Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3404 din 10.09.2012

pentru aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi a Îndrumarului tehnic pentru proiectarea şi realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 677 din 28 septembrie 2012SmartCity1

Având în vedere necesitatea ca traversarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor să se facă numai după obţinerea permisului de traversare,având în vedere Referatul Direcţiei amenajarea bazinelor hidrografice din cadrul Autorităţii pentru Inundaţii şi Managementul Apelor nr. 45.901 din 26 iulie 2012 şi Avizul Biroului operativ al Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Barajelor şi Lucrărilor Hidrotehnice,în temeiul art. 76 alin. (2) lit. c) şi al art. 110 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 pct. II subpct. 3 şi al art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, denumită în continuare procedură, prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 2– Se aprobă Îndrumarul tehnic pentru proiectarea şi realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, denumit în continuare îndrumar tehnic, prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 3Pentru mărirea siguranţei în exploatare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi asigurarea continuităţii permanente a liniilor de apărare nu se pot proiecta şi realiza lucrări de traversare a acestora sau în zonele lor de protecţie fără obţinerea permisului de traversare emis de Administraţia Naţională „Apele Române“, indiferent de deţinătorul, cu orice titlu, al lucrărilor cu rol de apărare. Articolul 4Direcţia generală Autoritatea pentru inundaţii şi managementul apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor şi Administraţia Naţională „Apele Române“ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 5La data emiterii prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protecţiei mediului nr. 782/1999 privind aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi a Îndrumarului tehnic pentru proiectarea şi realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 bis din 24 noiembrie 1999. Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul mediului şi pădurilor, Rovana Plumb
ANEXA Nr. 1PROCEDURĂ de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Traversarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor este permisă numai cu acordul autorităţilor şi serviciilor publice din domeniul gospodăririi apelor.(2) În scopul asigurării continuităţii şi integrităţii liniilor de apărare pe toată perioada de execuţie a lucrărilor de traversare şi pentru a nu fi afectate funcţionalitatea şi siguranţa lucrărilor de apărare în perioadele de ape mari se instituie Permisul de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, denumit în continuare permis de traversare. Articolul 2În prezenta procedură digurile, barajele şi alte construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor vor fi denumite în continuare lucrări de gospodărire a apelor cu rol de apărare, iar Administraţia Naţională „Apele Române“ va fi denumită în continuare A.N.A.R. Capitolul IISolicitarea permisului de traversare Articolul 3Executarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare, existente sau în execuţie, precum şi amplasarea şi executarea oricăror construcţii şi lucrări de terasamente în zona adiacentă din imediata apropiere a acestora - respectiv în zona de protecţie legală - necesită obţinerea unui permis de traversare ce se emite în conformitate cu prezenta procedură. Articolul 4În vederea obţinerii permisului de traversare, beneficiarul sau titularul de investiţie va întocmi o documentaţie care va cuprinde: a)cerere de obţinere a permisului de traversare, al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 1.1; b)documentaţia tehnică de traversare; c)avizul/autorizaţia de gospodărire a apelor pentru lucrarea traversată; d)avizul de gospodărire a apelor pentru lucrarea care traversează lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare; e)referatul tehnic întocmit de proiectantul de specialitate al lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, pentru lucrările de traversare; f)acordul unităţii care deţine lucrarea traversată, în cazul în care lucrarea nu este în administrarea A.N.A.R. Acest acord va fi emis în baza verificării efectuate în teren de către administratorul lucrării; g)avizul şi acordul Biroului operativ al Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Barajelor şi Lucrărilor Hidrotehnice/Comisiei centrale sau comisiilor teritoriale de avizare a documentaţiilor de expertiză a siguranţei barajelor, în funcţie de categoria de importanţă a acestora, în cazul subtraversării, traversării sau supratraversării barajelor, pe baza unui raport întocmit de un expert atestat de autoritatea publică centrală din domeniul apelor în domeniul siguranţei barajelor, asupra documentaţiei tehnice pentru obţinerea permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare. Pentru emiterea acestor avize se vor percepe tarife asimilate celor pentru emiterea avizelor privind documentaţiile de expertiză a siguranţei barajelor. Articolul 5Solicitarea se face pe baza documentaţiei tehnice de traversare întocmite la nivel de proiect tehnic şi detalii de execuţie. Articolul 6Solicitantul permisului de traversare îşi asumă responsabilitatea exactităţii datelor şi informaţiilor cuprinse în formularul de solicitare şi în documentaţia tehnică de fundamentare. Acesta poate solicita confidenţialitatea datelor prezentate în documentaţia tehnică necesară în vederea obţinerii permisului de traversare, conform reglementărilor în vigoare. Articolul 7Documentaţia tehnică, întocmită de o instituţie publică sau privată certificată de Ministerul Mediului şi Pădurilor, în vederea solicitării permisului de traversare va avea următorul conţinut-cadru: a)memoriul tehnic, care va cuprinde:a.1) denumirea obiectivului de investiţie; a.2) localizarea lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversate şi a traversării astfel: bazin hidrografic, râul, cod hidrografic, localitatea apropiată, bornă cadastrală a surselor de apă, denumită în continuare bornă CSA, bornă dig, bornă baraj, poziţia faţă de reperele semnificative din teren; a.3) descrierea lucrării de traversare propuse, parametrii caracteristici, variantele analizate, soluţia adoptată şi justificarea acesteia; a.4) prezentarea modului şi a duratei de execuţie a materialelor folosite şi calitatea acestora; a.5) natura fluidului transportat prin conducte, parametrii corespunzători funcţionării normale a instalaţiei, pericolul pe care îl poate prezenta fluidul transportat sau activitatea instalaţiei pentru construcţia hidrotehnică traversată sau pentru resursele de apă; posibilitatea apariţiei de avarii în exploatare; a.6) elemente constructive de siguranţă, cum ar fi: vane, clapete, dispozitive şi instalaţii de semnalizare, tuburi şi peree de protecţie etc., prevăzute în lucrarea de traversare sau la lucrarea traversată, inclusiv construcţiile de siguranţă necesare, precum digurile-potcoavă, incintele de palplanşe etc., după caz; a.7) modul de acţiune şi intervenţie, în timpul execuţiei sau în exploatare, în caz de avariere a conductei, instalaţiei etc. care traversează sau în caz de deteriorare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversate; a.8) după caz, studii geotehnice sau hidrologice; a.9) stoc minim de materiale de apărare, utilaje şi forţe de muncă, sistem informaţional de avertizare şi de semnalizare a avariei; a.10) prevederi suplimentare de forţă de muncă şi mijloace pentru situaţii deosebite, cum ar fi necorelarea în aprovizionarea cu materiale şi mijloace, defecţiuni ale utilajelor, cu posibilitatea de înlocuire a acestora, măsuri speciale pentru timp nefavorabil etc.; a.11) debite şi niveluri caracteristice ale cursului de apă în perioada exploatării; a.12) prevederi în schema de amenajare a bazinelor hidrografice sau alte lucrări existente în amplasamentul traversării cu care s-a corelat; b)piese desenate:b.1) elemente topografice şi topohidrografice: un plan general la scara 1:10.000 - 1:50.000, cu localizarea lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare în care se execută lucrarea de traversare şi a zonei apărate de aceasta, cu obiectivele şi localităţile care ar putea fi afectate;

un plan de situaţie la scara 1:100 - 1:1.000, care să conţină amplasarea în detaliu a lucrării de traversare;b.2) secţiuni longitudinale şi transversale prin lucrările de traversare proiectate şi prin lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare, la scara 1:20

- 1:100, cu precizarea nivelurilor caracteristice la ape mari; b.3) grafic de eşalonare a execuţiei lucrărilor de traversare; b.4) alte elemente de detaliere necesare, solicitate de unitatea emitentă. Articolul 8La elaborarea documentaţiilor tehnice proiectantul va respecta reglementările în vigoare pentru realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare. Articolul 9Soluţiile propuse prin documentaţia tehnică de fundamentare pentru realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare trebuie să asigure continuitatea şi integritatea liniilor de apărare. Răspunderea privind calitatea construcţiilor, realizarea corespunzătoare a umpluturilor, alegerea materialelor, precum şi calculele de rezistenţă şi stabilitate revin solicitantului. Articolul 10La proiectarea lucrărilor de traversare se va avea în vedere în mod obligatoriu corelarea cu planul de amenajare a bazinului hidrografic în care este situată lucrarea de gospodărire a apelor traversată sau cu alte documentaţii existente care prevăd executarea de lucrări în zonă şi care pot influenţa sau au legătură cu traversarea, pentru a se evita intervenţia ulterioară cu lucrări în corpul lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau în zonele de protecţie. Articolul 11La întocmirea documentaţiei pentru obţinerea permisului de traversare proiectantul traversării poate solicita, contra cost, consultanţă tehnică din partea unităţii care va emite permisul de traversare, respectiv A.N.A.R., administraţiile bazinale de ape sau sistemele de gospodărire a apelor din cadrul A.N.A.R. Articolul 12Permisul de traversare îşi menţine valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, cu condiţia respectării prevederilor cuprinse în acesta. Articolul 13Permisul de traversare îşi pierde valabilitatea după un an de la emitere, dacă execuţia lucrărilor, a construcţiilor sau a instalaţiilor respective nu a început în acest interval. Permisul de traversare poate fi reînnoit, solicitarea realizându-se cu 15 zile înainte de data expirării acestuia. Articolul 14Deţinătorul permisului de traversare are obligaţia să comunice emitentului, în scris, data la care începe execuţia lucrărilor, cu cel puţin 10 zile înainte de această dată. Articolul 15Emitentul permisului de traversare va verifica pe parcursul execuţiei modul de respectare a prevederilor acestuia. Articolul 16Condiţiile impuse în permisul de traversare, precum şi refuzul de emitere a acestuia pot fi contestate în termen de 30 de zile, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul IIICompetenţele de aprobare şi procedura de emitere a permisului de traversare Articolul 17Permisele de traversare se emit de către: A.N.A.R., cu avizul Ministerului Mediului şi Pădurilor, dacă lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversată are şi rol de apărare cu efecte transfrontaliere;

A.N.A.R., pe baza referatului tehnic întocmit de administraţiile bazinale, dacă lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversată se află amplasată într-un bazin, dar apără şi un teritoriu din alt bazin hidrografic;

administraţia bazinală din cadrul A.N.A.R., pe baza referatului tehnic întocmit de sistemul de gospodărire a apelor, dacă lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare se află amplasată într-un judeţ, dar apără şi teritoriul altui judeţ din acelaşi bazin hidrografic;

sistemul de gospodărire a apelor, care este subunitate a administraţiei bazinale de apă, dacă lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversată este numai de interes local/judeţean. Articolul 18Cererea de solicitare a permisului de traversare şi documentaţia tehnică necesară în vederea obţinerii permisului de traversare se transmit, în două exemplare, la sistemul de gospodărire a apelor pe teritoriul căruia se află amplasată lucrarea de apărare împotriva inundaţiilor traversată. Articolul 19Permisul de traversare se va emite numai dacă documentaţia tehnică respectă prevederile reglementărilor în vigoare pentru executarea lucrărilor de traversare, conţinutul-cadru prezentat la art. 4 şi dacă la verificarea în teren se constată exactitatea datelor, corectitudinea soluţiilor şi alegerea raţională a amplasamentului. În caz contrar, se solicită completarea documentaţiei sau restituirea acesteia către solicitant, cu observaţii, în vederea modificării soluţiei traversării în zona propusă, refuzându-se motivat, în scris, emiterea permisului de traversare. Articolul 20Cererea de solicitare a permisului de traversare va fi soluţionată în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei, prin emiterea permisului de traversare sau prin respingerea motivată a solicitării. Articolul 21Permisul de traversare se va emite în maximum 5 exemplare, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.2, astfel: în 5 exemplare, atunci când Ministerul Mediului şi Pădurilor avizează permisul de traversare, dintre care: un exemplar pentru solicitant, unul pentru Ministerul Mediului şi Pădurilor şi câte unul pentru A.N.A.R., administraţia bazinală de apă şi sistemul de gospodărire a apelor;

în 4 exemplare, atunci când unitatea emitentă este A.N.A.R., dintre care: un exemplar pentru solicitant, unul pentru emitent şi câte unul pentru administraţia bazinală de apă şi sistemul de gospodărire a apelor;

în 3 exemplare, atunci când unitatea emitentă este administraţia bazinală de apă sau sistemul de gospodărire a apelor, dintre care: un exemplar pentru solicitant, unul pentru emitent şi unul pentru sistemul de gospodărire a apelor. Articolul 22Sistemul de gospodărire a apelor are sarcina de a urmări execuţia lucrărilor, în vederea respectării de către solicitant a prevederilor permisului de traversare. Articolul 23Emitentul permisului de traversare are obligaţia de a ştampila şi semna, spre neschimbare, exemplarul din documentaţie, inclusiv planşele de execuţie ce se transmit solicitantului împreună cu un exemplar al permisului de traversare. Articolul 24Permisul de traversare şi documentaţia tehnică ce a stat la baza emiterii acestuia se păstrează în arhiva tehnică a administraţiei bazinale de apă din cadrul A.N.A.R., în raza căreia se realizează lucrarea de traversare, pe toată durata de existenţă a lucrării pentru care s-a solicitat permisul de traversare. Articolul 25Pentru serviciul de emitere a permisului de traversare, pentru transferul acestuia, precum şi pentru consultaţii pe parcursul proiectării A.N.A.R. va percepe tarife conform prevederilor legale. Capitolul IVTransferul permisului de traversare Articolul 26Permisul de traversare poate fi transferat altui beneficiar sau titular de investiţie, în condiţiile în care lucrările şi măsurile propuse şi realizate nu se modifică. În acest caz, transferul se face în baza unei solicitări de efectuare a transferului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.3, adresată emitentului permisului de traversare. Transferul se consideră efectuat la data expedierii adresei de confirmare a transferului, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 1.4. Articolul 27Dacă transferul propus implică modificări de soluţii, atunci noul beneficiar trebuie să solicite un nou permis de traversare. Articolul 28În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării de transfer emitentul va analiza şi va decide asupra acceptării transferului. Articolul 29Anexele nr. 1.1-1.4 fac parte integrantă din prezenta procedură. ANEXA Nr. 1.1la procedură FORMULAR DE SOLICITARE A PERMISULUI DE TRAVERSARE model -........ ................ ........ ............... (denumirea solicitantului) Nr. ........... data ........ .......... Către Administraţia Naţională „Apele Române“ Administraţia Bazinală de Apă/Sistemul de Gospodărire a Apelor ........ .......... În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.404/2012 pentru aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi a Îndrumarului tehnic pentru proiectarea şi realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, a)subsemnatul ........ ................ ................ ........ ..........., posesor al buletinului/cărţii de identitate (numele şi prenumele solicitantului) seria ......... nr. ........ ........ ........, codul poştal ................, domiciliat în localitatea ........ ................ ..............., str. ........ ................ ............. nr. ........, bl. ........, ap. ........., telefon ........ ............, fax ........ ..............., judeţul/sectorul ........ ................ ..........; b)........ ................ ................ ................ ........, codul fiscal nr. ........ ................, nr. de înmatriculare (denumirea unităţii solicitatoare) la registrul comerţului ........ ................ ................ ..............., telefon ........ ................, fax ........ ................, cu sediul în localitatea ........ ................ ........ ........, str. ........ ........ .............. nr. ........, judeţul ........ ..............., prin reprezentantul său ........ ................ ................ .........., în calitate de ........ ................ ................, solicită (numele şi prenumele) (funcţia, împuternicit) PERMIS DE TRAVERSARE a lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare ........ ................ ................ ................ ................ ........... (denumirea lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversate) din bazinul hidrografic ........ ................ ......... pe râul ........ ........ .............., codul cadastral ........ .............., în zona localităţii ........ ................ ............., borna CSA nr. ........ ................, borna pe dig nr. ..............., pentru investiţia ........ ................ ............., cu conducta ........ ........ .........., reţeaua electrică ..............., instalaţia ........ ................ ................ ................ ............ (denumirea construcţiei, instalaţiei etc. ce traversează) Investiţia este reglementată prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. ........ ........ ........... din data de ........ .............., emis/emisă de către ........ ................ ................ ................ ................ .......... . (denumirea unităţii emitente a avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor)

Pretenţie de confidenţialitate DA NU

Execuţia lucrărilor va începe la data de ........ ........ ............... . Anexăm în două (un) exemplare documentaţia tehnică însoţită de următoarele acte necesare pentru aprobare: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) Solicitantul [cazul a)] Conducătorul unităţii solicitatoare [cazul b)] ........ ................ ................ ................ ......... NOTE: Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană fizică. Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul de investiţie este o persoană juridică. ANEXA Nr. 1.2la procedură PERMIS DE TRAVERSARE model -Administraţia Naţională „Apele Române“ Administraţia Bazinală de Apă/Sistemul de Gospodărire a Apelor ........ ........ ........ Nr. ........ ......... data ........ ........ a)Domnului/Doamnei ........ ................ ................ ................ ..............., domiciliat/domiciliată în (numele şi prenumele solicitantului) localitatea ........ ................ ........ ............, str. ........ ................ ............... nr. ........, bl. ........, ap. ........., judeţul/sectorul ........ ........ ............ codul poştal ........ ..............., b)........ ................ ........ ..........., localitatea ........ ................ .........., str. ........ ........ ............... nr ........, (denumirea unităţii solicitatoare) judeţul/sectorul ........ ................ ........ Ca urmare a Solicitării dumneavoastră nr. .......... din data de ........ .........., înregistrată la Administraţia Naţională „Apele Române“, Administraţia Bazinală de Apă/Sistemul de Gospodărire a Apelor ........ ............. cu nr. ....., în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.404/2012 pentru aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi a Îndrumarului tehnic pentru proiectarea şi realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, vă comunicăm că pentru investiţia ........ ................ .......... (denumirea investiţiei) vi se emite PERMIS DE TRAVERSARE a ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............., aflată pe malul drept (stâng) (denumirea lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare) al râului ........ ................ ................ ........ ........., cu codul hidrografic ........ ................ ................ .............. la borna CSA nr. ........ ..........., borna pe dig nr. ......., în zona localităţii ........ ................ ................, care este traversat cu ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ . (denumirea lucrării, construcţiei, instalaţiei etc. care traversează, funcţiunea, caracteristicile constructive ale acesteia) Traversarea se va executa în conformitate cu prevederile documentaţiei de fundamentare anexate la solicitare, semnată şi ştampilată de noi pentru autenticitate. Proiectul prevede ........ ................ ............. . (descrierea soluţiei de traversare) Dacă execuţia lucrării nu va începe în termen de un an de la data emiterii prezentului act, acesta îşi pierde valabilitatea. Director, ........ ................ ......... NOTE: Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană fizică. Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul de investiţie este o persoană juridică. ANEXA Nr. 1.3la procedură FORMULAR DE SOLICITARE A TRANSFERULUI PERMISULUI DE TRAVERSARE model -........ ................ ................ ................ ......... (persoana sau unitatea solicitatoare a transferului) Nr. ......... data ........ ............ Către Administraţia Naţională „Apele Române“ Administraţia Bazinală de Apă/Sistemul de Gospodărire a Apelor ........ ........ ............ În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.404/2012 pentru aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi a Îndrumarului tehnic pentru proiectarea şi realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, solicit TRANSFERUL PERMISULUI DE TRAVERSARE nr. ...... din data ........ ........, emis de către ........ ................ ........ ........, referitoare la ........ ........ .............., (denumirea emitentului) (denumirea lucrării) pentru traversarea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............., (denumirea lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversate) amplasată pe malul drept (stâng) al râului ........ ................ ..........., codul hidrografic ........ ................ ........ la borna CSA nr. ........ ................ ................ ................, borna pe dig nr. ........ ................ ........ .............., cu ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... (denumirea lucrării, construcţiei, instalaţiei etc. care traversează, funcţiunea, caracteristicile constructive ale acesteia)

Pretenţie de confidenţialitate DA NU

Execuţia lucrărilor urmează să înceapă la data de ........ ................ Recepţia preliminară a lucrării de traversare se va face la data de ........ ................ Subsemnatul declar pe propria răspundere că mi-am însuşit documentaţia tehnică în baza căreia sa emis permisul de traversare pentru care se solicită transferul. Anexăm în două exemplare permisul de traversare pentru care se solicită transferul, precum şi următoarele acte: ........ ................ ................ ................ ................ ........ (denumirea actului, numărul şi data emiterii) Solicitant, Director, ........ ................ ........ ............. ANEXA Nr. 1.4 la procedură TRANSFERUL PERMISULUI DE TRAVERSARE model -Administraţia Naţională „Apele Române“ Administraţia Bazinală de Apă/Sistemul de Gospodărire a Apelor ........ ........ ........ Nr. ........ ......... data ........ ........ Către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ (persoana sau unitatea solicitatoare a transferului permisului de traversare) Ca urmare a Cererii dumneavoastră nr. ........ ........ ........ din data de ........ .............., înregistrată la Administraţia Naţională „Apele Române“, Administraţia Bazinală de Apă/Sistemul de Gospodărire a Apelor ........ ........ .........., în baza prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.404/2012 pentru aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi a Îndrumarului tehnic pentru proiectarea şi realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, vă comunicăm că pentru investiţia ........ ................ ............ (denumirea investiţiei) vi s-a acceptat cererea de TRANSFER AL PERMISULUI DE TRAVERSARE nr. ............. din data de ........ ........ ........, emis de către ........ ................ ................ ................ ............, (denumirea emitentului) pentru traversarea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............., (denumirea lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversate) amplasată pe malul drept (stâng) al râului ........ ........ ..............., codul hidrografic ........ ................ .............. la borna CSA nr. ........ ................ ................ ..........., borna pe dig nr. ........ ................ ........ ..........., cu ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ (denumirea lucrării, construcţiei, instalaţiei etc., care traversează, funcţiunea, caracteristicile constructive ale acesteia) Traversarea se va executa fără modificări, în condiţiile prevăzute în documentaţia de execuţie prezentată pentru obţinerea permisului de traversare. Dacă execuţia lucrării nu va începe în termen de un an de la data emiterii prezentului act, acesta îşi pierde valabilitatea. Director, ........ ................ ......... ANEXA Nr. 2ÎNDRUMAR TEHNIC pentru proiectarea şi realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Executarea de lucrări de traversare a digurilor, barajelor şi altor construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, denumite în continuare lucrări de gospodărire a apelor cu rol de apărare, se face numai în cazul în care nu există alte soluţii de evitare a acestora şi cu respectarea întocmai a prevederilor prezentului îndrumar tehnic, precum şi cu folosirea obligatorie a proiectelor-tip şi modulelor pentru lucrări de gospodărire a apelor. Proiectele pentru realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare vor fi verificate de specialistul abilitat ca verificator al acestor tipuri de lucrări. Articolul 2Prezentul îndrumar tehnic cuprinde prevederi ce trebuie să fie respectate la proiectarea şi realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare şi măsuri de asigurare a continuităţii şi integrităţii liniilor de apărare pe toată perioada execuţiei lucrărilor de traversare. Articolul 3Îndrumarul tehnic se aplică la stabilirea soluţiilor pentru executarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare existente sau în curs de execuţie, precum şi la executarea oricăror lucrări de terasamente sau construcţii în zona adiacentă din imediata apropiere - respectiv în zona de protecţie legală - astfel încât să nu fie afectate funcţionalitatea şi siguranţa acestora, atât în situaţiile de funcţionare normală a construcţiilor sau a instalaţiilor care traversează, cât şi în situaţiile de deteriorare sau de accident în exploatarea acestora. Îndrumarul tehnic se aplică la toate tipurile de lucrări, indiferent de natura, caracterul, scopul, deţinătorul şi de clasa de importanţă a construcţiei sau a instalaţiei care traversează lucrările de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau care se realizează în zona adiacentă acestora. Articolul 4La alegerea amplasamentelor lucrărilor de traversare se vor evita pe cât posibil zonele critice ale lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare (infiltraţii, grifoane, terenuri instabile, discontinuităţi de natură constructivă etc.), iar dacă acest lucru nu este posibil, se vor prevedea în documentaţiile tehnice şi se vor executa lucrări speciale de impermeabilizare, de stabilizare a terenului şi a construcţiei respective, injecţii, diafragme etc. Articolul 5În cazul în care obiectivele care traversează lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare sunt de dimensiuni mari şi transmit terenului de fundaţie sarcini deosebite, care pot periclita stabilitatea lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau care pot produce modificări importante în textura terenului de fundaţie, se vor realiza studii geotehnice pentru analizarea acestor efecte, cu prevederea soluţiilor de remediere corespunzătoare. Articolul 6Pentru baraje şi digurile de contur ale lacurilor de acumulare soluţiile vor fi însuşite în mod expres de către proiectantul barajului sau al digului şi de către unitatea care le administrează, care va putea impune măsuri suplimentare faţă de cele cuprinse în îndrumarul tehnic. Capitolul IIDefiniţii Articolul 7În sensul prezentului îndrumar tehnic, lucrările de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare pot fi clasificate, în funcţie de poziţia faţă de lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversată, în următoarele categorii: subtraversare, atunci când lucrarea de traversare este situată sub fundaţia lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare;

traversare, atunci când lucrarea traversează corpul lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare;

supratraversare, dacă lucrarea se sprijină pe conturul lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau pe coronamentul digului;

traversare aeriană, dacă lucrarea este situată deasupra lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare.În cap. I toate aceste lucrări sunt denumite traversări. Articolul 8Lucrările amplasate în zona de protecţie a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare pot fi clasificate astfel: supraterane, atunci când acestea se află deasupra suprafeţei terenului, cum ar fi: linii aeriene, conducte, pasarele, benzi transportoare etc.;

subterane, atunci când acestea se află sub suprafaţa terenului, cum ar fi: conducte sau cabluri îngropate, fundaţii de stâlpi, piloţi, căminuri etc. Articolul 9Pentru lăţimea zonei de protecţie a lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare se vor lua în considerare valorile prevăzute în anexa nr. 2 la Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul IIIElementele de teren topografice, hidrologice, geotehnice, necesare pentru stabilirea soluţiilor de traversare Articolul 10Elementele topografice trebuie să redea, ca poziţie, formă şi dimensiuni, toate particularităţile planimetrice şi altimetrice ale terenului, digului, barajului şi ale albiei, ale altor construcţii din zona de protecţie şi, respectiv, din zona traversării, suficiente pentru a permite stabilirea parametrilor constructivi ai traversării faţă de particularităţile terenului şi faţă de nivelurile caracteristice ale apei. Articolul 11Debitele şi nivelurile caracteristice ale apei vor fi preluate din documentaţiile de realizare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare respective. În cazul în care în documentaţiile respective nu există asemenea date sau acestea nu sunt concludente, se vor efectua studii speciale în acest scop sau se vor solicita, contra cost, date de la Administraţia Naţională „Apele Romȃne“, denumită în continuare A.N.A.R., sau de la Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor. Articolul 12În cazul subtraversărilor sau al traversărilor cu conducte având diametrul interior mai mare de 1,20 m sau cu galerii având deschiderea totală mai mare de 1,00 m şi în cazurile în care conductele, staţiile de pompare sau alte construcţii pot transmite sarcini mari, vibraţii sau alte solicitări care pot periclita stabilitatea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau care pot aduce modificări nefavorabile în textura terenului de fundaţie, soluţia de fundare va fi stabilită de proiectant pe bază de studii geotehnice, la nivelul necesar asigurării funcţionalităţii liniei de apărare. Alte elemente vor fi prezentate conform art. 5 din procedură. Capitolul IVPrescripţii tehnice pentru proiectarea lucrărilor de traversare Articolul 13Soluţiile constructive pentru traversarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau pentru executarea de lucrări în zonele de protecţie ale acestora vor fi astfel concepute încât în perioada execuţiei şi în continuare, pe toată durata exploatării, să nu se afecteze stabilitatea sau funcţionalitatea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare. De asemenea, nu va fi împiedicat accesul pentru întreţinere, reparare sau intervenţie. Articolul 14Conductele care transportă lichide sau gaze sub presiune vor traversa lucrările de gospodărire a apelor cu rol de apărare numai la nivelul coronamentului acestora sau la o cotă superioară, prin lucrări de supratraversare sau de traversare aeriană. În cazuri bine fundamentate, atunci când nu se pot adopta alte soluţii, se pot executa şi lucrări de traversare sau de subtraversare de către conducte ce transportă lichide sau gaze sub presiune, numai cu prevederea de măsuri speciale de siguranţă pentru evitarea deteriorării lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare în zona traversării, ca urmare a unor accidente produse de fisurarea sau de spargerea conductelor. Articolul 15Conductele, rigolele, canalele sau galeriile prevăzute în corpul lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau pe coronamentul acestora vor fi astfel dimensionate încât să nu împiedice circulaţia, să nu fie deteriorate sau distruse la circulaţia utilajelor grele de intervenţie (draglină, excavator, tractor etc.), potrivit precizărilor date de unitatea care are în proprietate sau în administrare lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare respectivă şi care asigură întreţinerea ei. Articolul 16Pentru ca traversările şi subtraversările să poată fi identificate în teren, în mod deosebit în perioadele de ape mari, poziţiile acestora vor fi marcate prin cel puţin două repere (borne), unul la coronamentul lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, iar altul în interiorul zonei apărate, lângă piciorul taluzului. Articolul 17La pozarea pe conturul corpului lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau în zonele de protecţie ale acesteia a unor conducte prin care se transportă apa, conductele vor fi protejate la îngheţ fie prin îngroparea acestora sub limita de îngheţ, fie prin suprarambleierea cu pante corespunzătoare pentru asigurarea circulaţiei utilajelor de intervenţie şi a execuţiei unor racorduri hidraulice la taluzul dinspre apă al digului. Pe aceste porţiuni taluzul dinspre apă al digului va fi pereat. Articolul 18La proiectarea oricărei traversări se vor lua în considerare dimensiunile lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, stabilite prin proiect, ţinându-se seama de posibilitatea supraînălţării în viitor a lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau a coborârii fundului albiei râului, potrivit prevederilor cuprinse în alte documentaţii întocmite în acest sens şi însuşite din punctul de vedere al gospodăririi apelor, adoptându-se pentru traversare soluţia constructivă care să nu necesite în viitor alte lucrări în corpul lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare. În cazul în care nu există asemenea documentaţii, se va adopta o ipoteză de dimensionare, în sensul prevederilor prevăzute în programul de amenajare a bazinului hidrografic, cu consultarea administraţiei bazinale de apă din cadrul A.N.A.R. şi a unităţii care are în administrare lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare. Articolul 19Pentru orice fel de subtraversare sau traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare de către conducte, canale sau galerii, prin care se descarcă ape în exces din incinte îndiguite din intravilan sau din unităţi industriale, se va prevedea posibilitatea închiderii duble a conductei sau a galeriei, pentru oprirea accesului apelor mari în incinta apărată. Închiderea se va realiza prin montarea de echipamente şi instalaţii adecvate (vane, stavile plane, elemente de batardou, robinete de închidere, clapete basculante etc.). În cazul în care la extremitatea dinspre râu se vor folosi clapete basculante, a doua închidere va fi realizată prin stavile plane, prin vane sau prin alte dispozitive montate pe latura dinspre interior. Dispozitivele cu închidere manuală vor fi instalate în căminuri sau în alte construcţii şi vor fi astfel concepute încât să poată fi manevrate în orice situaţii, fie din exterior, în cazul unor viituri, fie din interior, de pe platforme, în cazul creşterii nivelului apei în zonele apărate. În cazul amplasării în imediata apropiere a traversării a unor staţii de pompare, se vor lua măsuri suplimentare de apărare pentru evitarea pătrunderii apelor mari în interiorul acestora şi întreruperii funcţionării lor. Articolul 20Subtraversarea sau traversarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare de către conducte metalice ce transportă lichide cu curgere liberă sau de joasă presiune şi la care linia piezometrică se află sub coronament se face cu realizarea pe conducte a unor diafragme, pentru eliminarea pericolului de infiltraţii în lungul conductei. Diafragmele vor fi executate la interval de 3-6 m, cu o înălţime de 0,20-0,50 m, în funcţie de mărimea conductei, a galeriei etc., de clasa de importanţă a lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, de structura şi textura terenului. În ampriza lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare şi pe zonele adiacente conducta şi diafragmele vor avea grosimea cu cel puţin 3 mm mai mare decât cea a tronsoanelor alăturate, iar conductele vor fi protejate împotriva coroziunilor, prin izolaţie întărită sau foarte întărită (în zone cu agresivitate a apei, a aerului sau a fluidului transportat). Articolul 21Subtraversarea sau traversarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare de către conducte ce transportă lichide sau gaze sub presiune se proiectează în funcţie de încadrarea construcţiei în clasa de importanţă, conform reglementărilor în vigoare, se realizează prin pozarea lor în interiorul unor tuburi sau galerii de protecţie, pentru a se exclude pericolul afectării funcţionalităţii lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare în cazul unei avarii la conducta de transport. Tubul de protecţie va fi dimensionat astfel încât să nu poată fi deteriorat în caz de avarii, iar fluidul scăpat din conductă să poată fi colectat la un cămin etanş, de capacitate corespunzătoare, situat în interiorul incintei sau pe paramentul aval al barajului. Tubul de protecţie va fi fixat etanş de conductă la capătul dinspre râu sau de pe paramentul amonte al barajului. Tubul de protecţie realizat pe distanţa corespunzătoare amprizei corpului lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare şi pe zona de protecţie va fi prevăzut cu diafragme şi va fi protejat împotriva coroziunii. La subtraversarea sau la traversarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare de către conducte din prefabricate din beton, beton armat, fontă sau din alte materiale, tuburile vor fi aşezate pe radier continuu din beton armat şi vor fi protejate la exterior cu manşoane din beton la rosturile de îmbinare. La capete se vor realiza timpane din beton cu aripi întoarse. Pe toată lungimea traversării se vor realiza diafragme, la distanţe de circa 3-6 m, având o înălţime de minimum 0,20-0,50 m. Articolul 22Subtraversarea sau traversarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare de către galerii în care sunt montate conducte ce transportă lichide sau gaze sub presiune se realizează în tranşee cu săpătură în trepte de înfrăţire de maximum 25 cm înălţime. Betonul va fi protejat la interior cu izolaţie hidrofugă. La capete se vor realiza timpane din beton cu aripi întoarse, între ele executându-se diafragme sau injecţii cu mortar de ciment, pentru mărirea parcursului de infiltraţii. Articolul 23Traversările aeriene de către conducte, linii electrice, linii telefonice etc. sau de către alte construcţii, indiferent de rolul lor funcţional, vor fi realizate la o înălţime suficientă pentru a fi posibilă circulaţia pe lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare a utilajelor de întreţinere şi intervenţie. În mod obişnuit înălţimea minimă de gabarit va fi de 5 m, cu excepţia cazurilor în care unitatea care administrează lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare respectivă va indica o înălţime de gabarit mai mare. Vor fi respectate, după caz, şi alte acte normative sau standarde în vigoare privind protecţia faţă de linii electrice ori conducte ce transportă gaze sau lichide explozive ori inflamabile. În aceste cazuri se vor monta şi semnalizări vizibile de avertizare şi interdicţie pentru protecţia celor care efectuează lucrări de întreţinere, reparaţie sau intervenţie. Elementele de susţinere a traversărilor aeriene - stâlpi, piloni, cadre etc. - vor fi executate de regulă în afara amprizei lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversate. În cazuri bine justificate se admite amplasarea stâlpilor în treimea superioară a taluzurilor numai cu realizarea măsurilor de compactare manuală cu maiul de mână, în straturi de 10 cm, deosebit de îngrijită în jurul fundaţiilor. În cazurile în care nu va fi posibilă traversarea aeriană, se admite traversarea prin corpul lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare, cu condiţia pozării liniilor sau a cablurilor în tuburi metalice sau din beton şi cu luarea măsurilor corespunzătoare pentru a împiedica accesul apei în zonele apărate. Articolul 24În cazul în care conductele, cablurile sau alte instalaţii supratraversează o lucrare de gospodărire a apelor cu rol de apărare la nivelul coronamentului, este necesar ca aceasta să fie protejată corespunzător, cu beton, dale de beton, umplutură de pământ sau în orice alt mod, astfel încât să fie posibilă circulaţia utilajelor de intervenţie la lucrările de apărare, fără să se producă scoaterea din funcţiune sau avarierea conductelor, cablurilor etc. Se va asigura stabilitatea umpluturilor din rampele locale de acoperire a conductelor şi a cablurilor amplasate pe coronament sau pe taluzuri. Articolul 25Soluţiile pentru continuarea traversării între lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare şi râu trebuie adoptate astfel încât să nu conducă la încorsetări ale albiei în zona respectivă, să asigure o scurgere normală a apelor, în mod deosebit la viituri şi gheţuri, să nu afecteze lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare. Soluţiile pentru această zonă vor fi incluse în documentaţia de traversare, care se prezintă spre aprobare. Articolul 26În zonele de protecţie a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare nu se vor executa de regulă alte lucrări decât cele legate direct de lucrarea de traversare şi prevăzute în documentaţiile tehnice de execuţie şi numai cu respectarea prevederilor prezentului îndrumar tehnic. Numai în cazuri deosebite şi bine justificate se admite executarea de lucrări în aceste zone, cum ar fi: pozarea unor conducte, turnarea de fundaţii pentru stâlpi etc., cu respectarea următoarelor condiţii: a)săpăturile de tip tranşee de-a lungul lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare longitudinale să nu influenţeze negativ stabilitatea acestora sau regimul de infiltraţii prin ori pe sub corpul lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare; lungimea acestora nu trebuie să modifice curba de infiltraţie; b)la terenurile de fundaţie cu structură omogenă adâncimea săpăturii trebuie să fie mică şi la o distanţă suficient de mare de baza taluzului, astfel încât fundul săpăturii să fie deasupra continuării în adâncime a planului taluzului; c)la terenurile de fundaţie permeabile, la cele cu structuri neomogene sau când adâncimea săpăturii este mai mare şi se află sub planul taluzului, proiectantul va stabili lucrările şi măsurile necesare pentru împiedicarea infiltrării apelor spre zona apărată, pe baza unor analize şi studii geotehnice complete; d)în amplasamentele unde au fost constatate, în perioadele de ape mari, apariţii de grifoane sau zone de infiltraţii ori atunci când pe baza observaţiilor şi a studiilor efectuate anterior reiese că ar putea apărea asemenea fenomene nu se admit săpături în zonele de protecţie decât pe baza unor studii de specialitate corespunzătoare şi cu luarea unor măsuri de siguranţă suplimentare. Articolul 27Pentru evacuarea gravitaţională a apelor ce se colectează în spatele lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare a intravilanului localităţilor, a platformelor industriale sau a incintelor agricole, se vor prevedea conducte sau galerii pozate sub limita de îngheţ a terenului, în ampriza lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, precum şi în zonele de protecţie aferente. Articolul 28Pentru amplasarea unor construcţii, conducte sau instalaţii de orice natură în zonele de protecţie a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare vor fi respectate condiţii similare celor prevăzute în cazul traversării lucrărilor de apărare. Capitolul VMăsuri speciale de siguranţă Articolul 29La traversările şi la subtraversările la care este necesar să se execute breşe în corpul lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau săpături sub nivelul fundaţiilor acestora, asemenea lucrări nu vor putea începe decât după ce în prealabil vor fi executate lucrările şi măsurile necesare pentru asigurarea continuităţii liniei de apărare, respectiv a punerii în siguranţă a îndiguirii faţă de apele mari ce s-ar putea produce pe râul respectiv, pe toată durata de execuţie a lucrărilor de traversare. Aceste măsuri constau în executarea unei îndiguiri locale de siguranţă (diguri-potcoavă) din pământ, palplanşe sau din alte materiale care să asigure continuitatea funcţională a digului după deschiderea breşei, în timpul execuţiei lucrărilor de traversare. Digul de siguranţă va avea dimensiunile şi caracteristicile digului existent sau va fi echivalent cu acesta din punctul de vedere al stabilităţii şi al impermeabilităţii. Articolul 30La digurile longitudinale, în cazul în care îndiguirea locală de siguranţă se execută înspre râu, este obligatorie analiza de către proiectant a efectului de încorsetare a albiei, a remuului care se produce, precum şi a modificării condiţiilor de scurgere în zonă, pentru restabilirea gradului de apărare existent a obiectivelor situate în zona traversării şi în amonte de sectorul afectat de remuu. Pentru lucrările de gospodărire a apelor cu rol de apărare măsurile de asigurare a continuităţii liniei de apărare se stabilesc de comun acord cu proiectantul lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare şi cu unitatea care o are în exploatare, în funcţie de condiţiile specifice şi de particularităţile acesteia. Forţa de muncă, utilajele, materialele şi mijloacele necesare pentru realizarea lucrării de traversare se vor asigura de către constructor în amplasament înainte de realizarea breşei în dig pentru execuţia traversării. Articolul 31Sistemul de gospodărire a apelor din cadrul A.N.A.R. va notifica în scris inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă înainte de începerea execuţiei lucrărilor de traversare, furnizându-i elemente cu privire la amplasamentul lucrării, perioada de execuţie, constructorul şi beneficiarul lucrării, precum şi despre măsurile impuse constructorului pentru asigurarea continuităţii liniilor de apărare. De asemenea, acesta va solicita includerea şantierului în planurile judeţene şi locale de apărare, ca punct critic în linia de apărare, şi va asigura avertizarea şantierului prin mijloace de comunicaţie asigurate de beneficiar şi de constructor. Articolul 32Perioada de execuţie a lucrărilor de traversare va fi cât mai scurtă prin organizarea lucrului în cel puţin două schimburi şi, de regulă, în afara perioadelor bogate în precipitaţii, respectiv perioada de ape mari. Articolul 33Derogarea de la execuţia digului-potcoavă de protecţie se poate face numai de către Comisia Naţională pentru Siguranţa Digurilor - CONSIDIG - din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, numai atunci când lucrarea de traversare se poate realiza în timp scurt, în afara perioadei de ape mari, în condiţiile şi în termenele stabilite de aceasta. Capitolul VIPrescripţii tehnice privind executarea lucrărilor de terasamente în corpul sau sub fundaţia lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare Articolul 34Realizarea săpăturilor în corpul sau sub fundaţia lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare se poate face atât manual, pentru lucrări mici, cât şi mecanic, cu utilaje terasiere, fără a se depăşi dimensiunile prevăzute în proiectul de execuţie. Articolul 35Pentru lucrările de supratraversare a digurilor săpăturile la coronament nu vor coborî, de regulă, sub garda cu care s-a dimensionat lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare. Articolul 36Pentru lucrările de traversare şi de subtraversare, lucrările de tăiere a corpului lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare şi de excavare sub nivelul fundaţiei vor fi executate în trepte de 25-30 cm înălţime, cu şanţuri longitudinale, dispuse astfel încât să se asigure scurgerea nestânjenită a apelor meteorice ce s-ar putea colecta. Pământul rezultat va fi depozitat în apropiere, pentru a putea fi utilizat la închiderea breşelor. Articolul 37După terminarea lucrărilor de traversare sau a oricăror alte lucrări în corpul lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau sub fundaţia acestora, lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare trebuie adusă la forma şi caracteristicile iniţiale (taluzuri, coronament, protecţii vegetale, dale, pereuri din piatră, borne etc.). Umpluturile vor fi realizate cu pământ umectat corespunzător şi fără a fi incluse corpuri străine. Compactarea se va face manual, în straturi de 10 cm grosime în jurul construcţiilor, până la acoperirea acestora, iar în continuare se va putea face compactarea cu mijloace mecanice, în straturi de circa 20 cm grosime. Aceleaşi prescripţii vor fi respectate la execuţia suprarambleielor la diguri, pe coronament şi pe taluzuri. Articolul 38În principiu nu se vor utiliza straturi de egalizare din pietriş, balast, nisip sau din alte materiale permeabile. Se exceptează situaţiile în care este necesară adăugarea unor asemenea materiale pentru stabilizarea pământului de fundaţie (terenuri refulante, chişaiuri, argile contractile etc.). În aceste cazuri se vor respecta măsurile de compactare şi de impermeabilizare stabilite în mod obligatoriu în documentaţie pentru asemenea situaţii speciale. Articolul 39Umpluturile din jurul construcţiei de traversare, atât în corpul lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, cât şi sub fundaţia acesteia, vor trebui realizate cel puţin la gradul de compactare iniţială a lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversate. De asemenea, suprafaţa taluzurilor va fi adusă prin lucrări corespunzătoare la situaţia de funcţionare normală a lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare. Articolul 40Stratul vegetal de pe suprafaţa taluzurilor şi a coronamentului lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, care se înlătură în vederea execuţiei lucrărilor de traversare, se va depozita separat. După terminarea lucrărilor de traversare şi de refacere a lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare la forma şi caracteristicile iniţiale, se vor îmbrăca taluzurile şi coronamentul cu un strat vegetal de 20-30 cm grosime, care va fi reînsămânţat şi udat până la înierbare. Săpăturile pe taluzuri vor fi executate, în mod succesiv, pe un taluz, după ce pe taluzul opus au fost executate lucrările de restabilire a conturului lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, prin realizarea umpluturilor, turnarea betoanelor etc. Capitolul VIIDispoziţii finale Articolul 41Pentru toate lucrările necesare pentru executarea unei traversări se va întocmi un grafic cu desfăşurarea operaţiunilor pe faze, cu termenele intermediare şi finale, stabilit de comun acord cu unitatea care are în administrare lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversată. Termenele stabilite prin grafic pentru executarea lucrărilor vor fi cât mai scurte, execuţia urmând a fi organizată în două schimburi. În graficul privind executarea lucrărilor se vor preciza şi forţele umane, materialele de apărare şi mijloacele tehnice, care vor fi mobilizate în zona lucrărilor în situaţii de ape mari, pentru a se putea interveni operativ în caz de necesitate. Articolul 42Sistemele de gospodărire a apelor din cadrul A.N.A.R. şi unităţile care au în administrare lucrările de gospodărire a apelor cu rol de apărare vor exercita controlul operativ al execuţiei lucrărilor de traversare conform graficului şi vor asigura, în colaborare cu executantul, adaptarea procesului de execuţie la regimul hidrologic, astfel încât în nicio fază să nu fie periclitată lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare. Articolul 43La începerea şi la terminarea lucrărilor se vor încheia procese-verbale între unitatea executantă şi unitatea care are în administrare lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare, în prezenţa expertului abilitat. În procesul-verbal ce se va încheia înainte de realizarea breşei în lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare existentă se va consemna, în mod obligatoriu, existenţa digului-potcoavă de protecţie a zonei apărate pe timpul execuţiei, la parametrii lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare existente sau a unei incinte din palplanşe, elemente din beton etc., echivalente din punctul de vedere al stabilităţii şi impermeabilităţii. De asemenea, deţinătorul lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare va constata dacă constructorul este capabil din punctul de vedere al organizării şi al materialelor necesare să execute lucrarea conform graficului de execuţie şi dacă s-a aprovizionat cu materialele necesare pentru execuţia subtraversării. Numai în acest caz se va putea începe realizarea breşei. În procesul-verbal ce se va încheia la terminarea lucrărilor de traversare se vor consemna, în mod obligatoriu, starea finală a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare şi obligaţiile ce decurg pentru constructor şi pentru unitatea care are în administrare lucrările sau instalaţiile din zona traversării (demolarea digului-potcoavă de protecţie, împrăştierea terasamentelor acestuia în gropile de împrumut, înlăturarea de pe lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare şi din zona de protecţie a tuturor materialelor etc.). Articolul 44Pentru lucrările ascunse, stabilite de deţinătorul lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversate, se vor încheia procese-verbale separate. Articolul 45În vederea emiterii autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru lucrările care traversează lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare, beneficiarul acestora va lua măsuri pentru întocmirea regulamentului de întreţinere-exploatare, în care se vor preciza, de comun acord cu administraţia bazinală de apă din cadrul A.N.A.R. şi cu unitatea care are în administrare lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare, măsurile şi responsabilităţile pentru executarea lucrărilor de întreţinere, reparare şi exploatare, precum şi de intervenţie în cazul avarierii lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare, pe sectorul traversării, în perioadele de ape mari.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3404/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3404 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu