________________|_________|________|____________|__________|
|            | Sediment             | % m     |        |            |          |
| Continut   |______________________|_________|________|____________|__________|
| impuritati | Cloruri              | % m     |        |            |          |
|            |______________________|_________|________|____________|__________|
|            | Total impuritati     | % m     |        |            |          |
|____________|______________________|_________|________|____________|__________|

                 EXPEDITOR,                   TRANSPORTATOR,
             ..................           ......................

    Model Raport Incercare titei tara

    UNITATEA .........................

                           RAPORT INCERCARE
                      Nr. ....... data .........

    Titei proba .................. din rezervor nr. ..........
    Predat de ................................................

 ______________________________________________________________________________
|           Caracteristici          |   U/M   | Valoare| Valoare    | Metoda de|
|                                   |         | admisa | determinata| incercare|
|___________________________________|_________|________|____________|__________|
| Temperatura titei in laborator    | grade C |        |            |          |
|___________________________________|_________|________|____________|__________|
| Densitate titei la temperatura    |         |        |            |          |
| in laborator                      | g/ml    |        |            |          |
|___________________________________|_________|________|____________|__________|
| Densitate la 15 grade C in vid    | g/ml    |        |            |          |
|___________________________________|_________|________|____________|__________|
| Densitate la 15 grade C in aer    | g/ml    |        |            |          |
|___________________________________|_________|________|____________|__________|
|            | Apa                  | % m     |        |            |          |
|            |______________________|_________|________|____________|__________|
|            | Sediment             | % m     |        |            |          |
| Continut   |______________________|_________|________|____________|__________|
| impuritati | Cloruri              | % m     |        |            |          |
|            |______________________|_________|________|____________|__________|
|            | Total impuritati     | % m     |        |            |          |
|____________|______________________|_________|________|____________|__________|

                 EXPEDITOR,                   TRANSPORTATOR,
             ..................           ......................

    ANEXA D2
    la norme

    Model Raport Incercare gazolina

    UNITATEA .........................

                           RAPORT INCERCARE
                      Nr. ....... data .........

    Gazolina proba .................. din rezervor (tanc ) nr. ...............
    Predat de .......................

 ______________________________________________________________________________
|           Caracteristici          |   U/M   | Valoare| Valoare    | Metoda de|
|                                   |         | admisa | determinata| incercare|
|___________________________________|_________|________|____________|__________|
| Densitate                         | g/ml    |        |            |          |
|___________________________________|_________|________|____________|__________|
| Presiune de vapori la             | bar     |        |            |          |
|___________________________________|_________|________|____________|__________|
| Temperatura finala                | grade C |        |            |          |
|___________________________________|_________|________|____________|__________|
| Compozite                         | % v     |        |            |          |
|___________________________________|_________|________|____________|__________|
| Continut apa                      | ppm     |        |            |          |
|___________________________________|_________|________|____________|__________|
| Continut gume actuale             | mg/100  |        |            |          |
|___________________________________|_________|________|____________|__________|

                 EXPEDITOR,                   TRANSPORTATOR,
             ..................           ......................

    ANEXA D3
    la norme

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| S.C. CONPET S.A.                                                             |
| Depozitul ...........................                                        |
|                                                                              |
| BON PROVIZORIU NR. ..................                                        |
|                                                                              |
|                    Pentru rezervorul nr. ............................        |
|                                                                              |
| Rezervor plin                                                                |
| Predator: ...........................................................        |
| Primitor: ...........................................................        |
| Data .....................                                                   |
| Ora ......................                                                   |
|                                                                              |
|  ____________________________________________________                        |
| |Nr. |     Caracteristici    |   U/M   | Valoare     |                       |
| |crt.|                       |         | determinata |                       |
| |____|_______________________|_________|_____________|                       |
| |  1.| Inaltime stoc         | cm      |             |                       |
| |____|_______________________|_________|_____________|                       |
| |  2.| Temperatura rezervor  | grade C |             |                       |
| |____|_______________________|_________|_____________|                       |
| |  3.| Factor corectie volum |         |             |                       |
| |____|_______________________|_________|_____________|                       |
|                                                                              |
|         AM PREDAT                         AM PRIMIT                          |
|                                                                              |
| Rezervor stoc "la gol"                                                       |
| Predator: ...........................................................        |
| Primitor: ...........................................................        |
| Data .....................                                                   |
| Ora ......................                                                   |
|                                                                              |
|  ____________________________________________________                        |
| |Nr. |     Caracteristici    |   U/M   | Valoare     |                       |
| |crt.|                       |         | determinata |                       |
| |____|_______________________|_________|_____________|                       |
| |  1.| Inaltime stoc         | cm      |             |                       |
| |____|_______________________|_________|_____________|                       |
| |  2.| Temperatura rezervor  | grade C |             |                       |
| |____|_______________________|_________|_____________|                       |
| |  3.| Factor corectie volum |         |             |                       |
| |____|_______________________|_________|_____________|                       |
|                                                                              |
|         AM PREDAT                         AM PRIMIT                          |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA D4
    la norme

    S.C. CONPET S.A.

    Proces-verbal predare gazolina nr. .........
    din data ...................................
    Expeditor ..................................

 ___________________________________________________________________________
| Tanc | Calibrare |                   Datele receptiei                     |
| sau  | L. cm     |________________________________________________________|
| rez. |           | Stoc |        Masura        |         Cantitati        |
|      |           |      |______________________|__________________________|
|      |           |      | Cm | Dens. | Temp.   | Litri | Kg | Kg receptie |
|      |           |      |    |       | grade C |       |    |             |
|______|___________|______|____|_______|_________|_______|____|_____________|
|      |           | Gol  |    |       |         |       |    |             |
|      |           |______|____|_______|_________|_______|____|_____________|
|      |           | Plin |    |       |         |       |    |             |
|______|___________|______|____|_______|_________|_______|____|_____________|
|      |           | Gol  |    |       |         |       |    |             |
|      |           |______|____|_______|_________|_______|____|_____________|
|      |           | Plin |    |       |         |       |    |             |
|______|___________|______|____|_______|_________|_______|____|_____________|
|      |           | Gol  |    |       |         |       |    |             |
|      |           |______|____|_______|_________|_______|____|_____________|
|      |           | Plin |    |       |         |       |    |             |
|______|___________|______|____|_______|_________|_______|____|_____________|
|      |           | Gol  |    |       |         |       |    |             |
|      |           |______|____|_______|_________|_______|____|_____________|
|      |           | Plin |    |       |         |       |    |             |
|______|___________|______|____|_______|_________|_______|____|_____________|
|      |           | Gol  |    |       |         |       |    |             |
|      |           |______|____|_______|_________|_______|____|_____________|
|      |           | Plin |    |       |         |       |    |             |
|______|___________|______|____|_______|_________|_______|____|_____________|

                                         TOTAL

           ...................           ......................
                Predator,                       Primitor,

    ANEXA D5
    la norme

                                            Nr. _________ Data _______________

    S.C. CONPET S.A.
    Depozit ...................

                        Proces-verbal de predare-primire titei

    Expeditor ____________________________

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Densit. 15 grade C aer [Kg/l]
    B - Impurit. totale [% gr.]
    C - Volum total calibrare [litri]
    D - Deplas. capac [litri]
    E - Volum total corectat [litri]
    F - Fac. de corectie volum [tab. 54A]
    G - Volum brut [litri]
    H - Cantitate bruta [Kg]
    I - Cantitate impuritati [Kg]
    J - Cantitate neta [Kg]
 ______________________________________________________________________________
|Rez.|Masura|Temp. |Nr.    | A | B | C | D  |  E  | F  |  G  | H  |  I   |  J  |
|nr. |rez.  |rez.  |rap.   |   |   |   |    |     |    |     |    |      |     |
|... |[cm]  |[grade|de     |   |   |   |    |     |    |     |    |      |     |
|    |      |C]    |incerc.|   |   |   |    |     |    |     |    |      |     |
|____|______|______|_______|___|___|___|____|_____|____|_____|____|______|_____|
|    |      |      |       |   |   |   |    | 7-8*|    |7x10 |5x11| 12x6 |12-13|
|    |      |      |       |   |   |   |    |     |    |9*x10|    | ---- |     |
|    |      |      |       |   |   |   |    |     |    |     |    | 100  |     |
|____|______|______|_______|___|___|___|____|_____|____|_____|____|______|_____|
| 1  |   2  |   3  |   4   | 5 | 6 | 7 | 8* | 9*  | 10 | 11  | 12 |  13  |  14 |
|____|______|______|_______|___|___|___|____|_____|____|_____|____|______|_____|
|Plin|      |      |       |   |   |   |    |     |    |     |    |      |     |
|____|______|______|_______|___|___|___|____|_____|____|_____|____|______|_____|
|Gol |      |      |       |   |   |   |    |     |    |     |    |      |     |
|____|______|______|_______|___|___|___|____|_____|____|_____|____|______|_____|
|Dif.|      |      |       |   |   |   |    |     |    |     |    |      |     |
|____|______|______|_______|___|___|___|____|_____|____|_____|____|______|_____|

    Observatii ................................................................
    ...........................................................................
    Conform B.P. nr.

    NOTA:
    - Rubricile 8* si 9* sunt valabile in cazul rezervoarelor cu capac plutitor
    - Pentru rezervoarele cu capac plutitor 11 = 9* x 10

      Predator,               Vizat; Inspector,           Primitor,

    ANEXA 2
    la contractul-cadru

                                 DEFINITII

    Act aditional - actul scris, incheiat intre partile contractante, prin care se aduc amendamente, modificari sau completari la prezentul contract.
    An calendaristic - perioada de 12 luni incepand cu 1 ianuarie si incheindu-se la 31 decembrie.
    An contractual - perioada de 12 luni calculate de la data intrarii in vigoare a prezentului contract.
    Balanta - documentul care reflecta evolutia cantitatilor de titei primite, pompate si predate pe o perioada determinata.
    Bon provizoriu - documentul primar de primire si predare a titeiului care atesta parametrii initiali (inaltimea lichidului, temperatura, densitatea, impuritatile mecanice si continutul de sare), ce vor fi folositi ulterior pentru determinarea masei nete (kg).
    Raport de incercare - certificatul de calitate care atesta proprietatile fizico-chimice ale titeiului care va fi transportat.
    Contract - actul juridic civil, incheiat intre expeditor si transportator pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid.
    Condensat - amestec de hidrocarburi gazoase si lichide, constituite din produse cu tensiune joasa de vapori, ce trebuie transportat de la punctele de primire la punctele de predare, la anumiti parametri de presiune si temperatura.
    Consolidare - mentinerea obligatiei de plata a expeditorului in scopul evitarii unor pierderi financiare ulterioare.
    Consum tehnologic normat - cota procentuala din cantitatea primita, admisa de partile contractante ca pierdere pe timpul transportului.
    Consum tehnologic efectiv - limita cantitativa in minus, determinata prin intermediul inventarierii stocului, tinandu-se seama de cantitatile primite, cantitatile predate si de stocul initial de titei.
    Densitate - masa pe unitate de volum la 15 grade C sau la 20 grade C, exprimata in kg/mc.
    Durata contractului - perioada pentru care se incheie contractul.
    Expeditor - persoana care, in nume propriu si pe seama sa ori in numele si pe seama unui tert, incheie contractul.
    Etan lichid - o hidrocarbura obtinuta prin separarea gazelor de sonda, ce trebuie transportata sub forma lichida de la punctul de primire la punctul de predare, la anumiti parametri de presiune si debit.
    Forta majora - evenimentul independent de vointa partilor contractante, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului, care determina disparitia bunurilor sau impiedica partile contractante sa-si execute obligatiile asumate.
    Gazolina - fractiune petroliera lichida, sub presiune, cuprinzand hidrocarburi C1 - C15, rezultata din degazolinarea gazelor prin diferite procedee.
    Notificare - orice comunicare avand legatura cu contractul, facuta in scris celeilalte parti contractante si transmisa prin fax sau scrisoare recomandata. Data notificarii este data confirmarii de primire a faxului sau data depunerii la posta a scrisorii recomandate.
    Parti contractante - expeditorul si transportatorul.
    Proces-verbal de predare-primire - documentul care atesta calitatea si cantitatea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid predate, respectiv primite.
    Produse - titei, gazolina, condensat si etan lichid.
    Program transport - programul cu cantitatile contractate de expeditor in vederea transportului.
    Punct de primire - locul nominalizat de expeditor, in care transportatorul primeste cantitativ si calitativ titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid.
    Punct de predare - locul nominalizat de expeditor, in care transportatorul preda cantitativ si calitativ titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid.
    Rafinarii oprite - nefunctionarea acestora determinata de reviziile si opririle prevazute sa aiba loc la instalatiile de prelucrare si la rampele de descarcare.
    Sistem national de transport - ansamblul actual de conducte si statii de pompare, precum si instalatiile, echipamentele si dotarile aferente, care asigura preluarea, depozitarea, transportul si predarea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid intre punctele de primire si punctele de predare.
    Stocul de operare - stocul ocupat de produsul transportat la un moment dat, care poate fi exprimat in unitati volumetrice sau gravimetrice, avand un caracter de permanenta.
    Stoc fizic - cantitatea de titei, gazolina, condensat si etan lichid existenta in conducte sau rezervoare aflate in proprietatea ori in custodia transportatorului.
    Tert - persoana in numele si pe seama careia, in baza imputernicirii primite, expeditorul exercita drepturile si indeplineste obligatiile potrivit clauzelor contractuale.
    Transport - activitatea de primire, depozitare, conditionare, pompare si predare a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid.
    Transportator - persoana juridica romana care efectueaza primirea, depozitarea, transportul si predarea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid la rafinarie.
    Titei - amestec de hidrocarburi lichide, ce se poate incadra in sortimentele parafinos, semiparafinos si asfaltos, care trebuie transportat de la punctele de primire la punctele de predare, la anumiti parametri de presiune si temperatura.
    Titei liber la pompare - titei degrevat de orice sarcini, inclusiv cele fiscale.
    Trimestru - perioada de 3 luni consecutive a anului calendaristic, incepand cu 1 ianuarie.

                 Expeditor,                   Transportator,
             ..................           ......................

    ANEXA 3
    la contractul-cadru

    UNITATEA .........................

                           PROGRAM DE TRANSPORT
                           pentru anul ........

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Ianuarie
    B - Februarie
    C - Martie
    D - Aprilie
    E - Mai
    F - Iunie
    G - Iulie
    H - August
    I - Septembrie
    J - Octombrie
    K - Noiembrie
    L - Decembrie
                                                                       - tone -
________________________________________________________________________________
Nr.   Punctul  Sortimentul  Punctul  Total  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L
crt.  de                    de       an
      primire               predare
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                 Expeditor,                   Transportator,
             ..................           ......................

    ANEXA 3.1
    la contractul-cadru

    UNITATEA .........................

            PROGRAM DE TRANSPORT AL TITEIULUI SI GAZOLINEI CU CAZANE
                            pentru anul ........

________________________________________________________________________________
Sucursala  Schela  Rampa de   Calitatea  An (tone)  Medie (tone/zi)  Destinatia
                   incarcare
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    ANEXA 4
    la contractul-cadru

    UNITATEA .........................

                           LIMITELE MAXIME ANUALE
admise drept consumuri tehnologice normate pentru activitatile de primire, depozitare, transport si predare a titeiului, gazolinei, condensatului si
etanului lichid

    - titei din tara     = .....%
    - titei marin        = .....%
    - titei din import   = .....%
    - gazolina           = .....%
    - condensat          = .....%

                 Expeditor,                   Transportator,
             ..................           ......................

    ANEXA 5
    la contractul-cadru

    UNITATEA .........................

                                  SITUATIA
privind spatiul de depozitare a gazolinei si a etanului lichid in caz de avarii

___________________________________________________________
Nr.      Produsul      Punctul de depozitare    Capacitatea
crt.                                                (t)
___________________________________________________________
___________________________________________________________

                 Expeditor,                   Transportator,
             ..................           ......................

    ANEXA 6
    la contractul-cadru

    UNITATEA .........................

                                  LISTA
               cuprinzand documentele si termenele de transmitere

________________________________________________________________________________
Nr.      Denumirea documentului           Termenul de transmitere  Intocmit de
crt.                                                               ..........
________________________________________________________________________________
  1. Predarea titeiului, gazolinei,       a doua zi lucratoare a   transportator
     condensatului si etanului lichid     decadei
     la beneficiari
  2. Program de predare a produselor      15 zile lucratoare       expeditor
     destinate prelucrarii                inainte de inceperea
                                          lunii
  3. Graficul lunar al transportului      cel mai tarziu pe data   expeditor
     titeiului si gazolinei cu cazane     de 5 pentru luna
     de transport pe calea ferata         urmatoare
  4. Graficul anual al transportului      cel mai tarziu pe data   expeditor
     titeiului si gazolinei cu cazane     de 15 noiembrie pentru
     de transport pe calea ferata         anul urmator
  5. Raport de sinteza privind            zilnic (telefon/fax)     transportator
     activitatea de transport al
     titeiului pe conducta si pe calea
     ferata
  6. Balanta de transport al produselor   a opta zi lucratoare a   transportator
     cu cazane de transport pe calea      lunii urmatoare
     ferata, lunara si cumulat pe an
  7. Balanta de transport al produselor,  a opta zi lucratoare a   transportator
     lunara si la schimbarea pretului     lunii urmatoare
     produselor si cumulat pe an
________________________________________________________________________________

                 Expeditor,                   Transportator,
             ..................           ......................

    ANEXA 7.1
    la contractul-cadru

                                BALANTA (MISCAREA)
             titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - A1 Vest
    B - A3 Vest
    C - A3 Rest
    D - A3 Sel.
    E - A3 Nesel
    F - A3 Videle
    G - A3 Ind.
    H - A3 Suplac
    I - B Olt
    J - B Rest
    K - C Sel.
    L - C Mold.
    M - C R Leb
    N - C R
    O - Total
    P - Condensat
    R - Gazolina
    S - Etan lichid
________________________________________________________________________________
Locatia                   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S
________________________________________________________________________________
Stoc 1
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Primiri
________________________________________________________________________________
Primiri + stoc 1
________________________________________________________________________________
Transfer 1
________________________________________________________________________________
Total intrari
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Total livrari
________________________________________________________________________________
Terti
________________________________________________________________________________
Pierderi
________________________________________________________________________________
Transfer gazolina
________________________________________________________________________________
Transfer 2
________________________________________________________________________________
Total iesiri
________________________________________________________________________________
Stoc 2
S.C. "Conpet" - S.A.
________________________________________________________________________________
Stoc 2
Terti
________________________________________________________________________________

    Transportator,
    ..............

    ANEXA 7.2*)
    la contractul-cadru

    *) Anexa nr. 7.2 este reprodusa in facsimil.

                               BALANTA (MISCAREA)
    titeiului transportat pe reteaua de conducte pentru titeiul din import

 ______________________________________________________________________________
|                               | Clientul |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| Stocuri conducte              |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| 14" Constanta - Pitesti       |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| 20" Constanta - Pitesti       |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| 28" Constanta - Baraganu      |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| 24" Constanta - Midia         |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| 24" Baraganu - Brazi          |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| 20" Baraganu - Onesti         |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| 12"F1 Calareti - Teleajen     |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| 12"F2 Calareti - Teleajen     |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| Total stoc conducte           |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| Stocuri rezervoare            |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| Total stoc rezervoare         |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| Total stoc initial            |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| Primiri de la Oil Terminal    |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| Pentru 14"                    |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| Pentru 20"                    |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| Pentru 28"                    |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| Pentru 24"                    |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| Total primiri                 |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| Total primiri + stoc          |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| Livrari pe destinatii         |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| Total livrat                  |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| Pierderi                      |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| Transfer                      |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| Total iesiri                  |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| Stoc final pe conducte        |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| 14" Constanta - Pitesti       |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| 20" Constanta - Pitesti       |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| 28" Constanta - Baraganu      |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| 24" Constanta - Midia         |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| 24" Baraganu - Brazi          |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| 20" Baraganu - Onesti         |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| 12"F1 Calareti - Teleajen     |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| 12"F2 Calareti - Teleajen     |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| Total stoc conducte           |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| Stocuri rezervoare            |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| Total stoc rezervoare         |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|
| Total stoc final              |          |                 |        |        |
|_______________________________|__________|_________________|________|________|

    Transportator,
    ..............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu