Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.60 din 20.05.2019

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 160/2013
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 417 din 28 mai 2019



SmartCity1

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin: Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 160/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 4 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 7, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 5. Catedra management; 2. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 17
(1) Directorul răspunde în faţa conducerii MAI de întreaga activitate pe care o desfăşoară Institutul, potrivit prevederilor fişei postului.
(2) În exercitarea actului de conducere, directorul Institutului emite dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul din subordine, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(3) Directorul poate delega o parte din atribuţiile/ competenţele ce îi revin personalului de conducere aflat în subordonare nemijlocită sau directă, prin dispoziţie, conform prevederilor legale în vigoare.
(4) În lipsa directorului, prerogativele acestuia sunt îndeplinite de către unul dintre directorii adjuncţi, desemnat, sau înlocuitorul legal.
3. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18
(1) Directorii adjuncţi răspund de activitatea structurilor aflate în coordonare şi îndrumare, potrivit prevederilor fişelor posturilor.
(2) Directorul adjunct pentru învăţământ este reprezentant al managementului calităţii şi îndeplineşte atribuţiile potrivit prevederilor fişei postului.
(3) Directorul adjunct pentru logistică îndeplineşte atribuţiile potrivit fişei postului şi asigură implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate deţinute de Institut, în calitate de şef al structurii de securitate.
4. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 27 (1) Compartimentul juridic se subordonează direct directorului Institutului şi are ca obiectiv specific asigurarea asistenţei juridice în cadrul Institutului.
(2) Compartimentul juridic îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: a)elaborează sau, după caz, colaborează la elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul de activitate al Institutului; b)analizează şi formulează observaţii şi propuneri asupra proiectelor de acte normative iniţiate de structurile MAI sau alte autorităţi publice, transmise spre consultare Institutului; c)susţine proiectele de acte normative din domeniul de activitate al Institutului, precum şi propunerile şi observaţiile formulate, în raporturile cu alte autorităţi, organisme sau comisii, potrivit competenţelor; d)formulează propuneri şi observaţii, motivate juridic, sau avizează sub aspectul legalităţii proiecte de acte normative care se emit la nivelul Institutului, proiecte ale documentelor de cooperare/colaborare propuse de Institut ori transmise, spre consultare, acestuia; e)reprezintă şi apără interesele legitime ale Institutului în faţa instanţelor de judecată şi a altor organe de jurisdicţie, organelor Ministerului Public, autorităţilor administraţiei publice, precum şi în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, în cauzele în care acesta este citat/parte; f)formulează şi introduce plângeri prealabile/contestaţii, acţiuni, depune întâmpinări şi răspunsuri la întâmpinări, dă răspunsuri la interogatorii, exercită căi de atac, propune conducerii Institutului renunţarea la acţiuni şi căi de atac, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor şi intereselor legitime ale Institutului la instanţele judecătoreşti şi la alte organe de jurisdicţie, în cauzele în care acesta este citat/parte; g)sesizează conducerea Institutului cu privire la deficienţele constatate ca urmare a soluţionării litigiilor la instanţele judecătoreşti sau la alte organe de jurisdicţie, pentru luarea măsurilor de înlăturare şi asigurarea legalităţii şi a ordinii de drept; h)ia măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii în cauzele în care Institutul este parte, pe care le trimite autorităţilor competente/structurilor competente pentru punere în executare, potrivit legii; i)acordă asistenţă juridică, în problematici care privesc activitatea Institutului, conducerii acestuia; j)pregăteşte sau examinează, sub aspectul legalităţii, documentaţia care stă la baza deciziilor conducerii Institutului; k)avizează pentru legalitate proiecte de contracte, înţelegeri sau alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a Institutului, proiecte de acte cu caracter individual care se emit sau se semnează de directorul Institutului, precum şi alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a instituţiei; l)elaborează puncte de vedere referitoare la interpretarea unor dispoziţii legale şi acordă asistenţă şi consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu; m)acordă asistenţă juridică consiliilor de disciplină, la cererea acestora; n)participă, în cazuri justificate, în comisiile de evaluare constituite pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică sau a acordurilor-cadru; o)formulează puncte de vedere sau proiecte de răspuns la petiţiile repartizate de conducerea Institutului; p)formulează puncte de vedere sau proiecte de răspuns la interpelările şi întrebările adresate de senatori sau deputaţi ministrului afacerilor interne şi prim-ministrului ori la petiţii, la solicitarea structurilor MAI; q)formulează propuneri şi observaţii, motivate juridic, la propunerile legislative care privesc activitatea Institutului.
5. La articolul 272, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)organizează şi execută controale la structurile din cadrul Institutului, conform planificării sau dispoziţiilor conducerii, potrivit normelor legale; 6. La articolul 272, după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins: h)asigură elaborarea planului anual de controale şi gestionează documentaţia aferentă; i)gestionează documentaţia rezultată în urma desfăşurării în Institut a auditurilor publice interne şi a controalelor executate de către structurile de specialitate din MAI şi alte organisme abilitate. 7. La articolul 29 alin. (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: h)elaborează documentaţia necesară în vederea autorizării/reautorizării de către ANC a programelor profesionale gestionate, în colaborare cu alte structuri din cadrul Institutului, conform competenţelor; 8. La articolul 30, partea introductivă şi literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins : Articolul 30Catedra management se subordonează direct directorului Institutului şi nemijlocit directorului adjunct pentru învăţământ şi are ca obiective specifice: a)formarea de competenţe manageriale pentru nivel operaţional şi dezvoltarea celor corespunzătoare nivelului tactic; b)actualizarea cunoştinţelor şi formarea de competenţe pe linii conexe de muncă, în sprijinul specializării; 9. La articolul 31, partea introductivă şi litera e) se modifică şi vor avea următorul cuprins : Articolul 31Catedra management îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... e)elaborează documentaţia necesară în vederea autorizării/reautorizării de către ANC a programelor profesionale gestionate, în colaborare cu alte structuri din cadrul Institutului, conform competenţelor; 10. La articolul 32, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)eficientizarea procesului de evaluare/testare a competenţelor lingvistice, în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilităţilor specifice personalului Ministerului Afacerilor Interne, conform competenţelor; 11. La articolul 33, literele c), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins : c)evaluează/testează competenţele lingvistice, în vederea exercitării atribuţiilor/responsabilităţilor specifice personalului Ministerului Afacerilor Interne, conform competenţelor; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... f)colaborează cu DGMRU în vederea organizării programelor de formare profesională în domeniul de competenţă şi desfăşurării testărilor/evaluărilor; g)elaborează documentaţia necesară în vederea autorizării/ reautorizării de către ANC a programelor profesionale gestionate, în colaborare cu alte structuri din cadrul Institutului, conform competenţelor; 12. La articolul 36, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 36Compartimentul studii şi analize se subordonează direct directorului Institutului şi are ca obiective specifice următoarele: 13. La articolul 36, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: c)coordonarea activităţii publicistice la nivelul Institutului, în colaborare cu celelalte structuri. 14. La articolul 37, după litera g) se introduc două noi litere , literele h) şi i), cu următorul cuprins: h)editează Revista «Forum ISOP», Buletinul documentar, lucrări de specialitate şi alte materiale de prezentare a activităţilor specifice Institutului, în limita fondurilor bugetare alocate cu această destinaţie; i)desfăşoară activităţi de informare, documentare şi tradiţii specifice domeniilor de competenţă. 15. La articolul 371, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 371 Compartimentul implementare proiecte cu finanţare externă se subordonează direct directorului institutului şi are ca obiective specifice următoarele: 16. La articolul 39, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins: n)efectuează activităţile de prevenire a riscurilor profesionale şi protecţie a lucrătorilor la locul de muncă prevăzute în legislaţia de securitate şi sănătate în muncă. 17. La articolul 45, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins: l)asigură elaborarea documentelor de planificare a principalelor activităţi ale Institutului, respectiv planul de activitate, în colaborare cu personalul de conducere, întocmeşte raportul de evaluare anuală şi gestionează documentaţia aferentă; 18. La articolul 45, litera m) se abrogă . 19. La articolul 51, alin. (1) literele e) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins : e)asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a tuturor instalaţiilor sub presiune, a instalaţiilor de ridicat, grupurilor electrogene şi centralelor termice aferente imobilelor aflate în administrarea Institutului; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... j)asigură supravegherea stării tehnice a clădirilor aflate în administrarea Institutului, comportării în timp a acestora, precum şi implementarea tuturor măsurilor specifice calităţii în construcţii; 20. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 58Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament. 21. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 22. Anexele nr. 3, 4 şi 5 se abrogă .
Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul afacerilor interne,Carmen Daniela DanANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la regulament) ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUTUL DE STUDII PENTRU ORDINE PUBLICĂ ORGANIGRAMA Institutului de Studii pentru Ordine Publică



SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 60/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 60 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 60/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu