E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 357 din 26 mai 2003

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea, suspendarea si retragerea (anularea) licentelor de fabricatie agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 404 din 10 iunie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii, aprobata si modificata prin Legea nr. 123/1995 si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 33/1999, si prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 180/2002,
    vazand Referatul de aprobare nr. 125.930 din 15 aprilie 2003 al Directiei generale de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul cu privire la acordarea, suspendarea si retragerea (anularea) licentelor de fabricatie agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin abroga Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 58/1999 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea licentelor de fabricatie agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 331 din 13 iulie 1999, cu modificarile ulterioare.
    Art. 3
    Prevederilor prezentului ordin le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite.
    Art. 4
    Directia generala de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice, Directia generala de patrimoniu public si de gestiune a mijloacelor financiare si directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii.

             Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                 Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                                 REGULAMENT
cu privire la acordarea, suspendarea si retragerea (anularea) licentelor de fabricatie agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare

    CAP. 1
    Generalitati

    1. Prezentul regulament se refera la conditiile pe care agentii economici trebuie sa le indeplineasca pentru a desfasura o activitate in domeniul productiei de produse alimentare, in vederea asigurarii protectiei consumatorilor si a mediului si a eliminarii tendintelor de abuzuri, fraude sau falsificari in acest domeniu, precum si la conditiile in care se fac acordarea, suspendarea si retragerea (anularea) licentelor de fabricatie.
    1.1. Agentii economici pot desfasura activitati in domeniul productiei de produse alimentare numai pe baza unor licente de fabricatie.
    1.2. Licentele de fabricatie a produselor alimentare se acorda urmatoarelor categorii de producatori:
    a) agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare, persoane juridice, indiferent de forma de organizare si de tipul de proprietate;
    b) asociatiilor familiale sau persoanelor fizice autorizate sa desfasoare o activitate economica independenta in domeniul productiei de produse alimentare.
    2. Persoanele juridice sau fizice definite la pct. 1.2 sunt denumite in prezentul regulament agenti economici.
    3. Licentele de fabricatie se solicita de catre agentii economici la punerea in functiune a fiecarei unitati in care acestia vor desfasura activitati in domeniul productiei de produse alimentare si se acorda de catre directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in functie de dotari, de pregatirea de specialitate a personalului, de conditiile de igiena si de posibilitatile de garantare a calitatii produselor fabricate.
    4. Licentele de fabricatie acordate agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare atesta ca acestia au dreptul sa efectueze astfel de activitati in conformitate cu prevederile legale in vigoare, la un nivel de siguranta si de calitate care sa asigure protectia consumatorilor si a mediului.
    5. Licentele de fabricatie se acorda pentru fiecare categorie de produse alimentare si alte activitati din domeniul productiei de produse alimentare in conformitate cu anexa nr. 1 la prezentul regulament.

    CAP. 2
    Procedura de acordare a licentelor de fabricatie

    1. In vederea desfasurarii unei activitati in domeniul productiei de produse alimentare, agentul economic inainteaza directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene sau a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala este amplasata unitatea pentru care solicita licenta de fabricatie cererea-tip pentru acordarea licentei de fabricatie, intocmita conform anexei nr. 2 la prezentul regulament, insotita de documente justificative.
    1.1. Pentru agentii economici care desfasoara activitati de productie, documentatia care insoteste cererea pentru acordarea licentei de fabricatie cuprinde:
    a) statutul societatii comerciale sau autorizatia eliberata in conformitate cu reglementarile in vigoare pentru asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate sa desfasoare o activitate economica independenta, in copie xerox;
    b) certificatul de inmatriculare a societatii comerciale, emis de oficiul registrului comertului, in copie xerox;
    c) certificatul de inregistrare fiscala a societatii comerciale sau a asociatiei familiale si persoanei fizice, in copie xerox;
    d) autorizatia sanitara de functionare a unitatii pentru care se solicita licenta de fabricatie, eliberata de catre directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala se afla unitatea pentru care se solicita licenta de fabricatie, in copie xerox, sau anexa la certificatul de inregistrare eliberat de Biroul unic, semnata si stampilata, in copie xerox, pentru unitatile care desfasoara activitati care sunt supuse inregistrarii si autorizarii de functionare prin Biroul unic al camerei de comert si industrie;
    e) autorizatia sanitara veterinara de functionare pentru unitatile care sunt supuse controlului sanitar veterinar, eliberata de catre directia sanitara veterinara judeteana sau a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala se afla unitatea pentru care se solicita licenta de fabricatie, in copie xerox, sau anexa la certificatul de inregistrare eliberat de Biroul unic, semnata si stampilata, in copie xerox, pentru unitatile care desfasoara activitati care sunt supuse inregistrarii si autorizarii de functionare prin Biroul unic al camerei de comert si industrie;
    f) fisa unitatii pentru care se solicita licenta de fabricatie, intocmita conform anexei nr. 3 la prezentul regulament;
    g) fisa laboratorului uzinal, intocmita conform anexei nr. 4 la prezentul regulament;
    h) specificatia tehnica sau standardul de firma, elaborata si aprobata de agentul economic, care trebuie sa cuprinda conditiile de calitate ale produsului si data durabilitatii minimale a acestuia, de respectarea carora producatorul ramane raspunzator, conditiile specifice de manipulare, transport si depozitare si regulile de verificare a calitatii;
    i) schema si instructiunile tehnologice pentru fiecare categorie de produse pentru care se solicita licenta de fabricatie, care trebuie sa cuprinda toate fazele fluxului tehnologic, incepand cu receptia materiilor prime pana la depozitarea produsului finit, si modul in care sunt verificati si controlati parametrii tehnologici, precum si utilajele si instalatiile tehnologice;
    j) fisa cu privire la pregatirea de specialitate a personalului, intocmita conform anexei nr. 5 la prezentul regulament, in care sa se mentioneze:
    - personalul de conducere a procesului de fabricatie, care trebuie sa aiba, in functie de gradul de complexitate al unitatii, cel putin pregatire profesionala medie de specialitate, atestata;
    - personalul de laborator, care trebuie sa aiba, in functie de gradul de complexitate al unitatii, cel putin pregatire profesionala de specialitate, atestata;
    - personalul de executie, care va cuprinde, preponderent, personal calificat cu pregatire profesionala specifica la nivelul de complexitate al activitatilor pe care le desfasoara.
    1.2. Agentii economici care desfasoara activitati in laboratoare de patiserie-cofetarie prezinta documentele prevazute la lit. a) - f) ale pct. 1.1.
    1.3. Agentii economici care desfasoara activitati de ambalare si/sau imbuteliere de produse alimentare prezinta documentele prevazute la lit. a) - f) ale pct. 1.1.
    2. Cererea, completata cu datele necesare, se depune la directia generala pentru agricultura si industrie alimentara judeteana sau a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala se afla unitatea pentru care se solicita licenta de fabricatie, inregistrandu-se in registrul de evidenta a cererilor pentru acordarea licentelor de fabricatie, conform modelului prezentat in anexa nr. 6 la prezentul regulament, numai daca este insotita de documentatia prevazuta la pct. 1.1, 1.2 si 1.3, dupa caz.
    3. Reprezentantii imputerniciti ai Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, numiti prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor pentru acordarea licentelor de fabricatie, din cadrul directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, analizeaza daca documentatia depusa corespunde prevederilor prezentului regulament si comunica agentului economic daca exista documente necorespunzatoare, situatie in care acesta va depune o noua cerere insotita de documentatia completata conform observatiilor facute.
    4. In situatia in care se constata ca documentatia depusa corespunde prevederilor prezentului regulament, reprezentantii imputerniciti verifica la fata locului, la unitatea pentru care se solicita licenta de fabricatie, realitatea datelor inscrise in documentatie.
    Reprezentantii imputerniciti pot verifica realitatea faptica a datelor inscrise in documentatie, impreuna cu personalul de specialitate din cadrul asociatiilor profesionale sau al institutelor de cercetare de profil, cu experienta in domeniu. In acest sens, directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene sau a municipiului Bucuresti vor solicita asociatiilor profesionale ori institutelor de cercetare de profil sa nominalizeze specialistii care pot participa la aceste verificari.
    Verificarea faptica a datelor inscrise in documentatie se face de catre reprezentantii imputerniciti ai Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, numiti prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, in baza unei legitimatii si stampile, conform modelelor prezentate in anexa nr. 10 la prezentul regulament.
    5. Rezultatul verificarilor faptice se inscrie intr-un proces-verbal care se semneaza de reprezentantul imputernicit constatator si de reprezentantul imputernicit al agentului economic, redactat in doua exemplare, conform modelului prevazut in anexa nr. 7 la prezentul regulament, din care un exemplar ramane la agentul economic si unul la directia generala pentru agricultura si industrie alimentara judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
    6. In situatia in care se constata ca datele inscrise in documentatie nu corespund cu realitatea de pe teren, aceasta se mentioneaza distinct in procesul-verbal si constituie motivatia neacordarii licentei de fabricatie. Dupa inlaturarea deficientelor constatate si mentionate in procesul-verbal, agentul economic poate depune o noua cerere, in vederea acordarii licentei de fabricatie.
    7. In situatia in care se constata ca datele inscrise in documentatie corespund cu realitatea de pe teren, aceasta se mentioneaza in procesul-verbal, care constituie actul in baza caruia se elibereaza licenta de fabricatie.
    8. Agentul economic va depune la directia generala pentru agricultura si industrie alimentara judeteana sau a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala este amplasata unitatea pentru care se solicita licenta de fabricatie documentul prin care se dovedeste plata taxei pentru acordarea licentei de fabricatie, in termen de 72 de ore de la data incheierii procesului-verbal.
    Taxa pentru eliberarea licentei de fabricatie a produselor alimentare se achita prin virare, cu ordin de plata, in contul bugetului de stat "Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare", deschis la trezoreria statului in a carei raza se afla sediul fiscal al agentilor economici respectivi.
    In sectoarele municipiului Bucuresti si in judetul Ilfov, unde nu functioneaza trezorerii ale statului, taxa se vireaza in contul "Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare", deschis la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. pe seama organelor financiare teritoriale.
    Documentul de justificare a achitarii taxei il reprezinta copia de pe ordinul de plata, confirmata de unitatea bancara, pentru virarea sumei la bugetul de stat. In ordinul de plata se specifica: "Suma reprezinta taxa pentru eliberarea licentei de fabricatie, conform Ordonantei Guvernului nr. 42/1995, cu modificarile si completarile ulterioare."
    9. In baza procesului-verbal de verificare a realitatii datelor inscrise in documentatia pentru acordarea licentelor de fabricatie si a documentului de justificare a achitarii taxei, directia generala pentru agricultura si industrie alimentara judeteana sau a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala se afla unitatea de productie elibereaza licenta de fabricatie, redactata conform anexelor nr. 8a) si 8b) la prezentul regulament.
    10. Licentele de fabricatie eliberate se vor inregistra la directia generala pentru agricultura si industrie alimentara judeteana sau a municipiului Bucuresti la care au fost inregistrate cererile pentru acordarea acestora, in registrul de evidenta a licentelor de fabricatie, conform modelului din anexa nr. 9 la prezentul regulament.
    11. Agentul economic care se considera nedreptatit din cauza neacordarii licentei de fabricatie poate depune contestatie la conducerea directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene sau a municipiului Bucuresti la care a fost inregistrata cererea sa, in termen de 15 zile de la data respingerii solicitarii. Directorul general al directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene sau a municipiului Bucuresti va solutiona contestatia in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia.
    12. Agentul economic care nu este multumit de modul de rezolvare a contestatiei se poate adresa instantei judecatoresti, in baza Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.
    13. Licentele de fabricatie a produselor alimentare se elibereaza in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii agentului economic, daca sunt indeplinite prevederile pct. 7 si 8.
    14. Modificarea conditiilor care au stat la baza acordarii licentelor de fabricatie obliga agentul economic sa solicite in termen de 30 de zile o noua licenta de fabricatie a produselor alimentare. Se considera conditii modificate, in spiritul legii:
    a) schimbarea profilului de activitate pentru care a fost acordata licenta;
    b) schimbarea proprietarului, actionarului sau a asociatului majoritar ori a titularului licentei de fabricatie.
    Schimbarea doar a denumirii unui agent economic nu obliga agentul sa solicite o noua licenta de fabricatie, aceasta schimbare trebuind sa fie notificata directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara care a eliberat licenta.
    15. In intervalul de timp de la inregistrarea cererii pentru acordarea licentei de fabricatie si pana la acordarea acesteia este interzis agentului economic sa produca, cu exceptia unei perioade de maximum 3 zile pentru efectuarea probelor tehnologice necesare realizarii produsului, a carui valorificare este permisa dupa acordarea licentei de fabricatie.

    CAP. 3
    Procedura de suspendare si de retragere (anulare) a licentelor de fabricatie

    1. Suspendarea si retragerea (anularea) licentelor de fabricatie se fac de catre directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene sau a municipiului Bucuresti care le-au eliberat.
    2. Suspendarea si retragerea (anularea) licentelor de fabricatie se dispun in urma:
    a) controalelor efectuate la agentii economici de reprezentantii imputerniciti ai Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, numiti prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, prin incheierea procesului-verbal de control conform modelului din anexa nr. 11 la prezentul regulament;
    b) controalelor efectuate de alte organe de control care au prevazuta aceasta masura in actele normative specifice domeniului lor de activitate, prin transmiterea la directia generala pentru agricultura si industrie alimentara pe a carei raza teritoriala este amplasata unitatea controlata a copiei actului de control incheiat, in baza caruia se aplica prevederea pct. 1.
    3. Suspendarea licentei de fabricatie se mentine pana la indeplinirea conditiilor a caror nerespectare a fost constatata.
    4. Pe perioada suspendarii licentei de fabricatie activitatea de productie in unitatea controlata este interzisa.

    CAP. 4
    Controlul agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare

    1. Controlul agentilor economici privind modul de respectare a prevederilor legale in domeniul productiei de produse alimentare se face de catre reprezentantii imputerniciti ai Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, numiti prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.
    2. Controlul urmareste respectarea prevederilor reglementarilor in vigoare in domeniul productiei de produse alimentare si mentinerea conditiilor impuse la acordarea licentei de fabricatie, verificandu-se:
    a) existenta licentelor de fabricatie pentru toate categoriile de produse care se realizeaza in unitatea controlata;
    b) existenta autorizatiilor de comercializare eliberate de directiile finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, pentru producatorii de alcool si bauturi spirtoase;
    c) existenta documentatiei in baza careia a fost acordata licenta de fabricatie;
    d) respectarea prevederilor reglementarilor in vigoare privind productia de produse alimentare si igiena alimentara;
    e) dotarea unitatii cu echipamente, utilaje si instalatii, aparatura de masura si control, care sa permita respectarea instructiunilor tehnologice si realizarea produselor la nivelul de calitate stabilit in specificatiile tehnice sau standardele de firma;
    f) incadrarea cu personal atestat profesional pentru activitatile pe care le desfasoara si echipament adecvat pentru protectia sanitara si protectia muncii;
    g) functionarea laboratoarelor uzinale si dotarea lor cu aparatura si echipamente de laborator, cu substante si reactivi specifici analizelor care se efectueaza, incadrarea acestora cu personal atestat pentru efectuarea analizelor de laborator.
    3. In timpul controlului, daca este necesar, reprezentantii imputerniciti pot preleva esantioane din materiile prime, ingrediente sau alte produse utilizate la prepararea si producerea alimentelor, semifabricate, produse finite, materiale care vin in contact cu alimentele si dispun analizarea acestora in laboratoare autorizate sau acreditate, conform anexelor A si B la procesul-verbal de control. Cantitatea probei nu trebuie sa fie mai mare decat cea necesara efectuarii analizelor stabilite.
    4. In cazul in care alimentele analizate nu indeplinesc cerintele de calitate stabilite in standardul de firma sau in specificatia tehnica, producatorul va plati cheltuielile pentru prelevarea probelor si pentru efectuarea analizelor.
    5. Rezultatul controlului se inscrie in procesul-verbal de control, conform modelului prezentat in anexa nr. 11 la prezentul regulament.
    6. In urma controlului, reprezentantii imputerniciti au obligatia de a hotari si de a dispune in procesul-verbal de control, in functie de constatarile facute, mentinerea, suspendarea sau retragerea (anularea) licentei de fabricatie, oprirea fabricatiei si sanctionarea contraventionala si/sau sesizarea organelor de cercetare penala, dupa caz, dupa cum urmeaza:
    a) mentinerea licentei de fabricatie se hotaraste atunci cand agentul economic respecta prevederile legale in domeniul productiei de produse alimentare si conditiile impuse la acordarea licentei de fabricatie;
    b) sanctionarea agentilor economici cu amenda contraventionala conform prevederilor art. 29 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1995*), aprobata si modificata prin Legea nr. 123/1995, cu modificarile ulterioare, ale pct. 4 - 6 ale articolului unic din Ordonanta Guvernului nr. 33/1999 si ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 180/2002;
    c) oprirea temporara a fabricatiei sau a activitatii in domeniul productiei de produse alimentare si suspendarea licentei de fabricatie pana cand agentul economic dovedeste ca a eliminat toate cauzele in baza carora a fost dispusa aceasta masura, conform prevederilor pct. 3 al articolului unic din Ordonanta Guvernului nr. 33/1999 si ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata si modificata prin Legea nr. 180/2002.
    Situatiile in care se dispune oprirea fabricatiei si suspendarea licentei de fabricatie sunt:
    - folosirea in fabricatie a materiilor prime, materiilor auxiliare sau a materialelor fara documente care sa ateste calitatea si provenienta lor;
    - lipsa din dotare sau functionarea defectuoasa a aparatelor de masura si control necesare pentru urmarirea parametrilor tehnologici;
    - functionarea fara autorizatie sanitara sau sanitara veterinara;
    - functionarea fara autorizatii de comercializare eliberate de directiile finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti pentru producatorii de bauturi spirtoase si alcool etilic;
    - starea igienica sanitara si sanitara veterinara necorespunzatoare normelor de igiena sanitara si sanitara veterinara;
    - nerespectarea parametrilor de calitate ai produselor finite, prevazuti in standardele sau specificatiile tehnice de produs;
    - marcarea si etichetarea neconforme reglementarilor in vigoare;
    - utilizarea de materii prime, ingrediente, materiale, altele decat cele declarate in instructiunile tehnologice si mentionate pe etichete;
    - functionarea cu alt personal incadrat decat cel prevazut in procedura de acordare a licentei de fabricatie;
    - neefectuarea analizelor de laborator obligatorii, zilnice, la receptia materiilor prime si la produsele finite, pentru fiecare lot de fabricatie, sarja sau cazan, in functie de specificul activitatii;
    d) oprirea fabricatiei, concomitent cu retragerea (anularea) licentei de fabricatie si cu interzicerea de a mai desfasura activitati in domeniul productiei de produse alimentare, daca fapta nu a fost savarsita in astfel de conditii incat sa constituie infractiune, pentru comercializarea unor produse a caror livrare a fost interzisa, fiind confirmate ca falsificari sau substituiri, si sanctionarea cu amenda conform prevederilor pct. 5 al articolului unic din Ordonanta Guvernului nr. 33/1999 si ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata si modificata prin Legea nr. 180/2002;
    e) oprirea fabricatiei, concomitent cu retragerea (anularea) licentei de fabricatie si interzicerea de a mai desfasura activitati in domeniul productiei de produse alimentare, in cazul agentilor economici care continua sa nu se conformeze prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/1995, desi au fost sanctionati cu amenda contraventionala pentru:
    - abaterile prevazute la lit. c) si d);
    - nerespectarea repetata a conditiilor care au stat la baza acordarii licentelor conform prevederilor art. 29 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1995;
    - nesolicitarea eliberarii unei noi licente, in cazul prevazut la art. 22 alin. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1995;
    f) oprirea fabricatiei, concomitent cu interzicerea de a mai desfasura activitati in domeniul productiei de produse alimentare, in cazul agentilor economici care continua sa functioneze fara licenta de fabricatie, desi au fost sanctionati cu amenda contraventionala pentru functionare fara licenta de fabricatie, potrivit art. 29 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1995;
    g) retragerea (anularea) licentei de fabricatie cand agentul economic nu mai desfasoara activitatea pentru care a primit licenta de fabricatie, a schimbat profilul de activitate sau cand a incetat definitiv activitatea si/sau cand se solicita de alte organisme de control care au prevazuta aceasta masura in actele normative specifice domeniului lor de activitate.
------------
    *) Ordonanta Guvernului nr. 42/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 123/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 293 din 19 decembrie 1995, si ulterior modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 33/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 44 din 30 ianuarie 1999.

    7. Procesul-verbal de control va fi redactat in doua exemplare. Un exemplar al procesului-verbal de control ramane la agentul economic, iar al doilea exemplar, la directia generala pentru agricultura si industrie alimentara judeteana sau a municipiului Bucuresti, care il va inregistra in registrul privind evidenta proceselor-verbale de control, conform modelului prevazut in anexa nr. 12 la prezentul regulament.
    8. Amenzile stabilite de catre persoanele in drept se vireaza de catre cei sanctionati, in contul bugetului de stat "Venituri din amenzi aplicate potrivit dispozitiilor legale", deschis la trezoreria statului in a carei raza teritoriala agentii economici au domiciliul fiscal, sau in contul bugetului de stat, deschis la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. pe seama organelor financiare teritoriale, in judete sau in municipiul Bucuresti, dupa caz, si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata si modificata prin Legea nr. 180/2002.
    9. Agentul economic poate contesta masurile contraventionale stabilite in procesul-verbal de control, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata si modificata prin Legea nr. 180/2002.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    1. Toate anexele mentionate in prezentul regulament fac parte integranta din acesta.
    2. Evidentele prevazute in prezentul regulament se vor tine conform formularelor stabilite.
    3. Formularele de licente de fabricatie se comanda si se achizitioneaza de catre Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si se distribuie directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti prin reprezentantii imputerniciti ai acestora.
    Formularele de licenta existente isi pastreaza valabilitatea pana la epuizarea stocului existent, dupa care vor fi redactate conform modelelor prezentate in anexele nr. 8a) si 8b) la prezentul regulament.
    Eliberarea licentelor de fabricatie agentilor economici solicitanti se face de catre directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene sau a municipiului Bucuresti, cu recuperarea costului editarii formularelor, iar incasarile respective se vireaza la bugetul de stat.

    ANEXA 1
    la regulament

                         ACTIVITATILE SI PRODUSELE
pentru care Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor acorda licente de fabricatie

    I. Domeniul productiei de lapte si produse lactate
    1. Fabricarea laptelui de consum si a produselor acidofile (iaurt, lapte batut, chefir etc.) (U.M. = hl/24 h)
    2.  Fabricarea branzei proaspete de vaci, cremelor, smantanei de consum, fristii (U.M. = t/24 h)
    3. Fabricarea untului (U.M. = t/24 h)
    4. Fabricarea inghetatei (U.M. = t/24 h)
    5. Fabricarea conservelor din lapte (lapte concentrat, lapte praf, produse pentru alimentatia copiilor etc.) (U.M. = t/an)
    6. Fabricarea branzeturilor (fermentate, cu pasta oparita, framantate, afumate, conservate in saramura etc.) (U.M. = t/an)
    II. Domeniul productiei de carne si produse din carne
    1. Abatorizarea animalelor si a pasarilor (U.M. = t/an)
    2. Fabricarea semipreparatelor si a preparatelor din carne (U.M. = t/an)
    3. Fabricarea semiconservelor si conservelor din carne si mixte (U.M. = t/an)
    III. Domeniul prelucrarii si conservarii pestelui si a produselor din peste
    1. Fabricarea semiconservelor si conservelor din peste (U.M. = t/an)
    2. Fabricarea preparatelor si semipreparatelor din peste (U.M. = t/an)
    IV. Domeniul productiei de paine si produse de morarit si panificatie
    1. Fabricarea fainurilor, grisurilor si a arpacasului din grau (U.M. = t/24 h)
    2. Fabricarea malaiului si fainii de porumb (U.M. = t/24 h)
    3. Prelucrarea orezului (U.M. = t/24 h)
    4. Fabricarea painii, produselor de panificatie si produselor de patiserie (U.M. = t/24 h)
    5. Fabricarea pastelor fainoase (U.M. = t/24 h)
    6. Fabricarea biscuitilor, piscoturilor si altor produse similare (U.M. = t/24 h)
    7. Fabricarea fulgilor de cereale si a produselor expandate (U.M. = t/24 h)
    V. Domeniul prelucrarii si conservarii fructelor si legumelor
    1. Fabricarea conservelor de legume si/sau fructe si/sau a pastei de tomate si/sau a gemurilor si/sau a marmeladelor si/sau a jeleurilor (U.M. = t/an)
    2. Fabricarea sucurilor de fructe si/sau legume (U.M. = t/an)
    3. Fabricarea produselor deshidratate din legume si/sau fructe (U.M. = t/an)
    VI. Domeniul productiei de uleiuri si de grasimi vegetale alimentare
    1. Fabricarea uleiurilor vegetale brute si/sau rafinate (U.M. = mii t/an)
    2. Fabricarea maionezei si/sau margarinei si/sau grasimilor partial sau total hidrogenate (U.M. = mii t/an)
    VII. Domeniul productiei de zahar si produse zaharoase
    1. Fabricarea zaharului (U.M. = t sfecla/24 h)
    2. Fabricarea ciocolatei si/sau a produselor din ciocolata (U.M. = t/an)
    3. Fabricarea drajeurilor si/sau caramelajului (bomboane sticloase) si/sau caramelei si/sau bomboanelor medicinale (U.M. = t/an)
    4. Fabricarea produselor gelifiate (rahat, jeleuri etc.) (U.M. = t/an)
    5. Fabricarea produselor de cofetarie si patiserie (U.M. = kg/24 h)
    6. Fabricarea halvalei (U.M. = t/an)
    7. Fabricarea produselor zaharoase expandate (U.M. = t/an)
    VIII. Domeniul productiei de bauturi
    1. Fabricarea bauturilor spirtoase (inclusiv cele slab alcoolizate) (U.M. = MGD/an)
    2. Fabricarea alcoolului etilic de fermentatie (U.M. = MGD/an)
    3. Fabricarea vinurilor (U.M. = vag./an)
    4. Fabricarea cidrului si/sau a altor bauturi nedistilate obtinute prin fermentare si/sau a bauturilor mixte ce contin alcool (U.M. = mii sticle/an)
    5. Fabricarea berii (U.M. = mii hl/an)
    6. Fabricarea otetului (U.M. = mii hl/an)
    7. Fabricarea bauturilor racoritoare nealcoolice (U.M. = mii hl/an)
    IX. Domeniul productiei de amidon, glucoza si drojdie de panificatie
    1. Fabricarea amidonului (U.M. = t/an)
    2. Fabricarea glucozei, fructozei, maltozei etc. (U.M. = t/an)
    3. Fabricarea drojdiei de panificatie (U.M. = t/an)
    X. Fabricarea altor produse alimentare
    XI. Activitati de ambalare si/sau imbuteliere de produse alimentare

    ANEXA 2
    la regulament

    Nr. ......... din ...........

                                 CERERE
                  pentru acordarea licentei de fabricatie

    Agentul economic, persoana juridica/asociatie familiala/persoana fizica ......................................., cu sediul in ........................., str. ........................ nr. ......., cu Certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului/Autorizatia nr. ................, codul fiscal ....................., telefon ................., fax ................, telex ................., reprezentat de ............................................., domiciliat in ......................., str. ............... nr. ......, bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judetul ..................., posesor al buletinului/cartii de identitate seria ..... nr. ........, eliberat/eliberata de ...................., avand functia de ................................, pe baza pieselor anexate la dosar, solicit eliberarea licentei de fabricatie pentru unitatea cu sediul in ..................., str. ................. nr. ....., sectorul/judetul ........................, in vederea fabricarii urmatoarelor produse alimentare/activitati in domeniul:
    1. .........................................................................
    2. .........................................................................
    3. .........................................................................
    4. .........................................................................

    Data .............
                                                           Semnatura
                                                        ................

    Domnului director general al Directiei pentru Agricultura si Industrie Alimentara a Judetului ................../Municipiului Bucuresti

    ANEXA 3
    la regulament

                              FISA UNITATII

    Unitatea cu sediul in ...................................................., str. ..................... nr. ......, sectorul/judetul ......................, avand ca obiect de activitate
...............................................................................
(se vor inscrie categoriile de produse sau activitatile pentru care se solicita licenta de fabricatie, conform anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 357/2003)

    Dotarea tehnica:
    a) schita-plan, care sa cuprinda toate spatiile de fabricatie si de depozitare ale unitatii, cu instalatiile si utilajele din dotare;
    b) capacitatea zilnica a unitatii, determinata de utilajul conducator (conform unitatii de masura precizate in anexa nr. 1 la regulament);
    c) dotarea cu instalatii si utilaje:
___________________________________________________________________________
Denumirea instalatiilor   Starea tehnica   Observatii
si utilajelor din dotare  (grad de uzura)  (se va mentiona daca asigura
                                           obtinerea de produse la nivelul
                                           de calitate propus)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    d) dotarea cu instrumente si aparatura de masura si control pentru urmarirea desfasurarii procesului tehnologic:
___________________________________________________________________________
Denumirea       Parametrul masurat  Domeniul     Documentul de atestare
instrumentului                      de masurare  a verificarii metrologice
sau aparatului
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    ANEXA 4
    la regulament

                         FISA LABORATORULUI UZINAL

    Dotarea laboratorului uzinal pentru verificarea parametrilor de calitate ai materiilor prime, semifabricatelor si produselor finite, conform prevederilor instructiunilor tehnologice, specificatiilor tehnice sau standardelor pentru fiecare categorie de produse:
___________________________________________________________________________
Denumirea instrumentului   Parametrul masurat   Documentul de atestare
sau aparatului                                  a verificarii metrologice
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    NOTA:
    Pentru analizele care conform specificatiei tehnice sau standardului de firma se efectueaza periodic (de exemplu: incarcatura microbiana, metale grele etc.) si care nu se pot efectua in laboratoarele proprii, se vor incheia contracte cu laboratoare specializate.

    ANEXA 5
    la regulament

                                    FISA
         cu privire la pregatirea de specialitate a personalului

________________________________________________________________________________
                                                               din care:
        Structura personalului                     Nr.   _______________________
                                                   total Calificati Necalificati
________________________________________________________________________________
Personal de conducere a procesului de fabricatie:
numele si documentul de atestare a pregatirii
profesionale de specialitate
________________________________________________________________________________
Personal de productie
________________________________________________________________________________
Personal de laborator: numele si documentul de
atestare a pregatirii profesionale de specialitate
________________________________________________________________________________
Personal de intretinere a utilajelor si
instalatiilor
________________________________________________________________________________
Personal auxiliar
________________________________________________________________________________

    ANEXA 6
    la regulament

                               REGISTRUL
de evidenta a cererilor pentru acordarea licentelor de fabricatie

________________________________________________________________________________
Numarul de   Data  Numarul si   Numele         Data         Modul de  Observatii
inregistrare       data cererii si adresa      eliberarii   rezolvare
                                solicitantului licentei de
                                               fabricatie
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    ANEXA 7
    la regulament

                     PROCES-VERBAL Nr. ......./........
de verificare a realitatii datelor inscrise in documentatia pentru acordarea licentei de fabricatie

    Subsemnatul/Subsemnata ..................................................., posesor/posesoare al/a legitimatiei nr. ..............., eliberata de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, in urma verificarii realitatii datelor inscrise in documentatia depusa la Directia Generala pentru Agricultura si Industrie Alimentara ................................... cu Cererea nr. ....... din ............. pentru acordarea licentei de fabricatie pentru unitatea de productie din .................................., str. ......................... nr. ...., sectorul/judetul ...................................................., in vederea fabricarii urmatoarelor produse alimentare:
................................................................................
................................................................................
...............................................................................,
        (se vor inscrie categoriile de produse alimentare/activitatile
                             mentionate in cerere)
apartinand agentului economic ................................................., cu sediul in .................................., str. .......................... nr. ......, sectorul/judetul .................................................., cu Certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului/Autorizatia nr. ........., codul fiscal ............................, tel. ................, fax ..................., reprezentat de ......................................., domiciliat in .................................., str. ........................ nr. ......, bl. ......., sc. ......, et. ......, ap. ......., sectorul/judetul ................................., posesor al buletinului/cartii de identitate seria ...... nr. ......................., eliberat/eliberata de Politia ............................., avand functia de ...............................,
    am constatat urmatoarele:
    1. unitatea de productie indeplineste conditiile legale pentru acordarea licentei de fabricatie;
    sau
    2. unitatea de productie nu indeplineste conditiile legale pentru acordarea licentei de fabricatie din urmatoarele motive:
    a) .........................................................................
    b) .........................................................................
    c) ....................................................................... .
       (se vor mentiona distinct motivele neacordarii licentei de fabricatie)

       Reprezentantul imputernicit       Reprezentantul imputernicit al
               constatator,                    agentului economic,
     ...............................    .................................
         (semnatura si stampila)              (semnatura si stampila)

    ANEXA 8a)
    la regulament

                                   ROMANIA
              MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

    Directia Generala pentru Agricultura si Industrie Alimentara a Judetului ......................./Municipiului Bucuresti

    Directorul general al directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara,
    in baza Ordonantei Guvernului nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii, aprobata si modificata prin Legea nr. 123/1995 si modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 33/1999,
    avand in vedere propunerea reprezentantilor imputerniciti pentru eliberarea licentelor de fabricatie, numiti prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. ......... din ...........,
    in temeiul Regulamentului cu privire la acordarea, suspendarea si retragerea (anularea) licentelor de fabricatie agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare,
    emite urmatoarea

                           LICENTA DE FABRICATIE
pentru atestarea dreptului de a desfasura activitati in domeniul productiei de produse alimentare

                   Seria ...... nr. ...................

pentru agentul economic ................................................, cu
sediul in ....................................., str.  ........................
           (satul, comuna, orasul, municipiul)
nr. ........., sectorul ........, judetul ...................................., cu Certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului/Autorizatia nr. ......................, codul fiscal ...................
    Agentul economic ......................................................... are capacitatea tehnica si profesionala de a desfasura activitati de productie in domeniul:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
                        (activitatile si produsele)
la unitatea de productie din .............................................., str. ...................... nr. .........., sectorul ......, judetul ............................. .

                             Director general,
                           .....................

    Am primit licenta de                        Emisa la
    fabricatie ...............................  ..........................
                          (data)                           (data)

     .............................................
      (numele si prenumele, functia si semnatura)

    ANEXA 8b)
    la regulament

                                  ROMANIA
            MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

    Directia Generala pentru Agricultura si Industrie Alimentara a Judetului ....................../Municipiului Bucuresti

    Directorul general al directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara,
    in baza Ordonantei Guvernului nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii, aprobata si modificata prin Legea nr. 123/1995 si modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 33/1999,
    avand in vedere propunerea reprezentantilor imputerniciti pentru eliberarea licentelor de fabricatie, numiti prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. ..... din ...............,
    in temeiul Regulamentului cu privire la acordarea, suspendarea si retragerea (anularea) licentelor de fabricatie agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare,
    emite urmatoarea

                           LICENTA DE FABRICATIE
pentru atestarea dreptului de a desfasura activitati in domeniul productiei
de produse alimentare

                    Seria ...... nr. ................

pentru agentul economic ................................................, cu
sediul in ....................................., str. .........................
           (satul, comuna, orasul, municipiul)
nr. ........., sectorul .........., judetul .................................., cu Certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului/Autorizatia nr. ................, codul fiscal ................
    Agentul economic ........................................................... are capacitatea tehnica si profesionala de a desfasura activitati de productie in domeniul:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
                           (activitatile si produsele)
la unitatea de productie din .................................................,
                                     (satul, comuna, orasul, municipiul)
str. ............................ nr. ......., sectorul ..........., judetul .................................. .

                             Director general,
                           .....................

                                   Emisa la ...........................
                                                       (data)

    ANEXA 9
    la regulament

              REGISTRUL DE EVIDENTA A LICENTELOR DE FABRICATIE

_______________________________________________________________________________
Nr.  Seria si          Titularul    Unitatile de productie,          Observatii
crt. numarul licentei  licentei de  activitatile si categoriile de
     de fabricatie     fabricatie   produse pentru care se acorda
                                    licenta de fabricatie
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

    ANEXA 10
    la regulament

    1. MODEL DE LEGITIMATIE

    - fata -
 ______________________________________________________
|                      ROMANIA                         |
|  MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR  |
|                                                      |
|                 Legitimatie Nr. 500                  |
|                                                      |
| Numele: IONESCU                        Loc           |
| Prenumele: MIRCEA                      pentru        |
| Buletinul/cartea de identitate         fotografie    |
| seria ...... nr. .............                       |
|                                                      |
|                     Ministru,                        |
|                                                      |
|______________________________________________________|

    - verso -
 ______________________________________________________
|    Posesorul prezentei legitimatii este abilitat sa  |
| aplice prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/1995 |
| in judetul/municipiul .............................. |
| pentru verificarea faptica a datelor inscrise in     |
| documentatia prin care se solicita acordarea         |
| licentelor de fabricatie si are dreptul de acces in  |
| zone, cladiri, anexe sau alte spatii ale agentilor   |
| economici care solicita licenta de fabricatie pentru |
| a desfasura o activitate in domeniul productiei de   |
| produse alimentare.                                  |
|______________________________________________________|

    2. MODEL DE STAMPILA

                       __________________________
                      / Ministerul Agriculturii, \
                     /       Alimentatiei         \
                    /                              \
                   (   Acreditare OG 42/95 * 500    )
                    \                              /
                     \        si Padurilor        /
                      \__________________________/

    ANEXA 11
    la regulament

                                          Seria .......... nr. ...........

    MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR
    Directia Generala pentru Agricultura si Industrie Alimentara ..............
    Adresa .........................., telefon ............., fax .............

                   PROCES-VERBAL DE CONTROL Nr. .............

    Incheiat astazi ...........................................................
                                      (ziua, luna, anul)

    1. Agent constatator:
    ........................, functia ................., legitimatia nr. ......
    ........................, functia ................., legitimatia nr. ......
    ........................, functia ................., legitimatia nr. ......

    2. Agent economic controlat (persoana fizica) ............................., inmatriculat in registrul comertului sub nr. ............., cod unic de inregistrare ............................., cont bancar ......................., Banca ......................, adresa sediului ..................................

    3. Unitatea (punct de lucru) (adresa) .....................................
...............................................................................
unde am fost primiti de domnul/doamna ........................................., in calitate de ..........................................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ......... seria ........ nr. ......................., eliberat de ...................................... la data de ................., CNP ..................................

    4. Obiectul controlului*):
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    5. Esantioane*) (probe) prelevate (conform anexelor A si B):
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    6. Constatari in timpul desfasurarii controlului (descrierea faptelor savarsite) in ziua .......... luna ................. anul ........ ora .......:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    7. Masuri stabilite in baza constatarilor:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    8. Sanctiuni contraventionale aplicate:

    Semnificatia coloanei N din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    N - Numarul codului de inregistrare fiscala sau actul de identitate al persoanei (seria, nr., data emiterii)
________________________________________________________________________________
Contravenientul Adresa    N   Articolul  Valoarea  Semnatura         Numarul
                completa      din actul  amenzii   contravenientului chitantei
                              normativ   aplicate                    de achitare
                                                                     a amenzii
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    a) Amenda, in suma de ............................ lei, se va achita in termen de 15 zile de la data comunicarii, astfel:
    - 75%, adica ...................... lei, in contul bugetului de stat (venituri din amenzi aplicate potrivit prevederilor legale) nr. ..............., deschis la Trezoreria .................................................;
    - 25%, adica ...................... lei, in contul Directiei Generale pentru Agricultura si Industrie Alimentara ........................................... nr. ................., deschis la ........................................... .
    b) Contravenientul poate achita in termen de 48 de ore de la comunicare jumatate din minimul legal al amenzii, adica .............................. lei, astfel:
    - 75%, adica ....................... lei, in contul bugetului de stat nr. ................, deschis la Trezoreria .......................................;
    - 25%, adica ....................... lei, in contul Directiei Generale pentru Agricultura si Industrie Alimentara .................................. nr. ..............., deschis la ............................................. .
    c) Chitantele de plata sau documentele bancare vor fi prezentate in termen de 15 zile la Directia Generala pentru Agricultura si Industrie Alimentara ........................................, serviciul inspectii, in acest fel orice urmarire incetand.
    In caz contrar se va proceda la executare silita conform legii.
    d) Impotriva procesului-verbal contravenientul poate face plangere in termen de 15 zile de la comunicare. Plangerea insotita de copia procesului-verbal se va depune la Directia Generala pentru Agricultura si Industrie Alimentara ............................................ conform art. 31 si 32 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata si modificata prin Legea nr. 180/2002.
    Procesul-verbal contine ....... pagini si s-a intocmit in ....... exemplare, din care au fost difuzate ....... .
    e) Alte mentiuni (se va preciza daca contravenientul sau reprezentantul acestuia refuza sa semneze) ................................................

    9. Martor:
    Domnul/Doamna ............................................................., domiciliat/domiciliata in ........................................, str. ....................... nr. ........, bl. ......., sc. ......, ap. ........, judetul/sectorul .............................., telefon ................... act de identitate ...... seria ..... nr. .............., CNP ......................, emis de .............................................. la data de .............

                Semnatura
            ..................

    10. Obiectiuni:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

        Agent constatator,              Contravenient sau reprezentant
                                            al agentului economic,

                                        Am luat cunostinta de continutul
                                        procesului-verbal cu/fara obiectiuni.

------------
    *) Indicarea concreta si corecta a actelor normative care evidentiaza elementele referitoare la obiectul controlului.
    *) Vor fi insotite de proces-verbal.

    ANEXA A
    la Procesul-verbal de control
    nr. ...... din ..............

    MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR
    Directia Generala pentru Agricultura si Industrie Alimentara ..............
    Telefon ...................., fax .......................

                      ESANTIOANE PRELEVATE PENTRU VERIFICARI

________________________________________________________________________________
Nr.   Denumirea   Verificarea  Cantitatea  Marimea       Persoana care pastreaza
crt.  produsului  solicitata   aflata la   esantionului  proba-martor: numele,
                               detinator                 prenumele, functia si
                                                         semnatura
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    Esantioanele au fost expediate prin .......................................
                                             (numele, prenumele si functia)

  Reprezentantii imputerniciti constatatori,  Reprezentantul agentului economic,
 ...........................................  ..................................
            (numele si prenumele)                (numele, prenumele, calitatea)
 ...........................................  ..................................
           (semnatura si stampila)                    (semnatura si stampila)

    ANEXA B
    la Procesul-verbal de control
    nr. ..... din ...............

 ______________________________________________________________________________
| MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI| MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI |
|            SI PADURILOR              |             SI PADURILOR              |
| Directia Generala pentru Agricultura | Directia Generala pentru Agricultura  |
|      si Industrie Alimentara a       |       si Industrie Alimentara a       |
|   Judetului .................../     |    Judetului .................../     |
|        Municipiului Bucuresti        |         Municipiului Bucuresti        |
|                                      |                                       |
|     ETICHETA PENTRU ESANTION         |      ETICHETA PENTRU ESANTION         |
|  (talonul care ramane pe esantion)   |   (talonul volant care ramane la      |
|                                      |         agentul constatator)          |
|                                      |                                       |
| Denumirea produsului ............... | Denumirea produsului ................ |
| .................................... | ..................................... |
| Data prelevarii ..................., | Denumirea expeditorului produsului    |
| ora ....................             | ..................................... |
| Numerele aplicate esantioanelor      | Denumirea detinatorului/proprietarului|
| prelevate .......................... | marfii .............................. |
| Procesul-verbal de prelevare ....... | Denumirea laboratorului ............. |
| Denumirea laboratorului ............ | ..................................... |
| .................................... | Numarul de inregistrare la laborator  |
| Numarul de inregistrare la laborator | ..................................... |
| .................................... | Data .............., ora ............ |
| Data ............., ora ............ |                                       |
| Valoarea esantioanelor, declarata de |                                       |
| detinatorul marfii ................. |                                       |
| .................................... |    Detinatorul/        Reprezentantul |
|                                      | proprietarul marfii,    imputernicit, |
|  Reprezentantul imputernicit,        | .....................  .............. |
| ................................     |   (numele, functia       (numele si   |
|  (numele, functia si semnatura)      |   si semnatura)          semnatura)   |
|                                      |                                       |
|     Primitorul de la laborator,      |       Primitorul de la laborator,     |
|    .............................     |      ..............................   |
|    (numele, functia si semnatura)    |      (numele, functia si semnatura)   |
|______________________________________|_______________________________________|

    ANEXA 12
    la regulament

                         REGISTRUL PRIVIND EVIDENTA
                        proceselor-verbale de control

________________________________________________________________________________
Nr.  Data          Emitentul         Agentul   Unitatea   Masurile    Observatii
crt. inregistrarii procesului-verbal economic  controlata luate si
                   de control        controlat            sanctiunile
                                                          aplicate
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 357/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 357 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 357/2003
OUG 27 2003
privind procedura aprobarii tacite
Ordin 283 2001
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 58/1999 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea licentelor de fabricatie agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare
Ordin 86 2001
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 58/1999 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea licentelor de fabricatie agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare
Ordin 58 1999
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea licentelor de fabricatie agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare
Ordonanţa 42 1995
privind productia de produse alimentare destinate comercializarii
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu