Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3297 din 25 februarie 2004

privind Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru functiile de director si director adjunct la unitatile de invatamant preuniversitar

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 293 din  5 aprilie 2004


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 145 alin. (1) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 20 alin. (1), ale art. 21 alin. (2), (3) si (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu modificarile ulterioare,

    ministrul educatiei, cercetarii si tineretului emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru functiile de director si director adjunct la unitatile de invatamant preuniversitar, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala evaluare, prognoze, strategii si programe pentru invatamant preuniversitar si inspectoratele scolare duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    De la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se abroga Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.448/2002.

              Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului,
                            Alexandru Atanasiu

    ANEXA 1

                                 METODOLOGIE
de organizare si desfasurare a concursului pentru functiile de director si director adjunct la unitatile de invatamant preuniversitar

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta metodologie este elaborata pe baza prevederilor art. 145 alin. (1), (6), (7) si (9) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prevederilor art. 20 alin. (1), art. 21 alin. (1), (2), (3) si (4), art. 22 alin. (1) si ale art. 23 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare Legea nr. 128/1997).
    Art. 2
    (1) La concursul pentru ocuparea functiei de director*1) sau de director adjunct la unitatile de invatamant preuniversitar poate candida:
    a) personalul didactic care indeplineste conditiile de studii prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a) - c) din Legea nr. 128/1997, pentru unitatile de invatamant cu personalitate juridica care au in structura numai grupe de invatamant prescolar, primar sau ambele niveluri, dupa caz;
    b) personalul didactic cu diploma de absolvire a unei institutii de invatamant superior, cel putin de scurta durata [art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 128/1997], titular in specialitatea diplomei, pentru unitatile de invatamant care au in structura clasele I - VIII, V - VIII, V - X, I - X si pentru scolile de arte si meserii;
    c) personalul didactic care indeplineste conditiile de studii prevazute la art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997, pentru unitatile de invatamant care au in structura clasele I - XII/XIII, V - XII/XIII, IX - XII/XIII sau clase postliceale;
    d) institutorul, invatatorul sau educatoarea, dupa caz, pentru al doilea post de director adjunct la unitatile de invatamant in a caror structura sunt incluse si clase ale invatamantului primar sau grupe de invatamant prescolar;
    e) personalul didactic care apartine unei minoritati nationale sau este bun cunoscator al limbii minoritatii respective, pentru unitatile de invatamant distincte cu predare in limba unei minoritati nationale si pentru unitatile de invatamant cu sectii de predare in limba unei minoritati nationale;
    f) personalul didactic care indeplineste conditiile prevazute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, pentru unitatile de invatamant special;
    g) personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar;
    h) personalul didactic care are calitati profesionale, manageriale si morale, dovedite prin calificativul "Foarte bine" in ultimii 3 ani;
    i) personalul didactic care are disponibilitatea de a se implica in rezolvarea problemelor unitatii de invatamant;
    j) personalul didactic care are cel putin gradul didactic II si o vechime la catedra de cel putin 5 ani*2).
    (2) Inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti, denumit in continuare inspectorat scolar, prin inspectorul cu politici de selectie, evidenta, mobilitate si promovare a personalului didactic, certifica la inscriere, pentru fiecare candidat, posibilitatea ca, in cazul reusitei la concurs, acesta sa poata efectua numarul de ore de predare in unitatea de invatamant pentru care se organizeaza concursul sau intr-o unitate de invatamant apropiata de aceasta, in aceeasi localitate/comuna.
    (3) Cazurile care nu sunt prevazute in prezenta metodologie se solutioneaza numai de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, prin Directia generala evaluare, prognoze, strategii si programe pentru invatamant preuniversitar, in conformitate cu legislatia in vigoare.
------------
    *1) In centrele judetene de asistenta psihopedagogica (CJAPP) functia de director este indeplinita de coordonatorul CJAPP.
    *2) Pentru candidatul la functia de coordonator CJAPP conditia de vechime este de cel putin 5 ani in activitatea de asistenta si consiliere psihopedagogica.

    CAP. 2
    Organizarea concursului pentru functiile de director si director adjunct

    Art. 3
    (1) Inspectoratul scolar are obligatia de a anunta organizarea concursului, in presa locala si centrala, cu cel putin 30 de zile inainte, mentionand locul unde este afisata lista posturilor vacante din unitatile de invatamant pentru care se va desfasura concursul, precum si toate celelalte informatii referitoare la inscrierea si participarea la concurs a candidatilor.
    (2) In acelasi timp inspectoratul scolar afiseaza la sediul propriu lista posturilor de conducere vacante, fisa postului, tematica, bibliografia, perioada de inscriere, metodologia de concurs si lista documentelor necesare inscrierii la concurs.
    (3) Inscrierea la concurs se incheie cu 7 zile inainte de prima zi a sesiunii de concurs. Nu sunt acceptati la inscriere decat candidatii ale caror dosare intrunesc integral conditiile prevazute in prezenta metodologie.
    (4) Inspectoratul scolar afiseaza la sediul sau, in cel mult 3 zile de la data incheierii inscrierilor la concurs, graficul desfasurarii concursului, cu specificarea programului zilnic, a locului de desfasurare, precum si lista candidatilor inscrisi.
    (5) Inspectoratul scolar inainteaza graficul de desfasurare a concursurilor la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului - Directia generala evaluare, prognoze, strategii si programe pentru invatamant preuniversitar, cu cel putin 3 zile inainte de data initiala a perioadei de organizare a concursurilor, stabilita prin graficul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului pentru judetul respectiv/municipiul Bucuresti.
    (6) Orice modificare din motive obiective a programului de desfasurare a concursului este adusa la cunostinta candidatilor si observatorilor, in scris, cu cel putin 48 de ore inainte, de catre persoanele imputernicite din cadrul inspectoratului scolar. Cand termenul de 48 de ore nu poate fi respectat, secretarul sau un membru al comisiei de concurs intocmeste un proces-verbal in care se precizeaza motivele datorita carora concursul nu se poate desfasura, pe care il semneaza un membru al comisiei de concurs si observatorii.
    (7) Comunicarea inspectoratului scolar la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului - Directia generala evaluare, prognoze, strategii si programe pentru invatamant preuniversitar, pentru reprogramarea concursului respectiv, este insotita de copia procesului-verbal. Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului avizeaza reprogramarea concursului.
    Art. 4
    Inspectorul scolar general emite, potrivit legii si prezentei metodologii, cu 3 zile inainte de prima proba a concursului, decizia de constituire a comisiei pentru elaborarea subiectelor de concurs, iar cu 48 de ore inainte de prima proba a concursului, decizia de constituire a comisiei de concurs si decizia de constituire a comisiei de contestatii.
    Art. 5
    Dosarul de inscriere la concurs, avizat de oficiul juridic al inspectoratului scolar, se depune la inspectorul cu politici de selectie, evidenta, mobilitate si promovare a personalului didactic si trebuie sa contina:
    1. cerere de inscriere in care se mentioneaza limba moderna cunoscuta;
    2. curriculum vitae (redactat dupa un model elaborat de compartimentul evaluare, prognoze, strategii si programe al inspectoratului scolar);
    3. copii certificate "conform cu originalul" de catre conducerea unitatii de invatamant de la care provine candidatul de pe:
    - certificatul de nastere si, daca este cazul, certificatul de casatorie;
    - actul de titularizare in unitatea de invatamant in care functioneaza;
    - adeverintele/certificatele/diplomele de acordare a gradelor didactice/a titlului stiintific de doctor;
    - carnetul de munca sau documentul echivalent eliberat de unitatea de invatamant, in conformitate cu art. 34 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile ulterioare, completat la zi;
    - hotararile judecatoresti pentru persoanele care si-au schimbat numele din diferite motive;
    - procesul-verbal al consiliului scolar sau profesoral/de administratie din ultima unitate de invatamant/ultima institutie de la care provine candidatul privind recomandarea persoanei in cauza pentru functia de director/director adjunct;
    - alte documente doveditoare, anexate in original sau in copie, avizate "conform cu originalul" de conducerea ultimei unitati de invatamant/ultimei institutii de la care provine candidatul, care sa sustina declaratiile din curriculum vitae;
    4. copii legalizate de pe actele de studii (diploma, diploma de licenta, foi matricole etc.): legalizarea acestora se face la notariat sau la alte autoritati investite cu acest drept;
    5. adeverinta de vechime la catedra, in specialitate (in original);
    6. adeverinta cu punctajul si calificativele pentru ultimii 3 ani (in original) si copiile fiselor de evaluare pe cei 3 ani;
    7. adeverinta medicala (in original) din care sa reiasa ca persoana respectiva este apta pentru a desfasura activitate intr-o unitate de invatamant (conform art. 4 din Legea nr. 128/1997);
    8. opisul dosarului, in doua exemplare; un exemplar se restituie cu semnatura persoanei care a inregistrat inscrierea*3).
------------
    *3) Dosarul se numeroteaza pe fiecare fila, iar numarul total de file se consemneaza in opis.

    Art. 6
    Comisia pentru elaborarea subiectelor de concurs este formata din:
    a) presedinte - un inspector scolar de specialitate pentru limbile moderne de la inspectoratul scolar;
    b) membri: 4 - 5 directori, recunoscuti prin autoritatea profesionala si morala, provenind de la diferite tipuri de unitati de invatamant, cate un inspector scolar de specialitate sau un profesor metodist pentru fiecare limba moderna aleasa de candidati.
    Art. 7
    (1) Comisia de concurs pentru functia de director este constituita dupa cum urmeaza:
    a) presedinte - un inspector scolar general adjunct, de regula cel care are in subordine compartimentul evaluare, prognoze, strategii si programe sau seful serviciului evaluare, prognoze, strategii si programe;
    b) membri:
    - un inspector scolar pentru management scolar si evaluare institutionala sau un inspector scolar de specialitate;
    - un director*4), recunoscut prin autoritatea sa profesionala si morala, de la o unitate de invatamant din judet/municipiul Bucuresti, de cel putin acelasi grad cu cel al unitatii de invatamant pentru care se organizeaza concursul;
    c) secretar - un inspector scolar/de specialitate de la inspectoratul scolar/director/director adjunct la o unitate de invatamant.
    (2) Comisia de concurs pentru functia de director adjunct este constituita dupa cum urmeaza:
    a) presedinte - un inspector scolar general adjunct, de regula cel care are in subordine compartimentul evaluare, prognoze, strategii si programe sau seful serviciului evaluare, prognoze, strategii si programe;
    b) 2 membri:
    - un inspector scolar pentru management scolar si evaluare institutionala sau un inspector scolar de specialitate;
    - directorul unitatii de invatamant pentru care se organizeaza concursul;
    c) secretar - un inspector scolar/de specialitate de la inspectoratul scolar/director/director adjunct la o unitate de invatamant.
    (3) La desfasurarea concursului pentru functiile de director si director adjunct sunt invitati sa participe in calitate de observator:
    - un parinte desemnat/delegat de consiliul reprezentativ al parintilor din unitatea de invatamant pentru care se organizeaza concursul;
    - cate un reprezentant desemnat de federatiile care au organizatii sindicale la nivel de unitate de invatamant; la unitatile de invatamant la care nu exista organizatie sindicala, un reprezentant al salariatilor de la unitatea scolara pentru care se tine concursul, ales in consiliul profesional deschis, prin vot secret, cu majoritate simpla;
    - un reprezentant al Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
    Inspectoratul scolar invita in scris observatorii sa asiste la desfasurarea concursului, cu cel putin 48 de ore inainte de data acestuia. Neprezentarea observatorilor nu afecteaza legalitatea desfasurarii concursului.
    (4) Secretarul si observatorii participa la activitatile comisiei de concurs, dar nu se implica in examinarea si evaluarea candidatilor. Observatorii au dreptul de a-si consemna observatiile in procesul-verbal mentionat la art. 10.
    (5) Pentru unitatile de invatamant militar, din comisia de concurs face parte, in calitate de membru, si un delegat desemnat de ministerul de resort, iar pentru unitatile de invatamant teologic, din comisia de concurs face parte, in calitate de membru, inspectorul de specialitate pentru invatamant teologic din Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
    Inspectoratul scolar solicita in scris ministerului de resort desemnarea delegatului pentru comisia de concurs de la unitatea de invatamant militar si Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului desemnarea delegatului pentru comisia de concurs de la unitatea de invatamant teologic.
------------
    *4) Un coordonator al unui centru judetean de asistenta psihopedagogica din alt judet, pentru functia de coordonator CJAPP.

    CAP. 3
    Probele de concurs si evaluarea candidatilor

    Art. 8
    (1) Concursul pentru functiile de conducere din unitatile de invatamant consta in urmatoarele doua probe:
    a) curriculum vitae, analiza si evaluarea acestuia pe baza criteriilor si punctajului prezentate in anexa nr. 1 la prezenta metodologie. Punctajul maxim este de 45 de puncte (3 x 15 puncte/membru al juriului). Punctajul de promovare a probei este de 24 de puncte (3 x 8 puncte/membru al juriului);
    b) interviu: prin interviu se testeaza cunostintele de legislatie scolara si de management educational ale candidatului, pe baza unui test tip grila, cu 30 itemi. Itemii sunt cu raspuns unic selectat din 4 variante, fiind notate cu un punct sau 0 puncte. Punctajul maxim al probei este de 90 de puncte (3 x 30 de puncte, 3 fiind ponderea probei). Punctajul de promovare a probei este de 60 de puncte (3 x 20 de puncte). Cei 30 de itemi ai probei sunt repartizati astfel:
    - 10 itemi cu referire la legislatia scolara;
    - 16 itemi privind managementul educational, din care 5 sa reflecte cunoasterea metodologiei de elaborare a proiectului managerial al unei unitati scolare, iar din restul de 11 itemi unul se redacteaza in toate limbile moderne pentru care s-au facut optiuni de catre candidati;
    - 4 itemi cu referire la cunoasterea si evaluarea personalitatii.
    Pentru candidatii la functiile de conducere din invatamantul liceal si postliceal proba de interviu va fi sustinuta cu ajutorul computerului si se va folosi imprimanta pentru tiparirea testului rezolvat.
    (2) Cele doua probe sunt obligatorii.
    (3) Punctajul total maxim este de 135 de puncte, iar baremul de promovare a concursului este de 84 de puncte.
    Pentru unitatile de invatamant militar si pentru unitatile de invatamant teologic punctajul total maxim este de 180 de puncte (60 de puncte/curriculum vitae + 120 de puncte/interviu), punctajul de promovare fiind de 32 de puncte (4 x 8 puncte/membru al juriului) pentru curriculum vitae si 80 de puncte (4 x 20 de puncte, 4 fiind ponderea probei) pentru interviu, iar baremul de promovare a concursului este de 112 puncte. Testele grila se realizeaza de catre presedinte si membrii comisiei pentru elaborarea subiectelor de concurs. Comisia are obligatia de a elabora un numar de teste stabilit in functie de numarul candidatilor, astfel:
    - pentru 1 - 10 candidati se vor elabora N TESTE = 5 x numarul candidatilor;
    - pentru 11 - 30 de candidati se vor elabora N TESTE = 3 x numarul candidatilor;
    - pentru 31 - 50 de candidati se vor elabora N TESTE = 2 x numarul candidatilor;
    - pentru fiecare candidat in plus peste pragul de 50 se adauga inca un test.
    Continuturile testelor elaborate de comisie sunt strict secrete. Dupa ce au fost elaborate, testele se inregistreaza in Word, pe dischete parolate, protejate la scriere si numerotate. Pe fiecare discheta se inregistreaza un singur test. Dischetele cu subiectele si opisul acestora (sigilat in plic), imediat ce au fost inregistrate, se predau pentru pastrare, in secret, inspectoratului scolar general. Inainte de inceperea concursului inspectorul scolar general preda dischetele cu teste presedintelui comisiei de concurs. Presedintele comisiei de concurs realizeaza biletele prin numerotare cu numerele testelor aflate pe dischete.

    CAP. 4
    Desfasurarea concursului

    Art. 9
    (1) Evaluarea curriculumului vitae se face de catre presedintele comisiei de concurs si de membrii acesteia, in plenul comisiei, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor de concurs si punctajului mentionate in anexa nr. 1, pe baza documentelor din dosarul de inscriere care dovedesc cele afirmate in curriculum vitae. Punctajul se aduce la cunostinta candidatului. In cazul in care se considera depunctat, candidatul poate contesta pe loc evaluarea curriculumului vitae, asistand la reevaluarea acestuia, sau, in scris, la comisia de contestatii.
    (2) Pentru proba de interviu candidatul extrage la intamplare un bilet in fata comisiei de concurs. Numarul biletului extras reprezinta numarul testului aflat pe discheta, pe care trebuie sa il rezolve candidatul la aceasta proba.
    Pentru candidatii la functiile de conducere din unitatile de invatamant prescolar si cele cu clasele I - VIII, un membru al comisiei tipareste la imprimanta continutul dischetei cu numarul extras, testul fiind inmanat candidatului pentru a-l completa.
    Pentru candidatii la functiile de conducere din invatamantul liceal, postliceal si profesional, presedintele comisiei de concurs inmaneaza discheta candidatului. La primirea dischetei, acesta o introduce in computerul repartizat si incepe rezolvarea testului. Durata desfasurarii probei este de o ora din momentul deschiderii fisierului cu subiectul de pe discheta, respectiv din momentul inmanarii formularului tiparit. Numarul candidatilor care participa simultan la proba de interviu este de minimum 3, numarul maxim fiind determinat de presedintele comisiei de concurs in functie de logistica aferenta de care dispune inspectoratul scolar.
    (3) Cele doua probe de concurs se desfasoara in aceeasi zi.
    (4) Punctajul acordat la fiecare proba pentru fiecare candidat este inscris in formularul-tip prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 10
    (1) Sunt declarati promovati candidatii care au realizat cel putin punctajul de promovare la fiecare dintre cele doua probe.
    (2) Este declarat reusit la concurs candidatul promovat care a obtinut cel mai mare punctaj total.
    (3) In caz de egalitate de punctaj, este declarat reusit candidatul promovat cu rezultatul cel mai bun la proba de interviu.
    Art. 11
    Secretarul comisiei de concurs intocmeste procesul-verbal (anexa nr. 3) in care consemneaza desfasurarea si rezultatele concursului, precum si mentiunile persoanelor desemnate ca observatori. Procesul-verbal este semnat de presedintele comisiei de concurs, de membrii acesteia si de persoanele desemnate ca observatori.
    Art. 12
    Punctajele obtinute la cele doua probe si punctajul total se afiseaza la sediul inspectoratului scolar dupa incheierea concursului, in aceeasi zi.
    Art. 13
    (1) Eventualele contestatii se depun la registratura inspectoratului scolar in termen de 3 zile lucratoare de la afisarea punctajelor, iar inspectoratul scolar face publica lista contestatorilor.
    (2) Contestatiile se solutioneaza de catre o comisie constituita dupa cum urmeaza:
    a) presedinte - inspectorul scolar general;
    b) membri:
    - un inspector scolar de specialitate/inspector scolar, altul decat cel din comisia de concurs;
    - un director*5) cu aceeasi pozitie in sistemul de invatamant cu cea a directorului membru in comisia de concurs;
    c) secretar - un inspector scolar/de specialitate de la inspectoratul scolar/un director/director adjunct la o unitate de invatamant.
    La lucrarile comisiei de contestatii este invitat, in scris, sa participe in calitate de observator cate un reprezentant desemnat de federatiile care au organizatii sindicale la nivelul unitatii de invatamant. La unitatile de invatamant la care nu exista organizatie sindicala este invitat, in scris, sa participe reprezentantul personalului didactic de la unitatea de invatamant pentru care se tine concursul, ales in consiliul profesoral deschis, prin vot secret, cu majoritate simpla.
    (3) Hotararea comisiei de contestatii se comunica contestatorului in termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, cu confirmare de primire.
    (4) Nu se pot contesta rezultatele la concurs ale altui candidat.
    (5) Hotararea comisiei de contestatii este definitiva si poate fi atacata numai prin procedura contenciosului administrativ.
    (6) In termen de 24 de ore de la expirarea perioadei de solutionare a contestatiilor, se afiseaza la sediul inspectoratului scolar rezultatele finale ale concursului.
    (7) Dreptul persoanei de a se adresa instantelor judecatoresti este garantat. In acest caz persoana prezinta la inspectoratul scolar dovada actionarii in judecata. Postul de conducere aflat in litigiu se ocupa cu delegatie pana la pronuntarea sentintei judecatoresti definitive, care se comunica in scris inspectoratului scolar.
------------
    *5) Un coordonator al unui CJAPP, recunoscut prin autoritatea sa profesionala, altul decat cel din comisia de concurs.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 14
    (1) Numirea candidatilor declarati reusiti la concursul pentru functiile de conducere din unitatile de invatamant de stat se face prin decizie a inspectorului scolar general, cu exceptia directorilor de unitati de invatamant liceal si postliceal, care sunt numiti prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului. Solicitarea numirii prin ordin al ministrului in functia de director este insotita de formularele prevazute in anexele nr. 3 si 4, completate.
    (2) In conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile ulterioare, numirea se face cu o perioada de proba de 90 de zile. Aceasta perioada este inclusa in durata contractului de management educational.
    (3) O data cu emiterea deciziei, respectiv a ordinului de numire, directorul incheie cu inspectorul scolar general contractul de management educational (anexa nr. 5).
    (4) Contractul de management educational se incheie pe o perioada de 4 ani de la data numirii.
    (5) Pentru persoanele care au mai putin de 4 ani pana la implinirea varstei standard de pensionare, contractul de management se incheie pana la sfarsitul anului scolar in care se realizeaza conditiile standard de pensionare. Contractul poate fi prelungit anual, la cererea managerului, atat timp cat acesta isi pastreaza calitatea de cadru didactic titular in invatamantul preuniversitar, fara a se depasi 4 ani de la data numirii.
    Art. 15
    Cu 15 zile inainte de expirarea perioadei de proba, inspectorul scolar general inainteaza Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului - Directia generala evaluare, prognoze, strategii si programe pentru invatamant preuniversitar, printr-o adresa, aprecierea sa privind corespunderea sub raport managerial a persoanei numite in functia de director de liceu/scoala postliceala, iar inspectorul scolar general adjunct/seful serviciului compartimentului evaluare, prognoze, strategii si programe inainteaza inspectorului scolar general, printr-o nota scrisa, aprecierea sa privind corespunderea sub raport managerial a persoanei numite in functia de director prin decizie a inspectorului scolar general, potrivit art. 14 alin. (1). Aprecierea are la baza punctajul acordat in urma evaluarii continue realizate de inspectorul scolar de management scolar, evaluare si dezvoltare institutionala si consemnat in fisa de evaluare a directorului de unitate de invatamant de catre inspectorul scolar general adjunct al compartimentului/seful serviciului evaluare, prognoze, strategii si programe. Aprecierea este insotita de fisa de evaluare a directorului de unitate de invatamant, completata cu punctajul si calificativul obtinute de acesta.
    Art. 16
    Contractul de management educational se reziliaza:
    1. in cazul in care persoanele prevazute la art. 14 alin. (1) si (2) se dovedesc necorespunzatoare sub raport managerial (au obtinut calificativul "Nesatisfacator" la evaluarea din perioada de proba);
    2. daca pe perioada mandatului, prin evaluare anuala sau prin inspectie speciala*6), persoana obtine calificativul "Nesatisfacator" sau se constata neindeplinirea angajamentelor manageriale ori prejudicii aduse invatamantului;
    3. pentru nerespectarea cu vinovatie a obligatiilor contractuale, precum si pentru savarsirea unei fapte de natura abaterilor disciplinare sau care angajeaza raspunderea administrativa, civila ori penala, directorul/directorul adjunct putand fi sanctionat potrivit dispozitiilor art. 116 lit. e) si f) din Legea nr. 128/1997;
    4. in cazul in care persoana isi pierde calitatea de cadru didactic titular in invatamantul preuniversitar.
------------
    *6) Efectuata de inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti sau de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

    Art. 17
    In toate situatiile in care contractul de management inceteaza, inspectorul scolar general emite decizie (pentru directorii/directorii adjuncti numiti prin decizie) sau solicita Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului elaborarea ordinului (pentru directorii numiti prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului) de eliberare din functie, cu exceptia situatiei prevazute la art. 16 pct. 3, in care, prin decizie a inspectorului scolar general (pentru directorii/directorii adjuncti numiti prin decizie) sau prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului (pentru directorii numiti prin ordin al ministrului), se face comunicarea sanctiunii, conform art. 123 alin. (3) din Legea nr. 128/1997.
    Art. 18
    Informatiile false cuprinse in curriculumul vitae, falsul in declaratii, falsul in inscrisuri oficiale si sub semnatura privata, constatate de comisia de concurs, atrag eliminarea candidatului din concurs si sesizarea organelor competente.
    Art. 19
    Presedintii comisiilor, membrii acestora, precum si persoanele desemnate ca observatori, inainte de desfasurarea concursului, dau o declaratie pe propria raspundere ca nu au in randul candidatilor sot, sotie, rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv ori relatii conflictuale cu vreun candidat.
    Art. 20
    (1) Prezenta metodologie intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Dispozitiile prezentei metodologii se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 128/1997.
    Art. 21
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta metodologie.

    ANEXA 1*)
    la metodologie

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                        EVALUARE CURRICULUM VITAE

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                     CRITERII                       | Punctaj | Punctaj  |
|crt.|                                                    | maxim   | realizat |
|____|____________________________________________________|_________|__________|
|  1.| Studii*1)                                          |    2    |          |
|    |____________________________________________________|_________|__________|
|    |           Superioare de lunga durata               |    2    |          |
|    |           _________________________________________|_________|__________|
|    |           Superioare de scurta durata              |    1,5  |          |
|    |           _________________________________________|_________|__________|
|    |           Medii                                    |    1    |          |
|____|____________________________________________________|_________|__________|
|  2.| Participare la stagii de formare/perfectionare     |    5    |          |
|    |____________________________________________________|_________|__________|
|    | A) in specialitate:                                |    3    |          |
|    |____________________________________________________|_________|__________|
|    |           Doctorat                                 |    1    |          |
|    |           _________________________________________|_________|__________|
|    |           Cursuri postuniversitare/Masterat        |    1    |          |
|    |           _________________________________________|_________|__________|
|    |           Gradul I                                 |    0,5  |          |
|    |           _________________________________________|_________|__________|
|    |           La nivel judetean/al mun. Bucuresti      |    0,5  |          |
|    |____________________________________________________|_________|__________|
|    | B) in management educational:                      |    2    |          |
|    |____________________________________________________|_________|__________|
|    |           La nivel judetean/al mun. Bucuresti      |    1    |          |
|    |           _________________________________________|_________|__________|
|    |           La nivel national/strainatate            |    1    |          |
|____|____________________________________________________|_________|__________|
|  3.| Experienta in activitate, dovedita: |    4    |          |
|    |____________________________________________________|_________|__________|
|    |           Inspector/director/director adjunct*2)   |    1    |          |
|    |           _________________________________________|_________|__________|
|    |           Membru in consiliul de administratie/    |    0,5  |          |
|    |           consilier educativ/responsabil comisie   |         |          |
|    |           metodica                                 |         |          |
|    |           _________________________________________|_________|__________|
|    |           Membru in comisii de lucru ale           |    0,5  |          |
|    |           inspectoratului scolar/MEC               |         |          |
|    |           _________________________________________|_________|__________|
|    |           Metodist/responsabil cerc pedagogic      |    0,5  |          |
|    |           _________________________________________|_________|__________|
|    |           Evaluarea rezultatelor ultimilor 3 ani*3)|    1,5  |          |
|____|____________________________________________________|_________|__________|
|  4.| Lucrari publicate                                  |    1    |          |
|    |____________________________________________________|_________|__________|
|    |           Pedagogice/de specialitate               |    0,5  |          |
|    |           _________________________________________|_________|__________|
|    |           Management educational                   |    0,5  |          |
|____|____________________________________________________|_________|__________|
|  5.| Participare la proiecte, conform programului       |    2    |          |
|    | managerial al inspectoratului scolar si al unitatii|         |          |
|    | de invatamant                                      |         |          |
|    |____________________________________________________|_________|__________|
|    |           Proiecte de integrare europeana/         |    1    |          |
|    |           internationale                           |         |          |
|    |           _________________________________________|_________|__________|
|    |           Proiecte interinstitutionale/comunitare/ |    1    |          |
|    |           alte proiecte (la nivel local/judetean)  |         |          |
|____|____________________________________________________|_________|__________|
|  6.| Distinctii, premii obtinute:                       |    1    |          |
|    |____________________________________________________|_________|__________|
|    |           Acordate de MEC/ISJ/ISMB                 |    0,25 |          |
|    |           _________________________________________|_________|__________|
|    |           Acordate de comunitatea locala           |    0,25 |          |
|    |           (consiliul local, alte institutii)       |         |          |
|    |           _________________________________________|_________|__________|
|    |           Salariu de merit/Gradatie de merit       |    0,5  |          |
|____|____________________________________________________|_________|__________|
|    | TOTAL                                              |   15    |          |
|____|____________________________________________________|_________|__________|
    *1) Se puncteaza cea mai inalta forma de invatamant absolvita.
    *2) In cazul in care contractul managerial a incetat inaintea expirarii perioadei pentru care a fost incheiat, din motive imputabile persoanei, experienta in activitatea de conducere, indrumare si control, nu se mai puncteaza.
    *3) Punctajul se stabileste prin cumularea rezultatelor fiselor de evaluare anuale, dupa cum urmeaza:
    0,25 .... pentru 86 - 95 puncte in fisa de evaluare;
    0,50 .... pentru 96 - 100 puncte in fisa de evaluare.

    ANEXA 2*)
    la metodologie

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    INSPECTORATUL SCOLAR AL ____________________

    NUMELE CANDIDATULUI ________________________
    POSTUL PE CARE CANDIDEAZA __________________

                           BORDEROUL DE NOTARE

 ______________________________________________________________________________
|    PROBA    |  PUNCTAJ  |                      NOTARE                        |
|             |  Maxim/   |____________________________________________________|
|             |  minim    |   Comisia    | Nume si prenume | Punctaj  | Punctaj|
|             |           |              |                 |individual| proba  |
|_____________|___________|______________|_________________|__________|________|
| CURRICULUM  |       /   | Presedinte   |                 |          |        |
| VITAE       |  45  /    |______________|_________________|__________|        |
|             |     /     | Membru       |                 |          | ______ |
|             |    / 24   |______________|_________________|__________||      ||
|             |   /       | Membru       |                 |          ||      ||
|             |__/________|______________|_________________|__________||______||
|             |      /    | Reprezentant |                 |          |        |
|             | 60  /  32 | culte/M.Ap.N.|                 |          |        |
|_____________|____/______|______________|_________________|__________|________|
| INTERVIU    |        /  | Presedinte   |                 |          |        |
|             |  90   /   |______________|_________________|__________|        |
|             |      /    | Membru       |                 |          | ______ |
|             |     /  60 |______________|_________________|__________||      ||
|             |    /      | Membru       |                 |          ||      ||
|             |___/_______|______________|_________________|__________||______||
|             |      /    | Reprezentant |                 |          |        |
|             | 120 /  80 | culte/M.Ap.N.|                 |          |        |
|_____________|____/______|______________|_________________|__________|________|

                                                          Punctajul total:

    ANEXA 3*)
    la metodologie

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

    MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
    INSPECTORATUL SCOLAR AL _______________________

                                 PROCES-VERBAL

    Incheiat astazi, ____________, in urma sustinerii probelor de evaluare din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director adjunct la:
    ___________________________________________________________________________.

    La concurs participa urmatorii candidati:
    1. ______________________________________
    2. ______________________________________
    3. ______________________________________
    4. ______________________________________
    5. ______________________________________

    EVALUAREA CANDIDATILOR
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Numele si prenumele   |  Punctaj total |  Punctaj total |  Rezultat:  |
|crt.|      candidatului       |       C.V.     |    INTERVIU    |  PROMOVAT/  |
|    |                         |                |                |  NEPROMOVAT |
|____|_________________________|________________|________________|_____________|
|  1.|                         |                |                |             |
|____|_________________________|________________|________________|_____________|
|  2.|                         |                |                |             |
|____|_________________________|________________|________________|_____________|
|  3.|                         |                |                |             |
|____|_________________________|________________|________________|_____________|
|  4.|                         |                |                |             |
|____|_________________________|________________|________________|_____________|
|  5.|                         |                |                |             |
|____|_________________________|________________|________________|_____________|

    TOTAL GENERAL
    1. ______________________________________
    2. ______________________________________
    3. ______________________________________
    4. ______________________________________
    5. ______________________________________

    Este declarat REUSIT in urma concursului, candidatul ______________________, care a totalizat cel mai mare punctaj: ____________

    Concursul s-a desfasurat potrivit Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru functia de director/director adjunct de la unitatile de invatamant preuniversitar, aprobata prin OMECT nr. ________

    COMPONENTA COMISIEI
 ______________________________________________________________________________
|                    |  Nume si prenume  |  Functia  |  Semnatura | Observatii |
|____________________|___________________|___________|____________|____________|
| Presedinte         |                   |           |            |            |
| (evaluator 1)      |                   |           |            |            |
|____________________|___________________|___________|____________|____________|
| Membru             |                   |           |            |            |
| (evaluator 2)      |                   |           |            |            |
|____________________|___________________|___________|____________|____________|
| Membru             |                   |           |            |            |
| (evaluator 3)      |                   |           |            |            |
|____________________|___________________|___________|____________|____________|
| Membru             |                   |           |            |            |
| (evaluator 4)      |                   |           |            |            |
|____________________|___________________|___________|____________|____________|
| Observator 1       |                   |           |            |            |
|____________________|___________________|___________|____________|____________|
| Observator 2       |                   |           |            |            |
|____________________|___________________|___________|____________|____________|
| Observator 3       |                   |           |            |            |
|____________________|___________________|___________|____________|____________|

    ANEXA 4*)
    la metodologie

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

    JUDETUL ____________________                   Data concursului: __/__/200_

          MACHETA CANDIDATILOR LA FUNCTIA DE DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT

 ______________________________________________________________________________
|  Numele si  |  Data nasterii  |     Studii      |    Titular    | Grad       |
|  prenumele, |  Nationalitatea |                 |    la         | didactic   |
|  (F/M)      |                 |                 |               | si vechime |
|             |                 |                 |               | la catedra |
|_____________|_________________|_________________|_______________|____________|
|             |       /  /      |  Superioare     | Localitatea:  | Doctorat   |
|             |                 |  l. durata      |               |            |
|             |                 |        _        |               |      _     |
|             |    zz/ll/aa     |       |_|       | ............. |     |_|    |
| ........... |_________________|_________________|_______________|____________|
|             |  Romana         |  Superioare     | Unitatea de   | Grad I     |
| ........... |                 |  s. durata      | invatamant:   |            |
|             |        _        |        _        |               |      _     |
| ........... |       |_|       |       |_|       |               |     |_|    |
|             |_________________|_________________|               |____________|
| ........... |  Maghiara       |  Lic. ped.      | ............  | Grad II    |
|             |                 |                 |               |            |
|             |        _        |        _        | ............  |      _     |
|      _      |       |_|       |       |_|       |               |     |_|    |
|     |_|     |_________________|_________________| ............  |____________|
|             |  Germana        |  An abs.        |               |            |
|             |                 |                 |               |            |
|             |        _        |                 |               |            |
|             |       |_|       | ............... |               |            |
|             |_________________|_________________|_______________|____________|
|             |  Alta           |  Specializarea: | Catedra:      | Ani        |
|             |  nationalitate  |                 |               | vechime    |
|             |        _        |  1 ............ | ............. | .......... |
|             |       |_|       |  2 ............ |               |            |
|             | (.............) |                 |_______________|____________|
|             |                 |                 |               |            |
|             |                 |                 |               |            |
|             |                 |                 |               |            |
|_____________|_________________|_________________|_______________|____________|

    - continuare -

 ______________________________________________________________________________
|  Numele si  | Postul       | Situatia |         NOTAREA            | Punctaj |
|  prenumele, | pentru care  | postului |____________________________| final   |
|  (F/M)      | concureaza   |          | Evaluator  | C.V. |Interviu|         |
|             |              |          |            |      |        |         |
|_____________|______________|__________|____________|______|________|_________|
|             | Localitatea  | 1. vacant|            |      |        |         |
|             |              |    prin: |Presedinte  | .... | ...... |         |
|             |              |          |            |      |        |         |
|             | ............ |          |            |puncte| puncte |         |
| ........... |______________|__________|____________|______|________|         |
|             | Unitatea de  | demisie  |Insp. sc.   |      |        |         |
| ........... | invatamant:  | titular  |de          | .... | ...... |         |
|             |              |     _    |specialitate|      |        |         |
| ........... |              |    |_|   |            |puncte| puncte |         |
|             | ............ |__________|____________|______|________|         |
| ........... |              | Evaluare |            |      |        | _______ |
|             | ............ | i.s.j.   |  Director  | .... | ...... ||       ||
|             |              |     _    |            |      |        ||       ||
|             | ............ |    |_|   |            |puncte| puncte ||       ||
|             |              |__________|____________|______|________||       ||
|             |              | Demitere |Reprezentant|      |        ||_______||
|             |              |          |culte/      | .... | ...... |         |
|             |              |    _     |M.Ap.N.     |      |        |         |
|             |              |   |_|    |            |puncte| puncte |         |
|             |______________|__________|____________|______|________|         |
|             |           _  | Expirare |            |      |        |         |
|             | Director |_| | mandat   |  TOTAL     | .... | ...... |         |
|             |              |    _     |            |      |        |         |
|             |              |   |_|    |            |puncte| puncte |(baremul |
|             |______________|__________|____________|______|________|   de    |
|             | Director _   |2. ocupat |            |  24  |   60   |promovare|
|             | adjunct |_|  |prin      | Punctaj de |puncte| puncte |   84 p  |
|             |              |delegatie | promovare  |______|________|_________|
|             |              |    _     |            |  32  |   80   | /112 p) |
|             |              |   |_|    |            |puncte| puncte |         |
|_____________|______________|__________|____________|______|________|_________|

       Inspector scolar general adjunct,               Secretar comisie,

    ANEXA 5
    la metodologie

    MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
    Inspectoratul Scolar al Judetului/Municipiului Bucuresti

                                                                  Nr. ../.....

                      CONTRACT DE MANAGEMENT EDUCATIONAL

    Art. 1
    Partile contractante
    1. Doamna/Domnul profesor ...................................., in calitate de inspector scolar general/imputernicit al ministrului, numit in functie prin Ordinul nr. ...../....... al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului, reprezentand Inspectoratul Scolar al Judetului ..................../Municipiului Bucuresti, cu sediul in ..................., str. .................. nr. ......
    Si
    2. Doamna/Domnul ........................................, cetatean roman, domiciliata/domiciliat in ......................, str. ................ nr. ..., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judetul/sectorul ................., avand actul de identitate B.I./C.I./pasaport seria ......... nr. ............, eliberat de Politia ..............., in calitate de director/director adjunct la ................., cu sediul in localitatea ............................, str. .................. nr. ...., judetul/sectorul ................, telefon ............, numita/numit in functie incepand cu data de ............... prin Ordinul/Decizia nr. ...../..... al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului/a inspectorului scolar general, denumit in continuare manager educational
    Art. 2
    Obiectul contractului
    Inspectoratul Scolar al Judetului ...................../Municipiului Bucuresti, prin inspectorul scolar general, incredinteaza managerului educational (directorului) conducerea si administrarea unitatii de invatamant, in concordanta cu strategia si directiile de dezvoltare a invatamantului preuniversitar, stabilite prin obiectivele reformei educationale in plan national si local.
    Art. 3
    Durata contractului
    Prezentul contract se incheie pe o perioada de ........ ani de la data numirii in functie.
    Art. 4
    Drepturile si obligatiile directorului/directorului adjunct in calitate de manager educational

    A. Drepturile si obligatiile generale decurg din:
    - art. 126 si 145 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - art. 50, 51, 109, 110, 112 si 113 din Legea privind Statutul personalului didactic nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - actele normative emise de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
    - dispozitiile inspectorului scolar general.

    B. Atributiile sunt cele prevazute in:
    - cap. III sectiunea a 2-a din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.747/2001.

    C. Alte drepturi si obligatii contractuale:
    - sa participe la programele de formare/perfectionare in domeniul managementului educational. In cazul in care nu a parcurs un astfel de stagiu, este obligatorie participarea la cursul de formare in primul an al mandatului;
    - sa solicite si sa primeasca asistenta juridica din partea inspectoratului scolar in toate problemele de legislatie, precum si in cazul unor litigii in care este implicata unitatea de invatamant;
    - sa elaboreze, la nivelul unitatii, documentele manageriale proprii;
    - sa asigure infaptuirea acestora prin organizarea, desfasurarea si evaluarea activitatii educationale din unitatea scolara;
    - sa isi foloseasca intreaga capacitate de munca in interesul educatiei si aplicarii reformei, comportandu-se in intreaga activitate cu probitate morala si profesionala;
    - sa nu desfasoare activitati contrare politicii educationale a Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
    Art. 5
    Drepturile si obligatiile inspectorului scolar general

    A. Drepturi:
    - sa controleze, direct sau prin delegare de competente:
        - stadiul aplicarii strategiei privind directiile de dezvoltare elaborate si asumate la nivelul unitatii de invatamant;
        - modul de exercitare a atributiilor managerului unitatii de invatamant;
        - derularea actului managerial in conformitate cu fisa postului;
        - respectarea legalitatii in actul managerial, sub toate aspectele sale;
    - sa solicite directorului, semestrial, prezentarea documentelor privind rezultatele scolare, a altor documente referitoare la indeplinirea obiectivelor reformei si a sarcinilor specifice fisei postului, anexa la contract;
    - sa evalueze activitatea managerului educational din proprie initiativa si cand este sesizat de existenta unor disfunctii in activitatea acestuia.

    B. Obligatii:
    - sa asigure directorului libertatea in conducerea, organizarea si coordonarea activitatii educationale, la nivelul unitatii de invatamant, singurele delimitari fiind cele prevazute de reglementarile legale, precum si de prezentul contract;
    - sa asigure directorului, in calitate de manager educational, drepturile prevazute la art. 4 si conditiile legale pentru indeplinirea obligatiilor cuprinse la art. 4;
    - sa evalueze activitatea managerului educational si sa acorde calificativul anual in termenul legal;
    - sa sesizeze organele competente in cazul in care sunt indicii privind savarsirea unei infractiuni, unor fapte de coruptie (dare si primire de mita, trafic de influenta, primirea de foloase necuvenite) si de complicitate la acestea sau fapte ce atenteaza la bunele moravuri si sa suspende contractul de management educational.
    Art. 6
    Loialitate si confidentialitate
    Managerul educational trebuie sa manifeste loialitate fata de scoala, discernamant, credibilitate si responsabilitate in deciziile sale, incredere in capacitatile angajatilor, sa incurajeze si sa isi sustina colegii in vederea motivarii pentru formare continua si pentru crearea in unitate a unui climat optim desfasurarii procesului de invatamant.
    Pe toata durata prezentului contract managerul educational este obligat sa pastreze cu rigurozitate confidentialitatea asupra datelor si informatiilor care nu sunt destinate publicarii sau care sunt prevazute cu acest caracter de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului ori de inspectoratul scolar.
    Aceasta obligatie se prelungeste pentru o perioada de 2 ani de la incetarea contractului de management educational.
    Art. 7
    Raspunderea partilor
    Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in prezentul contract, partile raspund potrivit legii. Forta majora apara partile de raspundere.
    Raspunderea partilor este angajata pentru nerespectarea prevederilor legale ale prezentului contract si pentru neindeplinirea deciziilor inspectoratului scolar si a hotararilor Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
    Managerul educational raspunde administrativ, material si penal, dupa caz, pentru daunele produse prin orice act al sau contra intereselor invatamantului, prin acte de gestiune, imprudenta, precum si prin utilizarea abuziva sau neglijenta a puterilor conferite.
    Art. 8
    Modificarea contractului
    Partile vor putea adapta prezentul contract numai corespunzator reglementarilor legale intervenite ulterior incheierii acestuia si care ii sunt aplicabile.
    Reevaluarea conditiilor contractuale se face anual.
    Art. 9
    Incetarea contractului
    Prezentul contract inceteaza prin:
    a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat;
    b) destituirea din functie a managerului educational de catre inspectorul scolar general in cazul neindeplinirii din culpa sau rea intentie a obligatiilor asumate;
    c) eliberarea din functie in urma evaluarii, in conformitate cu prevederile art. 15 din Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru functiile de director si director adjunct la unitatile de invatamant preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 3.297/2004, si cu prevederile Metodologiei de evaluare;
    d) renuntarea managerului educational la mandatul incredintat, in situatia neasigurarii conditiilor prevazute in contract ori in alte conditii intemeiate;
    e) acordul partilor;
    f) decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a managerului educational;
    g) reorganizarea administrativ-teritoriala;
    h) pensionare.
    Art. 10
    Litigii
    Litigiile izvorate din incheierea, executarea, modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract, nerezolvate pe cale administrativa sau administrativ-jurisdictionala, sunt de competenta instantelor judecatoresti.
    Art. 11
    Alte clauze
    Managerul educational are dreptul sa solicite mediere, consultanta si alte masuri de protectie din partea inspectorului scolar general in solutionarea situatiilor conflictuale cu persoane fizice sau juridice.
    La incetarea prezentului contract managerul educational revine pe postul (catedra) rezervat (rezervata).
    Art. 12
    Dispozitii finale
    Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 128/1997, ale Legii nr. 53/2003, Codului muncii si ale altor acte normative in materie.

         Inspector scolar general,                  Manager educational,
         .........................                  ....................

    Data ...................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3297/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3297 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu