Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.359 din 29.05.2014

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 06 iunie 2014SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. N.B. 3.814 din 4 iunie 2014 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG/852 din 29 mai 2014 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:titlului VIII „Asigurările sociale“ de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;

Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;

Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 2 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1 alineatul (2), teza a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins: Prescripţia medicală electronică on-line şi off-line are două componente obligatorii: o componentă care se completează de către medicul prescriptor şi o componentă care se completează de către farmacist, denumite în continuare componenta prescriere, respectiv componenta eliberare. Prescripţia medicală electronică on-line în care medicul prescriptor are semnătură electronică extinsă are şi o componentă facultativă utilizată numai pentru eliberarea fracţionată, în ceea ce priveşte atât numărul medicamentelor, cât şi cantitatea din fiecare medicament, denumită în continuare componenta eliberare pentru pacient. 2. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Lista abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, conform prevederilor respectivelor documente, este prevăzută în anexa nr. 3. 3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 , care face parte integrantă din prezentul ordin. 4. La anexa nr. 2 capitolul I punctul 2, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)emiterea de către unităţile spitaliceşti, pentru asiguraţi, pe timpul internării acestora, a prescripţiilor medicale electronice cu şi fără contribuţie personală - cu excepţia situaţiilor prevăzute în contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia. 5. La anexa nr. 2 capitolul I, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 5. Pe acelaşi formular de prescripţie medicală electronică pot fi cuprinse denumiri comune internaţionale, denumite în continuare DCI, din toate sublistele A, B şi C, conform Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare [sublista B - mai puţin DCI-urile prescrise cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; mai puţin DCI-urile prescrise pensionarilor care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună; secţiunea C1 - mai puţin DCI-urile prescrise în bolile cronice cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; secţiunea C2 - mai puţin DCI-urile prescrise în diabet zaharat, afecţiuni oncologice, stări posttransplant şi unele boli rare cuprinse în Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare P6 - mucoviscidoză (P6.4), boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza laterală amiotrofică (P6.5.2), sindromul Prader-Willi (P6.7), în Programul naţional de endocrinologie (P.7) DCI Teriparatidum; secţiunea C3]. 6. La anexa nr. 2 capitolul I punctul 6, subpunctul 6.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 6.2. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice (sublista C - secţiunea C2, Programul naţional cu scop curativ - P3 - Programul naţional de oncologie), conform hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative, aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; 7. La anexa nr. 2 capitolul I punctul 6, subpunctul 6.8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 6.8. DCI-uri prescrise în cadrul tratamentului pentru unele boli rare din cadrul Programului naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare - P6 - mucoviscidoză (P6.4), boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza laterală amiotrofică (P6.5.2), sindromul Prader-Willi (P6.7); 8. La anexa nr. 2 capitolul I, după punctul 6.8 se introduce un nou punct, punctul 6.81, cu următorul cuprins: 6.81. DCI-ul Teriparatidum pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu osteoporoză (sublista C - secţiunea C2, Programul naţional cu scop curativ - P7 - Programul naţional de boli endocrine); 9. La anexa nr. 2 capitolul I punctul 10, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)casele de asigurări de sănătate vor atribui furnizorilor de servicii medicale care au încheiat contract cu acestea, respectiv medicilor care au încheiat convenţie cu acestea pentru prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală, la cererea acestora, pentru o perioadă de cel mult 3 luni, un număr de prescripţii medicale on-line şi off-line, generat automat prin Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; 10. La anexa nr. 2 capitolul II punctul I „Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - componenta prescriere“, la punctul 1 litera b), paragraful 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: «Altele» se va nota:

cifra 1 pentru convenţiile încheiate cu medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală şi staţionare de zi psihiatrie, cabinete de planificare familială, cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică;

cifra 2 pentru convenţiile încheiate cu celelalte categorii de medici prevăzute în contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia. 11. La anexa nr. 2 capitolul II punctul I, la punctul 1, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)«Aprobat Comisie» - în cazul în care se prescriu medicamente pentru care tratamentul se efectuează cu aprobarea comisiilor constituite în acest sens la nivelul caselor de asigurări de sănătate sau la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, după caz, se notează: grupa de boală cronică aferentă afecţiunii care a fost aprobată de comisie (Gnr)/numărul programului (Pnr), numărul şi data emiterii deciziei de aprobare. În cazul prescrierii acestor medicamente, medicul prescriptor trebuie să păstreze anexat la foaia de observaţie a pacientului/fişa pacientului (FO/RC) o copie a referatului/deciziei de aprobare, emis/emisă de comisii; 12. La anexa nr. 2 capitolul II punctul I, la punctul 2 litera a), subpunctul (viii) se modifică şi va avea următorul cuprins: (viii) se bifează «PNS» doar pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse, şi se notează numărul programului/subprogramului de sănătate în care sunt incluşi; 13. La anexa nr. 2 capitolul II punctul I, la punctul 2 litera a), subpunctul (xiii) se modifică şi va avea următorul cuprins: (xiii) se bifează «Card european (CE)» pentru persoanele care prezintă un card european de asigurări sociale de sănătate emis de un alt stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană (cu excepţia României). În baza acestui card, persoana respectivă beneficiază de acele servicii medicale care devin necesare în perioada şederii sale în România; 14. La anexa nr. 2 capitolul II punctul I, la punctul 2 litera c), subpunctul (iii) se modifică şi va avea următorul cuprins: (iii) pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene se va completa numărul paşaportului/cărţii de identitate pentru beneficiarii formularelor europene, respectiv toate cele 20 de căsuţe corespunzătoare numărului de identificare al cardului european de asigurări de sănătate (câmpul nr. 8 de pe acesta) pentru titularii de card european.Pentru cetăţenii străini menţionaţi mai sus se va preciza cetăţenia, prin selecţia codului ţării din Lista abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, conform prevederilor respectivelor documente, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin; 15. La anexa nr. 2 capitolul II punctul I, la punctul 4, litera b) se abrogă. 16. La anexa nr. 2 capitolul II punctul I, la punctul 4, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)«Denumire comună internaţională/Denumire comercială/ Forma farmaceutică/Concentraţie» - se completează cu denumirea comună internaţională şi/sau cu denumirea comercială, conform contractului-cadru şi normelor metodologice de aplicare a acestuia, respectiv hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii sau al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, însoţită de forma farmaceutică şi de concentraţie, conform listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului, respectiv listei medicamentelor (denumiri comerciale), aprobată prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, şi listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii, aflate în vigoare la data respectivă.Pentru testele de automonitorizare prescrise bolnavilor cu diabet zaharat insulinodependent se va specifica sintagma «teste de automonitorizare»; 17. La anexa nr. 2 capitolul II punctul I, la punctul 4, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins: g1) «Număr zile tratament». Medicul prescriptor completează, pentru fiecare poziţie de medicament prescrisă, numărul de zile pentru care se face prescrierea; 18. La anexa nr. 2 capitolul II punctul I, la punctul 4, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins: j)prescrierea DCI-urilor din sublista C, secţiunea C2, dacă pacientul este beneficiarul unuia dintre programele/ subprogramele naţionale de sănătate, se face cu indicarea programului/subprogramului din cadrul Programului naţional cu scop curativ: P3 - Programul naţional de oncologie, P5 - Programul naţional de diabet zaharat, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, P9 - Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană (P.9.7 - Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi) şi a unor boli rare cuprinse în Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare - P6 - mucoviscidoză (P6.4), boli neurologice degenerative/ inflamatorii - scleroza laterală amiotrofică (P6.5.2), sindromul Prader-Willi (P6.7), P7 - Programul naţional de boli endocrine DCI-Teriparatidum, respectiv cu indicarea programului pentru care eliberarea medicamentelor în tratamentul ambulatoriu se face prin farmaciile cu circuit închis, conform prevederilor hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi ale normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii sau al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; 19. La anexa nr. 2 capitolul II punctul II „Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - componenta eliberare“, la punctul 3 «Taxare», după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins: a1) «Data prescrierii» - se completează de către farmacist cu data prescrierii reţetei care a fost completată de medic în componenta prescriere; 20. La anexa nr. 2 capitolul II punctul II, la punctul 3, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)«Denumire comercială» - farmacistul va menţiona în această rubrică şi în faţa persoanei care ridică medicamentele (asigurat sau împuternicitul acestuia) medicamentele pe care le eliberează. În cazul testelor de automonitorizare, farmacia va specifica în cadrul acestei rubrici sintagma «teste de automonitorizare», iar la rubrica «Valoare compensare» va înscrie suma rezultată ca urmare a înmulţirii numărului de teste de automonitorizare eliberate cu preţul de decontare stabilit pentru un test de automonitorizare. În situaţia în care primitorul renunţă la anumite DCI-uri/medicamente şi/sau materiale sanitare cuprinse în prescripţia medicală electronică on-line şi off-line, farmacistul va completa componenta eliberare numai cu medicamentele eliberate şi va lista un exemplar al acesteia, pe care primitorul semnează, cu precizarea poziţiilor (din componenta prescriere) corespunzătoare medicamentelor la care renunţă, nefiind permisă eliberarea altor medicamente/materiale sanitare din farmacie în cadrul sumei respective. În cazul DCI-urilor din sublista B prescrise pensionarilor care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună, la rubrica «Valoare compensare» se vor trece pentru fiecare medicament valoarea de compensare corespunzătoare aplicării cotei de 50% din preţul de referinţă, notându-se în paranteză «CNAS», şi valoarea de compensare de 40% din preţul de referinţă, notându-se în paranteză «MS», pentru prescripţiile a căror contravaloare la nivelul preţului de referinţă este de până la nivelul prevăzut în contractul-cadru.În cazul eliberării fracţionate, în ceea ce priveşte atât numărul, cât şi cantitatea din fiecare medicament, farmacistul va completa atât componenta eliberare, cât şi componenta eliberare pentru pacient şi va înmâna primitorului componenta eliberare pentru pacient pentru a se prezenta la aceeaşi sau la altă farmacie; 21. La anexa nr. 2 capitolul II punctul II, la punctul 3, după litera e) se introduc două noi litere, literele e1) şi e2), cu următorul cuprins: e1) «Cantitate eliberată» - farmacistul va menţiona în această rubrică cantitatea de medicamente eliberată exprimată în UT. Eliberarea fracţionată a medicamentelor se face în condiţiile prevăzute în contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia. e2) «Număr zile tratament» - se va menţiona de către farmacist numărul de zile pentru care a fost eliberat tratamentul corespunzător cantităţii de medicamente eliberată exprimată în UT. 22. La anexa nr. 2, după capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul III, cu următorul cuprins: Capitolul IIIModul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - componenta eliberare pentru pacient 1. «Farmacia» - se completează cu denumirea farmaciei, codul unic de identificare - CUI, casa de asigurări de sănătate cu care farmacia a încheiat contract, numărul contractului de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu. 2. «Am primit medicamentele» - se completează de asigurat sau de împuternicitul acestuia (persoana care ridică medicamentele pentru asigurat, fără a fi nevoie de împuternicire legală). a)«Asigurat/Împuternicit» - se alege prin bifare cu «x» categoria în care se încadrează persoana care ridică medicamentele; b)datele de identificare (numele, prenumele, BI/CI seria şi numărul, codul unic de asigurare/codul numeric personal/numărul cardului european/numărul paşaportului) vor fi ale persoanei care ridică medicamentele (asigurat sau împuternicit); c)«Primitorul a renunţat la medicamentele de pe poziţiile...» - se vor preciza poziţiile (din componenta prescriere) corespunzătoare medicamentelor la care asiguratul/ împuternicitul a renunţat; d)«Semnătură» - se execută semnătura persoanei care ridică medicamentele din farmacie.3. «Taxare» a)«Data prescrierii» - se completează de către farmacist cu data prescrierii reţetei care a fost completată de medic în componenta prescriere; b)«Data eliberării» - se completează cu data eliberării medicamentelor din farmacie; c)«% Preţ ref.» - se completează conform prevederilor cap. II pct. I.4 lit. h); d)«Listă» - se completează conform prevederilor cap. II pct. I.4 lit. i); e)«Cod diag.» - se completează codul diagnosticului/ diagnosticelor aşa cum a fost completat de medicul prescriptor în componenta prescriere; f)«Denumire comercială» -- farmacistul va menţiona în această rubrică şi în faţa persoanei care ridică medicamentele (asigurat sau împuternicitul acestuia) numai medicamentele pe care le eliberează; g)«Cantitate eliberată» - farmacistul va menţiona în această rubrică cantitatea de medicamente eliberată exprimată în UT. Eliberarea fracţionată a medicamentelor se face în condiţiile prevăzute în contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia; h)«Număr zile tratament» - se va menţiona de către farmacist numărul de zile pentru care a fost eliberat tratamentul corespunzător cantităţii de medicamente eliberate exprimate în UT; i)«Numele persoanei care eliberează» - se completează numele şi prenumele persoanei care eliberează medicamentele; j)«Semnătura» - se execută semnătura persoanei care eliberează medicamentele numai în situaţia în care persoana respectivă nu are semnătură electronică extinsă sau are semnătură electronică extinsă şi nu o poate folosi; k)«L.S. Farmacie» - loc ştampilă a furnizorului de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, numai în situaţia în care persoana care eliberează medicamentele nu are semnătură electronică extinsă sau are semnătură electronică extinsă şi nu o poate folosi; l)«Acest document a fost înregistrat cu numărul............... în Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al CNAS» - se completează numărul şi data de înregistrare a prescripţiei medicale electronice - componenta eliberare. Numărul de înregistrare se atribuie automat prin Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; m)«Acest document a fost generat şi semnat electronic conform prevederilor Legii nr. 455/2001 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.259/2001» - se completează numai în situaţia în care persoana care eliberează medicamentele are şi utilizează semnătura electronică extinsă. 23. Anexa nr. 3 se înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIDe la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu se face pe formularul prevăzut în anexa nr. 1 la ordin de către medicii care au, potrivit legii, dreptul de a prescrie în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Face excepţie prescrierea medicamentelor stupefiante şi psihotrope prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările ulterioare.

Prin derogare de la prevederile de mai sus, în prescripţia medicală electronică întocmită distinct pentru bolnavii cu diabet zaharat insulinotratat se prescriu şi testele de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat insulinotratat, în condiţiile hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi ale normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative, aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Formularele de prescripţie medicală utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate sunt: formularul prevăzut în anexa nr. 1 la ordin; formularele de prescripţii pentru medicamentele stupefiante şi psihotrope prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006, cu modificările ulterioare. Utilizarea altor formulare pentru prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală atrage răspunderea persoanelor vinovate, în conformitate cu dispoziţiile legale. Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătăţii, Nicolae Bănicioiu p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Gheorghe-Radu Ţibichi ANEXA Nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 674/252/2012) ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 674/252/2012) LISTA abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, conform prevederilor respectivelor documente

Codul ţării Denumirea ţării Card european de asigurări de sănătate Acord internaţional
AF Afganistan NU NU
ZA Africa de Sud NU NU
AL Albania NU DA
DZ Algeria NU DA
AD Andorra NU NU
AO Angola NU NU
AI Anguilla NU NU
AG Antigua şi Barbuda NU NU
AN Antilele Olandeze (Bonaire) NU NU
AR Argentina NU NU
AM Armenia NU DA
AW Aruba NU NU
SH Teritoriile Britanice de peste Mări NU NU
AU Australia NU NU
AT Austria DA NU
AZ Azerbaidjan NU NU
BS Bahamas NU NU
BH Bahrain NU NU
BD Bangladesh NU NU
BB Barbados NU NU
BY Belarus NU DA
BE Belgia DA NU
BZ Belize NU NU
BJ Benin NU NU
BM Bermude NU NU
BO Bolivia NU NU
BA Bosnia şi Herţegovina NU DA
BW Botswana NU NU
BR Brazilia NU NU
BN Brunei NU NU
BG Bulgaria DA NU
BF Burkina Faso NU NU
BI Burundi NU NU
BT Bhutan NU NU
KH Cambodgia NU NU
CM Camerun NU NU
CA Canada NU NU
SP Insulele Canare NU NU
CV Capul Verde NU NU
KY Insulele Cayman NU NU
CZ Cehia DA NU
CF Republica Centrafricană NU NU
CL Chile NU NU
CN China NU DA
TD Ciad NU NU
CY Cipru DA NU
Codul ţării Denumirea ţării Card european de asigurări de sănătate Acord internaţional
CI Côte d’Ivoire NU NU
CO Columbia NU NU
YT Mayotte NU NU
PM Saint Pierre şi Miquelon NU NU
KM Uniunea Comorelor NU NU
CD Republica Democrată Congo NU NU
CG Republica Congo NU NU
KR Coreea de Sud NU DA
CR Costa Rica NU NU
HR Croaţia DA NU
CU Cuba NU DA
DK Danemarca DA NU
DJ Djibouti NU NU
DM Dominica NU NU
DO Republica Dominicană NU NU
EC Ecuador NU NU
EG Egipt NU NU
SV El Salvador NU NU
CH Elveţia DA NU
AE Emiratele Arabe Unite NU NU
ER Eritreea NU NU
EE Estonia DA NU
ET Etiopia NU NU
FJ Fiji NU NU
FI Finlanda DA NU
FR Franţa DA NU
GA Gabon NU NU
GM Gambia NU NU
GE Georgia NU NU
GS Georgia de Sud şi Insulele Sandwich de Sud NU NU
DE Germania DA NU
GH Ghana NU NU
GI Gibraltar NU NU
GR Grecia DA NU
GD Grenada NU NU
GL Groenlanda NU NU
GP Guadelupa NU NU
GU Guam NU NU
GT Guatemala NU NU
GN Guineea NU NU
GW Guineea-Bissau NU NU
GQ Guineea Ecuatorială NU NU
GY Guyana NU NU
GF Guyana Franceză NU NU
HT Haiti NU NU
HN Honduras NU NU
Codul ţării Denumirea ţării Card european de asigurări de sănătate Acord internaţional
IN India NU DA
ID Indonezia NU NU
CK Insulele Cook NU NU
FK Insulele Falkland (Malvine) NU NU
FO Insulele Feroe NU NU
MP Insulele Mariane NU NU
SB Insulele Solomon NU NU
VG Insulele Virgine Britanice NU NU
VI Insulele Virgine SUA NU NU
WF Insulele Wallis şi Futuna NU NU
JO Regatul Haşemit al Iordaniei NU DA
IR Republica Islamică Iran NU NU
IQ Irak NU NU
IE Irlanda DA NU
IS Islanda DA NU
PS Autoritatea Palestiniană NU NU
IT Italia DA NU
JM Jamaica NU NU
JP Japonia NU NU
KZ Kazahstan NU NU
KE Kenya NU NU
KG Kârgâzstan NU NU
KI Kiribati NU NU
XZ Kosovo NU NU
KW Kuwait NU DA
LA Laos NU NU
LS Lesotho NU NU
LV Letonia DA NU
LB Liban NU NU
LR Liberia NU NU
LY Libia NU NU
LI Liechtenstein DA NU
LT Lituania DA NU
LU Luxemburg DA NU
GB Marea Britanie DA NU
MO Macao NU NU
MK Macedonia NU DA
MG Madagascar NU NU
MY Malaysia NU NU
MW Malawi NU NU
MV Maldive NU NU
ML Mali NU NU
MT Malta DA NU
MA Maroc NU NU
MH Marshall (insule) NU NU
MQ Martinica NU NU
MR Mauritania NU NU
MU Mauritius NU NU
MX Mexic NU NU
FM Micronezia (stat federal) NU NU
MD Moldova NU DA
Codul ţării Denumirea ţării Card european de asigurări de sănătate Acord internaţional
MC Monaco NU NU
MN Mongolia NU NU
MS Montserrat NU NU
MZ Mozambic NU NU
MM Myanmar NU NU
NA Namibia NU NU
NR Nauru NU NU
NP Nepal NU NU
NI Nicaragua NU NU
NE Niger NU NU
NG Nigeria NU NU
NU Insula Niue NU NU
NF Insula Norfolk NU NU
NO Norvegia DA NU
NC Noua Caledonie NU NU
NZ Noua Zeelandă NU NU
NL Olanda DA NU
OM Oman NU NU
PK Pakistan NU NU
PW Palau NU NU
PA Panama NU NU
PG Papua Noua Guinee NU NU
PY Paraguay NU NU
PE Peru NU DA
PH Filipine NU NU
PN Insulele Pitcairn, Henderson, Ducie şi Oeno NU NU
PF Polinezia Franceză (inclusiv) NU NU
PL Polonia DA NU
PR Puerto Rico NU NU
PT Portugalia DA NU
QA Qatar NU NU
KP Coreea de Nord NU DA
RE Réunion NU NU
RU Rusia (federaţie) NU DA
RW Rwanda NU NU
AS Samoa (SUA) NU NU
WS Samoa Occidentală NU NU
SM San Marino NU NU
ST São Tomé şi Príncipe NU NU
SA Arabia Saudită NU NU
SN Senegal NU NU
RS Serbia NU DA
SC Seychelles NU NU
KN Federaţia Saint Kitts şi Nevis NU NU
LC Saint Lucia NU NU
VC Saint Vincent şi Grenadine NU NU
SL Sierra Leone NU NU
SG Singapore NU NU
SY Siria NU DA
SK Slovacia DA NU
SI Slovenia DA NU
Codul ţării Denumirea ţării Card european de asigurări de sănătate Acord internaţional
SO Somalia NU NU
ES Spania DA NU
LK Sri Lanka NU NU
US Statele Unite ale Americii NU NU
SD Sudan NU NU
SE Suedia DA NU
SR Surinam NU NU
SZ Swaziland NU NU
TJ Tadjikistan NU NU
TH Thailanda NU NU
TW Taiwan NU NU
TZ Tanzania NU NU
IO Teritoriul Britanic din Oceanul Indian NU NU
TF Teritoriile Australe şi Antarctice Franceze NU NU
TG Togo NU NU
TK Tokelau NU NU
TO Tonga NU NU
Codul ţării Denumirea ţării Card european de asigurări de sănătate Acord internaţional
TT Trinidad şi Tobago NU NU
TN Tunisia NU NU
TR Turcia NU DA
TM Turkmenistan NU NU
TV Tuvalu NU NU
UG Uganda NU NU
UA Ucraina NU DA
HU Ungaria DA NU
UY Uruguay NU NU
UZ Uzbekistan NU NU
VU Vanuatu NU NU
VA Vatican NU NU
VE Venezuela NU NU
VN Vietnam NU NU
YE Yemen NU NU
ZM Zambia NU NU
ZW Zimbabwe NU NU
IL Israel NU NU
ME Muntenegru NU DA


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 359/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 359 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 359/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu