Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1453 din 21 septembrie 2007

privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului operational sectorial „Mediu" 2007-2013

ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 793 din 22 noiembrie 2007In temeiul prevederilor art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, ale art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale,

ministrul mediului şi dezvoltării durabile şi ministrul economiei şi finanţelor emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Obiectul prezentului ordin îl constituie stabilirea listei cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile derulate prin Programul operaţional sectorial „Mediu" 2007-2013, denumit în continuare POS „Mediu".

(2)  Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile cheltuielilor efectuate din asistenţa comunitară, precum şi din cofinanţarea naţională pentru operaţiunile derulate prin POS „Mediu" în cadrul următoarelor axe prioritare:

a) axa prioritară 1 „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată";

b) axa prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric";

c) axa prioritară 3 „Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare";

d)  axa prioritară 4 „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii";

e) axa prioritară 5 „Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc";

f) axa prioritară 6 „Asistenţa tehnică".

(3)  Se aprobă lista cheltuielilor eligibile specifice, aferente axelor prioritare 1-5, prevăzute în anexa nr. 1, şi lista cheltuielilor eligibile aferente axei prioritare 6 „Asistenţă tehnică", prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - Pentru a fi eligibile pentru finanţarea prin POS „Mediu", toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli menţionate în prezentul ordin, să corespundă obiectivelor POS „Mediu" şi să fie coerente cu obiectivele şi rezultatele operaţiunilor propuse.

Art. 3. - Categoriile de cheltuieli eligibile general valabile şi acceptate de autoritatea de management pentru proiectele derulate prin POS „Mediu", axele prioritare 1-5, conform obiectivelor operaţiunii şi potrivit prevederilor contractului de finanţare, sunt următoarele:

1. cheltuieli aferente pregătirii proiectelor, proiectare şi inginerie:

a)  cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate, proiectelor de execuţie;

b) cheltuieli aferente pregătirii studiilor de teren, geotehnice, hidrogeotehnice, geologice, de stabilitate a terenului, topografice, fotogrammetrice, a studiilor de impact, a studiilor specifice sau expertizelor de amplasament;

c) cheltuieli pentru pregătirea documentelor oficiale şi a altor documente-suport care trebuie, în mod obligatoriu, să însoţească cererea de finanţare a proiectului;

d) cheltuieli pentru verificarea tehnică a proiectării;

2.  cheltuieli aferente taxelor pentru obţinerea, respectiv prelungirea valabilităţii avizelor, acordurilor sau autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţii, în conformitate cu legislaţia naţională;

3.  cheltuieli aferente pregătirii documentaţiei de licitaţie, organizării şi derulării procedurilor de achiziţie publică;

4.  cheltuieli pentru consultanţă şi asistenţă tehnică pentru obiective de investiţii:

a) cheltuieli pentru servicii de consultanţă în vederea elaborării studiilor de piaţă şi evaluare;

b)  cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul managementului operaţiunii, pe parcursul perioadei de implementare, aferente activităţilor de administrare a contractelor de execuţie, supervizare a execuţiei şi recepţia lucrărilor;

c)  cheltuieli de asistenţă tehnică din partea proiectantului, dacă nu intră în costurile proiectării;

d)   cheltuieli efectuate pentru asigurarea supravegherii execuţiei lucrărilor;

e)  cheltuieli pentru servicii de consultanţă, studii şi/sau analize solicitate de autoritatea de management sau organismul intermediar pe parcursul perioadei de implementare a proiectului;

5.  cheltuielile pentru darea în exploatare, respectiv cele pentru pregătirea personalului şi probele tehnologice;

6.  cheltuielile diverse şi neprevăzute se consideră eligibile dacă sunt detaliate prin documente justificative, corespunzător, în limita a maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile realizate pentru una sau mai multe dintre următoarele categorii de cheltuieli: amenajare teren, amenajare pentru protecţia mediului, asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, pregătirea proiectelor, proiectare şi inginerie, consultanţă şi asistenţă tehnică, investiţia de bază.

In limita procentului stabilit se acoperă, după caz:

a) cheltuieli rezultate în urma modificărilor de soluţii tehnice;

b)  cheltuieli rezultate în urma costurilor suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări necesare pe parcursul implementării proiectului;

c) cheltuieli de conservare, în cazul întreruperii execuţiei din cauze independente de autoritatea contractantă;

7. cheltuieli pentru informare şi publicitate:

a)   cheltuieli pentru informarea şi publicitatea aferente proiectului;

b) cheltuieli pentru campaniile de conştientizare a publicului;

8.  cheltuieli aferente activităţilor de audit, cu respectarea prevederilor contractului de finanţare;

9. cheltuieli pentru procurarea de bunuri necesare funcţionării unităţilor de implementare a proiectului de la nivelul beneficiarului, în limita echivalentului în lei a maximum 10.000 euro, în funcţie de complexitatea proiectului, cu respectarea prevederilor art. 2 şi în conformitate cu prevederile contractului de finanţare;

10. cheltuielile cu leasingul financiar sunt eligibile dacă sunt îndeplinite prevederile art. 2 şi ale art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007.

Art. 4. - Cheltuielile generale de administraţie eligibile aferente desfăşurării activităţii personalului implicat în managementul proiectului de la nivelul beneficiarului, pentru axele prioritare 1-5, sunt următoarele:

a) cheltuieli pentru apă şi canalizare;

b) cheltuieli cu servicii de salubrizare;

c) cheltuieli cu energia electrică;

d) cheltuieli cu energia termică şi/sau gaze naturale;

e) cheltuieli pentru telefoane, fax, internet şi poştă;

f) cheltuieli pentru închirierea de spaţii;

g) cheltuieli pentru întreţinerea de spaţii.

Art. 5. - (1) Cheltuielile generale de administraţie prevăzute la art. 4 sunt eligibile după cum urmează:

a) în limita a maximum 0,2% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru proiectele cu o valoare totală eligibilă mai mare decât echivalentul în lei a 25 milioane euro;

b)  în limita a maximum 1% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru proiectele cu o valoare totală eligibilă cuprinsă între echivalentul în lei a 5-25 milioane euro;

c)  în limita a maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru proiectele cu o valoare totală eligibilă mai mică decât echivalentul în lei a 5 milioane de euro;

d) în limita a maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru proiectele cu o valoare totală eligibilă mai mică decât echivalentul în lei a 1 milion de euro.

(2) Metoda de calcul folosită pentru calculul pro-ratei pentru decontarea cheltuielilor generale de administraţie se va stabili de către autoritatea de management şi se va ataşa în anexă la contractul de finanţare.

Art. 6. - Sunt considerate cheltuieli neeligibile pentru toate axele prioritare ale POS „Mediu": contribuţia în natură, amortizarea, cheltuielile cu imobilele deja construite şi cheltuielile pentru locuinţe.

Art. 7. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul mediului şi dezvoltarii durabile,

Silviu Stoica,

secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA Nr. 1

CATEGORIILE

de cheltuieli eligibile specifice operaţiunilor derulate în cadrul axelor prioritare 1-5 din POS „Mediu" Axa prioritară 1 - Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată

1.1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului:

a) cheltuieli pentru amenajarea terenului şi lucrări de pregătire a amplasamentului: defrişări, demolări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, drenaje, epuismente (cele care nu sunt aferente lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă etc;

b) cheltuieli pentru lucrări şi acţiuni de protecţie a mediului, inclusiv lucrări şi acţiuni având ca scop refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor.

1.2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului, precum alimentarea cu energie electrică, gaze naturale, agent termic, telefonie, apă, canalizare, căi de acces, după caz.

1.3. Cheltuielile pentru investiţia de bază cuprind cheltuielile aferente construcţiilor şi instalaţiilor, echipamentelor şi utilajelor tehnologice necesare funcţionării obiectivului, precum:

a) cheltuieli pentru lucrări de construcţie, reabilitare, extindere, modernizare a staţiilor de tratare a apei potabile, a rezervoarelor de apă şi a surselor de apă potabilă;

b) cheltuieli pentru lucrări de construcţie, reabilitare, extindere, modernizare a reţelei de alimentare şi distribuţie a apei potabile, staţiilor de pompare şi repompare a apei, inclusiv a branşamentelor amplasate în domeniul public;

c) cheltuieli pentru lucrări de construcţie, reabilitare, extindere, modernizare a reţelelor de canalizare a apei uzate, staţiilor de pompare, inclusiv a racordurilor amplasate în domeniul public;

d) cheltuieli pentru lucrări de construcţie, reabilitare, extindere, modernizare a staţiilor de epurare a apei uzate;

e) cheltuieli pentru lucrări de construcţie, reabilitare, extindere, modernizare a facilităţilor de tratare şi depozitare a nămolului din staţiile de epurare a apei uzate;

f) cheltuieli pentru lucrări de construcţie/reconstrucţie a clădirilor conexe dimensionate în conformitate cu normele în vigoare;

g) cheltuieli pentru lucrări de demolare, altele decât cele prevăzute la pct. 1.1.a), şi lucrări aferente drumurilor publice, atunci când sunt determinate de investiţii în infrastructura de apă, cu condiţia să fie necesare ca rezultat imediat al lucrărilor de excavare asupra drumului;

h) cheltuieli pentru execuţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea sistemelor de monitorizare complexe, inclusiv măsuri de contorizare a consumului de apă în reţeaua publică, cercetarea şi evaluarea stadiului calităţii şi cantităţii apelor de suprafaţă şi subterane, măsurarea, echipamente de laborator, echipamente de detectare a pierderilor, precum şi echipamente de întreţinere a sistemelor etc.

1.4. Cheltuieli pentru organizarea de şantier:

a) cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, care cuprind cheltuieli legate de lucrări de nivelări ale terenurilor naturale, dezafectări locale de căi de comunicaţie sau construcţii, branşarea la utilităţi, realizarea căilor de acces temporare, construcţii sau amenajări la construcţii existente etc;

b) cheltuieli conexe organizării de şantier, precum: obţinerea autorizaţiei de execuţie a lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulaţie, întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, pe căi ferate, navale sau aeriene, contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, contracte temporare cu furnizorii de utilităţi, cu unităţi de salubrizare etc.

1.5. Cheltuieli pentru cote legale:

a) cota aferentă inspecţiei pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii;

b) cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor.

1.6. Cheltuieli de asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a beneficiarilor.

1.7. Cheltuieli cu salariile pentru personalul beneficiarului implicat în managementul operaţiunii sunt eligibile în procent de maximum 0,5% din valoarea investiţiei de bază, pe baza documentelor justificative, pentru operaţiunile derulate prin POS „Mediu", în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Axa prioritară 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric

2.1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului:

a) cheltuieli pentru amenajarea terenului şi lucrări de pregătire a amplasamentului: defrişări, demolări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, drenaje, epuismente (cele care nu sunt aferente lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă etc;

b)  cheltuieli pentru lucrări şi acţiuni de protecţie a mediului, inclusiv lucrări şi acţiuni având ca scop refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor.

2.2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, căi de acces, după caz.

2.3. Pentru proiectele privind deşeurile municipale, cheltuielile pentru investiţia de bază cuprind cheltuielile aferente construcţiilor, instalaţiilor, echipamentelor şi facilităţilor necesare funcţionării obiectivului:

a) cheltuieli pentru construcţia, extinderea, reabilitarea sau modernizarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale, cum sunt: facilităţi de sortare, transport, reciclare, colectare, compostare, staţii de transfer, tratare şi eliminare deşeuri, după caz;

b) cheltuieli pentru construcţia de depozite noi sau extinderea, reabilitarea ori modernizarea de depozite existente, inclusiv sisteme de colectare a levigatului, măsuri de hidroizolaţie şi sisteme de extracţie a biogazului, construirea clădirilor conexe dimensionate în conformitate cu normele în vigoare etc;

c) cheltuieli pentru reabilitarea, închiderea depozitelor de deşeuri vechi şi încadrarea în mediul natural a depozitelor vechi de deşeuri, inclusiv a sistemelor de colectare şi tratare a levigatului, a sistemelor de extracţie a biogazului etc;

d) cheltuieli pentru achiziţia şi/sau instalarea echipamentelor şi facilităţilor pentru asigurarea unui sistem de management integrat al deşeurilor (sortare, transport, reciclare, colectare, compostare, staţii de transfer, tratare şi eliminare deşeuri);

e) cheltuieli pentru achiziţia şi/sau instalarea echipamentelor şi facilităţilor pentru dotarea şi funcţionarea depozitelor de deşeuri municipale;

f)  cheltuieli pentru achiziţia şi instalarea echipamentelor de monitorizare şi de laborator.

2.4.     Cheltuieli pentru achiziţia şi/sau instalarea echipamentelor pentru facilităţile de management al deşeurilor municipale periculoase (deşeuri medicale, deşeuri electrice şi electronice etc.) şi altor tipuri specifice de deşeuri municipale (deşeuri rezultate în urma construcţiilor şi demolărilor etc), inclusiv unităţi tehnologice adecvate, cu condiţia ca acestea să facă parte din sistemul de management integrat al deşeurilor.

2.5. Cheltuieli pentru organizarea de şantier:

a) cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, care cuprind cheltuielile legate de lucrări de nivelări ale terenurilor naturale, dezafectări locale de căi de comunicaţie sau construcţii, bransarea la utilităţi, realizarea căilor de acces temporare, construcţii sau amenajări la construcţii existente etc;

b) cheltuieli conexe organizării de şantier, precum: obţinerea autorizaţiei de execuţie a lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulaţie, întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, pe căi ferate, navale sau aeriene, contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, contracte temporare cu furnizorii de utilităţi, cu unităţi de salubrizare etc.

2.6. Cheltuieli pentru cote legale:

a) cota aferentă inspecţiei pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii;

b) cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor.

2.7.  Cheltuieli de asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a beneficiarilor.

2.8.  Cheltuieli cu salariile pentru personalul beneficiarului implicat în managementul operaţiunii sunt eligibile în procent de maximum 0,5% din valoarea investiţiei de bază, pe baza documentelor justificative, pentru operaţiunile derulate prin POS „Mediu", în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Axa prioritară 3 - Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare

3.1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului:

a) cheltuieli pentru amenajarea terenului şi lucrări de pregătire a amplasamentului: defrişări, demolări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, drenaje, epuismente (cele care nu sunt aferente lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă etc;

b) cheltuieli pentru lucrări şi acţiuni de protecţie a mediului, inclusiv lucrări şi acţiuni având ca scop refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor.

3.2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului, precum alimentarea cu energie electrică, gaze naturale, agent termic, telefonie, apă, canalizare, căi de acces, după caz.

3.3. Cheltuielile pentru investiţia de bază vizând retehnologizarea, reabilitarea, extinderea, modernizarea instalaţiilor mari de ardere în vederea reducerii poluării:

a) cheltuielile aferente construcţiilor şi instalaţiilor, echipamentelor şi utilajelor tehnologice pentru reducerea emisiilor de oxizi de sulf, oxizi de azot şi pulberi;

b) cheltuieli pentru execuţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea sistemelor de automonitorizare a emisiilor şi a procesului de ardere aferente instalaţiilor mari de ardere, echipamente de laborator, sisteme pentru colectarea şi transmiterea datelor privind emisiile de poluanţi de la instalaţiile mari de ardere.

3.4. Cheltuieli auxiliare aferente investiţiilor prevăzute la pct. 3.3:

a)  cheltuieli pentru construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea facilităţilor de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor solide provenite din procesul de ardere;

b) cheltuieli pentru închiderea depozitelor de zgură şi cenuşă neconforme;

c) cheltuieli pentru construcţia, reabilitarea, extinderea reţelelor de transport şi distribuţie a apei calde şi a agentului termic, precum şi a construcţiilor aferente acestora;

d) cheltuieli pentru echipamente de detectare a pierderilor, cheltuieli pentru contorizarea apei calde şi a agentului termic în reţeaua publică etc.

3.5. Cheltuielile auxiliare prevăzute la pct. 3.4 sunt eligibile numai dacă sunt realizate în completarea investiţiei de bază.

3.6. Cheltuieli pentru organizarea de şantier:

a) cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier care cuprind cheltuielile legate de nivelări ale terenurilor naturale, dezafectări locale de căi de comunicaţie sau construcţii, branşarea la utilităţi, realizarea căilor de acces temporare, construcţii sau amenajări la construcţii existente etc;

b) cheltuieli conexe organizării de şantier, precum: obţinerea autorizaţiei de execuţie a lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulaţie, întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, pe căi ferate, navale sau aeriene, contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, contracte temporare cu furnizorii de utilităţi, cu unităţi de salubrizare etc.

3.7. Cheltuieli pentru cote legale:

a) cota aferentă inspecţiei pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii;

b) cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor.

Axa prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii

4.1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului:

1. achiziţia de teren fără construcţii cu valoare ridicată din punctul de vedere al biodiversităţii, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, este eligibilă cu respectarea următoarelor condiţii:

a) achiziţia terenului este posibilă numai în numele sau de către autorităţile publice, iar terenul se trece în domeniul public al statului sau al autorităţii locale, după caz;

b) achiziţia terenului este strâns legată de realizarea obiectivelor proiectului;

c) achiziţia terenului este singura modalitate eficientă de a asigura starea favorabilă de conservare pentru speciile/habitatele de interes comunitar/naţional pentru care a fost declarată aria naturală protejată;

d)  terenul achiziţionat este utilizat numai în scopul de a asigura starea favorabilă de conservare pentru speciile/habitatele de interes comunitar/naţional pentru care a fost declarată aria naturală protejată;

e)  terenul achiziţionat este parte integrantă dintr-o arie naturală protejată;

f) solicitantul trebuie să aducă dovezi că terenul achiziţionat a fost în proprietate privată pe o durată de cel puţin 3 ani înainte de achiziţie. Achiziţia unui teren care a fost proprietate publică în ultimii 3 ani şi apoi transferat în proprietate privată nu este eligibilă;

2.  cheltuieli pentru amenajarea terenului:

a) cheltuieli pentru amenajarea terenului efectuate la începutul lucrărilor de pregătire a amplasamentului: defrişări, demolări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, drenaje, epuismente (cele care nu sunt aferente lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă etc;

b) cheltuieli pentru lucrări şi acţiuni de protecţie a mediului, inclusiv lucrări şi acţiuni având ca scop refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor.

4.2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivelor de infrastructură în ariile naturale protejate, inclusiv siturile Natura 2000 (apă, canalizare, alimentare cu energie electrică şi termică, gestionarea deşeurilor), precum şi cheltuielile aferente branşării la reţelele de utilităţi.

4.3. Cheltuieli pentru investiţia de bază cuprind :

a) cheltuieli privind construcţia observatoarelor, centrelor de vizitare şi informare în ariile naturale protejate, inclusiv siturile Natura 2000, a panourilor, punctelor de informare, a podeţelor, punţilor suspendate, tunelurilor, adăposturilor pentru animale, a potecilor, bornelor, semnelor etc;

b) cheltuieli pentru implementarea măsurilor de reducere a riscurilor în ariile naturale protejate;

c) cheltuieli pentru achiziţia şi instalarea echipamentului specializat şi a dotărilor necesare pentru obiectivele de infrastructură detaliate la lit. a) în ariile naturale protejate, inclusiv siturile Natura 2000;

d) cheltuieli pentru reconstrucţia, reducerea sau oprirea declinului stării de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar/naţional ori menţinerea acestora într-o stare favorabilă;

e) cheltuieli pentru achiziţia de echipamente pentru monitorizarea stării de conservare favorabilă a habitatelor, a speciilor de faună şi floră sălbatică de interes comunitar/naţional;

f) cheltuieli pentru realizarea de lucrări de reducere a fragmentării habitatelor;

g) cheltuieli privind implementarea măsurilor specifice de conservare a habitatelor şi speciilor;

h) cheltuieli pentru achiziţia de laboratoare mobile şi de instrumentar necesar studierii parametrilor fizico-chimici ai ecosistemului.

4.4. Cheltuieli de asistenţă tehnică şi instruire pentru proiectele de biodiversitate şi protecţia naturii:

a) cheltuieli pentru pregătirea şi revizuirea planurilor de management pentru ariile naturale protejate, inclusiv siturile Natura 2000;

b) cheltuieli pentru elaborarea studiilor ştiinţifice, a inventarelor, cartografiere;

c) cheltuieli pentru pregătirea planurilor de monitorizare şi a documentaţiei-suport aferente acestora pentru habitatele şi speciile de interes comunitar/naţional (inclusiv a păsărilor migratoare) din ariile naturale protejate, inclusiv siturile Natura 2000;

d) cheltuieli pentru întărirea capacităţii instituţionale a administratorilor şi custozilor ariilor naturale protejate, inclusiv ai siturilor Natura 2000;

e) cheltuieli pentru instruirea personalului implicat în managementul ariilor naturale protejate, inclusiv al siturilor Natura 2000;

f)  cheltuieli pentru crearea sistemelor informatice pentru sectorul protecţia naturii.

4.5. Cheltuieli pentru organizarea de şantier:

a) cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, care cuprind cheltuielile legate de nivelări ale terenurilor naturale, dezafectări locale de căi de comunicaţie sau construcţii, branşarea la utilităţi, realizarea căilor de acces temporare, construcţii sau amenajări la construcţii existente etc;

b) cheltuieli conexe organizării de şantier, precum: obţinerea autorizaţiei de execuţie a lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulaţie, întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, pe căi ferate, navale sau aeriene, contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, contracte temporare cu furnizorii de utilităţi, cu unităţi de salubrizare etc.

4.6. Cheltuieli pentru cote legale

a) cota aferentă inspecţiei pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii;

b) cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor.

Axa prioritară 5 - Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc

5.1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului:

a) cheltuieli pentru amenajarea terenului efectuată la începutul lucrărilor de pregătire a amplasamentului: defrişări, demolări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, drenaje, epuismente (cele care nu sunt aferente lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă etc;

b)  cheltuieli pentru lucrări şi acţiuni de protecţie a mediului, inclusiv acţiuni având ca scop refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor.

5.2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului, precum alimentarea cu energie electrică, gaze naturale, agent termic, telefonie, apă, canalizare, căi de acces.

5.3. Cheltuieli pentru investiţia de bază:

5.3.1. cheltuieli pentru lucrări de prevenire a inundaţiilor şi reducere a consecinţelor distructive ale inundaţiilor;

a) cheltuieli pentru lucrări de amenajări/regularizări de albii, poldere, diguri etc;

b) cheltuieli aferente lucrărilor pentru mărirea gradului de siguranţă a barajelor şi alte lucrări pentru întreţinerea şi siguranţa în exploatare;

c) cheltuieli pentru lucrări de reabilitare a sistemului de comunicaţii radio (voce-date), sisteme de alarmare în aval de baraje;

5.3.2. cheltuieli specifice de infrastructură pentru reducerea eroziunii costiere a Mării Negre.

5.4. Cheltuieli de asistenţă tehnică pentru proiectele de prevenire a inundaţiilor: cheltuieli pentru elaborarea planurilor, măsurilor şi hărţilor de prevenire a riscului inundaţiilor; cheltuieli pentru elaborarea studiilor de audibilitate.

5.5. Cheltuieli pentru organizarea de şantier:

a) cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, care cuprind cheltuielile legate de nivelări ale terenurilor naturale, dezafectări locale de căi de comunicaţie sau construcţii, branşarea la utilităţi, realizarea căilor de acces temporare, construcţii sau amenajări la construcţii existente etc;

b) cheltuieli conexe organizării de şantier, precum: obţinerea autorizaţiei de execuţie a lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulaţie, întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, pe căi ferate, navale sau aeriene, contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, contracte temporare cu furnizorii de utilităţi, cu unităţi de salubrizare etc.

5.6. Cheltuieli pentru cote legale:

a) cota aferentă inspecţiei pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii;

b) cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor.

ANEXA Nr. 2

CATEGORIILE

de cheltuieli eligibile specifice operaţiunilor derulate în cadrul axei prioritare 6 -Asistentă tehnică din POS „Mediu"

1.1. Cheltuielile de personal se decontează conform contractului de muncă sau proporţional cu procentul prevăzut în fişa postului/foaia de prezenţă, aferent atribuţiilor specifice gestionării POS „Mediu" sau activităţilor adiacente gestionării acestuia, şi cuprind:

a) salarii, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator, pentru personalul de conducere şi de execuţie încadrat în structura autorităţii de management şi organismelor intermediare cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă parţială sau întreagă de lucru, având atribuţii în procesul de gestionare a POS „Mediu";

b) salarii, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator, ale personalului încadrat în structura autorităţii de management şi organismelor intermediare, cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă parţială sau întreagă de lucru, pentru activităţile adiacente de natură tehnică, financiar-contabilă, juridică sau audit.

1.2. Cheltuieli cu ocazia deplasărilor efectuate în ţară şi în străinătate de personalul autorităţii de management şi al organismelor intermediare în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin în gestionarea POS „Mediu": indemnizaţii de delegare, cheltuieli de transport de persoane, transport de echipamente şi materiale, cazare.

1.3. Cheltuielile cu ocazia deplasărilor efectuate în România de către experţii din statele membre la solicitarea autorităţii de management, în contextul implementării POS „Mediu".

1.4. In categoria de cheltuieli pentru achiziţia de active fixe corporale se includ cheltuielile pentru achiziţia de aparatură birotică, mobilier, echipamente şi periferice de calcul.

1.5.  In categoria cheltuielilor eligibile pentru achiziţia de active fixe necorporale se includ cheltuielile pentru achiziţia de aplicaţii informatice, licenţe.

1.6.  Cheltuielile pentru achiziţia obiectelor de inventar, a furniturilor de birou, materialelor consumabile.

1.7. Cheltuieli pentru prestarea de servicii:

a)  cheltuieli pentru elaborarea de strategii şi documente pentru identificarea şi justificarea proiectelor, efectuarea de analize, rapoarte şi studii specifice necesare autorităţii de management pentru monitorizarea şi implementarea POS „Mediu";

b) cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză tehnică, financiară, contabilă, fiscală şi juridică;

c) cheltuieli privind achiziţia serviciilor de audit;

d) cheltuieli efectuate pentru organizarea de evenimente, seminarii, conferinţe, sesiuni de informare, organizarea comitetelor de evaluare şi de selecţie proiecte, a comitetelor de monitorizare, a reuniunilor de lucru;

e)   cheltuieli de informare şi publicitate aferente POS „Mediu", altele decât cele prevăzute la lit. d) a prezentului articol: cheltuieli pentru producţia de spoturi radio şi TV, difuzarea spoturilor publicitare radio şi TV, publicitatea prin intermediul presei scrise, panotaj, pagini web, tipărirea, producerea, multiplicarea şi distribuţia de materiale promoţionale;

f)  cheltuieli pentru evaluarea POS „Mediu" şi a planului de comunicare;

g) cheltuieli efectuate pentru traduceri şi interpretariat;

h) cheltuieli efectuate pentru servicii informatice şi de comunicaţii, întreţinere şi reparare de echipamente informatice de comunicaţii şi periferice de calcul, întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice;

i) cheltuieli pentru recrutarea şi selecţia personalului angajat în structura autorităţii de management şi organismelor intermediare.

1.8. Cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile în limita a maximum 20% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi cuprind:

a) cheltuieli pentru apă şi canalizare;

b) cheltuieli cu servicii de salubrizare;

c) cheltuieli cu energia electrică;

d) cheltuieli cu energia termică şi/sau gaze naturale;

e) cheltuieli pentru telefoane, fax, internet şi poştă;

f) cheltuieli cu închiriere de spaţii şi echipamente;

g) cheltuieli pentru întreţinere spaţii;

h) cheltuieli cu carburanţi şi lubrifianţi pentru mijloacele de transport;

i) cheltuieli pentru reparaţii şi întreţinere mijloace de transport;

j) cheltuieli de instalare, întreţinere şi reparaţii echipamente.

1.9. Cheltuieli pentru asigurarea clădirilor, spaţiilor, echipamentelor necesare funcţionării autorităţii de management şi organismelor intermediare.

1.10. Cheltuieli cu abonamente la publicaţii şi reviste relevante pentru obiectul de activitate al POS „Mediu", achiziţia de publicaţii, cărţi, reviste în format tipărit şi/sau electronic.

1.11. Cheltuieli pentru plata cotizaţiilor la asociaţii profesionale din ţară şi din străinătate.

1.12. Cheltuieli pentru instruirea şi perfecţionarea personalului autorităţii de management şi organismelor intermediare, precum şi a beneficiarilor proiectelor finanţate prin POS „Mediu".


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1453/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1453 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu