Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.37 din 24.02.2016

pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale logistice, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 73/2015
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 167 din 04 martie 2016SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008 , cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin: Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale logistice, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 73/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 30 iulie 2015, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 4 alineatul (1) punctul I, subpunctul 6 va avea următorul cuprins: 6. Serviciul programe investiţii şi planificare; 2. La articolul 4 alineatul (1) punctul II subpunctul 1 litera b), poziţia (iii) va avea următorul cuprins:

„(iii) Biroul analize tarife şi execuţie buget;".

3. La articolul 20, literele v) şi w) vor avea următorul cuprins: v)participă la şedinţele Consiliului tehnico-economic al Ministerului Afacerilor Interne în vederea avizării studiilor de fezabilitate pentru realizarea unor lucrări de investiţii şi intervenţii asupra construcţiilor, în limita competenţelor; w)participă, în calitate de invitat, la recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente obiectivelor cuprinse în programele de investiţii ale Ministerului Afacerilor Interne; 4. La articolul 20, literele x) şi y) se abrogă. 5. La capitolul V, titlul secţiunii a 5-a va avea următorul cuprins: Serviciul programe investiţii şi planificare 6. La articolul 25, partea introductivă va avea următorul cuprins: Articolul 25Obiectivele specifice Serviciului programe investiţii şi planificare sunt: 7. Articolul 26 va avea următorul cuprins: Articolul 26În realizarea obiectivelor specifice, Serviciul programe investiţii şi planificare are următoarele atribuţii: a)elaborează şi structurează direcţiile de acţiune privind politicile investiţionale ce urmează a fi aplicate în Ministerul Afacerilor Interne, pe care le supune aprobării ordonatorului principal de credite; b)elaborează/actualizează Strategia fiscal-bugetară a Ministerului Afacerilor Interne, exclusiv pentru cheltuielile cu investiţiile finanţate din sursele aflate în responsabilitatea Direcţiei Generale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2010, republicată, şi o transmite/susţine la Ministerul Finanţelor Publice, după obţinerea aprobării ordonatorului principal de credite;c)evaluează şi selectează obiectivele/acţiunile de investiţii în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 980/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice, în vederea includerii acestora în Programul anual de investiţii al Ministerului Afacerilor Interne, în baza propunerilor ordonatorilor secundari şi terţiari de credite din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite;d)elaborează criterii de prioritizare specifice pentru evaluarea şi selecţia obiectivelor de investiţii, conform pct. 5 lit. B din anexa nr. 2 la Normele metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2005;e)întocmeşte/actualizează Programul multianual de investiţii publice al Ministerului Afacerilor Interne, conform Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de prevederile Strategiei fiscal-bugetare şi ale politicilor investiţionale aprobate;f)întocmeşte şi actualizează Programul anual de investiţii al Ministerului Afacerilor Interne cu finanţare integrală sau parţială de la bugetul de stat pentru cheltuielile de capital; g)întocmeşte şi actualizează fişele obiectivelor şi acţiunilor de investiţii cuprinse în Programul anual de investiţii al Ministerului Afacerilor Interne, anexă la legea bugetului de stat, prin operarea aplicaţiei informatice implementate de Ministerul Finanţelor Publice; h)repartizează şi urmăreşte utilizarea atât a creditelor bugetare, cât şi a creditelor de angajament alocate Ministerului Afacerilor Interne prin legea bugetului de stat pentru realizarea obiectivelor şi acţiunilor de investiţii multianuale; i)întocmeşte şi transmite către ordonatorii secundari şi terţiari de credite din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite extrasele din Programul anual de investiţii al Ministerului Afacerilor Interne pentru obiectivele de investiţii şi alte cheltuieli de investiţii defalcate pe categorii de bunuri, conform legii bugetului de stat; j)analizează propunerile ordonatorilor secundari/terţiari de credite privind modificarea/redistribuirea fondurilor între obiectivele, programele sau categoriile de investiţii cuprinse în Programul anual de investiţii al Ministerului Afacerilor Interne, anexă la bugetul ordonatorului principal de credite, în cadrul exerciţiului bugetar; k)întocmeşte, pentru cheltuielile de capital finanţate din sursele aflate în responsabilitatea Direcţiei Generale, propunerile de modificare a bugetului Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul procesului de rectificare a bugetului de stat; l)propune virări de credite bugetare şi de angajament, în limita fondurilor aprobate pentru sursele aflate în responsabilitatea Direcţiei Generale, atât între capitole, cât şi între articole şi alineate bugetare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul eficientizării execuţiei bugetare; m)participă, prin personalul desemnat, la şedinţele Consiliului tehnico-economic al Ministerului Afacerilor Interne, organizate pentru analiza şi avizarea documentaţiilor tehnico- economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţie la construcţiile din administrarea ministerului;n)constituie şi actualizează baza de date referitoare la valorile iniţiale/actualizate aferente investiţiilor - lucrări de construcţii, aprobate în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Afacerilor Interne; o)iniţiază demersuri pentru obţinerea aprobării ordonatorului principal de credite pentru actualizarea valorii investiţiilor - lucrări de construcţii, în funcţie de evoluţia indicelui de preţuri, în baza art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;p)întocmeşte rapoarte statistice, solicitate trimestrial de către Institutul Naţional de Statistică în baza convenţiei de colaborare; q)monitorizează Programul anual de investiţii al Ministerului Afacerilor Interne şi elaborează fişele solicitate lunar de Ministerul Finanţelor Publice, în baza Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.202/2008 privind stabilirea structurii situaţiilor referitoare la monitorizarea derulării programului de investiţii publice prevăzute la art. 5 alin. (2) şi a unor precizări referitoare la prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;r)întocmeşte Situaţia privind stadiul realizării obiectivelor şi acţiunilor de investiţii publice ale Ministerului Afacerilor Interne, pe care o transmite trimestrial la Comisia Naţională de Prognoză; s)elaborează Situaţia privind stadiul implementării proiectelor promovate ce se încadrează în categoria lucrărilor publice care au fost avizate în Consiliul interministerial, pe care o transmite la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; ş)postează pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne şi actualizează lunar situaţia cu informaţiile publice privind cheltuielile de capital efectuate de structurile ministerului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; t)avizează listele de trezorerie întocmite de ordonatorii de credite aflaţi în finanţarea directă a ordonatorului principal; ţ)soluţionează rapoartele transmise de ordonatorii secundari/terţiari de credite privind solicitările de fonduri pe linia cheltuielilor de capital; u)întocmeşte şi actualizează baza de date cu solicitările ordonatorilor de credite din finanţarea directă a ordonatorului principal de modificare sau suplimentare a bugetului alocat, utilizată atât la analiza solicitărilor de virări de credite, cât şi la fundamentarea solicitărilor de rectificare a bugetului de stat; v)participă la elaborarea şi actualizarea programelor sectoriale ce cuprind cheltuieli de capital; w)monitorizează derularea programelor sectoriale aprobate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne, finanţate din sursele aflate în responsabilitatea Direcţiei Generale, şi elaborează analize, sinteze sau raportări cu privire la derularea acestora; x)formulează propuneri de activităţi, ţinând cont de experienţa organizaţională a instituţiei în domeniul abordat, de nevoile acesteia şi de cerinţele legislative din domeniu; y)participă, prin personalul desemnat, în comisiile constituite la nivelul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne pentru evaluarea proiectelor cu finanţare externă, pentru evitarea suprapunerilor investiţionale; z)asigură sprijin şi îndrumare pentru structurile logistice ale Ministerului Afacerilor Interne privind finanţarea investiţiilor din fonduri externe;aa) avizează ideile de proiecte care cuprind lucrări de construcţii, pentru care se solicită finanţare din fonduri externe; bb) identifică şi analizează, împreună cu beneficiarii, posibilele surse de finanţare externă pentru activităţile logistice specifice Ministerului Afacerilor Interne, prin care pot fi îndeplinite obiectivele specifice; cc) acordă sprijin comisiilor de evaluare numite pentru achiziţiile de lucrări de proiectare şi execuţie a obiectivelor de investiţii şi intervenţii la construcţii importante, prevăzute în programele anuale, în limita competenţelor cuprinse în actele normative în vigoare; dd) acordă consultanţă unităţilor de administrare la elaborarea documentelor referitoare la atribuirea, contractarea proiectării şi execuţiei, recepţionarea lucrărilor de investiţii sau intervenţii asupra construcţiilor din programul acestora; ee) participă la identificarea de noi oportunităţi pentru dezvoltarea proiectelor, în acord cu ghidurile aferente fiecărui program, împreună cu structurile interesate; ff) avizează Programul anual al achiziţiilor publice pentru structurile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv propunerile de modificare sau completare, pentru cheltuielile finanţate din titlul XIII «Active nefinanciare»; gg) execută controale tematice, de sprijin şi îndrumare la structurile Ministerului Afacerilor Interne, urmărind modul de fundamentare şi realizare a Programului anual/multianual de investiţii, şi participă la inspecţiile organizate de Direcţia Generală şi de Corpul de control al ministrului; hh) urmăreşte, inclusiv prin deplasări în teritoriu, stadiile fizice şi valorice aferente lucrărilor de natura investiţiilor cuprinse în Programul multianual de investiţii al Ministerului Afacerilor Interne; ii) participă, în calitate de reprezentant al ordonatorului principal de credite, prin persoane desemnate, la activităţile de recepţie la terminarea lucrărilor, pentru obiectivele de investiţii şi lucrările de intervenţie cuprinse în Programul multianual de investiţii al Ministerului Afacerilor Interne; jj) elaborează metodologii, proceduri şi ghiduri pe domeniul de responsabilitate şi acordă inclusiv consultanţă pe linia finanţării obiectivelor şi acţiunilor de investiţii; kk) organizează instructaje şi convocări pe linia de programare investiţională; ll) asigură evidenţa, păstrarea şi manipularea documentelor clasificate şi neclasificate din cadrul compartimentului, conform prevederilor legale. 8. Anexa nr. 1 „Organigrama Direcţiei generale logistice" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul afacerilor interne, Petre Tobă ANEXĂ*)__*) Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la regulament) ORGANIGRAMA Direcţiei generale logistice


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 37/2016

 
17.02.2020 02:13:41  Anonim  a scris :
Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 37/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu