E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.160 din 22.11.2013

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 751 din 04 decembrie 2013SmartCity1

Având în vedere modificările intervenite în structura organizatorică a Ministerului Afacerilor Interne, prin Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 1.678/2008 privind înfiinţarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 68/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 19 martie 2012, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul afacerilor interne, Radu Stroe
ANEXĂREGULAMENT de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1 (1) Institutul de Studii pentru Ordine Publică, denumit în continuare Institut, face parte din sistemul naţional de învăţământ şi este înfiinţat în baza
Hotărârii Guvernului nr. 1.678/2008 privind înfiinţarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare.
(2) Institutul este structură specializată de învăţământ, subordonată Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, şi coordonată de secretarul general al MAI.(3) Institutul desfăşoară activităţi de formare profesională a personalului MAI, studii şi analize în domeniul ordinii publice.(4) Institutul asigură pregătirea managerială pentru personalul de conducere din cadrul MAI. Articolul 2(1) Structura organizatorică a Institutului este aprobată prin ordin al ministrului afacerilor interne.(2) Organigrama Institutului este prevăzută în anexa nr. 1.(3) Institutul cooperează cu unităţile centrale ale MAI, inspectoratele generale (similare), structurile şi instituţiile aflate în subordinea/coordonarea MAI, instituţiile de învăţământ militare din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi civile, naţionale şi internaţionale, în scopul îndeplinirii obiectivelor, conform diagramei de relaţii prezentate în anexa nr. 2. Articolul 3Sistemul cursurilor, structura, dinamica, durata activităţilor de formare profesională continuă, modalitatea de finalizare a cursurilor şi, după caz, selecţia cursanţilor se stabilesc de către MAI, prin Direcţia generală management resurse umane - Direcţia formare iniţială şi continuă, denumite în continuare DGMRU-DFIC, în baza propunerilor structurilor interesate. Articolul 4 (1) Institutul are personalitate juridică, directorul având calitatea de ordonator terţiar de credite în finanţarea directă a ordonatorului principal de credite.(2) Pentru îndeplinirea obiectivelor generale şi atribuţiilor specifice, Institutul încheie, în condiţiile legii, acorduri, protocoale şi parteneriate cu instituţii şi organizaţii, în vederea organizării, desfăşurării şi implementării unor programe şi activităţi de formare profesională, elaborării unor studii şi analize în domeniul ordinii publice, editării de publicaţii şi organizării de evenimente profesionale, ştiinţifice, culturale şi sportive. Articolul 5 (1) Formarea profesională se organizează şi se desfăşoară în cadrul Institutului, conform Graficului anual al programelor de formare profesională pentru personalul MAI, denumit în continuare Grafic, şi se aprobă de către secretarul general al MAI. (2) Proiectul Graficului prevăzut la alin. (1) este întocmit de către Institut, potrivit precizărilor DGMRU-DFIC şi solicitărilor structurilor beneficiare, după identificarea şi analiza nevoilor de pregătire ale personalului MAI.(3) Activităţile de formare profesională organizate şi desfăşurate de Institut sunt adresate personalului MAI, beneficiarul direct al serviciilor educaţionale, precum şi altor categorii de personal din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Articolul 6Formarea profesională organizată şi desfăşurată în Institut se finalizează cu certificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite, conform prevederilor legale în vigoare, după cum urmează: a)Certificat de absolvire - pentru absolvenţii cursurilor prevăzute cu probă de evaluare şi durata de cel puţin două săptămâni, cu recunoaştere numai în cadrul MAI; b)Certificat de absolvire - pentru absolvenţii programelor de formare profesională continuă, prevăzute cu examen de absolvire, autorizate de către Autoritatea Naţională pentru Calificări, denumită în continuarea ANC, cu recunoaştere naţională, indiferent de durată; c)Adeverinţe de participare - pentru participanţii la activităţile/cursurile de formare profesională continuă cu durata mai mică de două săptămâni. Capitolul IIOrganizarea Institutului Articolul 7Institutul are următoarea structură organizatorică: 1. Conducerea; 2. Compartimentul juridic; 3. Catedra formare profesională continuă; 4. Catedra management şi legislaţie; 5. Catedra limbi străine şi pregătire misiuni internaţionale; 6. Biroul metodică şi proiectare didactică; 7. Compartimentul studii şi analize în domeniul ordinii publice; 8. Compartimentul resurse umane; 9. Biroul management operaţional şi securitate sediu; 10. Compartimentul financiar-contabilitate; 11. Biroul secretariat, evidenţă şi biblioteci; 12. Compartimentul achiziţii; 13. Structura de securitate; 14. Biroul administrare patrimoniu imobiliar şi investiţii; 15. Biroul intendenţă; 16. Biroul tehnic. Articolul 8Atribuţiile şi responsabilităţile care îi revin personalului din cadrul structurilor Institutului sunt detaliate în fişele posturilor, documente elaborate în conformitate cu prevederile legale. Articolul 9Relaţiile din cadrul Institutului sunt: a)relaţii ierarhice - de conducere sau subordonare; b)relaţii de cooperare - stabilite între structurile organizatorice. Articolul 10Pentru atingerea obiectivelor stabilite, conducerea Institutului coordonează deciziile şi acţiunile structurilor organizatorice având la bază un proces activ de consultare a şefilor structurilor organizatorice din Institut şi personalului de execuţie prin şedinţe de analiză, informare, raportare şi întâlniri de lucru. Articolul 11(1) Informaţiile utilizate în cadrul Institutului privesc buna funcţionare şi executare a acţiunilor/activităţilor desfăşurate, respectiv dezvoltarea Institutului în mediul în care acţionează.(2) Informaţiile de funcţionare, precum şi cele de evoluţie, provenite din mediul intern şi extern, se produc, se colectează, se prelucrează, se difuzează, se utilizează şi se exploatează în cadrul Institutului, după care se clasează şi se arhivează în Institut sau, după caz, se transmit instituţiilor interesate din cadrul MAI şi terţilor, conform reglementărilor legale şi procedurilor aprobate la nivelul MAI şi al Institutului. Capitolul IIIAtribuţiile Institutului Articolul 12 (1) Institutul este structură specializată de învăţământ din cadrul MAI, face parte din sistemul naţional de învăţământ şi asigură formarea profesională a personalului MAI, prin activităţi de formare profesională, pregătirea managerială a personalului de conducere, precum şi elaborarea de studii şi analize în domeniul ordinii publice, pentru a sprijini îndeplinirea atribuţiilor şi misiunilor MAI.(2) Formarea profesională este orientată pe dezvoltarea competenţelor-cheie şi a competenţelor specifice domeniilor de activitate ale MAI. Articolul 13Institutul are ca obiective generale: a)asigurarea calităţii formării profesionale prin cursurile/programele livrate personalului MAI; b)dezvoltarea capacităţii de planificare strategică şi operaţională a personalului de decizie din MAI prin organizarea şi desfăşurarea programelor de formare managerială în cadrul Institutului; c)elaborarea de studii şi analize în domeniul ordinii publice în scopul eficientizării activităţii manageriale; d)dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a sistemelor de management implementate în Institut, respectiv Sistemul de control intern/managerial, denumit în continuare SCIM, şi Sistemul de management al calităţii, denumit în continuare SMC. Articolul 14Institutul îndeplineşte următoarele atribuţii generale: a)organizează şi desfăşoară activităţi de formare profesională destinate personalului MAI, conform legislaţiei naţionale privind formarea profesională a adulţilor, ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne ce vizează pregătirea continuă şi regulile de evoluţie în cariera profesională, stabilite pentru categoriile de personal din MAI; b)organizează şi desfăşoară activităţi de formare profesională în domeniul managementului strategic şi operaţional, pentru personalul de decizie din cadrul MAI; c)efectuează studii şi analize în domeniul ordinii publice în cadrul unor echipe interdisciplinare şi interinstituţionale; d)iniţiază şi derulează parteneriate şi proiecte, organizează, desfăşoară şi participă la conferinţe, simpozioane, seminare, întruniri, mese rotunde cu caracter profesional, ştiinţific şi cultural, workshopuri, convocări, dezbateri şi schimburi de experienţă profesională în colaborare cu instituţii similare naţionale şi internaţionale; e)adoptă politici, strategii şi desfăşoară acţiuni/activităţi necesare funcţionării, îmbunătăţirii continue şi dezvoltării sistemelor de management implementate în cadrul acestuia, conform prevederilor legale şi standardelor în vigoare. Capitolul IVConducerea Institutului Articolul 15 (1) Institutul este condus de un director, ajutat de 2 directori adjuncţi.(2) Pentru îndeplinirea obiectivelor Institutului şi a atribuţiilor specifice, conducerea aplică principiile responsabilităţii manageriale pentru utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public în condiţii de economicitate, eficienţă şi eficacitate. Articolul 16 (1) Directorul Institutului este şef direct al întregului personal.(2) Directorul Institutului se subordonează, pe linie ierarhică, nemijlocit secretarului general adjunct al MAI şi direct, secretarului general al MAI.(3) Directorii adjuncţi se subordonează pe linie ierarhică nemijlocit directorului.(4) Ierarhizarea funcţiilor din Institut este prevăzută în statul de organizare.(5) Conducerea structurilor organizatorice ale Institutului se exercită de către şefii nominalizaţi în statul de organizare, iar în lipsa acestora, de către înlocuitorii desemnaţi prin dispoziţia directorului. Articolul 17 (1) Directorul Institutului îndeplineşte atribuţiile din fişa postului prevăzută în anexa nr. 3.(2) În exercitarea actului de conducere, directorul Institutului:a)asigură proiectarea şi implementarea sistemelor de management în conformitate cu reglementările legale şi standardele în vigoare; b)planifică, organizează, coordonează şi controlează activităţile desfăşurate la nivelul Institutului şi aprobă documentele potrivit competenţelor; c)coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională stabilind obiectivele şi direcţiile de acţiune ale Institutului; d)propune spre aprobare Consiliului de conducere proiectul de buget alocat şi raportul de execuţie bugetară; e)angajează şi utilizează creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea Institutului şi cu respectarea dispoziţiilor legale; f)aprobă angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor din fondurile publice alocate; g)organizează contabilitatea Institutului; h)organizează controlul financiar preventiv propriu şi evidenţa angajamentelor în cadrul Compartimentului financiar-contabilitate; i)răspunde de selecţia, încadrarea, promovarea, evaluarea, formarea şi încetarea raporturilor de muncă/serviciu ale personalului; j)reprezintă Institutul în relaţiile cu alte structuri ale MAI, cu terţe persoane fizice şi juridice, din ţară şi străinătate, potrivit competenţelor; k)emite dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru întreg personalul Institutului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; l)analizează necesitatea şi oportunitatea realizării investiţiilor, în conformitate cu bugetul aprobat; m)asigură securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă; n)răspunde de dezvoltarea şi îmbunătăţirea SCIM şi SMC ale Institutului. (3) Directorul poate delega o parte din atribuţiile/competenţele ce îi revin personalului de conducere aflat în subordonare nemijlocită sau directă, prin dispoziţie, conform prevederilor legale în vigoare. Articolul 18 (1) Directorul adjunct pentru învăţământ îndeplineşte atribuţiile de reprezentant al managementului, coordonează structura responsabilă cu elaborarea/dezvoltarea SCIM al Institutului şi îndeplineşte atribuţiile din fişa postului prevăzută în anexa nr. 4.(2) Directorul adjunct pentru logistică îndeplineşte atribuţiile din fişa postului prevăzută în anexa nr. 5 şi asigură implementarea măsurilor de protecţia informaţiilor clasificate deţinute de Institut, în calitate de şef al structurii de securitate.(3) Directorii adjuncţi avizează şi aprobă, după caz, documentele emise de structurile aflate în coordonare, potrivit dispoziţiei directorului. Articolul 19La nivelul conducerii sunt organizate următoarele structuri cu atribuţii de conducere: a)Consiliul de conducere; b)Consiliul de învăţământ. Articolul 20Consiliul de conducere este format din personalul cu funcţii de conducere şi are rol deliberativ şi decizional în procesul managerial. Articolul 21Atribuţiile principale ale Consiliului de conducere sunt următoarele: a)asigură respectarea prevederilor legale în vigoare; b)aprobă proiectul de dezvoltare instituţională, după dezbaterea şi avizarea sa în Consiliul de învăţământ, precum şi alte documente proiective; c)hotărăşte politica de gestionare a resurselor alocate Institutului, conform prevederilor legale în vigoare; d)aprobă Regulamentul intern, după ce a fost dezbătut şi avizat în Consiliul de învăţământ; e)validează raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi formării profesionale în Institut; f)îşi asumă răspunderea pentru performanţele Institutului, alături de director. Articolul 22 (1) Preşedintele Consiliului de conducere este directorul Institutului.(2) Preşedintele Consiliului de conducere numeşte, prin dispoziţia zilnică, secretarul Consiliului de conducere din cadrul Biroului secretariat, evidenţă şi biblioteci, care are atribuţia de a tehnoredacta procesele-verbale ale şedinţelor.(3) Şedinţele pot fi înregistrate audio-video, cu acordul membrilor Consiliului de conducere.(4) Consiliul de conducere se întruneşte în şedinţe ordinare (care au loc lunar) sau în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, la solicitarea directorului sau a unei treimi din membrii acestuia şi este legal constituit în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi.(5) Hotărârile Consiliului de conducere se iau prin vot, cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.(6) La şedinţele consiliului de conducere pot participa, cu statut de invitaţi, persoana desemnată de sindicatul reprezentativ la nivelul Institutului şi reprezentantul Corpului Naţional al Poliţiştilor. Articolul 23 (1) Consiliul de învăţământ este alcătuit din instructori de poliţie, ofiţeri specialişti (formatori) şi ofiţeri specialişti din cadrul Biroului metodică şi proiectare didactică şi are rol deliberativ şi decizional în procesul formării profesionale. (2) Preşedintele Consiliului de învăţământ este directorul adjunct pentru învăţământ, iar secretar este şeful Biroului metodică şi proiectare didactică.(3) Directorul Institutului are statutul de invitat permanent al Consiliului de învăţământ.(4) Personalul nedidactic şi didactic auxiliar participă la şedinţele Consiliului de învăţământ atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia, la invitaţia secretarului cu acordul preşedintelui consiliului. Articolul 24Consiliul de învăţământ are următoarele atribuţii: a)gestionează şi asigură calitatea educaţiei şi formării profesionale; b)dezbate, avizează şi propune spre aprobare proiectul de dezvoltare instituţională al Institutului; c)dezbate şi avizează regulamentul intern al Institutului în şedinţa la care participă cel puţin două treimi din numărul total al membrilor; d)dezbate şi avizează, în domeniul de competenţă, rapoartele privind implementarea documentelor de planificare strategică şi operaţională ale Institutului; e)dezbate, avizează şi propune spre aprobare documentele de proiectare, organizare, planificare şi desfăşurare a procesului de formare; f)propune spre aprobare directorului Institutului instructorii de poliţie/ofiţerii specialişti (formatori) membri în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii; g)dezbate şi stabileşte principalele măsuri pentru modernizarea şi creşterea eficienţei procesului instructiv-educativ; h)analizează modul în care se realizează pregătirea de specialitate şi psihopedagogică a instructorilor de poliţie/ofiţerilor specialişti (formatori) şi stabileşte măsurile de perfecţionare; i)analizează rezultatele obţinute de cursanţi în procesul de formare; j)analizează situaţia cursanţilor care urmează a fi eliminaţi de la cursuri; k)analizează rezultatele chestionarelor de feedback aplicate participanţilor la cursurile/programele de formare şi stabileşte măsurile ce se impun pentru creşterea calităţii actului didactic şi înlăturarea eventualelor aspecte negative sesizate. Articolul 25 (1) Componenţa Consiliului de învăţământ se stabileşte la începutul fiecărui an, se înscrie în Dispoziţia de învăţământ a directorului Institutului şi se actualizează ori de câte ori intervin modificări în rândul instructorilor de poliţie, ofiţerilor specialişti (formatori), respectiv al ofiţerilor Biroului metodică şi proiectarea didactică.(2) Consiliul de învăţământ se întruneşte în şedinţe ordinare (care au loc trimestrial) sau în şedinţe extraordinare, ori de câte ori directorul şi/sau directorul adjunct pentru învăţământ consideră necesar.(3) Lucrările Consiliului de învăţământ se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor consiliului.(4) Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret, în funcţie de opţiunea membrilor participanţi cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al acestora.(5) Secretarul are atribuţia de a tehnoredacta procesele-verbale ale şedinţelor.(6) Şedinţele pot fi înregistrate audiovideo, cu acordul membrilor Consiliului de învăţământ.(7) La şedinţele Consiliului de învăţământ pot fi invitaţi, în funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi ai beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai serviciilor de formare profesională livrate de Institut, precum şi parteneri sociali. Articolul 26În cadrul Institutului, activităţile de interes general pentru întregul personal se înscriu în dispoziţiile zilnice ale directorului Institutului, elaborate pe baza proiectelor de referate întocmite de persoanele/structurile care gestionează domeniul de interes, conform reglementărilor în vigoare. Capitolul VAtribuţiile structurilor organizatorice Articolul 27 (1) Compartimentul juridic se subordonează direct directorului Institutului şi are ca obiectiv specific asigurarea asistenţei juridice în Institut conform Instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.111/2005 privind activitatea de asistenţă juridică în MAI*).*) Instrucţiunile ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.111/2005 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementări din sectorul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. (2) Compartimentul juridic îndeplineşte atribuţiile prevăzute de art. 7 din Instrucţiunile ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.111/2005. Articolul 28Catedra formare profesională continuă se subordonează direct directorului Institutului şi nemijlocit directorului adjunct pentru învăţământ şi are ca obiective specifice: a)formarea şi dezvoltarea de competenţe necesare desfăşurării activităţilor profesionale, potrivit cerinţelor posturilor/funcţiilor specifice MAI, prin furnizarea programelor de formare profesională, în domeniile ordine publică, prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare, prevenirea şi combaterea torturii şi relelor tratamente, criminalistică, circulaţie rutieră, pregătire fizică şi arte marţiale, instrucţia tragerii cu armamentul din dotare şi altele; b)dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a subsistemelor de management implementate la nivelul catedrei, respectiv SCIM şi SMC. Articolul 29Catedra formare profesională continuă îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: a)organizează şi desfăşoară programele de formare profesională iniţială şi continuă, conform competenţelor specifice catedrei; b)desfăşoară activităţi în cadrul comisiilor metodice, elaborează conţinuturile didactice necesare desfăşurării procesului de formare şi le dezvoltă în funcţie de evoluţia situaţiei operative, a domeniului de activitate şi cerinţele beneficiarilor; c)implementează elementele curriculare ale Colegiului European de Poliţie, denumit în continuare CEPOL, conform competenţelor catedrei; d)elaborează documentaţia necesară în vederea autorizării/reautorizării de către ANC a programelor profesionale gestionate, în colaborare cu Biroul metodică şi proiectare didactică; e)participă la elaborarea studiilor şi analizelor în colaborare cu structura de specialitate din Institut; f)desfăşoară activităţi în cadrul comisiilor metodice; g)desfăşoară activităţi de documentare, participă la cursuri/programe de formare şi manifestări ştiinţifice. Articolul 30Catedra management şi legislaţie se subordonează direct directorului Institutului şi nemijlocit directorului adjunct pentru învăţământ şi are ca obiective specifice: a)formarea şi dezvoltarea de competenţe pentru personalul cu funcţii de decizie din MAI, necesare îndeplinirii actului managerial, prin furnizarea programelor de formare managerială atât la nivel operaţional, cât şi strategic; b)actualizarea cunoştinţelor de legislaţie aplicabilă domeniilor de activitate ale MAI prin furnizarea cursurilor/programelor de formare profesională continuă personalului MAI; c)dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a subsistemelor de management implementate la nivelul catedrei, respectiv SCIM şi SMC. Articolul 31Catedra management şi legislaţie îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: a)organizează şi desfăşoară programele de formare iniţială şi profesională, conform competenţelor specifice catedrei, în domeniile management şi legislaţie; b)desfăşoară activităţi în cadrul comisiilor metodice, elaborează conţinuturile didactice necesare desfăşurării procesului de formare şi le dezvoltă în funcţie de evoluţia situaţiei operative, a domeniului de activitate şi cerinţele beneficiarilor; c)implementează elementele curriculare CEPOL, conform competenţelor catedrei; d)elaborează documentaţia necesară în vederea autorizării/reautorizării de către ANC a programelor profesionale gestionate, în colaborare cu Biroul metodică şi proiectare didactică; e)participă la elaborarea studiilor şi analizelor în colaborare cu structura de specialitate din Institut; f)desfăşoară activităţi de documentare, participă la cursuri/programe de formare şi manifestări ştiinţifice. Articolul 32Catedra limbi străine şi pregătire misiuni internaţionale se subordonează direct directorului Institutului şi nemijlocit directorului adjunct pentru învăţământ şi are ca obiective specifice: a)dezvoltarea de competenţe necesare desfăşurării activităţilor profesionale, potrivit cerinţelor posturilor/funcţiilor specifice MAI, prin furnizarea programelor de formare profesională iniţială şi continuă în domeniul limbilor străine şi al misiunilor internaţionale; b)eficientizarea procesului de evaluare a competenţelor lingvistice ale personalului MAI selecţionat pentru misiuni internaţionale; c)dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a subsistemelor de management implementate la nivelul catedrei, respectiv SCIM şi SMC. Articolul 33Catedra limbi străine şi pregătire misiuni internaţionale îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: a)organizează şi desfăşoară programe de formare profesională specifice, pe niveluri de competenţă în domeniul limbilor străine şi misiunilor internaţionale; b)desfăşoară activităţi în cadrul comisiilor metodice, elaborează conţinuturile didactice necesare desfăşurării procesului de formare şi le dezvoltă în funcţie de evoluţia situaţiei operative, a domeniului de activitate şi cerinţele beneficiarilor; c)testează competenţele lingvistice ale personalului MAI selecţionat pentru misiuni internaţionale; d)actualizează permanent instrumentele de evaluare proprii în vederea asigurării conformităţii cu Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine; e)implementează elementele curriculare CEPOL, conform competenţelor catedrei; f)colaborează cu DGMRU-DFIC în vederea organizării programelor de formare profesională în domeniul de competenţă şi desfăşurării testărilor; g)elaborează documentaţia necesară în vederea autorizării/reautorizării de către ANC a programelor profesionale gestionate, în colaborare cu Biroul metodică şi proiectare didactică; h)participă la elaborarea studiilor şi analizelor în colaborare cu structura de specialitate din Institut; i)desfăşoară activităţi de documentare, participă la cursuri/programe de formare şi manifestări ştiinţifice. Articolul 34Biroul metodică şi proiectare didactică se subordonează direct directorului Institutului şi nemijlocit directorului adjunct pentru învăţământ şi are ca obiective specifice: a)asigurarea calităţii procesului de formare profesională desfăşurat în Institut din perspectiva activităţilor de predare-învăţare-evaluare; b)dezvoltarea proiectării didactice a programelor de formare profesională iniţială şi continuă prin adaptarea obiectivelor, conţinuturilor, metodelor şi mijloacelor de învăţare, precum şi a instrumentelor de evaluare, în vederea dobândirii competenţelor profesionale necesare personalului MAI; c)dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a subsistemelor de management implementate la nivelul biroului, respectiv SCIM şi SMC. Articolul 35Biroul metodică şi proiectare didactică îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: a)elaborează proiectul Graficului, în colaborare cu beneficiarii şi sub coordonarea DGMRU-DFIC; b)întocmeşte proiectele planurilor de învăţământ pentru cursurile/programele de lungă durată şi planificările tematice pentru cele de scurtă durată, în colaborare cu beneficiarii şi catedrele, pe care le supune avizării şi aprobării; c)elaborează planificarea orară săptămânală a activităţilor de formare profesională din perspectiva procesului de predare-învăţare-evaluare şi monitorizează implementarea acesteia; d)gestionează organizarea şi desfăşurarea cursurilor/ programelor şi menţine legătura cu beneficiarii; e)gestionează mapele cursurilor/programelor de formare profesională organizate şi ţine evidenţa acestora; f)elaborează proiectul dispoziţiei de învăţământ, la începutul fiecărui an, proiectele dispoziţiilor de admitere şi examene de absolvire şi operează modificările/completările ulterioare; g)întocmeşte proiectele dispoziţiilor de constituire a comisiilor de testare a competenţelor lingvistice ale personalului MAI, selecţionat pentru misiuni internaţionale, la propunerea Catedrei de limbi străine şi pregătire misiuni internaţionale; h)realizează activităţile de secretariat pentru examenele de admitere/absolvire ale cursurilor/programelor de formare profesională şi testările organizate de DGMRU-DFIC şi întocmeşte documentaţia aferentă; i)monitorizează statutul programelor de formare autorizate de ANC şi întocmeşte documentele necesare în vederea autorizării/reautorizării, după caz, în colaborare cu catedrele; j)asigură multiplicarea materialelor didactice, cu respectarea prevederilor legale referitoare la informaţiile clasificate; k)realizează distribuirea documentelor de învăţământ către structurile cu atribuţii în procesul de formare profesională continuă; l)asigură secretariatul Consiliului de învăţământ. Articolul 36Compartimentul studii şi analize în domeniul ordinii publice se subordonează direct directorului Institutului şi nemijlocit directorului adjunct pentru învăţământ şi are ca obiective specifice următoarele: a)identificarea temelor pentru analize şi studii, precum şi a ideilor de proiecte, în colaborare cu personalul catedrelor, în vederea dezvoltării procesului de formare profesională; b)creşterea nivelului de calitate a serviciilor educaţionale oferite de Institut, prin realizarea şi implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă; c)dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a subsistemelor de management implementate la nivelul compartimentului, respectiv SCIM şi SMC. Articolul 37Compartimentul studii şi analize în domeniul ordinii publice îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: a)planifică, organizează, coordonează şi elaborează studiile şi analizele în domeniul ordinii publice; b)coordonează diseminarea rezultatelor studiilor şi analizelor obţinute de specialiştii Institutului în publicaţii naţionale sau, după caz, internaţionale; c)întocmeşte şi monitorizează stadiul îndeplinirii indicatorilor stabiliţi în documentele de planificare strategică şi operaţională; d)realizează parteneriate cu alte instituţii de formare şi/sau cercetare, respectiv instituţii cu domenii de competenţă similare ariilor specifice Institutului; e)identifică surse de finanţare necesare dezvoltării instituţionale; f)scrie cererile de finanţare şi asigură managementul proiectelor aprobate în vederea implementării. Articolul 38Compartimentul resurse umane se subordonează direct directorului Institutului şi are ca obiective specifice: a)aplicarea politicii de resurse umane a MAI pentru gestionarea, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, a activităţilor de recrutare, selecţie, încadrare şi evaluare a personalului şi a activităţilor de prevenire a riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor la locul de muncă; b)coordonarea generală a activităţilor de pregătire continuă pentru personalul Institutului; c)asigurarea şi desfăşurarea activităţilor de management organizatoric la nivelul Institutului; d)dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a subsistemelor de management implementate la nivelul compartimentului, respectiv SCIM şi SMC. Articolul 39Compartimentul resurse umane îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: a)asigură, împreună cu personalul de conducere din Institut, recrutarea, selecţia, încadrarea, evaluarea şi promovarea personalului; b)elaborează documentele necesare pentru desfăşurarea activităţilor de resurse umane în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare; c)gestionează evidenţa nominală a personalului, păstrează dosarele personalului din competenţa directorului Institutului şi operează schimbările survenite; d)întocmeşte, analizează şi centralizează situaţii statistice privind dinamica efectivelor şi regimul disciplinar al personalului; e)eliberează şi ţine evidenţa legitimaţiilor pentru personalul Institutului; f)coordonează activitatea de pregătire continuă a personalului Institutului şi organizează activitatea de evaluare a acestuia; g)verifică sesizările şi reclamaţiile referitoare la personalul Institutului; h)elaborează proiectul statului de organizare şi operează modificările intervenite; i)elaborează şi actualizează regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi regulamentul intern; j)formulează propuneri de efectuare a analizelor pentru stabilirea necesarului de posturi pe tipuri de activitate şi categorii de personal, precum şi a tipurilor de funcţii şi a structurilor la care acestea pot fi prevăzute; k)identifică pericolele şi evaluează riscurile profesionale pentru fiecare componentă a sistemului de muncă şi elaborează planul de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul Institutului; l)elaborează documentele necesare pentru autorizarea Institutului din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă; m)elaborează şi actualizează instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă şi execută controale la locurile de muncă din Institut pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă. Articolul 40Biroul management operaţional şi securitate sediu se subordonează direct directorului Institutului şi are ca obiective specifice următoarele: a)asigurarea creşterii capacităţii operaţionale a Institutului, prin planificarea şi desfăşurarea activităţilor de mobilizare şi situaţii de urgenţă, la nivelul Institutului; b)asigurarea pazei şi protecţiei Institutului prin supraveghere video; c)dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a subsistemelor de management implementate la nivelul biroului, respectiv SCIM şi SMC. Articolul 41Biroul management operaţional şi securitate sediu îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: a)elaborează, completează şi actualizează documentele de conducere şi operative ale Institutului; b)organizează activitatea de mobilizare şi de creştere a capacităţii operaţionale a Institutului în situaţii deosebite; c)gestionează serviciul de mesagerie electronică criptată (SMEC); d)asigură activitatea de comunicaţii operative la nivelul Institutului în colaborare cu biroul tehnic; e)organizează, îndrumă, controlează şi evaluează serviciul de permanenţă în Institut; f)elaborează planurile de măsuri pentru situaţii deosebite şi ţine evidenţa evenimentelor; g)organizează, desfăşoară activitatea de control acces şi asigură pregătirea pentru serviciu a agenţilor din punctele de control acces şi monitorizare sisteme de supraveghere; h)întocmeşte, în proiect, propuneri de modificare a tabelei de înzestrare şi o actualizează conform prevederilor legale. Articolul 42Compartimentul financiar-contabilitate se subordonează direct directorului Institutului şi are ca obiective specifice: a)asigurarea finanţării procesului de formare, drepturilor băneşti cuvenite personalului Institutului şi acţiunilor logistice, conform bugetului anual de venituri şi cheltuieli aprobat, în vederea bunei desfăşurări a activităţilor de formare profesională pentru personalul MAI; b)asigurarea reflectării unei imagini fidele a politicii şi performanţei financiare a Institutului; c)vizarea pentru control financiar preventiv propriu a documentelor care se supun vizei, conform legislaţiei în vigoare; d)dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă subsistemelor de management implementate la nivelul compartimentului, respectiv SCIM şi SMC. Articolul 43Compartimentul financiar-contabilitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: a)organizează, coordonează şi controlează activitatea specifică pe linie de financiar-contabilitate în cadrul Institutului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; b)organizează şi conduce evidenţa angajamentelor bugetare şi legale, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice; c)întocmeşte statele de plată a drepturilor băneşti cuvenite cadrelor Institutului, calculează şi ţine evidenţa contribuţiilor aferente bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor speciale şi înregistrarea în evidenţa contabilă a plăţii acestora; d)înregistrează în evidenţa contabilă a Institutului cronologic şi sistematic toate documentele contabile legate de intrările şi ieşirile de bunuri materiale din patrimoniul Institutului pe gestiuni şi surse de finanţare, precum şi datoriile şi creanţele; e)organizează activitatea de inventariere a patrimoniului Institutului în conformitate cu legislaţia în vigoare; f)întocmeşte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, situaţiile financiare trimestriale/anuale, precum şi celelalte situaţii financiar-contabile solicitate de Direcţia generală financiară din cadrul MAI; g)analizează proiectele de operaţiuni în vederea acordării vizei de control financiar preventiv propriu, conform legislaţiei în vigoare; h)organizează controlul intern/managerial asupra activităţii financiar-contabile, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Articolul 44Biroul secretariat, evidenţă şi biblioteci se subordonează direct directorului Institutului şi are ca obiective specifice: a)asigurarea unui sistem eficient de comunicare internă şi externă al Institutului prin îndeplinirea atribuţiilor specifice de secretariat; b)eficientizarea activităţilor de relaţii cu publicul în scopul valorificării dreptului de petiţionare, dreptului la viaţa intimă, familială şi accesului la informaţiile de interes public; c)gestionarea evidenţei participanţilor şi a actelor de studii pentru absolvenţii cursurilor/programelor de formare profesională desfăşurate în Institut; d)asigurarea accesului cursanţilor şi personalului propriu la fondul bibliotecilor din Institut; e)administrarea eficientă a fondului arhivistic neclasificat şi neoperativ al Institutului; f)dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a subsistemelor de management implementate la nivelul biroului, respectiv SCIM şi SMC. Articolul 45Biroul secretariat, evidenţă şi biblioteci îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: a)organizează primirea şi evidenţa petiţiilor, audienţelor şi desfăşoară activităţi de îndrumare, consiliere şi analiză în domeniu; b)monitorizează soluţionarea petiţiilor şi scrisorilor cu termen adresate Institutului prin orice formă, în conformitate cu prevederile legale; c)asigură punerea în aplicare a legislaţiei privind liberul acces la informaţiile de interes public pe zona informării publice, în colaborare cu structurile/persoanele desemnate din Institut; d)organizează şi gestionează, manual şi electronic, evidenţa participanţilor la cursurile/programele de formare profesionale desfăşurate în Institut, pe categorii de cursuri, respectiv cursurile/activităţile de pregătire/formare profesională continuă a personalului MAI şi programele de formare profesionale autorizate de ANC; e)organizează şi desfăşoară activităţi de întocmire a actelor de studii eliberate de Institut absolvenţilor cursurilor/programelor de formare profesională; f)organizează şi desfăşoară activităţile specifice în cadrul celor două biblioteci specializate ale Institutului; g)asigură elaborarea dispoziţiilor zilnice ale directorului Institutului şi dispoziţiilor tematice specifice, conform prevederilor legale şi aducerea la cunoştinţa persoanelor interesate; h)asigură secretariatul şedinţelor Consiliului de conducere; i)asigură organizarea şi desfăşurarea activităţilor de asistenţă managerială şi protocol pentru conducerea Institutului; j)asigură controlul documentelor şi înregistrărilor Institutului prin desfăşurarea activităţilor specifice de registratură; k)asigură evidenţa, păstrarea şi utilizarea ştampilelor şi sigiliilor în Institut, conform prevederilor legale; l)ţine evidenţa prezenţei lunare la programul de lucru şi a răspândirilor zilnice pentru personalul Institutului; m)asigură elaborarea proiectului Nomenclatorului arhivistic al Institutului şi relaţionarea cu Arhivele Naţionale; n)organizează şi desfăşoară activitatea de arhivă a documentelor create şi deţinute de Institut, conform prevederilor legale, în colaborare cu structurile organizatorice; o)asigură elaborarea documentelor de planificare a principalelor activităţi ale Institutului, respectiv planul de activitate şi planul anual de controale de fond, în colaborare cu personalul de conducere, întocmeşte raportul de evaluare anuală şi gestionează documentaţia aferentă; p)gestionează documentaţia rezultată în urma desfăşurării în Institut a auditurilor publice interne şi a controalelor de fond/tematice/inopinate executate de către structurile de specialitate din MAI şi alte organisme abilitate. Articolul 46Compartimentul achiziţii se subordonează direct directorului Institutului şi are ca obiective specifice: a)iniţierea, derularea şi finalizarea achiziţiilor publice de bunuri, servicii şi lucrări necesare desfăşurării activităţilor în cadrul Institutului; b)dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a subsistemelor de management implementate la nivelul compartimentului, respectiv SCIM şi SMC. Articolul 47Compartimentul achiziţii îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: a)elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de structurile logistice, programul anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie; b)elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de întocmire a documentaţiei de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs; c)îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul achiziţiilor publice; d)aplică şi finalizează procedurile de atribuire; e)constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice; f)monitorizează efectuarea achiziţiilor directe la nivelul Institutului pentru respectarea legislaţiei în domeniu. Articolul 48Structura de securitate se subordonează direct directorului Institutului şi nemijlocit directorului adjunct pentru logistică. Articolul 49Structura de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: a)elaborează şi supune avizării şefului structurii de securitate şi aprobării directorului Institutului normele interne/procedurile privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; b)întocmeşte/actualizează programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune spre avizare instituţiilor abilitate, iar după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia; c)coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia; d)monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora; e)informează şi consiliază directorul Institutului în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate, vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora; f)organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate; g)asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate/autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate, actualizează permanent această evidenţă; h)întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate emise/deţinute de Institut, pe clase şi niveluri de secretizare; i)prezintă directorului propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate prin relaţionare permanentă; j)efectuează controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate; k)organizează şi coordonează aplicarea măsurilor de securitate în domeniul protecţiei informaţiilor în sistemele informatice şi de comunicaţii - INFOSEC. Articolul 50Biroul administrare patrimoniu imobiliar şi investiţii se subordonează direct directorului Institutului şi nemijlocit directorului adjunct pentru logistică şi are ca obiective specifice: a)mentenanţa şi dezvoltarea patrimoniului imobiliar al Institutului; b)asigurarea funcţionării în bune condiţii a sistemelor de alimentare cu apă, energie termică şi gaze naturale ale Institutului; c)asigurarea şi răspunderea pentru derularea investiţiilor; d)dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a subsistemelor de management implementate la nivelul biroului, respectiv SCIM şi SMC. Articolul 51(1) Biroul administrare patrimoniu imobiliar şi investiţii îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:a)întocmeşte planul anual de aprovizionare tehnico-materială şi financiară, nota estimativă pentru programul anual al achiziţiilor publice, precum şi planul de reparaţii privind lucrările de întreţinere şi refacere pentru imobilele aflate în administrarea Institutului; b)întocmeşte documentaţia prevăzută de lege pentru operaţiunile de declasare şi casare a bunurilor materiale; c)răspunde şi urmăreşte modul de derulare a contractelor de achiziţii publice încheiate în domeniul de competenţă; d)urmăreşte şi răspunde, pentru lucrările executate în regie proprie sau cu firme de specialitate, de calitatea şi cantitatea acestora; e)supraveghează starea tehnică a clădirilor, monitorizează instalaţiile şi ia măsurile necesare pentru asigurarea funcţionalităţii acestora; f)organizează evidenţa tehnic-operativă, urmăreşte respectarea normelor legale privind întocmirea şi circuitul documentelor primare; g)asigură planificarea, contractarea şi recepţionarea lucrărilor de întreţinere, refacere şi investiţii la construcţii; h)asigură elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii şi reabilitări funcţionale; i)întocmeşte documentaţia necesară şi derulează procedura specifică privind închirierea spaţiilor administrate de Institut; j)asigură măsurile necesare pentru asigurarea durabilităţii, siguranţei în exploatare, funcţionalităţii şi calităţii construcţiilor; k)asigură păstrarea şi arhivarea cărţilor tehnice ale clădirilor; l)asigură măsurile privind rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor în timp, obţinerea acordului de intervenţie urgentă şi corectivă asupra construcţiei, precum şi măsurile necesare pentru emiterea avizului tehnic de desfiinţare a construcţiei; m)asigură măsurile necesare pentru organizarea şi actualizarea evidenţei de cadastru, pregătirea imobilelor pentru iarnă şi inventarierea patrimoniului imobiliar; n)administrează contractele de prestări servicii şi pe cele de mentenanţă încheiate pentru funcţionarea corespunzătoare a sistemelor şi instalaţiilor din spaţiile aflate în administrare; o)asigură integrarea în programele de construire de locuinţe proprietate, pentru personalul MAI; p)ţine evidenţa privind repartizarea, închirierea şi folosirea locuinţelor de serviciu şi de intervenţie; q)soluţionează petiţiile prin care se solicită date sau documente referitoare la situaţia juridică ori cadastrală a imobilelor aflate în administrare. (2) În domeniul investiţiilor, Biroul administrare patrimoniu imobiliar şi investiţii îndeplineşte următoarele atribuţii:a)gestionează bugetul alocat Institutului pentru cheltuieli de capital; b)analizează şi centralizează datele necesare fundamentării proiectului de buget pentru cheltuieli de capital, conform prevederilor legii finanţelor publice; c)prioritizează obiectivele şi acţiunile de investiţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în vederea repartizării bugetului pe naturi de cheltuieli; d)repartizează bugetul alocat, prin stabilirea plafoanelor financiare pentru fiecare articol bugetar şi fiecare categorie de cheltuieli, conform clasificaţiei bugetare şi funcţionale în vigoare; e)întocmeşte şi actualizează fişele obiectivelor şi acţiunilor de investiţii pe naturi de cheltuieli şi le înaintează Direcţiei generale logistice din cadrul MAI, denumită în continuare DGL, în vederea cuprinderii în anexa nr. 3 la legea bugetului de stat; f)întocmeşte şi actualizează programul multianual de investiţii ce cuprinde cheltuielile de capital finanţate în conformitate cu prevederile legii bugetului pentru anul de plan; g)elaborează propunerile privind întocmirea listelor obiectivelor şi acţiunilor de investiţii şi dotare pe anul în curs cu finanţare integrală sau parţială de la bugetul de stat şi le transmite către DGL, în vederea obţinerii aprobării ordonatorului principal de credite, în conformitate cu legislaţia în vigoare; h)face propuneri DGL pentru modificări/redistribuiri de fonduri între obiectivele de investiţii şi acţiunile de dotare cuprinse în programul de investiţii, anexă la bugetul ordonatorului principal de credite, pentru titlul XII „Active nefinanciare“ din legea bugetului de stat; i)monitorizează utilizarea fondurilor alocate obiectivelor de investiţii şi a acţiunilor de dotare la titlul XII „Active nefinanciare“ din legea bugetului de stat; j)urmăreşte utilizarea creditelor de angajament alocate prin legea bugetului de stat pentru realizarea obiectivelor şi acţiunilor de investiţii aprobate; k)verifică dacă valorile obiectivelor de investiţii sunt actualizate şi aprobate conform legislaţiei în vigoare; l)propune şi actualizează programele sectoriale din domeniul de competenţă ce cuprind cheltuieli de capital; m)evaluează şi monitorizează permanent necesarul de fonduri pentru cofinanţarea programelor sau proiectelor de investiţii cu finanţare externă; n)elaborează şi actualizează bazele de date referitoare la investiţiile publice. Articolul 52Biroul intendenţă se subordonează direct directorului Institutului şi nemijlocit directorului adjunct pentru logistică şi are ca obiective specifice: a)asigurarea condiţiilor optime de cazare şi hrănire a participanţilor la cursurile/programele de formare profesională organizate şi desfăşurate în Institut; b)asigurarea şi distribuirea către personalul Institutului a uniformei, echipamentului specific de protecţie şi de lucru, rechizitelor, tipizatelor şi imprimatelor necesare desfăşurării activităţilor curente; c)dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă subsistemelor de management implementate la nivelul biroului, respectiv SCIM şi SMC. Articolul 53Biroul intendenţă îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: a)organizează şi coordonează activitatea de hrănire a personalului Institutului, cursanţilor, precum şi activităţile de protocol desfăşurate în cadrul Institutului; b)asigură aprovizionarea cu bunuri materiale în conformitate cu programul anual de achiziţii; c)organizează evidenţa tehnico-operativă şi urmăreşte respectarea normelor legale privind întocmirea şi circuitul documentelor primare; d)întocmeşte planul anual de aprovizionare tehnico-materială şi financiară, nota estimativă pentru programul anual al achiziţiilor publice; e)răspunde şi urmăreşte modul de derulare a contractelor de achiziţii publice încheiate în domeniul de competenţă; f)coordonează activitatea de echipare a personalului Institutului, conform prevederilor legale; g)asigură achiziţionarea şi igienizarea articolelor de cazarmament şi lenjerie de pat din dotarea spaţiilor de cazare; h)participă la activităţile de inventariere periodice şi generale a patrimoniului Institutului şi ia măsuri pe domeniul de competenţă pentru valorificarea rezultatelor; i)asigură gestionarea bunurilor materiale de resortul intendenţei; j)întocmeşte şi înaintează spre aprobare eşaloanelor în drept documentele privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor aflate în gestiunea sa şi ia măsuri de finalizare a activităţilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 54Biroul tehnic se subordonează direct directorului Institutului şi nemijlocit directorului adjunct pentru logistică şi are ca obiective specifice: a)asigurarea, întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de transport ale Institutului; b)administrarea reţelelor informatice şi a sistemului de supraveghere şi monitorizare video; c)gestionarea în bune condiţii a armamentului şi muniţiei din dotarea Institutului; d)dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a subsistemelor de management implementate la nivelul compartimentului, respectiv SCIM şi SMC. Articolul 55Biroul tehnic îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: a)organizează şi coordonează transporturile şi activităţile de comunicaţii şi informatică în cadrul Institutului; b)desfăşoară activităţi de asigurare tehnico-materială şi mentenanţă a tehnicii din dotare; c)administrează reţelele informatice din cadrul Institutului; d)răspunde şi urmăreşte modul de derulare a contractelor de achiziţii publice încheiate în domeniul de competenţă; e)întocmeşte planul anual de aprovizionare tehnico-materială şi financiară, nota estimativă pentru programul anual al achiziţiilor publice; f)organizează şi ţine evidenţa cantitativ-valorică şi operativă a armamentului, muniţiei, mijloacelor de geniu-chimic şi a accesoriilor aferente acestora; g)organizează şi execută paza transporturilor de armament şi muniţii, care se realizează cu mijloace auto proprii; h)depozitează şi păstrează, în condiţii optime şi în siguranţă, pe grupe de produse şi grad de periculozitate, armamentul, muniţia, mijloacele de geniu-chimic şi accesoriile acestora; i)ţine evidenţa seriilor armamentului aflat în folosinţă sau depozitare, precum şi a loturilor pe ani de fabricaţie pentru muniţie şi materiale periculoase; j)execută activităţi de întreţinere, conservare la termenele prevăzute în normele tehnice, în scopul menţinerii armamentului, muniţiei şi mijloacelor de geniu-chimic aflate în depozitare în permanentă stare de funcţionare; k)răspunde de actualizarea site-ul Institutului; l)ţine evidenţa autovehiculelor din dotare şi efectuează verificări privind starea tehnică şi de funcţionare a acestora. Capitolul VIDispoziţii finale Articolul 56Personalul Institutului este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prezentului regulament. Articolul 57Regulamentul intern al Institutului şi fişele posturilor prevăzute în statul de organizare se actualizează în termen de 30 de zile de la data aprobării prezentului regulament. Articolul 58Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament. ANEXA Nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.la regulament ORGANIGRAMA INSTITUTULUI DE STUDII PENTRU ORDINE PUBLICĂ ANEXA Nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.la regulament DIAGRAMA DE RELAŢII ANEXA Nr. 3la regulament ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUTUL DE STUDII PENTRU ORDINE PUBLICĂ Neclasificat Bucureşti FIŞA POSTULUI A. Identificarea postului 1. Compartimentul: conducerea Institutului de Studii pentru Ordine Publică (Institut) 2. Denumirea postului: director 3. Poziţia postului în statul de organizare: 1 4. Relaţii cu alte posturi: 4.1. relaţii ierarhice: se subordonează nemijlocit secretarului general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) şi direct secretarului general al MAI;

are în subordine directă întreg personalul Institutului şi nemijlocită directorii adjuncţi, consilierul juridic, coordonatorul Compartimentului resurse umane, şeful Biroului management operaţional şi securitate sediu, contabilul-şef, şeful Biroului secretariat, evidenţă şi biblioteci, coordonatorului Compartimentului achiziţii;4.2. relaţii funcţionale: colaborează funcţional cu Direcţia generală management resurse umane - Direcţia formare iniţială şi continuă (DGMRU-DFIC) în vederea îndeplinirii obiectivelor şi atribuţiilor generale ale Institutului; 4.3. relaţii de control: controlează activitatea personalului din subordine; 4.4. relaţii de colaborare: colaborează cu structurile din cadrul aparatului central şi celelalte instituţii sau unităţi aflate în subordinea şi/sau coordonarea MAI şi instituţii din sistemul de ordine şi siguranţă publică; 4.5. relaţii de reprezentare: reprezintă Institutul în domeniul de competenţă în raporturile cu celelalte unităţi, instituţii şi structuri ale MAI, precum şi cu alte instituţii din ţară şi străinătate. 5. Definirea sumară a atribuţiilor postului: asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi strategiilor în domeniul managementului formării profesionale a personalului MAI;

organizează, planifică, coordonează şi controlează funcţionarea activităţilor în Institut în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite.B. Cerinţele postului 1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie 2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: minimum comisar de poliţie 3. Pregătirea necesară ocupantului postului: 3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau studii universitare de licenţă ciclul I; 3.2. pregătire de specialitate: ciclul II de studii universitare de masterat profesional sau postuniversitare, după caz, în specialitatea şi/sau domeniile necesare exercitării funcţiilor de management; 3.3. alte cunoştinţe: cultură generală, cunoştinţe generale de management şi/sau psihopedagogie; 3.4. limbi străine: o limbă străină de circulaţie internaţională la nivel „bine“. 4. Experienţă: 4.1. vechime în muncă: cel puţin 10 ani, din care cel puţin 5 ani în cadrul MAI; 4.2. vechime în specialitate: cel puţin 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; 4.3. vechime în funcţii de conducere în MAI: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI; 4.4. perioada pentru acomodarea cu cerinţele postului: 6 luni. 5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de planificare, conducere, coordonare şi control), lucru sub presiunea timpului, diplomaţie, capacitate de analiză, sinteză, spirit de observaţie, abilitate, operativitate şi oportunitate în luarea deciziilor legale 6. Atitudini necesare/Comportament solicitat: sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic şi organizatoric, fermitate şi consecvenţă în acţiuni 7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere 8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru funcţii de conducere C. Condiţii specifice de muncă 1. Locul de muncă: sediul Institutului 2. Programul de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, de luni până vineri, 7,30-15,30. Pauza de masă de 20 de minute este inclusă în programul zilnic de lucru. 3. Deplasări curente: conform atribuţiilor de serviciu 4. Condiţii deosebite de muncă: stres, activitate sub presiunea timpului şi expunere la radiaţii electromagnetice 5. Riscuri implicate de post: ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;

afecţiuni ale vederii din cauza lucrului prelungit în faţa monitorului;

astenie şi surmenaj;

afecţiuni ale coloanei vertebrale;

oboseală psihică.6. Compensări: sporuri salariale conform prevederilor legale în vigoare;

concediu de odihnă suplimentar;

condiţii speciale de muncă.D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului a. Sarcini şi îndatoriri în:

munca desfăşurată în fiecare zi/săptămânal/ocazional/ temporar: a)adoptă şi asigură punerea în aplicarea a politicilor şi strategiilor de dezvoltare instituţională în vederea îndeplinirii rolului şi misiunii Institutului; b)planifică, organizează, conduce, coordonează şi controlează funcţionarea activităţilor în cadrul Institutului în conformitate cu prevederile legale în vigoare; c)iniţiază, dezvoltă şi încheie acorduri, convenţii/protocoale de colaborare cu structuri similare din cadrul MAI sau din afara MAI, precum şi cu alte instituţii/organizaţii, persoane juridice şi/sau persoane fizice, din ţară şi străinătate; d)analizează periodic modul de îndeplinire a obiectivelor în cadrul şedinţelor de conducere şi stabileşte măsuri de eficientizare; e)răspunde nemijlocit de creşterea capacităţii operaţionale a Institutului; f)răspunde de organizarea şi desfăşurarea pregătirii continue a personalului propriu; g)răspunde, potrivit competenţelor, de selecţia, încadrarea, promovarea, evaluarea şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului; h)semnează corespondenţa adresată Institutului, precum şi cea expediată; i)organizează şi desfăşoară audienţe şi asigură soluţionarea petiţiilor, potrivit prevederilor legale; j)reprezintă Institutul în relaţiile cu alte structuri ale MAI, cu terţe persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, potrivit competenţelor; k)asigură proiectarea şi implementarea sistemelor de management în conformitate cu reglementările legale şi standardele în vigoare; l)organizează controlul financiar preventiv propriu şi evidenţa angajamentelor în cadrul compartimentului financiar-contabilitate; m)propune spre aprobare Consiliului de conducere proiectul de buget alocat şi raportul de execuţie bugetară, avizează proiectul de buget alocat, pe baza obiectivelor instituţionale stabilite; n)organizează contabilitatea Institutului; o)utilizează creditele bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; p)analizează necesitatea şi oportunitatea investiţiilor, ia măsurile ce se impun pentru realizarea acestora; q)emite dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru întreg personalul Institutului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; r)asigură securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă şi răspunde de organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor; s)conduce Grupul de lucru pentru desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul Institutului; t)răspunde de aplicarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate emise şi deţinute de Institut; u)asigură funcţionarea şi dezvoltarea sistemelor de management implementate în Institut; v)participă la şedinţele conducerii MAI, unde prezintă rezultatele activităţilor desfăşurate de Institut şi propune măsuri pentru eficientizarea acestora.b. Responsabilităţi de planificare/raportare/lucrul cu publicul/luare a deciziilor/accesul la informaţii:

de planificare: planificarea strategică a acţiunilor Institutului pentru îndeplinirea misiunii specifice;

de raportare: raportează anual sau la solicitarea conducerii MAI stadiul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în domeniile gestionate de Institut;

de lucru cu publicul: acordă audienţe persoanelor fizice şi organizaţiilor legal constituite, personalului MAI care participă la cursurile/programele de formare profesională desfăşurate în Institut, precum şi personalului propriu;

de decizie: decide cu privire la politicile şi strategiile de funcţionare şi dezvoltare a Institutului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

de delegare: deleagă, prin dispoziţia zilnică a directorului Institutului, în cazul absenţei temporare de la serviciu (concediu de odihnă, concediu medical, misiune etc.), îndeplinirea atribuţiilor/competenţelor, prevăzute în prezenta fişă, personalului de conducere aflat în subordonare nemijlocită sau directă;

accesul la informaţii clasificate: are acces şi deţine autorizaţie de acces la informaţii clasificate, clasa „SECRETE DE STAT“, nivelul „STRICT SECRET“.E. Standarde de performanţă asociate postului 1. Indicatori cantitativi:

numărul documentelor de planificare strategică şi operaţionale puse în aplicare;

numărul obiectivelor şi activităţilor/acţiunilor îndeplinite, raportate cu ocazia evaluărilor semestriale/anuale;

numărul rapoartelor de audit public intern/audit extern al Sistemului de management al calităţii al Institutului din care să nu rezulte deficienţe, disfuncţii, nereguli sau neconformităţi.2. Indicatori calitativi:

asigurarea managementului în condiţii de regularitate, eficienţă, eficacitate şi economicitate, conform prevederilor legale şi dispoziţiilor conducerii MAI.3. Timp: în conformitate cu termenele prevăzute în actele normative în vigoare şi cele stabilite de conducerea MAI; alocă, cu prioritate, timp pentru planificarea strategică, organizarea şi controlul domeniilor din competenţă. 4. Utilizarea resurselor:

utilizarea eficientă a resurselor repartizate Institutului;

antrenează şi coordonează personalul din subordine în acţiunile stabilite pentru atingerea obiectivelor Institutului;

reprezintă un exemplu pentru întregul personal în ceea ce priveşte responsabilitatea, loialitatea faţă de instituţie şi integritate morală;

utilizează computerul personal şi telefon.5. Mod de realizare:

individual sau colectiv, în cadrul unor structuri/comisii/comitete, grupuri de lucru etc., în funcţie de complexitatea proiectelor şi acţiunilor desfăşurate, în colaborare cu personalul de conducere din Institut şi din MAI, reprezentanţi ai unităţilor/instituţiilor/agenţiilor din structura/subordinea MAI, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor din sistemul civil de învăţământ, organe ale administraţiei publice centrale şi locale.Secretarul general al MAI Numele şi prenumele .............. Semnătura ......... Data ......... Secretarul general adjunct al MAI Numele şi prenumele .............. Semnătura ......... Data ......... Titularul postului Numele şi prenumele .............. Semnătura ......... Data .......... ANEXA Nr. 4la regulament ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUTUL DE STUDII PENTRU ORDINE PUBLICĂ Nesecret Bucureşti Nr. .......... din .......... Exemplar unic FIŞA POSTULUI A. Identificarea postului 1. Compartimentul: conducere 2. Denumirea şi codul postului: director adjunct 3. Poziţia postului în statul de organizare: 2 4. Relaţii cu alte posturi Relaţii ierarhice/funcţionale/de control:

se subordonează nemijlocit directorului Institutului de Studii pentru Ordine Publică (Institut);

răspunde de întreaga activitate pe linie de învăţământ;

are în subordine nemijlocită şefii de catedră, şeful Biroului metodică şi proiectare didactică şi coordonatorul Compartimentului studii şi analize în domeniul ordinii publice şi direct personalul din subordinea acestora;

colaborează cu structurile din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“, unităţile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Serviciul formare iniţială şi continuă, CEPOL şi formare Schengen din cadrul Direcţiei generale management resurse umane a MAI, inspectoratele generale/similare în probleme de formare iniţială şi continuă a personalului.5. Definirea sumară a atribuţiilor postului: este director adjunct al Institutului şi reprezintă instituţia pe linia activităţilor specifice de învăţământ; organizează şi conduce întreaga activitate de învăţământ.B. Cerinţele postului 1. Categoria de personal ce poate ocupa postul - ofiţer 2. Gradul profesional necesar ocupării postului - minimum comisar 3. Pregătire: 3.1. pregătire de bază:

studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare, sau studii universitare de lungă durată în unul dintre domeniile: juridic, ştiinţe socioumane, management, administraţie publică;3.2. pregătire de specialitate:

studii de masterat, ciclul II de studii universitare sau studii postuniversitare în unul dintre domeniile: juridic, ştiinţe socioumane, management, administraţie publică;

absolvirea Departamentului pentru pregătirea personalului didactic sau a unui curs postuniversitar ori de masterat cu privire la formarea formatorilor sau de management educaţional ori similar;3.3. alte cunoştinţe:

cunoştinţe generale de management, psihopedagogie şi metodică;3.4. limbi străine:

citit/scris/vorbit la nivel „bine“ - o limbă străină de circulaţie internaţională.4. Experienţă: 4.1. vechime în muncă: cel puţin 10 ani, din care cel puţin 5 ani în cadrul MAI; 4.2. vechime în specialitate: 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; 4.3. vechime în funcţii de conducere: 4 ani de vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI. 5. Aptitudini şi abilităţi necesare:

aptitudini manageriale;

tact şi diplomaţie în relaţiile interpersonale;

spirit întreprinzător;

calităţi de negociator;

abilităţi în comunicare;

spirit critic şi autocritic;

gândire analitică şi spirituală

apt pentru lucrul în condiţii de stres.6. Aptitudini necesare/comportament solicitat:

iniţiativă;

conduită morală exemplară;

dispoziţie pentru lucrul independent şi în echipă;

disponibilitate la schimbare;

flexibilitate în relaţiile de reprezentare.7. Starea sănătăţii: apt pentru funcţii de conducere 8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt pentru funcţii de conducere C. Condiţii specifice de muncă 1. Programul de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, de luni până vineri, 7,30-15,30. Pauza de masă de 20 minute este inclusă în programul zilnic de lucru. 2. Deplasări curente:

la unităţile de profil din aparatul central al MAI;

la alte direcţii de specialitate şi unităţi operative;

la unităţi şi instituţii de învăţământ civile.3. Condiţii deosebite de muncă: expunerea la radiaţii electromagnetice de radiofrecvenţă. 4. Riscuri implicate de post:

ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;

afecţiuni ale vederii din cauza lucrului prelungit în faţa monitorului;

afecţiuni ale coloanei vertebrale;

oboseală psihică.5. Compensări:

sporurile prevăzute de actele normative în vigoare;

condiţii speciale de muncă.D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului Sarcinile şi îndatoririle postului:

preia atribuţiile manageriale ale directorului Institutului în cazurile de absenţă a acestuia justificată legal (concediu de odihnă, învoiri plătite, misiuni, concedii medicale etc.) prin dispoziţie de delegare emisă în acest sens;

răspunde direct de organizarea, desfăşurarea şi asigurarea calităţii programelor de formare profesională desfăşurate în Institut;

cooperează cu reprezentanţi ai MAI în vederea elaborării proiectului Graficului anual al programelor de formare profesională continuă, planurilor de învăţământ şi a celorlalte documente de învăţământ;

coordonează nemijlocit întreaga activitate a şefilor de catedre, şefului biroului metodică şi proiectare didactică, coordonatorului compartimentului studii şi analize în domeniul ordinii publice şi în mod direct activitatea personalului din subordinea acestora;

coordonează activităţile pentru determinarea nevoilor de pregătire şi perfecţionare a pregătirii de specialitate/ psihopedagogice a instructorilor de poliţie/formatorilor;

răspunde de desfăşurarea activităţilor didactice în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, astfel încât ordinea interioară, starea şi practica disciplinară să corespundă sarcinilor de instruire şi educare a cursanţilor;

colaborează şi reprezintă Institutul în relaţiile cu structuri de pregătire similare la nivel naţional şi internaţional şi cu cele beneficiare;

organizează şi coordonează desfăşurarea de convocări, consfătuiri, seminare cu caracter ştiinţific şi alte forme de pregătire destinate personalului;

organizează şi desfăşoară controale la structurile subordonate;

analizează periodic împreună cu şefii de catedră calitatea, eficacitatea şi eficienţa procesului de formare profesională şi propune măsurile ce se impun;

monitorizează activitatea de elaborare a notelor de curs şi a altor materiale curriculare utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare;

evaluează activitatea şefilor de catedră şi a şefului Biroului metodică şi proiectare didactică;

colaborează cu structurile de profil din inspectoratele generale (similare) pentru cunoaşterea noutăţilor profesionale apărute, în scopul actualizării pregătirii de specialitate şi practic-aplicative a instructorilor de poliţie/formatorilor;

asigură conducerea operativă a Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei;

asigură coordonarea Consiliului de învăţământ, în calitate de preşedinte;

poate asista la orice activitate de învăţământ;

coordonează şi analizează activitatea privind practica documentară şi propune Consiliului de învăţământ măsuri pentru perfecţionarea procesului de formare profesională;

cunoaşte, respectă şi aplică normele şi regulile privind securitatea şi sănătatea în muncă;

cunoaşte, respectă şi aplică normele de apărare împotriva incendiilor;

are atribuţii de control ierarhic.Îndeplineşte atribuţiile de reprezentant al managementului, sens în care:

se asigură că implementarea şi menţinerea proceselor necesare sistemului de management al calităţii sunt conforme cerinţelor standardului în vigoare;

coordonează structura responsabilă cu implementarea şi dezvoltarea SCIM la nivelul Institutului;

asigură informarea şi întocmirea raportărilor către directorul Institutului privind funcţionarea sistemului de management al calităţii şi necesitatea îmbunătăţirii acestuia;

se asigură de promovarea în cadrul Institutului a conştientizării cerinţelor beneficiarilor serviciilor livrate de Institut.Responsabilităţi:

de planificare: a activităţilor necesare desfăşurării procesului de formare profesională în Institut;

de raportare: a stadiului realizării activităţilor şi îndeplinirii sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor specifice în domeniul învăţământului şi performanţelor şi modului de îmbunătăţire continuă a sistemelor de management implementate în Institut;

de lucru cu publicul: asigurarea audienţelor conform planificării;

de luare a deciziilor: dispune aplicarea măsurilor legale privind activitatea de formare profesională continuă asigurată de Institut;

accesul la informaţii clasificate: clasa „SECRETE DE STAT“, nivelul „STRICT SECRET“.E. Standarde de performanţă asociate postului 1. Indicatori cantitativi: în conformitate cu prevederile legale în domeniu 2. Indicatori calitativi: asigurarea unui management performant al activităţii pe linie de învăţământ a Institutului, prin utilizarea judicioasă a resurselor umane, materiale şi financiare 3. Timp: îndeplineşte atribuţiile care îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de proiectare strategică, precum şi de conducere şi control al activităţii pe linie de învăţământ a personalului Institutului 4. Utilizarea resurselor: utilizarea tuturor resurselor umane, precum şi a bazei tehnico-materiale din dotarea Institutului pentru realizarea obiectivelor 5. Mod de realizare: individual/în echipă; conduce prin exemplul pozitiv personal; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere din domeniul de competenţă. Director Semnătura ......... Data ........... Titularul postului Director adjunct Semnătura .......... Data ....... ANEXA Nr. 5la regulament ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUTUL DE STUDII PENTRU ORDINE PUBLICĂ Avizat Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă Nesecret Bucureşti Nr. .............. din ........ ......... Exemplar unic FIŞA POSTULUI A. Identificarea postului: 1. Compartimentul: conducere 2. Denumirea şi codul postului: director adjunct 3. Poziţia postului în statul de organizare: 3 4. Relaţii cu alte posturi Relaţii ierarhice/funcţionale/de control:

se subordonează nemijlocit directorului Institutului de Studii pentru Ordine Publică (Institut);

are în subordine nemijlocită şi controlează personalul din cadrul birourilor intendenţă, administrare patrimoniu imobiliar şi investiţii, tehnic şi structura de securitate;

colaborează cu structurile de logistică din unităţile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), inspectoratele generale/similare şi societăţi comerciale furnizoare de bunuri şi servicii.5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

este director adjunct al Institutului şi reprezintă instituţia pe linia activităţilor specifice de înzestrare şi logistică;

coordonează, controlează şi îndrumă activităţile desfăşurate de personalul din cadrul structurilor logistice subordonate;

coordonează întreaga activitate gospodărească din Institut şi aplicarea practică din punct vedere logistic a măsurilor stabilite de către responsabilii cu atribuţii pe linie de securitate şi sănătate în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor, supravegherea tehnică şi protecţia mediului.B. Cerinţele postului: 1. Categoria de personal ce poate ocupa postul - ofiţer 2. Gradul profesional necesar ocupării postului - minim comisar 3. Pregătire: 3.1. pregătire de bază:

studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare, sau studii universitare de lungă durată în unul dintre domeniile: juridic, economico-financiar, management;3.2. pregătire de specialitate:

studii de masterat, ciclul II de studii universitare sau studii postuniversitare în unul dintre domeniile: juridic, economico-financiar, management;3.3. alte cunoştinţe:

nu este cazul.4. Experienţă: 4.1. vechime în muncă: 10 ani, din care 5 ani în MAI; 4.2. vechime în specialitate: 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; 4.3. vechime în funcţii de conducere: 4 ani de vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI. 5. Aptitudini şi abilităţi necesare:

aptitudini manageriale;

tact şi diplomaţie în relaţiile interpersonale;

spirit întreprinzător;

calităţi de negociator;

abilităţi în comunicare;

spirit critic şi autocritic;

gândire analitică şi spirituală;

apt pentru lucrul în condiţii de stres.6. Aptitudini necesare/comportament solicitat:

iniţiativă;

conduită morală exemplară;

dispoziţie pentru lucrul independent şi în echipă;

disponibilitate la schimbare;

flexibilitate în relaţiile de reprezentare.7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere 8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt pentru funcţii de conducere C. Condiţii specifice de muncă 1. Programul de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, de luni până vineri, 7,30-15,30. Pauza de masă de 20 minute este inclusă în programul zilnic de lucru. 2. Deplasări curente:

la unităţile de profil din aparatul central al MAI;

la alte direcţii de specialitate şi unităţi operative;

la unităţi şi instituţii de învăţământ civile.3. Condiţii deosebite de muncă: expunerea la radiaţii electromagnetice de radiofrecvenţă. 4. Riscuri implicate de post:

ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;

afecţiuni ale vederii din cauza lucrului prelungit în faţa monitorului;

afecţiuni ale coloanei vertebrale;

oboseală psihică.5. Compensări:

sporurile prevăzute de actele normative în vigoare;

condiţii speciale de muncă.D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului Sarcinile şi îndatoririle postului:

organizează, coordonează, controlează şi îndrumă activităţile desfăşurate de structurile logistice aflate în subordine şi structura de securitate;

coordonează punerea în aplicare din punct de vedere logistic a hotărârilor comitetului de securitate şi sănătate în muncă şi ale responsabililor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi protecţiei mediului;

coordonează elaborarea programelor anuale tehnico-materiale şi financiare de către structurile logistice din subordine, în vederea întocmirii programului anual al achiziţiilor publice;

coordonează, verifică şi urmăreşte derularea contractelor de achiziţii publice încheiate, prin verificarea îndeplinirii obligaţiilor asumate de părţi cu privire la recepţia cantitativă şi calitativă a bunurilor materiale livrate, a serviciilor prestate şi lucrărilor executate;

verifică propunerile de angajare a cheltuielilor, a angajamentelor bugetare individuale/globale, precum şi ordonanţările de plată;

coordonează, îndrumă şi controlează activităţile logistice pentru întreţinerea, dezvoltarea şi asigurarea mijloacelor tehnico-materiale necesare procesului de învăţământ;

verifică modul de organizare şi planificare a transporturilor auto;

coordonează, îndrumă şi verifică activitatea de asigurare a hranei pentru efectivele proprii şi cursanţi;

coordonează activitatea gospodărească din unitate;

urmăreşte întocmirea documentelor primare privind mişcarea bunurilor materiale;

participă la recepţia lucrărilor de investiţii şi de reparaţii capitale;

coordonează împreună cu şeful contabil activitatea de inventariere a patrimoniului Institutului;

titularul postului preia atribuţiile manageriale ale directorului Institutului în temeiul dispoziţiei emise, în cazuri justificate legal;

respectă normele şi regulile privind securitatea şi sănătatea în muncă;

are atribuţii de control ierarhic.În conformitate cu prevederile legale în vigoare este numit şeful structurii de securitate din cadrul Institutului şi are următoarele atribuţii:

coordonează activitatea de elaborare a normelor interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

coordonează activitatea de întocmire a programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune spre avizare instituţiilor abilitate, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;

coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;

coordonează monitorizarea activităţii de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

consiliază conducerea Institutului în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;

informează conducerea Institutului despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

coordonează activităţile de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;

coordonează activitatea de păstrare şi organizare a evidenţei certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate; actualizează permanent această evidenţă;

coordonează activitatea de întocmire şi actualizare a listelor informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase de niveluri de secretizare;

prezintă directorului Institutului propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;

efectuează, cu aprobarea directorului Institutului, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

colaborează cu Departamentul de informaţii şi protecţie internă (DIPI) pe linia protecţiei informaţiilor clasificate;

coordonează implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate conform normelor în vigoare în domeniul protecţiei informaţiilor în sistemele informatice şi de comunicaţii ale Institutului, monitorizarea echipamentelor care intră/ies din zonele de securitate stabilite la nivelul Institutului.Responsabilităţi:

de planificare a activităţilor specifice domeniului logistic;

de raportare top-managementului despre modul de îndeplinire a obiectivelor specifice domeniului logistic;

de lucru cu publicul - asigurarea audienţelor conform planificării;

de luare a deciziilor - dispune aplicarea măsurilor legale privind activitatea din domeniul logistic;

accesul la informaţii clasificate: clasa „SECRETE DE STAT“, nivelul „STRICT SECRET“.E. Standarde de performanţă asociate postului 1. Indicatori cantitativi: în conformitate cu prevederile legale în domeniu 2. Indicatori calitativi: asigurarea unui management performant al activităţii pe linie de logistică a Institutului, prin utilizarea judicioasă a resurselor umane, materiale şi financiare 3. Timp: îndeplineşte atribuţiile care îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de proiectare strategică, precum şi de conducere şi control al activităţii pe linie de logistică a personalului Institutului 4. Utilizarea resurselor: utilizarea tuturor resurselor umane, precum şi a bazei tehnico-materiale din dotarea Institutului 5. Mod de realizare: lucrările se elaborează individual sau în colaborare cu: factori de răspundere din Direcţia generală logistică din cadrul MAI (DGL);

şefii de structuri din Institut;

personalul din subordine;

DIPI.Director Semnătura ........ .............. Data ........ ........ .......... Titularul postului Director adjunct Semnătura ........ ............... Data ........ ........ .............


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 160/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 160 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
ANONIM a comentat Ordin 67 2017
    Exista vreun template pentru Raport?
ANONIM a comentat Hotărârea 1202 2010
    Nu am gasit niciunde cum se calculeaza tariful pe unitatea de masura (metri cadere/luna) x ore functionare. Cum sa calculez metri cadere / luna???
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 160/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu