Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 445 din 30 iunie 2009

privind informatiile de interes public ce pot fi comunicate si informatiile exceptate de la comunicare, la nivelul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 469 din 7 iulie 2009



In temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Lista informaţiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Lista informaţiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidenţialităţii, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Structurile competente din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru verificarea respectării prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001, cu privire la exceptarea de la accesul liber al cetăţenilor la unele informaţii, sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Raportul periodic de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor se elaborează anual şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, potrivit art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001.

Art. 6. - Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt:

- 10 zile sau, după caz, cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. In cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile;

- refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.

Art. 7. - Monitorizarea îndeplinirii dispoziţiilor prezentului ordin revine subsecretarilor de stat - vicepreşedinţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi secretarului general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Art. 8. - La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 123/2006 privind informaţiile de interes public ce pot fi comunicate şi informaţiile exceptate de la comunicare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 19 aprilie 2006, se abrogă.

Art. 9. -Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Marcel Bogdan Pandelică

ANEXA Nr. 1

LISTA

informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

1.  Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

2.   Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare

3.   Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, comisariatelor regionale pentru protecţia consumatorilor, Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti şi comisariatelor judeţene pentru protecţia consumatorilor, precum şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

4.  Programul de audienţe al persoanelor din conducerea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, comisariatelor regionale pentru protecţia consumatorilor, Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti şi comisariatelor judeţene pentru protecţia consumatorilor

5.  Coordonatele de contact ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, comisariatelor regionale pentru protecţia consumatorilor, Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti şi comisariatelor judeţene pentru protecţia consumatorilor, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de web

6. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

7. Strategia Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

8.  Lista cuprinzând documentele de interes public

9.   Lista cuprinzând categoriile de documente elaborate şi/sau gestionate, potrivit legii

10.  Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

ANEXA Nr. 2

LISTA

informaţiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

1.  Comunicate de presă

2.   Materiale informative (broşuri) editate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în limita stocului disponibil

3.  Informaţii privind coordonatele de contact ale asociaţiilor de consumatori care sunt luate în evidenţă de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

4.  Indicatori privind activitatea desfăşurată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pe judeţe, numărul total al acţiunilor de control, valoarea produselor cu abateri de la legislaţia privind protecţia consumatorilor, numărul sesizărilor şi reclamaţiilor înregistrate la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în condiţiile legii

5. Valoarea totală a amenzilor aplicate

6.  Denumirea actelor normative şi, după caz, conţinutul acestora, care stau la baza întocmirii proceselor-verbale de constatare si contravenţie

7.  Proiectele de acte normative aflate în dezbatere publică, conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

8.  Informaţii privind activitatea desfăşurată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, ca punct naţional de contact, în cadrul sistemului european RAPEXde schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase

9. Contractele de achiziţii publice.

ANEXA Nr. 3

LISTA

informaţiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidenţialităţii

1.  Rapoartele de control administrativ

2.  Notele de serviciu cu caracter intern

3.  Sesizările şi documentele comisiei de disciplină

4.  Numerele de telefon ale persoanelor care ocupă funcţii în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, comisariatelor regionale pentru protecţia consumatorilor, Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti şi comisariatelor judeţene pentru protecţia consumatorilor, precum şi informaţiile privind activităţile extraprofesionale ale acestora

5.    Sesizările, reclamaţiile, petiţiile consumatorilor şi operatorilor economici

6.  Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei, a actelor emise de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

7. Registrul de înregistrare a autorizaţiilor emise în aplicarea legii

8.  Registrul de inventariere a bunurilor

9.  Corespondenţa scrisă cu instituţiile publice interne şi internaţionale

10. Dosarele privind litigiile în care instituţia este implicată şi numele consilierilor juridici care susţin interesele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în aceste litigii

11.  Procesele-verbale de constatare a contravenţiilor

12.  Procesele-verbale de constatare

13.  Procesele-verbale de prelevare a probelor

14. Procesele-verbale de distrugere a produselor periculoase

15.  Buletinele de analiză

16.  Rapoartele comisariatelor regionale pentru protecţia consumatorilor, Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti şi comisariatelor judeţene pentru protecţia consumatorilor, întocmite ca urmare a acţiunilor de control şi supraveghere a pieţei

17. Corespondenţa cu operatorii economici, consumatorii şi alte entităţi

18.  Documentele a căror comunicare publică poate afecta principiul liberei concurenţe sau care pot influenţa dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată

19. Ordinele sau circularele cu caracter intern emise de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

20.   Deciziile cu caracter intern emise de conducătorii comisariatelor regionale pentru protecţia consumatorilor

21. Statele de funcţii, de personal, de salarii şi fişele postului

22.  Programul trimestrial privind controalele tematice

23.   Orice alte informaţii care intră sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

ANEXA Nr. 4

STRUCTURILE   COMPETENTE

din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru verificarea respectării prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu privire la exceptarea de la accesul liber al cetăţenilor la unele informaţii

1. Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, cele privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii

Structuri competente:

- preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;

- vicepreşedinţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;

- secretarul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

2. Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii

Structuri competente:

- Direcţia buget şi administrare;

- Compartimentul juridic;

- Direcţia supraveghere servicii şi produse;

- Direcţia relaţii internaţionale şi comunicare.

3.  Informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii Structuri competente:

- Direcţia buget şi administrare;

- Comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor.

4.  Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală şi sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare, informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces, precum şi informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor Structuri competente:

- Direcţia buget şi administrare;

- Compartimentul juridic;

- Comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 445/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 445 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Bună ziua domnule / doamnă,   Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt Marie Reilly, o creditoare privată și legitimă. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc, etc ... Sau pur și simplu refuzați împrumutul de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi pentru companii și persoane fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 32 2019
    Împrumuturile sunt disponibile Aveți nevoie de împrumut în numerar personal, de afaceri, împrumut negarantat, obțineți un capital de lucru negarantat? Avem programe de împrumut adaptate Pentru orice profil aplicați un împrumut cu noi astăzi pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Operațiune; Împrumut rapid și simplu Proces rapid de aplicare Aprobări în 24-72 de ore Împrumut opțional pentru taxe Finanțare în mai puțin de 5 zile SERVICII DE ÎMprumut INCLUS: ================================ *Imprumuturi personale. * Împrumuturi de afaceri. * Împrumuturi pentru investiții. * Împrumuturi de extindere a afacerilor. * Împrumuturi cu bani grei * Credite pentru construcții. * Împrumut pentru cardul de credit * Împrumut de consolidare a datoriei Oferim consultanță financiară pentru clienți, companii care caută finanțare de datorii / împrumuturi și caută capital de lucru pentru a începe o afacere nouă sau pentru a extinde afacerile existente. Părțile interesate, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare Poștă; Howardfinancialaid@yahoo.com Whatsapp: +1 (573) 279-4038 Adresa companiei: West Ave, Hawthorne, CA.
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la: janinapanek@financier.com   Toate cele bune, Janina Panek
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    PERUSAHAAN PINJAMAN RIKA ANDERSON Email kantor, rikaandersonloancompany@gmail.com Whatsapp: 1914705-7484 Nama saya Vania hilman dari Malaysia dan saat ini tinggal di Dubai. Seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Saya berdoa dan saya memikirkan kesaksian di internet minggu ini dengan nama PERUSAHAAN RIKA ANDERSON LOAN. Ibu Rika membantu saya dengan $ 60.000 USD. Saya benar-benar membutuhkan mereka, pada awalnya saya tidak pernah mempercayai mereka, tetapi setelah memenuhi permintaan mereka, saya mendapatkan pinjaman saya. Hari ini saya membayar hutang saya dan saya juga bangga dengan apartemen saya sendiri. Ibu dan dua teman saya mengambil keuntungan dari penawaran ini, dan saya juga ingin seluruh negara mengambil keuntungan dari penawaran yang murah hati ini. ini adalah email pribadi saya vaniahilmanaki@gmail.com. Penguji: Vania hilman Negara Sekarang: Dubai (UEA) Jumlah Pinjaman: $ 60.000 email: vaniahilmanaki@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 54 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu