Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 406 din 23 iulie 2004

pentru aprobarea Procedurii de evaluare si selectie a angajatorilor care beneficiaza de prevederile art. 48^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 721 din 10 august 2004


SmartCity3


    Avand in vedere art. 29^4 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile ulterioare,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de evaluare si selectie a angajatorilor care beneficiaza de prevederile art. 48^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

            Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
                           Dan Mircea Popescu

    ANEXA 1

                               PROCEDURA
de evaluare si selectie a angajatorilor care beneficiaza de prevederile art. 48^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

    Prezenta procedura reglementeaza evaluarea si selectia angajatorilor in vederea acordarii din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumei reprezentand 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala organizate pentru un numar de cel mult 20% din personalul angajat, conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege.
    Organizarea selectiei are loc in trimestrul II si in trimestrul IV, putand participa angajatorii care au incheiat contracte cu furnizorii de formare profesionala, precum si cei care au finalizat programul de formare profesionala in baza planului de formare profesionala din anul in curs.
    Art. 1
    Evaluarea si selectia angajatorilor care depun documentatia in vederea acordarii din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumei prevazute la art. 48^1 din lege, denumiti in continuare solicitanti, se realizeaza in cadrul unei sesiuni de evaluare de catre o comisie de evaluare constituita la nivelul fiecarei agentii pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, potrivit prevederilor art. 29^4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare norme.
    Art. 2
    (1) Pentru acordarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumei prevazute la art. 48^1 din lege, solicitantii vor depune o data cu cererea insotita de documentele prevazute la art. 29^3 din norme si urmatoarele:
    a) nota de fundamentare, in conformitate cu criteriile de evaluare prevazute la art. 29^2 alin. (6) din norme;
    b) copie de pe actele prin care se atesta calitatea de angajator in sensul art. 5 pct. I din lege;
    c) copii de pe contractele individuale de munca ale somerilor incadrati in ultimele 12 luni premergatoare lunii in care are loc selectia;
    d) declaratie pe propria raspundere a angajatorului privind numarul de salariati incadrati in munca cu contract individual de munca, pe durata nedeterminata, cu program normal de lucru, la data intocmirii programului de formare profesionala.
    (2) Cererea va cuprinde in mod explicit numarul de persoane din randul angajatilor pentru care se solicita finantare pentru formare profesionala.
    Art. 3
    Cererea impreuna cu documentele prevazute la art. 2 se depun, in plic sigilat, pe care se inscriu: "Selectie pentru acordarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumei in cuantum de 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala - a nu se deschide inainte de sesiunea de evaluare", precum si denumirea completa si adresa solicitantului.
    Art. 4
    (1) Plicul sigilat, cu documentatia prevazuta la art. 3, se depune de catre un reprezentant al solicitantului pana la termenul limita de inscriere, comunicat potrivit art. 29^1 alin. (3) din norme, la sediul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi are sediul.
    (2) Documentatiile depuse prin alt sistem decat cel prevazut la alin. (1) sau prezentate dupa termenul limita de inscriere se resping.
    Art. 5
    (1) In scopul asigurarii transparentei, la deschiderea plicurilor sigilate cu documentatiile depuse de solicitanti pot participa reprezentantii acestora.
    (2) Data de deschidere a plicurilor se stabileste in termen de cel mult doua zile de la data limita de depunere si va fi comunicata o data cu termenul limita de inscriere.
    Art. 6
    (1) Evaluarea si selectia solicitantilor pentru fiecare dintre cele patru categorii prevazute la art. 29^1 alin. (2) din norme se realizeaza in cadrul sesiunii de evaluare, care se organizeaza in termen de 5 zile de la expirarea termenului limita de inscriere, conform criteriilor prevazute la art. 29^2 din norme.
    (2) In cadrul sesiunii de evaluare, procedura de evaluare si selectie a solicitantilor incepe cu verificarea de catre comisia de evaluare a indeplinirii criteriilor administrative si de eligibilitate.
    (3) Neindeplinirea oricarui criteriu administrativ sau de eligibilitate atrage necalificarea solicitantului, respectiv a documentatiei acestuia pentru evaluarea programului de formare profesionala si, respectiv, selectie.
    Art. 7
    (1) Evaluarea programelor de formare profesionala a tuturor solicitantilor care au indeplinit criteriile administrative si de eligibilitate se face potrivit art. 29^2 alin. (6) din norme.
    (2) Pentru fiecare criteriu de evaluare a programelor de formare profesionala se acorda un punctaj.
    (3) In vederea facilitarii procesului de evaluare a programelor de formare profesionala si obtinerii unui punctaj cat mai bun, solicitantii trebuie ca in cuprinsul notei de fundamentare sa evidentieze cat mai clar si intr-un mod cat mai detaliat elementele prevazute la art. 29^2 alin. (6) din norme, precum si importanta derularii programului de formare profesionala.
    (4) Lista cuprinzand numele persoanelor care urmeaza sa participe la programul de formare profesionala, precum si locul, localitatea unde isi desfasoara acestea activitatea este anexata la nota de fundamentare si face parte din aceasta.
    (5) Acordarea punctelor se face de catre fiecare membru al comisiei de evaluare, denumit in continuare evaluator, conform grilei de evaluare prevazute in anexa.
    (6) Punctajul obtinut de programul de formare profesionala ca urmare a evaluarii de catre evaluator este suma punctelor obtinute la fiecare criteriu de evaluare.
    (7) Punctajul final al programului de formare profesionala este media aritmetica a punctajelor obtinute de programul de formare profesionala ca urmare a evaluarii de catre fiecare evaluator.
    (8) Categoriile de someri care se puncteaza, precum si numarul de puncte acordate pentru fiecare categorie de someri se stabilesc de agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, si se vor face publice o data cu comunicarea termenului limita de inscriere.
    (9) Punctajul care se va acorda pentru numarul de persoane din randul somerilor, incadrate in munca in ultimele 12 luni premergatoare lunii in care se organizeaza selectia, se va face public, o data cu comunicarea termenului limita de inscriere, de catre agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 8
    (1) Selectia solicitantilor in urma evaluarii programelor de formare profesionala se face conform criteriilor prevazute la art. 29^2 alin. (7) din norme.
    (2) Sunt eligibili de a participa la etapa de selectie numai solicitantii ale caror programe de formare profesionala au obtinut in urma evaluarii un punctaj de minimum 2,5 puncte.
    (3) Solicitantii ale caror programe de formare profesionala nu au obtinut punctajul minim nu se califica pentru selectie.
    (4) In vederea selectiei, fiecarui solicitant i se va acorda un punctaj, astfel:
    a) cate 0,1 puncte pentru fiecare persoana din randul somerilor incadrata in munca in ultimele 12 luni premergatoare lunii in care se organizeaza selectia;
    b) numarul de puncte corespunzator categoriei de someri, pentru fiecare persoana din randul somerilor incadrata in munca in ultimele 12 luni premergatoare lunii in care se organizeaza selectia;
    c) cate 0,1 puncte pentru fiecare procent din nivelul mediu al indicatorului "ponderea somerilor in populatia stabila 18 - 62 ani", stabilit pentru ultimele 6 luni premergatoare lunii depunerii cererii, la nivelul localitatii unde isi desfasoara activitatea persoanele din randul salariatilor angajatorului carora li se adreseaza programul de formare profesionala. In situatia in care la programul de formare profesionala participa persoane care isi desfasoara activitatea in localitati diferite, se calculeaza nivelul mediu al indicatorului "ponderea somerilor in populatia stabila 18 - 62 ani" pentru fiecare localitate, iar punctajul de 0,1 puncte se acorda pentru fiecare procent din nivelul indicatorului rezultat ca medie aritmetica a nivelului mediu al indicatorului "ponderea somerilor in populatia stabila 18 - 62 ani", calculat la nivelul fiecarei localitati.
    Art. 9
    (1) Punctajul final al fiecarui solicitant este punctajul programului de formare profesionala, obtinut in urma sesiunii de evaluare, la care se aduna punctele obtinute la fiecare dintre criteriile de selectie.
    (2) Pentru fiecare dintre categoriile prevazute la art. 29^1 alin. (2) din norme, comisia de evaluare intocmeste clasamente cu solicitantii ale caror documentatii au fost evaluate.
    (3) Sumele prevazute la art. 48^1 din lege se acorda, in cadrul fiecarei categorii dintre cele prevazute la art. 29^1 alin. (2) din norme, in ordinea punctajelor obtinute si in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie.
    (4) In situatia in care, ca urmare a acordarii finantarii solicitantilor in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, mai sunt disponibile sume aprobate cu aceasta destinatie, comisia de evaluare poate aproba, in cadrul categoriei pentru care s-a realizat selectia, acordarea sumei prevazute la art. 48^1 din lege solicitantului clasat imediat urmator, in limita sumelor disponibile aprobate cu aceasta destinatie.
    Art. 10
    (1) Toti solicitantii vor fi informati in scris de catre agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, despre decizia comisiei de evaluare.
    (2) Comunicarea deciziei comisiei de evaluare se va face in termen de 5 zile de la data emiterii acesteia si va contine termenul in care solicitantii ale caror programe de formare profesionala au fost selectate trebuie sa se prezinte la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au sediul, in vederea incheierii contractului prevazut la art. 29^6 din norme.
    (3) Decizia comisiei de evaluare poate fi contestata potrivit art. 29^5 alin. (2) din norme.
    (4) In cazul in care solicitantii nu se prezinta pentru a incheia contractul in termenul prevazut in comunicare sau refuza incheierea contractului, agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, invita pentru incheierea contractului, dupa caz, urmatorul solicitant din clasamentul stabilit in cadrul fiecarei categorii din cele prevazute la art. 29^1 alin. (2) din norme.
    Art. 11
    Anexa face parte integranta din prezentul ordin.

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                              Grila de evaluare

    Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca ...................................
    Nume si prenume evaluator (membru comisie de evaluare) ....................
    Solicitant ................................................................
    Programul de formare profesionala evaluat .................................

 ______________________________________________________________________________
|                                  | Pondere |  Punctaj Criteriu  | Comentarii |
|                                  |    %    |____________________|            |
|                                  |         | Punctaj | Punctaj  |            |
|                                  |         | acordat | obtinut  |            |
|__________________________________|_________|_________|__________|____________|
|             0                    |     1   |     2   | 3 = 1 x 2|      4     |
|__________________________________|_________|_________|__________|____________|
| a) Importanta pentru angajator a |    50%  |                    |            |
|    derularii programului de      |         |                    |            |
|    formare profesionala:         |         |                    |            |
|__________________________________|_________|____________________|____________|
|    i. Nevoia de calificare a     |    30%  |         |          |            |
|       fortei de munca a          |         |         |          |            |
|       angajatorului, datorata    |         |         |          |            |
|       schimbarii domeniului de   |         |         |          |            |
|       activitate sau a           |         |         |          |            |
|       tehnologiei.               |         |         |          |            |
|__________________________________|_________|_________|__________|____________|
|   ii. Nevoia de calificare a     |    50%  |         |          |            |
|       fortei de munca a          |         |         |          |            |
|       angajatorului, datorata    |         |         |          |            |
|       dezvoltarii activitatii    |         |         |          |            |
|       prin crearea de noi        |         |         |          |            |
|       locuri de munca.           |         |         |          |            |
|__________________________________|_________|_________|__________|____________|
|  iii. Ridicarea performantelor   |    10%  |         |          |            |
|       resurselor umane.          |         |         |          |            |
|__________________________________|_________|_________|__________|____________|
|   iv. Nevoia de calificare a     |    10%  |         |          |            |
|       fortei de munca a          |         |         |          |            |
|       angajatorului, din alte    |         |         |          |            |
|       motive decat cele prevazute|         |         |          |            |
|       la punctele i. si ii.      |         |         |          |            |
|__________________________________|_________|_________|__________|____________|
| b) Categoriile profesionale din  |    30%  |                    |            |
|    randul salariatilor           |         |                    |            |
|    angajatorului carora li se    |         |                    |            |
|    adreseaza programul de        |         |                    |            |
|    formare profesionala;         |         |                    |            |
|__________________________________|_________|____________________|____________|
|    i. muncitori                  |    70%  |                    |            |
|__________________________________|_________|____________________|____________|
| i.1. muncitori calificati        |    60%  |         |          |            |
|__________________________________|_________|_________|__________|____________|
| i.2. muncitori necalificati      |    40%  |         |          |            |
|__________________________________|_________|_________|__________|____________|
|  ii. alte categorii              |    30%  |         |          |            |
|__________________________________|_________|_________|__________|____________|
| c) Costul derularii programului  |    20%  |         |          |            |
|    de formare profesionala.      |         |         |          |            |
|__________________________________|_________|_________|__________|____________|
| Punctaj total                                        |          |            |
|______________________________________________________|__________|____________|

    Nume si prenume evaluator (membru comisie de evaluare)
    ......................................................
    Semnatura

    Data evaluarii .......................................

    Acordarea punctelor in vederea evaluarii programului de formare profesionala se face in conformitate cu prevederile prezentei Grile de evaluare, astfel:
    1. Se acorda fiecarui subcriteriu prevazut la pct. a).i. - a).iv. si pct. b).i.1., b).i.2. si b).ii., precum si criteriului de evaluare prevazut la pct. c), puncte intre 0 si 5 in concordanta cu urmatoarele recomandari: 0 = nu este cazul; 1 = foarte slab; 2 = slab; 3 = acceptabil; 4 = bun; 5 = foarte bun.
    Punctele acordate se consemneaza de evaluator in coloana 2.
    In coloana 4, se consemneaza de evaluator eventualele comentarii cu privire la modul de indeplinire a subcriteriului/criteriului punctat.
    2. Se determina punctajul pentru fiecare criteriu de evaluare:
    2.1. Pentru criteriul de evaluare prevazut la pct. a).
    2.1.1. Se determina punctajul obtinut pentru fiecare subcriteriu ca produs intre punctajul acordat subcriteriului si ponderea aferenta subcriteriului.
    Punctajul obtinut se consemneaza de evaluator corespunzator fiecarui subcriteriu, in coloana 3.
    2.1.2. Se determina punctajul obtinut pentru criteriul de evaluare prevazut la pct. a) ca produs intre suma punctajelor obtinute pentru fiecare subcriteriu din cadrul criteriului de evaluare si ponderea aferenta criteriului de evaluare.
    Punctajul obtinut pentru criteriul de evaluare prevazut la pct. a) se consemneaza de evaluator, in coloana "Punctaj criteriu".
    2.2. Pentru criteriul de evaluare prevazut la pct. b).
    2.2.1. Se determina punctajul obtinut pentru subcriteriul prevazut la pct. b).i. ca produs intre suma punctajelor obtinute pentru subcriteriile prevazute la pct. b).i.1. si b).i.2. si ponderea aferenta subcriteriului prevazut la pct. b).i.
    Punctajul obtinut pentru subcriteriul prevazut la pct. b).i. se consemneaza de evaluator, in coloana "Punctaj criteriu".
    2.2.2. Se determina punctajul obtinut pentru criteriul de evaluare prevazut la pct. b) ca produs intre suma punctajului obtinut la subcriteriul prevazut la pct. b).i. si punctajul obtinut la subcriteriul prevazut la pct. b).ii. si ponderea aferenta criteriului de evaluare.
    Punctajul obtinut pentru criteriul de evaluare prevazut la pct. b) se consemneaza de evaluator, in coloana "Punctaj criteriu".
    2.3. Pentru criteriul de evaluare prevazut la pct. c).
    2.3.1. Se determina punctajul obtinut pentru criteriul de evaluare prevazut la pct. c) ca produs intre punctajul acordat, conform pct. 1 si ponderea aferenta criteriului de evaluare.
    Punctajul obtinut pentru criteriul de evaluare prevazut la pct. c) se consemneaza de evaluator, in coloana 3.
    3. Punctajul total obtinut de programul de formare profesionala este suma punctajelor obtinute la fiecare criteriu de evaluare.
    [punctaj total = pct. criteriu a + pct. criteriu b + pct. criteriu c]SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 406/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 406 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu