Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.463 din 21.08.2019

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 695 din 23 august 2019SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 264.115 din 13.08.2019,în baza art. 21 din Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea ANEXĂNORME METODOLOGICE pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol Articolul 1În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează: a)schemă de ajutor de stat - orice act pe baza căruia, fără să fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol în conformitate cu Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 227/2018, în baza căruia pot fi acordate ajutoare de stat; b)Program - Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol aprobat prin Legea nr. 227/2018; c)cerere de finanţare - documentul prin care este solicitat sprijinul în cadrul schemei de finanţare pentru acoperirea costurilor eligibile descrise în proiect şi care contribuie la atingerea obiectivului de susţinere a crescătorilor de păsări pentru activitatea de creştere/reproducţie/incubaţie; d)contract de finanţare - document juridic prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă aferentă Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor; e)cheltuieli eligibile - cheltuielile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 227/2018; f)tânăr fermier - o persoană cu vârsta de până la 40 de ani, inclusiv, la data depunerii cererii de finanţare în Program sau un administrator al unei societăţi comerciale care are vârsta de până la 40 de ani, inclusiv, şi deţine cel puţin 50% din acţiunile societăţii, sau o persoană ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: este membru în consiliul de administraţie al unei cooperative, are vârsta de până la 40 de ani inclusiv, deţine cel puţin 20% din acţiunile cooperativei şi cel puţin 50% dintr-o societate comercială membră a cooperativei; g)fermieri care s-au instalat în cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de finanţare - fermieri, indiferent de forma juridică, respectiv persoană juridică, PFA, II sau IF, care s-au înfiinţat cu cel mult 5 ani înainte de depunerea cererii de finanţare în Program, respectiv au codul CAEN al activităţii de creştere/reproducţie/incubaţie; h)zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice - zonele definite în anexa 8.2 „Lista zonelor eligibile M10, M11, M13" a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei C (2015)3508/26.05.2015, publicată pe site-ul www.madr.ro, „Informare Măsuri de Mediu şi Climă PNDR 2014-2020", „Ghid-informativ-MMC-zone eligibile.xlsx", inclusiv unităţile administrativ-teritoriale care au fost eligibile în perioada 2015-2018, dar care vor fi excluse prin procesul de ajustare (fine-tuning); i)investiţie colectivă - investiţia realizată de o entitate nou-constituită, formată din minimum 2 acţionari care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 227/2018, care are ca obiect de activitate creşterea păsărilor şi din al cărei act de constituire trebuie să rezulte că s-a înfiinţat cu scopul realizării acesteia. Entităţile deja înfiinţate şi care au ca obiect de activitate creşterea păsărilor trebuie să îşi completeze în statut, la scop, şi realizarea obiectivului propus prin Program; j)sistemul de creştere intensiv - sistemul de creştere în care se folosesc hale dotate cu sisteme de ventilaţie, iluminat, adăpare, furajare, în care se practică densităţi ale păsărilor în funcţie de tehnologia de creştere. Articolul 2Capacităţile maxime de cazare/producţie în funcţie de activitatea desfăşurată si de categoria de animale sunt cele definite la art. 4. alin. (4) din Legea nr. 227/2018. Articolul 3Beneficiarii schemei multianuale prevăzute la art. 1 din Legea nr. 227/2018 sunt crescătorii de păsări care desfăşoară activităţi de reproducţie sau de creştere ori de incubaţie şi care deţin, cu orice titlu legal, exploataţii cu aviz/înregistrate/autorizate sanitar-veterinar sau exploataţii de păsări aflate în conservare. Articolul 4Solicitanţii declară pe propria răspundere că nu au efectuat dezmembrări/divizări ale exploataţiei începând cu 1 ianuarie 2017. Articolul 5
(1) Valoarea costului unui loc nou de cazare în ferme de reproducţie, staţii de incubaţie sau ferme de creştere, pentru toate categoriile de păsări, este prevăzută în anexele nr. 1A, 2A, 3A, 4A şi 5A, şi include totalitatea cheltuielilor eligibile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 227/2018.
(2) Valoarea costului unui loc de cazare din ferme de reproducţie, staţii de incubaţie sau ferme de creştere, aflate în conservare, pentru toate categoriile de păsări, este prevăzută în anexele nr. 1B, 2B, 3B, 4B şi 5B şi include totalitatea cheltuielilor eligibile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 227/2018.
(3) Valoarea costului unui loc nou de cazare pentru fermele de reproducţie, staţii de incubaţie sau ferme de creştere, care îşi măresc capacitatea, pentru toate categoriile de păsări, este prevăzută în anexele nr. 1C, 2C, 3C, 4C şi 5C şi include totalitatea cheltuielilor eligibile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 227/2018.
(4) Valorile prevăzute la alin. (1)-(3) au fost calculate şi stabilite de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală.
(5) Intensitatea sprijinului acordat prin schema de ajutor de stat este de maximum 40% din valoarea costului, prevăzut la alin. (1)-(3).
(6) Intensitatea sprijinului poate fi majorată cu câte 20 de puncte procentuale din costul prevăzut la alin. (1)-(3), fără a depăşi 90 de puncte procentuale, în cazul în care beneficiarii se încadrează în următoarele condiţii:a)sunt tineri fermieri sau sunt fermieri care s-au instalat în cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de finanţare în Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol; b)investiţiile se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice; c)investiţii colective care sunt realizate de crescătorii de păsări.
(7) Ajutorul de stat se acordă în limita valorii eligibile a locurilor de cazare din cadrul proiectului. În cazul depăşirii valorii totale a proiectului, diferenţa se acoperă de către beneficiar, din surse proprii.
Articolul 6Pentru gestionarea schemei de ajutor de stat, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale realizează şi pune la dispoziţia direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti o aplicaţie informatică integrată, care are rolul de a asigura activitatea de înregistrare şi verificare a eligibilităţii proiectelor, precum şi de monitorizare a implementării acestora. Articolul 7
(1) Pentru înscrierea în Program, beneficiarii depun cererea de înscriere la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, pe a cărei rază teritorială se înfiinţează/află fermele de creştere, respectiv capacităţile de reproducţie ori staţiile de incubaţie. Cererea de înscriere va fi însoţită de documentele prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 227/2018, precum şi documente pentru îndeplinirea condiţiilor necesare calculului intensităţii ajutorului de stat, respectiv: tânăr fermier sau fermier care s-a instalat în cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de finanţare/fermă în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice/fermă realizată ca investiţie colectivă.
(2) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (11) din Legea nr. 227/2018 depun un raport de expertiză contabilă prin care se atestă scenariul contrafactual care prezintă situaţia acestor beneficiari în lipsa ajutorului de stat, din care să reiasă că:a)ajutorul are efectul stimulativ necesar; b)cuantumul ajutorului este limitat la minimum, din perspectiva costurilor nete suplimentare; c)solicitarea de ajutor nu conduce la creşterea ratei interne de rentabilitate peste ratele normale ale rentabilităţii aplicate de beneficiar sau, dacă aceste rate nu sunt disponibile, la creşterea ratei interne de rentabilitate peste costul capitalului beneficiarului.
(3) În vederea gestionării schemei de ajutor de stat, direcţia pentru agricultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, întocmeşte Registrul unic privind înregistrarea pentru accesarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, prevăzut la anexa nr. 6.
(4) Gestionarea schemei de ajutor de stat prevăzute de prezenta lege se asigură de către funcţionari din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, atribuţiile fiind stabilite în fişa postului prin decizie a directorului executiv al acestor instituţii.
(5) După primirea cererilor de înscriere, funcţionarii publici din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, cu atribuţii în gestionarea schemei de ajutor de stat verifică administrativ cererile de înscriere prevăzute la art. 8 din Legea nr. 227/2018, împreună cu documentele anexate.
(6) După înregistrarea cererii de înscriere în Registrul unic privind înregistrarea pentru accesarea Programului se generează Dovada înscrierii cererii în Registrul unic, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7, care va fi înmânată solicitantului şi care cuprinde informaţiile legate de solicitant şi documentele anexate cererii de înscriere.
(7) Modalitatea de completare şi introducere a datelor în aplicaţia informatică se va detalia în Ghidul de procedură internă.
(8) Direcţia politici în zootehnie din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale analizează dinamica cererilor de înscriere, identifică dacă există cereri de înscriere depuse de un beneficiar pe raza mai multor judeţe şi informează direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz. În acest caz, solicitantul trebuie să aleagă o singură locaţie pentru realizarea investiţiei, urmând a-şi retrage celelalte cereri.
(9) Ca urmare a înregistrării cererii de înscriere în Registrul unic privind înregistrarea pentru accesarea Programului, funcţionarul desemnat eliberează beneficiarului Adeverinţa însoţită de Fişa de date, ale căror modele sunt prevăzute în anexa nr. 8, din care rezultă capacitatea, valoarea proiectului, intensitatea acestuia şi elementele componente obligatorii pe care trebuie să le conţină Studiul de fezabilitate.
Articolul 8
(1) După înscrierea în Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, pentru obţinerea ajutorului de stat beneficiarii depun cererea de finanţare la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti unde s-au înregistrat cererile de înscriere, însoţită de următoarele documente, după caz, în funcţie de categoria de fermă care se realizează prin Program: a)studiul de fezabilitate pentru investiţia solicitată, care cuprinde cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 9; b)extras de carte funciară şi ridicare topografică pentru terenul pe care se realizează investiţia, pentru a se verifica dacă investiţia se realizează în zone cu constrângeri potrivit prevederilor art. 1 lit. h); c)certificat de urbanism.
(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti întocmesc Registrul unic privind cererile de finanţare pentru accesarea Programului de susţinere a sectorului avicol pentru activitatea de reproducţie, incubaţie, creştere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10.
(3) Funcţionarii publici din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu atribuţii în gestionarea schemei de ajutor de stat, înregistrează cererile de finanţare în aplicaţia informatică integrată, le verifică împreună cu documentele anexate în corelare cu datele din cererile de înscriere.
(4) În cazul în care studiul de fezabilitate nu respectă prevederile alin. (1) lit. a), cererea de finanţare nu se înregistrează şi se depune ulterior, după ce studiul de fezabilitate respectă prevederile alin. (1) lit. a).
(5) În termen de maximum 5 zile lucrătoare se efectuează controlul la faţa locului pentru a verifica existenţa suprafeţei de teren necesare pentru realizarea investiţiei propuse în studiul de fezabilitate. Rezultatul controlului se consemnează în raportul de control al cărui model este prevăzut în anexa nr. 11, validându-se cererea de finanţare.
(6) După validarea cererii de finanţare se depun documentele prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 227/2018. După verificarea documentelor, în termen de 3 zile lucrătoare, se completează contractul-cadru de finanţare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 12, care cuprinde intensitatea sprijinului acordat beneficiarului, ţinându-se cont de încadrarea în condiţiile stabilite la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 227/2018, precum şi valoarea celor 4 tranşe de câte 25% fiecare, din valoarea totală eligibilă a proiectului, pe care directorii executivi ai direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti îl încheie cu beneficiarul investiţiei. În situaţia în care documentele prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 227/2018 nu sunt conforme, beneficiarul va fi înştiinţat în vederea corectării acestora.
(7) Resursele financiare destinate realizării investiţiei se angajează în cadrul bugetului Programului după semnarea contractului de finanţare.
(8) Se primesc cereri de finanţare până la limita valorii totale a ajutorului de stat pentru Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, prevăzută la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 227/2018.
(9) Pentru încadrarea în limita valorii totale a ajutorului de stat prevăzută la alin. (8), Direcţia politici în zootehnie verifică şi comunică zilnic direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, valoarea ajutorului de stat deja alocat la nivel naţional.
Articolul 9
(1) În vederea decontării cheltuielilor efectuate pentru realizarea investiţiei, beneficiarii ajutorului de stat depun cererile de plată, al căror model este prevăzut în anexa nr. 13, însoţite, după caz, de următoarele documente: facturile aferente cheltuielilor realizate şi documentele de plată a acestora, acreditiv, scrisoare de garanţie bancară, ordin de plată, alte documente de plată. Pentru plăţile efectuate prin ordin de plată se va prezenta un proces-verbal de recepţie a lucrărilor, serviciilor sau bunurilor specificate în facturi.
(2) În cazul în care beneficiarul nu solicită acordarea de tranşe de plată înainte de efectuarea cheltuielilor şi face plăţi din surse proprii, prezintă pentru decontarea sumelor documentele prevăzute la alin. (1), decontarea urmând a se face în 4 tranşe în valoare de 25% fiecare din valoarea eligibilă a proiectului.
(3) În cazul în care beneficiarul solicită acordarea de tranşe, va deschide un cont sau subcont bancar din care nu va face alte operaţiuni decât plăţi privind derularea proiectului.
(4) După utilizarea completă a fiecărei tranşe, beneficiarul prezintă documentele justificative, după care poate solicita următoarea tranşă. În plus, pentru acordarea celei de a patra tranşe, beneficiarul va prezenta documente justificative ce dovedesc finanţarea investiţiei cu sumele reprezentând contribuţia proprie sau existenţa sumei respective în contul bancar.
(5) La ultima tranşă se procedează astfel:a)în cazul acordării tranşei înainte de efectuarea cheltuielilor, beneficiarul prezintă documentele justificative pentru utilizarea sumelor aferente tranşei a treia, i se acordă tranşa a patra, iar dacă aceasta nu se utilizează în întregime, se returnează sumele neutilizate; b)în cazul acordării tranşei după efectuarea cheltuielilor, valoarea acesteia va fi determinată în funcţie de documentele prevăzute la alin. (1), respectiv egală cu valoarea sumelor justificate, în limita valorii eligibile stabilite prin contractul de finanţare.
(6) Cererile de plată vor conţine codificarea cheltuielilor eligibile, după cum urmează:a)cheltuielile aferente lucrărilor de construcţii-montaj pentru construcţia locurilor de cazare în ferme de reproducţie, în ferme de creştere sau staţii de incubaţie, amenajarea terenului, amenajări pentru protecţia mediului, cheltuieli utilităţi, organizare şantier, căi de acces vor avea codul „1"; b)cheltuielile aferente achiziţionării definitive sau achiziţionării prin leasing financiar de utilaje şi echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare şi adăpare, mijloace speciale pentru transportul păsărilor vii, microclimat, depozitarea, evacuarea şi tratarea dejecţiilor, alte echipamente tehnologice şi funcţionale vor avea codul „2"; c)cheltuielile aferente costurilor cu serviciile, respectiv elaborarea studiilor de orice natură necesare realizării investiţiei, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură, consultanţă şi autorizaţii vor avea codul „3".
(7) Funcţionarul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti nominalizat potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 227/2018 verifică documentele justificative care atestă cheltuirea tranşei şi validează cererea de plată pentru tranşa următoare, cu excepţia ultimei tranşe, când va verifica şi existenţa sau utilizarea contribuţiei proprii, după care dispune eliberarea ultimei tranşe.
(8) Înainte de acordarea ultimei tranşe reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, nominalizat potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 227/2018 va efectua un control în teren pentru evaluarea stadiului fizic al investiţiei care trebuie să corespundă tranşelor acordate şi documentelor justificative.
(9) Decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 227/2018, cumulate, nu pot depăşi valoarea totală eligibilă a proiectului.
(10) În 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii de plată prin care se solicită tranşa, direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti transmit Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia cu sumele solicitate pentru decontarea cheltuielilor pentru realizarea investiţiei.
(11) Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare.
(12) După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în termen de maximum 5 zile lucrătoare.
(13) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti virează, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, sumele cuvenite beneficiarilor acestei scheme de ajutor de stat.
(14) Beneficiarul va marca investiţia în termen de 3 zile de la virarea sumei, potrivit art. 13 alin. (3) din Legea nr. 227/2018.
Articolul 10
(1) După depunerea ultimului decont de către beneficiar, respectiv după finalizarea investiţiei, funcţionarul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti nominalizat potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 227/2018 participă la recepţia acesteia.
(2) În vederea efectuării recepţiei proiectului, beneficiarul va prezenta documentele justificative privind cheltuirea ultimei tranşe, precum şi utilizarea în totalitate a sumelor reprezentând contribuţia proprie la investiţie.
(3) După obţinerea autorizaţiilor de funcţionare, în urma verificării în teren, funcţionarul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti nominalizat potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 227/2018 face recepţia de închidere a Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol şi întocmeşte un proces-verbal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la Legea nr. 227/2018, pe care îl ataşează la documentaţia fiecărui beneficiar, astfel încât beneficiarul să fie declarat cu investiţia finalizată.
(4) În cazul în care cu ocazia verificării în teren se constată imposibilitatea realizării recepţiei de închidere a Programului, se stabileşte un termen de conformare pentru ca beneficiarul să realizeze acţiunile necesare conformării cu obiectivele investiţiei.
Articolul 11În cazul în care aplicaţia informatică prevăzută la art. 7 alin. (3) din Legea nr. 227/2018 nu este operaţională la data depunerii cererilor de înscriere prevăzute la art. 8 din Legea nr. 227/2018, verificarea administrativă a cererilor de înregistrare în Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie sau de creştere în sectorul avicol se va realiza de către funcţionarii din cadrul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti desemnaţi prin decizie a directorului executiv, urmând ca toate datele de verificare, respectiv validare să fie încărcate în sistemul informatic la data când acesta devine funcţional. Articolul 12
(1) Beneficiarul care a realizat investiţii prin înfiinţare de locuri de cazare în ferme de creştere sau reproducţie sau incubaţie în baza prezentelor norme metodologice poate transfera sau vinde investiţia înainte de expirarea termenului de 10 ani de la finalizarea acesteia, cu obligaţia menţinerii activităţii de creştere sau reproducţie ori incubaţie până la sfârşitul perioadei menţionate şi a obţinerii acordului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(2) Pentru obţinerea acordului prevăzut la alin. (1), beneficiarul ajutorului de stat trebuie să depună la direcţia pentru agricultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti documentele aferente acţiunii de transfer/vânzare a fermei, însoţite de o declaraţie pe propria răspundere prin care noul proprietar se angajează să menţină activitatea de creştere sau reproducţie sau incubaţie până la sfârşitul perioadei de 10 ani de la finalizarea investiţiei.
(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se păstrează la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost finalizată investiţia transferată/vândută.
Articolul 13Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
ANEXA Nr. 1Ala normele metodologice Cost pentru locul de cazare în ferme noi de reproducţie

Specificare Găini reproducţie rase grele Găini reproducţie rase uşoare Curci reproducţie Gâşte reproducţie Raţe reproducţie
Tineret Adulte Tineret Adulte
euro/loc cazare euro/loc cazare euro/loc cazare euro/loc cazare euro/loc cazare euro/loc cazare euro/ loc cazare
Construcţie, conform art. 6 alin. (1) lit. a) şi art. 3 lit. s) din Legea nr. 227/2018 35,00 44,00 16,00 27,00 96,00 80,00 60,00
Cost privind achiziţionarea sau achiziţionarea prin leasing de utilaje şi echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare şi adăpare, microclimat, evacuarea şi tratarea dejecţiilor, conform art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2018 10,00 15,00 5,00 8,00 35,00 15,00 20,00
Costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură şi consultanţă, conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2018 5,00 6,00 2,00 3,00 12,00 10,00 6,00
TOTAL COST PE LOC DE CAZARE 50,00 65,00 23,00 38,00 143,00 105,00 86,00

ANEXA Nr. 1Bla normele metodologice Cost pentru locul de cazare din ferme de reproducţie în conservare

Specificare Găini reproducţie rase grele Găini reproducţie rase uşoare Curci reproducţie Gâşte reproducţie Raţe reproducţie
Tineret Adulte Tineret Adulte
euro/loc cazare euro/loc cazare euro/loc cazare euro/loc cazare euro/loc cazare euro/loc cazare euro/loc cazare
Cost privind achiziţionarea sau achiziţionarea prin leasing de utilaje şi echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare şi adăpare, microclimat, evacuarea şi tratarea dejecţiilor, conform art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2018 10,00 15,00 5,00 8,00 35,00 15,00 20,00
Costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură şi consultanţă, conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2018 0,3 0,45 0,15 0,24 1,05 0,45 0,6
TOTAL COST PE LOC DE CAZARE 10,30 15,45 5,15 8,24 36,05 15,45 20,60

ANEXA Nr. 1Cla normele metodologice Cost pentru locul de cazare nou din ferme de reproducţie aflate în activitate care îşi măresc capacitatea de cazare

Specificare Găini reproducţie rase grele Găini reproducţie rase uşoare Curci reproducţie Gâşte reproducţie Raţe reproducţie
Tineret Adulte Tineret Adulte
euro/loc cazare euro/loc cazare euro/loc cazare euro/loc cazare euro/loc cazare euro/loc cazare euro/loc cazare
Construcţie, conform art. 6 alin. (1) lit. a) şi art. 3 lit. s) din Legea nr. 227/2018 35,00 44,00 16,00 27,00 96,00 80,00 60,00
Cost privind achiziţionarea sau achiziţionarea prin leasing de utilaje şi echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare şi adăpare, microclimat, evacuarea şi tratarea dejecţiilor, conform art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2018 10,00 15,00 5,00 8,00 35,00 15,00 20,00
Costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură şi consultanţă, conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2018 3,15 4,13 1,47 2,45 9,17 6,65 5,60
TOTAL COST PE LOC DE CAZARE 48,15 63,13 22,47 37,45 140,17 101,65 85,60

ANEXA Nr. 2Ala normele metodologice Cost pentru locul de cazare în ferme noi de creştere pentru pui de carne, pui de curcă

Specificare Pui de carne Pui de curcă
euro/loc cazare euro/loc cazare
Construcţie, conform art. 6 alin. (1) lit. a) şi art. 3 lit. s) din Legea nr. 227/2018 12,00 48,00
Cost privind achiziţionarea sau achiziţionarea prin leasing de utilaje şi echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare şi adăpare, microclimat, evacuarea şi tratarea dejecţiilor, conform art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2018 2,00 8,00
Costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură şi consultanţă, conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2018 2,00 8,00
TOTAL COST PE LOC DE CAZARE 16,00 64,00

ANEXA Nr. 2Bla normele metodologice Cost pentru locul de cazare din ferme de creştere în conservare pentru pui de carne, pui de curcă

Specificare Pui de carne Pui de curcă
euro/loc cazare euro/loc cazare
Cost privind achiziţionarea sau achiziţionarea prin leasing de utilaje şi echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare şi adăpare, microclimat, evacuarea şi tratarea dejecţiilor, conform art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2018 2,00 8,00
Costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură şi consultanţă, conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2018 0,06 0,24
TOTAL COST PE LOC DE CAZARE 2,06 8,24

ANEXA Nr. 2Cla normele metodologice Cost pentru locul de cazare nou din ferme aflate în activitate care îşi măresc capacitatea de cazare pentru pui de carne, pui de curcă

Specificare Pui de carne Pui de curcă
euro/loc cazare euro/loc cazare
Construcţie, conform art. 6 alin. (1) lit. a) şi art. 3 lit. s) din Legea nr. 227/2018 12,00 48,00
Cost privind achiziţionarea sau achiziţionarea prin leasing de utilaje şi echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare şi adăpare, microclimat, evacuarea şi tratarea dejecţiilor, conform art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2018 2,00 8,0
Costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură şi consultanţă, conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2018 0,98 3,92
TOTAL COST PE LOC DE CAZARE 14,98 59,92

ANEXA Nr. 3Ala normele metodologice Cost pentru locul de cazare în staţii noi de incubaţie

Specificare Incubaţie
euro/loc de incubat
Construcţie, conform art. 6 alin. (1) lit. a) şi art. 3 lit. s) din Legea nr. 227/2018 0,60
Cost privind achiziţionarea sau achiziţionarea prin leasing de echipamente necesare pentru dotarea staţiei de incubaţie, conform art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2018 1,70
Costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură şi consultanţă, conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2018 0,23
TOTAL COST PE LOC CAZARE 2,53

ANEXA Nr. 3Bla normele metodologice Cost pentru locul de cazare din staţii de incubaţie în conservare

Specificare Incubaţie
euro/loc de incubat
Cost privind achiziţionarea sau achiziţionarea prin leasing de echipamente necesare pentru dotarea staţiei de incubaţie, conform art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2018 1,70
Costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură şi consultanţă, conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2018 0,05
TOTAL COST PE LOC CAZARE 1,75

ANEXA Nr. 3Cla normele metodologice Cost pentru locul de cazare nou din staţii de incubaţie aflate în activitate care îşi măresc capacitatea de incubaţie

Specificare Incubaţie
euro/loc de incubat
Construcţie, conform art. 6 alin. (1) lit. a) şi art. 3 lit. s) din Legea nr. 227/2018 0,60
Cost privind achiziţionarea sau achiziţionarea prin leasing de echipamente necesare pentru dotarea staţiei de incubaţie, conform art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2018 1,70
Costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură şi consultanţă, conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2018 0,16
TOTAL COST PE LOC CAZARE 2,46

ANEXA Nr. 4Ala normele metodologice Cost pentru locul de cazare în ferme noi de creştere pentru găini ouă consum, la sol

Specificare Tineret la sol Adulte la sol
euro/loc cazare euro/loc cazare
Construcţie, conform art. 6 alin. (1) lit. a) şi art. 3 lit. s) din Legea nr. 227/2018 16,00 27,00
Cost privind achiziţionarea sau achiziţionarea prin leasing de utilaje şi echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare şi adăpare, microclimat, evacuarea şi tratarea dejecţiilor, conform art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2018 5 8
Costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură şi consultanţă, conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2018 2 3
TOTAL COST PE LOC CAZARE 23,00 38,00

ANEXA Nr. 4Bla normele metodologice Cost pentru locul de cazare ferme de creştere în conservare pentru găini ouă consum, la sol

Specificare Tineret la sol Adulte la sol
euro/loc cazare euro/loc cazare
Cost privind achiziţionarea sau achiziţionarea prin leasing de utilaje şi echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare şi adăpare, microclimat, evacuarea şi tratarea dejecţiilor, conform art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2018 5 8
Costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură şi consultanţă, conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2018 0,15 0,24
TOTAL COST PE LOC CAZARE 5,15 8,24

ANEXA Nr. 4Cla normele metodologice Cost pentru locul de cazare nou din ferme care îşi măresc capacitatea de cazare pentru găini ouă consum, la sol

Specificare Tineret la sol Adulte la sol
euro/loc cazare euro/loc cazare
Construcţie, conform art. 6 alin. (1) lit. a) şi art. 3 lit. s) din Legea nr. 227/2018 16,00 27,00
Cost privind achiziţionarea sau achiziţionarea prin leasing de utilaje şi echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare şi adăpare, microclimat, evacuarea şi tratarea dejecţiilor, conform art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2018 5 8
Costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură şi consultanţă, conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2018 1,47 2,45
TOTAL COST PE LOC CAZARE 22,47 37,45

ANEXA Nr. 5Ala normele metodologice Cost pentru locul de cazare în ferme noi de creştere pentru găini ouă consum, la volieră

Specificare Tineret la volieră Adulte la volieră
euro/loc cazare euro/loc cazare
Construcţie, conform art. 6 alin. (1) lit. a) şi art. 3 lit. s) din Legea nr. 227/2018 10,00 14,00
Cost privind achiziţionarea sau achiziţionarea prin leasing de utilaje şi echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare şi adăpare, microclimat, evacuarea şi tratarea dejecţiilor, conform art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2018 11,00 11,00
Costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură şi consultanţă, conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2018 2 3
TOTAL COST PE LOC CAZARE 23,00 28,00

ANEXA Nr. 5Bla normele metodologice Cost pentru locul de cazare din ferme de creştere în conservare pentru găini ouă consum, la volieră

Specificare Tineret la volieră Adulte la volieră
euro/loc cazare euro/loc cazare
Cost privind achiziţionarea sau achiziţionarea prin leasing de utilaje şi echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare şi adăpare, microclimat, evacuarea şi tratarea dejecţiilor, conform art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2018 11,00 11,00
Costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură şi consultanţă, conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2018 0,33 0,33
TOTAL COST PE LOC CAZARE 11,33 11,33

ANEXA Nr. 5Cla normele metodologice Cost pentru locul de cazare nou din ferme aflate în activitate care îşi măresc capacitatea de cazare pentru găini ouă consum, la volieră

Specificare Tineret la volieră Adulte la volieră
euro/loc cazare euro/loc cazare
Construcţie, conform art. 6 alin. (1) lit. a) şi art. 3 lit. s) din Legea nr. 227/2018 10,00 14,00
Cost privind achiziţionarea sau achiziţionarea prin leasing de utilaje şi echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare şi adăpare, microclimat, evacuarea şi tratarea dejecţiilor, conform art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2018 11,00 11,00
Costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură şi consultanţă, conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2018 1,47 1,75
TOTAL COST PE LOC CAZARE 22,47 26,75

ANEXA Nr. 6la normele metodologice Registrul unic privind înregistrarea pentru accesarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol

Nr. crt. Judeţ Solicitant Data depunerii cererii de înscriere Ora depunerii cererii de înscriere Tipul de fermă pentru care aplică Nr. locuri de cazare pentru care aplică

ANEXA Nr. 7la normele metodologice DOVADA pentru Cererea nr.: ........ ................ depusă în data de ........ ........ ......... Prezenta dovadă a fost eliberată de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ........ ............... pentru a confirma depunerea de către PFA/II/IF/persoana juridică/entitatea ........ ................ ........ ............ înscrisă la registrul comerţului cu nr. Jxx/9999/2007, CUI/CIF ........ ................ ............ a Cererii cu numărul .............../zz.ll.an privind înfiinţarea unei ferme în cadrul Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol. Cererea a fost însoţită de următoarele documente de eligibilitate administrativă:

Nr. crt. Denumire document Nr. document/ Data document Emitent Depus DA/NU Observaţii
1. Copie BI/CI reprezentant legal
2. Copie certificat de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
3. Copie act constitutiv
4. Dovadă cont activ bancă/trezorerie
5. Plan cadastral
6. Copie aviz/autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară
7. Document contabil intrare în conservare/factură achiziţie activ
8. Document drept proprietate/administrare teren
9. Împuternicire/procură notarială
10. Copie BI/CI împuternicit
11. Document pentru îndeplinirea condiţiei de tânăr fermier sau fermier care s-a instalat în cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de finanţare
12. Document care să ateste că ferma se află în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice
13. Document care să ateste că ferma este realizată ca investiţie colectivă
14. Raport de expertiză contabilă prin care se atestă scenariul contrafactual care prezintă situaţia beneficiarilor prevăzuţi la art. 4 alin. (11) din Legea nr. 227/2018, în lipsa ajutorului de stat, din care să reiasă că: a) ajutorul are efectul stimulativ necesar; b) cuantumul ajutorului este limitat la minimum, din perspectiva costurilor nete suplimentare; c) solicitarea de ajutor nu conduce la creşterea ratei interne de rentabilitate peste ratele normale ale rentabilităţii aplicate de beneficiar sau, dacă aceste rate nu sunt disponibile, la creşterea ratei interne de rentabilitate peste costul capitalului beneficiarului.

NOTĂ: Cererea dumneavoastră a fost înregistrată. În urma procesării cererii se va emite adeverinţa care să ateste înscrierea în cadrul Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol. ANEXA Nr. 8la normele metodologice Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ........ ............... ADEVERINŢĂ Nr. ......./ziua/luna/anul Prin prezenta se adevereşte că PFA/II/IF/persoana juridică/entitatea ........ ................ ........ ........... înscrisă la registrul comerţului cu nr. Jxxx/xxx/an, CUI/CIF (nr. ........ ................ ........ .............), cu sediul în ........ ................ .............., în baza Cererii de înscriere numărul ........ ..............., a fost înscrisă în Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol (Program) privind înfiinţarea unei ferme ........ ................ ................ ................ ......... . Adeverinţa este însoţită de „Fişa de date" rezultată în urma procesării Cererii nr. ........../............ (data). Menţionăm că prezenta adeverinţă atestă înscrierea în Program şi nu angajează în niciun fel Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau unităţile subordonate cu privire la obligativitatea acordării vreunei susţineri financiare sau de altă natură. Fişa de date are caracter informativ şi nu se constituie în document de verificare a eligibilităţii financiare. Suportul de susţinere prevăzut în Program se face numai după aprobarea „Cererii de finanţare" în baza depunerii documentaţiei prevăzute de lege. Semnat, ........ ............ Director general Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ........ ............... FIŞA DE DATE (la Adeverinţa nr. ........ ........ data ...............) (Model) Condiţii pentru acordarea de puncte procentuale: • tânăr fermier sau fermier care s-a instalat în cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de finanţare (20%): DA/NU; • zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (20%): DA/NU; • investiţie colectivă (20%): DA/NU. Denumire solicitant: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... (PFA/II/IF/persoana juridică/entitatea*)

Nr. crt. Denumire beneficiar Deţin fermă de ........ .......... (în funcţie de activitatea deţinută şi de specie, conform anexelor nr. 1A-5A, 1B-5B, 1C-5C)
Nr. locuri de cazare deţinute (declarate) Înfiinţez un nr. de ........ locuri de cazare noi, dar nu mai mult decât capacităţile maxime prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 227/2018, în funcţie de specie, tip de activitate înfiinţat şi metoda de creştere Repun în funcţiune un nr. de ....... locuri de cazare în ferme aflate în conservare, dar nu mai mult decât capacităţile maxime prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 227/2018, în funcţie de specie, tip de activitate şi metoda de creştere Înfiinţez un nr. de ........ locuri de cazare noi, în ferme care îşi măresc capacitatea, dar nu mai mult decât capacităţile maxime prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 227/2018, în funcţie de specie, tip de activitate înfiinţat şi metoda de creştere
1
2
Total

*) Se completează cu denumirea acţionarilor, forma de organizare a fiecăruia. Intensitate eligibilă

Nr. crt. Denumire tip procent intensitate ajutor de stat Procent estimat Intensitate eligibilă prognozată
1 Intensitate potrivit art. 7 alin. (1) din Legea nr. 227/2018
2 Tânăr fermier sau fermier care s-a instalat în cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de finanţare
3 Fermă în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice
4 Ferma realizată ca investiţie colectivă
Total intensitate

În vederea respectării standardelor minime legale în vigoare aplicabile Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol (Program), solicitantul, respectiv PFA/II/IF/persoană juridică/entitate, va trebui să respecte următoarele cerinţe minime:

Nr. crt. Denumirea cerinţei minime după standard
1. Suprafaţa minimă aferentă nr. de capete păsări adulte reproducţie în funcţie de specie/categorie Suprafaţa minimă
Număr locuri de cazare
2. Suprafaţa minimă aferentă nr. de capete păsări tineret reproducţie în funcţie de specie/categorie Suprafaţa minimă
Număr locuri de cazare
3. Suprafaţa minimă aferentă nr. de capete pui în funcţie de specie Suprafaţa minimă
Număr locuri de cazare
4. Nr. minim de locuri de incubaţie Număr minim de locuri de incubaţie
5. Suprafaţa minimă aferentă nr. de capete găini ouătoare adulte la sol Număr locuri de cazare
Suprafaţa minimă
6. Suprafaţa minimă aferentă nr. de capete găini ouătoare adulte la volieră Suprafaţa minimă
Număr locuri de cazare
7. Suprafaţa minimă aferentă nr. de capete găini ouătoare tineret la sol Suprafaţa minimă
Număr locuri de cazare
8. Suprafaţa minimă aferentă nr. de capete găini ouătoare tineret la volieră Suprafaţa minimă
Număr locuri de cazare

Conform datelor obţinute în urma evaluării eligibilităţii cererii de finanţare a solicitantului, respectiv PFA/II/IF/persoană juridică/entitate, acesta va derula proiectul în conformitate cu următoarele: PFA/II/IF/persoanei juridice/entităţii i se calculează o intensitate maximă eligibilă de ..........%;

PFA/II/IF/persoana juridică/entitatea va putea înfiinţa un număr de maximum ........ locuri de cazare într-o fermă nouă de creştere, reproducţie sau incubaţie (au fost solicitate spre finanţare ......... locuri);

PFA/II/IF/persoana juridică/entitatea va putea înfiinţa un număr de maximum ........ locuri de cazare într-o fermă aflată în conservare (au fost solicitate spre finanţare ....... locuri);

PFA/II/IF/persoana juridică/entitatea va putea înfiinţa un număr de maximum ........ locuri de cazare într-o fermă de creştere, reproducţie sau de incubaţie care îşi măreşte capacitatea (au fost solicitate spre finanţare ....... locuri).Valoarea totală eligibilă a proiectului în baza informaţiilor procesate este de ........ ................ ........ ............... euro. Valoarea fiecărei tranşe este de 25% din valoarea totală eligibilă a proiectului de ........ ................ ............... euro. ANEXA Nr. 9la normele metodologice Elementele obligatorii ale studiului de fezabilitate (Se introduc în aplicaţie.) Informaţii generale privind obiectivul de investiţii: denumirea obiectivului de investiţii;

beneficiarul investiţiei;

documente care să demonstreze că solicitantul nu a efectuat dezmembrări/divizări ale exploataţiei începând cu 1 ianuarie 2017;

elaboratorul studiului de fezabilitate;

situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii;

obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice;

particularităţi ale amplasamentului;

descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic (planşe şi descriptiv);

documentaţie tehnică;

costurile estimative ale investiţiei;

nominalizarea surselor de finanţare. Observaţia 1. Documentaţia tehnică din care să reiasă: numărul de locuri de cazare realizate Pentru dimensionarea corectă a suprafeţelor utile aferente fiecărei categorii de păsări vor fi folosite următoarele densităţi pe mp: găini reproducţie rase grele - tineret - 7 cap/mp;

găini reproducţie rase grele - adulte - 5,5 cap/mp;

găini ouă consum - tineret sol - 15 cap/mp;

găini ouă consum - tineret volieră - 30 cap/mp;

găini ouă consum - adult sol - 9 cap/mp;

găini ouă consum - adult volieră - 18 cap/mp;

găini ouă consum cuşti îmbunătăţite - adulte - 600 cmp/cap;

pui de carne - 20 cap/mp;

găini reproducţie rase uşoare - tineret - 15 cap/mp;

găini reproducţie rase uşoare - adulte - 9 cap/mp;

curci reproducţie - 2,5 cap/mp;

pui de curcă - 5 cap/mp;

gâscă reproducţie - 3 cap/mp;

raţă reproducţie - 4 cap/mp.Incubaţie - număr locuri de incubaţie. Locul de incubaţie reprezintă spaţiul ocupat de un ou supus procesului de dezvoltare embrionară în vederea obţinerii puiului sau bobocului de o zi în spaţii cu mediu controlat. Raportul incubaţie-ecloziune este de 6:1, respectiv unui număr de 6 locuri din incubator să îi corespundă 1 loc în eclozionator. Modul de calcul privind suprafaţa minimă a unei investiţii pentru categoria Găini reproducţie rase grele - tineret va fi următorul: Exemplu: 1 mp : 7 cap = 0,14 mp/cap x nr. locuri cazare solicitate (20.000) = 2.800 mp va reprezenta suprafaţa utilă minimă a investiţiei, cu respectarea condiţiilor minime de bunăstare a animalelor. Observaţia 2. Documentaţia tehnică trebuie să cuprindă obligatoriu: a)elemente de construcţie:hale de producţie

filtru sanitar-veterinar

post trafo

dezinfectoare pentru mijloacele de transport

gospodărie de apă sau sistem racordare la reţeaua publică de apă

buncăre de stocare furaj

sală de necropsie

cameră frigorifică pentru depozitarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (SNCU)

spaţii de depozitare

birou medic veterinar

sală de mese

birou şef de fermă

împrejmuire fermă

drumuri de acces

bazine de colectare dejecţii şi/sau staţie de epurare şi/sau platforme pentru gunoiul de grajd etc. b)echipamente tehnologice şi funcţionale. ANEXA Nr. 10la normele metodologice Registrul unic privind cererile de finanţare pentru accesarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol

Nr. crt. Judeţ Solicitant Data depunerii cererii de finanţare Ora depunerii cererii de finanţare Tipul de fermă pentru care aplică Nr. locuri de cazare pentru care aplică Suma aprobată (euro)

ANEXA Nr. 11la normele metodologice RAPORT DE CONTROL LA FAŢA LOCULUI privind existenţa suprafeţei de teren necesare pentru realizarea investiţiei propuse în studiul de fezabilitate (Model) Numele şi prenumele ........ ................ ................ ........ ..........., funcţia ........ ........ .........., Legitimaţia nr. ........ ........ .........., în calitate de reprezentant al Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului ........ ................ ..........., am constatat că: PFA/II/IF/persoana juridică/entitatea ........ ................ ................ .............., cu sediul în localitatea ........ ................ ........, judeţul ........ ........ .........., înscrisă la registrul comerţului cu nr. ........ ................, CUI/CIF ........ ........ ........., cod CAEN .............., cont bancar ........ .............., deschis la ........ ............, reprezentată legal de ........ ................ ........ ........, CNP ........ ........ ..........., legitimat cu C.I. seria .......... nr. ........ ................, deţine suprafaţa de teren necesară pentru realizarea investiţiei: DA/NU Alte menţiuni: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Reprezentantul Direcţiei pentru agricultură judeţene, ........ ................ ........ ............ Solicitant, ........ ................ ........ ............ ANEXA Nr. 12la normele metodologice CONTRACT-CADRU DE FINANŢARE prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă aferentă Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol Nr. ............. din data ............ Încheiat între Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........ ........ ..............., respectiv a municipiului Bucureşti, reprezentată prin directorul executiv ........ ................ ............., denumită în continuare DAJ, şi persoana juridică şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II definită la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 227/2018, cu modificările şi completările ulterioare/entitate definită la art. 1 lit. i) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 463/2019, cu sediul în localitatea ........ ................ ........ .........., judeţul ........ ................ ........., înscrisă la registrul comerţului cu nr. ........ ........., CUI/CIF ........ ........ ..........., cod CAEN ................, cont bancar ........ ........ ......... deschis la........ ................ .............., reprezentată legal de ........ ................ ........ ............., CNP ........ ................ .........., legitimat cu C.I. seria ..... nr. ........ ........ ........, denumită în continuare beneficiar a)Obiectul contractului este acordarea de asistenţă financiară nerambursabilă pentru investiţii în vederea realizării de locuri noi de cazare în ferme de reproducţie, staţii de incubaţie sau ferme de creştere noi sau în ferme de reproducţie, staţii de incubaţie sau ferme de creştere aflate în activitate care îşi măresc capacitatea de cazare, denumite în continuare locuri noi de cazare în ferme de reproducţie, staţii de incubaţie sau ferme de creştere ori pentru investiţii în locuri de cazare în ferme de reproducţie, staţii de incubaţie sau ferme de creştere aflate în conservare denumite locuri de cazare pentru reproducţie, creştere sau staţii de incubaţie ori pentru investiţii în locuri de cazare în ferme de reproducţie, staţii de incubaţie sau ferme de creştere aflate în conservare, în cadrul Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol (Programul), aprobat prin Legea nr. 227/2018, cu modificările şi completările ulterioare. b)Se realizează prin Program o investiţie cu o capacitate de cazare de ............. locuri noi de cazare în ferme de reproducţie, staţii de incubaţie sau ferme de creştere noi sau ......... locuri noi de cazare în ferme de reproducţie, staţii de incubaţie sau ferme de creştere aflate în activitate care îşi măresc capacitatea de cazare sau ....... locuri de cazare în ferme de reproducţie, staţii de incubaţie sau ferme de creştere aflate în conservare. Valoarea totală a investiţiei este de ........... euro, reprezentând ....... lei, calculat la cursul euro/leu stabilit de Banca Naţională a României la data semnării contractului. c)Intensitatea ajutorului este de ............ % din costul unui loc nou de cazare în ferme de reproducţie, staţii de incubaţie sau ferme de creştere noi/unui loc de cazare în ferme de reproducţie, staţii de incubaţie sau ferme de creştere aflate în activitate care îşi măresc capacitatea de cazare/unui loc de cazare în ferme de reproducţie, staţii de incubaţie sau ferme de creştere aflate în conservare. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de ............... euro, reprezentând.......lei, calculat la cursul euro/leu stabilit de Banca Naţională a României la data semnării contractului, iar valoarea tranşei este de ........... euro, calculată în lei la cursul euro/leu stabilit de Banca Naţională a României la data semnării contractului, reprezentând 25% (din valoarea totală eligibilă a proiectului), conform Cererii de finanţare nr. ........ .............. aprobată de DAJ ........ ................ ............. . Obligaţii Beneficiar 1. Beneficiarul are obligaţia să asigure prin contribuţii proprii sumele necesare acoperirii diferenţei dintre valoarea totală a proiectului şi valoarea totală eligibilă a proiectului rezultată din aplicarea intensităţii ajutorului. 2. Obligaţia menţionată la pct. 1 trebuie justificată cu documente, înainte de acordarea ultimei tranşe, în sensul existenţei sau utilizării contribuţiei proprii. 3. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarul îşi asumă, prin semnarea prezentului contract, autenticitatea şi veridicitatea documentelor depuse, precum şi utilizarea sumelor acordate doar în scopul prevăzut în prezentul contract. 4. În termen de 3 zile de la încasarea primei tranşe, Beneficiarul marchează investiţia cu o placă indicator de dimensiuni minime de 150 cm lungime şi 200 cm lăţime, confecţionată din material rezistent, amplasată într-un loc în care este uşor vizibilă, pe care se inscripţionează «Investiţie beneficiară a „Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol", conform Cererii Numărul ........ ........ de la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .............../Municipiului Bucureşti». 5. Decontarea cheltuielilor efectuate pentru finalizarea investiţiei se realizează pe baza documentelor de plată şi a facturilor conform devizului de lucrări, până la finalizarea investiţiei, cu încadrarea în valoarea prevăzută la lit. c) din prezentul contract. 6. Termenul maxim de realizare a investiţiilor este de 18 luni de la prima decontare, cu posibilitatea de prelungire a acestuia, la solicitarea beneficiarului, cu maximum 6 luni, cu condiţia încadrării în durata de derulare a Programului. 7. La finalizarea investiţiei se face recepţia acesteia, la care Beneficiarul este obligat să solicite prezenţa reprezentantului direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 8. Beneficiarul este obligat să obţină autorizaţiile de funcţionare în vederea recepţiei de închidere a Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol. 9. Beneficiarul are obligaţia de a permite efectuarea controalelor la faţa locului. 10. Toate documentele care atestă ajutorul acordat se păstrează de către Beneficiar pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data ultimei plăţi. 11. Beneficiarul care realizează investiţii în baza prezentului contract de finanţare trebuie să desfăşoare activitate de reproducţie, de creştere sau de incubaţie în sectorul avicol pe o perioadă de minimum 10 ani de la finalizarea investiţiei. Transferul sau vânzarea investiţiei realizate prin prezentul contract de finanţare sau a fermei care a beneficiat de ajutor de stat se va face cu preluarea obligaţiei de menţinere a activităţii de reproducţie sau de creştere sau de incubaţie, până la sfârşitul perioadei de 10 ani, cu condiţia depunerii documentelor aferente acestei acţiuni la DAJ şi a obţinerii acordului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Obligaţii DAJ 1. DAJ înregistrează cererile de înscriere în Registrul unic privind înregistrarea în Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, le verifică administrativ împreună cu documentele anexate şi introduc datele în aplicaţia informatică, care va genera automat o dovadă care să cuprindă informaţiile legate de Beneficiar şi documentele anexate cererii, care se înmânează Beneficiarului. În cazul în care aplicaţia informatică nu este operaţională, verificarea administrativă se va realiza de către funcţionarii din cadrul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, desemnaţi prin decizie a directorului executiv, urmând ca toate datele de verificare, respectiv validare, să fie încărcate în sistemul informatic la data când acesta devine funcţional. 2. DAJ înregistrează cererile de finanţare, le verifică prin intermediul aplicaţiei informatice împreună cu documentele anexate în corelare cu datele din cererile de înscriere şi efectuează controale la faţa locului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea acestora, în vederea stabilirii conformităţii datelor. După verificare, direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti aprobă suma necesară realizării investiţiei şi acordarea unei tranşe pentru numărul de locuri de cazare aprobate prin cererea de finanţare. 3. După alimentarea conturilor, DAJ virează, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, sumele cuvenite Beneficiarului. 4. După depunerea ultimei cereri de plată de către Beneficiar, DAJ efectuează o verificare în teren, pentru a constata finalizarea investiţiei şi pentru elaborarea şi semnarea procesului-verbal de recepţie a investiţiei. 5. În cazul în care, cu ocazia verificării în teren, DAJ constată imposibilitatea realizării recepţiei finale a investiţiei, se stabileşte un termen de conformare pentru ca Beneficiarul să realizeze acţiunile necesare conformării cu obiectivele investiţiei. Pe durata perioadei de conformare, plata ultimei tranşe se suspendă. 6. DAJ verifică respectarea obligaţiei de menţinere a activităţii de creştere, reproducţie sau incubaţie până la sfârşitul perioadei de 10 ani. Prezentul contract-cadru de finanţare a fost încheiat la data de ........ ..........., în două exemplare originale, şi intră în vigoare începând cu data semnării de către ambele părţi. Beneficiar Denumirea/Numele şi prenumele Semnătura: Data semnării: Director executiv DAJ Numele şi prenumele Semnătura: Data semnării: ANEXA Nr. 13la normele metodologice Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ........ ............... CERERE DE PLATĂ Nr. ........ ........ ......../ziua/luna/anul PFA/II/IF/persoana juridică/entitatea ........ ................ ................ .........., înscrisă la registrul comerţului cu nr. Jxxx/xxx/an , CUI/CIF ........ ........ .........., cu sediul în ........ ................ ................ ........ ........, beneficiară a Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, posesoare a Contractului de finanţare nr. ........ ................/data ........ ..............., solicit acordarea tranşei nr. ........ în valoare de ........ ............lei*, înainte1)/după2) efectuarea cheltuielilor. Semnătura ........ ................ ........ ............ NOTĂ: În cazurile 1) şi 2), pentru primirea celei de a patra tranşe, beneficiarul va prezenta documente justificative ce dovedesc finanţarea investiţiei cu sumele reprezentând contribuţia proprie sau existenţa sumei respective în contul bancar. * Valoarea în lei a tranşelor de plată se acordă ţinând cont de cursul euro/leu stabilit de Banca Naţională a României la data semnării contractului de finanţare. 1) În cazul în care beneficiarul solicită acordarea de tranşe de plată înainte de efectuarea cheltuielilor, începând cu a doua tranşă, trebuie să facă dovada utilizării integrale a tranşei primite anterior cu următoarele documente: facturi aferente cheltuielilor realizate şi documente de plată a acestora, acreditiv, scrisoare de garanţie bancară, ordin de plată, alte documente de plată. Pentru plăţile efectuate prin ordin de plată se va prezenta un proces-verbal de recepţie a lucrărilor, serviciilor sau bunurilor specificate în facturi. 2) În cazul în care beneficiarul nu solicită acordarea de tranşe de plată înainte de efectuarea cheltuielilor şi va face plăţi din surse proprii, va veni la decontarea sumelor cu documentele: facturi aferente cheltuielilor realizate şi documente de plată a acestora, acreditiv, scrisoare de garanţie bancară, ordin de plată, alte documente de plată. Pentru plăţile efectuate prin ordin de plată se va prezenta un proces-verbal de recepţie a lucrărilor, serviciilor sau bunurilor specificate în facturi.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 463/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 463 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 463/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu