Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 445 din 30 iunie 2009

privind informatiile de interes public ce pot fi comunicate si informatiile exceptate de la comunicare, la nivelul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 469 din 7 iulie 2009In temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Lista informaţiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Lista informaţiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidenţialităţii, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Structurile competente din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru verificarea respectării prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001, cu privire la exceptarea de la accesul liber al cetăţenilor la unele informaţii, sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Raportul periodic de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor se elaborează anual şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, potrivit art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001.

Art. 6. - Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt:

- 10 zile sau, după caz, cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. In cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile;

- refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.

Art. 7. - Monitorizarea îndeplinirii dispoziţiilor prezentului ordin revine subsecretarilor de stat - vicepreşedinţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi secretarului general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Art. 8. - La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 123/2006 privind informaţiile de interes public ce pot fi comunicate şi informaţiile exceptate de la comunicare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 19 aprilie 2006, se abrogă.

Art. 9. -Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Marcel Bogdan Pandelică

ANEXA Nr. 1

LISTA

informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

1.  Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

2.   Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare

3.   Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, comisariatelor regionale pentru protecţia consumatorilor, Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti şi comisariatelor judeţene pentru protecţia consumatorilor, precum şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

4.  Programul de audienţe al persoanelor din conducerea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, comisariatelor regionale pentru protecţia consumatorilor, Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti şi comisariatelor judeţene pentru protecţia consumatorilor

5.  Coordonatele de contact ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, comisariatelor regionale pentru protecţia consumatorilor, Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti şi comisariatelor judeţene pentru protecţia consumatorilor, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de web

6. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

7. Strategia Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

8.  Lista cuprinzând documentele de interes public

9.   Lista cuprinzând categoriile de documente elaborate şi/sau gestionate, potrivit legii

10.  Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

ANEXA Nr. 2

LISTA

informaţiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

1.  Comunicate de presă

2.   Materiale informative (broşuri) editate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în limita stocului disponibil

3.  Informaţii privind coordonatele de contact ale asociaţiilor de consumatori care sunt luate în evidenţă de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

4.  Indicatori privind activitatea desfăşurată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pe judeţe, numărul total al acţiunilor de control, valoarea produselor cu abateri de la legislaţia privind protecţia consumatorilor, numărul sesizărilor şi reclamaţiilor înregistrate la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în condiţiile legii

5. Valoarea totală a amenzilor aplicate

6.  Denumirea actelor normative şi, după caz, conţinutul acestora, care stau la baza întocmirii proceselor-verbale de constatare si contravenţie

7.  Proiectele de acte normative aflate în dezbatere publică, conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

8.  Informaţii privind activitatea desfăşurată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, ca punct naţional de contact, în cadrul sistemului european RAPEXde schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase

9. Contractele de achiziţii publice.

ANEXA Nr. 3

LISTA

informaţiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidenţialităţii

1.  Rapoartele de control administrativ

2.  Notele de serviciu cu caracter intern

3.  Sesizările şi documentele comisiei de disciplină

4.  Numerele de telefon ale persoanelor care ocupă funcţii în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, comisariatelor regionale pentru protecţia consumatorilor, Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti şi comisariatelor judeţene pentru protecţia consumatorilor, precum şi informaţiile privind activităţile extraprofesionale ale acestora

5.    Sesizările, reclamaţiile, petiţiile consumatorilor şi operatorilor economici

6.  Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei, a actelor emise de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

7. Registrul de înregistrare a autorizaţiilor emise în aplicarea legii

8.  Registrul de inventariere a bunurilor

9.  Corespondenţa scrisă cu instituţiile publice interne şi internaţionale

10. Dosarele privind litigiile în care instituţia este implicată şi numele consilierilor juridici care susţin interesele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în aceste litigii

11.  Procesele-verbale de constatare a contravenţiilor

12.  Procesele-verbale de constatare

13.  Procesele-verbale de prelevare a probelor

14. Procesele-verbale de distrugere a produselor periculoase

15.  Buletinele de analiză

16.  Rapoartele comisariatelor regionale pentru protecţia consumatorilor, Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti şi comisariatelor judeţene pentru protecţia consumatorilor, întocmite ca urmare a acţiunilor de control şi supraveghere a pieţei

17. Corespondenţa cu operatorii economici, consumatorii şi alte entităţi

18.  Documentele a căror comunicare publică poate afecta principiul liberei concurenţe sau care pot influenţa dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată

19. Ordinele sau circularele cu caracter intern emise de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

20.   Deciziile cu caracter intern emise de conducătorii comisariatelor regionale pentru protecţia consumatorilor

21. Statele de funcţii, de personal, de salarii şi fişele postului

22.  Programul trimestrial privind controalele tematice

23.   Orice alte informaţii care intră sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

ANEXA Nr. 4

STRUCTURILE   COMPETENTE

din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru verificarea respectării prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu privire la exceptarea de la accesul liber al cetăţenilor la unele informaţii

1. Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, cele privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii

Structuri competente:

- preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;

- vicepreşedinţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;

- secretarul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

2. Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii

Structuri competente:

- Direcţia buget şi administrare;

- Compartimentul juridic;

- Direcţia supraveghere servicii şi produse;

- Direcţia relaţii internaţionale şi comunicare.

3.  Informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii Structuri competente:

- Direcţia buget şi administrare;

- Comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor.

4.  Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală şi sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare, informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces, precum şi informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor Structuri competente:

- Direcţia buget şi administrare;

- Compartimentul juridic;

- Comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 445/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 445 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu