Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 889 din 20 august 2008

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 623 din 27 august 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Legea nr. 89/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) In aplicarea prevederilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, transmiterea fără plată a terenurilor din proprietatea statului în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate şi în administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau, după caz, în administrarea consiliilor judeţene se face astfel încât regimul juridic al acestora să asigure categoria de folosinţă prevăzută în planurile urbanistice şi în studiile de prefezabilitate şi/sau în studiile de fezabilitate aprobate pentru promovarea programelor de construcţii de locuinţe. Terenurile aferente construcţiilor de locuinţe se transmit defalcat de cele destinate realizării reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit, astfel:

a)  pentru construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate finanţate prin investiţii publice, precum şi a altor locuinţe proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, ambele categorii se transmit în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit legii;

b)  pentru construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, altele decât cele destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ sau din sănătate, pentru asigurarea terenurilor destinate strămutării locuinţelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamităţi naturale, şi pentru construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar, terenurile aferente construcţiilor de locuinţe se transmit în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate, iar terenurile destinate realizării reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit se transmit în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit legii."

2. La articolul 135, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Terenurile pentru construcţia de locuinţe prevăzută la art. 133 alin. (1) se asigură în condiţiile prevăzute la art. 247 alin. (4)-(6) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare."

3.  La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti ori, după caz, autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului sau din domeniul sănătăţii ori serviciile deconcentrate în teritoriu ale acestora vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi analiza solicitărilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii. In acest scop, vor stabili şi vor da publicităţii locul de primire a solicitărilor şi actele justificative necesare."

4. La articolul 15, alineatele (1), (2), (7) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) In urma analizării cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, comisiile sociale vor prezenta consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau conducătorilor autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii, după caz, lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi propuneri privind ordinea şi modul de soluţionare a cererilor, luându-se în considerare folosirea spaţiului locativ existent, precum şi construirea de locuinţe noi în condiţiile legii şi ale prezentelor norme metodologice. Analizarea cererilor şi stabilirea listei de priorităţi în soluţionarea acestora se fac anual, până la sfârşitul lunii februarie a anului respectiv, luându-se în considerare cererile depuse până la sfârşitul anului precedent.

(2) Lista de priorităţi prevăzută la alin. (1) se întocmeşte sau se reface anual numai în cazul în care în anul respectiv urmează să se finalizeze şi să se repartizeze locuinţe noi pentru tineri, destinate închirierii, şi se aprobă, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv prin ordin al conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii.

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(7) Lista de repartizare a locuinţelor se supune aprobării, după caz, consiliului local al comunei, oraşului, municipiului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti, consiliului judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii şi va fi dată publicităţii prin afişare la un loc accesibil publicului. Contestaţiile cu privire la repartizarea locuinţelor se adresează şi se soluţionează în condiţiile prevăzute la alin. (4).

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(10)  Administrarea   locuinţelor   pentru   tineri,   destinate închirierii, se face în condiţiile prevăzute de lege pentru locuinţele din fondul locativ de stat. Pentru încheierea şi/sau prelungirea contractelor de închiriere a locuinţelor se aplică şi prevederile art. 62 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare. Contractul de închiriere iniţial se încheie conform repartiţiei şi va cuprinde clauze referitoare la revizuirea cuantumului chiriei, în funcţie de vârsta solicitantului, aplicabile la datele de prelungire a acestuia, conform legii."

5.  La articolul 16, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Necesitatea şi oportunitatea realizării unor construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, vor fi stabilite prin studii de prefezabilitate promovate şi aprobate de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau, după caz, de autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii sau serviciile deconcentrate în teritoriu ale acestora. Studiile de prefezabilitate se finanţează din surse prevăzute cu această destinaţie în bugetele proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale beneficiare."

6.  La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) In vederea cuprinderii obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 16 alin. (4) în programul de realizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor întocmi şi/sau vor actualiza şi vor transmite anual Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor un inventar al obiectivelor noi de investiţii propuse, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, cel mai târziu până în data de 15 mai a fiecărui an."

7.  La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru obiectivele noi de investiţii propuse în condiţiile art. 17, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va prelua, prin protocol, de la consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, de la consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de la autorităţile administraţiei publice centrale din învăţământ şi sănătate, după caz, studiile de prefezabilitate şi terenurile aferente construcţiilor. Terenurile aferente construcţiilor de locuinţe rămân sau sunt preluate în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe durata de realizare a investiţiilor."

8. La articolul 19 alineatul (3), literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,d) condiţiile de transmitere a construcţiilor de locuinţe din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, după caz;

e) devizele financiare pentru cheltuieli efectuate de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din   domeniul   sănătăţii,   după   caz,   pentru   promovarea obiectivelor de investiţii până la predarea acestora către Agenţia Naţională pentru Locuinţe."

9.  La articolul 19 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) obligativitatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, după caz, de a întocmi şi de a aproba, potrivit legii, studiile de prefezabilitate şi de a le transmite Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în termen de maximum 60 de zile de la data preluării terenurilor;".

10. La articolul 192, alineatele (1), (3) şi (5) se modifica şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 192. - (1) Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, altele decât cele destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate, se pot vinde, numai la solicitarea titularilor contractelor de închiriere, în condiţiile prevăzute la art. 63 din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare.

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(3) Indeplinirea condiţiei referitoare la venitul mediu pe membru de familie, prevăzută la art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se va stabili raportat la câştigul salarial mediu brut pe economie, comunicat în ultimul Buletinul Statistic Lunar al Institutului Naţional de Statistică, înainte de data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(5) In contractele de vânzare-cumpărare a locuinţelor prevăzute la alin. (1) se va înscrie şi clauza de interdicţie a înstrăinării locuinţei prin acte între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acesteia, prevăzută la art. 63 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare."

11. La articolul 192, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21)-(24), cu următorul cuprins:

„(21) Odată cu stabilirea valorii de inventar a locuinţelor se calculează, acolo unde este cazul, cota procentuală din această valoare care revine construcţiilor aflate în diverse stadii de execuţie sau de finalizare şi care au fost utilizate pentru construirea locuinţelor respective potrivit prevederilor art. 2 alin. (15) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare.

(22) Valoarea de vânzare a locuinţei se stabileşte conform prevederilor art. 63 alin. (2) lit. d) şi e) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, la data vânzării acesteia. In evaluarea locuinţelor se aplică procedura de abordare prin cost, valoarea de vânzare fiind dată de costul de înlocuire a construcţiei cu instalaţiile, dotările şi echipamentele aferente.

(23)   Pentru stabilirea preţului locuinţei, la valoarea de vânzare se adaugă cheltuielile de evaluare, iar la valoarea rezultată se calculează şi se adaugă comisionul de până la 1% al unităţii prin care se efectuează vânzarea. In cazul în care evaluarea se efectuează de acelaşi evaluator şi la aceeaşi dată pentru mai multe locuinţe, în baza unui singur contract, cheltuielile de evaluare se împart în cote-părţi pentru fiecare locuinţă, în raport direct proporţional cu valoarea fiecărei locuinţe.

(24)  Pentru stabilirea cotei-părţi din valoarea care revine construcţiilor aflate în diverse stadii de execuţie sau de finalizare şi care au fost utilizate pentru construirea locuinţelor respective potrivit prevederilor art. 2 alin. (15) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, acolo unde este cazul, la suma constituită din valoarea de vânzare a locuinţei şi valoarea cheltuielilor de evaluare se aplică procentul stabilit conform prevederilor alin. (21)."

12.  La articolul 192, alineatul (4) se abrogă.

13.  La articolul 193, alineatele (4)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, în a căror administrare se află locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, finalizate şi înregistrate ca mijloace fixe individual sau ca bloc de locuinţe, va elabora documentele necesare şi va iniţia, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, proiecte de acte normative necesare în aplicarea prevederilor art. II alin. (1)şi (2) din Legea nr. 89/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu celeritate pentru locuinţele care au o vechime de minimum 5 ani de la data recepţionării şi punerii în funcţiune.

(5)  In aplicarea prevederilor art. 63 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, sumele obţinute din vânzarea locuinţelor se înregistrează în contul «Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului», deschis pe seama consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti la Trezoreria Statului din municipiul reşedinţă de judeţ, respectiv la Trezoreria Statului din municipiul Bucureşti.

(6)  Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor, prevăzute la alin. (5), după reţinerea sumelor prevăzute la art. 192 alin. (24), după caz, şi a sumelor prevăzute la art. 192 alin. (23), se virează lunar de către autorităţile administraţiei publice locale în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe deschis la Trezoreria Statului. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului. Sumele prevăzute la art. 192 alin. (24) se virează la bugetul local unde se constituie ca venituri destinate construcţiei de locuinţe, iar sumele prevăzute la art. 192 alin. (23) se încasează şi se constituie venituri ale bugetului local, în cazul în care administrarea şi vânzarea locuinţelor se fac de autorităţile administraţiei publice locale prin gestiune directă, sau ca venituri ale operatorilor economici prin care se realizează vânzarea locuinţelor, în cazul în care administrarea şi vânzarea locuinţelor se fac de autorităţile administraţiei publice locale prin gestiune delegată.

(7) Agenţia Naţională pentru Locuinţe va monitoriza acţiunea de vânzare-cumpărare a locuinţelor, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti fiind obligate să transmită lunar stadiul contractelor de vânzare-cumpărare. Eventualele diferende dintre Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi autorităţile administraţiei publice locale, referitoare la cuantumul sumelor obţinute din vânzarea locuinţelor şi la termenele de virare a acestora în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, se clarifică şi se rezolvă prin intervenţia direcţiilor teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, la solicitarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data încheierii anului financiar-bancar."

14.  La articolul 194, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru recalcularea chiriei prevăzute la art. 62 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se poate utiliza ca model exemplul din anexa nr. 16, administratorii locuinţelor având posibilitatea să stabilească şi să aplice cotele proprii de cheltuieli pentru administrarea şi menţinerea în stare de folosinţă a clădirilor de locuit în care sunt amplasate acestea."

15.  La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Obiectivele de investiţii prevăzute la art. 20 pot fi preluate şi cuprinse în lista de investiţii a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi în condiţiile asigurării proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, sub rezerva avizării acestora în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. Protocolul de predare-preluare a acestor obiective de investiţii se va încheia în mod corespunzător. In acest caz cheltuielile pentru elaborarea proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie se decontează de Agenţia Naţională pentru Locuinţe din sursele constituite pentru finanţarea investiţiilor."

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,

Horvath Anna,

secretar de stat

p. Ministrul internelor şi reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 889/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 889 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu