Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 381 din  4 martie 1994

pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL DE INTERNE  Nr. 381 din  4.03.1994


SmartCity3

              MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI
              Nr. 1219/MC/03.03.1994
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 132 din 27 mai 1994

    Avand in vedere prevederile art. 13 alin. 2 si ale art. 17 pct. II lit. c) din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, precum si ale art. 8 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 795/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 491/1993,
    ministrul de interne si ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, prevazute in anexa, care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Proiectantii si executantii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, precum si beneficiarii sunt obligati sa respecte pe intreaga perioada de exploatare prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Indrumarea si controlul aplicarii prevederilor prezentului ordin se exercita de catre personalul de specialitate al Ministerului de Interne - Comandamentul trupelor de pompieri si al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Art. 4
    Prezentul ordin intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea lui in Monitorul Oficial al Romaniei.

               Ministru de interne,
               George Ioan Danescu

               Ministrul lucrarilor publice
               si amenajarii teritoriului,
               Marin Cristea

    ANEXA 1

                     NORME GENERALE
             de prevenire si stingere a incendiilor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1. Prezentele norme generale stabilesc principiile, regulile si masurile generale necesare prevenirii si stingerii incendiilor la constructii si in localitati, in scopul asigurarii exigentei esentiale privind "siguranta la foc".
    Aceste principii se aplica la proiectarea, realizarea si utilizarea constructiilor noi de orice categorie si a instalatiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate sau destinatie, precum si la lucrarile de modernizare, modificare sau transformare a celor existente. In cazurile cand prin aceste lucrari nu se inrautatesc conditiile existente de siguranta la foc, prevederile au caracter de recomandare.
    2. Organizarea si desfasurarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor in general, precum si realizarea sigurantei la foc a constructiilor pe baza sistemului de exigente esentiale au in vedere incendiul ca un proces complex, cu evolutie necontrolata, datorat prezentei substantelor combustibile si a surselor de aprindere.
    Aparitia si dezvoltarea necontrolata a arderii au efect negativ, deoarece produc pierderi de vieti omenesti, pagube materiale etc. si impun interventia organizata pentru stingere.
    3. Constructiile trebuie proiectate si realizate astfel incat, prin solutiile adoptate, in caz de incendiu sa se asigure:
    a) protectia ocupantilor, tinand seama de varsta, starea lor de sanatate si riscul de incendiu;
    b) protectia serviciilor mobile de pompieri care intervin pentru stingerea incendiilor, evacuarea ocupantilor si a bunurilor materiale;
    c) limitarea pierderilor de vieti si bunuri materiale;
    d) impiedicarea extinderii incendiului la obiecte invecinate;
    e) prevenirea avariilor la constructii si instalatii invecinate, in cazul prabusirii constructiei incendiate.
    Definirea si determinarea acestora se realizeaza prin conditiile performante ale constructiei.
    4. Principalele performante privind siguranta la foc trebuie asigurate pe intreaga durata de utilizare a constructiilor, in functie de:
    a) riscul de izbucnire a incendiilor;
    b) conditiile de siguranta a utilizatorilor in caz de incendiu;
    c) comportarea la foc a constructiei in ansamblu si a principalelor ei parti componente;
    d) caracteristicile specifice ale elementelor si materialelor utilizate;
    e) posibilitatile de interventie pentru stingerea incendiilor.
    Masurile de prevenire si stingere a incendiilor stabilite in prezentele norme generale sunt obligatorii pentru proiectanti, executanti si utilizatori la toate constructiile si in toate localitatile.
    5. Conditiile performante specifice si cuantificarea acestora pentru fiecare situatie concreta se stabilesc pe baza unor scenarii de siguranta la foc. La elaborarea scenariilor trebuie respectate reglementarile de specialitate in vigoare, care se emit sau se modifica cu avizul Ministerului de Interne - Comandamentul trupelor de pompieri.
    6. Scenariile de siguranta la foc sunt constituite din combinatii de valori si relatii intre conditiile performante asigurate, respectiv intre intervalele de timp si nivelul performantelor realizate. Scenariile se intocmesc de proiectant in faza de proiectare a constructiilor si se completeaza de beneficiar cu reguli si masuri specifice utilizarii.
    Valorile intervalelor de timp si nivelul performantelor asigurate se stabilesc in functie de gradul de importanta a constructiei la nivel de localitate sau de zona de amplasare, de conditiile de utilizare privind riscurile si pericolele potentiale de incendiu si de conditiile din zona respectiva referitoare la echiparea cu instalatii specifice, existenta, dotarea si posibilitatile de interventie a serviciilor mobile de pompieri, distantele fata de acestea, caile de acces si interventie asigurate etc.
    7. Stabilirea si realizarea parametrilor performanti necesari prevenirii si stingerii incendiilor la instalatiile si echipamentelor tehnologice de productie se asigura pe baza reglementarilor specifice fiecarui domeniu de activitate, elaborate de catre organele abilitate de lege, cu avizul Comandamentului trupelor de pompieri, precizandu-se riscurile si pericolele de incendiu, masurile de protectie asigurate si implicatiile asupra constructiei.
    8. Dispozitivele, masinile, instalatiile, sistemele, substantele si, in general, produsele destinate prevenirii si stingerii incendiilor in toate domeniile de activitate, realizate in tara sau importate, trebuie sa indeplineasca conditiile performante specifice si se admit pentru utilizare numai daca sunt avizate de Comandamentul trupelor de pompieri.

    CAP. 2
    Conditii performante

    SECTIUNEA I
    Risc de izbucnire a incendiilor
    9. Riscul previzibil de izbucnire a incendiilor este constituit din posibilitatile de producere a incendiului in constructii datorita, in principal, existentei materialelor si substantelor combustibile si, totodata, conditiile de aprindere a acestora de la surse accidentale sau functional necesare.
    10. Reducerea riscului de izbucnire a incendiului este obligatorie atat prin limitarea lui la strictul necesar functionalitatii constructiei, cat si prin masuri de protectie adoptate in functie de incadrarea in nivelul de risc admis. Acest nivel se stabileste in functie de importanta, vulnerabilitatea, destinatia si tipul constructiei respective.
    11. Nivelul riscului de izbucnire a incendiului intr-o constructie este determinat de nivelul minim limita de risc provenit din continutul ei, al materialelor si elementelor ce alcatuiesc constructia si al vecinatatilor acesteia, precum si al instalatiilor si echipamentelor constructiei care pot constitui accidental surse de izbucnire a unui incendiu.
    12. Spatiile, incaperile, compartimentele si constructiile vor avea stabilite si specificate nivelurile de risc de incendiu sau categoriile de pericol de incendiu, in conformitate cu prevederile reglementarilor specifice.

    SECTIUNEA a II-a
    Conditii de siguranta a utilizatorilor in caz de incendiu
    13. Siguranta utilizatorilor unei constructii in caz de incendiu trebuie asigurata prin stabilirea unor intervale de timp care sa permita corelarea actiunilor de interventie si de salvare cu dezvoltarea incendiului, respectiv a unor perioade de timp corespunzatoare pentru alarmare, alertare, supravietuire, evacuare, localizare si stingere a incendiului, precum si propagare la obiective invecinate.
    14. Timpul de alarmare este intervalul de timp dintre izbucnirea incendiului si semnalizarea acestuia de catre un sistem automat de detectare si semnalizare sau de catre o persoana.
    Timpul de alarmare trebuie sa fie cat mai scurt posibil si este determinat de nivelul performantelor sistemelor automate utilizate si nedeterminat in cazul persoanelor.
    15. Timpul de alertare este intervalul de timp cuprins intre momentul semnalizarii incendiului (alarmare) si cel al anuntarii serviciilor proprii de pompieri si a pompierilor militari.
    Timpul de alertare trebuie sa fie cat mai scurt si este determinat de nivelul performantelor sistemelor automate utilizate, iar atunci cand alertarea se efectueaza de catre persoane, nu poate fi stabilit cu precizie.
    16. Timpul de supravietuire in incaperile constructiei si in spatiile de refugiu prevazute in aceasta este intervalul de timp de la izbucnirea incendiului pana la limita mentinerii vietii, respectiv producerea asfixierii, arsurilor sau prabusirea zonei construite ori a constructiei.
    Timpul de supravietuire este conditionat de performantele elementelor de constructie utilizate si trebuie sa fie suficient de mare pentru a permite salvarea utilizatorilor constructiei. Totodata, timpul de supravietuire depinde de temperatura asigurata in zonele respective, de degajarile de fum si gaze toxice, de stabilitatea structurala etc.
    17. Timpul de evacuare este intervalul de timp necesar dupa alarmare pentru ca toti utilizatorii sa se deplaseze din incaperi sau din constructie in locurile sigure din exteriorul acesteia sau in spatiile de refugiu prevazute in interiorul ei.
    Timpul de evacuare se asigura prin respectarea conditiilor impuse cailor de evacuare ca numar, mod de dispunere, lungime, alcatuire si dimensionare, conform prevederilor din reglementarile tehnice.
    18. Timpul de localizare si stingere a incendiului este intervalul de timp cuprins intre timpul de alarmare si momentul in care acesta este sub control si stins.
    Timpul de localizare si stingere este determinat pe baza de date statistice, in functie de tipul constructiei, nivelul organizarii si echiparii acesteia cu mijloace de semnalizare si stingere, de amplasare fata de unitatile mobile de interventie si de componenta si dotarea acestora, de accesele si caile de interventie asigurate etc.
    Se recomanda ca acest interval de timp sa fie cat mai redus.
    19. Timpul de propagare a incendiului la obiecte invecinate este intervalul de timp cuprins intre timpul de alarmare si momentul in care se propaga la obiectivele invecinate.
    Acest timp se determina prin calcul, in functie de radiatia termica a constructiei incendiate, de distanta fata de vecinatati si de rezistenta la foc a fatadelor si acoperisurilor obiectelor invecinate. Pentru propagarea incendiilor prin scintei, determinarea se efectueaza prin incercari.
    Timpul de propagare trebuie sa fie suficient de mare, astfel incat sa se evite extinderea usoara a incendiilor la obiecte invecinate.

    SECTIUNEA a III-a
    Conditii privind comportarea la foc a constructiei in ansamblu si a principalelor ei parti componente
    20. Comportarea la foc a constructiei in ansamblu si a principalelor ei parti componente este determinata de elementele si materialele utilizate. Stabilitatea (rezistenta la foc) a constructiei se asigura pe intervalul de timp necesar interventiei de stingere, fara a periclita siguranta utilizatorilor, si trebuie sa fie corelata cu importanta, vulnerabilitatea, destinatia si tipul constructiei.
    21. Conditiile ce trebuie indeplinite sunt determinate prin valorile extreme admise (minime sau maxime) si se refera la incendierea generalizata, etanseitatea la aer, rezistenta la foc a fatadelor, a acoperisurilor si a structurii portante, corelate cu durata de siguranta a refugiilor, nivelul preformantelor dispozitivelor de alerta, de evacuare a fumului si de stingere automata, cu durata de siguranta si capacitatea cailor de evacuare, durata de siguranta a ascensoarelor, asigurarea accesului autovehiculelor pompierilor, echiparea si dotarea cu instalatii si dispozitive de interventie, inclusiv a traseelor de acces ale serviciilor mobile de interventie.
    22. Timpul de incendiere totala (flash-over) este intervalul de timp cuprins intre timpul de  alarmare si momentul trecerii la starea de combustie generalizata a materialelor care se gasesc in spatiul respectiv.
    Determinarea intervalului de timp se realizeaza prin extrapolarea rezultatelor incercarilor pe materiale si elemente de constructie sau prin calcule.
    23. Etanseitatea la aer a ansamblului constructiei sau a unei parti din acesta se refera la volumul de aer ce intra in interior atunci cand timplaria inchiderii exterioare (usi, ferestre) este in pozitie inchisa, precum si la cel care iese din constructie datorita diferentei dintre presiunile din interior si exterior.
    Determinarea se efectueaza prin calcule bazate pe permeabilitatea diferitelor elemente ale inchiderii constructiei spre exterior si pe geometria interioara a spatiului construit.
    24. Compartimentarea antifoc a constructiei se realizeaza prin elemente verticale (pereti) de compartimentarea antifoc. In cadrul compartimentelor antifoc, separarea unor spatii se asigura prin elemente verticale si orizontale rezistente la foc (pereti si plansee).
    Ariile compartimentelor limitate prin elemente antifoc sunt stabilite in functie de rezistenta la foc asigurata, destinatiei, riscuri si pericole de incendiu, numarul de niveluri si destinatie.
    25. Limita de rezistenta la foc a elementelor de constructie care delimiteaza compartimente antifoc sau separa spatii ale constructiei este intervalul de timp in care acestea isi epuizeaza capacitatea de rezistenta la actiunea unui incendiu standard, definit de reglementari tehnice.
    Limita de rezistenta la foc a acestora este determinata de elementul cel mai putin rezistent din alcatuirea lor.
    26. Limita de rezistenta la foc a fatadelor si a acoperisurilor constructiilor este intervalul de timp in care acestea, inclusiv timplaria lor, impiedica propagarea incendiului de la un nivel la altul sau de la o constructie la alta, conform reglementarilor tehnice.
    Determinarea limitei de rezistenta la foc se realizeaza prin incercari si calcule.
    27. Rezistenta la foc a structurii portante se evalueaza pentru ansamblul constructiei sau a unui compartiment de incendiu si reprezinta intervalul de timp in care este asigurata stabilitatea acesteia, continuand sa-si indeplineasca rolul de structura portanta.
    Determinarea se efectueaza prin incercari si calcule, tinand seama de densitatea sarcinii termice si de caracteristicile diferitelor parti ale constructiei, in special de limitele de rezistenta la foc a elementelor structurii.
    28. Timpul de siguranta a refugiilor este intervalul de timp in care este asigurata supravietuirea in acestea, indiferent de modul in care evolueaza incendiul in constructie.
    Timpul de siguranta a refugiilor este cel mai scurt dintre intervalele de timp in care temperatura din interior este excesiva, se produc degajari de fum sau de gaze toxice, focul patrunde in interiorul lor sau structura portanta nu mai rezista la foc.
    29. Existenta si conditiile performante ale dispozitivelor de detectare si alarmare, precum si ale sistemului de anuntare-informare a utilizatorilor in caz de incendiu trebuie sa corespunda reglementarilor tehnice specifice, in ceea ce priveste timpul mediu de detectare si alarmare, precum si fiabilitatea sistemului.
    Sistemul de anuntare-informare in caz de incendiu, cu actionarea manuala sau automata, este cel care permite difuzarea de anunturi si informatii privind producerea si evolutia incendiului, precum si regulile pe care trebuie sa le respecte utilizatorii.
    30. Existenta si conditiile performante ale sistemului de alertare trebuie sa asigure timpul de fiabilitatea necesara, conform reglementarilor tehnice specifice.
    Fiabilitatea dispozitivelor si a sistemelor de detectare, alarmare si alertare vizeaza procentajul admis de dereglari ale acestora, cum sunt alarmele false, defectele de detectie, alarmarea, alertare etc.
    31. Conditiile performante ale dispozitivelor antifum din constructie reprezinta nivelul la care acestea si elementele despartitoare (pereti, plansee), precum si sistemele de ventilare-conditionare asigura limitarea propagarii fumului in spatii, incaperi, coridoare si scari. Determinarile se efectueaza prin incercari.
    32. Existenta si conditiile performante ale sistemelor de stingere automata se stabilesc conform reglementarilor tehnice, asigurand declansarea si functionarea lor corespunzatoare, cu debitele, intensitatile, presiunile si timpul de functionare normate, precum si fiabilitatea necesara.
    33. Asigurarea timpului de siguranta si capacitatea cailor de evacuare necesare pe trasee care sa permita deplasarea utilizatorilor din interiorul constructiei pana la exterior sau la un spatiu de refugiu se stabilesc prin reglementarile tehnice.
    Timpul de siguranta a cailor de evacuare este intervalul de timp in care utilizatorii pot folosi aceste cai, avand asigurate conditiile de vizibilitate pentru deplasare pe traseul respectiv si distantei normate de evacuare a fluxurilor. Determinarile se efectueaza prin calcul, potrivit reglementarilor specifice.
    34. Timpul de siguranta privind functionarea ascensoarelor de interventie in caz de incendiu este intervalul de timp in care acestea se pot utiliza de catre serviciile mobile de pompieri in timpul incendiului. Timpul de siguranta este cel mai scurt dintre intervalele de timp in care sunt posibile utilizarea si circulatia lor, respectiv casa ascensorului nu este invadata de fum si gaze toxice, peretii casei ascensorului rezista la foc, iar partea mecanica, mecanismele si sistemul de alimentare electrica nu sunt afectate de incendiu.
    Acestea trebuie sa corespunda reglementarilor tehnice si se determina prin incercari si calcule.
    35. Asigurarea conditiilor pentru accesul autovehiculelor de interventie ale serviciilor mobile de pompieri (autopompe, autoscari etc.) la constructii, in functie de dispunerea, traseele, latimea si rezistenta la sarcini a cailor de circulatie, precum si de conformarea fatadelor constructiei.
    Caile de acces si circulatie pentru autovehiculele de interventie trebuie sa corespunda reglementarilor specifice pentru mijloacele de transport de tip greu, solutiile constructive determinindu-se prin calcule.
    36. Echiparea si dotarea constructiilor cu mijloace fixe si mobile de interventie in caz de incendiu, cum sunt stingatoarele, hidranti interiori si exteriori, coloane uscate, masini, utilaje, substante etc., se stabilesc potrivit necesitatilor si criteriilor de echipare si dotare specifice.
    37. Asigurarea traseelor pentru accesul personalului serviciilor mobile de pompieri in interiorul constructiilor, prin usi, coridoare, scari, ascensoare etc., amenajate si marcate corespunzator, astfel incat sa se poata ajunge la diferite parti ale constructiei.
    Stabilirea acestora are in vedere conformarea constructiei si scenariile de siguranta luate in considerare.

    SECTIUNEA a IV-a
    Conditii specifice elementelor si materialelor
    38. Principalele conditii performante si proprietati specifice ce se au in vedere la utilizarea elementelor si materialelor de constructie se refera la combustibilitate, contributia la foc, propagarea flacarilor, degajarea fumului si a gazelor toxice, la gradul de rezistenta la foc, etanseitatea la fum si flacari, limita de rezistenta la foc.
    39. Combustibilitatea elementelor de constructie si a materialelor componente ale elementelor si structurilor compozite este proprietatea acestora de a se aprinde si de a arde in continuare, contribuind la cresterea cantitatii de caldura dezvoltata de incendiu.
    40. Contributia la foc este apreciata prin densitatea sarcinii termice care se determina prin calcul, raportind sarcina termica rezultata din totalitatea materialelor si substantelor combustibile fixe si mobile existente la aria luata in considerare.
    41. Propagarea flacarilor pe suprafata elementelor si a materialelor de constructie combustibile se stabileste in functie de alcatuirea acestora si viteza specifica de propagare a flacarii.
    Se recomanda utilizarea acelor alcatuiri care au viteza de propagare a flacarii redusa, asigurandu-se masurile de protectie necesare care sa nu pericliteze siguranta la foc a utilizatorilor.
    42. Nivelul admisibil de degajare a fumului si a gazelor toxice emise de elementele si materialele combustibile utilizate reprezinta limita ce trebuie asigurata pentru siguranta utilizatorilor constructiei.
    43. Gradul de rezistenta la foc a constructiei reprezinta capacitatea globala a acesteia de a rezista la actiunea incendiului, stabilindu-se in functie de combustibilitatea si limita de rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie componente, determinate prin incercari si calcule.
    44. Etanseitatea la propagarea fumului si a flacarilor reprezinta intervalul de timp performant in care un element de separare impiedica trecerea fumului si a flacarilor dintr-o parte in alta a sa, determinat prin incercari.
    45. Limita de rezistenta la foc a unui element de constructie este intervalul de timp in care acesta isi epuizeaza capacitatea de rezistenta la actiunea unui incendiu standard, performanta stabilita pe baza criteriilor de stabilitate, izolare termica si etanseitatea, determinindu-se prin incercari si calcule.

    SECTIUNEA a V-a
    Interventia pentru stingere
    46. Timpul de incepere a interventiei serviciilor mobile de pompieri il constituie intervalul cuprins intre momentul alertarii si cel al declansarii actiunii de interventie la locul incendiului.
    47. Determinarea timpului de incepere a interventiei se evalueaza in functie de serviciile mobile care intervin si depinde de nivelul pregatirii, de conceptia tactica, dotare, zile, ore, perioade ale anului, de dificultatile de trafic, distantele de parcurs, actiunile simultane posibile si de altele similare.
    Durata generala a interventiei reprezinta suma intervalelor de timp necesare inceperii interventiei si a lichidarii si stingerii incendiilor, in corelare cu sistemele si instalatiile de protectie prevazute.
    48. Prin scenariile de siguranta care se elaboreaza de catre proiectant este necesara analizarea posibilitatilor reale de interventie operativa in caz de incendiu a serviciilor mobile existente, iar in situatiile in care acestea nu sunt satisfacatoare, sa se asigure completarea cu servicii proprii, constituite, echipate si dotate corespunzator importantei, vulnerabilitatii si riscurilor previzibile, precum si posibilitatii unor interventii simultane.

    CAP. 3
    Organizarea activitatii

    49. Conceptia de organizare, conducere si desfasurare a activitatii de prevenire si stingere a incendiilor in toate domeniile se realizeaza in concordanta cu conditiile asigurate, pe baza unor scenarii de siguranta ce se elaboreaza pentru fiecare situatie din faza de proiectare, preluandu-se de beneficiar in planul de aparare impotriva incendiilor.
    50. Planul de aparare se elaboreaza de beneficiar si trebuie sa cuprinda organizarea comisiei de aparare impotriva incendiilor, a serviciului mobil de pompieri si a interventiei de stingere a incendiilor, regulile si masurile specifice de prevenire, situatii ale echiparii si dotarii cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, precum si a celor de salvare, evidente ale exercitiilor efectuate si ale evenimentelor produse.
    51. La intocmirea planului de aparare, elaboratorul consulta comisia de aparare impotriva incendiilor si serviciul de pompieri, iar partea referitoare la organizarea interventiei de stingere a incendiilor se avizeaza de catre unitatile teritoriale ale pompierilor militari.
    52. Instruirea personalului asupra regulilor generale si a masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor se asigura de catre beneficiar si este obligatorie la angajare si periodic la locul de activitate, precum si ori de cate ori urmeaza sa execute operatiuni cu pericol de incendiu sau explozie.
    Instruirea asupra masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor este obligatorie si pentru persoanele din afara care executa lucrari pe teritoriul unitatii.
    53. Pe zonele de activitate se afiseaza, in locuri vizibile, masurile specifice si actiunile ce se intreprind pentru prevenirea si stingerea incendiilor.
    54. Pentru instalatiile tehnologice de productie cu grad ridicat de risc sau pericol in exploatare, beneficiarii intocmesc instructiuni specifice de prevenire si stingere a incendiilor, potrivit reglementarilor de specialitate.
    55. La organizarea transportului, manipularii si depozitarii materialelor, lichidelor si - in general - a substantelor combustibile se au in vedere proprietatile fizico-chimice ale acestora, forma si dimensiunile, modul de ambalare si compatibilitatea cu substantele de stingere, astfel incat sa nu genereze incendii sau explozii, iar stingerea sa poata fi realizata.
    56. Executarea lucrarilor cu foc deschis si utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu sunt admise numai dupa luarea tuturor masurilor de prevenire si stingere a incendiilor necesare si dupa obtinerea permisului de lucru cu foc, iar pentru locurile cu pericol deosebit de incendiu, a autorizatiei de lucru cu foc, eliberata de beneficiarul lucrarilor.
    57. La terminarea programului de activitate va fi organizata de catre beneficiar verificarea spatiilor, in vederea eliminarii surselor potentiale de initiere a incendiilor si a asigurarii functionalitatii mijloacelor de protectie impotriva incendiilor.
    58. Darea in functiune a constructiilor si instalatiilor - toata sau partiala - este admisa numai cu conditia constatarii de catre comisia de receptie a asigurarii masurilor tehnice si organizatorice prevazute, de prevenire si stingere a incendiilor, inclusiv incadrarea si dotarea serviciilor mobile de pompieri ori asigurarea acestora prin intelegeri sau contracte incheiate cu cele existente in unitati apropiate.

    CAP. 4
    Reguli si masuri generale de prevenire si stingere a incendiilor

    59. Caile de acces si de evacuare in caz de incendiu se mentin permanent libere si marcate corespunzator, astfel incat sa poata fi utilizate in timp cat mai scurt si pe trasee usor de recunoscut.
    60. In constructiile civile si industriale, produsele si substantele combustibile se vor utiliza numai in cantitatile strict necesare functionalitatii, fara a se depasi densitatea sarcinii termice stabilite.
    Produsele si substantele explozive nu sunt admise in cladirile publice.
    61. In locuinte de tip unifamilial sau apartamente ale blocurilor de locuit este admisa pastrarea combustibilului lichid si a recipientelor de gaze combustibile lichefiate numai in cantitatile si conditiile stabilite prin reglementari specifice.
    62. Produsele, materialele si substantele combustibile se amplaseaza la distanta ori se protejeaza fata de surse de caldura, astfel incat sa nu fie posibila aprinderea lor. Cele susceptibile de autoaprindere se dispun obligatoriu in zone ventilate.
    63. Instalatiile utilizate ale constructiilor si cele de uz casnic, precum si cele tehnologice se folosesc in limitele conditiilor functionale, cu respectarea stricta a regulilor si a masurilor de utilizare stabilite de producatori si proiectanti.
    64. In spatii cu pericol de explozie, accesul persoanelor fara echipament de protectie corespunzator, precum si utilizarea sculelor care pot produce scintei prin lovire sau folosirea dispozitivelor, aparatelor, utilajelor, masinilor ori instalatiilor fara protectii corespunzatoare mediului sunt interzise.
    65. Caile de interventie in caz de incendiu, precum si punctele de stationare si alimentare a pompelor mobile de incendiu vor fi mentinute permanent in stare de functionare si marcate corespunzator.
    66. Mijloacele de transport pentru produse sau substante cu pericol de incendiu sau explozie vor fi echipate corespunzator si vor circula pe trasee ferite de zonele intens populate. Parcarea sau gararea lor se asigura numai in locuri special destinate, amenajate si echipate pentru acest scop, fiind interzisa utilizarea parcajelor sau a garajelor publice.
    67. Utilizarea sistemelor si a mijloacelor de incalzire, ventilare, conditionare si a celor de iluminat sau forta in conditii care prezinta pericol de incendiu sau explozie nu este admisa, iar folosirea nesupravegheata a focului deschis si a sistemelor locale de incalzire, preparare a hranei ori iluminat este interzisa in conditii care pot genera incendii.
    68. Asigurarea si mentinerea in functie a sistemelor de captare si scurgere la pamant a electricitatii statice este obligatorie la instalatiile, utilajele si echipamentele stabilite prin reglementarile tehnice.
    69. Deseurile, reziduurile, scurgerile si depunerile de produse combustibile din spatiile de productie sau de depozitare se colecteaza si se indeparteaza ritmic, astfel incat sa nu conduca la initierea sau propagarea incendiilor.
    70. Materialele si elementele de constructie combustibile se trateaza cu substante ignifuge sau se protejeaza impotriva radiatiilor termice, potrivit prevederilor din reglementarile tehnice.
    71. Instalatiile si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor se intretin permanent in functie, iar lucrarile de reparatii se realizeaza in timp cat mai scurt posibil, asigurandu-se in perioada respectiva masuri de protectie compensatorii.
    72. Scoaterea din functiune a sistemelor si a dispozitivelor de protectie pe timpul functionarii instalatiilor cu pericol de incendiu sau explozie este strict interzisa. De asemenea, este interzisa functionarea instalatiilor si a utilajelor cu improvizatii sau cu defectiuni care pot genera sau favoriza producerea incendiilor.
    73. In constructiile destinate publicului, precum si in mijloacele de transport in comun nu este admis accesul cu lichide inflamabile, cu recipienti care contin gaze combustibile lichefiate sau comprimate, precum si cu substante puternic oxidante.
    74. Blocarea, obturarea sau suprimarea cailor de acces sau evacuare in caz de incendiu a surselor de alimentare cu apa si a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor din echiparea sau dotarea obiectivelor sau a localitatilor sunt interzise.
    75. In salile de spectacol si in alte spatii sau cladiri publice este interzis accesul persoanelor in numar mai mare decat capacitatea stabilita si declarata, daca prin aceasta se ingreuiaza evacuarea in caz de incendiu.
    76. Transvazarea, transportul si depozitarea produselor combustibile in ambalaje sau recipiente care favorizeaza incarcarea electrostatica sau care pot deversa prin spargere nu sunt admise.
    77. Livrarea de catre furnizor si punerea in functiune fara instructiuni de utilizare a aparatelor, dispozitivelor si echipamentelor care pot constitui surse de initiere a incendiilor sunt interzise.
    78. Executarea, efectuarea probelor tehnologice, punerea in functiune si darea in exploatare a oricarei constructii, instalatii, amenajari sau schimbari de destinatie trebuie realizate cu respectarea prevederilor legale referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor, astfel incat sa nu creeze pericol pentru utilizatori si bunuri.
    79. Asigurarea conditiilor de alarmare, evacuare si salvare a utilizatorilor in caz de incendiu este obligatorie, potrivit reglementarilor tehnice.
    80. Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice destinate prevenirii si stingerii incendiilor, precum si respectarea conditiilor de functionare ori de utilizare a acestora conform reglementarilor tehnice sunt obligatorii.
    81. Masurile specifice de prevenire si stingere a incendiilor la culturile agricole, sectoarele agrozootehnice, depozitele de furaje si plante tehnice, padurile si terenurile cu vegetatie forestiera se asigura potrivit reglementarilor de specialitate.

    CAP. 5
    Echipare si dotare

    82. Echiparea si dotarea cu mijloace fixe si mobile de prevenire si stingere a incendiilor se asigura in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice, potrivit scenariilor de siguranta elaborate, in functie de importanta, vulnerabilitatea, riscurile si pericolele de incendiu, precum si a conditiilor specifice, potrivit conditiilor performante implicate.
    83. Tipul instalatiilor si al sistemelor de semnalizare si stingere a incendiilor care se adopta, modul de actionare si de dispunere a lor, dimensionarea acestora si substantele de stingere utilizate trebuie sa corespunda caracteristicilor si manifestarilor incendiilor specifice, avandu-se in vedere personalul si posibilitatile existente de interventie potrivit scenariilor de siguranta elaborate, in conditiile asigurarii fiabilitatii si eficientei necesare, conform reglementarilor tehnice.
    84. Instalatiile si sistemele de detectare, semnalizare si alertare in caz de incendiu trebuie sa realizeze indeplinirea conditiilor performante specifice, asigurand functiunile respective in intervalele de timp adoptate prin scenariile de siguranta.
    85. Instalatiile de stingere a incendiilor, care se prevad conform reglementarilor tehnice, pot fi constituite din retele de hidranti, exteriori si interiori, coloane uscate si instalatii de stingere automata cu apa, spuma, gaze inerte, pulberi.
    86. Dotarea cu mijloace mobile de interventie pentru stingerea incendiilor (motopompe, autopompe, autoscari etc.) la obiective si in localitati  - dupa caz - se face corespunzator scenariilor de siguranta adoptate in functie de amplasare si conditiile specifice, riscuri si pericole de incendiu, importanta si vulnerabilitatea la incendiu, valoare si posibilitati de interventie etc., potrivit reglementarilor tehnice.
    In situatia in care obiectivele sunt echipate cu instalatii automate de semnalizare si stingere a incendiilor, sigure in functionare si scenariile de siguranta nu o impun, dotarea cu mijloace mobile de interventie in caz de incendiu nu este obligatorie.
    87. Obiectivele si localitatile, dupa caz, vor avea constituite si organizate servicii mobile de pompieri ori asigurate contracte sau intelegeri legale cu formatiunile de specialitate existente in vecinatate.
    Componenta si dotarea serviciilor mobile de pompieri se determina conform reglementarilor, cu avizul unitatilor teritoriale de pompieri.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    88. Prezentele Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor completeaza reglementarile existente, aprobate prin Decretul nr. 290/1977, in scopul cresterii eficientei activitatii in toate domeniile, prin aplicarea conditiilor performante specifice.
    89. La emiterea sau revizuirea reglementarilor tehnice, elaboratorii sunt obligati ca masurile referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor sa fie structurate potrivit conditiilor performante stabilite prin prezentele norme generale.
    90. Nerespectarea prevederilor prezentelor Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor atrage raspunderea juridica, potrivit legii.

                                                 


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 381/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 381 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu