E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 35 din 18 ianuarie 2002

privind reorganizarea asistentei medicale in ambulatoriul de specialitate si in ambulatoriul de spital

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 63 din 29 ianuarie 2002


SmartCity3


    Ministrul sanatatii si familiei,
    avand in vedere:
    - Referatul de aprobare al Directiei management, salarizare si structuri unitati sanitare nr. DB 479 din 18 ianuarie;
    - prevederile Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 629/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 724 din 13 noiembrie 2001;
    - Normele Ministerului Sanatatii si Colegiului Medicilor din Romania nr. 786/1998 privind formele de exercitare a profesiunii de medic, prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale,
    in temeiul prevederilor art. 4 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Asistenta medicala de specialitate in ambulatoriu se reorganizeaza, urmand sa fie acordata sub urmatoarele forme:
    1. ambulatorii de specialitate:
    a) cabinet medical individual;
    b) cabinete medicale grupate;
    c) cabinete medicale asociate;
    d) societate civila medicala;
    2. ambulatoriu de spital;
    3. centre de diagnostic si tratament si centre medicale;
    4. ambulatoriul de specialitate in care se desfasoara activitate de invatamant medical.
    Art. 2
    Activitatea ambulatoriilor de specialitate este coordonata de directiile de sanatate publica si respecta principiile ofertei de servicii medicale in sistem integrat: asistenta medicala primara - ambulatoriul de specialitate - spital.
    Art. 3
    Ambulatoriul spitalului este coordonat de conducerea spitalului si asigura servicii medicale prin cabinete atat pentru specialitatile din sectiile cu paturi, cat si pentru specialitatile care nu au corespondent la nivelul acestora, prin care se asigura buna functionare a activitatii spitalului.
    Art. 4
    (1) Atribuirea spatiilor si a bunurilor mobile, inclusiv a aparaturii medicale, existente in dotarea unitatilor sanitare care se reorganizeaza, necesare infiintarii cabinetelor medicale prevazute la art. 1 pct. 1, se face cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 629/2001, si a criteriilor mentionate in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    (2) Structura ambulatoriului de spital care are sediu comun cu spitalul, precum si structura ambulatoriului in care se desfasoara activitati de invatamant medical nu pot fi atribuite in comodat.
    (3) Bunurile mobile, inclusiv aparatura medicala din dotarea unitatilor care se reorganizeaza, raman in patrimoniul spitalului sau, dupa caz, trec in patrimoniul spitalului desemnat de directia de sanatate publica.
    Art. 5
    Actualele structuri din ambulatoriul de specialitate existente in reteaua Ministerului Sanatatii si Familiei se reorganizeaza sub formele prevazute la art. 1, astfel:
    - ambulatoriile de specialitate ale spitalelor, infiintate prin reorganizarea fostelor policlinici, care nu au sediu comun cu spitalul;
    - ambulatoriul de spital care are sediu comun cu spitalul;
    - centrele de diagnostic si tratament si centrele medicale cu personalitate juridica se reorganizeaza, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 629/2001, numai prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, pana la data de 31 decembrie 2002.
    Art. 6
    Laboratoarele medicale - radiologie si imagistica medicala, analize medicale, explorari functionale, recuperare, medicina fizica si balneologie etc. - se asimileaza cu cabinetele medicale de specialitate, aplicandu-se aceleasi prevederi. Nu fac obiectul reorganizarii laboratoarele unice din structura spitalului, care deservesc atat sectiile cu paturi, cat si ambulatoriul spitalului.
    Art. 7
    Cabinetele medicale organizate sub formele prevazute la art. 1 pct. 1 se inregistreaza in Registrul unic al cabinetelor medicale, la directia de sanatate publica.
    Art. 8
    (1) Contractele individuale de munca ale medicilor care vor functiona in cabinetele medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 629/2001, inceteaza, in conditiile art. 129 din Codul muncii, prin acordul dintre persoana incadrata in munca si unitate; personalul sanitar superior de alta specialitate se preia de catre titularul cabinetului medical prin transfer, conform prevederilor art. 69 din Codul muncii.
    (2) Beneficiarii contractelor de comodat au obligatia de a pastra personalul cu pregatire medie sanitara existent in unitatile sanitare reorganizate, timp de 5 ani, in limita normativului de personal. Aceasta obligatie inceteaza in situatia in care veniturile cabinetului medical timp de 3 luni consecutive nu permit acordarea salariilor negociate pentru intregul personal. Personalul, inclusiv personalul administrativ si auxiliar care nu poate fi preluat, va fi redistribuit la alte unitati pe posturi vacante, in limita normativului de personal, cu consultarea sindicatelor.
    (3) Contractele individuale de munca ale personalului prevazut la alin. (2) inceteaza in conditiile art. 130 alin. (1) lit. a) si b), ale art. 69 din Codul muncii prin transfer, ale art. 129 din acelasi cod prin acordul dintre persoana incadrata in munca si unitate.
    (4) Medicii, stomatologii si farmacistii rezidenti cu examen de rezidentiat pe post, care au incheiate contracte individuale de munca pe durata nedeterminata, se transfera la spitalele teritoriale desemnate de directia de sanatate publica, cu respectarea localitatii alese la concurs. Medicii rezidenti din ultimul an de pregatire cu examen de rezidentiat pe post pot opta pentru comodarea de spatii si constituirea de cabinete medicale.
    (5) In cazul persoanelor care ocupa functii de demnitate publica si care au contracte individuale de munca cu unitatile sanitare cu personalitate juridica ce se desfiinteaza, contractul individual de munca al acestora va fi preluat de spitalul desemnat de directia de sanatate publica sau acestea opteaza pentru organizarea unui cabinet medical de specialitate, conform prevederilor prezentului ordin.
    Art. 9
    Directiile de sanatate publica urmaresc modul de indeplinire a prevederilor contractului de comodat.
    Art. 10
    Decontarea contravalorii serviciilor medicale efectuate de cabinetele medicale pentru asistenta medicala ambulatorie de specialitate, organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 629/2001, se face potrivit Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate si normelor metodologice de aplicare.
    Art. 11
    (1) In structura spitalelor se organizeaza sau se mentin, dupa caz, urmatoarele unitati fara personalitate juridica, ce acorda servicii ambulatorii, astfel:
    a) dispensarele TBC care functioneaza, dupa caz, in structura spitalelor de specialitate, a spitalului in care functioneaza sectia de pneumologie sau a spitalului teritorial;
    b) laboratoarele de sanatate mintala si stationarele de zi care asigura asistenta medicala psihiatrica a bolnavilor in ambulatoriu vor fi incluse in structura spitalelor de specialitate, a spitalului in care functioneaza sectia de psihiatrie sau, dupa caz, a spitalului teritorial;
    c) cabinetele medicale pentru consultatii de specialitate: oncologie medicala, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice;
    d) cabinetele de boli infectioase care functioneaza, dupa caz, in structura spitalelor de specialitate sau a spitalului in care functioneaza sectia de boli infectioase;
    e) cabinetele de planificare familiala organizate prin ordin al ministrului sanatatii si familiei;
    f) cabinetul stomatologic cu program permanent pentru urgentele medicale stomatologice;
    g) ambulatoriile spitalelor.
    (2) Decontarea contravalorii serviciilor medicale efectuate de ambulatoriul spitalului se face, potrivit legii, prin contract aditional la contractul spitalului, incheiat cu casa de asigurari de sanatate.
    Art. 12
    (1) In structura spitalelor se mentin urmatoarele unitati sanitare fara personalitate juridica: cabinetele de medicina sportiva, dispensarele medicale din gradinite, scoli, unitati de invatamant superior, cabinetele de medicina muncii, serviciile de medicina legala, cabinetele de medicina legala, care se finanteaza potrivit legii.
    (2) Cabinetele de medicina sportiva, cabinetele de medicina muncii si cabinetele medicale scolare, care functioneaza in unitati sanitare ambulatorii de specialitate, cu personalitate juridica, ce se reorganizeaza, trec in structura spitalului desemnat de directia de sanatate publica, care preia patrimoniul si personalul existent.
    (3) Celelalte cabinete medicale de specialitate din fostele policlinici pentru sportivi si din fostele policlinici pentru studenti se reorganizeaza potrivit prevederilor prezentului ordin.
    Art. 13
    Ministerul Sanatatii si Familiei si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, directiile de sanatate publica si casele de asigurari de sanatate, precum si unitatile sanitare din reteaua Ministerului Sanatatii si Familiei vor lua masuri pentru aplicarea reorganizarilor prevazute de prezentul ordin. Termenul final de incheiere a actiunii de reorganizare este 31 martie 2002, cu informarea Ministerului Sanatatii si Familiei.
    Art. 14
    Farmaciile care functioneaza ca persoana juridica in cadrul centrelor de diagnostic si tratament, al centrelor medicale sau al ambulatoriilor de specialitate vor functiona in acelasi spatiu. Acestea vor incheia contracte de furnizare de servicii cu casele de asigurari de sanatate, conform reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 15
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice dispozitii contrare prevederilor acestuia.
    Art. 16
    Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage raspunderea disciplinara a persoanelor vinovate.
    Art. 17
    Ministerul Sanatatii si Familiei va elabora instructiuni de aplicare a prezentului ordin, in termen de 15 zile de la publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 18
    Directiile generale si directiile din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, directiile de sanatate publica, precum si unitatile subordonate Ministerului Sanatatii si Familiei vor aduce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.
    Art. 19
    Prevederile prezentului ordin se aplica retelei sanitare a Ministerului Sanatatii si Familiei.
    Art. 20
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Ministrul sanatatii si familiei,
                           Daniela Bartos

    ANEXA 1

                              CRITERII
de atribuire in folosinta gratuita a spatiilor necesare infiintarii cabinetelor medicale

    I. Obiectul contractului de comodat (folosinta gratuita):
    1. Spatiile aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea directa a Ministerului Sanatatii si Familiei, prin directiile de sanatate publica si unitatile subordonate acestora si prin unitatile sanitare subordonate ministerului, spatii apartinand actualelor unitati ambulatorii de specialitate
    2. Spatiile aflate in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale si in administrarea directiilor de sanatate publica si a unitatilor subordonate acestora, cu aprobarea consiliilor locale
    3. Spatiile care apartin unor institutii sau agenti economici, dupa obtinerea aprobarii din partea organului de conducere al acestora
    4. Bunurile mobile, inclusiv aparatura medicala, aflate in dotarea actualelor unitati ambulatorii de specialitate, pot fi date in folosinta gratuita, la cerere, cabinetelor medicale infiintate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 629/2001, cu aprobarea directiei de sanatate publica, in vederea realizarii dotarii minime prevazute de normele in vigoare. Celelalte bunuri mobile care exced baremului de dotare minima vor putea fi folosite in comun de cabinetele medicale organizate in incinta aceluiasi imobil, pana la vanzarea sau concesionarea acestora, in conditii ce vor fi reglementate prin hotarare a Guvernului.
    Nu pot face obiectul contractului de comodat:
    1. Spatiile in care functioneaza in prezent cabinete medicale (altele decat cele de stomatologie si ale medicilor de familie) aflate in ambulatoriile de specialitate fara personalitate juridica, care au sediu comun cu spitalul. Aceste spatii sunt destinate ambulatoriului de spital.
    2. Spatiile in care functioneaza cabinete medicale scolare din cadrul unitatilor de invatamant, cabinete de medicina sportiva si cabinete de medicina muncii
    3. Spatiile in care functioneaza dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala, stationare de zi, cabinete de planificare familiala, cabinete medicale pentru consultatii de specialitate: oncologie medicala, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice
    4. Pentru serviciul de urgenta unitatea spitaliceasca poate pastra un cabinet stomatologic cu program permanent.
    5. Structurile ambulatoriilor in care se desfasoara activitati de invatamant medical.

    II. Beneficiarii contractelor de comodat
    1. Beneficiarii contractelor de comodat sunt cabinetele medicale care intra in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.
    2. Titularii acestor cabinete medicale care beneficiaza de spatii atribuite in folosinta gratuita trebuie sa fie medicii, inclusiv cadrele didactice si din cercetare, care au contract de munca pe durata nedeterminata si folosesc efectiv spatiul pe care il solicita. Aceasta categorie beneficiaza de prioritate la atribuirea spatiilor, prioritate care se aplica numai pentru o singura solicitare.

    III. Conditii speciale
    1. Contractul de comodat se incheie pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii de drept pe aceeasi perioada sau pana la concesionarea ori punerea in vanzare a spatiilor.
    2. Contractul de comodat se desfiinteaza de drept la data incetarii contractului cu casa de asigurari de sanatate.
    3. Laboratoarele medicale au acelasi regim ca si cabinetele medicale, aplicandu-se aceleasi criterii si prioritati de atribuire.
    4. Spatiile de folosinta comuna (vestiare, spatii pentru sterilizare, sali de asteptare etc.) se atribuie si se folosesc in comun.
    5. In cazul in care intr-un spatiu cu destinatie de cabinet medical activeaza 2 sau mai multi medici, contractul de comodat va fi incheiat cu cabinetele medicale ai caror titulari sunt acestia, urmand sa se opteze ulterior pentru una dintre formele de asociere prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 629/2001.
    6. In termen de 90 de zile de la incheierea contractului de comodat beneficiarii acestor contracte au obligatia de a depune la directia de sanatate publica copia de pe contractul de furnizare de servicii medicale incheiat cu casa de asigurari de sanatate.
    7. Cererile de atribuire in folosinta gratuita a spatiului, respectiv a bunurilor mobile, inclusiv a aparaturii medicale, pentru infiintarea cabinetelor medicale se depun la directiile de sanatate publica, care elibereaza o adeverinta de conformitate potrivit modelului anexat, pe baza careia se va incheia contractul de comodat.
    Rezolvarea eventualelor plangeri impotriva modului de solutionare a acestor cereri este de competenta comisiilor paritare judetene, formate din reprezentanti ai directiei de sanatate publica si ai colegiului medicilor judetean sau al municipiului Bucuresti.
    8. Contractele de comodat pentru cabinetele medicale din ambulatoriul de spital, in vigoare la data aplicarii prezentului ordin, vor fi mentinute pana la expirarea termenului pentru care au fost incheiate. La expirarea termenului pentru care au fost incheiate directia de sanatate publica poate oferi spatii similare, la solicitarea medicilor.
    Cu acordul partilor contractul de comodat poate inceta inainte de termenul stabilit. In aceasta situatie directia de sanatate publica va oferi, cu prioritate, spatii similare, dar nu mai tarziu de data de 31 martie 2002.
    9. Contractul de comodat se incheie conform modelului anexat.
    10. Incheierea contractului de comodat va fi urmata in mod obligatoriu de incheierea unui proces-verbal de predare-preluare a spatiului si a bunurilor mobile in dotare, completat corespunzator cu dispozitiile Codului civil.

                          CONTRACT DE COMODAT
                       Nr. ...... din ...........,
                              - model -

    Intre:
    1. Unitatea sanitara ............................................, cu sediul in ..........................., str. ........................ nr. ....., judetul/sectorul ................, reprezentata prin dr. ......................, medic director, si ..................., director adjunct financiar-contabilitate (contabil-sef), in calitate de comodant, pe de o parte, si
    2. Domnul/doamna dr. ......................, medic ........................,
                          (numele si prenumele)         (gradul, specialitatea)
titular al cabinetului medical, domiciliat in .........................., str. .................... nr. ......., judetul/sectorul ............., in calitate de comodatar, pe de alta parte,
    a intervenit urmatorul contract de comodat, cu respectarea urmatoarelor clauze:

    Obiectul contractului
    Art. 1
    Comodantul se obliga sa puna la dispozitie comodatarului cabinetul medical format din ........ incaperi, in suprafata totala de ......... mp, si spatiul de folosinta comuna, in suprafata de ....... mp, cu sediul in ...................., str. ..................... nr. ......., judetul/sectorul ......................, in folosinta temporara si gratuita, cu obligatia comodatarului de a-l restitui in individualitatea sa.
    Art. 2
    Comodantul se obliga sa puna la dispozitie comodatarului bunurile mobile reprezentate de urmatoarele:
________________________________________________________________________________
Aparatura
medicala,                                                           Seria si/sau
mobilier     Marca/Tip  U.M.  Cantitatea  Valoarea de  Anul de      numarul
si alte                                   inventar     fabricatie   de inventar
obiecte de
inventar
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    Bunurile mobile prevazute mai sus se acorda de catre comodant comodatarului in mod gratuit, cu obligatia comodatarului de a le restitui in individualitatea lor.

    Durata contractului
    Art. 3
    Durata contractului este de 5 ani, respectiv pana la data de ............. .
    Art. 4
    Prezentul contract poate fi prelungit de comun acord pe aceeasi perioada sau pana la concesionarea ori punerea in vanzare a spatiilor.

    Obligatiile partilor
    A. Obligatiile comodantului
    Art. 5
    Comodantul nu poate solicita restituirea spatiului si a bunurilor mobile inainte de implinirea termenului pentru care s-a incheiat prezentul contract, cu exceptia situatiei in care se modifica statutul juridic al imobilului.
    Art. 6
    In cazul in care comodantul, pe parcursul executarii contractului si inainte de termenul convenit, va avea nevoie de spatiul respectiv pentru asigurarea unor nevoi obiective, urgente de asigurare a asistentei medicale populatiei, poate cere restituirea spatiului de la comodatar.
    Art. 7
    In situatia in care una dintre parti nu respecta clauzele contractului, cealalta parte este in drept sa rezilieze contractul in urma unui preaviz de 15 zile.
    Art. 8
    Contractul inceteaza de drept la data expirarii contractului cu casa de asigurari de sanatate.
    B. Obligatiile comodatarului
    Art. 9
    Comodatarul este obligat sa se ingrijeasca, ca un bun gospodar, de conservarea spatiului si a bunurilor mobile ce formeaza obiectul contractului.
    Art. 10
    Comodatarul este obligat sa se serveasca de spatiul respectiv exclusiv pentru activitatea medicala; nerespectarea acestei obligatii conduce la rezilierea contractului.
    Art. 11
    Comodatarul este obligat sa asigure bunurile care fac obiectul contractului impotriva oricaror cauze de deteriorare, incendii etc., fiind obligat ca la incetarea contractului sa le restituie comodantului in integritatea lor.
    Art. 12
    Comodatarul este obligat sa suporte toate cheltuielile de folosinta a spatiului, cheltuielile de intretinere, energie electrica si termica, telefon, reparatii, precum si orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilului.
    Art. 13
    Comodatarul este obligat sa suporte toate cheltuielile pentru buna functionare a bunurilor mobile, inclusiv pentru aparatura medicala.
    Art. 14
    Comodatarul este obligat sa restituie comodantului bunurile la termenul stabilit prin prezentul contract.
    Art. 15
    Comodatarul nu poate cere restituirea cheltuielilor facute pentru asigurarea uzului curent al spatiului contractat si nici nu poate retine spatiul cu titlu de compensare pentru eventualele creante pe care le-ar avea asupra comodantului.
    Art. 16
    In termen de 30 de zile de la incheierea contractului de comodat comodatarul este obligat sa depuna la directia de sanatate publica copia de pe contractul cu casa de asigurari de sanatate.

    Solutionarea litigiilor
    Art. 17
    Eventualele litigii ce pot interveni intre parti se vor solutiona pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, solutionarea se va face prin instanta de judecata competenta in a carei raza teritoriala isi are sediul comodantul, conform normelor procedurale de drept comun.
    Art. 18
    Prezentul contract produce efecte dupa semnarea procesului-verbal de predare-preluare a spatiului, a bunurilor mobile, inclusiv a aparaturii medicale, si se completeaza corespunzator cu dispozitiile Codului civil.

    Incheiat astazi, ................ .

                   Comodant,                        Comodatar,

                   1. Director
                (medic director),
                .................                 .................

    2. Director adjunct financiar-contabilitate
                  (contabil-sef)
                 ................

    Directia de sanatate publica
    a judetului ....../ municipiului Bucuresti
    Nr. ........... din ..............

                         ADEVERINTA DE CONFORMITATE
                                - model -

    Prin prezenta se adevereste ca astazi, ....................., Directia de sanatate publica a judetului ................/municipiului Bucuresti a luat act de cererea domnului/domnilor doctor/doctori in calitate de titular/titulari al/ai cabinetului medical:
    1. ...............................
    2. ...............................
    3. ...............................
    privind:
    I. Atribuirea in folosinta gratuita, in scopul infiintarii unui cabinet medical conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 629/2001, a spatiului din localitatea .........................., str. .............................. nr. ......., judetul/sectorul ......., compus din .......... camere, in suprafata de ............... mp.
    Spatiul in folosinta comuna este format din .................., in suprafata de ............... mp, pe care domnul/doamna dr. ............................ se angajeaza sa il utilizeze in buna intelegere, in comun cu ceilalti beneficiari ai spatiului.
    II. Atribuirea in folosinta gratuita a bunurilor mobile reprezentate de urmatoarele:
 ______________________________________________________________________________
| Aparatura                                                                    |
| medicala,                                                        Seria si/sau|
| mobilier    Marca/Tip  U.M. Cantitatea  Valoarea de  Anul de     numarul     |
| si alte                                 inventar     fabricatie  de inventar |
| obiecte de                                                                   |
| inventar                                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|

    Nu exista litigii intre medicii carora li s-a eliberat prezenta adeverinta de conformitate, la data eliberarii acesteia.
    Prezenta adeverinta se elibereaza pentru a servi la incheierea contractului de comodat.

            Director,                      Director adjunct
                                        strategie si management,
      .....................           .............................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 35/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 35 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu