E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.399 din 27.02.2013

privind aprobarea Metodologiei de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 123 din 05 martie 2013SmartCity1

Având în vedere:Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice,în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Direcţia protecţia persoanelor cu handicap şi organizaţiile neguvernamentale reglementate la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Teodor Codrin Scutaru, secretar de stat
ANEXĂMETODOLOGIE de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Articolul 1(1) Prezenta metodologie stabileşte modalitatea de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, denumite în continuare sume, următoarelor organizaţii neguvernamentale, denumite în continuare organizaţii: Asociaţia Nevăzătorilor din România, Asociaţia Invalizilor de Război Nevăzători din România, Asociaţia Naţională a Surzilor din România, Liga Naţională a Organizaţiilor cu Personal Handicapat din Cooperaţia Meşteşugărească şi Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România, organizaţie de tip federaţie.(2) Sumele se acordă organizaţiilor prevăzute la alin. (1), pe întreaga durată a anului bugetar, conform bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat.(3) Pentru asigurarea evidenţei utilizării fondurilor reprezentând sume acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, denumit în continuare minister, organizaţiile utilizează două conturi bancare, unul pentru evidenţierea sumelor aferente cheltuielilor pentru activităţi administrative şi unul pentru evidenţierea sumelor aferente cheltuielilor pentru activităţi specifice. Articolul 2(1) Sumele de la bugetul de stat prin bugetul ministerului se acordă în luna în curs pentru luna precedentă, pe baza documentelor justificative, în funcţie de deschiderile de credite aprobate de ordonatorul principal de credite.(2) În mod excepţional, în situaţii bine justificate pentru cheltuielile de întreţinere aferente activităţii administrative, sumele se acordă pentru cheltuieli efectuate cu cel mult două luni înainte de luna pentru care se acordă sumele.(3) Documentaţia pentru solicitarea sumelor se depune la registratura Direcţiei protecţia persoanelor cu handicap, denumită în continuare direcţie, până la data de 3 a lunii în curs pentru luna precedentă, urmând ca, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrare, să fie întocmită Nota de fundamentare privind deschiderea de credite bugetare.(4) Pentru solicitarea sumelor ce reprezintă cheltuieli de personal Nota de fundamentare privind deschiderea de credite bugetare se întocmeşte în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea documentaţiei aferente.(5) Orice eventuale completări, clarificări, observaţii cu privire la documentele justificative se vor comunica de către direcţie în termen de 6 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora, urmând ca răspunsul organizaţiilor să fie transmis în termen de maximum două zile lucrătoare, astfel încât să poată fi respectat termenul prevăzut la alin. (3).(6) În termen de 5 zile lucrătoare de la deschiderea de credite bugetare efectuată ministerului de către Ministerul Finanţelor Publice, direcţia va proceda la elaborarea documentelor de plată în scopul efectuării virărilor de sume. Articolul 3(1) Pentru cheltuielile de personal, sumele se acordă pe baza copiilor de pe statele de plată şi de pe centralizatorul acestora, aferente lunii precedente celei în care se efectuează plata.(2) Atât statele de plată, cât şi centralizatorul trebuie să fie semnate şi ştampilate, iar statele de plată vor avea menţiunea „conform cu originalul“.(3) Pentru încadrarea cheltuielilor de personal în limitele de cheltuieli utilizate în sistemul bugetar, pentru cele 5 posturi la nivel central, se acordă sume maxime până la următorul nivel:a)2051, pentru funcţii de conducere, la care se adaugă indemnizaţia de conducere corespunzătoare funcţiei de 15% - 55% şi sporul pentru vechime în muncă corespunzător; b)2051, pentru funcţii cu nivel de studii superioare, la care se adaugă sporul pentru vechime în muncă corespunzător; c)1087, pentru funcţii cu nivel de studii medii, la care se adaugă sporul pentru vechime în muncă corespunzător. (4) Pentru cele două posturi la nivel de filială, în vederea încadrării cheltuielilor de personal în limitele de cheltuieli utilizate în sistemul bugetar, se acordă sume maxime până la următorul nivel:a)1624, pentru funcţii de conducere, la care se adaugă indemnizaţia de conducere de 15%-55% şi sporul pentru vechime în muncă corespunzător; b)1624, pentru funcţii cu nivel de studii superioare, la care se adaugă sporul pentru vechime în muncă corespunzător; c)958, pentru funcţii cu nivel de studii medii, la care se adaugă sporul pentru vechime în muncă corespunzător. (5) La sumele maxime prevăzute la alin. (3) şi (4) se adăugă sporul pentru condiţii de muncă, iar pentru activitatea desfăşurată de nevăzătorii cu handicap grav şi accentuat se acordă un spor de 15% din salariul de bază. Suma sporurilor nu va depăşi 30% din salariul de bază.(6) La sumele stabilite la alin. (3), (4) şi (5) se adaugă şi contribuţiile angajatorului. Articolul 4(1) În cazul cheltuielilor de întreţinere, acordarea sumelor se face în baza unui centralizator al documentelor justificative, semnat şi ştampilat de conducerea organizaţiei, la care se anexează copii ale documentelor justificative, semnate şi ştampilate „conform cu originalul“.(2) Pentru cheltuielile cu telefon/fax, ministerul îşi rezervă dreptul de a stabili un plafon care se aplică începând cu data de întâi a lunii următoare comunicării acestuia către organizaţii. Articolul 5(1) În vederea aprobării cheltuielilor aferente activităţilor specifice de interes general, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, după aprobarea bugetului, fiecare organizaţie depune un proiect, care trebuie să cuprindă următoarele:a)informaţii generale cu respectarea obligaţiilor stabilite la art. 543 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, cu modificările şi completările ulterioare; b)perioada şi locul de desfăşurare a acestora; c)o detaliere a cheltuielilor aferente activităţilor specifice de interes general. (2) Toate cheltuielile din cadrul activităţilor specifice de interes general trebuie să se încadreze în limitele de cheltuieli utilizate în sistemul bugetar.(3) În proiectul activităţilor specifice de interes general, în cazul în care acestea presupun cheltuieli cu salariile, se prezintă, în plus faţă de statele de funcţii, un tabel centralizator al funcţiilor utilizate pentru desfăşurarea activităţii, cu precizarea nivelului salariului aferent utilizat în sistemul bugetar, informaţiile din tabel fiind luate în calcul la estimarea bugetului. Articolul 6(1) Pentru cheltuielile privind activităţile specifice de interes general, sumele se acordă pe baza unui centralizator pentru fiecare dintre activităţile desfăşurate, semnat şi ştampilat de conducerea organizaţiei, la care se anexează copii ale documentelor justificative, semnate şi parafate „conform cu originalul“, precum şi o copie de pe tabelul participanţilor, unde este cazul.(2) Pentru fiecare dintre activităţile desfăşurate, centralizatorul va fi însoţit de un raport al activităţii în care se vor detalia următoarele:a)denumirea activităţii; b)perioada de desfăşurare a activităţii; c)obiectivele urmărite; d)modul în care au fost selectaţi beneficiarii, reprezentativi pentru grupul-ţintă specificat în statutul organizaţiei; e)modul în care au fost implicaţi beneficiarii direcţi şi membrii comunităţii în organizarea şi derularea activităţii, facilitând coeziunea şi solidaritatea socială; f)rezultatele aşteptate ale activităţii şi modul în care aceasta a contribuit la realizarea obiectivelor organizaţiei şi au fost satisfăcute nevoile şi interesele beneficiarilor (utilitatea pentru cei cărora a fost destinată); g)costurile implicate de activitatea respectivă, atât cele suportate de organizaţie, cât şi cele solicitate din sume, defalcate pe tipuri de cheltuieli. Articolul 7(1) Pentru cheltuielile cu transportul şi cazarea persoanelor cu handicap şi însoţitorilor acestora, documentele justificative ce se vor depune pentru acordarea sumelor, în cazul activităţilor educative, culturale, sportive, al concursurilor şi seminarelor, sunt:a)factura şi diagrama de cazare emise de furnizorul de servicii hoteliere, la care se anexează un tabel centralizator care va cuprinde numele şi semnăturile tuturor persoanelor cazate, persoane cu handicap sau însoţitori, durata cazării şi tariful perceput; b)factura de transport la care se anexează un tabel centralizator cu menţionarea numelor şi semnăturii tuturor persoanelor transportate, persoane cu handicap sau însoţitor, în cazul deplasării în grup; c)bonul fiscal de combustibil, cu înscrierea pe verso a numărului de înmatriculare al autoturismului şi a numelui persoanei care efectuează deplasarea, atât în cazul deplasării cu autoturismul propriu, cât şi în cazul deplasării cu autoturismul organizaţiei; d)foaia de parcurs în cazul deplasării cu autoturismul organizaţiei; e)centralizatorul privind consumul lunar de carburant suportat din sume; f)ordinul de deplasare şi decontul de cheltuieli completat în conformitate cu Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu completările ulterioare; g)biletele/tichetele de călătorie, în condiţiile şi în plafoanele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, şi facturile fiscale unde este cazul; h)dosarul achiziţiei. (2) În cazul cheltuielilor reprezentând taxe de participare, pentru persoanele cu handicap şi însoţitorii acestora, precum şi taxe de intrare la muzee şi săli de spectacol, pentru persoanele cu handicap şi însoţitorii acestora în străinătate, documentele justificative vor fi reprezentate de un tabel centralizator cu menţionarea numelor, semnăturii participanţilor, persoane cu handicap sau însoţitori, factura fiscală sau documentul emisă/emis de instituţia abilitată care adevereşte plata acestora. (3) Pentru cheltuieli precum plata arbitrului, instructorului, închirierea sălii, amenajarea şi sonorizarea, documentele justificative ce se vor analiza în vederea acordării sumelor sunt: dosarul achiziţiei, contractul, facturile fiscale, procesul-verbal de recepţie.(4) Sumele pentru cheltuieli de tip mediatizare prin afişe, pliante şi anunţuri, precum şi pentru materialele consumabile necesare desfăşurării activităţii se vor acorda în baza dosarului achiziţiei, contractului de prestări de servicii, facturii fiscale, proceselor-verbale de recepţie a bonurilor de consum.(5) În cazul activităţilor de tip seminar/workshop, pentru cheltuielile de transport şi cazare, documentele justificative pe baza cărora se vor acorda sumele sunt cele precizate la alin. (1).(6) În vederea acordării sumelor pentru activităţi de informare şi creştere a gradului de accesibilizare la mediul informaţional şi comunicaţional - publicaţii, ziare on-line, platforme media, platforme de comunicaţii on-line, emisiuni specifice, audio-descripţia filmelor, a emisiunilor de radio şi TV, pentru plata interpreţilor de limbaj mimico-gestual şi surdocecitate, documentele justificative pe baza cărora se va face analiza sunt:a)pentru achiziţia de materiale consumabile necesare realizării obiectivelor activităţii - hârtie, carton, cleiuri, hârtie specială Braille, sisteme de legătorie, casete video, casete audio, CD-uri, DVD-uri, cerneluri: dosarul achiziţiei, contractul de prestări de servicii, facturi fiscale, procese-verbale de recepţie, bonuri de consum; b)pentru servicii şi materiale de întreţinere pentru aparatura de tipografie şi multiplicare: dosarul achiziţiei, contractul de prestări de servicii, factura fiscală, procese-verbale de recepţie, bonuri de consum; c)pentru servicii prestate de către persoane fizice sau juridice autorizate, în scopul realizării obiectivelor acestor activităţi: dosarul achiziţiei, contractul de prestări de servicii, facturi fiscale, procese-verbale de predare-primire, procese- verbale de recepţie, bonuri de consum, dacă este cazul; d)pentru salariile persoanelor care participă la realizarea obiectivelor acestor activităţi, precum şi pentru interpreţii de limbaj mimico-gestual: copii de pe statele de plată semnate şi ştampilate „conform cu originalul“ şi de pe centralizatorul acestora, semnat şi ştampilat, precum şi tabelul centralizator al funcţiilor utilizate pentru desfăşurarea activităţii cu precizarea nivelului salariului aferent utilizat în sistemul bugetar. Articolul 8(1) Solicitările de sume înregistrate până la intrarea în vigoare a prezentei metodologii se soluţionează în maximum 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordinului de aprobare a prezentei metodologii.(2) Pentru soluţionarea solicitărilor înregistrate în condiţiile alin. (1), referitoare la cheltuielile cu salariile, în vederea respectării prevederilor legale în vigoare cu privire la limitele de cheltuieli utilizate în sistemul bugetar, organizaţiile depun şi tabelul centralizator al funcţiilor utilizate pentru desfăşurarea activităţii, cu precizarea nivelului salariului aferent utilizat în sistemul bugetar. Articolul 9Pe toate documentele justificative organizaţiile aplică „Certificat în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii“ şi „Bun de plată“. Articolul 10La încheierea exerciţiului bugetar, sumele rămase neutilizate se restituie ministerului, în vederea virării la bugetul statului. Articolul 11Ministerul îşi rezervă dreptul de a executa misiuni de audit şi control cu privire la modul în care sunt cheltuite sumele.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 399/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 399 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 399/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu