Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 37 din  6 februarie 2004

privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 144 din 18 februarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si al art. 64 alin. 2 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.265/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

    presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Contractul-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid, pentru anul 2004, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

           Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
                            Maria Iuliana Stratulat

    ANEXA 1

                               CONTRACT-CADRU
pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid
                 nr. ..... din anul ..... luna ..... ziua .....

    CAP. 1
    Partile contractante

    Intre ......................., cu sediul in ............................., judetul ...................., cod postal ............, telefon ..............., fax ............, telex ............., cod fiscal ................., inscrisa in registrul comertului la nr. ............................., cont virament nr. ...................., deschis la ........................., reprezentata legal prin director general ........................................ si prin director economic ........................................, denumita expeditor, pe de o parte, si
    ............................., cu sediul in ............................., judetul ...................., cod postal ............., telefon ..............., fax ............, telex ............., cod fiscal ................., inscrisa in registrul comertului la nr. ............................., cont virament nr. ...................., deschis la ........................., reprezentata legal prin director general ..................................... si director economic ........................................, denumita transportator, pe de alta parte,
    s-a incheiat prezentul contract.

    CAP. 2
    Obiectul contractului

    Art. 1
    (1) Obiectul contractului consta in primirea, depozitarea, transportul si predarea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid, dupa caz, de la punctele de primire la punctele de predare stabilite de parti, respectandu-se normele prevazute in anexa nr. 1 la prezentul contract-cadru.
    (2) Titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid pot fi, dupa caz, proprietatea expeditorului sau a unei terte persoane pentru care expeditorul realizeaza procesarea produsului, persoana in numele si pe seama careia, in baza mandatului primit de la aceasta, expeditorul efectueaza operatiunile de predare, respectiv primire catre/de la transportator, potrivit clauzelor contractuale.
    (3) Termenii utilizati in prezentul contract sunt definiti in anexa nr. 2 la prezentul contract-cadru.

    CAP. 3
    Durata contractului

    Art. 2
    Contractul se incheie pe o perioada de ......... convenita de parti, incepand cu data de .................. .

    CAP. 4
    Programe de transport

    Art. 3
    (1) Programul cantitatilor anuale si lunare de produse ce vor fi primite, depozitate, transportate si predate la destinatii va avea la baza solicitarea depusa de expeditor si acceptata de transportator in conformitate cu anexa nr. 3 la prezentul contract-cadru.
    (2) In cazul in care cantitatile prevazute in anexa nr. 3 se modifica, expeditorul va accepta revizuirea corespunzatoare a tarifului de transport, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 4
    (1) Expeditorul transmite cu 10 zile lucratoare inainte de inceperea lunii un program cuprinzand estimarea predarii produselor pe destinatii.
    (2) Expeditorul confirma transportatorului, cu 5 zile lucratoare inainte de inceperea lunii, programul lunar de predare a produselor pe destinatii.
    Art. 5
    (1) Limitele maxime anuale admise drept consumuri tehnologice normate pentru activitatile de primire, depozitare, transport si predare a titeiului, gazolinei si condensatului sunt prevazute in anexa nr. 4 la prezentul contract-cadru.
    (2) Determinarea consumurilor tehnologice efective se face lunar de catre transportator prin balanta (miscarea) produselor.
    Art. 6
    (1) In functie de conditiile de operare a dotarilor transportatorului si ca urmare a solicitarii in scris a expeditorului, transportatorul poate fi de acord cu modificarea punctului de primire si/sau predare, precum si a cantitatilor si sortimentelor de titei, gazolina si condensat ce urmeaza sa fie transportate.
    (2) Costurile suplimentare aparute ca urmare a modificarilor respective vor fi suportate de expeditor pe baza documentelor justificative si a calculatiilor prezentate de transportator.

    CAP. 5
    Stocul de operare

    Art. 7
    Pentru a putea presta servicii de transport in conditii egale pentru toti expeditorii, transportatorul va utiliza stocul comun existent in conducte.
    Art. 8
    (1) Expeditorul si transportatorul isi vor reconstitui stocurile fizice de titei, gazolina, condensat si etan lichid, proprietatea lor, de la inceputul contractului, atat cantitativ, cat si calitativ.
    (2) In cazul in care reconstituirea cantitativa si calitativa a stocului fizic nu este posibila, la sfarsitul perioadei contractuale, pana la data de ............ a anului urmator, pe baza de inventariere, se va face regularizarea valorica la pretul produselor. Termenul de decontare al facturii de regularizare este de .......... zile de la data primirii facturii, confirmata de documentul postal de remitere. In cazul neachitarii in termen de 30 de zile de la scadenta a sumelor datorate, partea in culpa se obliga sa plateasca penalitati de intarziere incepand cu prima zi de la scadenta, prin aplicarea procentului reglementat legal pentru creante bugetare, la suma ramasa de plata.

    CAP. 6
    Proprietatea asupra titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

    Art. 9
    (1) Expeditorul va prezenta la transport titei, gazolina, condensat sau etan lichid proprietatea sa sau a unei terte persoane in numele si pe seama careia actioneaza in baza mandatului primit. Expeditorul ramane proprietarul titeiului si al celorlalte produse care ii apartin si, respectiv, se va comporta ca un proprietar pentru produsele proprietatea tertului mandatat.
    (2) Transportatorul raspunde de cantitatea si calitatea (conform anexei nr. 1 la prezentul contract-cadru) titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid din momentul primirii de la expeditor si pana in momentul predarii la destinatie, influentata de consumul tehnologic.
    Art. 10
    Expeditorul garanteaza pe propria raspundere ca titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid nu fac obiectul unui litigiu privind proprietatea si ca este liber de orice sarcini. In caz contrar, expeditorul este obligat sa instiinteze transportatorul, acesta nefiind obligat sa accepte transportul produsului care este obiect de litigiu.

    CAP. 7
    Tariful si modul de plata

    Art. 11
    (1) Facturarea serviciilor se va face de catre transportator decadal, pe baza cantitatilor de produse predate la destinatie, cu tarifele stabilite de autoritatea competenta in conditiile legii.
    (2) Valoarea consumurilor tehnologice si T.V.A. nu sunt cuprinse in tarifele de transport ale produselor.
    (3) Termenul de decontare, care devine si termen de scadenta, este de ....... zile de la data primirii facturii de catre expeditor, confirmata de documentul postal.
    (4) Plata facturilor se va face de expeditor la Ploiesti, in contul nr. ................ deschis la Banca ........................ .
    (5) Garantarea platii tarifului de transport si, respectiv, a prestatiei de transport va fi stipulata in contractul de transport ce se va incheia intre expeditor si transportator. Forma de constituire a garantiilor va fi negociata de partile contractante.
    (6) Refuzul total sau partial al expeditorului de a plati o factura emisa de transportator se va aduce la cunostinta acestuia in termen de ..... zile lucratoare de la data primirii ei. In caz contrar facturile emise sunt considerate acceptate in totalitate de expeditor.
    (7) Platile se considera efectuate in momentul evidentierii lor in contul bancar al transportatorului.
    (8) Transportatorul are obligatia de a notifica expeditorului tarifele ajustate, cu mentiunea ca acestea se aplica de la data stabilita de autoritatea de reglementare in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

    CAP. 8
    Penalitati si despagubiri

    Art. 12
    (1) Transportatorul este indreptatit ca incepand cu a 31-a zi de la scadenta sa pretinda penalitati calculate prin aplicarea procentului prevazut de reglementarile legale privind executarea creantelor bugetare la suma ramasa de plata. Penalitatile se vor calcula incepand cu prima zi de la scadenta.
    Transportatorul va notifica lunar expeditorul asupra penalitatilor datorate si va emite factura la data incasarii acestora. Penalitatile vor fi platite in 10 zile de la notificare.
    (2) In cazul neindeplinirii la scadenta a oricarei obligatii de plata, transportatorul va notifica expeditorul ca in termen de ..... zile se va proceda la oprirea pomparii pana la incasarea integrala a valorii facturilor, iar eventualele consecinte ce rezulta din aceasta intrerupere il privesc in exclusivitate pe expeditor.
    Art. 13
    In cazul nepredarii la transport a unei cantitati mai mari de 10% din programul de transport lunar, expeditorul datoreaza transportatorului daune-interese in cuantum de ..... dolari S.U.A./tona nepredata, in vederea recuperarii cheltuielilor de intretinere si supraveghere in conditii de securitate a conductei. Transportatorul va emite factura pana la data de 5 a lunii urmatoare la cursul dolar S.U.A./leu din ziua emiterii facturii, expeditorul fiind obligat sa o achite in termen de ..... zile de la primirea ei.

    CAP. 9
    Obligatiile si drepturile expeditorului si transportatorului

    Obligatiile si drepturile expeditorului
    Art. 14
    (1) Expeditorul se obliga sa predea titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid in conditiile de calitate prezentate in anexa nr. 1 la prezentul contract-cadru.
    (2) In situatii deosebite (timp nefavorabil, avarii la instalatiile de tratare, lipsa dezemulsionantilor), se vor putea admite derogari de la conditiile de calitate prevazute in anexa nr. 1 la prezentul contract-cadru, la cererea scrisa a expeditorului.
    (3) Transportatorul este indreptatit sa perceapa costuri suplimentare convenite cu expeditorul, la valoarea transportului cantitatilor de titei neconform primite si transportate in conditiile prevazute la alin. (2).
    Art. 15
    (1) Expeditorul se obliga sa asigure stocul de operare necesar transportului de la punctele de primire la punctele de predare prevazute in anexa nr. 3 la prezentul contract-cadru, in cazul in care transportatorul nu detine stocuri de operare pe relatia respectiva, conform art. 7 din prezentul contract-cadru.
    (2) La cuplarea tronsoanelor noi de conducte realizate de transportator prin programele proprii de reparatii capitale si modernizare, expeditorii detinatori ai stocului de operare vor accepta completarea acestuia cu cantitatile de produse fundamentate de transportator in vederea reluarii pomparii.
    Art. 16
    In cazul unor avarii pe conductele de gazolina si etan lichid expeditorul se obliga sa asigure stocarea acestora conform anexei nr. 5 la prezentul contract-cadru.
    Art. 17
    In situatia in care se recupereaza titeiul rezultat in urma avariilor, expeditorul se obliga sa primeasca titeiul transportat de transportator cu mijloace auto la punctele de primire, daca este cazul. In aceasta situatie se va incheia un proces-verbal in care se vor mentiona cantitatea si calitatea titeiului primit.
    Art. 18
    (1) Expeditorul se obliga sa asigure certificate de analiza cu privire la cantitatea si calitatea produselor, eliberate de laboratoare de specialitate, cu respectarea standardelor in vigoare, in prezenta partilor interesate.
    (2) Expeditorii care detin laboratoare proprii au obligatia sa le doteze in mod corespunzator.
    Art. 19
    Expeditorul este obligat sa notifice transportatorului in termen de ... zile lucratoare situatiile in care rafinariile si rampele de descarcare sunt oprite. In caz contrar, expeditorul va suporta eventualele cheltuieli care sunt cauzate in totalitate din vina sa.
    Art. 20
    (1) Expeditorul are obligatia sa asigure calibrarea rezervoarelor proprii la termenele prevazute de catre firme autorizate de Institutul National de Metrologie. Tabelele de calibrare ale rezervoarelor utilizate vor fi lizibile si vor fi puse la dispozitia transportatorului. Rezervoarele trebuie sa intruneasca conditiile de functionare prevazute in standarde: curatarea, functionarea serpentinelor si a scurgerilor, sa asigure posibilitatea de sigilare, sa fie dotate si intretinute conform normelor in vigoare privind tehnica securitatii si prevenirea si stingerea incendiilor.
    (2) Expeditorul are obligatia ca pentru incintele lui sa propuna si sa incheie contracte sau conventii privind dotarea, utilizarea instalatiilor si respectarea normelor in vigoare privind tehnica securitatii si prevenirea si stingerea incendiilor.
    Art. 21
    (1) Expeditorul este obligat sa primeasca cu prioritate la descarcare titeiul si gazolina expediate de transportator prin rampele sale de incarcare, in cantitatile stabilite prin programul de transport.
    (2) Daca din vina expeditorului apar stationari ale navetelor de titei, pe traseu sau in punctul de predare, expeditorul va suporta eventualele cheltuieli suplimentare determinate de aceste stationari. Cheltuielile suplimentare vor fi facturate expeditorului, termenul de scadenta a facturii fiind de 5 zile de la primirea facturii, dar nu mai mult de 15 zile de la data producerii evenimentului generator.
    Art. 22
    Expeditorul se obliga sa achite contravaloarea serviciilor prestate, in conditiile si la termenele stabilite in cap. VII si VIII.
    Art. 23
    Expeditorul are dreptul sa conteste balanta de transport al produselor in maximum ... zile lucratoare de la primirea acesteia. Neexercitarea acestui drept in termenul prevazut presupune ca balanta a fost acceptata.
    Art. 24
    Expeditorul este obligat sa prezinte la transportul titeiului de import numai titei liber la pompare. In acest scop, la punctul de primire, expeditorul sau persoana desemnata sa predea titeiul va prezenta Planul de operatii care va cuprinde: proprietarul titeiului, numarul rezervorului, cantitatea libera la pompare, punctul de destinatie.

    Obligatiile si drepturile transportatorului
    Art. 25
    Transportatorul se obliga sa transporte si sa predea produsele la destinatie in cel mult ... zile lucratoare de la primirea acestora.
    Art. 26
    Transportatorul se obliga sa primeasca, sa transporte si sa predea cantitatile zilnice de titei, gazolina, condensat si etan lichid conform programului stabilit cu expeditorul.
    Art. 27
    Transportatorul se obliga sa actioneze in mod corespunzator pentru remedierea eventualelor avarii.
    Art. 28
    Transportatorul este obligat sa transmita expeditorului lista cuprinzand documentele si termenele de transmitere cuprinse in anexa nr. 6 la prezentul contract-cadru.
    Art. 29
    Transportatorul are obligatia sa doteze cu utilaje, echipamente, instalatii, substante si personal calificat laboratoarele proprii in care se fac analizele produselor.
    Art. 30
    (1) Transportatorul are obligatia sa asigure calibrarea rezervoarelor proprii la termenele prevazute de catre firme autorizate de Institutul National de Metrologie. Rezervoarele trebuie sa intruneasca conditiile de functionare prevazute in standarde: curatarea, functionarea serpentinelor si a scurgerilor, sa asigure posibilitatea de sigilare, sa fie dotate si intretinute conform normelor in vigoare privind tehnica securitatii si prevenirea si stingerea incendiilor.
    (2) Transportatorul are obligatia ca pentru incintele lui sa propuna si sa incheie contracte sau conventii privind dotarea, utilizarea instalatiilor si respectarea normelor in vigoare privind tehnica securitatii si prevenirea si stingerea incendiilor.
    Art. 31
    (1) In termen de ..... zile lucratoare de la incheierea lunii, precum si la terminarea contractului transportatorul va intocmi si va prezenta expeditorului balanta (miscarea) produselor transportate, conform anexelor nr. 7.1 si 7.2 la prezentul contract-cadru, avand la baza procesele-verbale de predare-primire. Procesele-verbale de predare-primire se intocmesc si se semneaza de expeditor si transportator pe baza bonurilor provizorii si a buletinelor de analiza.
    (2) In cazul in care expeditorul contesta in mod justificat balanta, transportatorul va intocmi si va prezenta expeditorului balanta refacuta in termen de 4 zile lucratoare de la primirea contestatiei.
    Art. 32
    Transportatorul se obliga sa asigure efectuarea reviziilor si reparatiilor programate pentru echipamentele si instalatiile de transport.
    Art. 33
    Transportatorul va analiza toate solicitarile primite si va decide inainte de data de 30 noiembrie a fiecarui an, conform conditiilor si procedurilor stabilite, daca aproba cererile primite. Decizia incluzand optiunile selectate in mod corect si nediscriminatoriu, cu motivarea acestora, se va notifica in scris fiecarui solicitant.
    Art. 34
    Transportatorul nu este obligat sa presteze servicii de transport al produselor atunci cand:
    a) nu exista capacitate disponibila in conductele Sistemului national de transport, in raport cu programul de transport al petrolului si cu rutele solicitate. In cazul in care nu exista suficienta capacitate disponibila pentru a transporta intreaga cantitate solicitata, transportatorul va informa expeditorul, iar acesta va putea sa isi modifice cererea in mod corespunzator;
    b) exista considerente de ordin tehnic, operational sau de siguranta care ar putea afecta exploatarea Sistemului national de transport al produselor prin conducte;
    c) calitatea produselor solicitate sa fie transportate nu respecta:
    - specificatiile de calitate ale transporturilor de produse contractate;
    - specificatiile de pompabilitate corespunzatoare pentru conductele Sistemului national de transport;
    - calitatea transporturilor de produse solicitate, carora li s-a acordat un nivel mai inalt de prioritate in cadrul cererii;
    d) capacitatea disponibila este necesara in vederea indeplinirii unor obligatii pentru prestarea unor servicii publice de catre transportator conform legislatiei in vigoare;
    e) expeditorul nu si-a indeplinit obligatiile financiare fata de transportator cu privire la serviciile de transport al produselor prestate anterior si nu prezinta garantii sau siguranta cu privire la obligatiile de plata viitoare;
    f) expeditorul a contractat cu mai mult de 10% din capacitatea efectiv utilizata pe parcursul anului anterior si nici nu prezinta garantii financiare pentru cantitatile solicitate;
    g) expeditorul nu a prezentat Planul de operatii completat cu datele solicitate.
    Art. 35
    Transportatorul are dreptul sa opreasca pomparea in conditiile mentionate la art. 12 alin. (2).

    CAP. 10
    Clauze specifice la transportul pe calea ferata

    Art. 36
    Pentru cazul in care titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid sunt transportate pe calea ferata sau combinat pe conducte si calea ferata, partile contractante vor conveni programe de transport si termene compatibile cu normele de transport pe calea ferata.

    CAP. 11
    Raspunderea contractuala

    Art. 37
    Daca din vina dovedita a expeditorului se ajunge la deteriorarea conductelor sau instalatiilor sistemului de transport, transportatorul nu poate fi raspunzator fata de expeditor pentru nici o intarziere, deteriorare ori pierdere a produselor pe timpul transportului.
    Art. 38
    (1) Expeditorul are obligatia sa despagubeasca transportatorul pentru orice pierdere sau cheltuiala dovedita de transportator, din vina sa sau ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului contract-cadru.
    (2) Transportatorul are obligatia sa despagubeasca expeditorul pentru orice pierdere sau cheltuiala dovedita de expeditor, din vina sa ori ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului contract-cadru.
    Art. 39
    Dupa semnarea cumulativa a documentelor de receptie a produselor (bon provizoriu si buletin de analiza la punctul de primire), raspunderea cantitativa si calitativa trece in sarcina transportatorului pana la predarea lor la destinatie pe baza documentelor de receptie (bon provizoriu si buletin de analiza), moment in care raspunderea cantitativa si calitativa trece in sarcina expeditorului.

    CAP. 12
    Reclamatii

    Art. 40
    Expeditorul trebuie sa anunte in scris transportatorul in termen de ... zile lucratoare de la receptia titeiului despre reclamatiile in legatura cu calitatea acestuia, verificata prin probele-martor sigilate si pastrate. Neexercitarea acestui drept in termenul prevazut presupune insusirea de catre expeditor a rezultatelor.

    CAP. 13
    Clauze speciale

    Art. 41
    Contractul este sub incidenta legii romane.
    Art. 42
    Partile contractante se obliga sa respecte confidentialitatea prezentului contract.
    Art. 43
    Arhivarea documentelor pe baza carora se intocmeste balanta (miscarea) de transport al produselor se face de ambele parti, conform normelor specifice de pastrare a documentelor.
    Art. 44
    Nici una dintre prevederile prezentului contract nu va fi destinata stabilirii unei relatii de subordonare intre parti, fiecare parte fiind in intregime responsabila pentru obligatiile care ii incumba conform contractului.
    Art. 45
    Ziua de lucru este de 24 de ore, incepand cu ora 8,00 a primei zile, iar data primirii titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid ce vor fi transportate va fi cea inscrisa in bonul provizoriu in functie de intervalul mentionat.
    Art. 46
    Partile contractante se vor informa reciproc asupra masurilor tehnice, organizatorice si de restructurare ce le intereseaza, pentru a se pune de acord asupra activitatilor curente si de viitor.
    Art. 47
    Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract atrage raspunderea partilor contractante conform dispozitiilor legale.
    Art. 48
    Litigiile aparute in cursul derularii prezentului contract se rezolva pe cale amiabila, iar in caz contrar vor fi supuse spre solutionare instantelor de drept comun competente, in conformitate cu prevederile Codului de procedura civila.
    Art. 49
    Orice modificare a conditiilor prezentului contract se va face prin act aditional insusit de ambele parti.
    Art. 50
    Forta majora apara de raspundere partea care o invoca si se comunica celeilalte parti contractate in termen de 5 zile, iar in urmatoarele 15 zile trebuie transmise documentele care sa ateste evenimentele respective.
    Art. 51
    Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezentul contract-cadru.
    Prezentul contract a fost incheiat la data de ......, in doua exemplare, cu anexe, cate unul pentru fiecare parte contractanta, si va intra in vigoare la data de ............ .

           EXPEDITOR                            TRANSPORTATOR

           Director general,                    Director general,
           ...........................          ...........................

           Director economic,                   Director economic,
           ...........................          ...........................

           Oficiul juridic                      Oficiul juridic

    ANEXA 1
    la contractul-cadru

                                 NORME
privind calitatea, receptia si predarea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

    Calitatea

    1. Expeditorul va prezenta la incheierea contractului fisele de calitate ale produselor ce urmeaza sa fie transportate [anexele A1 - A4*) la prezentele norme].
    2. Transportatorul va preda la destinatie produse de aceeasi calitate cu cea a produselor primite in cazul in care prin programul de transport agreat de parti se transporta pe aceeasi conducta un singur sortiment de titei (acelasi cu cel din stocul de operare al conductei).
    3. In cazul in care pe aceeasi conducta se transporta mai multe sortimente de titei, la destinatie se va preda sortimentul de titei cel mai apropiat de cel preluat pentru pompare.
------------
    *) Anexele A1 - A4 sunt reproduse in facsimil.

    Conditii de pompabilitate

    a) Pentru titeiul din import
    1. Expeditorul va preda transportatorului pentru pompare titei care la receptie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    - temperatura de congelare = cu 7 grade C mai mica decat temperatura minima a solului, masurata pe traseul conductei;
    - viscozitatea la temperatura minima a solului:
    cst. maxim =
    - grade E =
    2. Temperatura solului masurata pe traseul conductei va fi comunicata zilnic de transportator expeditorului pentru ca acesta sa pregateasca titeiul conform conditiilor precizate la alineatul precedent.
    3. Amestecurile trebuie pregatite omogen. Pentru verificarea omogenitatii titeiului din rezervoarele propuse la receptie se vor recolta probe pe toata inaltimea stocului pompabil, conform standardelor romane si standardelor americane, in prezenta ambelor parti. Se considera omogene amestecurile la care diferenta dintre densitatile determinate la probele recoltate nu este mai mare de 0,005 g/cm^3. In cazul in care diferenta de densitate este mai mare, se va determina punctul de congelare si viscozitate la probele de densitate maxima si minima. Daca aceste determinari se incadreaza in conditiile de pompabilitate precizate se considera ca titeiul poate fi pompat.
    b) Pentru titeiul din tara
    Pentru asigurarea pomparii pe conducta a titeiurilor parafinoase, acestea trebuie sa indeplineasca conditia de pompabilitate privind punctul de congelare (minimum 7 grade C sub temperatura solului masurata pe traseul conductei).

    Receptia si predarea

    a) Pentru transport pe conducta
    1. Primirea produselor din tara de la punctele de primire se va face prin receptie la intervalele prevazute in anexa B*) la prezentele norme, intocmita de expeditor de comun acord cu transportatorul.
    2. Primirea titeiului din import in punctul de primire Oil Terminal se face la solicitarea Oil Terminal pe baza Planului de operatii, care trebuie sa cuprinda urmatoarele: proprietarul titeiului, numarul rezervorului, cantitatea libera la pompare, punctul de destinatie al transportului.
    3. Inainte de umplerea rezervorului in vederea receptiei se izoleaza conducta de legatura dintre parti, prin inchiderea si sigilarea ventilelor. Violarea sigiliilor atrage raspunderea legala pentru partea vinovata.
    4. Receptia calitativa si cantitativa a produselor se efectueaza in rezervoarele si laboratoarele partilor, cu respectarea standardelor romane si standardelor americane si instructiunilor in vigoare, prevazute in anexele C1 - C4*) la prezentele norme.
    5. Transportatorul impreuna cu expeditorul vor intocmi: buletinul de analiza-tip, bonul provizoriu, procesul-verbal de predare-primire a titeiului, procesul-verbal de predare-primire a titeiului din import, in doua exemplare semnate de cele doua parti [anexele D1 - D4*) la prezentele norme].
------------
    *) Anexele B, C1 - C4 si D1 - D4 sunt reproduse in facsimil.

    6. Predarea catre terti a titeiului si gazolinei se face de catre transportator numai la comunicarea scrisa a expeditorului si cu acordul partilor. Transportatorul va transmite procesul-verbal de predare-primire expeditorului pentru facturare.
    7. In vederea receptiei se vor preleva probe de catre expeditor in prezenta transportatorului.
    8. Din rezervoarele receptionate se va pastra la transportator si la expeditor o proba-martor de 1 litru, sigilata de ambele parti, timp de ..... de zile de la receptie pentru analiza in caz de reclamatie. In caz de litigiu analiza se efectueaza la un laborator stabilit de comun acord de ambele parti contractante. In situatia in care prin analiza probei-martor reclamatia se dovedeste intemeiata, partea in culpa suporta consecintele. Recipientele pentru probe vor fi asigurate de cei care pastreaza probele.
    9. Predarea etanului lichid la destinatie se face prin contorul transportatorului. Pentru eliminarea neconcordantelor, prin grija partilor vor fi verificate cele 3 aparate (al expeditorului, al transportatorului si al destinatarului).
    10. Expeditorul impreuna cu transportatorul vor verifica calitatea etanului lichid care trebuie sa corespunda fisei de calitate eliberate de expeditor la predare catre transportator. Eventualele neconcordante vor fi rezolvate de comun acord.

    b) Pentru transport pe calea ferata
    Receptia cantitativa a titeiului si gazolinei ce se transporta pe calea ferata se poate face astfel:
    - la rezervoare, inainte si dupa transvazare in/din vagoane, respectandu-se instructiunile in vigoare prevazute in anexele C1 - C4;
    - la cazane, prin cantarirea vagoanelor-cisterna la plin si la gol pe cantare pod-bascula, in prezenta expeditorului si transportatorului.
    Receptia calitativa a titeiului si gazolinei se face de catre expeditor prin recoltarea probelor din vagoane-cisterna in rampa de incarcare, respectiv descarcare, cu intocmirea buletinului de analiza.
    La cantarirea fiecarui vagon-cisterna, atat la plin, cat si la gol, se intocmeste nota de cantar in care se consemneaza numerele cazanelor, cantitatea bruta determinata prin cantarire si tara inscrisa pe tablita fiecarui vagon-cisterna.
    Dupa efectuarea operatiunilor de cantarire la plin si la gol se intocmeste procesul-verbal de predare-primire a titeiului sau gazolinei, care se semneaza de catre expeditor si transportator. Acesta va contine urmatoarele date:
    - cantitatea bruta, determinata prin diferenta dintre gol si plin;
    - cantitatea totala de impuritati, determinata pe baza buletinului de analiza;
    - cantitatea neta rezultata ca diferenta intre cantitatea bruta determinata prin cantarire si cantitatea totala de impuritati (apa, sedimente, sare).
    Cand nu exista posibilitatea de transvazare intr-un rezervor sau de cantarire pe pod-bascula, volumul de titei se determina prin calibrare, conform STAS 1165/66.

                 Expeditor,                         Transportator,
          .........................           .........................

    ANEXA A1
    la norme

    UNITATEA ........................

                       Fisa de calitate a titeiului

==============================================================================
  Sortiment     Continut max. in        %            Congelare
                apa + imp. mec.      Cloruri         pacura
                    (%)
==============================================================================
 A1 Vest              1            maximum 0,06      sub -15 grade C
 A3 Vest              1            maximum 0,06      sub -15 grade C
 A3 Rest              1            maximum 0,06      sub -15 grade C
 A3 Sel.              1            maximum 0,06      sub -30 grade C
 A3 Nesel             1            maximum 0,06      sub -15 grade C
 A3 Videle            1            maximum 0,06      sub -30 grade C
 A3 Ind.              1            maximum 0,06      sub -30 grade C
 A3 Suplac            1            maximum 0,06      sub -30 grade C
 B (Olt, Rest)        1            maximum 0,06      intre -15 si 18 grade C
 C (Mold, Rest)       1            maximum 0,06      peste +18 grade C
 C sel                1            maximum 0,06      peste +18 grade C
 C rest leb.          1            maximum 0,06      peste +18 grade C
==============================================================================

           EXPEDITOR,                                 TRANSPORTATOR,
          ............                                ..............

    ANEXA A2
    la norme

    UNITATEA ........................

                        Fisa de calitate a gazolinei

================================================================================
 Constanta fizica       Conditia admisa          Metoda de analiza
================================================================================
 Densitate la           maximum 0,650            NT 312-0, aparat VPD 3 omologat
                                                 in 1985 cu PV nr. 2
 Culoare                incolora, maximum 23     SR ISO 2049/1998
 Continut de apa        maximum 50 ppm           SR ISO 760/94
 Continut gume actuale  maximum 10 mg/100 ml     SR EN ISO 6246/2000
 Compozitie cont in C3  20% vol (medie lunara)   SR ISO 2718/97
 Temp. finala de
 distilare              maximum 185 grade C      SR ISO 3405/98
 Presiune de vapori     maximum 15 kgf/cm^2      NT 312-0, aparat V.P.D.3
                        la 37,8 grade C          omologat in 1985 cu PV nr. 2
================================================================================

         EXPEDITOR,                                 TRANSPORTATOR,
         ..........                                 ..............

    ANEXA A3
    la norme

    UNITATEA ........................

                      Fisa de calitate a etanului lichid

  ================================
   Componenti   Limita    % gr.
  ================================
   C1           maxima     3
   C2           minima     32
   C3           maxima     43
   IC4          maxima     13,5
   IC4          minima     12,5
   C5+          maxima     1
   CO2          maxima     0,8
   APA          maxima     50 ppm
  ================================

    EXPEDITOR,                                 TRANSPORTATOR,
    ...........                                ...............

    ANEXA A4
    la norme

    UNITATEA ........................

                      Fisa de calitate a condensatului

============================================================================
 Constanta fizica          Conditia admisa              Metoda de analiza
============================================================================
 Densitate la 20 grade C   0,720 - 0,750                SREN ISO 3675/2002
 Continut impuritati:
 - apa                     maximum 1%                   STAS 24-2/89
 - mecanice                                             STAS 24-1/89
 Cloruri                   maximum 0,06%                STAS 1166/89
 Distilare                 maximum 260 grade C          STAS SR ISO 3405/98
                           - pana la 100 grade C = 21%
                           - pana la 200 grade C = 80%
============================================================================

         EXPEDITOR,                                 TRANSPORTATOR,
         ..........                                 ..............

    ANEXA B
    la norme

    UNITATEA ........................

    Puncte de predare-primire a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid si periodicitatea predarii

 ____________________________________________________________________________
|Nr.   Locatia  Punctul de predare  Produsul  Estimat  Perioada de receptie  |
|crt.                                         to/zi                          |
|____________________________________________________________________________|
| 0       1            2              3         4              5             |
|____________________________________________________________________________|

        EXPEDITOR,                                 TRANSPORTATOR,
        ..........                                 ..............

    ANEXA C1
    la norme

    UNITATEA ........................

    Lista cuprinzand operatiunile dupa care se face receptia titeiului din tara

============================================================================
Nr.                     Operatiunea                      Metoda de analiza
crt.
============================================================================
  1.   Masurarea inaltimii, temperaturii lichidului
       din rezervoare si determinarea cantitatii         STAS 1165/66
  2.   Luarea probelor                                   STAS 41/78*)
  3.   Determinarea densitatii si corectia acesteia la
       temperatura lichidului din rezervor la primire
       si predare                                        STAS 35/81*)
  4.   Determinarea continutului de apa plus sediment
       prin centrifugare precum si a continutului de     STAS 24/1/89
       apa prin metoda distilarii                        STAS 24/2/89
  5.   Determinarea continutului de cloruri              STAS 166/89
  6.   Determinarea punctului de congelare               STAS 39/80
  7.   Determinarea viscozitatii titeiului               STAS 117/87
============================================================================
    *) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin va fi inlocuit cu prevederile SR EN ISO 3170/2003.
    *) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin va fi inlocuit cu prevederile SR EN ISO 3675/2003.

           EXPEDITOR,                                 TRANSPORTATOR,
           ..........                                 ..............

    ANEXA C2
    la norme

    UNITATEA ........................

    Lista cuprinzand operatiunile si standardele conform carora se face receptia gazolinei

=============================================================================
Nr.                     Operatiunea                      Metoda de analiza
crt.
=============================================================================
  1.   Luarea probelor                                   STAS 41/78*)
  2.   Determinarea temperaturii finale de distilare     SR ISO 3405/98
  3.   Determinarea presiunii de vapori VPD 3            NT 310-0
  4.   Determinarea umiditatii in gazolina prin metoda
       Karl-Fisher                                       SR ISO 760/94
  5.   Determinarea continutului de gume actuale         SR EN ISO 6246/2000
  6.   Determinarea culorii                              SR ISO 2049/1998
  7.   Determinarea densitatii cu VPD 3                  NT 312-0
=============================================================================
    *) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin va fi inlocuit cu prevederile SR EN ISO 3170/2003

          EXPEDITOR,                                 TRANSPORTATOR,
          ..........                                 ..............

    ANEXA C3
    la norme

    UNITATEA ........................

    Lista cuprinzand operatiunile conform carora se face receptia condensatului

============================================================================
Nr.                     Operatiunea                      Metoda de analiza
crt.
============================================================================
  1.   Masurarea inaltimii si temperaturii lichidului
       din rezervoare si determinarea cantitatii         STAS 1165/66
  2.   Luarea probelor                                   STAS 41/78*)
  3.   Determinarea densitatii si corectia acesteia la
       temperatura lichidului din rezervor la primire
       si predare                                        STAS 35/81*)
  4.   Determinarea continutului de apa si sediment
       prin centrifugare precum si a continutului de     STAS 24/1/89
       apa prin metoda distilarii                        STAS 24/2/89
  5.   Determinarea continutului de cloruri              STAS 1166/89
  6.   Determinarea punctului de congelare               STAS 39/80
============================================================================
    *) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin va fi inlocuit cu prevederile SR EN ISO 3170/2003.
    *) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin va fi inlocuit cu prevederile SR EN ISO 3675/2003.

          EXPEDITOR,                                 TRANSPORTATOR,
          ..........                                 ..............

    ANEXA C4
    la norme

    UNITATEA ........................

    Lista cuprinzand operatiunile conform carora se face receptia titeiului din import

================================================================================
Nr.                     Operatiunea                      Metoda de analiza
crt.
================================================================================
  1.   Masurarea inaltimii si temperaturii lichidului
       din rezervoare                                    ASTM 1250/90
  2.   Luarea probelor                                   ASTM 4057/95
                                                         CAP. 13.3
  3.   Determinarea densitatii                           ASTM 5002/89, 1298/90
  4.   Determinarea continutului de apa prin metoda
       distilarii                                        ASTM 95/90
  5.   Determinarea continutului de cloruri              I.P. 77/79
  6.   Determinarea punctului de congelare               ASTM 97/96
  7.   Determinarea viscozitatii cinematice              ASTM 445/96
  8.   Determinarea sedimentului prin extractie          ASTM 473/95
  9.   Determinarea continutului de sulf                 ASTM 129/91 sau 1552-90
 10.   Determinarea cantitatii nete de titei dupa
       metoda ASTM cu tabelele 53A, 54A
================================================================================

           EXPEDITOR,                                 TRANSPORTATOR,
           ..........                                 ..............

    ANEXA D1
    la norme

    UNITATEA ........................

                            Buletin de analiza
                          Nr. ...... din ........

    Titei (proba: din rez. nr.) ____________________
    Predat de ______________________________________
    Proces-verbal de predare-primire nr. ___________
    Masura stocului ________________________________

 _____________________________________________________________________
|Nr. |    Caracteristici tehnice calitative    | Valorile determinate |
|crt.|                                         |                      |
|____|_________________________________________|______________________|
|  1.| Temperatura titeiului in rez. grade C   |                      |
|____|_________________________________________|______________________|
|  2.| Densitate    in laborator               |                      |
|    | (kg/cm^3)    la temperatura rezervorului|                      |
|____|_________________________________________|______________________|
|  3.| Impuritati   continut in apa            |                      |
|    | %            continut in cloruri        |                      |
|____|_________________________________________|______________________|
|  4.|                                         |                      |
|____|_________________________________________|______________________|
|  5.|                                         |                      |
|____|_________________________________________|______________________|
|  6.|                                         |                      |
|____|_________________________________________|______________________|
|  7.|                                         |                      |
|____|_________________________________________|______________________|

    Prezentul buletin constituie atestarea legala a indeplinirii conditiilor de calitate de catre produsul livrat in conformitate cu Legea nr. 7/1977.

          EXPEDITOR,                                 TRANSPORTATOR,
          ..........                                 ..............

    ANEXA D2
    la norme

    UNITATEA ........................
    Depozitul .......................

                      Bon provizoriu nr. ............

    Pentru rez. nr. ___________
    (predare-primire titei)

    Predator: ____________________________________________________
    Primitor: ____________________________________________________
    Ora __________________________________________________________
    Inaltimea cm initial _________________________________________
    Lichidului cm final __________________________________________
    Temperatura lichidului in rez. (grade C) _____________________
    Densitate (kg/cm^3) __________________________________________
    Apa %                      -- centrifuga
                               -- A.S.T.M.
    Analiza de laborator    impuritati mecanice (%) ______________
                            Sare (kg/vag.) _______________________
                            Total impuritati (%) _________________

         AM PREDAT                                   AM PRIMIT

    ANEXA D3
    la norme

 ______________________________________________________________________________
| S.C. CONPET S.A.                                         Data _____________  |
|                                                                              |
|                    Proces-verbal de predare-primire titei                    |
|                                                                              |
|            Predator .................    Primitor .................          |
|______________________________________________________________________________|
|Rez. nr.:  |Inal- |  ANALIZA TITEIULUI DIN REZERVOR  |TITEI BRUT|Impuri-|Titei|
|.......... |timea |__________________________________|__________|tati   |net  |
|Depozit:   |lichi-|Densit.|Tempe-|   Impuritati %    |Litri| Kg |   Kg  |  Kg |
|.......... |dului |Kg/mc  |ratura|___________________|     |    |       |     |
|___________| cm   |       |grade |Apa|Sed.|Sare|Total|     |    |     7 |     |
|Destinatar |      |       |   C  |   |    |    |     |     |    |9 x ---|     |
|...........|      |       |      |   |    |    |     |     | 8x2|    100|9 -10|
|___________|______|_______|______|___|____|____|_____|_____|____|_______|_____|
|Data |  0  |   1  |   2   |   3  | 4 |  5 |  6 |  7  |  8  |  9 |   10  |  11 |
|_____|_____|______|_______|______|___|____|____|_____|_____|____|_______|_____|
|     |Ini- |      |       |      |   |    |    |     |     |    |       |     |
|     |tial |      |       |      |   |    |    |     |     |    |       |     |
|_____|_____|______|_______|______|___|____|____|_____|_____|____|_______|_____|
|     |Final|      |       |      |   |    |    |     |     |    |       |     |
|_____|_____|______|_______|______|___|____|____|_____|_____|____|_______|_____|
|Receptionat|      |       |      |   |    |    |     |     |    |       |     |
|           |      |       |      |   |    |    |     |     |    |       |     |
|___________|______|_______|______|___|____|____|_____|_____|____|_______|_____|
|    Calitate        Kg        Calitate        Kg                              |
|  ___________     ______    ____________    ______     Decantare ..... ore    |
|  ...........     ......    ............    ......                            |
|  ...........     ......    ............    ......   Am predat,    Am primit, |
|  ...........     ......    ............    ......                            |
|  ...........     ......    ............    ......                            |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA D4
    la norme

 ______________________________________________________________________________
| S.C. CONPET S.A.                                      Nr. ..... Data ....... |
|                                                                              |
|                 Proces-verbal de predare-primire titei import                |
|                                                                              |
|            Predator .................    Primitor .................          |
|______________________________________________________________________________|
|   Rez.  |  Masura  |   Temp.  | Nr. rap.  | Densit.   | Impurit. | Volum     |
|   nr.   |  rez.    |   rez.   | de incerc.| 15 grade C| totale   | total     |
|         |          |          |           |           |          | calibrare |
|         |          |          |           |           |          |           |
| ........|  [cm]    | [grade C]|           |  [kg/l]   | [% gr]   | [litri]   |
|_________|__________|__________|___________|___________|__________|___________|
|         |          |          |           |           |          |           |
|_________|__________|__________|___________|___________|__________|___________|
|    1    |     2    |     3    |     4     |     5     |     6    |     7     |
|_________|__________|__________|___________|___________|__________|___________|
| Plin    |          |          |           |           |          |           |
|_________|__________|__________|___________|___________|__________|___________|
| Gol     |          |          |           |           |          |           |
|_________|__________|__________|___________|___________|__________|___________|
| Dif.    |          |          |           |           |          |           |
|_________|__________|__________|___________|___________|__________|___________|
|______________________________________________________________________________|
|   Rez.  | Deplas.| Volum   | Fact. de |Volum   |Cantitate|Cantitate|Cantitate|
|   nr.   | capac  | total   | corectie |total   |bruta    |Impurit. |neta     |
|         |        | corectat| volum    |standard|         |         |         |
|         |        |         |          |        |         |         |         |
| ........| [litri]| [litri] |[tab. 54A]| [litri]|   [Kg]  |   [Kg]  |   [Kg]  |
|_________|________|_________|__________|________|_________|_________|_________|
|         |        |         |          |        |         | 12 x 6  |         |
|         |        |  7 - 8  |          | 9 x 10 | 5 x 11  | ------- | 12 - 13 |
|         |        |         |          |        |         |   100   |         |
|_________|________|_________|__________|________|_________|_________|_________|
|    1    |    8   |    9    |    10    |   11   |   12    |   13    |   14    |
|_________|________|_________|__________|________|_________|_________|_________|
| Plin    |        |         |          |        |         |         |         |
|_________|________|_________|__________|________|_________|_________|_________|
| Gol     |        |         |          |        |         |         |         |
|_________|________|_________|__________|________|_________|_________|_________|
| Dif.    |        |         |          |        |         |         |         |
|_________|________|_________|__________|________|_________|_________|_________|
|                                                                              |
| Observatii ................................................................  |
| ...........................................................................  |
|                                                                              |
|             Predator,                                     Primitor,          |
|                                 Vizat: Inspector,                            |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2
    la contractul-cadru

                                  DEFINITII

    Act aditional - actul scris, incheiat intre partile contractante, prin care se aduc amendamente, modificari sau completari la prezentul contract
    An calendaristic - perioada de 12 luni incepand cu 1 ianuarie si incheindu-se la 31 decembrie
    An contractual - perioada de 12 luni calculate de la data intrarii in vigoare a prezentului contract
    Balanta - documentul care reflecta evolutia cantitatilor de titei primite, pompate si predate pe o perioada determinata
    Bon provizoriu - documentul primar de primire si predare a titeiului, care atesta parametrii initiali (inaltimea lichidului, temperatura, densitatea, impuritatile mecanice si continutul de sare) ce vor fi folositi ulterior pentru determinarea masei nete (kg)
    Buletin de analiza - certificatul de calitate care atesta proprietatile fizico-chimice ale titeiului care va fi transportat
    Contract - actul juridic civil, incheiat intre expeditor si transportator pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid
    Condensat - amestec de hidrocarburi gazoase si lichide, constituite din produse cu tensiune joasa de vapori, ce trebuie transportat de la punctele de primire la punctele de predare, la anumiti parametri de presiune si temperatura
    Consolidare - mentinerea obligatiei de plata a expeditorului in scopul evitarii unor pierderi financiare ulterioare
    Consum tehnologic normat - cota procentuala din cantitatea primita, admisa de partile contractante ca pierdere pe timpul transportului
    Consum tehnologic efectiv - limita cantitativa in minus, determinata prin intermediul inventarierii stocului, tinandu-se seama de cantitatile primite, cantitatile predate si de stocul initial de titei
    Densitate - masa pe unitate de volum la temperatura de 15 grade C sau la temperatura de 20 grade C, exprimata in kg/mc
    Durata contractului - perioada pentru care se incheie contractul
    Expeditor - persoana care, in nume propriu si pe seama sa sau in numele si pe seama unui tert, incheie contractul de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid
    Etan - o hidrocarbura obtinuta prin separarea gazelor de sonda, ce trebuie transportata sub forma lichida de la punctul de primire la punctul de predare, la anumiti parametri de presiune si debit
    Forta majora - evenimentul independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului, care determina disparitia bunurilor sau impiedica partile sa isi execute obligatiile asumate
    Gazolina - fractiune petroliera lichida, sub presiune, cuprinzand hidrocarburi C1 - C15, rezultata din degazolinarea gazelor prin diferite procedee
    Notificare - orice comunicare avand legatura cu contractul, facuta in scris celeilalte parti si transmisa prin fax sau scrisoare recomandata. Data notificarii este data confirmarii de primire a faxului sau data depunerii la posta a scrisorii recomandate
    Parti contractante - expeditorul si transportatorul
    Proces-verbal de predare-primire - documentul care atesta calitatea si cantitatea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid predate, respectiv primite
    Produse - titei, gazolina, condensat si etan lichid
    Punct de primire - locul nominalizat de expeditor, in care transportatorul primeste cantitativ si calitativ titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid
    Punct de predare - locul nominalizat de expeditor, in care transportatorul preda cantitativ si calitativ titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid
    Rafinarii oprite - nefunctionarea acestora determinata de reviziile si opririle prevazute sa aiba loc la instalatiile de prelucrare si la rampele de descarcare
    Sistem national de transport - ansamblul actual de conducte si statii de pompare, precum si instalatiile, echipamentele si dotarile aferente, care asigura preluarea, depozitarea, transportul si predarea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid intre punctele de primire si punctele de predare
    Stocul de operare - stocul ocupat de produsul transportat la un moment dat, care poate fi exprimat in unitati volumetrice sau gravimetrice, avand un caracter de permanenta
    Stoc fizic - cantitatea de titei, gazolina, condensat si etan lichid existenta in conducte sau rezervoare aflate in proprietatea ori in custodia transportatorului
    Tert - persoana in numele si pe seama careia, in baza imputernicirii primite, expeditorul exercita drepturile si indeplineste obligatiile potrivit clauzelor contractuale
    Transport - activitatea de primire, depozitare, conditionare, pompare si predare a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid
    Transportator - persoana juridica romana care efectueaza primirea, depozitarea, transportul si predarea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid la rafinarie
    Titei - amestec de hidrocarburi lichide, care se poate incadra in sortimentele parafinos, semiparafinos si asfaltos si care trebuie transportat de la punctele de primire la punctele de predare, la anumiti parametri de presiune si temperatura
    Titei liber la pompare - titei degrevat de orice sarcini, inclusiv de cele fiscale
    Trimestru - perioada de 3 luni consecutive a anului calendaristic, incepand cu 1 ianuarie.

             Expeditor,                          Transportator,
      .......................               .......................

    ANEXA 3
    la contractul-cadru

    UNITATEA ........................

                             PROGRAM DE TRANSPORT
                           pentru anul .............

                                                                     - tone -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Punctul |Sortimentul |Punctul |Total |01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
|crt.|de      |            |de      |an    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |primire |            |predare |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|____|________|____________|________|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|____|________|____________|________|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
    01 - Ianuarie    02 - Februarie  03 - Martie     04 - Aprilie
    05 - Mai         06 - Iunie      07 - Iulie      08 - August
    09 - Septembrie  10 - Octombrie  11 - Noiembrie  12 - Decembrie

             Expeditor,                          Transportator,
      .......................               .......................

    ANEXA 4
    la contractul-cadru

    UNITATEA ....................

                              LIMITELE MAXIME ANUALE
admise drept consumuri tehnologice normate pentru activitatile de primire, depozitare, transport si predare a titeiului, gazolinei si condensatului

    - titei din tara   = ........... %
    - titei marin      = ........... %
    - titei din import = ........... %
    - gazolina         = ........... %
    - condensat        = ........... %

             Expeditor,                          Transportator,
      .......................               .......................

    ANEXA 5
    la contractul-cadru

    UNITATEA .............................

                                   SITUATIA
privind spatiul de depozitare a gazolinei si a etanului lichid in caz de avarii

________________________________________________________________________________
Nr.            Produsul             Punctul de depozitare      Capacitatea
crt.                                                               (t)
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

             Expeditor,                          Transportator,
      .......................               .......................

    ANEXA 6
    la contractul-cadru

    UNITATEA .............................

                                   LISTA
            cuprinzand documentele si termenele de transmitere

________________________________________________________________________________
Nr.       Denumirea documentului                 Termenul de       Intocmit de
crt.                                             transmitere       .............
________________________________________________________________________________
  1. Predarea titeiului, gazolinei,        a doua zi a decadei     transportator
     condensatului si etanului lichid
________________________________________________________________________________
  2. Program de predare a produselor       15 zile lucratoare      expeditor
     destinate prelucrarii                 inainte de inceperea
                                           lunii
________________________________________________________________________________
  3. Graficul lunar al transportului       cel mai tarziu pe data  expeditor
     titeiului si gazolinei cu cazane CF   de 5 pentru luna
                                           urmatoare
________________________________________________________________________________
  4. Graficul anual al transportului       cel mai tarziu pe data  expeditor
     titeiului si gazolinei cu cazane CF   de 15 noiembrie pentru
                                           anul urmator
________________________________________________________________________________
  5. Balanta de transport al titeiului si  a opta zi lucratoare    transportator
     gazolinei cu cazane CF, lunara si     a lunii urmatoare
     cumulat pe an
________________________________________________________________________________
  6. Raport de sinteza privind             zilnic (telefon/fax)    transportator
     activitatea de transport al titeiului
     pe conducta si CFR
________________________________________________________________________________
  7. Balanta de transport al produselor,   a opta zi lucratoare    transportator
     lunara si la schimbarea pretului      a lunii urmatoare
     produselor, precum si cumulat pe an
________________________________________________________________________________

             Expeditor,                          Transportator,
      .......................               .......................

    ANEXA 7.1
    la contractul-cadru

                                BALANTA (MISCAREA)
             titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    V - Vest
    R - Rest
    S - Sel
    N - Nesel
    O - Olt
    M - Mold.
    CO - Condensat
    G - Gazolina
    E - Etan lichid
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Locatia |A1|A3|A3|A3|A3|  A3  | A3 |  A3  |B| B| C| C| CR|CR|Total|  | | |
|crt.|        | V| V| R| S| N|Videle|Indp|Suplac|O| R| S| M|Leb|  |     |CO|G|E|
|____|________|__|__|__|__|__|______|____|______|_|__|__|__|___|__|_____|__|_|_|
|    |Stoc 1  |  |  |  |  |  |      |    |      | |  |  |  |   |  |     |  | | |
|____|________|__|__|__|__|__|______|____|______|_|__|__|__|___|__|_____|__|_|_|
|____|________|__|__|__|__|__|______|____|______|_|__|__|__|___|__|_____|__|_|_|
|____|________|__|__|__|__|__|______|____|______|_|__|__|__|___|__|_____|__|_|_|
|____|________|__|__|__|__|__|______|____|______|_|__|__|__|___|__|_____|__|_|_|
|    |Primiri |  |  |  |  |  |      |    |      | |  |  |  |   |  |     |  | | |
|____|________|__|__|__|__|__|______|____|______|_|__|__|__|___|__|_____|__|_|_|
|    |Primiri |  |  |  |  |  |      |    |      | |  |  |  |   |  |     |  | | |
|    |+stoc 1 |  |  |  |  |  |      |    |      | |  |  |  |   |  |     |  | | |
|____|________|__|__|__|__|__|______|____|______|_|__|__|__|___|__|_____|__|_|_|
|    |Transfer|  |  |  |  |  |      |    |      | |  |  |  |   |  |     |  | | |
|    |1       |  |  |  |  |  |      |    |      | |  |  |  |   |  |     |  | | |
|____|________|__|__|__|__|__|______|____|______|_|__|__|__|___|__|_____|__|_|_|
|    |Total   |  |  |  |  |  |      |    |      | |  |  |  |   |  |     |  | | |
|    |intrari |  |  |  |  |  |      |    |      | |  |  |  |   |  |     |  | | |
|____|________|__|__|__|__|__|______|____|______|_|__|__|__|___|__|_____|__|_|_|
|____|________|__|__|__|__|__|______|____|______|_|__|__|__|___|__|_____|__|_|_|
|____|________|__|__|__|__|__|______|____|______|_|__|__|__|___|__|_____|__|_|_|
|____|________|__|__|__|__|__|______|____|______|_|__|__|__|___|__|_____|__|_|_|
|    |Total   |  |  |  |  |  |      |    |      | |  |  |  |   |  |     |  | | |
|    |livrari |  |  |  |  |  |      |    |      | |  |  |  |   |  |     |  | | |
|____|________|__|__|__|__|__|______|____|______|_|__|__|__|___|__|_____|__|_|_|
|    |Terti   |  |  |  |  |  |      |    |      | |  |  |  |   |  |     |  | | |
|____|________|__|__|__|__|__|______|____|______|_|__|__|__|___|__|_____|__|_|_|
|    |Pierderi|  |  |  |  |  |      |    |      | |  |  |  |   |  |     |  | | |
|____|________|__|__|__|__|__|______|____|______|_|__|__|__|___|__|_____|__|_|_|
|    |Transfer|  |  |  |  |  |      |    |      | |  |  |  |   |  |     |  | | |
|    |gazolina|  |  |  |  |  |      |    |      | |  |  |  |   |  |     |  | | |
|____|________|__|__|__|__|__|______|____|______|_|__|__|__|___|__|_____|__|_|_|
|    |Transfer|  |  |  |  |  |      |    |      | |  |  |  |   |  |     |  | | |
|    |2       |  |  |  |  |  |      |    |      | |  |  |  |   |  |     |  | | |
|____|________|__|__|__|__|__|______|____|______|_|__|__|__|___|__|_____|__|_|_|
|    |Total   |  |  |  |  |  |      |    |      | |  |  |  |   |  |     |  | | |
|    |iesiri  |  |  |  |  |  |      |    |      | |  |  |  |   |  |     |  | | |
|____|________|__|__|__|__|__|______|____|______|_|__|__|__|___|__|_____|__|_|_|
|    |Stoc 2  |  |  |  |  |  |      |    |      | |  |  |  |   |  |     |  | | |
|    |Conpet  |  |  |  |  |  |      |    |      | |  |  |  |   |  |     |  | | |
|____|________|__|__|__|__|__|______|____|______|_|__|__|__|___|__|_____|__|_|_|
|    |Stoc 2  |  |  |  |  |  |      |    |      | |  |  |  |   |  |     |  | | |
|    |Terti   |  |  |  |  |  |      |    |      | |  |  |  |   |  |     |  | | |
|____|________|__|__|__|__|__|______|____|______|_|__|__|__|___|__|_____|__|_|_|

               Transportator,
         ........................

    ANEXA 7.2*)
    la contractul-cadru

    *) Anexa nr. 7.2 la contractul-cadru este reprodusa in facsimil.

                         BALANTA (MISCAREA)
titeiului transportat pe reteaua de conducte pentru titeiul de import

 ______________________________________________________________________________
|                           | Clientul |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| Stocuri conducte          |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| 14" Constanta - Pitesti   |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| 20" Constanta - Pitesti   |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| 28" Constanta - Baraganu  |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| 24" Constanta - Midia     |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| 24" Baraganu - Brazi      |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| 20" Baraganu - Onesti     |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| 12"F1 Calareti - Teleajen |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| 12"F2 Calareti - Teleajen |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| Total stoc conducte       |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| Stocuri rezervoare        |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
|                           |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
|                           |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| Total stoc rezervoare     |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| Total stoc initial        |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| Primiri de la Oil Terminal|          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| Pentru 14"                |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| Pentru 20"                |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| Pentru 28"                |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| Pentru 24"                |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| Total primiri             |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| Total primiri + stoc      |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| Livrari pe destinatii     |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
|                           |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
|                           |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
|                           |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| Total livrat              |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| Pierderi                  |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| Transfer                  |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| Total iesiri              |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| Stoc final pe conducte    |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| 14" Constanta - Pitesti   |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| 20" Constanta - Pitesti   |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| 28" Constanta - Baraganu  |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| 24" Constanta - Midia     |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| 24" Baraganu - Brazi      |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| 20" Baraganu - Onesti     |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| 12"F1 Calareti - Teleajen |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| 12"F2 Calareti - Teleajen |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| Total stoc conducte       |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| Stocuri rezervoare        |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
|                           |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
|                           |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
|                           |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| Total stoc rezervoare     |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|
| Total stoc final          |          |                       |        |      |
|___________________________|__________|_______________________|________|______|

    Transportator,
    ...............



SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 37/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 37 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu