Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 406 din 23 iulie 2004

pentru aprobarea Procedurii de evaluare si selectie a angajatorilor care beneficiaza de prevederile art. 48^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 721 din 10 august 2004


SmartCity3


    Avand in vedere art. 29^4 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile ulterioare,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de evaluare si selectie a angajatorilor care beneficiaza de prevederile art. 48^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

            Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
                           Dan Mircea Popescu

    ANEXA 1

                               PROCEDURA
de evaluare si selectie a angajatorilor care beneficiaza de prevederile art. 48^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

    Prezenta procedura reglementeaza evaluarea si selectia angajatorilor in vederea acordarii din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumei reprezentand 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala organizate pentru un numar de cel mult 20% din personalul angajat, conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege.
    Organizarea selectiei are loc in trimestrul II si in trimestrul IV, putand participa angajatorii care au incheiat contracte cu furnizorii de formare profesionala, precum si cei care au finalizat programul de formare profesionala in baza planului de formare profesionala din anul in curs.
    Art. 1
    Evaluarea si selectia angajatorilor care depun documentatia in vederea acordarii din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumei prevazute la art. 48^1 din lege, denumiti in continuare solicitanti, se realizeaza in cadrul unei sesiuni de evaluare de catre o comisie de evaluare constituita la nivelul fiecarei agentii pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, potrivit prevederilor art. 29^4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare norme.
    Art. 2
    (1) Pentru acordarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumei prevazute la art. 48^1 din lege, solicitantii vor depune o data cu cererea insotita de documentele prevazute la art. 29^3 din norme si urmatoarele:
    a) nota de fundamentare, in conformitate cu criteriile de evaluare prevazute la art. 29^2 alin. (6) din norme;
    b) copie de pe actele prin care se atesta calitatea de angajator in sensul art. 5 pct. I din lege;
    c) copii de pe contractele individuale de munca ale somerilor incadrati in ultimele 12 luni premergatoare lunii in care are loc selectia;
    d) declaratie pe propria raspundere a angajatorului privind numarul de salariati incadrati in munca cu contract individual de munca, pe durata nedeterminata, cu program normal de lucru, la data intocmirii programului de formare profesionala.
    (2) Cererea va cuprinde in mod explicit numarul de persoane din randul angajatilor pentru care se solicita finantare pentru formare profesionala.
    Art. 3
    Cererea impreuna cu documentele prevazute la art. 2 se depun, in plic sigilat, pe care se inscriu: "Selectie pentru acordarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumei in cuantum de 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala - a nu se deschide inainte de sesiunea de evaluare", precum si denumirea completa si adresa solicitantului.
    Art. 4
    (1) Plicul sigilat, cu documentatia prevazuta la art. 3, se depune de catre un reprezentant al solicitantului pana la termenul limita de inscriere, comunicat potrivit art. 29^1 alin. (3) din norme, la sediul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi are sediul.
    (2) Documentatiile depuse prin alt sistem decat cel prevazut la alin. (1) sau prezentate dupa termenul limita de inscriere se resping.
    Art. 5
    (1) In scopul asigurarii transparentei, la deschiderea plicurilor sigilate cu documentatiile depuse de solicitanti pot participa reprezentantii acestora.
    (2) Data de deschidere a plicurilor se stabileste in termen de cel mult doua zile de la data limita de depunere si va fi comunicata o data cu termenul limita de inscriere.
    Art. 6
    (1) Evaluarea si selectia solicitantilor pentru fiecare dintre cele patru categorii prevazute la art. 29^1 alin. (2) din norme se realizeaza in cadrul sesiunii de evaluare, care se organizeaza in termen de 5 zile de la expirarea termenului limita de inscriere, conform criteriilor prevazute la art. 29^2 din norme.
    (2) In cadrul sesiunii de evaluare, procedura de evaluare si selectie a solicitantilor incepe cu verificarea de catre comisia de evaluare a indeplinirii criteriilor administrative si de eligibilitate.
    (3) Neindeplinirea oricarui criteriu administrativ sau de eligibilitate atrage necalificarea solicitantului, respectiv a documentatiei acestuia pentru evaluarea programului de formare profesionala si, respectiv, selectie.
    Art. 7
    (1) Evaluarea programelor de formare profesionala a tuturor solicitantilor care au indeplinit criteriile administrative si de eligibilitate se face potrivit art. 29^2 alin. (6) din norme.
    (2) Pentru fiecare criteriu de evaluare a programelor de formare profesionala se acorda un punctaj.
    (3) In vederea facilitarii procesului de evaluare a programelor de formare profesionala si obtinerii unui punctaj cat mai bun, solicitantii trebuie ca in cuprinsul notei de fundamentare sa evidentieze cat mai clar si intr-un mod cat mai detaliat elementele prevazute la art. 29^2 alin. (6) din norme, precum si importanta derularii programului de formare profesionala.
    (4) Lista cuprinzand numele persoanelor care urmeaza sa participe la programul de formare profesionala, precum si locul, localitatea unde isi desfasoara acestea activitatea este anexata la nota de fundamentare si face parte din aceasta.
    (5) Acordarea punctelor se face de catre fiecare membru al comisiei de evaluare, denumit in continuare evaluator, conform grilei de evaluare prevazute in anexa.
    (6) Punctajul obtinut de programul de formare profesionala ca urmare a evaluarii de catre evaluator este suma punctelor obtinute la fiecare criteriu de evaluare.
    (7) Punctajul final al programului de formare profesionala este media aritmetica a punctajelor obtinute de programul de formare profesionala ca urmare a evaluarii de catre fiecare evaluator.
    (8) Categoriile de someri care se puncteaza, precum si numarul de puncte acordate pentru fiecare categorie de someri se stabilesc de agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, si se vor face publice o data cu comunicarea termenului limita de inscriere.
    (9) Punctajul care se va acorda pentru numarul de persoane din randul somerilor, incadrate in munca in ultimele 12 luni premergatoare lunii in care se organizeaza selectia, se va face public, o data cu comunicarea termenului limita de inscriere, de catre agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 8
    (1) Selectia solicitantilor in urma evaluarii programelor de formare profesionala se face conform criteriilor prevazute la art. 29^2 alin. (7) din norme.
    (2) Sunt eligibili de a participa la etapa de selectie numai solicitantii ale caror programe de formare profesionala au obtinut in urma evaluarii un punctaj de minimum 2,5 puncte.
    (3) Solicitantii ale caror programe de formare profesionala nu au obtinut punctajul minim nu se califica pentru selectie.
    (4) In vederea selectiei, fiecarui solicitant i se va acorda un punctaj, astfel:
    a) cate 0,1 puncte pentru fiecare persoana din randul somerilor incadrata in munca in ultimele 12 luni premergatoare lunii in care se organizeaza selectia;
    b) numarul de puncte corespunzator categoriei de someri, pentru fiecare persoana din randul somerilor incadrata in munca in ultimele 12 luni premergatoare lunii in care se organizeaza selectia;
    c) cate 0,1 puncte pentru fiecare procent din nivelul mediu al indicatorului "ponderea somerilor in populatia stabila 18 - 62 ani", stabilit pentru ultimele 6 luni premergatoare lunii depunerii cererii, la nivelul localitatii unde isi desfasoara activitatea persoanele din randul salariatilor angajatorului carora li se adreseaza programul de formare profesionala. In situatia in care la programul de formare profesionala participa persoane care isi desfasoara activitatea in localitati diferite, se calculeaza nivelul mediu al indicatorului "ponderea somerilor in populatia stabila 18 - 62 ani" pentru fiecare localitate, iar punctajul de 0,1 puncte se acorda pentru fiecare procent din nivelul indicatorului rezultat ca medie aritmetica a nivelului mediu al indicatorului "ponderea somerilor in populatia stabila 18 - 62 ani", calculat la nivelul fiecarei localitati.
    Art. 9
    (1) Punctajul final al fiecarui solicitant este punctajul programului de formare profesionala, obtinut in urma sesiunii de evaluare, la care se aduna punctele obtinute la fiecare dintre criteriile de selectie.
    (2) Pentru fiecare dintre categoriile prevazute la art. 29^1 alin. (2) din norme, comisia de evaluare intocmeste clasamente cu solicitantii ale caror documentatii au fost evaluate.
    (3) Sumele prevazute la art. 48^1 din lege se acorda, in cadrul fiecarei categorii dintre cele prevazute la art. 29^1 alin. (2) din norme, in ordinea punctajelor obtinute si in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie.
    (4) In situatia in care, ca urmare a acordarii finantarii solicitantilor in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, mai sunt disponibile sume aprobate cu aceasta destinatie, comisia de evaluare poate aproba, in cadrul categoriei pentru care s-a realizat selectia, acordarea sumei prevazute la art. 48^1 din lege solicitantului clasat imediat urmator, in limita sumelor disponibile aprobate cu aceasta destinatie.
    Art. 10
    (1) Toti solicitantii vor fi informati in scris de catre agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, despre decizia comisiei de evaluare.
    (2) Comunicarea deciziei comisiei de evaluare se va face in termen de 5 zile de la data emiterii acesteia si va contine termenul in care solicitantii ale caror programe de formare profesionala au fost selectate trebuie sa se prezinte la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au sediul, in vederea incheierii contractului prevazut la art. 29^6 din norme.
    (3) Decizia comisiei de evaluare poate fi contestata potrivit art. 29^5 alin. (2) din norme.
    (4) In cazul in care solicitantii nu se prezinta pentru a incheia contractul in termenul prevazut in comunicare sau refuza incheierea contractului, agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, invita pentru incheierea contractului, dupa caz, urmatorul solicitant din clasamentul stabilit in cadrul fiecarei categorii din cele prevazute la art. 29^1 alin. (2) din norme.
    Art. 11
    Anexa face parte integranta din prezentul ordin.

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                              Grila de evaluare

    Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca ...................................
    Nume si prenume evaluator (membru comisie de evaluare) ....................
    Solicitant ................................................................
    Programul de formare profesionala evaluat .................................

 ______________________________________________________________________________
|                                  | Pondere |  Punctaj Criteriu  | Comentarii |
|                                  |    %    |____________________|            |
|                                  |         | Punctaj | Punctaj  |            |
|                                  |         | acordat | obtinut  |            |
|__________________________________|_________|_________|__________|____________|
|             0                    |     1   |     2   | 3 = 1 x 2|      4     |
|__________________________________|_________|_________|__________|____________|
| a) Importanta pentru angajator a |    50%  |                    |            |
|    derularii programului de      |         |                    |            |
|    formare profesionala:         |         |                    |            |
|__________________________________|_________|____________________|____________|
|    i. Nevoia de calificare a     |    30%  |         |          |            |
|       fortei de munca a          |         |         |          |            |
|       angajatorului, datorata    |         |         |          |            |
|       schimbarii domeniului de   |         |         |          |            |
|       activitate sau a           |         |         |          |            |
|       tehnologiei.               |         |         |          |            |
|__________________________________|_________|_________|__________|____________|
|   ii. Nevoia de calificare a     |    50%  |         |          |            |
|       fortei de munca a          |         |         |          |            |
|       angajatorului, datorata    |         |         |          |            |
|       dezvoltarii activitatii    |         |         |          |            |
|       prin crearea de noi        |         |         |          |            |
|       locuri de munca.           |         |         |          |            |
|__________________________________|_________|_________|__________|____________|
|  iii. Ridicarea performantelor   |    10%  |         |          |            |
|       resurselor umane.          |         |         |          |            |
|__________________________________|_________|_________|__________|____________|
|   iv. Nevoia de calificare a     |    10%  |         |          |            |
|       fortei de munca a          |         |         |          |            |
|       angajatorului, din alte    |         |         |          |            |
|       motive decat cele prevazute|         |         |          |            |
|       la punctele i. si ii.      |         |         |          |            |
|__________________________________|_________|_________|__________|____________|
| b) Categoriile profesionale din  |    30%  |                    |            |
|    randul salariatilor           |         |                    |            |
|    angajatorului carora li se    |         |                    |            |
|    adreseaza programul de        |         |                    |            |
|    formare profesionala;         |         |                    |            |
|__________________________________|_________|____________________|____________|
|    i. muncitori                  |    70%  |                    |            |
|__________________________________|_________|____________________|____________|
| i.1. muncitori calificati        |    60%  |         |          |            |
|__________________________________|_________|_________|__________|____________|
| i.2. muncitori necalificati      |    40%  |         |          |            |
|__________________________________|_________|_________|__________|____________|
|  ii. alte categorii              |    30%  |         |          |            |
|__________________________________|_________|_________|__________|____________|
| c) Costul derularii programului  |    20%  |         |          |            |
|    de formare profesionala.      |         |         |          |            |
|__________________________________|_________|_________|__________|____________|
| Punctaj total                                        |          |            |
|______________________________________________________|__________|____________|

    Nume si prenume evaluator (membru comisie de evaluare)
    ......................................................
    Semnatura

    Data evaluarii .......................................

    Acordarea punctelor in vederea evaluarii programului de formare profesionala se face in conformitate cu prevederile prezentei Grile de evaluare, astfel:
    1. Se acorda fiecarui subcriteriu prevazut la pct. a).i. - a).iv. si pct. b).i.1., b).i.2. si b).ii., precum si criteriului de evaluare prevazut la pct. c), puncte intre 0 si 5 in concordanta cu urmatoarele recomandari: 0 = nu este cazul; 1 = foarte slab; 2 = slab; 3 = acceptabil; 4 = bun; 5 = foarte bun.
    Punctele acordate se consemneaza de evaluator in coloana 2.
    In coloana 4, se consemneaza de evaluator eventualele comentarii cu privire la modul de indeplinire a subcriteriului/criteriului punctat.
    2. Se determina punctajul pentru fiecare criteriu de evaluare:
    2.1. Pentru criteriul de evaluare prevazut la pct. a).
    2.1.1. Se determina punctajul obtinut pentru fiecare subcriteriu ca produs intre punctajul acordat subcriteriului si ponderea aferenta subcriteriului.
    Punctajul obtinut se consemneaza de evaluator corespunzator fiecarui subcriteriu, in coloana 3.
    2.1.2. Se determina punctajul obtinut pentru criteriul de evaluare prevazut la pct. a) ca produs intre suma punctajelor obtinute pentru fiecare subcriteriu din cadrul criteriului de evaluare si ponderea aferenta criteriului de evaluare.
    Punctajul obtinut pentru criteriul de evaluare prevazut la pct. a) se consemneaza de evaluator, in coloana "Punctaj criteriu".
    2.2. Pentru criteriul de evaluare prevazut la pct. b).
    2.2.1. Se determina punctajul obtinut pentru subcriteriul prevazut la pct. b).i. ca produs intre suma punctajelor obtinute pentru subcriteriile prevazute la pct. b).i.1. si b).i.2. si ponderea aferenta subcriteriului prevazut la pct. b).i.
    Punctajul obtinut pentru subcriteriul prevazut la pct. b).i. se consemneaza de evaluator, in coloana "Punctaj criteriu".
    2.2.2. Se determina punctajul obtinut pentru criteriul de evaluare prevazut la pct. b) ca produs intre suma punctajului obtinut la subcriteriul prevazut la pct. b).i. si punctajul obtinut la subcriteriul prevazut la pct. b).ii. si ponderea aferenta criteriului de evaluare.
    Punctajul obtinut pentru criteriul de evaluare prevazut la pct. b) se consemneaza de evaluator, in coloana "Punctaj criteriu".
    2.3. Pentru criteriul de evaluare prevazut la pct. c).
    2.3.1. Se determina punctajul obtinut pentru criteriul de evaluare prevazut la pct. c) ca produs intre punctajul acordat, conform pct. 1 si ponderea aferenta criteriului de evaluare.
    Punctajul obtinut pentru criteriul de evaluare prevazut la pct. c) se consemneaza de evaluator, in coloana 3.
    3. Punctajul total obtinut de programul de formare profesionala este suma punctajelor obtinute la fiecare criteriu de evaluare.
    [punctaj total = pct. criteriu a + pct. criteriu b + pct. criteriu c]SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 406/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 406 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu