Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 782 din  1 septembrie 1999

privind aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva inundatiilor si a Indrumarului tehnic pentru proiectarea si realizarea lucrarilor de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva inundatiilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 572 bis  din 24 noiembrie 1999


SmartCity3


    Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,
    avand in vedere necesitatea asigurarii stabilitatii si integritatii lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva actiunilor distructive ale apelor, in conformitate cu prevederile art. 76 din Legea apelor nr. 107/1996,
    tinand seama de referatul Directiei generale a apelor nr. 40/453/LM din 30 august 1999 privind necesitatea ca traversarea lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare sa se faca numai dupa obtinerea permisului de traversare,
    in temeiul prevederilor art. 110 din Legea apelor nr. 107/1996 si ale Hotararii Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de emitere a permisului de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva inundatiilor, prevazuta in anexa nr. 1, denumita in continuare procedura.
    Art. 2
    Se aproba Indrumarul tehnic pentru proiectarea si realizarea lucrarilor de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva inundatiilor, prevazut in anexa nr. 2, denumit in continuare indrumar tehnic.
    Art. 3
    Pentru marirea sigurantei in exploatare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva inundatiilor si asigurarea continuitatii permanente a liniilor de aparare se interzic proiectarea si realizarea de lucrari de traversare a acestora sau in zonele lor de protectie, fara obtinerea permisului de traversare emis de Compania Nationala "Apele Romane" - S.A., indiferent de detinatorul, cu orice titlu, al lucrarilor cu rol de aparare.
    Art. 4
    Proiectarea si executia lucrarilor de traversare se vor face numai cu respectarea stricta a indrumarului tehnic si a conditiilor impuse de Compania Nationala "Apele Romane" - S.A.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 6
    Prezentul ordin intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Pe aceeasi data isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 615/1997 privind aprobarea Procedurii de emitere a aprobarii de traversare a digurilor, barajelor si a altor constructii hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor si a Indrumarului tehnic pentru proiectarea si realizarea lucrarilor de traversare a digurilor, barajelor si a altor constructii hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 bis din 15 septembrie 1997.
    Art. 7
    Directia generala a apelor si Compania Nationala "Apele Romane" - S.A. vor lua masuri de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

                             Ministrul apelor,
                    padurilor si protectiei mediului,
                              Romica Tomescu

    ANEXA 1

                                PROCEDURA
de emitere a permisului de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva inundatiilor

    1. Dispozitii generale
    Art. 1
    In conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) lit. c) si alin. (3) din Legea apelor nr. 107/1996, traversarea lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva inundatiilor este permisa numai cu acordul autoritatilor si serviciilor publice din domeniul gospodaririi apelor.
    Pentru respectarea prevederilor legale se instituie Permisul de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva inundatiilor, denumit in continuare permis de traversare.
    Acest permis de traversare este necesar in scopul asigurarii continuitatii si integritatii constructiei de aparare pe toata perioada de executie a lucrarilor de traversare si pentru a nu se afecta functionalitatea si siguranta lucrarilor de aparare in perioadele de ape mari.
    Art. 2
    In prezenta procedura si in indrumarul tehnic digurile, barajele si alte constructii hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor vor fi denumite in continuare lucrari de gospodarire a apelor cu rol de aparare, iar Compania Nationala "Apele Romane" - S.A. va fi denumita prescurtat C.N.A.R.
    2. Solicitarea permisului de traversare
    Art. 3
    Executarea lucrarilor de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare, existente sau in executie, precum si amplasarea si executarea oricaror constructii si lucrari de terasamente in zona adiacenta din imediata apropiere a acestora - respectiv in zona de protectie legala - necesita obtinerea unui permis de traversare ce se emite in conformitate cu aceasta procedura si cu respectarea prevederilor indrumarului tehnic.
    Art. 4
    In vederea obtinerii permisului de traversare beneficiarul sau titularul de investitie va intocmi o documentatie care va cuprinde:
    a) cerere de obtinere a permisului de traversare (formular prezentat in anexa nr. 1.1), completata citet cu majuscule sau dactilografiata;
    b) documentatia tehnica de traversare;
    c) avizul/autorizatia de gospodarire a apelor pentru lucrarea traversata;
    d) avizul de gospodarire a apelor pentru lucrarea care traverseaza lucrarea de gospodarire a apelor cu rol de aparare;
    e) referat tehnic intocmit de proiectantul de specialitate al lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare, pentru lucrarile de traversare;
    f) acordul unitatii care detine lucrarea traversata, in cazul in care lucrarea nu este in administrarea C.N.A.R. Acest acord va fi emis in baza verificarii efectuate in teren de catre administratorul lucrarii, cu respectarea prevederilor indrumarului tehnic.
    Solicitarea se face pe baza documentatiei tehnice de traversare intocmite la nivel de proiect tehnic si detalii de executie.
    Solicitantul permisului de traversare isi asuma responsabilitatea exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in formularul de solicitare si in documentatia tehnica de fundamentare.
    Se poate solicita confidentialitatea datelor prezentate in documentatia tehnica necesara in vederea obtinerii permisului de traversare, in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 5
    Documentatia tehnica intocmita in scopul solicitarii permisului de traversare se va elabora avandu-se in vedere urmatorul continut-cadru:
    a) Memoriul tehnic, care va cuprinde:
    a1) denumirea investitiei;
    a2) localizarea lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare traversate si a traversarii (bazin hidrografic, raul, cod hidrografic, localitatea apropiata, borna CSA, borna dig, baraj, pozitia fata de reperele semnificative din teren);
    a3) descrierea lucrarii de traversare propuse, parametrii caracteristici, variantele analizate, solutia adoptata si justificarea acesteia;
    a4) prezentarea modului si a duratei de executie a materialelor folosite si calitatea acestora;
    a5) natura fluidului transportat prin conducte, parametrii corespunzatori functionarii normale a instalatiei, pericolul pe care il poate prezenta fluidul transportat sau activitatea instalatiei pentru constructia hidrotehnica traversata sau pentru resursele de apa; posibilitatea aparitiei de avarii in exploatare;
    a6) elemente constructive de siguranta (vane, clapete, dispozitive si instalatii de semnalizare, tuburi si peree de protectie etc.), prevazute in lucrarea de traversare sau la lucrarea traversata, inclusiv constructiile de siguranta necesare (diguri-potcoava, incinte de palplanse etc.), dupa caz;
    a7) modul de actiune si interventie, in timpul executiei sau in exploatare, in caz de avariere a conductei, instalatiei etc. care traverseaza sau in caz de deteriorare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare traversate;
    a8) dupa caz, studii geotehnice sau hidrologice:
    - stoc minim de materiale de aparare, utilaje si forte de munca, sistem informational de avertizare si de semnalizare a avariei;
    - prevederi suplimentare de forta de munca si mijloace pentru situatii deosebite (necorelari in aprovizionarea cu materiale si mijloace, defectiuni ale utilajelor, cu posibilitatea de inlocuire a acestora, masuri speciale pentru timp nefavorabil etc.);
    a9) debite si niveluri caracteristice ale cursului de apa in perioada exploatarii;
    a10) prevederi in schema de amenajare a bazinelor hidrografice sau alte lucrari existente in amplasamentul traversarii cu care s-a corelat.
    b) Piese desenate:
    b1) elemente topografice si topohidrografice:
    - un plan general la scara 1:10.000 - 1:50.000, cu localizarea lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare in care se executa lucrarea de traversare si a zonei aparate de aceasta, cu obiectivele si localitatile care ar putea fi afectate;
    - un plan de situatie la scara 1:100 - 1:1.000, care sa contina amplasarea in detaliu a lucrarii de traversare;
    b2) sectiuni longitudinale si transversale prin lucrarile de traversare proiectate si prin lucrarea de gospodarire a apelor cu rol de aparare, la scara 1:20 - 1:100, cu precizarea nivelurilor caracteristice la ape mari;
    b3) grafic de esalonare a executiei lucrarilor de traversare;
    b4) alte elemente de detaliere necesare, solicitate de unitatea emitenta.
    Art. 6
    La elaborarea documentatiilor tehnice proiectantul va respecta indrumarul tehnic pentru realizarea lucrarilor de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare.
    Art. 7
    Solutiile propuse prin documentatia tehnica de fundamentare trebuie sa asigure continuitatea si integritatea constructiei de aparare. Raspunderea privind calitatea constructiilor, realizarea corespunzatoare a umpluturilor, alegerea materialelor, precum si calculele de rezistenta si stabilitate revin solicitantului.
    Art. 8
    La proiectarea lucrarilor de traversare se va avea in vedere in mod obligatoriu programul de amenajare a bazinului hidrografic respectiv sau alte documentatii existente care prevad executarea de lucrari in zona si care pot influenta sau au legatura cu traversarea, pentru a se evita interventia ulterioara cu lucrari in corpul lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare sau in zonele de protectie.
    Art. 9
    Pe parcursul proiectarii proiectantul traversarii poate solicita, contra cost, consultanta tehnica din partea unitatii care va emite permisul de traversare.
    Art. 10
    Permisul de traversare isi mentine valabilitatea pe toata durata de realizare a lucrarilor, cu conditia respectarii prevederilor cuprinse in acesta.
    Art. 11
    Permisul de traversare isi pierde valabilitatea dupa un an de la emitere, daca executia lucrarilor, a constructiilor sau a instalatiilor respective nu a inceput in acest interval. Permisul de traversare poate fi reinnoit, solicitarea realizandu-se cu 15 zile inainte de data expirarii acestuia.
    Art. 12
    Detinatorul permisului de traversare are obligatia sa comunice emitentului, in scris, data la care incepe executia lucrarilor, cu cel putin 10 zile inainte de aceasta data.
    Art. 13
    Emitentul permisului de traversare va verifica pe parcursul executiei modul de respectare a prevederilor acestuia.
    Art. 14
    Conditiile impuse in permisul de traversare, precum si refuzul de emitere a acestuia pot fi contestate in termen de 30 de zile, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.
    3. Competentele de aprobare si procedura de emitere a permisului de traversare
    Art. 15
    Permisele de traversare se emit pe baza analizei in teren de catre:
    - C.N.A.R., cu avizul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, daca lucrarea de gospodarire a apelor cu rol de aparare traversata are si rol de aparare cu efecte transfrontaliere;
    - C.N.A.R., pe baza referatului tehnic intocmit de sucursale, daca lucrarea de gospodarire a apelor cu rol de aparare traversata se afla amplasata intr-un bazin, dar apara si un teritoriu din alt bazin hidrografic;
    - sucursala bazinala a C.N.A.R., pe baza referatului tehnic intocmit de Sistemul de gospodarire a apelor, daca lucrarea de gospodarire a apelor cu rol de aparare se afla amplasata intr-un judet, dar apara si teritoriul altui judet din acelasi bazin hidrografic;
    - Sistemul de gospodarire a apelor, care este subunitate a sucursalei bazinale, daca lucrarea de gospodarire a apelor cu rol de aparare traversata este numai de interes local/judetean.
    Art. 16
    Cererea de solicitare a permisului de traversare si documentatia tehnica necesara in vederea obtinerii permisului de traversare se transmit, in doua exemplare, la Sistemul de gospodarire a apelor pe teritoriul caruia se afla amplasata lucrarea de aparare impotriva inundatiilor traversata.
    Art. 17
    Permisul de traversare se va emite numai daca documentatia tehnica respecta prevederile indrumarului tehnic si continutul-cadru prezentat la art. 5 si daca la verificarea in teren se constata exactitatea datelor, corectitudinea solutiilor, alegerea rationala a amplasamentului. In caz contrar, se solicita completarea sau documentatia se restituie solicitantului, cu observatii, in vederea modificarii solutiei traversarii in zona propusa, refuzandu-se motivat, in scris, emiterea permisului de traversare.
    Art. 18
    Cererea de solicitare a permisului de traversare va fi solutionata in termen de 10 zile lucratoare de la primirea documentatiei, prin emiterea permisului de traversare sau prin respingerea motivata a solicitarii.
    Art. 19
    Permisul de traversare se va emite in maximum 5 exemplare, conform modelului prezentat in anexa nr. 1.2 la procedura, astfel:
    - in 5 exemplare, atunci cand Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului avizeaza permisul de traversare, dintre care: un exemplar pentru solicitant, unul pentru Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si cate unul pentru C.N.A.R., sucursala bazinala si Sistemul de gospodarire a apelor;
    - in 4 exemplare, atunci cand unitatea emitenta este C.N.A.R., dintre care: un exemplar pentru solicitant, unul pentru emitent si cate unul pentru sucursala bazinala si Sistemul de gospodarire a apelor;
    - in 3 exemplare, atunci cand unitatea emitenta este sucursala bazinala sau Sistemul de gospodarire a apelor, dintre care: un exemplar pentru solicitant, unul pentru emitent si unul pentru Sistemul de gospodarire a apelor.
    Art. 20
    Sistemul de gospodarire a apelor are sarcina de a urmari executia lucrarilor, in vederea respectarii de catre solicitant a prevederilor permisului de traversare.
    Art. 21
    Emitentul permisului de traversare are obligatia de a stampila si semna spre neschimbare, exemplarul din documentatie, inclusiv plansele de executie ce se transmit solicitantului impreuna cu un exemplar al permisului de traversare.
    Art. 22
    Permisul de traversare si documentatia tehnica ce a stat la baza emiterii acestuia se pastreaza in arhiva tehnica a sucursalei bazinale a C.N.A.R., in raza careia se realizeaza lucrarea de traversare, pe toata durata de existenta a lucrarii pentru care s-a solicitat permisul de traversare.
    Art. 23
    Pentru serviciul de emitere a permisului de traversare, pentru transferul acestuia, precum si pentru consultatii pe parcursul proiectarii C.N.A.R. va percepe tarife conform prevederilor legale.
    4. Transferul permisului de traversare
    Art. 24
    Permisul de traversare poate fi transferat altui beneficiar sau titular de investitie, in conditiile in care lucrarile si masurile propuse si realizate nu se modifica. In acest caz, transferul se face in baza unei solicitari de efectuare a transferului, conform modelului prezentat in anexa nr. 1.3 la procedura, adresata emitentului permisului de traversare. Transferul se considera efectuat la data expedierii adresei de confirmare a transferului, intocmita conform modelului prezentat in anexa nr. 1.4 la procedura.
    Art. 25
    Daca transferul propus implica modificari de solutii, atunci noul beneficiar trebuie sa solicite un nou permis de traversare.
    Art. 26
    In termen de 10 zile lucratoare de la primirea solicitarii de transfer emitentul va analiza si va decide asupra acceptarii transferului.
    Art. 27
    Anexele nr. 1.1 - 1.4 fac parte integranta din prezenta procedura.

    ANEXA 1.1
    la procedura

           FORMULAR DE SOLICITARE A PERMISULUI DE TRAVERSARE
                                 (model)

    ............................
     (denumirea solicitantului)
    Nr. ...... data ............

                                  Catre
                Compania Nationala "Apele Romane" - S.A.
         Sucursala bazinala/Sistemul de gospodarire a apelor ..........

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 si ale Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. ..........,
    a) Subsemnatul ..............................................., posesor al
                          (numele si prenumele solicitantului)
buletinului/cartii de identitate seria ............... nr. ......., codul postal ............., domiciliat in localitatea .............., str. ......... nr. ..., bl. ...., ap. ..., telefon ........, fax ......., judetul/sectorul ...........;
    b) ................................., codul fiscal nr. .........., nr.
        (denumirea unitatii solicitatoare)
de inmatriculare la registrul comertului .............., telefon ..............,
fax .........., cu sediul in localitatea ............, str. .......... nr. ....,
judetul ..........., prin reprezentantul sau ............................,
                                                     (numele si prenumele)
in calitate de .........................., solicita
                 (functia, imputernicit)

                          PERMIS DE TRAVERSARE

a lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare ........................... ..........................................................................
 (denumirea lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare traversate)
din bazinul hidrografic ............. pe raul ........., codul cadastral ......, in zona localitatii ............, borna CSA nr. ......., borna pe dig nr. ....., pentru investitia ............, cu conducta ........., reteaua electrica ......,
instalatia ............................................................ .
             (denumirea constructiei, instalatiei etc. ce traverseaza)
    Investitia este reglementata prin Avizul/Autorizatia de gospodarire a apelor nr. ............ din data de .............., emis/emisa de catre ...............
.............................................................................
(denumirea unitatii emitente a avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor)
    Pretentie de confidentialitate   DA   NU
    Executia lucrarilor va incepe la data de ................ .
    Anexam in doua (un) exemplare documentatia tehnica insotita de urmatoarele
acte necesare pentru aprobare: ............................................ .
                                (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

                         Solicitantul [cazul a)]
             Conducatorul unitatii solicitatoare [cazul b)]
           ..................................................
                                   L.S.

    NOTA:
    Litera a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
    Litera b) se completeaza in cazul in care beneficiarul de investitie este o persoana juridica.

    ANEXA 1.2
    la procedura

                          PERMIS DE TRAVERSARE
                                (model)

    Compania Nationala "Apele Romane" - S.A.
 Sucursala bazinala/sistemul de Gospodarire a Apelor ............
         Nr. .......... data .............

    a) Domnului ..................................., domiciliat in localitatea
                (numele si prenumele solicitantului)
.............................., str. ....... nr. ....., bl. ......., ap. ......, judetul/sectorul ................, codul postal ..............,
    b) .................................., localitatea .........., str. ........
       (denumirea unitatii solicitatoare)
nr. ........., judetul/sectorul ............
    Ca urmare a solicitarii dumneavoastra nr. ......... din data de ..........., inregistrata la Compania Nationala "Apele Romane" - S.A., Sucursala bazinala/Sistemul de gospodarire a apelor ....................... la nr. ......, in conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 si ale Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. ......, va comunicam ca
pentru investitia .......................... vi se emite
                   (denumirea investitiei)

                          PERMIS DE TRAVERSARE
    a ................................................................, aflata
        (denumirea lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare)
pe malul drept (stang) al raului ............, cu codul hidrografic ............
la borna CSA nr. ...., borna pe dig nr. ........, in zona localitatii ........., care este traversat cu .........................................................
........................................................................ .
   (denumirea lucrarii, constructiei, instalatiei etc., care traverseaza,
          functiunea, caracteristicile constructive ale acesteia)
    Traversarea se va executa in conformitate cu prevederile documentatiei de fundamentare anexate la solicitare, semnata si stampilata de noi pentru
autenticitate. Proiectul prevede ..................................... .
                                   (descrierea solutiei de traversare)
    Daca executia lucrarii nu se realizeaza in termen de un an de la data emiterii prezentului act, aprobarea isi pierde valabilitatea.

                                Director,
                         ......................
                                   L.S.

    NOTA:
    Litera a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
    Litera b) se completeaza in cazul in care beneficiarul de investitie este o persoana juridica.

    ANEXA 1.3
    la procedura

         FORMULAR DE SOLICITARE A TRANSFERULUI PERMISULUI DE TRAVERSARE
                                   (model)

 .....................................................
 (persoana sau unitatea solicitatoare a transferului)
           Nr. .......... data ..............

                                  Catre
                   Compania Nationala "Apele Romane" - S.A.
       Sucursala bazinala/Sistemul de gospodarire a apelor ................

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 si ale Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. ..........., solicit

                     TRANSFERUL PERMISULUI DE TRAVERSARE

    nr. ........ din data ..........., emis de catre .........................
                                                        (denumirea emitentului)
referitoare la ...................., pentru traversarea ........................
               (denumirea lucrarii)
................................................................................
  (denumirea lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare traversate)
amplasata pe malul drept (stang) al raului ............., codul hidrografic ....
..............., la borna CSA nr. ........., borna pe dig nr. ..................
cu ..........................................................................
     (denumirea lucrarii, constructiei, instalatiei etc., care traverseaza,
           functiunea, caracteristicile constructive ale acesteia)
    Pretentie de confidentialitate    DA    NU
    Executia lucrarilor urmeaza sa inceapa la data de ........... .
    Receptia preliminara a lucrarii de traversare se va face la data de ...... .
    Subsemnatul declar pe propria raspundere ca mi-am insusit documentatia tehnica in baza careia s-a emis permisul de traversare pentru care se solicita transferul.
    Anexam in doua exemplare permisul de traversare pentru care se solicita
transferul, precum si urmatoarele acte: ......................................
                                           (denumirea actului, numarul si
                                                    data emiterii)

                              Solicitant,

                               Director,
                         .......................
                                 L.S.

    ANEXA 1.4
    la procedura

                  TRANSFERUL PERMISULUI DE TRAVERSARE

                               (model)
    Compania Nationala "Apele Romane" - S.A.
 Sucursala bazinala/Sistemul de gospodarire a apelor ..........
          Nr. ....... data ..........

                                Catre
           .....................................................
            (persoana sau unitatea solicitatoare a transferului
                      permisului de traversare)

    Ca urmare a cererii dumneavoastra nr. ........ din data de ................,
inregistrata la Compania Nationala "Apele Romane" - S.A., Sucursala bazinala/Sistemul de gospodarire a apelor ............................., in baza prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 si ale Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. ..................., va comunicam ca pentru
investitia .............................
               (denumirea investitiei)
vi s-a acceptat cererea de

                  TRANSFER AL PERMISULUI DE TRAVERSARE
nr. ... din data de .........., emis de catre ........................, pentru
                                               (denumirea emitentului)
traversarea .................................................................,
             (denumirea lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare
                                     traversate)
amplasata pe malul drept (stang) al raului .............................., codul hidrografic ........... la borna CSA nr. .........., borna pe dig nr. .........,
cu ........................................................................... .
      (denumirea lucrarii, constructiei, instalatiei etc., care traverseaza,
            functiunea, caracteristicile constructive ale acesteia)
    Traversarea se va executa fara modificari, in conditiile prevazute in documentatia de executie prezentata pentru obtinerea permisului de traversare.
    Daca executia lucrarii nu se realizeaza in termen de un an de la data emiterii prezentului act, acesta isi pierde valabilitatea.

                               Director,
                     ............................
                                 L.S.

    ANEXA 2

                             INDRUMAR TEHNIC
pentru proiectarea si realizarea lucrarilor de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva inundatiilor

    1. Dispozitii generale
    Art. 1
    Executarea de lucrari de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare se face numai in cazul in care nu exista alte solutii de evitare a acestora si cu respectarea intocmai a prevederilor prezentului indrumar tehnic, precum si cu folosirea obligatorie a Proiectelor-tip si modulelor pentru lucrari de gospodarire a apelor nr. 202/1987, elaborate si revizuite de Societatea Comerciala "Aquaproiect" - S.A.
    Proiectele pentru realizarea lucrarilor de traversare a digurilor, barajelor si a altor constructii hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor vor fi verificate de specialistul abilitat ca verificator al acestor tipuri de lucrari.
    Art. 2
    Indrumarul tehnic cuprinde prevederi ce trebuie sa fie respectate la proiectarea si realizarea lucrarilor de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare si masuri de asigurare a continuitatii si integritatii liniilor de aparare pe toata perioada executiei lucrarilor de traversare.
    Art. 3
    Indrumarul tehnic se aplica la stabilirea solutiilor pentru executarea lucrarilor de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare existente sau in curs de executie, precum si la executarea oricaror lucrari de terasamente sau constructii in zona adiacenta din imediata apropiere - respectiv in zona de protectie legala -, astfel incat sa nu fie afectate functionalitatea si siguranta acestora, atat in situatiile de functionare normala a constructiilor sau a instalatiilor care traverseaza, cat si in situatiile de deteriorare sau de accident in functionarea acestora.
    Indrumarul tehnic se aplica la toate tipurile de lucrari, indiferent de natura, caracterul, scopul, detinatorul si de clasa de importanta a constructiei sau a instalatiei care traverseaza lucrarile de gospodarire a apelor cu rol de aparare sau care se realizeaza in zona adiacenta acestora.
    Art. 4
    La alegerea amplasamentelor lucrarilor de traversare se vor evita pe cat posibil zonele critice ale lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare (infiltratii, grifoane, terenuri instabile, discontinuitati de natura constructiva etc.), iar daca acest lucru nu este posibil, se vor prevedea in documentatiile tehnice si se vor executa lucrari speciale de impermeabilizare, de stabilizare a terenului si a constructiei respective, injectii, diafragme etc.
    Art. 5
    In cazul in care obiectivele care traverseaza lucrarea de gospodarire a apelor cu rol de aparare sunt de dimensiuni mari si transmit terenului de fundatie sarcini deosebite, care pot periclita stabilitatea lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare sau care pot produce modificari importante in textura terenului de fundatie, se vor realiza studii geotehnice pentru analizarea acestor efecte, cu prevederea solutiilor de remediere corespunzatoare.
    Art. 6
    Pentru baraje si digurile de contur ale lacurilor de acumulare solutiile vor fi insusite in mod expres de catre proiectantul barajului sau al digului si de catre unitatea care le administreaza, care va putea impune masuri suplimentare celor cuprinse in indrumarul tehnic.

    2. Definitii
    Art. 7
    In sensul prezentului indrumar tehnic, lucrarile de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare pot fi clasificate, in functie de pozitia fata de lucrarea de gospodarire a apelor cu rol de aparare traversata, in urmatoarele categorii:
    - subtraversare, atunci cand lucrarea de traversare este situata sub fundatia lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare;
    - traversare, atunci cand lucrarea traverseaza corpul lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare;
    - supratraversare, daca lucrarea se sprijina pe conturul lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare sau pe coronamentul digului;
    - traversare aeriana, daca lucrarea este situata deasupra lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare.
    In cap. 1 al indrumarului tehnic toate aceste lucrari sunt denumite traversari.
    Art. 8
    Lucrarile amplasate in zona de protectie a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare pot fi clasificate astfel:
    - supraterane, atunci cand acestea se afla deasupra suprafetei terenului, cum ar fi: linii aeriene, conducte, pasarele, benzi transportoare etc.
    - subterane, atunci cand acestea se afla sub suprafata terenului, cum ar fi: conducte sau cabluri ingropate, fundatii de stalpi, piloti, caminuri etc.
    Art. 9
    Pentru latimea zonei de protectie a lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare se vor lua in considerare valorile prevazute in anexa nr. 2 la Legea apelor nr. 107/1996.

    3. Elementele de teren topografice, hidrologice, geotehnice, necesare pentru stabilirea solutiilor de traversare
    Art. 10
    Elementele topografice trebuie sa redea, ca pozitie, forma si dimensiuni, toate particularitatile planimetrice si altimetrice ale terenului, digului, barajului si ale albiei, ale altor constructii din zona de protectie si, respectiv, din zona traversarii, suficiente pentru a permite stabilirea parametrilor constructivi ai traversarii fata de particularitatile terenului si fata de nivelurile caracteristice ale apei.
    Art. 11
    Debitele si nivelurile caracteristice ale apei vor fi preluate din documentatiile de realizare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare respective. In cazul in care in documentatiile respective nu exista asemenea date sau acestea nu sunt concludente, se vor efectua studii speciale in acest scop sau se vor solicita, contra cost, date de la C.N.A.R. sau de la Compania Nationala "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarirea Apelor" (INMH) - S.A.
    Art. 12
    In cazul subtraversarilor sau al traversarilor cu conducte avand diametrul interior mai mare de 1,20 m sau cu galerii avand deschiderea totala mai mare de 1,00 m si in cazurile in care conductele, statiile de pompare sau alte constructii pot transmite sarcini mari, vibratii sau alte solicitari care pot periclita stabilitatea lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare sau care pot aduce modificari nefavorabile in textura terenului de fundatie, solutia de fundare va fi stabilita de proiectant pe baza de studii geotehnice, la nivelul necesar asigurarii functionalitatii liniei de aparare.
    Alte elemente vor fi prezentate conform art. 5 din procedura.

    4. Prescriptii tehnice pentru proiectarea lucrarilor de traversare
    Art. 13
    Solutiile constructive pentru traversarea lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare sau pentru executarea de lucrari in zonele de protectie ale acestora vor fi astfel concepute incat in perioada executiei si in continuare pe toata durata exploatarii sa nu se afecteze stabilitatea sau functionalitatea lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare. De asemenea, nu va fi impiedicat accesul pentru intretinere, reparare sau interventie.
    Art. 14
    Conductele care transporta lichide sau gaze sub presiune vor traversa lucrarile de gospodarire a apelor cu rol de aparare numai la nivelul coronamentului acestora sau la o cota superioara, prin lucrari de supratraversare sau de traversare aeriana.
    In cazuri bine fundamentate, atunci cand nu se pot adopta alte solutii, se pot executa si lucrari de traversare sau de subtraversare de catre conducte ce transporta lichide sau gaze sub presiune, numai cu prevederea de masuri speciale de siguranta pentru evitarea deteriorarii lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare in zona traversarii, ca urmare a unor accidente produse de fisurarea sau de spargerea conductelor.
    Art. 15
    Conductele, rigolele, canalele sau galeriile prevazute in corpul lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare sau pe coronamentul acestora vor fi astfel dimensionate incat sa nu impiedice circulatia, sa nu fie deteriorate sau distruse la circulatia utilajelor grele de interventie (draglina, excavator, tractor etc.), potrivit precizarilor date de unitatea care are in proprietate sau in administrare lucrarea de gospodarire a apelor cu rol de aparare respectiva si care asigura intretinerea ei.
    Art. 16
    Pentru ca traversarile si subtraversarile sa poata fi identificate in teren, in mod deosebit in perioadele de ape mari, pozitiile acestora vor fi marcate prin cel putin doua repere (borne), unul la coronamentul lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare, iar altul in interiorul zonei aparate langa piciorul taluzului.
    Art. 17
    La pozarea pe conturul corpului lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare sau in zonele de protectie ale acestora a unor conducte prin care se transporta apa, conductele vor fi protejate la inghet fie prin ingroparea acestora sub limita de inghet, fie prin suprarambleierea cu pante corespunzatoare pentru asigurarea circulatiei utilajelor de interventie si a executiei unor racorduri hidraulice la taluzul dinspre apa al digului. Pe aceste portiuni taluzul dinspre apa al digului va fi pereat.
    Art. 18
    La proiectarea oricarei traversari se vor lua in considerare dimensiunile lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare, stabilite prin proiect, tinandu-se seama de posibilitatea suprainaltarii in viitor a lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare sau a coborarii fundului albiei raului, potrivit prevederilor cuprinse in alte documentatii intocmite in acest sens si insusite din punctul de vedere al gospodaririi apelor, adoptandu-se pentru traversare solutia constructiva care sa nu necesite in viitor alte lucrari in corpul lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare. In cazul in care nu exista asemenea documentatii, se va adopta o ipoteza de dimensionare, in sensul prevederilor prevazute in programul de amenajare a bazinului hidrografic, cu consultarea sucursalei bazinale a C.N.A.R. si a unitatii care are in administrare lucrarea de gospodarire a apelor cu rol de aparare.
    Art. 19
    Pentru orice fel de subtraversare sau traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare de catre conducte, canale sau galerii, prin care se descarca ape in exces din incinte indiguite din intravilan sau din unitati industriale, se va prevedea posibilitatea inchiderii duble a conductei sau a galeriei, pentru oprirea accesului apelor mari in incinta aparata. Inchiderea se va realiza prin montarea de echipamente si instalatii adecvate (vane, stavile plane, elemente de batardou, robinete de inchidere, clapete basculante etc.). In cazul in care la extremitatea dinspre rau se vor folosi clapete basculante, a doua inchidere va fi realizata prin stavile plane, prin vane sau prin alte dispozitive montate pe latura dinspre interior.
    Dispozitivele cu inchidere manuala vor fi instalate in caminuri sau in alte constructii si vor fi astfel concepute incat sa poata fi manevrate in orice situatii fie din exterior, in cazul unor viituri, fie din interior, de pe platforme, in cazul cresterii nivelului apei in zonele aparate. In cazul amplasarii in imediata apropiere a traversarii a unor statii de pompare, se vor lua masuri suplimentare de aparare pentru evitarea patrunderii apelor mari in interiorul acestora si intreruperii functionarii lor.
    Art. 20
    Subtraversarea sau traversarea lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare de catre conducte metalice ce transporta lichide cu curgere libera sau de joasa presiune si la care linia piezometrica se afla sub coronament se face cu realizarea pe conducte a unor diafragme, pentru eliminarea pericolului de infiltratii in lungul conductei. Diafragmele vor fi executate la interval de 3 - 6 m, cu o inaltime de 0,20 - 0,50 m, in functie de marimea conductei, a galeriei etc., de clasa de importanta a lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare, de structura si textura terenului. In ampriza lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare si pe zonele adiacente conducta si diafragmele vor avea grosimea cu cel putin 3 mm mai mare decat a tronsoanelor alaturate, iar conductele vor fi protejate impotriva coroziunilor prin izolatie intarita sau foarte intarita (in zone cu agresivitate a apei, a aerului sau a fluidului transportat).
    Art. 21
    Subtraversarea sau traversarea lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare de catre conducte ce transporta lichide sau gaze sub presiune se proiecteaza in functie de incadrarea constructiei in clasa de importanta (conform Ordinului ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 31/N/1995), se realizeaza prin pozarea lor in interiorul unor tuburi sau galerii de protectie, pentru a se exclude pericolul afectarii functionalitatii lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare in cazul unei avarii la conducta de transport. Tubul de protectie va fi dimensionat astfel incat sa nu poata fi deteriorat in caz de avarii, iar fluidul scapat din conducta sa poata fi colectat la un camin etans, de capacitate corespunzatoare, situat in interiorul incintei sau pe paramentul aval al barajului. Tubul de protectie va fi fixat etans de conducta la capatul dinspre rau sau de pe paramentul amonte al barajului. Tubul de protectie realizat pe distanta corespunzatoare amprizei corpului lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare si pe zona de protectie va fi prevazut cu diafragme si va fi protejat impotriva coroziunii.
    La subtraversarea sau la traversarea lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare de catre conducte din prefabricate din beton, beton armat, fonta sau din alte materiale, tuburile vor fi asezate pe radier continuu din beton armat si vor fi protejate la exterior cu mansoane din beton la rosturile de imbinare. La capete se vor realiza timpane din beton cu aripi intoarse. Pe toata lungimea traversarii se vor realiza diafragme, la distante de circa 3 - 6 m, avand o inaltime de minimum 0,20 - 0,50 m.
    Art. 22
    Subtraversarea sau traversarea lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare de catre galerii in care sunt montate conducte ce transporta lichide sau gaze sub presiune se realizeaza in transee cu sapatura in trepte de infratire de maximum 25 cm inaltime. Betonul va fi protejat la interior cu izolatie hidrofuga. La capete se vor realiza timpane din beton cu aripi intoarse, intre ele executandu-se diafragme sau injectii cu mortar de ciment, pentru marirea parcursului de infiltratii.
    Art. 23
    Traversarile aeriene de catre conducte, linii electrice, linii telefonice etc. sau de catre alte constructii, indiferent de rolul lor functional, vor fi realizate la o inaltime suficienta pentru a fi posibila circulatia pe lucrarea de gospodarire a apelor cu rol de aparare a utilajelor de intretinere si interventie. In mod obisnuit inaltimea minima de gabarit va fi de 5 m, in afara de cazurile in care unitatea care administreaza lucrarea de gospodarire a apelor cu rol de aparare respectiva va indica o inaltime de gabarit mai mare. Vor fi respectate, dupa caz, si alte acte normative sau standarde in vigoare privind protectia fata de linii electrice ori conducte ce transporta gaze sau lichide explozive ori inflamabile. In aceste cazuri se vor monta si semnalizari vizibile de avertizare si interdictie pentru protectia celor care efectueaza lucrari de intretinere, reparatie sau interventie.
    Elementele de sustinere a traversarilor aeriene - stalpi, piloni, cadre etc. vor fi executate de regula in afara amprizei lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare traversate. In cazuri bine justificate se admite amplasarea stalpilor in treimea superioara a taluzurilor numai cu realizarea masurilor de compactare manuala cu maiul de mana, in straturi de 10 cm, deosebit de ingrijita in jurul fundatiilor.
    In cazurile in care nu va fi posibila traversarea aeriana se admite traversarea prin corpul lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare, cu conditia pozarii liniilor sau a cablurilor in tuburi metalice sau din beton si cu luarea masurilor corespunzatoare pentru a impiedica accesul apei in zonele aparate.
    Art. 24
    In cazul in care conductele, cablurile sau alte instalatii supratraverseaza o lucrare de gospodarire a apelor cu rol de aparare la nivelul coronamentului, este necesar ca aceasta sa fie protejata corespunzator, cu beton, dale din beton, umplutura din pamant sau in orice alt mod, astfel incat sa fie posibila circulatia utilajelor de interventie la lucrarile de aparare, fara sa se produca scoaterea din functiune sau avarierea conductelor, cablurilor etc. Se va asigura stabilitatea umpluturilor din rampele locale de acoperire a conductelor si a cablurilor amplasate pe coronament sau pe taluzuri.
    Art. 25
    Solutiile pentru continuarea traversarii intre lucrarea de gospodarire a apelor cu rol de aparare si rau trebuie adoptate astfel incat sa nu conduca la incorsetari ale albiei in zona respectiva, sa asigure o scurgere normala a apelor, in mod deosebit la viituri si gheturi, sa nu afecteze lucrarea de gospodarire a apelor cu rol de aparare. Solutiile pentru aceasta zona vor fi incluse in documentatia de traversare, care se prezinta spre aprobare.
    Art. 26
    In zonele de protectie a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare nu se vor executa de regula alte lucrari decat cele legate direct de lucrarea de traversare si prevazute in documentatiile tehnice de executie si numai cu respectarea prevederilor prezentului indrumar tehnic. Numai in cazuri deosebite si bine justificate se admite executarea de lucrari in aceste zone, cum ar fi: pozarea unor conducte, turnarea de fundatii pentru stalpi etc., cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) sapaturile de tip transee de-a lungul lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare longitudinale sa nu influenteze negativ stabilitatea acestora sau regimul de infiltratii prin sau pe sub corpul lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare; lungimea acestora nu trebuie sa modifice curba de infiltratie;
    b) la terenurile de fundatie cu structura omogena adancimea sapaturii trebuie sa fie mica si la o distanta suficient de mare de baza taluzului, astfel incat fundul sapaturii sa fie deasupra continuarii in adancime a planului taluzului;
    c) la terenurile de fundatie permeabile, la cele cu structuri neomogene sau cand adancimea sapaturii este mai mare si se afla sub planul taluzului, proiectantul va stabili lucrarile si masurile necesare pentru impiedicarea infiltrarii apelor spre zona aparata, pe baza unor analize si studii geotehnice complete;
    d) in amplasamentele unde au fost constatate, in perioadele de ape mari, aparitii de grifoane sau zone de infiltratii ori atunci cand pe baza observatiilor si a studiilor efectuate anterior reiese ca ar putea aparea asemenea fenomene, nu se admit sapaturi in zonele de protectie decat pe baza unor studii de specialitate corespunzatoare si cu luarea unor masuri de siguranta suplimentare.
    Art. 27
    Pentru evacuarea gravitationala a apelor ce se colecteaza in spatele lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare a intravilanului localitatilor, a platformelor industriale sau a incintelor agricole, se vor prevedea conducte sau galerii pozate sub limita de inghet a terenului, in ampriza lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare, precum si in zonele de protectie aferente.
    Art. 28
    Pentru amplasarea unor constructii, conducte sau instalatii de orice natura in zonele de protectie a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare vor fi respectate conditii similare celor prevazute in cazul traversarii lucrarilor de aparare.

    5. Masuri speciale de siguranta
    Art. 29
    La traversarile si la subtraversarile la care este necesar sa se execute brese in corpul lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare sau sapaturi sub nivelul fundatiilor acestora, asemenea lucrari nu vor putea incepe decat dupa ce in prealabil vor fi executate lucrarile si masurile necesare pentru asigurarea continuitatii liniei de aparare, respectiv a punerii in siguranta a indiguirii fata de apele mari ce s-ar putea produce pe raul respectiv, pe toata durata de executie a lucrarilor de traversare. Aceste masuri constau in executarea unei indiguiri locale de siguranta (diguri-potcoava) din pamant, palplanse sau din alte materiale care sa asigure continuitatea functionala a digului dupa deschiderea bresei, in timpul executiei lucrarilor de traversare. Digul de siguranta va avea dimensiunile si caracteristicile digului existent sau va fi echivalent cu acesta din punct de vedere al stabilitatii si al impermeabilitatii.
    Art. 30
    La digurile longitudinale, in cazul in care indiguirea locala de siguranta se executa inspre rau, este obligatorie analiza de catre proiectant a efectului de incorsetare a albiei, a remuului care se produce, precum si a modificarii conditiilor de scurgere in zona, pentru restabilirea gradului de aparare existent a obiectivelor situate in zona traversarii si in amonte de sectorul afectat de remuu. Pentru lucrarile de gospodarire a apelor cu rol de aparare masurile de asigurare a continuitatii liniei de aparare se stabilesc de comun acord cu proiectantul lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare si cu unitatea care o are in exploatare, in functie de conditiile specifice si de particularitatile acesteia.
    Forta de munca, utilajele, materialele si mijloacele necesare pentru realizarea lucrarii de traversare se vor asigura de catre constructor in amplasament inainte de realizarea bresei in dig pentru executia traversarii.
    Art. 31
    Sistemul de gospodarire a apelor din cadrul C.N.A.R. va notifica in scris comisiei judetene de aparare impotriva dezastrelor inainte de inceperea executiei lucrarilor de traversare, furnizandu-i elemente cu privire la amplasamentul lucrarii, perioada de executie, constructorul si beneficiarul lucrarii, precum si despre masurile impuse constructorului pentru asigurarea continuitatii liniilor de aparare. De asemenea, acesta va solicita includerea santierului in planurile judetene si locale de aparare, ca punct critic in linia de aparare, si va asigura avertizarea santierului prin mijloace de comunicatie asigurate de beneficiar si de constructor.
    Art. 32
    Perioada de executie a lucrarilor de traversare va fi cat mai scurta prin organizarea lucrului in cel putin doua schimburi si, de regula, in afara perioadelor bogate in precipitatii, respectiv perioada de ape mari.
    Art. 33
    Derogarea de la executia digului-potcoava de protectie se va face numai de catre Comisia centrala pentru apararea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, numai atunci cand lucrarea de traversare se poate realiza in timp scurt, in afara perioadei de ape mari, in conditiile si in termenele stabilite de aceasta.

    6. Prescriptii tehnice privind executarea lucrarilor de terasamente in corpul sau sub fundatia lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare
    Art. 34
    Realizarea sapaturilor in corpul sau sub fundatia lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare se poate face atat manual, pentru lucrari mici, cat si mecanic, cu utilaje terasiere, fara a se depasi dimensiunile prevazute in proiectul de executie.
    Art. 35
    Pentru lucrarile de supratraversare a digurilor sapaturile la coronament nu vor cobori, de regula, sub garda cu care s-a dimensionat lucrarea de gospodarire a apelor cu rol de aparare.
    Art. 36
    Pentru lucrarile de traversare si de subtraversare, lucrarile de taiere a corpului lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare si de excavare sub nivelul fundatiei vor fi executate in trepte de 25 - 30 cm inaltime, cu santuri longitudinale, dispuse astfel incat sa se asigure scurgerea nestanjenita a apelor meteorice ce s-ar putea colecta. Pamantul rezultat va fi depozitat in apropiere, pentru a putea fi utilizat la inchiderea breselor.
    Art. 37
    Dupa terminarea lucrarilor de traversare sau a oricaror alte lucrari in corpul lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare sau sub fundatia acestora, lucrarea de gospodarire a apelor cu rol de aparare trebuie adusa la forma si caracteristicile initiale (taluzuri, coronament, protectii vegetale, dale, pereuri din piatra, borne etc.). Umpluturile vor fi realizate cu pamant umectat corespunzator si fara a fi incluse corpuri straine. Compactarea se va face manual, in straturi de 10 cm grosime in jurul constructiilor pana la acoperirea acestora, iar in continuare se va putea face compactarea cu mijloace mecanice, in straturi de circa 20 cm grosime. Aceleasi prescriptii vor fi respectate la executia suprarambleielor la diguri, pe coronament si pe taluzuri.
    Art. 38
    In principiu nu se vor utiliza straturi de egalizare din pietris, balast, nisip sau din alte materiale permeabile. Se excepteaza situatiile in care este necesara adaugarea unor asemenea materiale pentru stabilizarea pamantului de fundatie (terenuri refulante, chisaiuri, argile contractile etc.). In aceste cazuri se vor respecta masurile de compactare si de impermeabilizare stabilite in mod obligatoriu in documentatie pentru asemenea situatii speciale.
    Art. 39
    Umpluturile din jurul constructiei de traversare, atat in corpul lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare, cat si sub fundatia acesteia, vor trebui realizate cel putin la gradul de compactare initiala a lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare traversate. De asemenea, suprafata taluzurilor va fi adusa prin lucrari corespunzatoare la situatia de functionare normala a lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare.
    Art. 40
    Stratul vegetal de pe suprafata taluzurilor si a coronamentului lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare, care se inlatura in vederea executiei lucrarilor de traversare, se va depozita separat. Dupa terminarea lucrarilor de traversare si de refacere a lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare la forma si caracteristicile initiale, se vor imbraca taluzurile si coronamentul cu un strat vegetal de 20 - 30 cm grosime, care va fi reinsamantat si udat pana la inierbare.
    Sapaturile pe taluzuri vor fi executate, in mod succesiv, pe un taluz dupa ce pe taluzul opus au fost executate lucrarile de restabilire a conturului lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare, prin realizarea umpluturilor, turnarea betoanelor etc.

    7. Dispozitii finale
    Art. 41
    Pentru toate lucrarile necesare pentru executarea unei traversari se va intocmi un grafic cu desfasurarea operatiunilor pe faze, cu termenele intermediare si finale, stabilit de comun acord cu unitatea care are in administrare lucrarea de gospodarire a apelor cu rol de aparare traversata.
    Termenele stabilite prin grafic pentru executarea lucrarilor vor fi cat mai scurte, executia urmand a fi organizata in doua schimburi.
    In graficul privind executarea lucrarilor se vor preciza si fortele umane, materialele de aparare si mijloacele tehnice, ce vor fi mobilizate in zona lucrarilor in situatii de ape mari, pentru a se putea interveni operativ in caz de necesitate.
    Art. 42
    Sistemele de gospodarire a apelor din cadrul C.N.A.R. si unitatile care au in administrare lucrarile de gospodarire a apelor cu rol de aparare vor exercita controlul operativ al executiei lucrarilor de traversare conform graficului si vor asigura, in colaborare cu executantul, adaptarea procesului de executie la regimul hidrologic, astfel incat in nici o faza sa nu fie periclitata lucrarea de gospodarire a apelor cu rol de aparare.
    Art. 43
    La inceperea si la terminarea lucrarilor se vor incheia procese-verbale intre unitatea executanta si unitatea care are in administrare lucrarea de gospodarire a apelor cu rol de aparare, in prezenta expertului abilitat. In procesul-verbal ce se va incheia inainte de realizarea bresei in lucrarea de gospodarire a apelor cu rol de aparare existenta se va consemna, in mod obligatoriu, existenta digului-potcoava de protectie a zonei aparate pe timpul executiei, la parametrii lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare existente sau a unei incinte din palplanse, elemente din beton etc., echivalente din punct de vedere al stabilitatii si impermeabilitatii.
    De asemenea, detinatorul lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare va constata daca constructorul este capabil din punct de vedere al organizarii si al materialelor necesare sa execute lucrarea conform graficului de executie si daca s-a aprovizionat cu materialele necesare pentru executia subtraversarii. Numai in acest caz se va putea incepe realizarea bresei. In procesul-verbal ce se va incheia la terminarea lucrarilor de traversare se vor consemna, in mod obligatoriu, starea finala a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare si obligatiile ce decurg pentru constructor si pentru unitatea care are in administrare lucrarile sau instalatiile din zona traversarii (demolarea digului-potcoava de protectie, imprastierea terasamentelor acestuia in gropile de imprumut, inlaturarea de pe lucrarea de gospodarire a apelor cu rol de aparare si din zona de protectie a tuturor materialelor etc.).
    Art. 44
    Pentru lucrarile ascunse, stabilite de detinatorul lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare traversate, se vor incheia procese-verbale separate.
    Art. 45
    In vederea emiterii autorizatiei de gospodarire a apelor pentru lucrarile care traverseaza lucrarea de gospodarire a apelor cu rol de aparare, beneficiarul acestora va lua masuri pentru intocmirea regulamentului de intretinere exploatare, in care se vor preciza, de comun acord cu sucursala bazinala a C.N.A.R. si cu unitatea care are in administrare lucrarea de gospodarire a apelor cu rol de aparare, masurile si responsabilitatile pentru executarea lucrarilor de intretinere, reparare si exploatare, precum si de interventie in cazul avarierii lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare, pe sectorul traversarii, in perioadele de ape mari.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 782/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 782 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu