Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 889 din 20 august 2008

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 623 din 27 august 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Legea nr. 89/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) In aplicarea prevederilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, transmiterea fără plată a terenurilor din proprietatea statului în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate şi în administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau, după caz, în administrarea consiliilor judeţene se face astfel încât regimul juridic al acestora să asigure categoria de folosinţă prevăzută în planurile urbanistice şi în studiile de prefezabilitate şi/sau în studiile de fezabilitate aprobate pentru promovarea programelor de construcţii de locuinţe. Terenurile aferente construcţiilor de locuinţe se transmit defalcat de cele destinate realizării reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit, astfel:

a)  pentru construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate finanţate prin investiţii publice, precum şi a altor locuinţe proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, ambele categorii se transmit în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit legii;

b)  pentru construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, altele decât cele destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ sau din sănătate, pentru asigurarea terenurilor destinate strămutării locuinţelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamităţi naturale, şi pentru construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar, terenurile aferente construcţiilor de locuinţe se transmit în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate, iar terenurile destinate realizării reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit se transmit în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit legii."

2. La articolul 135, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Terenurile pentru construcţia de locuinţe prevăzută la art. 133 alin. (1) se asigură în condiţiile prevăzute la art. 247 alin. (4)-(6) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare."

3.  La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti ori, după caz, autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului sau din domeniul sănătăţii ori serviciile deconcentrate în teritoriu ale acestora vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi analiza solicitărilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii. In acest scop, vor stabili şi vor da publicităţii locul de primire a solicitărilor şi actele justificative necesare."

4. La articolul 15, alineatele (1), (2), (7) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) In urma analizării cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, comisiile sociale vor prezenta consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau conducătorilor autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii, după caz, lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi propuneri privind ordinea şi modul de soluţionare a cererilor, luându-se în considerare folosirea spaţiului locativ existent, precum şi construirea de locuinţe noi în condiţiile legii şi ale prezentelor norme metodologice. Analizarea cererilor şi stabilirea listei de priorităţi în soluţionarea acestora se fac anual, până la sfârşitul lunii februarie a anului respectiv, luându-se în considerare cererile depuse până la sfârşitul anului precedent.

(2) Lista de priorităţi prevăzută la alin. (1) se întocmeşte sau se reface anual numai în cazul în care în anul respectiv urmează să se finalizeze şi să se repartizeze locuinţe noi pentru tineri, destinate închirierii, şi se aprobă, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv prin ordin al conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii.

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(7) Lista de repartizare a locuinţelor se supune aprobării, după caz, consiliului local al comunei, oraşului, municipiului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti, consiliului judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii şi va fi dată publicităţii prin afişare la un loc accesibil publicului. Contestaţiile cu privire la repartizarea locuinţelor se adresează şi se soluţionează în condiţiile prevăzute la alin. (4).

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(10)  Administrarea   locuinţelor   pentru   tineri,   destinate închirierii, se face în condiţiile prevăzute de lege pentru locuinţele din fondul locativ de stat. Pentru încheierea şi/sau prelungirea contractelor de închiriere a locuinţelor se aplică şi prevederile art. 62 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare. Contractul de închiriere iniţial se încheie conform repartiţiei şi va cuprinde clauze referitoare la revizuirea cuantumului chiriei, în funcţie de vârsta solicitantului, aplicabile la datele de prelungire a acestuia, conform legii."

5.  La articolul 16, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Necesitatea şi oportunitatea realizării unor construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, vor fi stabilite prin studii de prefezabilitate promovate şi aprobate de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau, după caz, de autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii sau serviciile deconcentrate în teritoriu ale acestora. Studiile de prefezabilitate se finanţează din surse prevăzute cu această destinaţie în bugetele proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale beneficiare."

6.  La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) In vederea cuprinderii obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 16 alin. (4) în programul de realizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor întocmi şi/sau vor actualiza şi vor transmite anual Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor un inventar al obiectivelor noi de investiţii propuse, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, cel mai târziu până în data de 15 mai a fiecărui an."

7.  La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru obiectivele noi de investiţii propuse în condiţiile art. 17, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va prelua, prin protocol, de la consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, de la consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de la autorităţile administraţiei publice centrale din învăţământ şi sănătate, după caz, studiile de prefezabilitate şi terenurile aferente construcţiilor. Terenurile aferente construcţiilor de locuinţe rămân sau sunt preluate în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe durata de realizare a investiţiilor."

8. La articolul 19 alineatul (3), literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,d) condiţiile de transmitere a construcţiilor de locuinţe din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, după caz;

e) devizele financiare pentru cheltuieli efectuate de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din   domeniul   sănătăţii,   după   caz,   pentru   promovarea obiectivelor de investiţii până la predarea acestora către Agenţia Naţională pentru Locuinţe."

9.  La articolul 19 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) obligativitatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, după caz, de a întocmi şi de a aproba, potrivit legii, studiile de prefezabilitate şi de a le transmite Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în termen de maximum 60 de zile de la data preluării terenurilor;".

10. La articolul 192, alineatele (1), (3) şi (5) se modifica şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 192. - (1) Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, altele decât cele destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate, se pot vinde, numai la solicitarea titularilor contractelor de închiriere, în condiţiile prevăzute la art. 63 din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare.

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(3) Indeplinirea condiţiei referitoare la venitul mediu pe membru de familie, prevăzută la art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se va stabili raportat la câştigul salarial mediu brut pe economie, comunicat în ultimul Buletinul Statistic Lunar al Institutului Naţional de Statistică, înainte de data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(5) In contractele de vânzare-cumpărare a locuinţelor prevăzute la alin. (1) se va înscrie şi clauza de interdicţie a înstrăinării locuinţei prin acte între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acesteia, prevăzută la art. 63 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare."

11. La articolul 192, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21)-(24), cu următorul cuprins:

„(21) Odată cu stabilirea valorii de inventar a locuinţelor se calculează, acolo unde este cazul, cota procentuală din această valoare care revine construcţiilor aflate în diverse stadii de execuţie sau de finalizare şi care au fost utilizate pentru construirea locuinţelor respective potrivit prevederilor art. 2 alin. (15) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare.

(22) Valoarea de vânzare a locuinţei se stabileşte conform prevederilor art. 63 alin. (2) lit. d) şi e) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, la data vânzării acesteia. In evaluarea locuinţelor se aplică procedura de abordare prin cost, valoarea de vânzare fiind dată de costul de înlocuire a construcţiei cu instalaţiile, dotările şi echipamentele aferente.

(23)   Pentru stabilirea preţului locuinţei, la valoarea de vânzare se adaugă cheltuielile de evaluare, iar la valoarea rezultată se calculează şi se adaugă comisionul de până la 1% al unităţii prin care se efectuează vânzarea. In cazul în care evaluarea se efectuează de acelaşi evaluator şi la aceeaşi dată pentru mai multe locuinţe, în baza unui singur contract, cheltuielile de evaluare se împart în cote-părţi pentru fiecare locuinţă, în raport direct proporţional cu valoarea fiecărei locuinţe.

(24)  Pentru stabilirea cotei-părţi din valoarea care revine construcţiilor aflate în diverse stadii de execuţie sau de finalizare şi care au fost utilizate pentru construirea locuinţelor respective potrivit prevederilor art. 2 alin. (15) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, acolo unde este cazul, la suma constituită din valoarea de vânzare a locuinţei şi valoarea cheltuielilor de evaluare se aplică procentul stabilit conform prevederilor alin. (21)."

12.  La articolul 192, alineatul (4) se abrogă.

13.  La articolul 193, alineatele (4)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, în a căror administrare se află locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, finalizate şi înregistrate ca mijloace fixe individual sau ca bloc de locuinţe, va elabora documentele necesare şi va iniţia, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, proiecte de acte normative necesare în aplicarea prevederilor art. II alin. (1)şi (2) din Legea nr. 89/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu celeritate pentru locuinţele care au o vechime de minimum 5 ani de la data recepţionării şi punerii în funcţiune.

(5)  In aplicarea prevederilor art. 63 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, sumele obţinute din vânzarea locuinţelor se înregistrează în contul «Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului», deschis pe seama consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti la Trezoreria Statului din municipiul reşedinţă de judeţ, respectiv la Trezoreria Statului din municipiul Bucureşti.

(6)  Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor, prevăzute la alin. (5), după reţinerea sumelor prevăzute la art. 192 alin. (24), după caz, şi a sumelor prevăzute la art. 192 alin. (23), se virează lunar de către autorităţile administraţiei publice locale în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe deschis la Trezoreria Statului. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului. Sumele prevăzute la art. 192 alin. (24) se virează la bugetul local unde se constituie ca venituri destinate construcţiei de locuinţe, iar sumele prevăzute la art. 192 alin. (23) se încasează şi se constituie venituri ale bugetului local, în cazul în care administrarea şi vânzarea locuinţelor se fac de autorităţile administraţiei publice locale prin gestiune directă, sau ca venituri ale operatorilor economici prin care se realizează vânzarea locuinţelor, în cazul în care administrarea şi vânzarea locuinţelor se fac de autorităţile administraţiei publice locale prin gestiune delegată.

(7) Agenţia Naţională pentru Locuinţe va monitoriza acţiunea de vânzare-cumpărare a locuinţelor, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti fiind obligate să transmită lunar stadiul contractelor de vânzare-cumpărare. Eventualele diferende dintre Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi autorităţile administraţiei publice locale, referitoare la cuantumul sumelor obţinute din vânzarea locuinţelor şi la termenele de virare a acestora în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, se clarifică şi se rezolvă prin intervenţia direcţiilor teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, la solicitarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data încheierii anului financiar-bancar."

14.  La articolul 194, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru recalcularea chiriei prevăzute la art. 62 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se poate utiliza ca model exemplul din anexa nr. 16, administratorii locuinţelor având posibilitatea să stabilească şi să aplice cotele proprii de cheltuieli pentru administrarea şi menţinerea în stare de folosinţă a clădirilor de locuit în care sunt amplasate acestea."

15.  La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Obiectivele de investiţii prevăzute la art. 20 pot fi preluate şi cuprinse în lista de investiţii a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi în condiţiile asigurării proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, sub rezerva avizării acestora în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. Protocolul de predare-preluare a acestor obiective de investiţii se va încheia în mod corespunzător. In acest caz cheltuielile pentru elaborarea proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie se decontează de Agenţia Naţională pentru Locuinţe din sursele constituite pentru finanţarea investiţiilor."

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,

Horvath Anna,

secretar de stat

p. Ministrul internelor şi reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 889/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 889 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu