Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 406 din 23 iulie 2004

pentru aprobarea Procedurii de evaluare si selectie a angajatorilor care beneficiaza de prevederile art. 48^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 721 din 10 august 2004


SmartCity3


    Avand in vedere art. 29^4 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile ulterioare,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de evaluare si selectie a angajatorilor care beneficiaza de prevederile art. 48^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

            Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
                           Dan Mircea Popescu

    ANEXA 1

                               PROCEDURA
de evaluare si selectie a angajatorilor care beneficiaza de prevederile art. 48^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

    Prezenta procedura reglementeaza evaluarea si selectia angajatorilor in vederea acordarii din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumei reprezentand 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala organizate pentru un numar de cel mult 20% din personalul angajat, conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege.
    Organizarea selectiei are loc in trimestrul II si in trimestrul IV, putand participa angajatorii care au incheiat contracte cu furnizorii de formare profesionala, precum si cei care au finalizat programul de formare profesionala in baza planului de formare profesionala din anul in curs.
    Art. 1
    Evaluarea si selectia angajatorilor care depun documentatia in vederea acordarii din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumei prevazute la art. 48^1 din lege, denumiti in continuare solicitanti, se realizeaza in cadrul unei sesiuni de evaluare de catre o comisie de evaluare constituita la nivelul fiecarei agentii pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, potrivit prevederilor art. 29^4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare norme.
    Art. 2
    (1) Pentru acordarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumei prevazute la art. 48^1 din lege, solicitantii vor depune o data cu cererea insotita de documentele prevazute la art. 29^3 din norme si urmatoarele:
    a) nota de fundamentare, in conformitate cu criteriile de evaluare prevazute la art. 29^2 alin. (6) din norme;
    b) copie de pe actele prin care se atesta calitatea de angajator in sensul art. 5 pct. I din lege;
    c) copii de pe contractele individuale de munca ale somerilor incadrati in ultimele 12 luni premergatoare lunii in care are loc selectia;
    d) declaratie pe propria raspundere a angajatorului privind numarul de salariati incadrati in munca cu contract individual de munca, pe durata nedeterminata, cu program normal de lucru, la data intocmirii programului de formare profesionala.
    (2) Cererea va cuprinde in mod explicit numarul de persoane din randul angajatilor pentru care se solicita finantare pentru formare profesionala.
    Art. 3
    Cererea impreuna cu documentele prevazute la art. 2 se depun, in plic sigilat, pe care se inscriu: "Selectie pentru acordarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumei in cuantum de 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala - a nu se deschide inainte de sesiunea de evaluare", precum si denumirea completa si adresa solicitantului.
    Art. 4
    (1) Plicul sigilat, cu documentatia prevazuta la art. 3, se depune de catre un reprezentant al solicitantului pana la termenul limita de inscriere, comunicat potrivit art. 29^1 alin. (3) din norme, la sediul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi are sediul.
    (2) Documentatiile depuse prin alt sistem decat cel prevazut la alin. (1) sau prezentate dupa termenul limita de inscriere se resping.
    Art. 5
    (1) In scopul asigurarii transparentei, la deschiderea plicurilor sigilate cu documentatiile depuse de solicitanti pot participa reprezentantii acestora.
    (2) Data de deschidere a plicurilor se stabileste in termen de cel mult doua zile de la data limita de depunere si va fi comunicata o data cu termenul limita de inscriere.
    Art. 6
    (1) Evaluarea si selectia solicitantilor pentru fiecare dintre cele patru categorii prevazute la art. 29^1 alin. (2) din norme se realizeaza in cadrul sesiunii de evaluare, care se organizeaza in termen de 5 zile de la expirarea termenului limita de inscriere, conform criteriilor prevazute la art. 29^2 din norme.
    (2) In cadrul sesiunii de evaluare, procedura de evaluare si selectie a solicitantilor incepe cu verificarea de catre comisia de evaluare a indeplinirii criteriilor administrative si de eligibilitate.
    (3) Neindeplinirea oricarui criteriu administrativ sau de eligibilitate atrage necalificarea solicitantului, respectiv a documentatiei acestuia pentru evaluarea programului de formare profesionala si, respectiv, selectie.
    Art. 7
    (1) Evaluarea programelor de formare profesionala a tuturor solicitantilor care au indeplinit criteriile administrative si de eligibilitate se face potrivit art. 29^2 alin. (6) din norme.
    (2) Pentru fiecare criteriu de evaluare a programelor de formare profesionala se acorda un punctaj.
    (3) In vederea facilitarii procesului de evaluare a programelor de formare profesionala si obtinerii unui punctaj cat mai bun, solicitantii trebuie ca in cuprinsul notei de fundamentare sa evidentieze cat mai clar si intr-un mod cat mai detaliat elementele prevazute la art. 29^2 alin. (6) din norme, precum si importanta derularii programului de formare profesionala.
    (4) Lista cuprinzand numele persoanelor care urmeaza sa participe la programul de formare profesionala, precum si locul, localitatea unde isi desfasoara acestea activitatea este anexata la nota de fundamentare si face parte din aceasta.
    (5) Acordarea punctelor se face de catre fiecare membru al comisiei de evaluare, denumit in continuare evaluator, conform grilei de evaluare prevazute in anexa.
    (6) Punctajul obtinut de programul de formare profesionala ca urmare a evaluarii de catre evaluator este suma punctelor obtinute la fiecare criteriu de evaluare.
    (7) Punctajul final al programului de formare profesionala este media aritmetica a punctajelor obtinute de programul de formare profesionala ca urmare a evaluarii de catre fiecare evaluator.
    (8) Categoriile de someri care se puncteaza, precum si numarul de puncte acordate pentru fiecare categorie de someri se stabilesc de agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, si se vor face publice o data cu comunicarea termenului limita de inscriere.
    (9) Punctajul care se va acorda pentru numarul de persoane din randul somerilor, incadrate in munca in ultimele 12 luni premergatoare lunii in care se organizeaza selectia, se va face public, o data cu comunicarea termenului limita de inscriere, de catre agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 8
    (1) Selectia solicitantilor in urma evaluarii programelor de formare profesionala se face conform criteriilor prevazute la art. 29^2 alin. (7) din norme.
    (2) Sunt eligibili de a participa la etapa de selectie numai solicitantii ale caror programe de formare profesionala au obtinut in urma evaluarii un punctaj de minimum 2,5 puncte.
    (3) Solicitantii ale caror programe de formare profesionala nu au obtinut punctajul minim nu se califica pentru selectie.
    (4) In vederea selectiei, fiecarui solicitant i se va acorda un punctaj, astfel:
    a) cate 0,1 puncte pentru fiecare persoana din randul somerilor incadrata in munca in ultimele 12 luni premergatoare lunii in care se organizeaza selectia;
    b) numarul de puncte corespunzator categoriei de someri, pentru fiecare persoana din randul somerilor incadrata in munca in ultimele 12 luni premergatoare lunii in care se organizeaza selectia;
    c) cate 0,1 puncte pentru fiecare procent din nivelul mediu al indicatorului "ponderea somerilor in populatia stabila 18 - 62 ani", stabilit pentru ultimele 6 luni premergatoare lunii depunerii cererii, la nivelul localitatii unde isi desfasoara activitatea persoanele din randul salariatilor angajatorului carora li se adreseaza programul de formare profesionala. In situatia in care la programul de formare profesionala participa persoane care isi desfasoara activitatea in localitati diferite, se calculeaza nivelul mediu al indicatorului "ponderea somerilor in populatia stabila 18 - 62 ani" pentru fiecare localitate, iar punctajul de 0,1 puncte se acorda pentru fiecare procent din nivelul indicatorului rezultat ca medie aritmetica a nivelului mediu al indicatorului "ponderea somerilor in populatia stabila 18 - 62 ani", calculat la nivelul fiecarei localitati.
    Art. 9
    (1) Punctajul final al fiecarui solicitant este punctajul programului de formare profesionala, obtinut in urma sesiunii de evaluare, la care se aduna punctele obtinute la fiecare dintre criteriile de selectie.
    (2) Pentru fiecare dintre categoriile prevazute la art. 29^1 alin. (2) din norme, comisia de evaluare intocmeste clasamente cu solicitantii ale caror documentatii au fost evaluate.
    (3) Sumele prevazute la art. 48^1 din lege se acorda, in cadrul fiecarei categorii dintre cele prevazute la art. 29^1 alin. (2) din norme, in ordinea punctajelor obtinute si in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie.
    (4) In situatia in care, ca urmare a acordarii finantarii solicitantilor in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, mai sunt disponibile sume aprobate cu aceasta destinatie, comisia de evaluare poate aproba, in cadrul categoriei pentru care s-a realizat selectia, acordarea sumei prevazute la art. 48^1 din lege solicitantului clasat imediat urmator, in limita sumelor disponibile aprobate cu aceasta destinatie.
    Art. 10
    (1) Toti solicitantii vor fi informati in scris de catre agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, despre decizia comisiei de evaluare.
    (2) Comunicarea deciziei comisiei de evaluare se va face in termen de 5 zile de la data emiterii acesteia si va contine termenul in care solicitantii ale caror programe de formare profesionala au fost selectate trebuie sa se prezinte la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au sediul, in vederea incheierii contractului prevazut la art. 29^6 din norme.
    (3) Decizia comisiei de evaluare poate fi contestata potrivit art. 29^5 alin. (2) din norme.
    (4) In cazul in care solicitantii nu se prezinta pentru a incheia contractul in termenul prevazut in comunicare sau refuza incheierea contractului, agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, invita pentru incheierea contractului, dupa caz, urmatorul solicitant din clasamentul stabilit in cadrul fiecarei categorii din cele prevazute la art. 29^1 alin. (2) din norme.
    Art. 11
    Anexa face parte integranta din prezentul ordin.

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                              Grila de evaluare

    Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca ...................................
    Nume si prenume evaluator (membru comisie de evaluare) ....................
    Solicitant ................................................................
    Programul de formare profesionala evaluat .................................

 ______________________________________________________________________________
|                                  | Pondere |  Punctaj Criteriu  | Comentarii |
|                                  |    %    |____________________|            |
|                                  |         | Punctaj | Punctaj  |            |
|                                  |         | acordat | obtinut  |            |
|__________________________________|_________|_________|__________|____________|
|             0                    |     1   |     2   | 3 = 1 x 2|      4     |
|__________________________________|_________|_________|__________|____________|
| a) Importanta pentru angajator a |    50%  |                    |            |
|    derularii programului de      |         |                    |            |
|    formare profesionala:         |         |                    |            |
|__________________________________|_________|____________________|____________|
|    i. Nevoia de calificare a     |    30%  |         |          |            |
|       fortei de munca a          |         |         |          |            |
|       angajatorului, datorata    |         |         |          |            |
|       schimbarii domeniului de   |         |         |          |            |
|       activitate sau a           |         |         |          |            |
|       tehnologiei.               |         |         |          |            |
|__________________________________|_________|_________|__________|____________|
|   ii. Nevoia de calificare a     |    50%  |         |          |            |
|       fortei de munca a          |         |         |          |            |
|       angajatorului, datorata    |         |         |          |            |
|       dezvoltarii activitatii    |         |         |          |            |
|       prin crearea de noi        |         |         |          |            |
|       locuri de munca.           |         |         |          |            |
|__________________________________|_________|_________|__________|____________|
|  iii. Ridicarea performantelor   |    10%  |         |          |            |
|       resurselor umane.          |         |         |          |            |
|__________________________________|_________|_________|__________|____________|
|   iv. Nevoia de calificare a     |    10%  |         |          |            |
|       fortei de munca a          |         |         |          |            |
|       angajatorului, din alte    |         |         |          |            |
|       motive decat cele prevazute|         |         |          |            |
|       la punctele i. si ii.      |         |         |          |            |
|__________________________________|_________|_________|__________|____________|
| b) Categoriile profesionale din  |    30%  |                    |            |
|    randul salariatilor           |         |                    |            |
|    angajatorului carora li se    |         |                    |            |
|    adreseaza programul de        |         |                    |            |
|    formare profesionala;         |         |                    |            |
|__________________________________|_________|____________________|____________|
|    i. muncitori                  |    70%  |                    |            |
|__________________________________|_________|____________________|____________|
| i.1. muncitori calificati        |    60%  |         |          |            |
|__________________________________|_________|_________|__________|____________|
| i.2. muncitori necalificati      |    40%  |         |          |            |
|__________________________________|_________|_________|__________|____________|
|  ii. alte categorii              |    30%  |         |          |            |
|__________________________________|_________|_________|__________|____________|
| c) Costul derularii programului  |    20%  |         |          |            |
|    de formare profesionala.      |         |         |          |            |
|__________________________________|_________|_________|__________|____________|
| Punctaj total                                        |          |            |
|______________________________________________________|__________|____________|

    Nume si prenume evaluator (membru comisie de evaluare)
    ......................................................
    Semnatura

    Data evaluarii .......................................

    Acordarea punctelor in vederea evaluarii programului de formare profesionala se face in conformitate cu prevederile prezentei Grile de evaluare, astfel:
    1. Se acorda fiecarui subcriteriu prevazut la pct. a).i. - a).iv. si pct. b).i.1., b).i.2. si b).ii., precum si criteriului de evaluare prevazut la pct. c), puncte intre 0 si 5 in concordanta cu urmatoarele recomandari: 0 = nu este cazul; 1 = foarte slab; 2 = slab; 3 = acceptabil; 4 = bun; 5 = foarte bun.
    Punctele acordate se consemneaza de evaluator in coloana 2.
    In coloana 4, se consemneaza de evaluator eventualele comentarii cu privire la modul de indeplinire a subcriteriului/criteriului punctat.
    2. Se determina punctajul pentru fiecare criteriu de evaluare:
    2.1. Pentru criteriul de evaluare prevazut la pct. a).
    2.1.1. Se determina punctajul obtinut pentru fiecare subcriteriu ca produs intre punctajul acordat subcriteriului si ponderea aferenta subcriteriului.
    Punctajul obtinut se consemneaza de evaluator corespunzator fiecarui subcriteriu, in coloana 3.
    2.1.2. Se determina punctajul obtinut pentru criteriul de evaluare prevazut la pct. a) ca produs intre suma punctajelor obtinute pentru fiecare subcriteriu din cadrul criteriului de evaluare si ponderea aferenta criteriului de evaluare.
    Punctajul obtinut pentru criteriul de evaluare prevazut la pct. a) se consemneaza de evaluator, in coloana "Punctaj criteriu".
    2.2. Pentru criteriul de evaluare prevazut la pct. b).
    2.2.1. Se determina punctajul obtinut pentru subcriteriul prevazut la pct. b).i. ca produs intre suma punctajelor obtinute pentru subcriteriile prevazute la pct. b).i.1. si b).i.2. si ponderea aferenta subcriteriului prevazut la pct. b).i.
    Punctajul obtinut pentru subcriteriul prevazut la pct. b).i. se consemneaza de evaluator, in coloana "Punctaj criteriu".
    2.2.2. Se determina punctajul obtinut pentru criteriul de evaluare prevazut la pct. b) ca produs intre suma punctajului obtinut la subcriteriul prevazut la pct. b).i. si punctajul obtinut la subcriteriul prevazut la pct. b).ii. si ponderea aferenta criteriului de evaluare.
    Punctajul obtinut pentru criteriul de evaluare prevazut la pct. b) se consemneaza de evaluator, in coloana "Punctaj criteriu".
    2.3. Pentru criteriul de evaluare prevazut la pct. c).
    2.3.1. Se determina punctajul obtinut pentru criteriul de evaluare prevazut la pct. c) ca produs intre punctajul acordat, conform pct. 1 si ponderea aferenta criteriului de evaluare.
    Punctajul obtinut pentru criteriul de evaluare prevazut la pct. c) se consemneaza de evaluator, in coloana 3.
    3. Punctajul total obtinut de programul de formare profesionala este suma punctajelor obtinute la fiecare criteriu de evaluare.
    [punctaj total = pct. criteriu a + pct. criteriu b + pct. criteriu c]SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 406/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 406 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu