E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.252 din 28.06.2012

privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 439 din 02 iulie 2012SmartCity1


Având în vedere Referatul de aprobare nr. C.V. 1.869 din 29 iunie 2012 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG/1.690 din 28 iunie 2012 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:titlului VIII - Asigurările sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările ulterioare;

Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: Articolul 1(1) Se aprobă modelul formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Prescripţia medicală electronică este un formular utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru prescrierea de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi poate fi: on-line sau off-line.Prescripţia medicală electronică on-line şi off-line are două componente: o componentă care se completează de către medicul prescriptor şi o componentă care se completează de către farmacist, denumite în continuare componenta prescriere, respectiv componenta eliberare. Prescripţia medicală electronică on-line este formularul de prescripţie medicală în format electronic completat de medic/farmacist folosind o aplicaţie informatică dedicată, conectată la Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prescripţia fiind validată şi înregistrată în formă electronică în sistem înainte de a fi tipărită. Pentru conectarea la Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, furnizorul de servicii medicale/medicamente trebuie să utilizeze un certificat digital calificat, iar aplicaţia trebuie să fie înregistrată în baza unei serii de licenţe eliberate prin sistem. Prescripţia medicală electronică off-line este: a)pentru componenta prescriere: formularul de prescripţie medicală în format electronic completat de medic folosind o aplicaţie informatică dedicată, neconectată la Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, nevalidată şi neînregistrată în sistem; b)pentru componenta eliberare: formularul de prescripţie medicală în format electronic completat de farmacist folosind o aplicaţie informatică dedicată, conectată la Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prescripţia fiind validată şi înregistrată în formă electronică în sistem înainte de a fi tipărită. Pentru conectarea la Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, furnizorul de medicamente trebuie să utilizeze un certificat digital calificat, iar aplicaţia trebuie să fie înregistrată în baza unei serii de licenţe eliberate prin sistem. (3) Casele de asigurări de sănătate organizează evidenţa prescripţiilor medicale electronice on-line şi off-line pe medic prescriptor şi pe program/subprogram de sănătate, după caz, şi vor atribui furnizorilor de servicii medicale/medicilor care au încheiate convenţii pentru prescriere de medicamente un număr de prescripţii medicale electronice on-line şi off-line, generat automat de Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la solicitarea acestora. Articolul 2(1) Se aprobă Normele metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, prevăzute în anexa nr. 2.(2) Aplicarea prevederilor normelor metodologice prevăzute la alin. (1) este obligatorie pentru toţi furnizorii de servicii medicale şi medicamente aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.(3) Lista abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European este prevăzută în anexa nr. 3. Articolul 3Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, şi se aplică începând cu luna iulie 2012. Ministrul sănătăţii, Vasile Cepoi Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Doru Bădescu ANEXA Nr. 1*)__*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.MODELUL formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu ANEXA Nr. 2NORME METODOLOGICE privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu Capitolul I1. Începând cu data de 1 iulie 2012, prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu se face pe formularul prevăzut în anexa nr. 1 la ordin de către medicii care au, potrivit legii, dreptul de a prescrie în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Prin excepţie, până la data prevăzută în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012 şi în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în situaţii justificate, prescrierea medicamentelor se poate face utilizând formularul de prescripţie medicală cu regim special off-line prevăzut în ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. De asemenea, face excepţie prescrierea medicamentelor stupefiante şi psihotrope prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările ulterioare. Prin derogare de la prevederile de mai sus, în prescripţia medicală electronică întocmită distinct pentru bolnavii cu diabet zaharat insulinotratat se prescriu şi testele de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat insulinotratat, în condiţiile hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi ale normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Formularele de prescripţie medicală utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate sunt: formularul prevăzut în anexa nr. 1 la ordin; formularul de prescripţie medicală cu regim special prevăzut în ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, până la data prevăzută în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012 şi în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, formularele de prescripţii pentru medicamentele stupefiante şi psihotrope prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006, cu modificările ulterioare. Utilizarea altor formulare pentru prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală atrage răspunderea persoanelor vinovate, în conformitate cu dispoziţiile legale. 2. Se interzic: a)emiterea prescripţiilor medicale electronice conţinând medicamente care se eliberează cu şi fără contribuţie personală de către medicii care nu au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale/convenţii cu casele de asigurări de sănătate, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale; b)emiterea prescripţiilor medicale electronice conţinând medicamente care se eliberează compensat 100% din preţul de referinţă sau din preţul de decontare altor categorii de asiguraţi decât cele prevăzute în contractul-cadru şi în normele metodologice de aplicare a acestuia, precum şi în hotărârea Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; c)emiterea de către unităţile spitaliceşti, pentru asiguraţi, pe timpul internării acestora, a prescripţiilor medicale electronice cu şi fără contribuţie personală.3. Durata pentru care se pot prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală este cea prevăzută în contractul-cadru şi în normele metodologice de aplicare a acestuia, precum şi în hotărârea Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 4. Prescripţiile medicale electronice cu şi fără contribuţie personală se pot elibera de către orice farmacie care, la data eliberării prescripţiei medicale electronice, se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, respectiv de către farmaciile cu circuit închis pentru tratamentul bolnavilor cuprinşi în unele programe de sănătate cu scop curativ, conform hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 5. Pe acelaşi formular de prescripţie medicală electronică pot fi cuprinse denumiri comune internaţionale, denumite în continuare DCI, din toate sublistele A, B şi C, conform Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare [sublista B - mai puţin DCI-urile prescrise cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; mai puţin DCI-urile prescrise pensionarilor care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună; secţiunea C1 - mai puţin DCI-urile prescrise în bolile cronice cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; secţiunea C2 - mai puţin DCI-urile prescrise în diabet zaharat, afecţiuni oncologice, stări posttransplant şi unele boli rare cuprinse în Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare P6 - mucoviscidoză (P6.4), epidermoliza buloasă (P6.2), boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza laterală amiotrofică (P6.5.2), sindromul Prader-Willi (P6.7); secţiunea C3]. 6. Se va întocmi o prescripţie medicală electronică distinctă pentru fiecare dintre următoarele situaţii: 6.1. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu diabet zaharat (sublista C - secţiunea C2, Programul naţional cu scop curativ - P5 - Programul naţional de diabet zaharat, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat); astfel, se va întocmi câte o prescripţie distinctă pentru fiecare dintre situaţiile următoare: tratamentul cu antidiabetice orale (ADO), tratamentul cu insuline + teste de automonitorizare, tratamentul mixt (ADO + insuline) + teste de automonitorizare; 6.2. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice (sublista C - secţiunea C2, Programul naţional cu scop curativ - P3 - Programul naţional de oncologie); 6.3. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu stare posttransplant (sublista C - secţiunea C2, Programul naţional cu scop curativ - P9 - Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană); 6.4. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cuprinşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ pentru care eliberarea se face prin farmaciile cu circuit închis ale spitalelor, conform prevederilor hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi ale normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (pentru fiecare program, DCI-urile corespunzătoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor fac obiectul unei prescripţii distincte); 6.5. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor pentru care tratamentul se efectuează cu aprobarea comisiilor constituite în acest sens la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, nominalizate în sublista B; DCI-uri pentru care aprobarea se dă de către comisiile constituite în acest sens la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prescrise în cadrul tratamentului următoarelor grupe de boli cronice: hepatite cronice de etiologie virală B, C şi D cu HVB şi HCV (G4), ciroză hepatică (G7), acromegalia - tumori hipofizare cu expansiune supraselară şi tumori neuroendocrine (G22), boala Gaucher (G29), boala cronică inflamatorie intestinală (G31a), poliartrita reumatoidă (G31b), artropatia psoriazică (G31c), spondilita ankilozantă (G31d), artrita juvenilă (G31e), psoriazis cronic sever (plăci) (G31f), DCI-uri nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 6.6. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor cu sau fără contribuţie personală, prescrise de medicul de familie pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii; 6.7. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor cu sau fără contribuţie personală, prescrise pentru persoanele care se constituie în categoria de personal contractual; 6.8. DCI-uri prescrise în cadrul tratamentului pentru unele boli rare din cadrul Programului naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare - P6 - mucoviscidoză (P6.4), epidermoliza buloasă (P6.2), boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza laterală amiotrofică (P6.5.2), sindromul Prader-Willi (P6.7); 6.9. DCI-uri din cadrul sublistei B, prescrise în regim de compensare 90% din preţul de referinţă pensionarilor care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună. 7. Prezenţa în formularul de prescripţie medicală electronică a doar 7 poziţii pentru prescriere nu limitează drepturile asiguratului prevăzute în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. În situaţiile în care, pentru afecţiunile cronice de care suferă, asiguratul are nevoie de mai mult de 7 medicamente diferite, din subliste diferite/lună, se pot elibera mai multe prescripţii medicale, cu respectarea limitelor de prescriere prevăzute de contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate. 8. Prescripţiile medicale electronice pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală sunt listate de către medicul prescriptor, respectiv farmacie în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi în normele tehnice de aplicare al hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate. 9. În situaţia în care medicul prescriptor completează greşit rubricile din componenta prescriere, acestea pot fi corectate înainte de validarea şi înregistrarea prescripţiei medicale electronice în Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu menţinerea seriei şi numărului prescripţiei medicale electronice. În situaţia în care medicul prescriptor constată că o prescripţie medicală electronică - componenta prescriere a fost greşit completată, după validarea şi înregistrarea acesteia în Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prescripţia medicală electronică respectivă va fi anulată de medicul prescriptor, dacă aceasta nu a fost eliberată, şi acesta nu va mai putea prescrie o altă prescripţie medicală electronică - componenta prescriere cu aceeaşi serie şi acelaşi număr. 10. Atribuirea, gestionarea şi solicitarea de prescripţii medicale electronice se face după cum urmează: a)casele de asigurări de sănătate vor atribui furnizorilor de servicii medicale care au încheiat contract cu acestea, respectiv medicilor care au încheiat convenţie cu acestea pentru prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală, în funcţie de necesităţi, pentru o perioadă de cel mult 3 luni, un număr de prescripţii medicale on-line şi off-line, generat automat prin Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; b)gestionarea prescripţiilor medicale electronice la nivelul caselor de asigurări de sănătate presupune:b1) evidenţa prescripţiilor medicale electronice atribuite pe furnizori de servicii medicale care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate/medici care au încheiat convenţii cu casele de asigurări de sănătate pentru prescriere de medicamente; b2) evidenţa prescripţiilor medicale electronice on-line şi offline - componenta prescriere - prescrise asiguraţilor, pe medic prescriptor; b3) evidenţa prescripţiilor medicale electronice on-line şi offline eliberate - componenta eliberare -, inclusiv a celor pentru care eliberarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise se face de mai multe farmacii; b4) evidenţa prescripţiilor medicale electronice on-line şi offline pe program/subprogram de sănătate; c)furnizorii de servicii medicale/medicii care au încheiat convenţie cu casele pentru prescrierea de medicamente cu şi fără contribuţie personală îşi vor asigura, la cerere, un număr de prescripţii medicale electronice on-line şi off-line de la casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale; d)solicitarea seriilor şi numerelor corespunzătoare formularelor de prescripţii medicale electronice on-line şi off-line se va face de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau de către împuternicitul legal al acestuia, respectiv de către medicii care au încheiat convenţie cu casele de asigurări de sănătate pentru prescrierea de medicamente cu şi fără contribuţie personală.11. (1) Furnizorul de servicii medicale îşi va organiza modul de gestionare şi evidenţă a prescripţiilor medicale electronice on-line şi off-line. (2) Pentru furnizorii de servicii medicale care au mai mulţi medici angajaţi cu drept de prescriere, atribuirea seriilor şi numerelor de prescripţii medicale electronice la nivelul furnizorului se face în ordinea cronologică a solicitărilor de prescripţii medicale electronice în aplicaţia informatică - prescripţie electronică de către medicii prescriptori şi în ordinea crescătoare a numărului prescripţiilor medicale electronice aflate la dispoziţia furnizorului.(3) Înregistrarea prescripţiilor medicale electronice emise asiguraţilor se va face în documentele medicale de evidenţă primară, pentru fiecare prescripţie, după cum urmează:a)se notează seria şi numărul prescripţiei medicale electronice emise în registrul de consultaţii, la rubrica „Tratamente“; b)la externarea pacientului din spital se notează seria şi numărul prescripţiei medicale electronice emise în epicriză şi în scrisoarea medicală. Capitolul IIModul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală Formularele de prescripţie medicală electronică se completează în succesiunea numerelor şi în ordinea cronologică a consultaţiilor. Seria şi numărul prescripţiei medicale electronice on-line şi off-line sunt unice şi sunt generate automat prin Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la nivelul caselor de asigurări de sănătate. Componenta eliberare, inclusiv pentru situaţiile în care eliberarea se face de mai multe farmacii, are aceeaşi serie şi acelaşi număr cu componenta prescriere. Formularele de prescripţie medicală electronică on-line şi offline vor avea inscripţionat un cod de bare cu următorul conţinut: a)pentru componenta prescriere, codul de bare va conţine toate informaţiile aferente rubricilor completate de medicul prescriptor până la momentul listării prescripţiei medicale electronice; b)pentru componenta eliberare, codul de bare va conţine toate informaţiile aferente rubricilor completate de medicul prescriptor până la momentul listării prescripţiei medicale electronice de către acesta, precum şi toate informaţiile aferente rubricilor completate de către farmacie.I. Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - componenta prescriere 1. „Unitate medicală“: a)se completează cu denumirea cabinetului medical sau a unităţii medicale, codul unic de identificare - CUI, casa de asigurări de sănătate cu care medicul a încheiat contractul/convenţia, numărul contractului de furnizare de servicii medicale sau al convenţiei; b)se alege prin bifare cu „x“ categoria de furnizor de servicii medicale, după cum urmează:„MF“ - medicină de familie;

„Ambulatoriu“ - ambulatoriul de specialitate (inclusiv cabinetele de medicină dentară); medicii angajaţi ai unui spital care prestează servicii în baza contractului încheiat între spital şi casa de asigurări de sănătate pentru servicii ambulatorii de specialitate vor bifa căsuţa „Ambulatoriu“ atunci când eliberează prescripţii medicale electronice pacienţilor consultaţi în ambulatoriul de specialitate al spitalului;

„Spital“ - pentru unităţile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitaliceşti, inclusiv cele autorizate de Ministerul Sănătăţii să furnizeze servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi, pentru prescripţiile medicale electronice prescrise la externare;

„Altele“ - conform prevederilor contractului-cadru şi normelor metodologice de aplicare a acestuia, ale hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi ale normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

„MF-MM“ - se bifează atunci când medicul de familie prescrie medicamente pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii; prescripţia medicală electronică eliberată de medicul de familie pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii va constitui o prescripţie medicală electronică distinctă; c)„Aprobat Comisie“ - în cazul în care se prescriu medicamente pentru care tratamentul se efectuează cu aprobarea comisiilor constituite în acest sens la nivelul caselor de asigurări de sănătate sau la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, după caz, se notează: grupa de boală cronică aferentă afecţiunii care a fost aprobată de comisie (G_X)/numărul programului (P_X), numărul şi data emiterii deciziei de aprobare. În cazul prescrierii acestor medicamente, medicul prescriptor trebuie să păstreze anexat la foaia de observaţie a pacientului/fişa pacientului (FO/RC) o copie a referatului/deciziei de aprobare, emis/emisă de comisii;

în cazul iniţierii sau menţinerii unui tratament cu medicamente imunosupresoare de referinţă pentru bolnavii în status posttransplant şi care au obţinut, în condiţiile legii, aprobarea Agenţiei Naţionale de Transplant, se notează: numărul programului (P9.7), numărul şi data emiterii deciziei de aprobare. În cazul prescrierii acestor medicamente, medicul prescriptor trebuie să păstreze anexată la foaia de observaţie a pacientului/fişa pacientului (FO/RC) o copie a referatului/deciziei de aprobare, emis/emisă de Agenţia Naţională de Transplant.2. „Asigurat“: a)se alege prin bifare cu „x“ categoria în care se găseşte asiguratul. Medicul va bifa o singură categorie de asigurat, astfel:

(i) se bifează categoria „Salariat“ pentru toate persoanele angajate în sectorul public/privat care fac dovada plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS);
(ii) se bifează categoria „Co-asigurat“ pentru soţ, soţie şi părinţii fără venituri proprii care sunt în întreţinerea unei persoane asigurate;
(iii) se bifează „Pensionar“ pentru toate persoanele care îşi dovedesc această calitate printr-un cupon de pensie; pentru pensionarii care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună se bifează categoria „0-700 lei/lună“;
(iv) se bifează „Copil < 18 ani“ pentru toate persoanele care fac dovada calităţii lor de asigurat printr-un document cu valabilitate legală (certificat de naştere, carte de identitate);
(v) se bifează „Elev/Ucenic/Student (18-26 ani)“ pentru toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţi de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi, care fac dovada calităţii lor de asigurat şi nu realizează venituri din muncă. Pentru această categorie, contravaloarea medicamentelor prescrise se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, la nivelul preţului de referinţă, în condiţiile contractului-cadru, dacă nu realizează venituri din muncă;
(vi) se bifează, „Gravidă/Lehuză“ pentru toate persoanele gravide sau lăuze. Pentru această categorie, contravaloarea medicamentelor prescrise se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, la nivelul preţului de referinţă, în condiţiile contractului-cadru, indiferent dacă realizează sau nu venituri;
(vii) se bifează „Veteran“, „Revoluţionar“ sau“ Handicap“ pentru toate persoanele care fac dovada că sunt beneficiari ai legilor speciale. Pentru aceste categorii, valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afecţiunilor specifice se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile contractului-cadru şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri;
(viii) se bifează „PNS“ pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pe perioada în care sunt incluşi în program, şi se notează numărul programului/subprogramului de sănătate în care sunt incluşi;
(ix) se bifează categoria „Ajutor social“ pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
(x) la rubrica „Alte categorii“ se va nota:
- cifra 1, dacă este vorba de persoane beneficiare de legi speciale care nu apar menţionate distinct în formularul de prescripţie medicală electronică, dar care sunt menţionate distinct la art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, menţionându-se distinct actul normativ de care beneficiază;
- cifra 2, pentru persoanele care nu se încadrează în categoriile de asigurat menţionate în formularul de prescripţie şi care beneficiază de nivel de compensare ca un asigurat obişnuit;
- cifra 3, pentru beneficiarii formularelor europene, menţionându-se distinct fiecare tip de formular european, respectiv: E 106; E 109; E 112; E120; E 121; pot fi menţionate şi formularele europene „S“ - corespondente acestor formulare;
(xi) se bifează „Personal contractual“ pentru persoanele care se constituie în categoria de personal
contractual conform Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 886/218/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;
(xii) se bifează „Liber profesionist“ pentru persoanele care exercită profesii liberale sau independente;
(xiii) se bifează „Card european (CE)“ pentru persoanele care prezintă un card european de asigurări sociale de sănătate emis de un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European (cu excepţia României). În baza acestui card, persoana respectivă beneficiază de acele servicii medicale care devin necesare în perioada şederii sale în România;
(xiv) se bifează „Acorduri internaţionale“ pentru persoanele care se încadrează în una dintre categoriile beneficiare ale acordurilor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte;
b) se vor nota datele de identificare ale pacientului (numele, prenumele, data naşterii, sexul);
c) câmpul „CID/CNP/CE/PASS“ corespunde codului unic de asigurare/codului numeric personal/numărului cardului european/numărului paşaportului. Acest câmp va permite alocarea până la 20 de caractere şi se completează astfel:
(i) pentru cetăţenii români se completează codul unic de asigurare sau, după caz, codul numeric personal al asiguratului, format din 13 cifre, lăsând libere restul de 7 căsuţe;
(ii) pentru cetăţenii străini din statele cu care România a încheiat acorduri internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii se va completa numărul paşaportului;
(iii) pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European se va completa: numărul paşaportului pentru beneficiarii formularelor europene, respectiv toate cele 20 de căsuţe corespunzătoare numărului de identificare al cardului european de asigurări de sănătate (câmpul nr. 8 de pe acesta) pentru titularii de card european.

Pentru cetăţenii străini menţionaţi mai sus se va preciza cetăţenia, prin selecţia din Lista abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, conform prevederilor respectivelor documente, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin; d)„FO/RC“ - se completează numărul foii de observaţie (FO) doar în cazul prescrierii reţetei la externarea pacientului din spital sau numărul din registrul de consultaţii.3. „Diagnostic/Cod Diag.“ - se va/vor nota diagnosticul/diagnosticele pacientului pentru care au fost prescrise medicamente. Pe prescripţiile medicale electronice listate de medicii prescriptori şi înmânate asiguratului se completează numai codul/codurile de diagnostic, utilizând clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală; descrierea diagnosticului/diagnosticelor va rămâne numai în aplicaţia informatică privind prescrierea electronică de medicamente. 4. a) „Dată prescriere“ - se completează cu data emiterii prescripţiei medicale electronice; b)„Număr zile prescriere“ - se completează obligatoriu de medic numărul de zile pentru care se face prescrierea, pentru toate tipurile de reţete; c)„Cod diag.“ - medicul prescriptor va înscrie codul diagnosticului/diagnosticelor pentru care se face prescripţia medicamentelor, utilizând clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală; d)„Tip dg.“ - pentru fiecare cod de diagnostic se va nota categoria în care se încadrează diagnosticul - acut/subacut/cronic. Dată fiind perioada de valabilitate a prescripţiei, diferită pentru afecţiuni acute/subacute şi afecţiuni cronice, pe acelaşi formular de prescripţie medicală electronică nu se va combina tip diagnostic acut/subacut cu tip diagnostic cronic; e)„Denumire comună internaţională/Denumire comercială/ FF/Concentraţie“ - se completează cu denumirea comună internaţională şi/sau cu denumirea comercială, conform contractului-cadru şi normelor metodologice de aplicare a acestuia, respectiv hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, însoţită de forma farmaceutică şi de concentraţie, conform listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului, respectiv listei medicamentelor (denumiri comerciale), aprobată prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aflate în vigoare la data respectivă.Pentru testele de automonitorizare prescrise bolnavilor cu diabet zaharat insulinodependent se va specifica sintagma „teste de automonitorizare“; f)„D.S“ - se va specifica calea de administrare a medicamentului; g)„Cantitate (UT)“ - se va specifica cantitatea necesară tratamentului, trecută în cifre şi în litere; se va specifica în cifre numărul de teste de automonitorizare prescrise, în conformitate cu prevederile normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; h)„% Preţ ref.“ - se notează, după caz: procentul corespunzător de compensare (90%, 50% sau 100% din preţul de referinţă) al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (secţiunea C1); procentul de compensare 90% din preţul de referinţă al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună, pentru prescripţiile a căror contravaloare la nivelul preţurilor de referinţă/prescripţie este de până la nivelul prevăzut în contractul-cadru; procentul de compensare 100% din preţul de referinţă al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (secţiunile C1 şi C3), conform prevederilor legale în vigoare, pentru: copii (cu vârsta sub 18 ani), tineri cu vârsta cuprinsă între18 şi 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţi de liceu până la începutul anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi, gravide/lăuze; procentul de compensare 100% din preţul de referinţă aferent sublistelor A, B, C (secţiunea C1) sau integral contravaloarea medicamentelor, dacă preţul pe unitate terapeutică este mai mic sau egal cu preţul de referinţă pentru categoriile de asiguraţi beneficiari ai legilor speciale (veterani, revoluţionari, persoane cu handicap etc.); preţul de decontare pentru DCI-urile din sublista C (secţiunea C2) pentru toate categoriile de asiguraţi beneficiari de programe/subprograme naţionale de sănătate, în conformitate cu prevederile normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; i)„Listă“:

(i) pentru prescripţiile care cuprind DCI-urile din sublistele A şi B se va nota „A“, respectiv „B“ la rubrica „Listă“;
(ii) pentru prescripţiile care conţin şi DCI-urile din sublista C1, aferente unei categorii de boală, pentru orice categorie de asigurat adult/copil, în rubrica „Listă“, în dreptul DCI-urilor aferente unei categorii de boală se va nota categoria respectivă (G1-G31). Completarea câmpului „Cod diag.“ este obligatorie;
(iii) pentru categoriile asiguraţi menţionate la pct. 2 lit. a) subpct. (iv), (v) şi (vi) se vor putea prescrie toate DCI-urile din sublista C - secţiunea C1, cu indicarea codului Gx, indiferent de boala pentru care se face prescrierea, conform autorizaţiei de punere pe piaţă;

j)prescrierea DCI-urilor din sublista C, secţiunea C2, dacă pacientul este beneficiarul unuia dintre programele/ subprogramele naţionale de sănătate, se face cu indicarea programului/subprogramului din cadrul Programului naţional cu scop curativ: P3 - Programul naţional de oncologie, P5 - Programul naţional de diabet zaharat, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, P9 - Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană (P.9.7 - Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi) şi a unor boli rare cuprinse în Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare - P6 - mucoviscidoză (P6.4) şi epidermoliza buloasă (P6.2), boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza laterală amiotrofică (P6.5.2), sindromul Prader-Willi (P6.7), respectiv cu indicarea programului pentru care eliberarea medicamentelor în tratamentul ambulatoriu se face prin farmaciile cu circuit închis, conform prevederilor hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi ale normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; k)„Parafă medic prescriptor“ - se completează numele şi prenumele medicului prescriptor, precum şi codul de parafă al acestuia; l)„Semnătură medic prescriptor“ - se execută semnătura medicului care a emis prescripţia medicală electronică numai în situaţia în care acesta nu are semnătură electronică extinsă sau are semnătură electronică extinsă şi nu o poate folosi; m)„L.S. Unitate“ - loc ştampilă a furnizorului de servicii medicale, numai în situaţia în care medicul nu are semnătură electronică extinsă sau are semnătură electronică extinsă şi nu o poate folosi; n)„Acest document a fost înregistrat cu numărul ........./...... în Sistemul Informatic pentru Prescripţia Electronică al CNAS“ - se completează numărul şi data de înregistrare a prescripţiei medicale electronice - componenta prescriere. Numărul de înregistrare se atribuie automat prin Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; o)„Acest document a fost generat şi semnat electronic conform prevederilor Legii nr. 455/2001 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.259/2001“ - se completează numai în situaţia în care medicul care a emis prescripţia medicală electronică are şi utilizează semnătura electronică extinsă.II. Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - componenta eliberare 1. „Farmacia“ - se completează cu denumirea farmaciei, codul unic de identificare - CUI, casa de asigurări de sănătate cu care farmacia a încheiat contract, numărul contractului de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu. 2. „Am primit medicamentele“ - se completează de asigurat sau de împuternicitul acestuia (persoana care ridică medicamentele pentru asigurat, fără a fi nevoie de împuternicire legală). a)„Asigurat/Împuternicit“ - se alege prin bifare cu „x“ categoria în care se încadrează persoana care ridică medicamentele; b)datele de identificare (numele, prenumele, BI/CI seria şi numărul, codul unic de asigurare/codul numeric personal/numărul cardului european/numărul paşaportului) vor fi ale persoanei care ridică medicamentele (asigurat sau împuternicit); c)„Primitorul a renunţat la medicamentele de pe poziţiile ...“ - se vor preciza poziţiile (din componenta prescriere) corespunzătoare medicamentelor la care asiguratul/ împuternicitul a renunţat; d)„Semnătură“ - se execută semnătura persoanei care ridică medicamentele din farmacie.3. „Taxare“ a)„Data eliberării“ - se completează cu data eliberării medicamentelor din farmacie; b)„% Preţ ref.“ - se completează conform prevederilor cap. II pct. I.4 lit. h); c)„Listă“ - se completează conform prevederilor cap. II pct. I.4 lit. i); d)„Cod diag.“ - se completează codul diagnosticului/diagnosticelor aşa cum a fost completat de medicul prescriptor în componenta prescriere; e)„Denumire comercială“ - farmacistul va menţiona în această rubrica şi în faţa persoanei care ridică medicamentele (asigurat sau împuternicitul acestuia) medicamentele pe care le eliberează. În cazul testelor de automonitorizare, farmacia va specifica în cadrul acestei rubrici sintagma „teste de automonitorizare“, iar la rubrica „Valoare compensare“ va înscrie suma rezultată ca urmare a înmulţirii numărului de teste de automonitorizare eliberate cu preţul de decontare stabilit pentru un test de automonitorizare. În situaţia în care primitorul renunţă la anumite DCI-uri/medicamente şi/sau materiale sanitare cuprinse în prescripţia medicală electronică on-line şi off-line, farmacistul va completa componenta eliberare numai cu medicamentele eliberate şi va lista un exemplar al acesteia, pe care primitorul semnează, cu precizarea poziţiilor (din componenta prescriere) corespunzătoare medicamentelor la care renunţă, nefiind permisă eliberarea altor medicamente/materiale sanitare din farmacie în cadrul sumei respective. În cazul DCI-urilor din sublista B prescrise pensionarilor care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună, la rubrica „Valoare compensare“ se vor trece pentru fiecare medicament valoarea de compensare corespunzătoare aplicării cotei de 50% din preţul de referinţă, notându-se în paranteză „CNAS“, şi valoarea de compensare de 40% din preţul de referinţă, notându-se în paranteză „MS“, pentru prescripţiile a căror contravaloare la nivelul preţului de referinţă este de până la nivelul prevăzut în contractul-cadru; f)În rubrica „Total“ din secţiunea „Taxare“ se vor trece totalurile: A, B, C1, C2, C3; g)„Contribuţie asigurat“ - se menţionează valoarea contribuţiei asiguratului, conform bonului fiscal generat cu ocazia eliberării medicamentelor; h)„Bon fiscal nr.“ - se completează de către farmacie cu numărul bonului fiscal generat cu ocazia eliberării medicamentelor; i)„Numele persoanei care eliberează“ - se completează numele şi prenumele persoanei care eliberează medicamentele; j)„Semnătura“ - se execută semnătura persoanei care eliberează medicamentele numai în situaţia în care persoana respectivă nu are semnătură electronică extinsă sau are semnătură electronică extinsă şi nu o poate folosi; k)„L.S. Farmacie“ - loc ştampilă a furnizorului de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, numai în situaţia în care persoana care eliberează medicamentele nu are semnătură electronică extinsă sau are semnătură electronică extinsă şi nu o poate folosi; l)„Acest document a fost înregistrat cu numărul ............... în Sistemul Informatic pentru Prescripţia Electronică al CNAS“ - se completează numărul şi data de înregistrare a prescripţiei medicale electronice - componenta eliberare. Numărul de înregistrare se atribuie automat prin Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; m)„Acest document a fost generat şi semnat electronic conform prevederilor Legii nr. 455/2001 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.259/2001“ - se completează numai în situaţia în care persoana care eliberează medicamentele are şi utilizează semnătura electronică extinsă. ANEXA Nr. 3LISTA abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, conform prevederilor respectivelor documente

Codul ţării Denumirea ţării Card european de asigurări de sănătate Acord internaţional
AF Afganistan NU NU
ZA Africa de Sud NU NU
AL Albania NU DA
DZ Algeria NU NU
AD Andorra NU NU
AO Angola NU NU
AI Anguilla NU NU
AG Antigua şi Barbuda NU NU
AN Antilele Olandeze (Bonaire) NU NU
AR Argentina NU NU
AM Armenia NU DA
AW Aruba NU NU
SH Teritoriile Britanice de Peste Mări NU NU
AU Australia NU NU
AT Austria DA NU
AZ Azerbaidjan NU NU
BS Bahamas NU NU
BH Bahrain NU NU
BD Bangladesh NU NU
BB Barbados NU NU
BY Belarus NU NU
BE Belgia DA NU
BZ Belize NU NU
BJ Benin NU NU
BM Bermude NU NU
BO Bolivia NU NU
BA Bosnia şi Herţegovina NU DA
BW Botswana NU NU
BR Brazilia NU NU
BN Brunei NU NU
BG Bulgaria DA NU
BF Burkina Faso NU NU
BI Burundi NU NU
BT Bhutan NU NU
KH Cambodgia NU NU
Codul ţării Denumirea ţării Card european de asigurări de sănătate Acord internaţional
CM Camerun NU NU
CA Canada NU NU
SP Insulele Canare NU NU
CV Capul Verde NU NU
KY Insulele Cayman NU NU
CZ Cehia DA NU
CF Republica Centrafricană NU NU
CL Chile NU NU
CN China NU DA
TD Ciad NU NU
CY Cipru DA NU
CI Côte d’Ivoire NU NU
CO Columbia NU NU
YT Mayotte NU NU
PM Saint Pierre şi Miquelon NU NU
KM Uniunea Comorelor NU NU
CD Republica Democrată Congo NU NU
CG Republica Congo NU NU
KR Coreea de Sud NU DA
CR Costa Rica NU NU
HR Croaţia NU DA
CU Cuba NU DA
DK Danemarca DA NU
DJ Djibouti NU NU
DM Dominica NU NU
DO Republica Dominicană NU NU
EC Ecuador NU NU
EG Egipt NU NU
SV El Salvador NU NU
CH Elveţia DA NU
AE Emiratele Arabe Unite NU NU
ER Eritrea NU NU
EE Estonia DA NU
ET Etiopia NU NU
FJ Fiji NU NU
Codul ţării Denumirea ţării Card european de asigurări de sănătate Acord internaţional
FI Finlanda DA NU
FR Franţa DA NU
GA Gabon NU NU
GM Gambia NU NU
GE Georgia NU NU
GS Georgia de Sud şi Insulele Sandwich de Sud NU NU
DE Germania DA NU
GH Ghana NU NU
GI Gibraltar NU NU
GR Grecia DA NU
GD Grenada NU NU
GL Groenlanda NU NU
GP Guadelupa NU NU
GU Guam NU NU
GT Guatemala NU NU
GN Guineea NU NU
GW Guineea-Bissau NU NU
GQ Guineea Ecuatorială NU NU
GY Guyana NU NU
GF Guyana Franceză NU NU
HT Haiti NU NU
HN Honduras NU NU
IN India NU NU
ID Indonezia NU NU
CK Insulele Cook NU NU
FK Insulele Falkland (Malvine) NU NU
FO Insulele Feroe NU NU
MP Insulele Mariane NU NU
SB Insulele Solomon NU NU
VG Insulele Virgine Britanice NU NU
VI Insulele Virgine SUA NU NU
WF Insulele Wallis şi Futuna NU NU
JO Regatul Haşemit al Iordaniei NU NU
IR Republica Islamică Iran NU NU
IQ Irak NU NU
IE Irlanda DA NU
IS Islanda DA NU
PS Autoritatea Palestiniană NU NU
IT Italia DA NU
JM Jamaica NU NU
JP Japonia NU NU
KZ Kazahstan NU NU
KE Kenya NU NU
KG Kârgâzstan NU NU
KI Kiribati NU NU
XZ Kosovo NU NU
KW Kuwait NU NU
LA Laos NU NU
LS Lesotho NU NU
Codul ţării Denumirea ţării Card european de asigurări de sănătate Acord internaţional
LV Letonia DA NU
LB Liban NU NU
LR Liberia NU NU
LY Libia NU NU
LI Liechtenstein DA NU
LT Lituania DA NU
LU Luxemburg DA NU
GB Marea Britanie DA NU
MO Macao NU NU
MK Macedonia NU DA
MG Madagascar NU NU
MY Malaysia NU NU
MW Malawi NU NU
MV Maldive NU NU
ML Mali NU NU
MT Malta DA NU
MA Maroc NU NU
MH Marshall (insule) NU NU
MQ Martinica NU NU
MR Mauritania NU NU
MU Mauritius NU NU
MX Mexic NU NU
FM Micronezia (stat federal) NU NU
MD Moldova NU DA
MC Monaco NU NU
MN Mongolia NU NU
MS Montserrat NU NU
MZ Mozambic NU NU
MM Myanmar NU NU
NA Namibia NU NU
NR Nauru NU NU
NP Nepal NU NU
NI Nicaragua NU NU
NE Niger NU NU
NG Nigeria NU NU
NU Insula Niue NU NU
NF Insula Norfolk NU NU
NO Norvegia DA NU
NC Noua Caledonie NU NU
NZ Noua Zeelandă NU NU
NL Olanda DA NU
OM Oman NU NU
PK Pakistan NU DA
PW Palau NU NU
PA Panama NU NU
PG Papua Noua Guinee NU NU
PY Paraguay NU NU
PE Peru NU NU
PH Filipine NU NU
Codul ţării Denumirea ţării Card european de asigurări de sănătate Acord internaţional
PN Insulele Pitcairn, Henderson, Ducie şi Oeno NU NU
PF Polinezia Franceză (inclusiv) NU NU
PL Polonia DA NU
PR Puerto Rico NU NU
PT Portugalia DA NU
QA Qatar NU NU
KP Coreea de Nord NU DA
RE Réunion NU NU
RU Rusia (federaţie) NU DA
RW Rwanda NU NU
AS Samoa (SUA) NU NU
WS Samoa Occidentală NU NU
SM San Marino NU NU
ST Sao Tomé şi Principe NU NU
SA Arabia Saudită NU NU
SN Senegal NU NU
RS Serbia NU DA
SC Seychelles NU NU
KN Federaţia Saint Kitts şi Nevis NU NU
LC Saint Lucia NU NU
VC Saint Vincent şi Grenadinele NU NU
SL Sierra Leone NU NU
SG Singapore NU NU
SY Siria NU NU
SK Slovacia DA NU
SI Slovenia DA NU
SO Somalia NU NU
ES Spania DA NU
LK Sri Lanka NU NU
US Statele Unite ale Americii NU NU
SD Sudan NU NU
Codul ţării Denumirea ţării Card european de asigurări de sănătate Acord internaţional
SE Suedia DA NU
SR Surinam NU NU
SZ Swaziland NU NU
TJ Tadjikistan NU NU
TH Thailanda NU NU
TW Taiwan NU NU
TZ Tanzania NU NU
IO Teritoriul Britanic din Oceanul Indian NU NU
TF Teritoriile Australe şi Antarctice Franceze NU NU
TG Togo NU NU
TK Tokelau NU NU
TO Tonga NU NU
TT Trinidad şi Tobago NU NU
TN Tunisia NU NU
TR Turcia NU DA
TM Turkmenistan NU NU
TV Tuvalu NU NU
UG Uganda NU NU
UA Ucraina NU DA
HU Ungaria DA NU
UY Uruguay NU NU
UZ Uzbekistan NU NU
VU Vanuatu NU NU
VA Vatican NU NU
VE Venezuela NU NU
VN Vietnam NU NU
YE Yemen NU NU
ZM Zambia NU NU
ZW Zimbabwe NU NU
IL Israel NU NU
ME Muntenegru NU DA


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 252/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 252 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu