E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 467 2004 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 14 2003
Articolul 1 din actul Legea 467 2004 adauga dupa articolul 4 din actul Ordonanţa 14 2003
Articolul 1 din actul Legea 467 2004 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 14 2003
Articolul 1 din actul Legea 467 2004 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 14 2003
Articolul 1 din actul Legea 467 2004 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 14 2003
Articolul 1 din actul Legea 467 2004 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 14 2003
Articolul 1 din actul Legea 467 2004 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 14 2003
Articolul 1 din actul Legea 467 2004 modifica articolul 15 din actul Ordonanţa 14 2003
Articolul 1 din actul Legea 467 2004 modifica articolul 16 din actul Ordonanţa 14 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 467 din  4 noiembrie 2004

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1057 din 15 noiembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 63 din 1 februarie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 239/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 4 alineatul (1), litera v) va avea urmatorul cuprins:
    "v) autorizeaza persoanele juridice de drept public sau de drept privat sa desfasoare activitati in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap si sa infiinteze centre-pilot, centre de ingrijire si asistenta, centre de recuperare si reabilitare, centre de integrare prin terapie ocupationala, centre de zi, precum si alte tipuri de centre;".
    2. Dupa articolul 4 se introduc articolele 4^1 - 4^6, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 4^1
    In intelesul prezentei ordonante, prin programe de interes national se intelege acele programe care contribuie la:
    a) realizarea obiectivelor de reformare a sistemului de servicii si institutii destinate ingrijirii adultilor cu handicap;
    b) asigurarea functionarii adecvate a sistemului prevazut la lit. a), in vederea imbunatatirii indicatorilor de performanta a respectivelor servicii si institutii.
    Art. 4^2
    (1) Autoritatea poate finanta sau, dupa caz, cofinanta urmatoarele tipuri de programe de interes national pentru protectia adultilor cu handicap:
    a) programe specifice de implementare a Strategiei nationale privind protectia speciala si integrarea sociala a persoanelor cu handicap din Romania;
    b) programe de urgenta pentru depasirea unor situatii de criza, in vederea asigurarii ingrijirii adultilor cu handicap, determinate fie de calamitati naturale, fie de imposibilitatea unor autoritati locale de a asigura din bugetul propriu sumele necesare in vederea ingrijirii acestora, precum si, dupa caz, pentru interventii cu caracter umanitar;
    c) orice alte programe corespunzatoare domeniului de activitate al Autoritatii.
    (2) Programele de interes national prevazute la alin. (1) lit. a), complementare actiunilor finantate la nivel local, pot avea urmatoarele obiective generale:
    a) realizarea investitiilor necesare pentru dezvoltarea, diversificarea, restructurarea si buna functionare a serviciilor si institutiilor care asigura ingrijirea adultilor cu handicap;
    b) realizarea de studii, cercetari si publicatii in cadrul domeniului sau de activitate;
    c) formarea initiala si continua a personalului care isi desfasoara activitatea in cadrul serviciilor si institutiilor ce asigura ingrijirea adultilor cu handicap;
    d) informarea opiniei publice despre drepturile adultilor cu handicap prin campanii de mediatizare;
    e) orice alte obiective corespunzatoare domeniului de activitate al Autoritatii.
    Art. 4^3
    Programele de interes national se aproba prin hotarare a Guvernului, pe baza fundamentarilor elaborate de Autoritate.
    Art. 4^4
    (1) Finantarea sau, dupa caz, cofinantarea programelor de interes national se asigura din urmatoarele surse:
    a) bugetul de stat;
    b) credite externe rambursabile si nerambursabile, din surse guvernamentale si neguvernamentale;
    c) donatii, sponsorizari si alte surse, in conditiile legii.
    (2) Sumele alocate din sursele prevazute la alin. (1) vor fi cuprinse in bugetul propriu al Autoritatii.
    Art. 4^5
    (1) In scopul finantarii programelor de interes national, Autoritatea este autorizata sa aloce fonduri din bugetul propriu:
    a) serviciilor publice de asistenta sociala din subordinea consiliilor judetene si a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
    b) organismelor private autorizate, potrivit legii.
    (2) Alocarea fondurilor potrivit alin. (1) se face pe baza de conventii incheiate cu consiliile judetene si cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv cu organismele private autorizate potrivit legii.
    Art. 4^6
    Autoritatea este autorizata sa finanteze proiecte din cadrul programelor de interes national din domeniul sau de activitate ce urmeaza sa fie realizate, pe baza de conventie, in colaborare cu ministere, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu alte autoritati sau institutii publice."
    3. La articolul 8, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Numarul maxim de posturi pentru aparatul central al Autoritatii este de 78, exclusiv presedintele si vicepresedintele, iar pentru unitatile subordonate este de 135."
    4. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) In structura Autoritatii functioneaza Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti, denumita in continuare Comisia superioara, cu activitate decizionala in solutionarea contestatiilor la certificatele de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap, emise de comisiile judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    (2) Comisia superioara se numeste prin ordin al presedintelui Autoritatii si are urmatoarea componenta:
    a) presedinte, medic specialist in expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca, interne sau sanatate publica, absolvent de cursuri de management in domeniul sociomedical cu durata de cel putin un an;
    b) doi medici specialisti, propusi de Ministerul Sanatatii, in urmatoarele specialitati, in functie de afectiunea care produce handicapul: interne, chirurgie-ortopedie, oftalmologie, psihiatrie, neurologie;
    c) un reprezentant desemnat de Consiliul National al Dizabilitatii din Romania;
    d) un psiholog sau un asistent social.
    (3) In cadrul Comisiei superioare se pot constitui comisii de specialitate, in functie de afectiunile care produc handicapul, prin ordin al presedintelui Autoritatii.
    (4) Presedintele Comisiei superioare se angajeaza prin concurs, in conditiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile ulterioare.
    (5) Membrii Comisiei superioare, cu exceptia presedintelui, au dreptul la o indemnizatie de sedinta. Cuantumul lunar brut al indemnizatiilor de sedinta, pentru fiecare membru al Comisiei superioare, nu poate depasi 20% din indemnizatia presedintelui Autoritatii si se acorda proportional cu numarul de sedinte la care a participat in luna respectiva.
    (6) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei superioare se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii.
    (7) Activitatea de secretariat a Comisiei superioare este asigurata de un operator calculator si de 2 secretari, angajati prin concurs, in conditiile legii."
    5. La articolul 11 alineatul (2), litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) verifica realizarea obligatiei legale a autoritatilor si institutiilor de a asigura accesibilitatea persoanelor cu handicap si aplica sanctiunile prevazute de lege;".
    6. La articolul 11, dupa alineatul (5) se introduc alineatele (5^1) si (5^2) cu urmatorul cuprins:
    "(5^1) In fiecare judet functioneaza un inspector care se afla in subordinea directa a inspectorului-sef de la nivelul regional.
    (5^2) Inspectorii sunt numiti pe baza de concurs organizat de Autoritate prin ordin al presedintelui acesteia."
    7. La articolul 11, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Statul de functii, precum si regulamentul de organizare si functionare ale Inspectiilor se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei."
    8. La articolul 12, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Statul de functii, precum si regulamentul de organizare si functionare ale Institutului se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii."
    9. La articolul 13, alineatele (7) - (9) vor avea urmatorul cuprins:
    "(7) Comisiile se infiinteaza prin hotarare a consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si au urmatoarea componenta:
    a) un presedinte, medic specialist in expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca, interne sau sanatate publica, absolvent de cursuri de management in domeniul sociomedical cu durata de cel putin un an;
    b) doi medici specialisti, propusi de directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in urmatoarele specialitati, in functie de afectiunea care produce handicapul: interne, chirurgie-ortopedie, oftalmologie, psihiatrie, neurologie;
    c) un reprezentant desemnat de organizatiile neguvernamentale, care desfasoara activitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap, cu avizul Consiliului National al Dizabilitatii din Romania;
    d) un psiholog sau un asistent social.
    (8) Presedintele Comisiei, fara a fi functionar public, face parte din structura de personal a serviciului public de asistenta sociala.
    (9) Membrii Comisiilor au dreptul la o indemnizatie de sedinta, cu exceptia presedintelui. Cuantumul lunar brut al indemnizatiilor de sedinta, pentru fiecare membru al Comisiilor, nu poate depasi 20% din indemnizatia presedintelui consiliului judetean, respectiv primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti, si se acorda proportional cu numarul de sedinte la care a participat in luna respectiva."
    10. La articolul 13, dupa alineatul (10) se introduce alineatul (11) cu urmatorul cuprins:
    "(11) Activitatea de secretariat a comisiilor judetene si a comisiilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti este asigurata de un operator calculator si de 2 secretari, care fac parte din structura de personal a directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului din subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti."
    11. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Autoritatea, consiliile judetene si, respectiv, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti au obligatia de a asigura conditii corespunzatoare de functionare a Inspectiilor, astfel incat sa se evite aglomeratiile, tratamentul nedemn si intarzierea rezolvarii cererilor cetatenilor, precum si conditii de accesibilitate pentru persoanele cu handicap."
    12. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    Autoritatea utilizeaza un parc propriu de mijloace de transport, format din 4 autoturisme pentru aparatul propriu si 55 de autoturisme repartizate Inspectiilor si inspectorilor judeteni. Consumul lunar normat de carburanti se stabileste potrivit dispozitiilor legale in vigoare."
    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 239/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                           PRESEDINTELE SENATUI,
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 467/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 467 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu