E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
OUG 27 2003 modificat de Legea 187 2012
OUG 27 2003 modificat de Legea 157 2010
OUG 27 2003 completat de Legea 157 2010
OUG 27 2003 aprobat de articolul 1 din actul Legea 486 2003
Articolul 3 din actul OUG 27 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 486 2003
Articolul 6 din actul OUG 27 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 486 2003
Articolul 9 din actul OUG 27 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 486 2003
Articolul 10 din actul OUG 27 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 486 2003
Articolul 14 din actul OUG 27 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 486 2003
Articolul 15 din actul OUG 27 2003 articole noi... articolul 1 din actul Legea 486 2003
Articolul 16 din actul OUG 27 2003 articole noi... articolul 1 din actul Legea 486 2003
OUG 27 2003 in legatura cu articolul 3 din actul Ordin 357 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 27 din 18 aprilie 2003

privind procedura aprobarii tacite

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 291 din 25 aprilie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    (1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza procedura aprobarii tacite ca modalitate alternativa de emitere sau reinnoire a autorizatiilor de catre autoritatile administratiei publice, avand la baza urmatoarele obiective:
    a) inlaturarea barierelor administrative din mediul de afaceri;
    b) responsabilizarea autoritatilor administratiei publice in vederea respectarii termenelor stabilite de lege pentru emiterea autorizatiilor;
    c) impulsionarea dezvoltarii economice prin oferirea unor conditii cat mai favorabile intreprinzatorilor, implicand costuri de autorizare cat mai reduse;
    d) combaterea coruptiei prin diminuarea arbitrarului in decizia administratiei;
    e) promovarea calitatii serviciilor publice prin simplificarea procedurilor administrative.
    (2) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica, dupa caz:
    a) procedurilor de emitere a autorizatiilor;
    b) procedurilor de reinnoire a autorizatiilor;
    c) procedurilor de reautorizare ca urmare a expirarii termenului de suspendare a autorizatiilor sau a indeplinirii masurilor stabilite de organele de control competente.
    Art. 2
    (1) Procedura aprobarii tacite se aplica tuturor autorizatiilor emise de autoritatile administratiei publice, cu exceptia celor emise in domeniul activitatilor nucleare, a celor care privesc regimul armelor de foc, munitiilor si explozibililor, regimul drogurilor si precursorilor, precum si a autorizatiilor din domeniul sigurantei nationale.
    (2) Guvernul poate stabili, prin hotarare, la propunerea motivata a fiecarei autoritati a administratiei publice interesate, si alte exceptii de la aplicarea procedurii aprobarii tacite.
    Art. 3
    In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:
    a) autorizatie - actul administrativ emis de autoritatile administratiei publice prin care se permite solicitantului desfasurarea unei anumite activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii; notiunea de autorizatie include si avizele, licentele, permisele, aprobarile sau alte asemenea acte administrative;
    b) procedura aprobarii tacite - procedura prin care autorizatia este considerata acordata daca autoritatea administratiei publice nu raspunde solicitantului in termenul prevazut de lege pentru emiterea respectivei autorizatii.
    Art. 4
    (1) Autoritatile administratiei publice care au competenta de a emite autorizatii au obligatia de a afisa la sediul acestora sau pe pagina proprie de Internet, pentru fiecare tip de autorizatie, urmatoarele informatii:
    a) formularul cererii care trebuie completata de catre solicitant, precum si modul de completare a acesteia;
    b) lista cu toate documentele necesare pentru eliberarea autorizatiei si modul in care acestea trebuie prezentate autoritatii administratiei publice;
    c) toate informatiile privind modul de intocmire a documentelor si, daca este cazul, indicarea autoritatilor administratiei publice care au competenta de a emite acte administrative ce fac parte din documentatia ce trebuie depusa, precum: adresa, numarul de telefon sau fax, programul de lucru cu publicul.
    (2) Obligatia prevazuta la alin. (1) se aduce la indeplinire in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Informatiile prevazute la alin. (1) vor fi prezentate intr-o forma clara, indicandu-se, daca este posibil, exemple concrete.
    (4) Orice persoana interesata poate obtine o copie continand informatiile prevazute la alin. (1), autoritatile administratiei publice putand elabora ghiduri privind procedura de autorizare si constituirea documentatiei care sta la baza emiterii unei autorizatii.
    Art. 5
    In scopul simplificarii procedurilor administrative, autoritatile administratiei publice efectueaza o analiza a tuturor conditiilor cerute pentru emiterea autorizatiilor si identifica acele conditii care nu sunt absolut necesare, in vederea eliminarii sau a inlocuirii acestora cu declaratii pe propria raspundere.
    Art. 6
    (1) Autorizatia se considera acordata sau, dupa caz, reinnoita daca autoritatea administratiei publice nu raspunde solicitantului in termenul prevazut de lege pentru emiterea sau reinnoirea respectivei autorizatii.
    (2) Daca legea nu prevede un termen pentru solutionarea cererii de autorizare, autoritatile administratiei publice sunt obligate sa solutioneze cererea de autorizare in termen de 30 de zile de la depunerea acesteia.
    (3) Solicitantul autorizatiei depune, o data cu cererea, documentatia completa, intocmita potrivit prevederilor legale care reglementeaza procedura de autorizare respectiva si potrivit informatiilor furnizate de autoritatea administratiei publice in conditiile art. 4 alin. (1).
    (4) In cazul in care constata o neregularitate a documentatiei depuse, autoritatea administratiei publice va notifica acest fapt solicitantului autorizatiei cu cel putin 10 zile inainte de expirarea termenului prevazut de lege pentru emiterea respectivei autorizatii, daca acest termen este mai mare de 15 zile, sau cu cel putin 5 zile inainte de expirarea termenului prevazut de lege pentru emiterea autorizatiei, daca acest termen este mai mic de 15 zile. Autoritatea administratiei publice va preciza totodata si modul de remediere a neregularitatii constatate.
    Art. 7
    (1) Dupa expirarea termenului stabilit de lege pentru emiterea autorizatiei si in lipsa unei comunicari scrise din partea autoritatii administratiei publice, solicitantul poate desfasura activitatea, presta serviciul sau exercita profesia pentru care s-a solicitat autorizarea.
    (2) Pentru obtinerea documentului oficial prin care se permite desfasurarea activitatii, prestarea serviciului sau exercitarea profesiei, solicitantul se poate adresa autoritatii in cauza sau direct instantei judecatoresti.
    Art. 8
    (1) In situatia in care solicitantul s-a adresat, potrivit art. 7 alin. (2), autoritatii administratiei publice in cauza, acesta ii aduce la cunostinta existenta cazului de aprobare tacita cu privire la autorizatie si solicita eliberarea documentului oficial prin care se permite desfasurarea unei activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii.
    (2) In cazul in care autoritatea administratiei publice respectiva nu raspunde sau refuza sa elibereze documentul oficial prin care se permite desfasurarea unei activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, solicitantul se poate adresa instantei judecatoresti potrivit procedurii stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 9
    (1) In situatia in care solicitantul se adreseaza direct instantei judecatoresti, potrivit art. 7 alin. (2), parcurgerea procedurii prevazute la art. 8 nu este obligatorie.
    (2) Cererea de chemare in judecata a autoritatii administratiei publice avand ca obiect constatarea aprobarii tacite se introduce la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta.
    (3) Instanta va solutiona cererea in termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia.
    (4) Cererea este scutita de taxa de timbru.
    Art. 10
    (1) Reclamantul depune la instanta, anexata la cererea de chemare in judecata, copia cererii de autorizare purtand numarul si data inregistrarii la autoritatea administratiei publice parate.
    (2) Autoritatea administratiei publice poate invoca in apararea sa existenta unui raspuns adresat solicitantului autorizatiei in termenul prevazut de lege sau, dupa caz, a notificarii transmise potrivit art. 6 alin. (4).
    Art. 11
    (1) Daca instanta constata existenta raspunsului autoritatii administratiei publice sau, dupa caz, a notificarii transmise potrivit art. 6 alin. (4), purtand data postei de la locul de expediere a corespondentei sau data la care solicitantul a luat cunostinta de raspuns, anterioare expirarii termenului legal pentru emiterea autorizatiei, respinge cererea reclamantului.
    (2) In cazul in care instanta constata indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta privind aprobarea tacita, pronunta o hotarare prin care obliga autoritatea administratiei publice sa elibereze documentul oficial prin care se permite solicitantului sa desfasoare o anumita activitate, sa presteze un serviciu sau sa exercite o profesie.
    (3) Hotararile se redacteaza in termen de 10 zile de la pronuntare si sunt irevocabile.
    Art. 12
    (1) Daca, in urma admiterii actiunii, autoritatea administratiei publice nu indeplineste obligatia prevazuta la art. 11 alin. (2) in termenul stabilit prin hotararea judecatoreasca, la cererea reclamantului, instanta poate obliga conducatorul autoritatii administratiei publice in sarcina careia s-a stabilit obligatia la plata unei amenzi judiciare reprezentand 20% din salariul minim net pe economie pentru fiecare zi de intarziere, precum si la plata unor despagubiri pentru daunele cauzate prin intarziere.
    (2) Cererea se judeca de urgenta si este scutita de taxa de timbru.
    (3) Hotararea poate fi atacata cu recurs, in termen de 5 zile de la pronuntare.
    Art. 13
    (1) Daca se solicita aplicarea amenzii judiciare prevazute la art. 12 alin. (1), conducatorul autoritatii administratiei publice poate chema in garantie persoanele vinovate de neexecutarea hotararii.
    (2) Pentru recuperarea despagubirilor acordate potrivit art. 12 alin. (1) si suportate de autoritatea administratiei publice, conducatorul acesteia poate introduce actiune, potrivit dreptului comun, impotriva celor vinovati de neexecutarea hotararii, daca prin lege nu se dispune altfel.
    Art. 14
    (1) Constituie abatere disciplinara, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune, fapta functionarului public sau a personalului contractual din vina caruia autoritatea administratiei publice nu a raspuns in termenul prevazut de lege, aplicandu-se procedura aprobarii tacite pentru acordarea sau reinnoirea unei autorizatii, si se sanctioneaza potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, potrivit legislatiei muncii.
    (2) Fapta prevazuta la alin. (1) poate angaja si raspunderea materiala, civila sau penala, dupa caz, a functionarului public.
    Art. 15
    Fapta unei persoane de a invoca in fata unei autoritati sau institutii publice existenta unei autorizari ca urmare a procedurii aprobarii tacite, omitand cu stiinta prezentarea raspunsului sau a notificarii primite in cadrul procesului de autorizare potrivit art. 6 alin. (4), constituie infractiunea de fals in declaratii si se pedepseste potrivit Codului penal.
    Art. 16
    (1) In cazul in care, dupa obtinerea documentului oficial prin care se permite desfasurarea unei activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, autoritatea administratiei publice constata neindeplinirea unor conditii importante prevazute pentru eliberarea autorizatiei, nu va putea anula documentul, ci va notifica titularului, in cel mult 3 luni de la data expirarii termenului legal pentru emiterea autorizatiei, neregularitatile constatate, modul de remediere a tuturor deficientelor identificate, precum si termenul in care titularul trebuie sa respecte aceasta obligatie. Acest termen nu poate fi mai mic de 30 de zile.
    (2) Autoritatea administratiei publice va anula documentul oficial prin care se permite desfasurarea unei activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, acordat potrivit procedurii reglementate de prezenta ordonanta de urgenta, in cazul in care constata neindeplinirea unor conditii care aduc o grava atingere interesului public, sigurantei nationale, ordinii sau sanatatii publice si care nu pot fi remediate sau in cazul in care deficientele identificate nu au fost remediate in termenul stabilit potrivit alin. (1).
    (3) Impotriva actului administrativ prin care se anuleaza documentul oficial titularul se poate adresa instantei de contencios administrativ competente.
    Art. 17
    Procedura aprobarii tacite se aplica cererilor de autorizare depuse dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 18
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica la 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul justitiei,
                         Cristina Tarcea,
                         secretar de stat

                         Ministrul dezvoltarii si prognozei,
                         Gheorghe Romeo Leonard CazanSmartCity5

COMENTARII la OUG 27/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 27 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. DARREN C CHENG Email:Darrencraig002@gmail.com Skype ID: Darrencraig002@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Darren should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Whatsapp: +19733700521
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu