E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3399 din 17 noiembrie 2008

privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului operational sectorial „Mediu" 2007-2013

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 861 din 20 decembrie 2008Având în vedere prevederile:

- Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,

în temeiul prevederilor:

- art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

-  art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi dezvoltării durabile şi ministrul economiei şi finanţelor emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Obiectul prezentului ordin îl constituie aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial „Mediu" 2007-2013, denumit în continuare POS „Mediu".

(2) Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile cheltuielilor efectuate din asistenţa comunitară, precum şi din cofinanţarea naţională pentru operaţiunile derulate prin POS „Mediu" în cadrul următoarelor axe prioritare:

a) axa prioritară 1 „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată";

b) axa prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric";

c) axa prioritară 3 „Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare";

d)  axa prioritară 4 „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii";

e) axa prioritară 5 „Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc";

f) axa prioritară 6 „Asistenţa tehnică".

Art. 2. - (1) Categoriile de cheltuieli eligibile general valabile pentru proiectele derulate prin POS „Mediu", axele prioritare 1-5 menţionate la art. 1 alin. (2) lit. a)-e), sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Categoriile de cheltuieli eligibile specifice fiecărei axe prioritare menţionate la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) sunt prevăzute în anexele nr. 2-7.

Art. 3. - Pentru a fi eligibile în vederea finanţării prin POS „Mediu", toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli prevăzute în prezentul ordin, să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, să corespundă obiectivelor POS „Mediu" şi să fie coerente cu obiectivele şi rezultatele operaţiunilor propuse.

Art. 4. - Contribuţia în natură, amortizarea, cheltuielile cu imobilele deja construite şi cheltuielile pentru locuinţe nu sunt cheltuieli eligibile pentru POS „Mediu".

Art. 5. - Obţinerea terenului nu este cheltuială eligibilă pentru axele prioritare 1, 2, 3 şi 6 ale POS „Mediu".

Art. 6. -Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.453/1.309/2007 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial „Mediu" 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 793 din 22 noiembrie 2007, se abrogă.

p. Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,

Silviu Stoica,

secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA Nr. 1

CATEGORIILE

de cheltuieli eligibile general valabile pentru proiectele derulate prin POS „Mediu", axele prioritare 1-5

1.   Cheltuieli pentru amenajarea terenului, care cuprind cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări de materiale rezultate, devieri de reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură.

2.  Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială, care cuprind cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţiea mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajarea spaţiilor verzi şi reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz.

3.  Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, care cuprind cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentarea cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, drumuri de acces, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.

4.  Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică:

a)  cheltuieli pentru studii de teren care cuprind cheltuieli pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenurilor pe care se amplasează obiectivul de investiţie;

b) cheltuieli pentru obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii:

(i) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;

(ii) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;

(iii) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie sau alte cheltuieli de aceeaşi natură;

(iv) obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă;

(v) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară;

(vi) obţinerea acordului de mediu;

(vii) obţinerea avizului P.S.I.;

(viii) alte avize, acorduri şi autorizaţii, stabilite în condiţiile legii şi care au legătură cu obiectivul de investiţii sau cu lucrările de intervenţii;

c) cheltuieli pentru proiectare şi inginerie:

(i) cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie);

(ii) cheltuieli pentru plata verificării tehnice a proiectării;

(iii) cheltuieli pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură);

(iv) cheltuieli pentru expertizarea tehnică (pentru lucrări de intervenţii la construcţii existente sau pentru continuarea lucrărilor la obiective începute şi neterminate);

d) cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziţie, care cuprind cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice, precum: cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire, anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, în legătură cu procedurile de achiziţie publică;

e) cheltuieli pentru consultanţă:

(i) cheltuieli pentru plata serviciilor de consultanţă la elaborarea studiilor de piaţă, de evaluare sau alte cheltuieli de aceeaşi natură;

(ii) cheltuieli pentru plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractelor de execuţie;

f) cheltuieli pentru asistenţă tehnică

(i) cheltuieli pentru asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectantului);

(ii) cheltuieli pentru plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

5. Cheltuieli pentru investiţia de bază:

a)  cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii, care cuprind cheltuieli aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant. Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie sunt estimate prin devizul pe obiect;

b)  cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice, care cuprind cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice şi utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie;

c) cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj, care cuprind cheltuieli pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie;

d)  cheltuieli pentru utilaje fără montaj şi echipamente de transport, care cuprind cheltuieli pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor de transport tehnologic. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie;

e)  cheltuieli pentru dotări, care cuprind cheltuieli pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în componenţa mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotări P.S.I., dotări privind protecţia muncii. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie;

f) cheltuieli pentru active necorporale, care cuprind cheltuieli cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe.

6.   Cheltuieli pentru organizare de şantier care cuprind cheltuieli necesare contractantului în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj:

a) cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier:

(i) cheltuieli aferente construirii provizorii sau amenajărilor la construcţii existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundaţii pentru macarale, reţele electrice de iluminat şi forţă, căi de acces - auto şi căi ferate -, branşamente/racorduri la utilităţi, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu şi altele asemenea;

(ii) cheltuieli de desfiinţare de şantier;

b)  cheltuieli conexe organizării de şantier, care cuprind cheltuieli pentru obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare, aferente lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri de semne de circulaţie, întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, căi ferate, navale sau aeriene, contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, contractele temporare cu furnizorii de utilităţi, cu unităţi de salubrizare, taxe depozit ecologic, taxe locale, chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public, costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor, costul transportului muncitorilor nelocalnici şi/sau cazarea acestora, paza şantierului, asigurarea pompierului autorizat sau alte cheltuieli de aceeaşi natură.

7.  Cheltuieli pentru cote legale:

a) cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii;

b)  cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii;

c) cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor;

d) alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiţiile legii.

8.  Cheltuielile diverse şi neprevăzute se consideră eligibile, în funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor, ca procent din valoarea totală a cheltuielilor eligibile realizate pentru una sau mai multe dintre următoarele categorii de cheltuieli: amenajarea terenului, amenajare pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială, asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, proiectare şi asistenţă tehnică, investiţia de bază. Valoarea acestor cheltuieli este:

a) în procent de maximum 10%, în cazul obiectivelor de invesitii noi, precum şi al reparaţiilor capitale, extinderilor, transformărilor, modificărilor, modernizărilor, reabilitării la construcţii şi instalaţii existente;

b) în procent de maximum 20%, în cazul lucrărilor de intervenţii de natura consolidărilor la construcţii existente şi instalaţiile aferente, precum şi în cazul lucrărilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi/sau calamităţi naturale.

Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de soluţii tehnice, cantităţi suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiţiei în cadrul proiectului, precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din cauze independente de autoritatea contractantă.

9.  Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar:

a)  cheltuieli pentru pregătirea personalului de exploatare, care cuprind cheltuieli necesare instruirii/şcolarizării personalului în vederea utilizării corecte şi eficiente a utilajelor şi tehnologiilor;

b)  cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste care cuprind cheltuieli aferente execuţiei probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie, omologărilor, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură.

10.  Cheltuieli pentru pregătirea documentelor oficiale şi a altor documente-suport, cu excepţia celor de la pct. 4 care trebuie, în mod obligatoriu, să însoţească cererea de finanţare a proiectului

11. Cheltuieli pentru informare şi publicitate:

(i) cheltuieli pentru informarea şi publicitatea aferente proiectului;

(ii) cheltuieli pentru campaniile de conştientizare a publicului.

12. Cheltuieli aferente achiziţiei serviciilor de audit independent pentru proiect

13. Cheltuieli aferente procurării de bunuri necesare funcţionării unităţilor de implementare a proiectului de la nivelul beneficiarului, în limita echivalentului în lei a maximum 10.000 euro, în funcţie de complexitatea proiectului, cu respectarea prevederilor art. 3 din ordin.

Lista bunurilor necesare unităţilor de implementare a proiectului de la nivelul beneficiarului se va anexa la contractul de finanţare.

14. Cheltuieli cu leasingul, dacă sunt îndeplinite prevederile art. 2 şi 11 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare.

ANEXA Nr. 2

CONDIŢIILE   SPECIFICE   ŞI   CATEGORIILE

de cheltuieli eligibile specifice operaţiunilor derulate în cadrul axei prioritare 1 „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă si apă uzată"

1. Categoriile de cheltuieli menţionate la pct. 1-9 din anexa nr. 1 sunt eligibile dacă sunt efectuate în scopul realizării următoarelor activităţi:

a)   lucrări pentru construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea staţiilor de tratare a apei, a rezervoarelor de apă şi a surselor de apă;

b)   lucrări pentru construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea aducţiunilor, reţelei de alimentare şi distribuţie a apei potabile, a staţiilor de pompare şi repompare a apei, inclusiv a branşamentelor amplasate în domeniul public;

c)   lucrări pentru construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea reţelelor de canalizare a apei uzate, staţiilor de pompare, inclusiv a racordurilor amplasate în domeniul public;

d)   lucrări pentru construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea staţiilor de epurare a apei uzate;

e)   lucrări pentru construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea facilităţilor de tratare şi depozitare temporară a nămolului din staţiile de epurare a apei uzate;

f) lucrări pentru construcţia/reconstrucţia clădirilor conexe;

g) lucrări de demolare şi lucrări aferente drumurilor publice, atunci când sunt determinate de investiţii în infrastructura de apă, cu condiţia să fie necesare ca rezultat imediat al lucrărilor de excavare a drumului;

h) lucrări de execuţie, reabilitare, extindere, modernizare a sistemelor de monitorizare complexe, inclusiv măsuri de contorizare a consumului de apă în reţeaua publică, cercetarea şi evaluarea calităţii şi cantităţii apelor de suprafaţă şi subterane, inclusiv achiziţia echipamentelor de laborator, a echipamentelor de detectare a pierderilor, precum şi a echipamentelor de întreţinere a sistemelor sau alte cheltuieli de aceeaşi natură.

2. Categoriile de cheltuieli eligibile specifice, conform obiectivelor operaţiunii şi potrivit prevederilor contractului de finanţare, sunt următoarele:

2.1.  cheltuieli de asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a beneficiarilor;

2.2.  cheltuieli cu salariile pentru personalul beneficiarului implicat în managementul operaţiunii, în procent de maximum 0,5% din valoarea investiţiei de bază, pe baza documentelor justificative, pentru operaţiunile derulate prin POS „Mediu", în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

ANEXA Nr. 3

CONDIŢIILE   SPECIFICE   ŞI  CATEGORIILE

de cheltuieli eligibile specifice operaţiunilor derulate în cadrul axei prioritare 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric"

1. Categoriile de cheltuieli menţionate la pct. 1-9 din anexa nr. 1 sunt eligibile dacă sunt efectuate în scopul realizării: 1.1. activităţilor specifice gestionării deşeurilor municipale:

a)  lucrări pentru construcţia, extinderea, reabilitarea sau modernizarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale, precum: facilităţi de sortare, transport, reciclare, colectare, compostare, staţii de transfer, tratare şi eliminare a deşeurilor, după caz;

b) lucrări pentru construcţia de depozite noi sau extinderea, reabilitarea ori modernizarea de depozite existente, inclusiv sisteme de colectare a levigatului, măsuri de hidroizolaţie şi sisteme de extracţie a biogazului, construirea clădirilor conexe dimensionate în conformitate cu normele în vigoare, precum şi alte lucrări de aceeaşi natură;

c)   lucrări pentru reabilitarea, închiderea depozitelor de deşeuri vechi şi încadrarea în mediul natural a depozitelor vechi de deşeuri, inclusiv a sistemelor de colectare şi tratare a levigatului, a sistemelor de extracţie a biogazului, precum şi alte lucrări de aceeaşi natură;

d)  achiziţia şi/sau instalarea echipamentelor şi facilităţilor pentru asigurarea unui sistem de management integrat al deşeurilor (sortare, transport, reciclare, colectare, compostare, staţii de transfer, tratare şi eliminare a deşeurilor);

e)  achiziţia şi/sau instalarea echipamentelor şi facilităţilor pentru dotarea şi funcţionarea depozitelor de deşeuri municipale;

f) achiziţia şi instalarea echipamentelor de monitorizare şi de laborator.

1.2. activităţilor privind achiziţia şi/sau instalarea echipamentelor pentru facilităţile de management al deşeurilor municipale periculoase (deşeuri medicale, deşeuri electrice şi electronice, alte tipuri de deşeuri municipale periculoase) şi al altor tipuri specifice de deşeuri municipale (deşeuri rezultate în urma construcţiilor şi demolărilor sau alte deşeuri de aceeaşi natură), inclusiv unităţi tehnologice adecvate, cu condiţia ca acestea să facă parte din sistemul de management integrat al deşeurilor.

2. Categoriile de cheltuieli eligibile specifice, conform obiectivelor operaţiunii şi potrivit prevederilor contractului de finanţare, sunt următoarele:

2.1.  cheltuieli de asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a beneficiarilor;

2.2.  cheltuieli cu salariile pentru personalul beneficiarului implicat în managementul operaţiunii, în procent de maximum 0,5% din valoarea investiţiei de bază, pe baza documentelor justificative, pentru operaţiunile derulate prin POS „Mediu", în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

ANEXA Nr. 4

CONDIŢIILE SPECIFICE   ŞI CATEGORIILE

de cheltuieli eligibile specifice operaţiunilor derulate în cadrul axei prioritare 3 „Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficientă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare"

Categoriile de cheltuieli menţionate la pct. 1-9 din anexa nr. 1 sunt eligibile dacă sunt efectuate în scopul realizării activităţilor privind retehnologizarea, reabilitarea, extinderea, modernizarea centralelor termoenergetice şi a sistemelor de încălzire urbană aferente acestora, în vederea reducerii poluării şi creşterii eficienţei energetice, cum ar fi:

a) construcţiile şi instalaţiile, echipamentele şi utilajele tehnologice care conduc la reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă şi creşterea eficienţei energetice;

b) lucrările pentru execuţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea sistemelor de automonitorizare a emisiilor şi a procesului de ardere aferent centralelor termoenergetice, echipamentele de laborator, sistemele pentru colectarea şi transmiterea datelor privind emisiile de poluanţi de la instalaţiile mari de ardere;

c)   lucrările pentru construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea facilităţilor de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor solide provenite din procesul de ardere;

d) lucrările pentru închiderea depozitelor de zgură şi cenuşă neconforme;

e)   lucrările pentru construcţia, reabilitarea, extinderea reţelelor de transport şi distribuţie a apei calde şi a agentului termic, a punctelor termice, precum şi a altor construcţii aferente sistemelor de încălzire urbană;

f) echipamentele de detectare a pierderilor;

g)  lucrările pentru contorizarea apei calde şi a agentului termic în reţeaua publică de termoficare.

Activităţile prevăzute la lit. b), c), d), e), f) şi g) sunt eligibile numai dacă sunt realizate în completarea activităţilor de la lit. a).

ANEXA Nr. 5

CONDIŢIILE   SPECIFICE   ŞI  CATEGORIILE

de cheltuieli eligibile specifice operaţiunilor derulate în cadrul axei prioritare 4 „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii"

1. Categoriile de cheltuieli menţionate la pct. 1-9 din anexa nr. 1 sunt eligibile dacă sunt efectuate în scopul realizării următoarelor activităţi:

a)   construcţia observatoarelor, centrelor de vizitare şi informare în ariile naturale protejate, inclusiv siturile Natura 2000, a panourilor, punctelor de informare, a podeţelor, punţilor suspendate, tunelurilor, adăposturilor pentru animale, a potecilor, bornelor, semnelor sau alte cheltuieli de aceeaşi natură;

b)  achiziţia şi instalarea echipamentului specializat şi a dotărilor necesare pentru obiectivele de infrastructură detaliate la lit. a) în ariile naturale protejate, inclusiv siturile Natura 2000;

c)  achiziţia de echipamente pentru monitorizarea stării de conservare favorabilă a habitatelor, a speciilor de faună şi floră sălbatică de interes comunitar/naţional;

d) achiziţia, întreţinerea şi funcţionarea laboratoarelor mobile sau a altor mijloace de transport destinate exclusiv activităţii de monitorizare în cadrul ariei protejate şi de achiziţie a instrumentarului necesar studierii parametrilor fizico-chimici ai ecosistemului.

2.   Categoriile de cheltuieli eligibile specifice, conform obiectivelor operaţiunii şi potrivit prevederilor contractului de finanţare, sunt următoarele:

2.1.  cheltuielile pentru obţinerea terenului, care cuprind cheltuieli pentru achiziţia de teren fără construcţii cu valoare ridicată din punctul de vedere al biodiversităţii, sunt eligibile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi dacă respectă următoarele condiţii:

a)  achiziţia terenului este posibilă numai în numele sau de către autorităţile publice, iar terenul se trece în domeniul public al statului sau al autorităţii locale, după caz;

b)   achiziţia terenului este strâns legată de realizarea obiectivelor proiectului;

c)  achiziţia terenului este singura modalitate eficientă de a asigura starea favorabilă de conservare pentru speciile/habitatele de interes comunitar/naţional pentru care a fost declarată aria naturală protejată;

d)  terenul achiziţionat este utilizat numai în scopul de a asigura starea favorabilă de conservare pentru speciile/habitatele de interes comunitar/naţional pentru care a fost declarată aria naturală protejată;

e)  terenul achiziţionat este parte integrantă dintr-o arie naturală protejată;

f) solicitantul trebuie să aducă dovezi că terenul achiziţionat a fost în proprietate privată pe o durată de cel puţin 3 ani înainte de achiziţie. Achiziţia unui teren care a fost proprietate publică în ultimii 3 ani şi apoi transferat în proprietate privată nu este eligibilă;

2.2. cheltuieli pentru implementarea măsurilor de reducere a riscurilor în ariile naturale protejate;

2.3.  cheltuieli pentru reconstrucţia, reducerea sau oprirea declinului stării de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar/naţional ori menţinerea acestora într-o stare favorabilă;

2.4.  cheltuieli pentru realizarea de lucrări de reducere a fragmentării habitatelor;

2.5.  cheltuieli privind implementarea măsurilor specifice de conservare a habitatelor şi speciilor;

2.6.   cheltuieli de asistenţă tehnică şi instruire pentru proiectele de biodiversitate şi protecţia naturii:

a)  cheltuieli pentru pregătirea şi revizuirea planurilor de management pentru ariile naturale protejate, inclusiv siturile Natura 2000;

b)    cheltuieli pentru elaborarea studiilor ştiinţifice, a inventarelor, cartografiere;

c) cheltuieli pentru pregătirea planurilor de monitorizare şi a documentaţiei-suport aferente acestora pentru habitatele şi speciile de interes comunitar/naţional (inclusiv păsările migratoare) din ariile naturale protejate, inclusiv siturile Natura 2000;

d)   cheltuieli pentru întărirea capacităţii instituţionale a administratorilor şi a custozilor ariilor naturale protejate, inclusiv ai siturilor Natura 2000;

e)   cheltuieli pentru instruirea personalului implicat în managementul ariilor naturale protejate, inclusiv al siturilor Natura 2000;

f)  cheltuieli pentru crearea sistemelor informatice pentru sectorul de protecţie a naturii;

2.7. cheltuieli generale de administraţie aferente desfăşurării activităţii personalului implicat în managementul proiectului de la nivelul beneficiarului sunt următoarele:

a) cheltuieli pentru apă şi canalizare;

b) cheltuieli cu servicii de salubrizare;

c) cheltuieli cu energia electrică;

d) cheltuieli cu energia termică şi/sau gaze naturale;

e) cheltuieli pentru telefoane, fax, internet şi poştă;

f) cheltuieli cu închirierea de spaţii;

g) cheltuieli pentru întreţinerea spaţiilor.

Cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile dacă respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a) în limita a maximum 0,2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, pentru proiectele cu o valoare totală eligibilă mai mare decât echivalentul în lei a 25 milioane euro;

b)  în limita a maximum 1% din valoarea totală eligibilă a proiectului, pentru proiectele cu o valoare totală eligibilă cuprinsă între echivalentul în lei a 5-25 milioane euro;

c)  în limita a maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, pentru proiectele cu o valoare totală eligibilă mai mică decât echivalentul în lei a 5 milioane de euro;

d) în limita a maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, pentru proiectele cu o valoare totală eligibilă mai mică decât echivalentul în lei a 1 milion de euro.

Metoda de calcul folosită pentru calculul pro ratei pentru decontarea cheltuielilor generale de administraţie se va stabili de către autoritatea de management şi se va ataşa în anexa la contractul de finanţare;

2.8.  cheltuieli cu salariile pentru personalul beneficiarului implicat în managementul operaţiunii sunt eligibile, în funcţie de complexitatea proiectului, pe baza documentelor justificative, precum: fişe de post, fişe de pontaj.

ANEXA Nr. 6

CONDIŢIILE   SPECIFICE   ŞI CATEGORIILE

de cheltuieli eligibile specifice operaţiunilor derulate în cadrul axei prioritare 5 „Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc"

1. Categoriile de cheltuieli menţionate la pct. 1-9 din anexa nr. 1 sunt eligibile dacă sunt efectuate în scopul realizării următoarelor activităţi:

1.1.  lucrări de prevenire a inundaţiilor şi de reducere a consecinţelor distructive ale inundaţiilor, precum:

a)  lucrări de amenajări/regularizări de albii, poldere, diguri sau alte cheltuieli de aceeaşi natură;

b) lucrări pentru mărirea gradului de siguranţă a barajelor şi alte lucrări pentru întreţinerea şi siguranţa în exploatare;

c)  lucrări de reabilitare a sistemului de comunicaţii radio (voce-date), sisteme de alarmare în aval de baraje;

1.2.   lucrări specifice de infrastructură pentru reducerea eroziunii costiere a Mării Negre.

2.   Categoriile de cheltuieli eligibile specifice, conform obiectivelor operaţiunii şi potrivit prevederilor contractului de finanţare, sunt următoarele:

2.1. cheltuielile pentru obţinerea terenului, conform obiectivelor de investiţii şi lucrărilor de intervenţii, care cuprind cheltuieli pentru achiziţia de teren fără construcţii, sunt eligibile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare.

2.2.  Cheltuielile pentru amenajarea terenului, care cuprind cheltuielile prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 1, inclusiv cheltuielile pentru strămutări de localităţi, sunt eligibile pentru realizarea obiectivelor de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii.

2.3.  cheltuielile de asistenţă tehnică pentru proiectele de prevenire a inundaţiilor, conform obiectivelor operaţiunii şi potrivit prevederilor contractului de finanţare, sunt următoarele:

a) cheltuieli pentru elaborarea planurilor, măsurilor şi hărţilor de prevenire a riscului inundaţiilor;

b) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de audibilitate.

ANEXA Nr. 7

CATEGORIILE

de cheltuieli eligibile specifice operaţiunilor derulate în cadrul axei prioritare 6 „Asistenţa tehnică"

1. Cheltuieli de personal:

1.1. cheltuielile aferente salariilor se decontează conform contractului de muncă sau proporţional cu procentul prevăzut în fişa postului/foaia de prezenţă, aferent atribuţiilor specifice gestionării POS „Mediu" ori activităţilor adiacente gestionării acestuia, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, şi cuprind:

a) salarii, inclusiv contribuţiile salariale aferente, suportate de către angajat şi angajator, pentru personalul încadrat în structura autorităţii de management şi a organismelor intermediare, cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă parţială ori întreagă de lucru, având atribuţii în procesul de gestionare a POS „Mediu";

b) salarii, inclusiv contribuţiile salariale aferente, suportate de către angajat şi angajator, ale personalului încadrat în structura autorităţii de management şi a organismelor intermediare, cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă parţială ori întreagă de lucru, pentru activităţile adiacente de natură tehnică, financiar-contabilă, juridică sau de audit;

c)  plata orelor suplimentare acordate personalului, având atribuţii în procesul de gestionare a POS „Mediu", încadrat în structura autorităţii de management şi a organismelor intermediare. Plata orelor suplimentare este eligibilă dacă acestea sunt efectuate în scopul implementării proiectului, în baza contractului individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă parţială ori întreagă de lucru, pe baza foilor de prezenţă;

1.2.  cheltuieli cu ocazia deplasărilor efectuate în ţară şi în străinătate de personalul autorităţii de management şi al organismelor intermediare în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin în gestionarea POS „Mediu": indemnizaţii de delegare (diurnă), cheltuieli de transport al persoanelor, cazare;

1.3.  cheltuieli pentru plata taxelor de participare la cursuri, seminarii şi alte acţiuni similare.

2. Cheltuieli pentru prestarea de servicii:

2.1.  cheltuieli efectuate pentru organizarea de evenimente, seminarii, conferinţe, sesiuni de informare, organizarea comitetelor de evaluare şi de selecţie a proiectelor, a comitetelor de monitorizare, a reuniunilor de lucru;

2.2. cheltuieli pentru instruirea şi perfecţionarea personalului autorităţii de management şi organismelor intermediare, precum şi a beneficiarilor proiectelor finanţate prin POS „Mediu".

Cheltuielile prevăzute la pct. 2.1 şi, respectiv, 2.2 includ cheltuielile cu onorariile, cazarea şi transportul lectorilor sau invitaţilor, indiferent de cetăţenia acestora, închirierea sălilor necesare, asigurarea echipamentelor pentru proiecţie, asigurarea traducerii simultane şi a echipamentelor aferente, tipărirea şi multiplicarea materialelor, asigurarea transportului şi/sau a cazării participanţilor, asigurarea serviciilor necesare organizării pauzelor, asigurarea transportului de echipamente, precum şi orice alte cheltuieli necesare desfăşurării acţiunilor respective;

2.3.  cheltuieli pentru elaborarea de strategii şi documente pentru identificarea şi justificarea proiectelor, efectuarea de analize, rapoarte, ghiduri, metodologii, studii specifice necesare autorităţii de management pentru monitorizarea şi implementarea POS „Mediu";

2.4.   cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză tehnică, financiară, contabilă, fiscală, juridică şi din orice alt domeniu, necesare gestionării POS „Mediu";

2.5. cheltuieli privind achiziţia serviciilor de audit;

2.6.   cheltuieli de informare şi publicitate aferente POS „Mediu", cum ar fi: cheltuieli pentru producţia de spoturi radio şi TV, difuzarea spoturilor publicitare radio şi TV, publicitatea prin intermediul presei scrise, panotaj, pagini web, tipărirea, producerea, multiplicarea şi distribuţia de materiale promoţionale, campanii de promovare, organizare de sesiuni de instruire şi informare pentru reprezentanţi ai mass-mediei, servicii de monitorizare media, precum şi orice alte cheltuieli pentru informarea şi publicitatea POS „Mediu";

2.7. cheltuieli pentru evaluarea POS „Mediu" şi a planului de comunicare;

2.8. cheltuieli efectuate pentru traduceri şi interpretariat;

2.9.  cheltuieli efectuate pentru servicii informatice şi de comunicaţii, întreţinere şi reparare de echipamente informatice de comunicaţii şi periferice de calcul, întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice;

2.10.  cheltuieli pentru recrutarea şi selecţia personalului angajat în structura autorităţii de management şi a organismelor intermediare;

2.11.  cheltuieli cu tipărirea, multiplicarea şi distribuţia de materiale;

2.12.   cheltuieli cu transportul de materiale, mobilier, echipamente şi instalaţii, efectuate în cadrul proiectului;

2.13.  cheltuieli aferente pregătirii documentaţiei de licitaţie, organizării şi derulării procedurilor de achiziţie publică, dacă sunt efectuate în cadrul proiectului;

2.14.   cheltuieli cu abonamente la publicaţii şi reviste relevante pentru obiectul de activitate al POS „Mediu", achiziţia de publicaţii, cărţi, reviste în format tipărit şi/sau electronic.

3. Cheltuieli cu achiziţia de active fixe, obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale consumabile:

3.1.  cheltuieli pentru achiziţia de active fixe corporale, care cuprind cheltuieli pentru achiziţia de aparatură birotică, mobilier, echipamente şi periferice de calcul, instalaţii şi echipamente pentru asigurarea securităţii şi/sau siguranţei sediului autorităţii de management/organismelor intermediare, precum şi alte active fixe necesare bunei desfăşurări a activităţii autorităţii de management/organismelor intermediare;

3.2. cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale, care cuprind cheltuieli pentru achiziţia de aplicaţii informatice, licenţe;

3.3. cheltuieli pentru achiziţia obiectelor de inventar, a furniturilor de birou şi a materialelor consumabile.

4.  Cheltuieli generale de administraţie care sunt eligibile în limita a maximum 20% din valoarea eligibilă a proiectului aprobat prin ordin de finanţare, dacă respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi cuprind:

a) cheltuieli pentru apă şi canalizare;

b) cheltuieli cu servicii de salubrizare;

c) cheltuieli cu energia electrică;

d) cheltuieli cu energia termică şi/sau gazele naturale;

e) cheltuieli pentru telefoane, fax, internet şi poştă, curierat rapid şi reţele de comunicaţii;

f)  cheltuieli cu închirierea de spaţii şi echipamente pentru autoritatea de management şi organismele intermediare;

g) cheltuieli pentru achiziţionarea materialelor şi serviciilor de întreţinere şi funcţionare a spaţiilor destinate autorităţii de management şi organismelor intermediare;

h) cheltuieli cu carburanţii şi lubrifianţii pentru mijloacele de transport utilizate de autoritatea de management şi organismele intermediare;

i) cheltuieli pentru reparaţii şi întreţinere a mijloacelor de transport din dotarea autorităţii de management şi a organismelor intermediare;

j) cheltuieli de instalare, întreţinere şi reparaţii ale echipamentelor, cu excepţia celor informatice şi de comunicaţii;

k) cheltuieli pentru închirierea, întreţinerea şi funcţionarea spaţiilor de arhivare;

l) plata salariilor pentru personalul administrativ angajat de către autoritatea de management şi organismele intermediare cu contract de muncă pe durată determinată, cu normă întreagă sau parţială de lucru, pentru deservirea spaţiilor;

m) cheltuieli pentru asigurarea clădirilor, spaţiilor, echipamentelor, mijloacelor de transport, necesare funcţionării autorităţii de management şi organismelor intermediare, cu condiţia ca acestea să nu fi fost achiziţionate din fonduri nerambursabile.

5.  Cheltuielile privind închirierea şi/sau leasingul pentru spaţii, mijloace de transport, instalaţii, echipamente, mobilier, efectuate în ansamblu sau separat, sunt eligibile în cadrul proiectului.

Cheltuielile cu leasingul sunt eligibile dacă sunt îndeplinite prevederile art. 2 şi 11 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

6.  Cheltuieli cu taxele notariale pentru legalizarea unor documente referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea şi controlul POS „Mediu".


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3399/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3399 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3399/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu