Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3334 din 24.04.2014

privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2013-2014 şi a Calendarului de administrare a acestora
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 315 din 29 aprilie 2014SmartCity1

În baza prevederilor art. 74 alin. (2), (3) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IVa şi a VI-a în anul şcolar 2013-2014, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Se aprobă Calendarul de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2013-2014, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 4Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Ministrul educaţiei naţionale, Remus Pricopie
ANEXA Nr. 1METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2013-2014 I. Dispoziţii generale Articolul 1(1) Prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2013-2014, denumite în continuare EN-2014, în conformitate cu prevederile
art. 74 alin. (2), (3) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) EN-2014 sunt: Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a, denumită în continuare EN II, Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar, la finalul clasei a IV-a, denumită în continuare EN IV, respectiv Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a, denumită în continuare EN VI. Articolul 2EN-2014 se desfăşoară în conformitate cu calendarul aprobat. II. Coordonarea EN-2014 Articolul 3(1) Coordonarea la nivel naţional a proiectării, organizării şi desfăşurării EN-2014, precum şi valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educaţiei Naţionale, denumit în continuare MEN, prin Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, denumit în continuare CNEE.(2) Elaborarea procedurilor specifice evaluării se realizează de către CNEE, în urma consultării direcţiilor de specialitate din MEN. Articolul 4Pentru organizarea şi desfăşurarea EN-2014, CNEE îndeplineşte următoarele atribuţii: a)elaborează Manualul de proceduri, care cuprinde procedurile pentru asigurarea calităţii evaluărilor, document care orientează administratorul de test asupra modului de administrare a EN-2014 şi care conţine un set de documente standardizate; b)organizează procesul de selecţie a membrilor grupurilor de lucru, cadre didactice care au responsabilitatea elaborării şi a validării itemilor, a probelor şi a baremelor de evaluare pentru EN-2014, în strictă conformitate cu procedurile asumate; c)organizează stagii de formare specifice pentru membrii grupurilor de lucru; d)organizează stagii de formare pentru preşedinţii comisiilor judeţene de organizare şi desfăşurare a EN-2014; e)elaborează instrumentele de evaluare necesare desfăşurării EN-2014: testele, caietele cadrului didactic, fişele de evaluare; f)asigură confidenţialitatea instrumentelor de evaluare din momentul efectiv al elaborării acestora până în momentul în care acestea devin publice; g)elaborează procedura de transmitere a instrumentelor de evaluare şi coordonează simulările organizate în vederea aplicării cu succes a acesteia; h)asigură transmiterea către inspectoratele şcolare a instrumentelor de evaluare, în vederea administrării EN-2014, şi urmăreşte modul în care se realizează distribuirea în şcoli de către inspectoratele şcolare a instrumentelor de evaluare; i)propune, împreună cu direcţiile de specialitate din MEN, delegaţi pentru monitorizarea activităţilor prevăzute în cadrul EN-2014; j)propune modelul documentelor de raportare:

(i) raportul clasei: document-tip în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în fişele de evaluare, întocmit de către administratorul de test;
(ii) raportul şcolii: document-tip în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în rapoartele claselor, întocmit de către Comisia de organizare şi de administrare a EN-2014 din unitatea de învăţământ care şcolarizează elevi în clasele a II-a, a IV-a, respectiv a VI-a, care este transmis inspectoratului şcolar;
(iii) raportul inspectoratului şcolar: document-tip în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în rapoartele şcolilor, întocmit de către preşedintele Comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a EN-2014;

k)elaborează raportul final, pe baza rapoartelor primite de la inspectoratele şcolare, şi prezintă factorilor de decizie din cadrul MEN concluziile şi recomandările rezultate; l)propune MEN strategia de comunicare şi de valorificare a rezultatelor evaluărilor pentru diferitele categorii de beneficiari: inspectori şcolari, directori ai unităţilor de învăţământ, cadre didactice, elevi, părinţi/reprezentanţi legali ai elevului, comunităţi locale. Articolul 5 (1) Coordonarea la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a organizării EN-2014, precum şi valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratul şcolar.(2) La nivelul inspectoratului şcolar, prin decizie a inspectorului şcolar general, se desemnează o Comisie judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a EN-2014.(3) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a EN-2014 se compune din:a)preşedinte - inspectorul şcolar general/inspectorul şcolar general adjunct/inspector şcolar; b)1-3 secretari - informaticieni/inspectori şcolari/directori de unităţi şcolare; c)3-7 membri - inspectori şcolari pentru învăţământul primar şi de la ariile curriculare „Limbă şi comunicare“ şi „Matematică şi Ştiinţe ale naturii“, metodişti. (4) În situaţii bine justificate, numărul de secretari şi de membri ai Comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti poate fi suplimentat, prin decizie a inspectorului şcolar general.(5) În judeţele în care funcţionează unităţi de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale, unul dintre membrii Comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a EN-2014 este inspectorul şcolar pentru minorităţi. Articolul 6 (1) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a EN-2014 de la nivelul inspectoratului şcolar are următoarele atribuţii:a)transmite către unităţile de învăţământ toate informaţiile necesare organizării evaluărilor în condiţii optime; b)răspunde de organizarea şi de administrarea evaluărilor în condiţiile stabilite prin prezenta metodologie şi în conformitate cu procedurile şi precizările transmise de CNEE, pe tot teritoriul judeţului/municipiului Bucureşti; c)coordonează formarea comisiilor din unităţile de învăţământ pentru organizarea şi administrarea evaluărilor EN2014 şi avizează componenţa acestora; d)transmite unităţilor de învăţământ din subordine bugetul primit de la MEN pentru organizarea şi administrarea evaluărilor; e)monitorizează asigurarea de către unităţile de învăţământ a resurselor materiale şi umane necesare pentru buna organizare şi administrare a evaluărilor EN-2014; f)transmite procedurile şi precizările pentru valorificarea rezultatelor EN-2014 către unităţile de învăţământ în care sunt şcolarizaţi elevi în clasele a II-a, a IV-a, respectiv a VI-a; g)monitorizează administrarea evaluărilor, în condiţiile stabilite prin prezenta metodologie şi în baza prevederilor din proceduri; h)propune conducerii inspectoratului şcolar, în situaţii justificate, schimbări ale membrilor comisiilor din unităţile de învăţământ; i)centralizează rapoartele primite de la unităţile de învăţământ; j)întocmeşte raportul inspectoratului şcolar şi îl transmite la CNEE în termenele solicitate, după avizarea lui de către inspectorul şcolar general; k)analizează şi prelucrează, la solicitarea inspectorului şcolar general, datele oferite de rapoartele şcolilor şi de raportul inspectoratului şcolar, în vederea fundamentării unor decizii educaţionale la nivel de judeţ/al municipiului Bucureşti. (2) Preşedintele Comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti participă la sesiunile de formare organizate de CNEE.(3) Preşedintele Comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a EN-2014 realizează formarea Comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti şi a comisiilor din unităţile de învăţământ cu privire la organizarea şi administrarea evaluărilor. Articolul 7 (1) În unităţile de învăţământ în care funcţionează clasele a II-a, a IV-a, respectiv a VI-a se înfiinţează Comisia de organizare şi de administrare a EN-2014 din unitatea de învăţământ.(2) Comisia de organizare şi de administrare a EN-2014 din unitatea de învăţământ se compune din:a)preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ; b)secretar - informaticianul/un cadru didactic care are competenţe digitale/secretarul unităţii de învăţământ; c)membri - cadre didactice din unitatea de învăţământ: profesori pentru învăţământul primar şi profesori de la ariile curriculare „Limbă şi comunicare“ şi „Matematică şi Ştiinţe ale naturii“ din învăţământul gimnazial; d)administratorii de test şi asistenţii lor, numiţi de preşedintele comisiei - cadre didactice care au responsabilitatea administrării testării la clasă; e)evaluatori - cadre didactice care evaluează testele şi completează fişele de evaluare, pe baza Caietului cadrului didactic. (3) În situaţia în care în unitatea de învăţământ se susţin probe redactate într-o limbă a minorităţilor naţionale, cel puţin unul dintre membrii comisiei trebuie să fie cadru didactic de specialitate, cunoscător al limbii respective.(4) În situaţii excepţionale, bine justificate, în care un cadru didactic nu poate participa la administrarea EN-2014, acesta va fi înlocuit cu un alt cadru didactic, numit de preşedintele comisiei.(5) În situaţia în care directorul şi directorul adjunct al unităţii de învăţământ nu pot participa la EN-2014, din motive bine justificate, Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a EN-2014 numeşte alt cadru didactic în funcţia de preşedinte al Comisiei de organizare şi de administrare a EN-2014 din unitatea de învăţământ. Articolul 8(1) Comisia de organizare şi de administrare a EN2014 din unitatea de învăţământ are următoarele atribuţii:a)răspunde de organizarea şi de administrarea EN-2014 la nivelul unităţii de învăţământ, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii; b)asigură condiţiile şi resursele materiale şi umane necesare procesului de preluare şi tipărire a instrumentelor de evaluare; c)asigură confidenţialitatea instrumentelor de evaluare până în momentul în care acestea devin publice şi răspunde de securitatea şi integritatea acestora; d)distribuie testele administratorilor de test, în număr egal cu numărul elevilor din fiecare clasă, conform precizărilor din proceduri, şi răspunde de administrarea testelor în conformitate cu Manualul de proceduri; e)asigură evaluarea testelor în conformitate cu prevederile prezentei metodologii şi cu precizările din Caietul cadrului didactic; f)întocmeşte raportul şcolii şi îl predă responsabilului judeţean/al municipiului Bucureşti, pe bază de proces-verbal; g)comunică imediat responsabilului judeţean/al municipiului Bucureşti orice situaţie specială sau de încălcare a prevederilor legale. (2) Directorul asigură păstrarea fişelor de evaluare în arhiva unităţii de învăţământ pe toată durata şcolarizării elevului.III. Structura şi durata testelor Articolul 9 (1) Testele pentru EN-2014 se elaborează de către CNEE, ţinând seama de următoarele cerinţe:a)să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu; b)să aibă un nivel mediu de dificultate. (2) Testele pentru EN-2014 au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale.(3) Baremele de evaluare, precum şi alte informaţii referitoare la evaluare sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic, document-tip, elaborat de CNEE. Articolul 10(1) Testele elaborate pentru EN II, administrate elevilor care au urmat cursurile clasei a II-a în limba română, sunt structurate astfel:a)primul test vizează evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite; b)al doilea test vizează evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise; c)al treilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică. (2) Testele elaborate pentru EN II, administrate elevilor aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile clasei a II-a în limba maternă, sunt structurate astfel:a)primul test vizează evaluarea competenţelor de receptare-producere a mesajelor citite-scrise în limba română; b)al doilea test vizează evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite în limba maternă; c)al treilea test vizează evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise în limba maternă; d)al patrulea test vizează evaluarea competenţelor de matematică. (3) Elevilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au urmat cursurile în limba maternă, li se asigură testele de matematică atât în limba în care au studiat, cât şi în limba română. Articolul 11 (1) Testele elaborate pentru EN IV, administrate elevilor care au urmat cursurile clasei a IV-a în limba română, sunt structurate astfel:a)primul test vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română; b)al doilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică. (2) Testele elaborate pentru EN IV, administrate elevilor aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile clasei a IV-a în limba maternă, sunt structurate astfel:a)primul test vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română; b)al doilea test vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba maternă; c)al treilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică. (3) Elevilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au urmat cursurile în limba maternă, li se asigură testele de matematică atât în limba în care au studiat, cât şi în limba română. Articolul 12(1) Testele elaborate pentru EN VI sunt structurate astfel:a)primul test vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Limbă şi comunicare“; b)al doilea test vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale naturii“. (2) Elevilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au urmat cursurile în limba maternă, li se asigură testul care vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale naturii“ atât în limba în care au studiat, cât şi în limba română. Articolul 13Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este după cum urmează:

de câte 25 de minute pentru fiecare test administrat la EN II;

de câte 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV;

de câte 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN VI. Articolul 14(1) Modalitatea de transmitere către unităţile de învăţământ a instrumentelor de evaluare pentru desfăşurarea EN-2014 este reglementată prin procedură separată.(2) Instrumentele de evaluare pentru EN-2014 sunt confidenţiale din momentul demarării acţiunii de elaborare a acestora şi până în momentul în care sunt publicate pe website-ul: www.subiecte2014.edu.ro. Toate persoanele care au acces la aceste documente semnează un angajament de confidenţialitate, în condiţiile legii.IV. Desfăşurarea EN-2014 Articolul 15 (1) EN-2014 se desfăşoară conform calendarului aprobat, în timpul orelor de curs, în funcţie de programul fiecărei unităţi de învăţământ.(2) Pentru EN VI, Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a EN-2014 stabileşte un interval orar unic pentru desfăşurarea testelor, pentru toate unităţile de învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti.(3) În cadrul EN II, testul de evaluare a competenţelor de receptare a mesajelor citite şi testul de evaluare a competenţelor de producere a mesajelor scrise, menţionate la art. 10 alin. (1) lit. a) şi b), se desfăşoară în aceeaşi zi, cu o pauză de 10 minute între ele. Pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile clasei a II-a în limba maternă, testul de evaluare a competenţelor de receptare-producere a mesajelor citite-scrise în limba română, menţionat la art. 10 alin. (2) lit. a), se administrează în aceeaşi zi în care se desfăşoară evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite, respectiv a competenţelor de producere a mesajelor scrise în limba română.(4) În cadrul EN II, testul de evaluare a competenţelor de receptare a mesajelor citite în limba maternă şi testul de evaluare a competenţelor de producere a mesajelor scrise în limba maternă, menţionate la art. 10 alin. (2) lit. b) şi c), se desfăşoară în aceeaşi zi, cu o pauză de 10 minute între ele.(5) Responsabilitatea administrării la clasă a EN II aparţine administratorului de test - învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar de la clasă şi care întocmeşte documentele menţionate în Manualul de proceduri.(6) Responsabilitatea administrării la clasă a EN IV şi a EN VI aparţine administratorului de test, un cadru didactic care nu predă la clasa respectivă şi care întocmeşte documentele menţionate în Manualul de proceduri.(7) Pe toată durata administrării testelor, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă şi care are rolul de a susţine procesul de administrare a instrumentelor de evaluare, în conformitate cu Manualul de proceduri.(8) Manualul de proceduri este elaborat de CNEE şi este transmis inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti odată cu testele de evaluare şi cuprinde scenariul de administrare a acestora, împreună cu alte precizări referitoare la desfăşurarea evaluării. Articolul 16(1) Sălile în care se susţine EN-2014 sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi în timpul administrării evaluării. (2) Administratorul de test, cu sprijinul asistentului, pregăteşte evaluarea urmărind aşezarea obişnuită a elevilor în bănci, în sala lor de clasă.(3) Înainte de începerea testului, administratorul de test realizează, într-o manieră motivantă, instructajul elevilor cu privire la proceduri şi la importanţa acestei evaluări.(4) Fiecărui elev i se distribuie testul din ziua respectivă, pe care îşi scrie numele, prenumele şi unitatea de învăţământ.(5) Înregistrarea şi monitorizarea timpului de rezolvare a testelor se fac de către administratorul de test.(6) Pe durata evaluării, administratorul de test asigură respectarea ordinii şi a liniştii în sala de clasă.(7) Se interzice administratorului de test să le ofere elevilor indicaţii referitoare la rezolvarea testelor, să facă modificări ale testelor sau să realizeze completări ale rezolvărilor testelor. Articolul 17 (1) La încheierea timpului alocat rezolvării testului, administratorul de test recuperează testele de la elevi, conform procedurilor.(2) La încheierea perioadei de administrare a fiecărui test, administratorii de test predau testele, pe bază de proces-verbal, preşedintelui comisiei.V. Asigurarea egalităţii de şanse Articolul 18 (1) Elevii cu deficienţe, integraţi în învăţământul de masă, precum şi cei din învăţământul special, care parcurg curriculumul de masă, susţin EN-2014 în condiţiile prezentei metodologii. (2) Elevii cu deficienţe, integraţi în învăţământul de masă sau şcolarizaţi în învăţământul special, care parcurg curriculumul de masă adaptat, precum şi elevii cu cerinţe educaţionale speciale care parcurg curriculumul specific învăţământului special susţin EN-2014, la solicitarea scrisă a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului, cu teste elaborate la nivelul unităţii de învăţământ, prin adaptarea modelelor publicate.(3) Situaţia specială a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale este menţionată atât în lista elevilor comunicată de către unitatea de învăţământ eşantionată, cât şi pe testul completat de către elev şi în fişa de evaluare a acestuia. Articolul 19 (1) Comisia de organizare şi de administrare a EN-2014 din unitatea de învăţământ asigură condiţii de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe, prin adaptarea procedurilor în funcţie de particularităţile individuale şi de cele specifice deficienţei respective.(2) Măsurile pentru asigurarea condiţiilor de egalitate a şanselor pentru elevii cu deficienţe sunt următoarele:a)asigurarea posibilităţii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille la elevii nevăzători, respectiv a limbajului mimico-gestual la elevii cu deficienţe de auz (inclusiv posibilitatea asigurării, după caz, a unui interpret autorizat); b)mărirea adecvată a timpului destinat efectuării lucrării scrise de către elevii cu deficienţe motorii sau neuromotorii (care îi împiedică să scrie normal) sau de către cei cu deficienţe vizuale grave; c)asigurarea testelor scrise cu caractere mărite la elevii ambliopi; d)transmiterea prin dictare, la elevii cu anumite deficienţe, a informaţiilor din teste; e)realizarea sarcinilor de lucru prin dictarea rezolvărilor de către elevul cu deficienţe către un al doilea cadru didactic, de altă specialitate decât cea la care se desfăşoară proba respectivă, pe parcursul desfăşurării testului. (3) Elevii cu deficienţe din unităţile de învăţământ pot beneficia, după caz, de prevederile alin. (2), în baza certificatului de încadrare în gradul de handicap sau a unei adeverinţe medicale.
(4) Elevii şcolarizaţi la domiciliu susţin testele de evaluare la domiciliu.VI. Evaluarea testelor
Articolul 20(1) Testele de la EN-2014 se evaluează în cadrul unităţii de învăţământ.(2) Cadrele didactice evaluatoare sunt selectate de la alte clase decât cele din care provin elevii ale căror teste sunt evaluate.(3) În cazul în care numărul de cadre didactice din unitatea de învăţământ este insuficient şi nu permite respectarea condiţiei prevăzute la alin. (2), preşedintele Comisiei de organizare şi de administrare a EN-2014 din unitatea de învăţământ solicită Comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti nominalizarea unor cadre didactice din alte unităţi de învăţământ.(4) Înainte de începerea procesului de evaluare a testelor, preşedintele din centrul de evaluare are obligaţia de a asigura o sesiune de instruire pentru evaluatori. Articolul 21 (1) Fiecare test de la EN II şi EN IV este evaluat de către un cadru didactic evaluator.(2) Pentru EN VI, testele care vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Limbă şi comunicare“ sunt evaluate de echipe formate din două cadre didactice, unul cu specialitatea limba şi literatura română şi celălalt cu specialitatea limba modernă. În cazul elevilor care au urmat studiile într-o limbă a minorităţilor naţionale, echipa este formată din 3 cadre didactice, două având specializările menţionate anterior, iar al treilea având specialitatea limba şi literatura maternă.(3) Pentru EN VI, testele care vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale naturii“ sunt evaluate de echipe formate din 3 cadre didactice, unul cu specialitatea matematică, al doilea cu specialitatea fizică, al treilea cu specialitatea biologie.(4) Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului şi a instrucţiunilor cuprinse în Caietul cadrului didactic.(5) Pentru a facilita analiza rezultatelor şi comunicarea acestora către elevi şi părinţi/reprezentanţi legali ai elevului, în timpul evaluării testelor, profesorii evaluatori pot face pe acestea sublinieri sau menţiuni.(6) Rezultatele evaluării se stabilesc de cadrul didactic evaluator/în cadrul echipei de evaluatori, prin completarea fişei de evaluare pentru fiecare test, fişă care se semnează de către evaluator/evaluatori.(7) Evaluarea testelor pentru fiecare din clasele a II-a, a IVa şi a VI-a se finalizează în termen de cel mult 7 zile de la data susţinerii ultimului test de la clasa respectivă.(8) Directorul unităţii de învăţământ asigură încărcarea rezultatelor testelor în aplicaţia informatică dedicată şi transmite fişele de evaluare şi testele către cadrele didactice de la clasele a II-a, a IV-a, respectiv a VI-a, în vederea analizării rezultatelor cu elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai elevului. (9) Până la sfârşitul anului şcolar, fişele de evaluare şi testele pentru EN-2014 ale elevilor fiecărei clase se depun de către cadrele didactice la secretariatul unităţii de învăţământ.VII. Valorificarea rezultatelor EN-2014 Articolul 22(1) Rezultatele individuale obţinute la EN-2014 nu se afişează/nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei. Aceste rezultate sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin:a)elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune; b)informarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate. (2) Rezultatele individuale la EN II şi EN VI, cuprinse în fişele de evaluare, sunt supuse unui proces de analiză de către cadrul didactic şi de către colectivul de catedră din fiecare unitate şcolară. În urma acestei analize, cadrul didactic decide, acolo unde este cazul, elaborarea planului individualizat de învăţare al elevului, instrument fundamental de remediere/dezvoltare/ orientare care cuprinde informaţii diagnostice şi prognostice în vederea orientării şi optimizării învăţării. Decizia privind elaborarea planului individualizat de învăţare al elevului se ia coroborând rezultatele la EN-2014 cu datele şi observaţiile înregistrate de-a lungul parcursului educaţional al elevului.(3) Planurile individualizate de învăţare ale elevilor sunt comunicate părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevilor.(4) Comisia de organizare şi de administrare a EN-2014 din unitatea de învăţământ urmăreşte procesul de informare a elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali, în condiţii de confidenţialitate.(5) Accesul la documente şi la informaţiile transmise se limitează la corpul profesoral implicat în procesul educativ, la elev şi la familia acestuia.(6) După informarea părinţilor/reprezentanţilor legali se întocmeşte un proces-verbal, în care aceştia semnează pentru luarea la cunoştinţă a informaţiilor referitoare la rezultatele elevului la EN-2014 şi, după caz, la măsurile prevăzute în planul individualizat de învăţare. Articolul 23În termen de 5 zile de la finalizarea evaluării testelor din cadrul EN-2014, Comisia de organizare şi de administrare a EN-2014 din unitatea de învăţământ elaborează raportul şcolii, în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în rapoartele claselor, şi îl transmite inspectoratului şcolar. Articolul 24 (1) În termen de 7 zile de la primirea rapoartelor şcolilor, Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti elaborează raportul inspectoratului şcolar, în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în rapoartele unităţilor de învăţământ.(2) După finalizarea EN-2014, inspectoratele şcolare vor comunica public rezultatele obţinute la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti în cadrul EN-2014, precum şi măsurile educaţionale propuse în vederea ameliorării rezultatelor învăţării. Articolul 25(1) CNEE întocmeşte raportul final al EN-2014.(2) Raportul final cuprinde concluziile privind EN-2014, rezultate din rapoartele inspectoratelor şcolare şi din monitorizarea asigurată de reprezentanţii MEN şi ai CNEE, propuneri de modificare a metodologiei şi a procedurilor, precum şi măsuri educaţionale în vederea ameliorării rezultatelor învăţării.VIII. Dispoziţii finale Articolul 26 (1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare şi desfăşurare a EN-2014 şi a procedurilor corespunzătoare este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.(2) În vederea respectării prevederilor din prezenta metodologie şi pentru asigurarea corectitudinii administrării EN2014, preşedinţii comisiilor solicită fiecărui membru al comisiei completarea unui angajament de confidenţialitate. Articolul 27Testele administrate în cadrul EN-2014 şi documentele întocmite pentru buna administrare a acesteia se păstrează timp de 2 ani în arhiva unităţii de învăţământ care a organizat evaluarea. Articolul 28 (1) După administrarea testelor pentru EN IV, prin procedură separată, se realizează eşantionarea unităţilor de învăţământ, iar lista unităţilor de învăţământ selectate în eşantion urmează să fie comunicată ulterior inspectoratelor şcolare/unităţilor de învăţământ.(2) Pentru unităţile de învăţământ selectate în eşantion, testele administrate în cadrul EN IV şi documentele întocmite pentru buna administrare a acesteia se transmit la CNEE, în conformitate cu o procedură separată.(3) Rezultate EN IV din unităţile de învăţământ eşantionate urmează să fie utilizate în vederea întocmirii raportului naţional privind diagnoza sistemului de învăţământ la nivel primar. Articolul 29Conducerile unităţilor de învăţământ aduc la cunoştinţa celor interesaţi prevederile prezentei metodologii prin următoarele activităţi: a)afişarea la avizierul şcolii; b)prezentarea în cadrul consiliului profesoral; c)prezentarea în colectivele de elevi de la clasele a II-a, a IVa, respectiv a VI-a; d)organizarea unor întâlniri cu părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor, în vederea informării acestora. Articolul 30Centralizarea rezultatelor EN-2014, în vederea prelucrării, interpretării şi efectuării unor analize de sistem, se realizează printr-o platformă informatică, în baza unei proceduri elaborate de CNEE şi comunicate ulterior inspectoratelor şcolare/unităţilor de învăţământ. Articolul 31Cheltuielile materiale de organizare şi de desfăşurare a EN-2014 se suportă de unitatea de învăţământ din finanţarea de bază/complementară în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
ANEXA Nr. 2CALENDARUL de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2013-2014 28 mai 2014 EN IV*) - Limba română 29 mai 2014 EN IV - Matematică 30 mai 2014 EN IV - Limba maternă 2 iunie 2014 EN II**) - Scris-citit - Limba română 3 iunie 2014 EN II - Scris-citit - Limba maternă 4 iunie 2014 EN II - Matematică 5 iunie 2014 EN VI***) - Limbă şi comunicare 6 iunie 2014 EN VI - Matematică şi Ştiinţe ale naturii *) Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a. **) Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a. ***) Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3334/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3334 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3334/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu