E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
OUG 27 2003 modificat de Legea 187 2012
OUG 27 2003 modificat de Legea 157 2010
OUG 27 2003 completat de Legea 157 2010
OUG 27 2003 aprobat de articolul 1 din actul Legea 486 2003
Articolul 3 din actul OUG 27 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 486 2003
Articolul 6 din actul OUG 27 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 486 2003
Articolul 9 din actul OUG 27 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 486 2003
Articolul 10 din actul OUG 27 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 486 2003
Articolul 14 din actul OUG 27 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 486 2003
Articolul 15 din actul OUG 27 2003 articole noi... articolul 1 din actul Legea 486 2003
Articolul 16 din actul OUG 27 2003 articole noi... articolul 1 din actul Legea 486 2003
OUG 27 2003 in legatura cu articolul 3 din actul Ordin 357 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 27 din 18 aprilie 2003

privind procedura aprobarii tacite

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 291 din 25 aprilie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    (1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza procedura aprobarii tacite ca modalitate alternativa de emitere sau reinnoire a autorizatiilor de catre autoritatile administratiei publice, avand la baza urmatoarele obiective:
    a) inlaturarea barierelor administrative din mediul de afaceri;
    b) responsabilizarea autoritatilor administratiei publice in vederea respectarii termenelor stabilite de lege pentru emiterea autorizatiilor;
    c) impulsionarea dezvoltarii economice prin oferirea unor conditii cat mai favorabile intreprinzatorilor, implicand costuri de autorizare cat mai reduse;
    d) combaterea coruptiei prin diminuarea arbitrarului in decizia administratiei;
    e) promovarea calitatii serviciilor publice prin simplificarea procedurilor administrative.
    (2) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica, dupa caz:
    a) procedurilor de emitere a autorizatiilor;
    b) procedurilor de reinnoire a autorizatiilor;
    c) procedurilor de reautorizare ca urmare a expirarii termenului de suspendare a autorizatiilor sau a indeplinirii masurilor stabilite de organele de control competente.
    Art. 2
    (1) Procedura aprobarii tacite se aplica tuturor autorizatiilor emise de autoritatile administratiei publice, cu exceptia celor emise in domeniul activitatilor nucleare, a celor care privesc regimul armelor de foc, munitiilor si explozibililor, regimul drogurilor si precursorilor, precum si a autorizatiilor din domeniul sigurantei nationale.
    (2) Guvernul poate stabili, prin hotarare, la propunerea motivata a fiecarei autoritati a administratiei publice interesate, si alte exceptii de la aplicarea procedurii aprobarii tacite.
    Art. 3
    In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:
    a) autorizatie - actul administrativ emis de autoritatile administratiei publice prin care se permite solicitantului desfasurarea unei anumite activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii; notiunea de autorizatie include si avizele, licentele, permisele, aprobarile sau alte asemenea acte administrative;
    b) procedura aprobarii tacite - procedura prin care autorizatia este considerata acordata daca autoritatea administratiei publice nu raspunde solicitantului in termenul prevazut de lege pentru emiterea respectivei autorizatii.
    Art. 4
    (1) Autoritatile administratiei publice care au competenta de a emite autorizatii au obligatia de a afisa la sediul acestora sau pe pagina proprie de Internet, pentru fiecare tip de autorizatie, urmatoarele informatii:
    a) formularul cererii care trebuie completata de catre solicitant, precum si modul de completare a acesteia;
    b) lista cu toate documentele necesare pentru eliberarea autorizatiei si modul in care acestea trebuie prezentate autoritatii administratiei publice;
    c) toate informatiile privind modul de intocmire a documentelor si, daca este cazul, indicarea autoritatilor administratiei publice care au competenta de a emite acte administrative ce fac parte din documentatia ce trebuie depusa, precum: adresa, numarul de telefon sau fax, programul de lucru cu publicul.
    (2) Obligatia prevazuta la alin. (1) se aduce la indeplinire in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Informatiile prevazute la alin. (1) vor fi prezentate intr-o forma clara, indicandu-se, daca este posibil, exemple concrete.
    (4) Orice persoana interesata poate obtine o copie continand informatiile prevazute la alin. (1), autoritatile administratiei publice putand elabora ghiduri privind procedura de autorizare si constituirea documentatiei care sta la baza emiterii unei autorizatii.
    Art. 5
    In scopul simplificarii procedurilor administrative, autoritatile administratiei publice efectueaza o analiza a tuturor conditiilor cerute pentru emiterea autorizatiilor si identifica acele conditii care nu sunt absolut necesare, in vederea eliminarii sau a inlocuirii acestora cu declaratii pe propria raspundere.
    Art. 6
    (1) Autorizatia se considera acordata sau, dupa caz, reinnoita daca autoritatea administratiei publice nu raspunde solicitantului in termenul prevazut de lege pentru emiterea sau reinnoirea respectivei autorizatii.
    (2) Daca legea nu prevede un termen pentru solutionarea cererii de autorizare, autoritatile administratiei publice sunt obligate sa solutioneze cererea de autorizare in termen de 30 de zile de la depunerea acesteia.
    (3) Solicitantul autorizatiei depune, o data cu cererea, documentatia completa, intocmita potrivit prevederilor legale care reglementeaza procedura de autorizare respectiva si potrivit informatiilor furnizate de autoritatea administratiei publice in conditiile art. 4 alin. (1).
    (4) In cazul in care constata o neregularitate a documentatiei depuse, autoritatea administratiei publice va notifica acest fapt solicitantului autorizatiei cu cel putin 10 zile inainte de expirarea termenului prevazut de lege pentru emiterea respectivei autorizatii, daca acest termen este mai mare de 15 zile, sau cu cel putin 5 zile inainte de expirarea termenului prevazut de lege pentru emiterea autorizatiei, daca acest termen este mai mic de 15 zile. Autoritatea administratiei publice va preciza totodata si modul de remediere a neregularitatii constatate.
    Art. 7
    (1) Dupa expirarea termenului stabilit de lege pentru emiterea autorizatiei si in lipsa unei comunicari scrise din partea autoritatii administratiei publice, solicitantul poate desfasura activitatea, presta serviciul sau exercita profesia pentru care s-a solicitat autorizarea.
    (2) Pentru obtinerea documentului oficial prin care se permite desfasurarea activitatii, prestarea serviciului sau exercitarea profesiei, solicitantul se poate adresa autoritatii in cauza sau direct instantei judecatoresti.
    Art. 8
    (1) In situatia in care solicitantul s-a adresat, potrivit art. 7 alin. (2), autoritatii administratiei publice in cauza, acesta ii aduce la cunostinta existenta cazului de aprobare tacita cu privire la autorizatie si solicita eliberarea documentului oficial prin care se permite desfasurarea unei activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii.
    (2) In cazul in care autoritatea administratiei publice respectiva nu raspunde sau refuza sa elibereze documentul oficial prin care se permite desfasurarea unei activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, solicitantul se poate adresa instantei judecatoresti potrivit procedurii stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 9
    (1) In situatia in care solicitantul se adreseaza direct instantei judecatoresti, potrivit art. 7 alin. (2), parcurgerea procedurii prevazute la art. 8 nu este obligatorie.
    (2) Cererea de chemare in judecata a autoritatii administratiei publice avand ca obiect constatarea aprobarii tacite se introduce la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta.
    (3) Instanta va solutiona cererea in termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia.
    (4) Cererea este scutita de taxa de timbru.
    Art. 10
    (1) Reclamantul depune la instanta, anexata la cererea de chemare in judecata, copia cererii de autorizare purtand numarul si data inregistrarii la autoritatea administratiei publice parate.
    (2) Autoritatea administratiei publice poate invoca in apararea sa existenta unui raspuns adresat solicitantului autorizatiei in termenul prevazut de lege sau, dupa caz, a notificarii transmise potrivit art. 6 alin. (4).
    Art. 11
    (1) Daca instanta constata existenta raspunsului autoritatii administratiei publice sau, dupa caz, a notificarii transmise potrivit art. 6 alin. (4), purtand data postei de la locul de expediere a corespondentei sau data la care solicitantul a luat cunostinta de raspuns, anterioare expirarii termenului legal pentru emiterea autorizatiei, respinge cererea reclamantului.
    (2) In cazul in care instanta constata indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta privind aprobarea tacita, pronunta o hotarare prin care obliga autoritatea administratiei publice sa elibereze documentul oficial prin care se permite solicitantului sa desfasoare o anumita activitate, sa presteze un serviciu sau sa exercite o profesie.
    (3) Hotararile se redacteaza in termen de 10 zile de la pronuntare si sunt irevocabile.
    Art. 12
    (1) Daca, in urma admiterii actiunii, autoritatea administratiei publice nu indeplineste obligatia prevazuta la art. 11 alin. (2) in termenul stabilit prin hotararea judecatoreasca, la cererea reclamantului, instanta poate obliga conducatorul autoritatii administratiei publice in sarcina careia s-a stabilit obligatia la plata unei amenzi judiciare reprezentand 20% din salariul minim net pe economie pentru fiecare zi de intarziere, precum si la plata unor despagubiri pentru daunele cauzate prin intarziere.
    (2) Cererea se judeca de urgenta si este scutita de taxa de timbru.
    (3) Hotararea poate fi atacata cu recurs, in termen de 5 zile de la pronuntare.
    Art. 13
    (1) Daca se solicita aplicarea amenzii judiciare prevazute la art. 12 alin. (1), conducatorul autoritatii administratiei publice poate chema in garantie persoanele vinovate de neexecutarea hotararii.
    (2) Pentru recuperarea despagubirilor acordate potrivit art. 12 alin. (1) si suportate de autoritatea administratiei publice, conducatorul acesteia poate introduce actiune, potrivit dreptului comun, impotriva celor vinovati de neexecutarea hotararii, daca prin lege nu se dispune altfel.
    Art. 14
    (1) Constituie abatere disciplinara, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune, fapta functionarului public sau a personalului contractual din vina caruia autoritatea administratiei publice nu a raspuns in termenul prevazut de lege, aplicandu-se procedura aprobarii tacite pentru acordarea sau reinnoirea unei autorizatii, si se sanctioneaza potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, potrivit legislatiei muncii.
    (2) Fapta prevazuta la alin. (1) poate angaja si raspunderea materiala, civila sau penala, dupa caz, a functionarului public.
    Art. 15
    Fapta unei persoane de a invoca in fata unei autoritati sau institutii publice existenta unei autorizari ca urmare a procedurii aprobarii tacite, omitand cu stiinta prezentarea raspunsului sau a notificarii primite in cadrul procesului de autorizare potrivit art. 6 alin. (4), constituie infractiunea de fals in declaratii si se pedepseste potrivit Codului penal.
    Art. 16
    (1) In cazul in care, dupa obtinerea documentului oficial prin care se permite desfasurarea unei activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, autoritatea administratiei publice constata neindeplinirea unor conditii importante prevazute pentru eliberarea autorizatiei, nu va putea anula documentul, ci va notifica titularului, in cel mult 3 luni de la data expirarii termenului legal pentru emiterea autorizatiei, neregularitatile constatate, modul de remediere a tuturor deficientelor identificate, precum si termenul in care titularul trebuie sa respecte aceasta obligatie. Acest termen nu poate fi mai mic de 30 de zile.
    (2) Autoritatea administratiei publice va anula documentul oficial prin care se permite desfasurarea unei activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, acordat potrivit procedurii reglementate de prezenta ordonanta de urgenta, in cazul in care constata neindeplinirea unor conditii care aduc o grava atingere interesului public, sigurantei nationale, ordinii sau sanatatii publice si care nu pot fi remediate sau in cazul in care deficientele identificate nu au fost remediate in termenul stabilit potrivit alin. (1).
    (3) Impotriva actului administrativ prin care se anuleaza documentul oficial titularul se poate adresa instantei de contencios administrativ competente.
    Art. 17
    Procedura aprobarii tacite se aplica cererilor de autorizare depuse dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 18
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica la 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul justitiei,
                         Cristina Tarcea,
                         secretar de stat

                         Ministrul dezvoltarii si prognozei,
                         Gheorghe Romeo Leonard CazanSmartCity5

COMENTARII la OUG 27/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 27 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu