Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 496 din 26 mai 2008

pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta

ACT EMIS DE: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 401 din 28 mai 2008Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 5.199 din 14 mai 2008,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

în temeiul prevederilor art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă şi ale titlului III din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii publice şi ministrul internelor şi reformei administrative emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice, direcţiile de specialitate ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, autorităţile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, autorităţile administraţiei publice locale, serviciile de ambulanţă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi personalul medical implicat în asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 39/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 23 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

ANEXĂ

NORME   METODOLOGICE

cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. -In înţelesul prezentului act normativ, termenii şi noţiunile folosite au semnificaţia definită în conformitate cu prevederile titlului III „Asistenţa medicală primară" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. -Asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare a colectivităţilor locale arondate în afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicină de familie se realizează prin intermediul centrelor de permanenţă.

Art. 3. - Centrele de permanenţă se înfiinţează şi funcţionează în una dintre următoarele forme de organizare a activităţii medicale în sistemul sanitar:

a) centre de permanenţă fixe;

b) centre de permanenţă mobile.

Art. 4. - (1) Centrele de permanenţă fixe sunt unităţi sanitare cu sediu stabil, fără personalitate juridică, în cadrul cărora se asigură continuitatea asistenţei medicale primare pentru pacienţii din zona arondată, după cum urmează:

a) la sediul centrelor de permanenţă;

b) la sediul centrelor de permanenţă, precum şi la domiciliul pacienţilor, în situaţia în care acestea au la dispoziţie autospeciale de consultaţii la domiciliu.

(2) Centrele de permanenţă mobile sunt forme de organizare a activităţii medicale în cadrul cărora se asigură continuitatea asistenţei medicale primare pentru pacienţii din zona arondată, prin deplasarea medicului de familie la domiciliul pacientului, cu autospeciale de consultaţii la domiciliu.

Art. 5. - (1) Centrele de permanenţă funcţionează în regim de gardă.

(2)  In zilele lucrătoare, garda se instituie în centrul de permanenţă, de regulă între orele 15,00-8,00 şi numai după terminarea programului stabilit pentru activitatea curentă a medicilor de familie în cadrul cabinetelor de medicină de familie din zonele arondate.

(3) In zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, precum şi în zilele declarate libere de către Guvernul României, garda începe de la ora 8,00 şi durează 24 de ore.

Art. 6. -In cadrul centrelor de permanenţă, continuitatea asistenţei medicale primare este asigurată de medici de familie şi, după caz, de asistenţi medicali, care îşi exercită profesia în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 7. - Serviciile medicale acordate de medicii de familie în cadrul centrelor de permanenţă sunt următoarele:

a) asistenţă medicală în urgenţele medico-chirurgicale, în limitele competenţei medicului de familie şi posibilităţilor tehnice, cum  ar fi:  anamneză,  examen  clinic general, diagnostic, tratament;

b)  asistenţă medicală curentă, în cazul afecţiunilor acute intercurente şi episoadelor acute ale afecţiunilor cronice, cum ar fi: anamneză, examen clinic general, diagnostic, tratament;

c) trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, în situaţiile prevăzute la lit. a) şi b) care depăşesc competenţele medicului de familie;

d)  prescriere de medicamente în tratament ambulatoriu pentru afecţiunile acute, numai pentru o perioadă de maximum 72 de ore, în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (3) din anexa nr. 30 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008.

Art. 8. - (1) Serviciile medicale prevăzute la art. 7 se acordă tuturor persoanelor care le solicită, indiferent de statutul de asigurat al acestora.

(2) Serviciile medicale ulterioare serviciilor medicale acordate prin centrele de permanenţă prevăzute la art. 7 se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea condiţiilor acordării pachetului de servicii de bază, pachetului minimal de servicii medicale şi pachetului de servicii pentru persoanele asigurate facultativ, după caz.

CAPITOLUL II

Infiinţarea centrelor de permanenţă

Art. 9. - Prin voinţa de asociere liber exprimată a minimum 2 medici de familie, titulari de cabinete de medicină de familie, şi/sau a reprezentanţilor legali ai medicilor de familie care îşi desfăşoară activitatea în alte forme de exercitare a profesiei potrivit legii, se constituie grupul de practică pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare într-un centru de permanenţă.

Art. 10. - La constituirea grupului de practică pot participa medici de familie care îşi desfăşoară activitatea:

a) în zonele arondate centrului de permanenţă;

b) în unităţi sanitare care aparţin ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie;

c) în alte unităţi administrativ-teritoriale decât cele arondate centrului de permanenţă.

Art. 11. - (1) Condiţiile constituirii grupului de practică, potrivit voinţei părţilor, sunt cuprinse în convenţia de asociere, încheiată în formă scrisă şi cu respectarea prezentelor norme metodologice.

(2)  Convenţia de asociere a medicilor de familie pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă va cuprinde următoarele elemente obligatorii:

a) părţile semnatare;

b) scopul asocierii;

c)  sediul în care îşi va desfăşura activitatea grupul de practică;

d) conducerea asocierii;

e) durata convenţiei de asociere şi modalităţile de încetare a acesteia.

(3)  La stabilirea sediului în care îşi va desfăşura activitatea grupul de practică se vor avea în vedere următoarele:

a) în situaţia în care grupul de practică asigură continuitatea asistenţei medicale primare în cadrul unui centru de permanenţă mobil, se consemnează locaţia de la nivelul căreia fiecare medic de familie participant la asociere asigură continuitatea asistenţei medicale primare;

b) în situaţia în care grupul de practică asigură continuitatea asistenţei medicale primare în condiţiile prevăzute la art. 13 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare, se consemnează sediile cabinetelor de medicină de familie ale medicilor de familie asociaţi;

c) în situaţia în care spaţiul necesar activităţii centrului de permanenţă este asigurat de consiliul local, se consemnează locaţia respectivă.

(4) Modelul-tip al convenţiei de asociere a medicilor de familie pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 12. - (1) Zonele în care se înfiinţează centre de permanenţă sunt stabilite de către autorităţile de sănătate publică, cu acordul caselor de asigurări de sănătate şi al consiliilor locale, pe baza criteriilor următoare:

a) zone rurale izolate sau greu accesibile;

b)  zone în care furnizorii de servicii medicale de urgenţă prespitalicească nu asigură accesul populaţiei la serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă în intervalul de timp prevăzut de indicatorii de performanţă ai managementului serviciului de ambulanţă;

c) zone în care se înregistrează o proporţie mare a cazurilor asistate la domiciliu de către personalul medical al serviciului de ambulanţă;

d) zone cu risc crescut de dezastre sau calamităţi;

e) alte zone, în funcţie de solicitări.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) centrele de permanenţă organizate în cadrul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, care se înfiinţează în zonele stabilite de direcţiile medicale din structura ministerelor şi instituţiilor respective, cu acordul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, respectiv al Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

Art. 13. - (1) Actul de înfiinţare a centrului de permanenţă îl constituie decizia de înfiinţare a centrului de permanenţă, emisă de autoritatea de sănătate publică.

(2) Documentele în baza cărora se emite decizia de înfiinţare a centrelor de permanenţă fixe sunt următoarele:

a) convenţia de asociere a medicilor de familie;

b)  dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze centrul de permanenţă, după caz;

c) autorizaţia sanitară de funcţionare a structurii sanitare în care funcţionează centrul de permanenţă sau raportul de inspecţie sanitară prin care se confirmă îndeplinirea condiţiilor igienico-sanitare prevăzute de lege;

d)  după caz, copii ale contractelor de muncă sau ale contractelor de prestări servicii pentru personalul medical care participă la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă;

e)  documente care să ateste pregătirea profesională a personalului medical şi dreptul acestuia de a profesa, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare;

f) după caz, acordul serviciului de ambulanţă judeţean sau al municipiului Bucureşti ori hotărârea consiliului local privind punerea la dispoziţia centrului de permanenţă fix a autospecialelor de consultaţii la domiciliu.

(3) Documentele în baza cărora se emite decizia de înfiinţare a centrelor de permanenţă mobile sunt următoarele:

a)  convenţia de asociere a medicilor de familie pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă;

b)   acordul serviciului de ambulanţă judeţean sau al municipiului Bucureşti sau, după caz, hotărârea consiliului local privind punerea la dispoziţia centrului de permanenţă mobil a autospecialelor de consultaţii la domiciliu;

c)  după caz, copii ale contractelor de muncă sau ale contractelor de prestări servicii pentru personalul medical care participă la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă;

d) documente care să ateste pregătirea profesională a personalului medical şi dreptul acestora de a profesa, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare.

Art. 14. - Decizia de înfiinţare a centrului de permanenţă cuprinde obligatoriu următoarele elemente:

a) denumirea centrului de permanenţă;

b) tipul centrului de permanenţă;

c)  sediul centrului de permanenţă; în situaţia centrelor de permanenţă mobile se va consemna locaţia de la nivelul căreia medicul de familie va asigura continuitatea asistenţei medicale primare;

d) zonele arondate centrului de permanenţă;

e)  personalul medical care asigură continuitatea asistenţei medicale în cadrul centrului de permanenţă, cu menţionarea gradului profesional al acestuia;

f) coordonatorul centrului de permanenţă;

g) data începerii activităţii centrului de permanenţă.

Art. 15. - (1) Coordonatorul centrului de permanenţă asigură coordonarea activităţii acestuia din punct de vedere administrativ.

(2) Raporturile dintre coordonatorul centrului de permanenţă şi ceilalţi medici de familie ai centrului de permanenţă nu implică nicio subordonare în plan profesional, medicii de familie având drept de iniţiativă şi de decizie în exercitarea actului medical şi deplina răspundere faţă de acesta.

Art. 16. - Pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, medicii de familie organizaţi în una dintre formele de exercitare a profesiei, potrivit legii, pot angaja ca salariaţi medici de familie, precum şi asistenţi medicali, în condiţiile prevăzute de Codul muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau pot încheia cu aceştia contracte de prestări de servicii.

Art. 17. - Nivelul salariului personalului medical angajat în cabinetele de medicină de familie pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare se stabileşte prin negociere şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim pe funcţii, grade şi trepte profesionale, prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, proporţional cu timpul lucrat.

CAPITOLUL III

Organizarea şi funcţionarea centrelor de permanenţă

Art. 18. - (1) Centrele de permanenţă fixe pot funcţiona:

a)  într-un spaţiu pus la dispoziţie de către autorităţile administraţiei publice locale;

b)  într-un cabinet medical pus la dispoziţie de unul dintre medicii de familie asociaţi;

c) prin rotaţie, în cabinetele medicale ale medicilor de familie asociaţi.

(2) In cazul în care centrele de permanenţă fixe funcţionează în spaţii puse la dispoziţie de către autorităţile administraţiei publice locale, acestea trebuie să îndeplinească:

a)   normele privind structura funcţională a cabinetelor medicale, prevăzute de actele normative în vigoare;

b)   standardele minimale privind dotarea centrelor de permanenţă fixe, prevăzute în anexa nr. 2.

(3)  Existenţa condiţiilor minime de spaţiu şi a circuitelor funcţionale, precum şi a dotării minime necesare funcţionării centrelor de permanenţă fixe se verifică de către inspectorii autorităţilor de sănătate publică.

(4) Centrele de permanenţă fixe care funcţionează în spaţii puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale vor face dovada conformării la normele igienico-sanitare şi de sănătate publică, precum şi a dotării minime necesare, în baza raportului de inspecţie sanitară al autorităţii de sănătate publică.

Art. 19. - (1) Centrul de permanenţă fix funcţionează cu un număr de minimum 5 medici de familie şi 5 asistenţi medicali.

(2)  In cadrul centrului de permanenţă fix, garda este asigurată în mod obligatoriu de o echipă medicală formată din medic de familie şi asistent medical.

(3)  Echipa medicală prevăzută la alin. (2) acordă servicii medicale tuturor persoanelor care se prezintă la sediul centrului de permanenţă fix în afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicină de familie.

Art. 20. - (1) In situaţia în care centrul de permanenţă fix are la dispoziţie o autospecială de consultaţii la domiciliu, activitatea medicilor de familie în afara acestui centru este coordonată de către dispeceratul medical de urgenţă după cum urmează:

a) în situaţia în care pacientul sau aparţinătorii acestuia se adresează dispeceratului medical de urgenţă prin numărul unic de apel 112, iar din informaţiile obţinute se apreciază că starea pacientului nu este critică, dispeceratul medical de urgenţă solicită deplasarea la domiciliu a medicului de familie care efectuează garda în cadrul centrului de permanenţă fix;

b) în situaţia în care pacientul sau aparţinătorii acestuia se adresează direct centrului de permanenţă, solicitând acordarea unei consultaţii la domiciliu, medicul de familie care efectuează garda în centrul de permanenţă fix se deplasează la domiciliul pacientului numai cu acordul dispeceratului medical de urgenţă.

(2) In perioada în care medicul de familie se deplasează la domiciliul pacientului, la nivelul centrului de permanenţă fix îşi desfăşoară activitatea asistentul medical, în limita competenţei sale. Dacă în această situaţie la sediul centrului de permanenţă fix se prezintă un pacient, acesta va aştepta întoarcerea medicului de familie din misiune, sub supravegherea asistentului medical. In situaţia în care starea pacientului este critică, asistentul medical anunţă dispeceratul medical de urgenţă prin numărul unic de apel 112 şi acordă primul ajutor, potrivit competenţelor pe care le deţine, până la sosirea echipajului medical de urgenţă.

Art. 21. -Autospecialele de consultaţii medicale la domiciliu care sunt la dispoziţia centrelor de permanenţă fixe staţionează, între deplasările la domiciliul pacienţilor, după caz, la sediul:

a)  serviciului de ambulanţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, staţiilor sau substaţiilor acestora;

b) centrelor de permanenţă fixe.

Art. 22. - Centrul de permanenţă mobil funcţionează cu un număr de minimum 5 medici de familie.

Art. 23. - (1) Activitatea centrelor de permanenţă mobile este coordonată prin intermediul dispeceratului medical de urgenţă.

(2) In situaţia în care pacientul sau aparţinătorii acestuia se adresează dispeceratului medical de urgenţă prin numărul unic de apel 112, iar din informaţiile obţinute se apreciază că starea pacientului nu este critică, dispeceratul medical de urgenţă solicită deplasarea la domiciliu a medicului de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale primare în cadrul centrului de permanenţă mobil.

(3)  Punctul de plecare în intervenţie al medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale primare în cadrul unui centru de permanenţă mobil poate fi reprezentat de:

a)  serviciul de ambulanţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, staţiile sau substaţiile acestora;

b) cabinetul de medicină de familie.

Art. 24. -Autospecialele de consultaţii la domiciliu care sunt la dispoziţia centrelor de permanenţă mobile staţionează, între deplasările la solicitări, după caz, la sediul:

a)  serviciului de ambulanţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, staţiilor ori substaţiilor acestora;

b) cabinetelor de medicină de familie.

Art. 25. - Dacă, în urma consultaţiei la domiciliul pacientului acordate de medicul de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale primare în cadrul centrului de permanenţă cazul s-a rezolvat, medicul de familie se întoarce la centrul de permanenţă sau la punctul de plecare în intervenţie al medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale primare în cadrul centrului de permanenţă.

Art. 26. -In situaţia în care în urma consultaţiei la domiciliul pacientului medicul de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale primare în cadrul centrului de permanenţă apreciază că starea pacientului nu este critică, dar necesită internare, acesta solicită dispeceratului medical de urgenţă prin numărul unic de apel 112 trimiterea unei ambulanţe pentru transport.

Art. 27. - (1) In situaţia în care în urma consultaţiei acordate la domiciliul pacientului medicul de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale primare în cadrul centrului de permanenţă apreciază că starea pacientului este critică, acesta solicită dispeceratului medical de urgenţă prin numărul unic de apel 112 intervenţia unui echipaj medical de urgenţă şi acordă primul ajutor până la sosirea acestuia, când prezintă şi predă pacientul.

(2) Medicul de familie comunică dispeceratului medical de urgenţă predarea pacientului către echipajul medical de urgenţă şi primeşte permisiunea de a reveni la centrul de permanenţă sau la punctul de plecare în intervenţie al medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale primare în cadrul centrului de permanenţă.

Art. 28. -Autospecialele de consultaţii la domiciliu care sunt puse la dispoziţia centrelor de permanenţă sunt asigurate, după caz, de către:

a)  serviciul de ambulanţă judeţean sau al municipiului Bucureşti;

b) consiliul local.

Art. 29. -Autospecialele de consultaţii la domiciliu pot fi conduse de către următoarele categorii de personal:

a)  conducător auto ambulanţier, angajat al serviciului de ambulanţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, în situaţia în care autospeciala este pusă la dispoziţia centrului de permanenţă de către serviciul de ambulanţă judeţean şi al municipiului Bucureşti;

b) conducător auto angajat al unităţii administrativ-teritoriale sau, opţional, de către medicul de familie, dacă autospeciala este pusă la dispoziţia centrului de permanenţă de către consiliul local.

CAPITOLUL IV

Finanţarea activităţilor desfăşurate în centrele de permanenţă

Art. 30. - (1) Activitatea desfăşurată în centrele de permanenţă se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, de la capitolul 66.01 „Sănătate", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.11 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" şi de la alineatul 51.01.25 „Programe de sănătate".

(2) Sumele alocate potrivit alin. (1) se utilizează pentru plata activităţii cabinetelor de medicină de familie ai căror medici titulari/reprezentanţi legali participă la constituirea grupului de practică pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice.

(3) La sfârşitul anului 2008, sumele rămase neutilizate pentru plata activităţii aferente asigurării continuităţii asistenţei medicale primare la nivelul centrelor de permanenţă se virează în contul Ministerului Sănătăţii Publice în condiţiile legii.

Art. 31. - Costurile aferente medicamentelor şi materialelor sanitare necesare pentru trusele de urgenţă ale centrelor de permanenţă se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, din fondurile alocate Programului de urgenţă prespitalicească.

Art. 32. - Serviciul de ambulanţă judeţean şi al municipiului Bucureşti asigură:

a)   cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi operare a autospecialelor pentru consultaţii la domiciliu, puse la dispoziţia centrelor de permanenţă;

b)  cheltuielile salariale ale conducătorilor auto ambulanţieri care conduc autospecialele puse la dispoziţia centrelor de permanenţă.

CAPITOLUL V

Documentele necesare desfăşurării activităţii centrelor de permanenţă

Art. 33. - Documentele medicale utilizate în centrele de permanenţă sunt următoarele:

a) registrul de consultaţii;

b)  jurnalul de bord al autospecialelor de consultaţii la domiciliu;

c)  formulare de prescripţii medicale, bilete de trimitere, adeverinţe medicale, după caz;

d) fişa de consum al medicamentelor şi materialelor sanitare per gardă, detaliată pe tipuri de medicamente şi materiale sanitare, semnată şi parafată de medicul de familie care a asigurat garda.

Art. 34. - Rapoartele de activitate ale centrelor de permanenţă sunt următoarele:

a) raportul activităţii medicale desfăşurate în timpul gărzii;

b) raportul lunar al activităţii medicale desfăşurate în centrul de permanenţă;

c) raportul lunar al consumurilor de medicamente şi materiale sanitare înregistrate per centru de permanenţă.

Art. 35. - Documentele justificative privind prezenţa personalului medical care asigură continuitatea asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă sunt următoarele:

a) condica de prezenţă pentru activitatea de gardă;

b) foaia colectivă de prezenţă a personalului medical.

CAPITOLUL VI

Atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de permanenţă

Art. 36. - Pentru coordonarea activităţii centrelor de permanenţă la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti se constituie comitetul de coordonare al centrelor de permanenţă, identificat în continuare prin abrevierea CCCP, format din reprezentanţi ai autorităţii de sănătate publică, casei de asigurări de sănătate, serviciului de ambulanţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene şi consiliilor locale, precum şi ai centrelor de permanenţă.

Art. 37. -Atribuţiile CCCP sunt următoarele:

a)  să identifice zonele în care se consideră necesară înfiinţarea centrelor de permanenţă;

b) să identifice spaţiile în care se vor organiza centrele de permanenţă fixe şi să stabilească responsabilităţile instituţionale pentru asigurarea funcţionalităţii acestora;

c) să asigure coordonarea integrată a activităţii centrelor de permanenţă;

d) să asigure monitorizarea şi evaluarea activităţii centrelor de permanenţă;

e) să elaboreze un plan de măsuri pentru susţinerea bunei organizări şi desfăşurări a activităţii centrelor de permanenţă şi să asigure implementarea acestuia;

f) să îşi stabilească propriul regulament de organizare şi funcţionare, precum şi procedurile specifice necesare realizării atribuţiilor proprii.

Art. 38. -Atribuţiile autorităţii de sănătate publică privind funcţionarea centrelor de permanenţă sunt următoarele:

a)  să participe prin reprezentantul desemnat la activităţile CCCP;

b) să emită deciziile de înfiinţare a centrelor de permanenţă;

c) să realizeze arondarea teritorială a localităţilor la centrele de permanenţă;

d) să identifice medicii de familie care îşi exprimă opţiunea de a participa la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă;

e) să asigure dotarea cu medicamente şi materiale sanitare a truselor de urgenţă ale centrelor de permanenţă, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3, şi să asigure refacerea stocurilor;

f)  să asigure instruirea personalului medical cu privire la acordarea asistenţei medicale în urgenţele medico-chirurgicale;

g)  să realizeze îndrumarea metodologică a personalului medical care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de permanenţă;

h) să verifice existenţa condiţiilor minime de spaţiu şi a circuitelor funcţionale, precum şi a dotării minime necesare funcţionării centrelor de permanenţă fixe şi să emită raportul de inspecţie sanitară prin care se confirmă îndeplinirea condiţiilor igienico-sanitare prevăzute de lege;

i) să efectueze controlul organizării şi desfăşurării activităţii în centrele de permanenţă, în colaborare cu casele de asigurări de sănătate;

j) să înmâneze, la momentul efectuării controlului, sau, după caz, să comunice medicilor de familie titulari/reprezentanţi legali ai cabinetelor de medicină de familie procesele-verbale şi/sau notele de constatare ca urmare a efectuării controalelor în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării controlului;

k) să întocmească şi să transmită CCCP şi Ministerului Sănătăţii Publice, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna precedentă, raportul activităţii desfăşurate în cadrul centrelor de permanenţă.

Art. 39. -Atribuţiile caselor de asigurări de sănătate privind funcţionarea centrelor de permanenţă sunt următoarele:

a)  să participe prin reprezentantul desemnat la activităţile CCCP;

b) să încheie contracte distincte cu cabinetele de medicină de familie ai căror titulari/reprezentanţi legali au constituit grupuri de practică pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, în limita sumelor primite prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii Publice;

c) să deconteze cabinetelor de medicină de familie cu care au încheiat contracte, în termen de 20 de zile calendaristice de la depunerea documentelor necesare decontării, contravaloarea orelor de gardă efectuate în centrele de permanenţă, cu sau fără cheltuieli de administrare şi funcţionare, după caz;

d) să efectueze controlul organizării şi desfăşurării activităţii în centrele de permanenţă, în colaborare cu autorităţile de sănătate publică în limita de competenţă;

e) să înmâneze la momentul efectuării controlului sau, după caz, să comunice medicilor de familie titulari/reprezentanţi legali ai cabinetelor de medicină de familie procesele-verbale şi/sau notele de constatare ca urmare a efectuării controalelor în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării controlului;

f)  să întocmească şi să transmită CCCP, în maxium 5 zile calendaristice de la data efectuării decontării de către casele de asigurări de sănătate, un document care cuprinde contravaloarea orelor de gardă efectuate în centrele de permanenţă, cu sau fără cheltuieli de administrare şi funcţionare, după caz.

Art. 40. - Atribuţiile serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti privind funcţionarea centrelor de permanenţă sunt următoarele:

a)  să participe prin reprezentantul desemnat la activităţile CCCP;

b) să asigure, în limita posibilităţilor, autospecialele necesare centrelor de permanenţă pentru efectuarea consultaţiilor la domiciliu;

c)    să asigure funcţionarea, întreţinerea şi dotarea autospecialelor de consultaţii la domiciliu;

d)  să asigure încadrarea conducătorilor auto ambulanţieri pentru autospecialele de consultaţii la domiciliu;

e)  să participe, prin personalul propriu, la procesul de instruire a personalului medical cu privire la acordarea asistenţei medicale în urgenţele medico-chirurgicale, precum şi la îndrumarea metodologică a acestuia;

f)  să evidenţieze distinct activitatea de transport sanitar efectuat de autospecialele de consultaţii la domiciliu în cadrul raportării activităţii către casele de asigurări de sănătate;

g)  să coordoneze, prin dispeceratul medical de urgenţă, activitatea medicului de familie în afara centrului de permanenţă;

h) să întocmească graficul de lucru pentru conducătorii auto ambulanţieri ai autospecialelor de consultaţii la domiciliu.

Art. 41. -Atribuţiile consiliilor judeţene şi consiliilor locale privind funcţionarea centrelor de permanenţă sunt următoarele:

a)  să participe prin reprezentantul desemnat la activităţile CCCP;

b)   să asigure spaţiile necesare desfăşurării activităţii centrelor de permanenţă, acolo unde este cazul;

c)  să asigure personalul auxiliar, respectiv: îngrijitoare, paznic, statistician, registrator medical, după caz;

d)   să asigure dotarea minimală necesară funcţionării centrelor de permanenţă, după caz;

e)  să asigure utilităţile necesare funcţionării centrelor de permanenţă, după caz.

Art. 42. -Atribuţiile coordonatorului centrului de permanenţă sunt următoarele:

a)  să asigure coordonarea activităţilor administrative şi organizatorice ale centrului de permanenţă;

b) să întocmească, prin consultarea medicilor de familie care îşi desfăşoară activitatea în centrul de permanenţă, graficul gărzilor şi să îl transmită casei de asigurări de sănătate, serviciului de ambulanţă judeţean sau al municipiului Bucureşti şi primarilor unităţilor administrativ-teritoriale interesaţi, până cel târziu la data de 20 a lunii în curs pentru luna următoare;

c) să avizeze, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă, foaia colectivă de prezenţă a medicilor de familie şi a asistenţilor medicali, după caz, care asigură continuitatea asistenţei medicale primare în cadrul centrului de permanenţă;

d)  să întocmească şi să transmită autorităţii de sănătate publică, până la data de 15 a lunii în curs pentru luna precedentă, raportul lunar al activităţii medicale desfăşurate în centrul de permanenţă; raportul de activitate se va întocmi în baza indicatorilor de activitate ai centrului de permanenţă;

e)  să întocmească şi să transmită autorităţii de sănătate publică, până la data de 15 a lunii în curs pentru luna precedentă, raportul lunar al consumurilor de medicamente şi materiale sanitare înregistrate per centru de permanenţă şi să solicite refacerea stocurilor;

f)  să asigure repartizarea corectă, pe baza consumurilor înregistrate de medicamente şi materiale sanitare necesare funcţionării centrelor de permanenţă;

g) să verifice întreţinerea dotărilor centrului de permanenţă şi să monitorizeze utilizarea corespunzătoare a acestora, informând CCCPÎn cazul apariţiei unor disfuncţionalităţi;

h) să înainteze CCCP propuneri privind îmbunătăţirea activităţii centrului de permanenţă.

Art. 43. - Obligaţiile cabinetelor medicale sau ale medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale primare în centrele de permanenţă sunt următoarele:

a) să afişeze la cabinetul de medicină de familie în care îşi desfăşoară activitatea următoarele date:

- centrul de permanenţă care asigură rezolvarea situaţiilor de urgenţă în afara programului de activitate;

- numărul de telefon al centrului de permanenţă;

-  programul fiecăruia dintre medicii care îşi desfăşoară activitatea în centrul de permanenţă;

-  numărul de apel telefonic unic 112 pentru apeluri de urgenţă;

b)  să respecte programul de lucru corespunzător graficului de gărzi întocmit. Schimbarea programului de lucru se poate face numai în situaţii deosebite, cu înştiinţarea coordonatorului centrului de permanenţă, casei de asigurări de sănătate şi serviciului de ambulanţă judeţean şi al municipiului Bucureşti;

c) să întocmească şi să transmită coordonatorului centrului de permanenţă, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă, desfăşurătoarele privind activitatea efectuată;

d)   să ţină evidenţa consumurilor de medicamente şi materiale sanitare, să întocmească şi să transmită coordonatorului centrului de permanenţă, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă, raportul privind consumurile înregistrate;

e)  să prezinte casei de asigurări de sănătate, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare pentru luna precedentă, următoarele documente în vederea decontării activităţii medicale:

-   factura cuprinzând contravaloarea orelor de gardă efectuate;

- foaia colectivă de prezenţă a personalului medical;

-  borderoul centralizator în format electronic şi pe suport hârtie, parafat, ştampilat, conform modelului din anexa nr. 5;

f)  să acorde necondiţionat serviciile medicale prevăzute la art. 7 tuturor persoanelor care le solicită, pe toată durata gărzii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare care reglementează activitatea medicală;

g) să asigure consultaţia medicală la domiciliul pacientului, la solicitarea dispeceratului medical de urgenţă, în situaţia în care centrul de permanenţă are la dispoziţie o autospecială de consultaţii la domiciliu. In situaţia în care solicitarea de deplasare la domiciliu a medicului de familie este adresată direct centrului de permanenţă de către pacient sau aparţinători, deplasarea se va face numai cu acordul dispeceratului medical de urgenţă;

h) să solicite, atunci când consideră că starea pacientului o impune, prin intermediul dispeceratului medical de urgenţă, intervenţia unui echipaj medical de urgenţă pentru rezolvarea cazului sau trimiterea unei ambulanţe de transport cu asistent medical, ambulanţier sau însoţitor, după caz;

i) să informeze dispeceratul medical de urgenţă imediat după rezolvarea cazului pentru obţinerea acordului de a reveni la sediul centrului de permanenţă;

j) să completeze documentele şi rapoartele de activitate specifice centrului de permanenţă;

k) să respecte legislaţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

CAPITOLUL VII

Condiţii specifice pentru stabilirea relaţiilor contractuale dintre casele de asigurări de sănătate şi cabinetele de medicină de familie ai căror titulari/reprezentanţi legali au constituit grupuri de practică pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

Art. 44. - (1) Cabinetele de medicină de familie ai căror medici de familie titulari/reprezentanţi legali au constituit grupuri de practică pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă încheie contracte distincte cu casele de asigurări de sănătate, în baza următoarelor documente:

a) cerere semnată şi ştampilată de medicul de familie, titular al cabinetului medical/reprezentant legal;

b) autorizaţie sanitară de funcţionare sau, după caz, raportul de inspecţie eliberat de către autoritatea de sănătate publică, prin care se confirmă îndeplinirea condiţiilor igienico-sanitare prevăzute de lege;

c) decizia de înfiinţare a centrului de permanenţă;

d)  autorizaţia de liberă practică pentru personalul mediu sanitar şi/sau certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru medicii de familie care asigură continuitatea prin centrele de permanenţă;

e)  copii ale contractelor de muncă sau ale contractelor de prestări de servicii ale personalului medical care participă la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă;

f) dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, valabilă pe toată perioada derulării contractului pentru tot personalul medical care participă la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în centrul de permanenţă;

g) cont deschis la Trezoreria Statului sau la o bancă.

(2) Termenul de valabilitate a contractelor încheiate este până la 31 decembrie 2008, cu posibilitatea prelungirii acestora prin acte adiţionale, în condiţiile legii şi în limita creditelor bugetare alocate cu această destinaţie.

Art. 45. - Modelul contractului pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 46. - (1) Venitul cabinetelor de medicină de familie care participă la constituirea grupului de practică pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă se constituie din sumele obţinute prin înmulţirea valorii de referinţă a tarifului orar, ajustate corespunzător gradului profesional, calităţii de coordonator al centrului de permanenţă şi cu procentul corespunzător cheltuielilor de administrare şi funcţionare, după caz, cu numărul de ore de gardă efectuate de către fiecare medic de familie, în luna pentru care se face plata.

(2) Valoarea de referinţă a tarifului orar este corespunzătoare gradului profesional al medicului specialist de medicină de familie.

(3) Pentru prestaţia medicului primar de medicină de familie tariful orar se majorează cu 20%.

(4) Pentru prestaţia medicului care nu a promovat un examen de specialitate, tariful orar se diminuează cu 10%.

(5)  Pentru medicul de familie care îndeplineşte rolul de coordonator al centrului de permanenţă, tariful orar se majorează cu 15% din tariful orar corespunzător gradului profesional pe care acesta îl deţine.

Art. 47. - (1) Valoarea de referinţă a tarifului orar pentru medicul specialist de medicină de familie este de 10 lei/oră.

(2) Cabinetul de medicină de familie suportă şi cheltuieli de administrare şi funcţionare pentru centrul de permanenţă fix, inclusiv cheltuieli cu personalul angajat, altul decât medici, situaţie în care tariful orar prevăzut la alin. (1) se majorează cu 50% pentru fiecare medic de familie care îşi desfăşoară activitatea în centrul de permanenţă.

CAPITOLUL VIII

Controlul modului de organizare şi funcţionare a centrelor de permanenţă

Art. 48. - (1) Controlul privind respectarea normelor în asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în centrele de permanenţă se exercită de comisii mixte formate din reprezentanţi ai autorităţii de sănătate publică şi ai casei de asigurări de sănătate, în funcţie de domeniul de competenţă.

(2)  Controlul prevăzut la alin. (1) va urmări, în principal, următoarele:

a) respectarea de către personalul medical a obligaţiilor care le revin în cadrul centrului de permanenţă;

b)  identificarea eventualelor disfuncţionalităţi în activitatea centrului de permanenţă.

(3)  Ca urmare a controalelor efectuate, se vor lua măsurile legale care se impun. In cazul în care reprezentanţii autorităţii de sănătate publică şi ai caselor de asigurări de sănătate identifică probleme care nu pot fi soluţionate la nivel local, acestea vor fi transmise autorităţii şi instituţiilor ierarhic superioare, respectiv Ministerului Sănătăţii Publice şi/sau Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, potrivit competenţelor conferite de lege.

CAPITOLUL IX

Monitorizarea şi evaluarea activităţii centrelor de permanenţă

Art. 49. - (1) La nivel local, monitorizarea şi evaluarea activităţii centrelor de permanenţă se realizează lunar de către CCCP şi cuprinde, în principal, următoarele elemente:

a)  analiza indicatorilor de activitate realizaţi de centrele de permanenţă;

b)   identificarea, analizarea şi soluţionarea, în limitele competenţelor instituţionale, a problemelor apărute în cadrul organizării şi funcţionării centrelor de permanenţă;

c)  adoptarea măsurilor de îmbunătăţire a organizării şi funcţionării centrelor de permanenţă şi implementarea acestora.

(2) CCCP are obligaţia de a elabora trimestrial un raport privind activitatea tuturor centrelor de permanenţă, pe care îl va transmite Ministerului Sănătăţii Publice până cel târziu la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului.

Art. 50. - La nivel naţional, evaluarea activităţii centrelor de permanenţă se realizează de către un comitet naţional de evaluare a activităţii centrelor de permanenţă, format din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Publice, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, comisiilor de specialitate medicină de familie şi medicină de urgenţă ale Ministerului Sănătăţii Publice, reprezentanţi ai structurilor asociative ale administraţiei publice locale.

Art. 51. - Evaluarea activităţii centrelor de permanenţă se realizează pe baza următorilor indicatori care vor fi raportaţi CCCP:

1. indicatorii de activitate raportaţi de centrul de permanenţă:

a) numărul de bolnavi pentru care s-a asigurat continuitatea asistenţei medicale primare prin centrul de permanenţă, detaliat în funcţie de statul de asigurat sau neasigurat al acestora;

b) numărul de bolnavi pentru care s-a asigurat continuitatea asistenţei medicale primare în centrul de permanenţă, detaliat pe grupe de vârstă;

c) numărul de bolnavi pentru care s-a asigurat continuitatea asistenţei medicale primare în centrul de permanenţă, detaliat pe coduri de urgenţe medico-chirurgicale, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără condiţii de stagiu de cotizare;

d)  numărul de bolnavi pentru care s-a solicitat intervenţia unui echipaj de urgenţă şi repartiţia acestora pe coduri de urgenţe medico-chirurgicale;

e) numărul de bolnavi pentru care s-a solicitat ambulanţa de transport;

f)   numărul de bolnavi pentru care s-a eliberat bilet de trimitere către alte specialităţi;

g) numărul de bolnavi pentru care s-a asigurat continuitatea asistenţei medicale primare la sediul centrului de permanenţă;

h) numărul de bolnavi pentru care s-a asigurat continuitatea asistenţei medicale primare la domiciliul pacientului;

i) durata medie de răspuns pentru solicitările în afara centrului de permanenţă.

2.  indicatori raportaţi de casele de asigurări de sănătate:

a) numărul de centre de permanenţă, detaliat pe formele de organizare a centrelor de permanenţă;

b)  sumele decontate cabinetelor de medicină de familie pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, detaliat pe formele de organizare a centrelor de permanenţă.

3.  indicatori raportaţi de autorităţile de sănătate publică:

a) consumul de medicamente;

b) consumul de materiale sanitare;

c) cheltuielile aferente materialelor sanitare;

d) cheltuielile aferente medicamentelor;

e)  numărul personalului medical, pe categorii profesionale, detaliat pe formele de organizare a centrelor de permanenţă.

4.  indicatori raportaţi de către administraţia publică locală:

a)  numărul de centre de permanenţă care funcţionează în sedii asigurate de către consiliile locale;

b) numărul autospecialelor de consultaţii la domiciliu puse la dispoziţia centrelor de permanenţă de către consiliile locale;

c) cheltuieli efectuate pentru asigurarea utilităţilor;

d) cheltuieli efectuate pentru asigurarea personalului auxiliar. Art. 52. - Centrele de permanenţă care sunt organizate şi funcţionează în sistemul de sănătate publică se reorganizează în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice. Art.  53. - Anexele  nr.   1-5 fac parte  integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

CONVENŢIE   DE  ASOCIERE

a medicilor de familie pentru asigurarea continuităţii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

Art. 1. - Părţile semnatare

In conformitate cu prevederile art. 60 lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare, s-a convenit la asocierea următoarelor părţi:

1.  Nume şi prenume.........................................................., titular/reprezentant legal al cabinetului de medicină de familie ....................................................................

2.  Nume şi prenume........................................................., titular/reprezentant legal al cabinetului de medicină de familie ...................................................................

La asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă participă:

1.  Medic de familie:

Nume:...............................Prenume:......................................

Din cabinetul de medicină de familie:.......................................

Cod numeric personal:...........................................................

Grad profesional:...................................................................

Codul de parafă al medicului:.................................................

2. Asistent medical:

Nume:................................Prenume:.....................................

Din cabinetul de medicină de familie:......................................

Cod numeric personal...........................................................

Art. 2. - Scopul asocierii

2.1.  Scopul asocierii este constituirea grupului de practică pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în forma de organizare a activităţii medicale „centru de permanenţă".

2.2. Principiile care stau la baza activităţii grupului de practică constituit pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în centrul de permanenţă sunt următoarele:

a) principiul independenţei juridice a cabinetelor de medicină de familie;

b)   principiul independenţei profesionale în exercitarea profesiei de medic a medicilor de familie asociaţi;

c)  principiul răspunderii individuale pentru actele medicale prestate.

2.3.    Grupul de practică constituit pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în centrul de permanenţă îşi desfăşoară activitatea cu respectarea prevederilor normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă.

Art. 3. - Denumirea asocierii

3.1. Asocierea este denumită.................................................. (numele părţilor semnatare prevăzute la art. 1, urmate de sintagma „grup de practică pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în centrul de permanenţă")

Art. 4. - Sediul asocierii

4.1. Grupul de practică constituit pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în centrul de permanentă fix va funcţiona în sediul/sediile, după caz:

a)............................................................................................

b)..........................................................................................

c)............................................................................................

4.2 Grupul de practică constituit pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în cadrul centrului de permanentă mobil va funcţiona în următoarele locaţii:

a).........................................................................................

b)..........................................................................................

c)..........................................................................................

Art. 5. - Durata asocierii

Asocierea se încheie pe o durată de....................................

Art. 6. - Conducerea asocierii

6.1.   Organul de conducere al asocierii este adunarea generală formată din titularii/reprezentanţii legali ai cabinetelor de medicină de familie care au constituit grupul de practică pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrul de permanenţă.

6.2.  Hotărârile adunării generale se iau prin consens.

6.3.  în relaţiile cu terţii, răspunderea pentru obligaţiile contractuale revine părţii care a dat naştere obligaţiei respective.

Art. 7. - Exercitarea profesiei

7.1.  In cadrul asocierii, medicii de familie îşi vor consacra activitatea profesională în beneficiul asigurării continuităţii asistenţei medicale primare în centrul de permanenţă şi se vor informa reciproc în legătură cu aceasta.

7.2.  Fiecare medic de familie îşi exercită profesia de medic în numele cabinetului de medicină de familie al cărui titular sau angajat este.

7.3. In situaţia în care cabinetele medicilor de familie care au constituit grupul de practică pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrul de permanenţă au angajat personal medical pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în centrul de permanenţă, acesta îşi exercită profesia în numele cabinetului de medicină de familie al cărui angajat este.

7.4. In situaţia în care medicii de familie au încheiat contracte de muncă sau de prestări servicii pentru personalul medical care participă la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în centrul de permanenţă, acesta va fi menţionat într-o anexă la prezenta convenţie de asociere, cu precizarea gradului profesional pe care acesta îl deţine.

Art. 8. - Prezenta convenţie încetează în următoarele situaţii:

a)      hotărârea comună a medicilor de familie titulari/reprezentanţi legali ai cabinetelor medicale care participă la constituirea grupului de practică pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrul de permanenţă;

b)  expirarea duratei pentru care s-a încheiat convenţia de asociere.

Art. 9. -Alte clauze.............................................................

Art. 10. - Dispoziţii finale

10.1. Asocierea altor medici de familie la realizarea scopului prezentei convenţii de asociere se face numai cu acordul asociaţilor fondatori.

10.2.   Grupul de practică constituit pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în centrul de permanenţă va fi coordonat de către dr..................

10.3.  Prezenta convenţie de asociere, împreună cu anexa care face parte integrantă din aceasta, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii ei.

10.4.  Prezenta convenţie va fi depusă la autoritatea de sănătate publică în vederea emiterii deciziei de înfiinţare a centrului de permanenţă.

Incheiată astăzi,...................., la.................................,în..... exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară şi unul pentru autoritatea de sănătate publică.

Semnăturile medicilor de familie titulari/reprezentanţilor legali şi ştampila fiecărui cabinet de medicină de familie:

1........................................- cabinet medicină de familie

2........................................- cabinet medicină de familie

3........................................- cabinet medicină de familie

Depusă azi..............la Autoritatea de Sănătate Publică........

notă: Un exemplar al prezentei convenţii se depune şi la primarii unităţilor administrativ-teritoriale direct implicate.

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

STANDARDE   MINIMALE

privind dotarea centrelor de permanenţă fixe

1.  Mobilier specific:

a) pat/canapea de consultaţie;

b) birou pentru medic;

c) scaune;

d) dulap pentru instrumentar;

e) măsuţă pentru instrumentar;

f) suport perfuzie.

2. Aparatură/echipamente pentru resuscitare - respiraţie:

a) tuburi staţionare pentru oxigen - minimum 2 x10 I, NTP, contor debit/ventil debit cu capacitatea maximă de cel puţin 15 I/min. şi robinet de reglare conexiune rapidă;

b) tuburi portabile pentru oxigen - minimum 5 I, NTP, contor debit/ventil debit cu capacitatea maximă de cel puţin 15 I/min. şi robinet de reglare conexiune rapidă;

c)  balon ventilaţie adult/copil cu măşti de diferite mărimi şi rezervor suplimentar pentru oxigen;

d) set căi orofaringiene adult/copil;

e)  laringoscop cu lame de diferite mărimi (adult/copil) şi cu mandren;

f) pensă McGill diferite mărimi.

3. Aparatură defibrilare-monitorizare-evaluare-administrare:

a) glucometru;

b) stetoscop;

c) tensiometru manual;

d) lampă pentru examinarea pupilelor;

e) ciocan reflexe;

f) termometru;

g) cântar pentru sugari şi adulţi;

h) negatoscop pentru radiografii;

i) taliometru;

j) pelvimetru;

k) apăsător limbă;

l) deschizător gură;

m) canule rectale, uretrale, vaginale;

n) trusă completă de mică chirurgie;

o) masă ginecologică;

p) valve ginecologice şi pense de col;

q) seringa Guyon pentru spălaturi auriculare;

r) aţele Kramer.

4. Aparate pentru comunicaţii/avertizare: - sistem de adresare publică.

5.  Materiale şi dispozitive auxiliare:

a) materiale pentru curăţenie şi dezinfecţie;

b)  materiale necesare colectării şi neutralizării deşeurilor periculoase;

c) stingătorde incendiu.

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

TRUSA  DE   URGENTA

1.  Materiale sanitare:

a) sonde de aspiraţie tip Yankauer;

b)    sonde   de   aspiraţie   flexibile   endotraheale/inclusiv pediatrice;

c) seringi 5 ml şi 10 ml;

d) truse perfuzie;

e) sonde de intubaţie traheală (6, 7, 8, 9);

f) fese şi pansamente sterile şi nesterile;

g) truse sondaj urinar/pungi colectoare de urină;

h) container materiale ascuţite;

i) mănuşi nesterile / consult /de unică folosinţă;

j)   canule   intravenoase   periferice,   de   diferite   mărimi, adulţi/copii.

2.  Medicamente şi soluţii:

a)  Soluţii cristaloide (ser fiziologic, Ringer, glucoza 5%, glucoza 10%);

b) Analgezice minore nemorfinice;

c) Aspirină;

d) Beta 2 mimetice inhalatorii;

e) Adrenalină;

f) Atropină;

g) Glucoza 33%;

h) Diazepam;

i) HCHS;

j) Nitorglicerină spray;

k) Nitroglicerină tablete;

l)Xilină;

m) Antiemetic injectabil;

n) Antiemetice orale;

o) Furosemid;

p) Vitamina B1;

q) Vitamina B6;

r) Miofilina IV;

s) Antihipertensive injectabile;

t) Antihipertensive orale;

u) Antispastice injectabile;

v) Antispastice orale;

w) Antibiotice injectabile;

x) Soluţii dezinfectante (alcool, iod, rivanol).

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

CONTRACT

pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

I.  Părţile contractante

Casa de Asigurări de Sănătate.............................., cu sediul în municipiul/oraşul ......................., str...................... nr......, judeţul/sectorul   ......................,  telefon/fax  ........................., reprezentată prin preşedinte - director general.........................,

şi

Cabinetul de medicină de familie........................., organizat astfel:

-  cabinetul individual ................................, cu sau fără punct secundar de lucru......................, reprezentat prin medicul titular.......................................;

-  cabinetul asociat sau grupat....................., cu sau fără punct secundar de lucru......................, reprezentat prin medicul delegat.......................................;

- societatea civilă medicală............................, cu sau fără punct secundar de lucru  ......................, reprezentată prin administratorul.......................................;

-   unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, .........................., reprezentată prin..........................................,

având   sediul   cabinetului   de   medicină   de   familie   în municipiul/oraşul/comuna..................., str.....................nr....., bl....., sc....., et....., ap....., judeţul/sectorul ............, telefon ........,  şi  sediul  punctului  secundar de  lucru în  comuna ...................., str..........................nr....., telefon......................, cont nr............................................  deschis  la Trezoreria Statului sau cont nr. deschis la Banca .........................., cod numeric personal al reprezentantului legal...........................sau cod unic de înregistrare....................................,

care participă la constituirea grupului de practică pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin Centrul de permanenţă........................., înfiinţat prin Decizia Autorităţii de Sănătate Publică.........................nr......................,

II.  Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, conform Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 1.024/496/2008.

III.  Servicii medicale acordate

Art. 2. - Serviciile medicale acordate în cadrul centrului de permanenţă sunt cele prevăzute în Normele metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, respectiv:

a)  asistenţă medicală în urgenţele medico-chirurgicale, în limitele competenţei medicului de familie şi a posibilităţilor tehnice, cum ar fi: anamneză, examen clinic general, diagnostic, tratament;

b)  asistenţă medicală curentă, în cazul afecţiunilor acute intercurente şi episoadelor acute ale afecţiunilor cronice, cum ar fi: anamneză, examen clinic general, diagnostic, tratament;

c) trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, în situaţiile prevăzute la lit. a) şi b) care depăşesc competenţele medicului de familie;

d)   prescriere de medicamente în tratament ambulatoriu pentru afecţiunile acute, numai pentru o perioadă de maximum 72 de ore, în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (3) din anexa nr. 30 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008.

Art. 3. - (1) Serviciile medicale prevăzute la art. 2 se acordă tuturor persoanelor care le solicită, indiferent de statutul de asigurat al acestora.

(2) Serviciile medicale ulterioare serviciilor medicale acordate prin centrele de permanenţă prevăzute la art. 2 se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate cu respectarea condiţiilor acordării pachetului de servicii de bază, pachetului minimal de servicii medicale şi pachetului de servicii pentru persoanele asigurate facultativ, după caz.

(3)  La asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă participă:

1. Medic de familie:

Nume..................................Prenume...................................

Cod numeric personal..........................................................

Grad profesional..................................................................

Codul de parafă al medicului................................................

2) Asistent medical:

Nume................................Prenume.....................................

Cod numeric personal..........................................................

IV.  Durata contractului

Art. 4. - Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2008.

V.  Obligaţiile părţilor

A.  Obligaţiile casei de asigurări de sănătate

Art. 5. - Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii:

a)  să încheie contracte distincte cu cabinetele de medicină de familie ai căror titulari/reprezentanţi legali au constituit grupul de practică pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în centrele de permanenţă, în limita sumelor primite prin transferuri de la bugetul Ministerului Sănătăţii Publice;

b)  să deconteze cabinetelor de medicină de familie cu care au încheiat contract, în termen de 20 de zile calendaristice de la depunerea documentelor necesare decontării, contravaloarea aferentă orelor de gardă efectuate în centrele de permanenţă, cu sau fără cheltuieli de administrare, după caz;

c) să efectueze controlul activităţii desfăşurate în centrele de permanenţă, în colaborare cu autorităţile de sănătate publică;

d) să înmâneze la momentul efectuării controlului sau, după caz, să comunice medicilor de familie titulari/reprezentanţi legali ai cabinetelor care au încheiat contracte pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, procesele-verbale şi/sau notele de constatare ca urmare a efectuării controalelor în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării controlului;

B.  Obligaţiile cabinetelor de medicină de familie ai căror titulari au constituit grupul de practică pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în centrele de permanenţă

Art. 6. - Medicul de familie titular/reprezentantul legal al cabinetului de medicină de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale prin centrele de permanenţă are următoarele obligaţii:

a) să afişeze la cabinetul de medicină de familie în care îşi desfăşoară activitatea următoarele date:

- sediul centrului de permanenţă care asigură rezolvarea situaţiilor de urgenţă în afara programului de activitate;

- numărul de telefon al centrului de permanenţă;

-  programul fiecăruia dintre medicii de familie care îşi desfăşoară activitatea în centrul de permanenţă;

-  numărul de apel telefonic unic 112 pentru apeluri de urgenţă.

b)  să respecte programul de lucru corespunzător graficului de gărzi transmis casei de asigurări de sănătate şi serviciului de ambulanţă. Schimbarea graficului de gardă se poate face numai în situaţii deosebite, cu înştiinţarea casei de asigurări de sănătate şi serviciului de ambulanţă;

c) să întocmească şi să transmită coordonatorului centrului de permanenţă, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă, desfăşurătoarele privind activitatea efectuată;

d)   să ţină evidenţa consumurilor de medicamente şi materiale sanitare, să întocmească şi să transmită coordonatorului centrului de permanenţă, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă, un raport privind consumurile înregistrate;

e)  să prezinte casei de asigurări de sănătate, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare pentru luna precedentă, următoarele documente în vederea decontării:

-   factura cuprinzând contravaloarea orelor de gardă efectuate;

- foaia colectivă de prezenţă a personalului medical;

-  borderoul centralizator în format electronic şi pe suport hârtie, parafat, ştampilat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

f) să asigure necondiţionat serviciile medicale prevăzute la art. 2 tuturor persoanelor care solicită aceasta la nivelul centrului de permanenţă, pe toată durata gărzii, cu respectarea în totalitate a prevederilor legale în vigoare care reglementează activitatea medicală;

g) să asigure consultaţia medicală la domiciliu, la solicitarea dispeceratului medical de urgenţă, în situaţia în care centrul de permanenţă are la dispoziţie o autospecială de consultaţii la domiciliu. In situaţia în care solicitarea de deplasare la domiciliu a medicului de familie este adresată direct centrului de permanenţă de către pacient sau aparţinători, deplasarea se va face numai cu acordul dispeceratului medical de urgenţă;

h) să solicite, atunci când consideră că starea pacientului o impune, prin intermediul dispeceratului medical de urgenţă, intervenţia unui echipaj medical de urgenţă pentru rezolvarea cazului sau trimiterea unei ambulanţe de transport cu asistent medical, ambulanţiersau însoţitor, după caz;

i) să informeze dispeceratul medical de urgenţă imediat după rezolvarea cazului pentru obţinerea acordului de a reveni la sediul centrului de permanenţă;

j) să completeze documentele şi rapoartele de activitate specifice centrului de permanenţă;

k) să respecte legislaţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

VI. Modalităţi de plată

Art. 7. - (1) Cabinetele de medicină de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă beneficiază de un venit care se constituie din sumele obţinute prin înmulţirea valorii de referinţă a tarifului orar, ajustate corespunzător gradului profesional, calităţii de coordonator al centrului de permanenţă şi cu procentul corespunzător cheltuielilor de administrare şi funcţionare, după caz, cu numărul total de ore de gardă efectuate de către fiecare medic de familie în parte, în luna pentru care se face plata.

(2) Valoarea de referinţă a tarifului orar este corespunzătoare gradului profesional al medicului specialist de medicină de familie, respectiv 10 lei/oră.

(3) Pentru prestaţia medicului primar de medicină de familie, tariful orar se majorează cu 20%.

(4) Pentru prestaţia medicului care nu a promovat un examen de specialitate, tariful orar se diminuează cu 10%.

(5) Cabinetul de medicină de familie suportă şi cheltuieli de administrare şi funcţionare pentru centrul de permanenţă fix, inclusiv cheltuieli cu personalul angajat, altul decât medici de familie, situaţie în care tariful orar prevăzut la alin. (2) se majorează cu 50% pentru fiecare medic de familie care îşi desfăşoară activitatea în centrul de permanenţă.

(6)  Pentru medicul de familie care îndeplineşte rolul de coordonator al centrului de permanenţă, tariful orar se majorează cu 15% din tariful orar corespunzător gradului profesional pe care acesta îl deţine.

(7)  Decontarea activităţii medicale desfăşurate în cadrul centrului de permanenţă se face lunar, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la primirea documentelor, la data de.......................

(8) Venitul cabinetului de medicină de familie se diminuează în luna în care se constată nerespectarea obligaţiilor contractuale cu 10%, 15%, 20% din suma reprezentând contravaloarea orelor de gardă efectuate în luna în care s-a săvârşit abaterea. Diminuarea se aplică astfel:

- la prima constatare 10%;

- la a doua constatare 15%;

- la a treia constatare 20%.

VII.     Controlul modului de organizare, derulare, monitorizare şi raportare a activităţii desfăşurate în cadrul centrelor de permanenţă

Art. 8. - (1) Controlul privind respectarea normelor în asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în centrele de permanenţă se exercită de comisii mixte formate din reprezentanţi ai autorităţii de sănătate publică şi ai casei de asigurări de sănătate, în funcţie de domeniul de competenţă.

(2)  Controlul prevăzut la alin. (1) va urmări, în principal, următoarele:

a) respectarea de către personalul medical a obligaţiilor ce le revin în cadrul centrului de permanenţă;

b)  identificarea eventualelor disfuncţionalităţi în activitatea centrului de permanenţă.

(3)  Ca urmare a controalelor efectuate se vor lua măsurile legale ce se impun. In cazul în care reprezentanţii autorităţii de sănătate publică şi ai caselor de asigurări de sănătate identifică probleme ce nu pot fi soluţionate la nivel local, acestea vor fi transmise autorităţii şi instituţiilor ierarhic superioare, respectiv Ministerului Sănătăţii Publice şi/sau Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, potrivit competenţelor conferite de lege.

VIII.  Răspunderea contractuală

Art. 9. - In situaţia în care se constată nerespectarea obligaţiilor contractuale după încetarea contractului, sumele încasate necuvenit vor fi recuperate de casele de asigurări de sănătate conform dispoziţiilor legale în vigoare.

IX. Clauză specială

Art. 10. - Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo.

Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care să certifice realitatea şi exactitatea faptelor care au condus la invocarea forţei majore şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

Dacă nu procedează la anunţarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.

X. Incetarea, rezilierea şi suspendarea contractului

Art. 11. - Contractul de asigurare a continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă încetează în următoarele condiţii:

a) prin ajungere la termen;

b) prin acordul de voinţă al părţilor;

c)  medicul titular al cabinetului de medicină de familie renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;

d)    denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al cabinetului de medicină de familie sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreşte încetarea contractului, cu indicarea temeiului legal;

e)  a survenit decesul titularului cabinetului de medicină de familie.

Art. 12. - (1) Contractul de asigurare a continuităţii medicale primare prin centrele de permanenţă se reziliază de plin drept, la data producerii următoarelor situaţii:

a) dacă furnizorul de servicii nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă;

b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice.

(2) Contractul pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data constatării următoarelor situaţii:

a)  expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la ridicarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar sau de la încetarea termenului de valabilitate a acestora;

b) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele privind activităţile realizate conform prezentului contract, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv trei luni într-un an;

c) nerespectarea obligaţiilor contractuale prevăzute la art. 6 lit. f), g), h), precum şi la constatarea, în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate şi autorităţilor de sănătate publică, a faptului că activitatea raportată ca efectuată conform contractului în vederea decontării nu a fost realizată;

d) la a doua constatare a nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 6 lit. c), i) şi j);

e) la a patra constatare a nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 6 lit. a), b) si d);

f) refuzul cabinetului de a pune la dispoziţia organelor de control ale Ministerului Sănătăţii Publice, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, caselor de asigurări de sănătate şi autorităţilor de sănătate publică a actelor privind activitatea desfăşurată în centrul de permanenţă.

Art. 13. - Contractul de asigurare a continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă se suspendă cu data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii:

a) expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru prelungirea acesteia până la termenul de expirare; suspendarea se face pentru o perioadă de maximum 30 zile calendaristice de la data expirării acesteia;

b)  pentru cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea cazului de forţă majoră dar nu mai mult de 6 luni sau până la data ajungerii la termen a contractului.

XI. Corespondenţa

Art. 14. - Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părţilor.

Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită.

XII.  Modificarea contractului

Art. 15 - In condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.

Art. 16. - Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului.

XIII.  Soluţionarea litigiilor

Art. 17. - (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.

(2) Litigiile nesoluţionate conform alin. (1) vor fi aduse la cunoştinţa Ministerului Sănătăţii Publice şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate spre soluţionare, în caz contrar fiind deduse Comisiei de arbitraj sau, după caz, instanţelor de judecată.

Prezentul contract privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă a fost încheiat astăzi,............., în două exemplare a câte........pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

XIV. Alte clauze*)

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ ........................................................

Casa de Asigurări de Sănătate

Preşedinte-director general,

.................................................................

Director executiv al Direcţiei economice,

...................................................................

Director executiv al Direcţiei relaţii cu furnizorii, planificare şi prognoză,

...................................................................

Vizat

Compartiment juridic şi contencios

Cabinet medicină de familie

Reprezentant legal,

...................................................................

NOTĂ: Un exemplar al prezentului contract se depune şi la primarii unităţilor administrativ-teritoriale direct implicate.

*) In cuprinsul contractelor pot fi prevăzute clauze suplimentare, negociate între părţile contractante, în limita prevederilor legale în vigoare.

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice

Casa de Asigurări de Sănătate

Judeţul.....................................

Localitatea...............................

Cabinetul de Medicină de Familie ...........................................

Medic titular/reprezentant legal................................................

BORDEROUL   CENTRALIZATOR

al activităţii desfăşurate în centrul de permanenţă

Luna ………………./an ...........

Nr. crt.

Nume,

prenume medic

de familie

Gradul profesional

Data

efectuării

gărzii

Numărul

orelor

de gardă

efectuate

Tarif orar*) (lei/oră)

Contravaloarea orelor de gardă ajustată

corespunzător gradului

profesional/calităţii de coordonator al centrului de permanentă

(lei)

Tarif orar majorat cu %

corespunzător

cheltuielilor de

administrare şi

funcţionare pentru centrul

de permanentă

fix (lei/oră)

Contravaloarea orelor de gardă ajustată corespunzător cheltuielilor de administrare şi funcţionare pentru centrul de permanentă fix

(lei)

Venitul cabinetului de

medicină de

familie

(lei)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7=C5XC6

C8

C9=C5XC8

C10**)

15

15

15

TOTAL:

X

X

*) După caz, tariful orar este:

1.  pentru medicul specialist de medicină de familie - 10 lei/oră;

2.  pentru medicul primar de medicină de familie - 12 lei/oră;

3.  pentru medicul care nu a promovat un examen de specialitate - 9 lei/oră.

In situaţia în care medicul de familie îndeplineşte rolul de coordonator al centrului de permanenţă, tariful orar corespunzător gradului profesional prevăzut la pct. 1, 2 sau 3 se majorează cu 15%.

**) Pentru centrele de permanenţă mobile col. C10 = col. C7; în cazul centrelor de permanenţă fixe, col. C10 = col. C7 + col. C9.

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.

Medic titular/reprezentant legal,

.......................................................................

Notă:

Borderoul se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul rămâne la medicul titular/reprezentantul legal, iar celălalt se depune la casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al cabinetului de medicină de familie, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare. Borderoul va fi însoţit de lista CNP-urilor aparţinând persoanelor care au beneficiat de servicii medicale acordate în timpul gărzilor efectuate în centrul de permanenţă.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 496/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 496 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu