E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 43 din 11 aprilie 2000

pentru aprobarea Instructiunilor privind modul de decontare a contravalorii carnetelor de asigurat si a vignetelor, modalitatile de organizare si de tinere a evidentei acestora, precum si procedura de distribuire a acestora tuturor categoriilor de persoane asigurate

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 193 din  4 mai 2000


SmartCity3


    Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
    avand in vedere Referatul directorului general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 462 din 5 aprilie 2000,
    in temeiul prevederilor Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul art. 6 pct. 27 si al art. 20 alin. (3) lit. a) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 114 din 19 martie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind modul de decontare a contravalorii carnetelor de asigurat si a vignetelor, modalitatile de organizare si de tinere a evidentei acestora, precum si procedura de distribuire a acestora tuturor categoriilor de persoane asigurate, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Regulile generale de distribuire si de utilizare a carnetelor de asigurat si a vignetelor, cuprinse in instructiuni, sunt obligatorii.
    Art. 3
    Carnetul de asigurat, cu vigneta corespunzatoare aplicata, este documentul prin care se dovedeste calitatea de asigurat al sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania.
    Art. 4
    (1) Carnetele de asigurat si vignetele se distribuie asiguratilor cu titlu gratuit.
    (2) Carnetele de asigurat vor fi distribuite asiguratilor din raza de competenta pana la data de 1 iulie 2000.
    Art. 5
    Costul carnetelor de asigurat si al vignetelor se va varsa de catre casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, precum si de Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si de Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor (asimilate celor judetene) in contul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    Art. 6
    Presedintii caselor de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, precum si ai caselor de asigurari de sanatate asimilate acestora raspund de indeplinirea si de controlul aplicarii prevederilor prezentului ordin in zona lor de competenta.
    Art. 7
    Prezentul ordin va intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                             PRESEDINTELE
               CASEI NATIONALE DE ASIGURARI DE SANATATE,
                     prof. dr. ALEXANDRU CIOCALTEU

    ANEXA 1

                             INSTRUCTIUNI
privind modul de decontare a contravalorii carnetelor de asigurat si a vignetelor, modalitatile de organizare si de tinere a evidentei acestora, precum si procedura de distribuire a acestora tuturor categoriilor de persoane asigurate

    In baza contractelor incheiate, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a achizitionat carnetele de asigurat si vignetele ce vor fi distribuite tuturor persoanelor asigurate din Romania.

    I. Livrarea si receptia carnetelor de asigurat si a vignetelor

    In vederea derularii in mod unitar a distribuirii si platii carnetelor de asigurat si a vignetelor la nivelul fiecarei entitati se vor intocmi urmatoarele documente:
    A. Furnizorul
    a) factura fiscala:
       - originalul va fi inaintat Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
       - o copie va fi inaintata casei de asigurari de sanatate la livrarea carnetelor de asigurat si a vignetelor;
    b) avizul de insotire a marfii;
    c) documentele care sa ateste parametrii tehnici;
    d) certificatul de calitate emis de producator;
    e) certificatul de valabilitate;
    f) procesul-verbal de predare-primire intre furnizor si casa de asigurari de sanatate.
    Aceste documente vor insoti bunurile contractate de la furnizor la casa de asigurari de sanatate.
    B. Casa de asigurari de sanatate (in calitate de beneficiar)
    Procesul-verbal de receptie cantitativa si calitativa conform cantitatilor solicitate de casele de asigurari de sanatate in 3 (trei) exemplare (intocmit, in baza facturii fiscale si a avizului de insotire a marfii, stampilat si semnat cu nominalizarea tuturor membrilor comisiei de receptie organizate la nivelul caselor de asigurari de sanatate):
    - un exemplar al procesului-verbal de receptie va fi inaintat furnizorului (in maximum 20 de zile de la primirea bunurilor contractate);
    - un exemplar al procesului-verbal de receptie va fi inaintat Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (in maximum 20 de zile de la primirea bunurilor contractate);
    - un exemplar al procesului-verbal de receptie va ramane la casa de asigurari de sanatate.
    Dupa receptie se va proceda astfel:
    1. In baza procesului-verbal de receptie, a facturii si a celorlalte documente insotitoare, casa de asigurari de sanatate va inregistra in contabilitate intrarea in gestiune a carnetelor de asigurat si a vignetelor, conform urmatoarei inregistrari:
                             600.04 = 231
    2. Intrucat carnetele de asigurat si vignetele sunt documente cu regim special, evidenta acestora se va tine in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Carnetele de asigurat, precum si vignetele la care au aparut erori de personalizare se restituie la magazia casei de asigurari de sanatate, urmand sa fie declasate potrivit legii.
    3. Un exemplar din nota contabila impreuna cu un exemplar din procesul-verbal de receptie intocmit de casa de asigurari de sanatate vor fi inaintate Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in vederea achitarii contravalorii carnetelor de asigurat si a vignetelor catre furnizor, conform contractelor incheiate.
    4. In termen de 3 zile de la data receptiei casele de asigurari de sanatate sunt obligate sa achite contravaloarea carnetelor de asigurat si a vignetelor in contul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 301511697800, deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti:
                             231 = 179.25

    II. Distribuirea carnetelor de asigurat

    Distribuirea catre asigurati a carnetelor de asigurat personalizate de furnizor se face cu titlu gratuit prin intermediul medicilor de familie care au incheiat contracte de furnizari de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate. In vederea urmaririi distribuirii acestor carnete casele de asigurari de sanatate vor incheia un act aditional la contractele de furnizari de servicii medicale cu medicii de familie, in care se va mentiona obligatia medicului de familie de a prelua carnetele de sanatate pentru asiguratii inscrisi pe lista proprie si pentru a raporta lunar, o data cu depunerea declaratiilor privind activitatea depusa, situatia privind distribuirea carnetelor, cu semnatura de primire a asiguratului, iar pentru carnetele nedistribuite se vor mentiona motivele nerepartizarii. Carnetele de asigurat personalizate de casele de asigurari de sanatate se vor preda medicilor de familie cu proces-verbal de predare-primire in baza datelor de identitate a asiguratilor inscrisi in listele proprii, cu specificarea seriei carnetului de asigurat pentru fiecare persoana. Pentru asiguratii inscrisi pentru prima data pe listele medicilor de familie acestia vor depune la casele de asigurari de sanatate liste cuprinzand toate datele de identificare personale, iar casele de asigurari de sanatate vor personaliza carnetele si le vor preda medicilor de familie cu proces-verbal de predare-primire.
    Schimbarea medicului de familie de catre asigurat dupa minimum 3 luni nu atrage eliberarea unui alt carnet de asigurat.
    Inregistrarea in contabilitatea caselor de asigurari de sanatate a distribuirii carnetelor de sanatate se va face conform urmatoarelor operatiuni:
    - predarea carnetelor de asigurat medicilor de familie, in baza procesului-verbal de predare-primire
                            220 = 600.04
    - inregistrarea pe cheltuieli a contravalorii carnetelor repartizate de medici in baza situatiei lunare depuse de acestia la casele de asigurari de sanatate
                            479.25 = 220.
    Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, in calitate de cumparator, in baza documentelor primite de la furnizor si de la casa de asigurari de sanatate (factura originala de la furnizor, precum si copia de pe procesul-verbal de receptie cantitativa si calitativa si de pe nota contabila de la casa de asigurari de sanatate), va achita furnizorului contravaloarea carnetelor de asigurat receptionate de fiecare casa de asigurari de sanatate.
    In contabilitatea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate achitarea catre furnizori a contravalorii carnetelor de asigurat si a vignetelor, conform contractelor, se va inregistra astfel:
    a) in cazul in care Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a incasat de la casele de asigurari de sanatate contravaloarea carnetelor de asigurat si a vignetelor:
    - incasarea contravalorii carnetelor de asigurat si a vignetelor de la casele de asigurari de sanatate
                            179.25 = 234
     - achitarea furnizorilor
                            234 = 179.25
    b) in cazul in care Casa Nationala de Asigurari de Sanatate nu a incasat de la casele de asigurari de sanatate contravaloarea carnetelor de asigurat si a vignetelor:
    - obligatia de plata catre furnizor
                            220 = 234
    - achitarea catre furnizori a contravalorii carnetelor de asigurat sau a vignetelor
                            234 = 179.25
    - incasarea contravalorii carnetelor de asigurat sau a vignetelor receptionate de casele de asigurari de sanatate
                            179.25 = 220.

    III. Personalizarea carnetului de asigurat

    Personalizarea carnetelor de asigurat livrate blanc (nepersonalizate) se va efectua pe orice mijloc de imprimare de care dispune casa de asigurari de sanatate.
    Se recomanda totusi ca personalizarea sa fie facuta pe imprimanta laser. Nu se admite completarea manuala a datelor de personalizare a carnetelor de asigurat.
    Specificatii de imprimare:
    - caseta CNP de pe cele sase taloane, pagina din stanga, va fi completata cu font ARIAL, BOLD, 8;
    - caseta CNP de pe pagina din mijlocul carnetului se va completa cu font ARIAL, BOLD, 14;
    - caseta NUME de pe pagina din mijlocul carnetului se va completa cu font ARIAL, BOLD, 14, majuscule;
    - caseta PRENUME de pe pagina din mijlocul carnetului se va completa cu font ARIAL, BOLD, 10, majuscule;
    - caseta ADRESA de pe pagina din dreapta se va completa cu font ARIAL, 10.

    IV. Utilizarea carnetelor de asigurat

    1. La inmanarea carnetului de asigurat asiguratul are obligatia sa verifice corectitudinea informatiilor de personalizare de pe carnet.
    2. In cazul semnalarii de erori, carnetul insotit de informatiile de personalizare corecte se va inapoia casei de asigurari de sanatate prin medicul de familie.
    3. Daca informatia de personalizare este corecta, medicul de familie va completa cu pixul primul rand de taloane cu informatia data intrarii, adica data la care a fost luat in evidenta asiguratul. Pe spatele fiecarui talon se va aplica parafa cu codul medicului, care trebuie sa fie vizibila. Totodata medicul va semna pe ambele taloane.
    4. Dupa completarea primului rand de taloane talonul din stanga se va detasa din carnet (pe linia perforata) si se va trimite de medicul de familie la casa de asigurari de sanatate cu care acesta are contract. Talonul-martor va ramane atasat la carnet.
    5. Celelalte randuri de taloane raman necompletate, operatiunea repetandu-se numai in momentul in care un asigurat se transfera la un alt medic de familie.
    6. Casa de asigurari de sanatate va lua in evidenta taloanele trimise de medicii de familie si va completa baza de date cu seria carnetului privind asiguratii inscrisi pe listele medicilor de familie, in vederea actualizarii si revalidarii acestor liste.
    7. Casa de asigurari de sanatate va elibera prin medicul de familie, in maximum o luna, un alt carnet de asigurat, contra cost, din partea asiguratului, in urmatoarele situatii:
    - pierdere, furt, distrugere: asiguratul va face dovada pierderii, furtului sau distrugerii carnetului de asigurat prin publicarea declaratiei de nulitate intr-un cotidian de larga circulatie;
    - deteriorare: asiguratul va inapoia medicului de familie, in vederea inlocuirii, carnetul deteriorat;
    - la schimbarea domiciliului dintr-un judet in altul se va preda carnetul vechi.
    8. La eliberarea unui alt carnet casa de asigurari de sanatate va lua in evidenta asiguratul cu noua serie a carnetului, dar va retine si seria vechiului carnet pentru evidenta proprie.
    9. Casa de asigurari de sanatate va elibera un carnet nou numai dupa validarea asiguratului din punct de vedere al codului numeric personal, dupa verificarea eventualei inscrieri la un alt medic de familie si a existentei unui carnet de asigurat eliberat deja pe numele solicitantului.
    10. In cazul in care un asigurat doreste schimbarea medicului de familie, medicul de familie de la care asiguratul pleaca va completa pe talonul-martor data iesirii de pe lista a asiguratului.
    11. Medicul de familie la care asiguratul doreste sa se transfere este obligat sa verifice daca este respectat termenul de transfer la alt medic de familie de minimum 3 luni (sa verifice data intrarii inscrisa pe talonul-martor).
    12. Daca a fost respectata perioada de 3 luni medicul de familie reia ciclul prevazut la pct. 4.

    V. Distribuirea vignetelor

    1. Vignetele vor fi distribuite de casele de asigurari de sanatate institutiilor nominalizate la pct. 2 - 13, in baza proceselor-verbale de predare-primire, in care se vor mentiona atat cantitatea, cat si seriile acestora.
    In evidenta contabila se va reflecta astfel:
                             479.25 = 600.04
    2. Persoanele juridice sau fizice care au angajat personal salariat vor distribui vignetele salariatilor proprii, angajati cu contract de munca individual sau, dupa caz, cu conventie civila de prestari servicii. Vignetele se vor ridica lunar de catre angajatori de la casele de asigurari de sanatate, in baza declaratiei privind achitarea obligatiilor de plata a contributiei la asigurarile sociale de sanatate si a listelor nominale actualizate trimestrial pentru persoanele asigurate, pentru care se plateste contributia de asigurari sociale de sanatate. Pentru persoanele aflate in intretinerea acestora, si anume: sot, sotie, parinti, bunici (inclusiv persoanele cu handicap de gradul I sau II), vignetele lunare vor fi distribuite de platitorii contributiei, persoane juridice unde sunt incadrate, pe baza declaratiei fiscale, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit si ale Ordinului ministrului finantelor nr. 1.139/1999.
    3. Persoanele fizice care desfasoara activitati numai pe baza de conventie civila, nu sunt pensionari si nu au un contract individual de munca, pentru ridicarea vignetelor lunare, vor face optiune prin declaratie pe propria raspundere pentru unul dintre locurile de munca unde presteaza activitatea.
    4. a) Pentru pensionarii ale caror contributii se vireaza de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, precum si pentru sotul/sotia acestora, aflati in intretinere, dovada achitarii contributiei lunare se face cu cuponul mandatului postal de plata a drepturilor de pensie sau cu talonul de plata prin cont curent personal deschis la o unitate bancara; pentru aceasta categorie de persoane asigurate nu sunt necesare vignete.
    b) Sotul/sotia pensionar/pensionara aflat/aflata in intretinerea celuilalt sot face dovada ca se afla in aceasta situatie prin declaratie pe propria raspundere, autentificata notarial.
    5. Pentru copiii si tinerii pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, studenti sau ucenici si daca nu realizeaza venituri din munca, distribuirea vignetelor se va face prin medicul de familie. Pentru aceste categorii medicii de familie vor utiliza o singura vigneta valabila pentru perioada de varsta cuprinsa intre 0 - 16 ani, iar peste aceasta varsta vignetele se vor distribui anual.
    6. Pentru persoanele beneficiare de ajutor de somaj si de alocatie de sprijin in conditiile legii vignetele lunare vor fi distribuite prin grija Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, prin protocolul incheiat intre aceasta si casele de asigurari de sanatate.
    7. Pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati independente si pentru membrii de familie aflati in intretinerea acestora, care isi declara veniturile pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate direct la casa de asigurari de sanatate teritoriala in a carei raza domiciliaza, distribuirea vignetelor se va face de catre casa de asigurari de sanatate o data cu plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru perioada aferenta platii contributiei.
    8. Pentru persoanele care satisfac serviciul militar in termen, precum si pentru cele care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv vignetele lunare se distribuie prin grija Casei de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti.
    9. Pentru persoanele care nu realizeaza venituri si sunt ingrijite in unitati de asistenta sociala vignetele lunare se vor distribui de casele de asigurari de sanatate la care se vireaza contributia de asigurari sociale de sanatate, de casele de asigurari de sanatate, cu sprijinul primariilor.
    10. Pentru persoanele care declara ca au venituri sub plafoanele prevazute de Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social vignetele lunare vor fi distribuite de casele de asigurari de sanatate prin intermediul primarului localitatii in care isi au domiciliul, pentru perioada in care se afla inscrisi pe listele primariei in aceasta calitate, indiferent daca primesc sau nu ajutor social.
    11. Pentru persoanele scutite de plata contributiei potrivit art. 6 lit. d) din Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1998, care nu realizeaza venituri pe baza unui contract individual de munca, a unei conventii civile de prestari servicii, nu au calitatea de pensionar sau de somer in conditiile legii, nu vor fi distribuite vignete. Pentru aceste situatii asiguratul va prezenta si actul doveditor care ii confera calitatea de beneficiar al unei legi speciale.
    12. Pentru persoanele asigurate conform art. 4 alin. (1) lit. b) si art. 7 lit. a) si b) din Legea nr. 145/1997 vignetele lunare se vor distribui de casele de asigurari de sanatate unde au depus declaratiile de venit, o data cu plata contributiei de asigurari de sanatate in conditiile legii.
    13. Pentru persoanele asigurate care realizeaza venituri din agricultura si care depun contributia potrivit pct. 8 lit. c) din Normele privind modul de incasare a contributiilor la asigurari sociale de sanatate, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 114 din 19 martie 1999, vignetele vor fi distribuite de organele care au incasat contributia.

    VI. Personalizarea vignetelor

    Personalizarea vignetelor livrate blanc (nepersonalizate) se va efectua pe orice mijloc de imprimare de care dispune casa de asigurari de sanatate, mai putin pe imprimante cu jet de cerneala.
              _________________
             | CAS xx/ III aaaa|
             | NUME            |
             | PRENUME         |
             | CNP             |
             |                 |
             |    AAAA001      |
             |_________________|

    CAS xx -   ARIAL 8
               xx reprezinta indicativul auto al judetului
               (de exemplu: BT, AG etc.);
               Pentru Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii
               Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti se
               va completa cu AP, iar pentru Casa de Asigurari de Sanatate a
               Transporturilor, cu TP;
    III aaaa - Perioada de valabilitate:
                 III reprezinta luna, primele 3 caractere (de exemplu: mar
                 pentru luna martie, iun pentru luna iunie etc.), ARIAL 8,
                 bold;
                 aaaa reprezinta anul, ARIAL 8, bold.
                 Pentru copiii pana la varsta de 16 ani (cap. V pct. 5) se
                 vor inscrie luna si anul pana la care este valabila vigneta.
                 Pentru tinerii pana la varsta de 26 de ani, care nu
                 realizeaza venituri din munca si se afla intr-o forma de
                 invatamant (cap. V pct. 5) III aaaa reprezinta ultima luna
                 a anului de invatamant.
    NUME       - ARIAL 8, majuscule;
    PRENUME    - ARIAL 8, majuscule;
    CNP          codul numeric personal, ARIAL 8.;
    AAAA001      reprezinta seria unica pretiparita a vignetei.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 43/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 43 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Legea 144 2008
    I feel so blessed again in my marriage after Prof Remmy(+27660670249) brought back my husband that separated with me for good 3 months. AM NATALIE KEYMAN from MEMPHIS,USA . i really ain't know what would be enough to thank Prof Remmy for his powerful helping hand in my life. My husband separated with me for 3 years hence being in pain & agony without him. I searched for help everywhere but nothing worked out not until I met Prof Remmy who I contacted online through his website (https://www.psychicremmy.com/). I explained my situation to him and he promised that my husband will get back to me within 48 hours. I believed in him and as he prepared a powerful love spell to bring back my husband permanently. Thomas called me exactly within 48 hours as Prof Remmy had said initially before performing the rituals. He pleaded and said he needs me back and now we are living happily again for the past 9 months. Everyone out there reading my article that needs help should contact him... Email: psychicremmy@gmail.com or Visit: (https://www.psychicremmy.com/).
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 43/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu