Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3297 din 25 februarie 2004

privind Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru functiile de director si director adjunct la unitatile de invatamant preuniversitar

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 293 din  5 aprilie 2004


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 145 alin. (1) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 20 alin. (1), ale art. 21 alin. (2), (3) si (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu modificarile ulterioare,

    ministrul educatiei, cercetarii si tineretului emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru functiile de director si director adjunct la unitatile de invatamant preuniversitar, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala evaluare, prognoze, strategii si programe pentru invatamant preuniversitar si inspectoratele scolare duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    De la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se abroga Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.448/2002.

              Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului,
                            Alexandru Atanasiu

    ANEXA 1

                                 METODOLOGIE
de organizare si desfasurare a concursului pentru functiile de director si director adjunct la unitatile de invatamant preuniversitar

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta metodologie este elaborata pe baza prevederilor art. 145 alin. (1), (6), (7) si (9) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prevederilor art. 20 alin. (1), art. 21 alin. (1), (2), (3) si (4), art. 22 alin. (1) si ale art. 23 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare Legea nr. 128/1997).
    Art. 2
    (1) La concursul pentru ocuparea functiei de director*1) sau de director adjunct la unitatile de invatamant preuniversitar poate candida:
    a) personalul didactic care indeplineste conditiile de studii prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a) - c) din Legea nr. 128/1997, pentru unitatile de invatamant cu personalitate juridica care au in structura numai grupe de invatamant prescolar, primar sau ambele niveluri, dupa caz;
    b) personalul didactic cu diploma de absolvire a unei institutii de invatamant superior, cel putin de scurta durata [art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 128/1997], titular in specialitatea diplomei, pentru unitatile de invatamant care au in structura clasele I - VIII, V - VIII, V - X, I - X si pentru scolile de arte si meserii;
    c) personalul didactic care indeplineste conditiile de studii prevazute la art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997, pentru unitatile de invatamant care au in structura clasele I - XII/XIII, V - XII/XIII, IX - XII/XIII sau clase postliceale;
    d) institutorul, invatatorul sau educatoarea, dupa caz, pentru al doilea post de director adjunct la unitatile de invatamant in a caror structura sunt incluse si clase ale invatamantului primar sau grupe de invatamant prescolar;
    e) personalul didactic care apartine unei minoritati nationale sau este bun cunoscator al limbii minoritatii respective, pentru unitatile de invatamant distincte cu predare in limba unei minoritati nationale si pentru unitatile de invatamant cu sectii de predare in limba unei minoritati nationale;
    f) personalul didactic care indeplineste conditiile prevazute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, pentru unitatile de invatamant special;
    g) personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar;
    h) personalul didactic care are calitati profesionale, manageriale si morale, dovedite prin calificativul "Foarte bine" in ultimii 3 ani;
    i) personalul didactic care are disponibilitatea de a se implica in rezolvarea problemelor unitatii de invatamant;
    j) personalul didactic care are cel putin gradul didactic II si o vechime la catedra de cel putin 5 ani*2).
    (2) Inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti, denumit in continuare inspectorat scolar, prin inspectorul cu politici de selectie, evidenta, mobilitate si promovare a personalului didactic, certifica la inscriere, pentru fiecare candidat, posibilitatea ca, in cazul reusitei la concurs, acesta sa poata efectua numarul de ore de predare in unitatea de invatamant pentru care se organizeaza concursul sau intr-o unitate de invatamant apropiata de aceasta, in aceeasi localitate/comuna.
    (3) Cazurile care nu sunt prevazute in prezenta metodologie se solutioneaza numai de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, prin Directia generala evaluare, prognoze, strategii si programe pentru invatamant preuniversitar, in conformitate cu legislatia in vigoare.
------------
    *1) In centrele judetene de asistenta psihopedagogica (CJAPP) functia de director este indeplinita de coordonatorul CJAPP.
    *2) Pentru candidatul la functia de coordonator CJAPP conditia de vechime este de cel putin 5 ani in activitatea de asistenta si consiliere psihopedagogica.

    CAP. 2
    Organizarea concursului pentru functiile de director si director adjunct

    Art. 3
    (1) Inspectoratul scolar are obligatia de a anunta organizarea concursului, in presa locala si centrala, cu cel putin 30 de zile inainte, mentionand locul unde este afisata lista posturilor vacante din unitatile de invatamant pentru care se va desfasura concursul, precum si toate celelalte informatii referitoare la inscrierea si participarea la concurs a candidatilor.
    (2) In acelasi timp inspectoratul scolar afiseaza la sediul propriu lista posturilor de conducere vacante, fisa postului, tematica, bibliografia, perioada de inscriere, metodologia de concurs si lista documentelor necesare inscrierii la concurs.
    (3) Inscrierea la concurs se incheie cu 7 zile inainte de prima zi a sesiunii de concurs. Nu sunt acceptati la inscriere decat candidatii ale caror dosare intrunesc integral conditiile prevazute in prezenta metodologie.
    (4) Inspectoratul scolar afiseaza la sediul sau, in cel mult 3 zile de la data incheierii inscrierilor la concurs, graficul desfasurarii concursului, cu specificarea programului zilnic, a locului de desfasurare, precum si lista candidatilor inscrisi.
    (5) Inspectoratul scolar inainteaza graficul de desfasurare a concursurilor la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului - Directia generala evaluare, prognoze, strategii si programe pentru invatamant preuniversitar, cu cel putin 3 zile inainte de data initiala a perioadei de organizare a concursurilor, stabilita prin graficul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului pentru judetul respectiv/municipiul Bucuresti.
    (6) Orice modificare din motive obiective a programului de desfasurare a concursului este adusa la cunostinta candidatilor si observatorilor, in scris, cu cel putin 48 de ore inainte, de catre persoanele imputernicite din cadrul inspectoratului scolar. Cand termenul de 48 de ore nu poate fi respectat, secretarul sau un membru al comisiei de concurs intocmeste un proces-verbal in care se precizeaza motivele datorita carora concursul nu se poate desfasura, pe care il semneaza un membru al comisiei de concurs si observatorii.
    (7) Comunicarea inspectoratului scolar la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului - Directia generala evaluare, prognoze, strategii si programe pentru invatamant preuniversitar, pentru reprogramarea concursului respectiv, este insotita de copia procesului-verbal. Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului avizeaza reprogramarea concursului.
    Art. 4
    Inspectorul scolar general emite, potrivit legii si prezentei metodologii, cu 3 zile inainte de prima proba a concursului, decizia de constituire a comisiei pentru elaborarea subiectelor de concurs, iar cu 48 de ore inainte de prima proba a concursului, decizia de constituire a comisiei de concurs si decizia de constituire a comisiei de contestatii.
    Art. 5
    Dosarul de inscriere la concurs, avizat de oficiul juridic al inspectoratului scolar, se depune la inspectorul cu politici de selectie, evidenta, mobilitate si promovare a personalului didactic si trebuie sa contina:
    1. cerere de inscriere in care se mentioneaza limba moderna cunoscuta;
    2. curriculum vitae (redactat dupa un model elaborat de compartimentul evaluare, prognoze, strategii si programe al inspectoratului scolar);
    3. copii certificate "conform cu originalul" de catre conducerea unitatii de invatamant de la care provine candidatul de pe:
    - certificatul de nastere si, daca este cazul, certificatul de casatorie;
    - actul de titularizare in unitatea de invatamant in care functioneaza;
    - adeverintele/certificatele/diplomele de acordare a gradelor didactice/a titlului stiintific de doctor;
    - carnetul de munca sau documentul echivalent eliberat de unitatea de invatamant, in conformitate cu art. 34 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile ulterioare, completat la zi;
    - hotararile judecatoresti pentru persoanele care si-au schimbat numele din diferite motive;
    - procesul-verbal al consiliului scolar sau profesoral/de administratie din ultima unitate de invatamant/ultima institutie de la care provine candidatul privind recomandarea persoanei in cauza pentru functia de director/director adjunct;
    - alte documente doveditoare, anexate in original sau in copie, avizate "conform cu originalul" de conducerea ultimei unitati de invatamant/ultimei institutii de la care provine candidatul, care sa sustina declaratiile din curriculum vitae;
    4. copii legalizate de pe actele de studii (diploma, diploma de licenta, foi matricole etc.): legalizarea acestora se face la notariat sau la alte autoritati investite cu acest drept;
    5. adeverinta de vechime la catedra, in specialitate (in original);
    6. adeverinta cu punctajul si calificativele pentru ultimii 3 ani (in original) si copiile fiselor de evaluare pe cei 3 ani;
    7. adeverinta medicala (in original) din care sa reiasa ca persoana respectiva este apta pentru a desfasura activitate intr-o unitate de invatamant (conform art. 4 din Legea nr. 128/1997);
    8. opisul dosarului, in doua exemplare; un exemplar se restituie cu semnatura persoanei care a inregistrat inscrierea*3).
------------
    *3) Dosarul se numeroteaza pe fiecare fila, iar numarul total de file se consemneaza in opis.

    Art. 6
    Comisia pentru elaborarea subiectelor de concurs este formata din:
    a) presedinte - un inspector scolar de specialitate pentru limbile moderne de la inspectoratul scolar;
    b) membri: 4 - 5 directori, recunoscuti prin autoritatea profesionala si morala, provenind de la diferite tipuri de unitati de invatamant, cate un inspector scolar de specialitate sau un profesor metodist pentru fiecare limba moderna aleasa de candidati.
    Art. 7
    (1) Comisia de concurs pentru functia de director este constituita dupa cum urmeaza:
    a) presedinte - un inspector scolar general adjunct, de regula cel care are in subordine compartimentul evaluare, prognoze, strategii si programe sau seful serviciului evaluare, prognoze, strategii si programe;
    b) membri:
    - un inspector scolar pentru management scolar si evaluare institutionala sau un inspector scolar de specialitate;
    - un director*4), recunoscut prin autoritatea sa profesionala si morala, de la o unitate de invatamant din judet/municipiul Bucuresti, de cel putin acelasi grad cu cel al unitatii de invatamant pentru care se organizeaza concursul;
    c) secretar - un inspector scolar/de specialitate de la inspectoratul scolar/director/director adjunct la o unitate de invatamant.
    (2) Comisia de concurs pentru functia de director adjunct este constituita dupa cum urmeaza:
    a) presedinte - un inspector scolar general adjunct, de regula cel care are in subordine compartimentul evaluare, prognoze, strategii si programe sau seful serviciului evaluare, prognoze, strategii si programe;
    b) 2 membri:
    - un inspector scolar pentru management scolar si evaluare institutionala sau un inspector scolar de specialitate;
    - directorul unitatii de invatamant pentru care se organizeaza concursul;
    c) secretar - un inspector scolar/de specialitate de la inspectoratul scolar/director/director adjunct la o unitate de invatamant.
    (3) La desfasurarea concursului pentru functiile de director si director adjunct sunt invitati sa participe in calitate de observator:
    - un parinte desemnat/delegat de consiliul reprezentativ al parintilor din unitatea de invatamant pentru care se organizeaza concursul;
    - cate un reprezentant desemnat de federatiile care au organizatii sindicale la nivel de unitate de invatamant; la unitatile de invatamant la care nu exista organizatie sindicala, un reprezentant al salariatilor de la unitatea scolara pentru care se tine concursul, ales in consiliul profesional deschis, prin vot secret, cu majoritate simpla;
    - un reprezentant al Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
    Inspectoratul scolar invita in scris observatorii sa asiste la desfasurarea concursului, cu cel putin 48 de ore inainte de data acestuia. Neprezentarea observatorilor nu afecteaza legalitatea desfasurarii concursului.
    (4) Secretarul si observatorii participa la activitatile comisiei de concurs, dar nu se implica in examinarea si evaluarea candidatilor. Observatorii au dreptul de a-si consemna observatiile in procesul-verbal mentionat la art. 10.
    (5) Pentru unitatile de invatamant militar, din comisia de concurs face parte, in calitate de membru, si un delegat desemnat de ministerul de resort, iar pentru unitatile de invatamant teologic, din comisia de concurs face parte, in calitate de membru, inspectorul de specialitate pentru invatamant teologic din Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
    Inspectoratul scolar solicita in scris ministerului de resort desemnarea delegatului pentru comisia de concurs de la unitatea de invatamant militar si Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului desemnarea delegatului pentru comisia de concurs de la unitatea de invatamant teologic.
------------
    *4) Un coordonator al unui centru judetean de asistenta psihopedagogica din alt judet, pentru functia de coordonator CJAPP.

    CAP. 3
    Probele de concurs si evaluarea candidatilor

    Art. 8
    (1) Concursul pentru functiile de conducere din unitatile de invatamant consta in urmatoarele doua probe:
    a) curriculum vitae, analiza si evaluarea acestuia pe baza criteriilor si punctajului prezentate in anexa nr. 1 la prezenta metodologie. Punctajul maxim este de 45 de puncte (3 x 15 puncte/membru al juriului). Punctajul de promovare a probei este de 24 de puncte (3 x 8 puncte/membru al juriului);
    b) interviu: prin interviu se testeaza cunostintele de legislatie scolara si de management educational ale candidatului, pe baza unui test tip grila, cu 30 itemi. Itemii sunt cu raspuns unic selectat din 4 variante, fiind notate cu un punct sau 0 puncte. Punctajul maxim al probei este de 90 de puncte (3 x 30 de puncte, 3 fiind ponderea probei). Punctajul de promovare a probei este de 60 de puncte (3 x 20 de puncte). Cei 30 de itemi ai probei sunt repartizati astfel:
    - 10 itemi cu referire la legislatia scolara;
    - 16 itemi privind managementul educational, din care 5 sa reflecte cunoasterea metodologiei de elaborare a proiectului managerial al unei unitati scolare, iar din restul de 11 itemi unul se redacteaza in toate limbile moderne pentru care s-au facut optiuni de catre candidati;
    - 4 itemi cu referire la cunoasterea si evaluarea personalitatii.
    Pentru candidatii la functiile de conducere din invatamantul liceal si postliceal proba de interviu va fi sustinuta cu ajutorul computerului si se va folosi imprimanta pentru tiparirea testului rezolvat.
    (2) Cele doua probe sunt obligatorii.
    (3) Punctajul total maxim este de 135 de puncte, iar baremul de promovare a concursului este de 84 de puncte.
    Pentru unitatile de invatamant militar si pentru unitatile de invatamant teologic punctajul total maxim este de 180 de puncte (60 de puncte/curriculum vitae + 120 de puncte/interviu), punctajul de promovare fiind de 32 de puncte (4 x 8 puncte/membru al juriului) pentru curriculum vitae si 80 de puncte (4 x 20 de puncte, 4 fiind ponderea probei) pentru interviu, iar baremul de promovare a concursului este de 112 puncte. Testele grila se realizeaza de catre presedinte si membrii comisiei pentru elaborarea subiectelor de concurs. Comisia are obligatia de a elabora un numar de teste stabilit in functie de numarul candidatilor, astfel:
    - pentru 1 - 10 candidati se vor elabora N TESTE = 5 x numarul candidatilor;
    - pentru 11 - 30 de candidati se vor elabora N TESTE = 3 x numarul candidatilor;
    - pentru 31 - 50 de candidati se vor elabora N TESTE = 2 x numarul candidatilor;
    - pentru fiecare candidat in plus peste pragul de 50 se adauga inca un test.
    Continuturile testelor elaborate de comisie sunt strict secrete. Dupa ce au fost elaborate, testele se inregistreaza in Word, pe dischete parolate, protejate la scriere si numerotate. Pe fiecare discheta se inregistreaza un singur test. Dischetele cu subiectele si opisul acestora (sigilat in plic), imediat ce au fost inregistrate, se predau pentru pastrare, in secret, inspectoratului scolar general. Inainte de inceperea concursului inspectorul scolar general preda dischetele cu teste presedintelui comisiei de concurs. Presedintele comisiei de concurs realizeaza biletele prin numerotare cu numerele testelor aflate pe dischete.

    CAP. 4
    Desfasurarea concursului

    Art. 9
    (1) Evaluarea curriculumului vitae se face de catre presedintele comisiei de concurs si de membrii acesteia, in plenul comisiei, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor de concurs si punctajului mentionate in anexa nr. 1, pe baza documentelor din dosarul de inscriere care dovedesc cele afirmate in curriculum vitae. Punctajul se aduce la cunostinta candidatului. In cazul in care se considera depunctat, candidatul poate contesta pe loc evaluarea curriculumului vitae, asistand la reevaluarea acestuia, sau, in scris, la comisia de contestatii.
    (2) Pentru proba de interviu candidatul extrage la intamplare un bilet in fata comisiei de concurs. Numarul biletului extras reprezinta numarul testului aflat pe discheta, pe care trebuie sa il rezolve candidatul la aceasta proba.
    Pentru candidatii la functiile de conducere din unitatile de invatamant prescolar si cele cu clasele I - VIII, un membru al comisiei tipareste la imprimanta continutul dischetei cu numarul extras, testul fiind inmanat candidatului pentru a-l completa.
    Pentru candidatii la functiile de conducere din invatamantul liceal, postliceal si profesional, presedintele comisiei de concurs inmaneaza discheta candidatului. La primirea dischetei, acesta o introduce in computerul repartizat si incepe rezolvarea testului. Durata desfasurarii probei este de o ora din momentul deschiderii fisierului cu subiectul de pe discheta, respectiv din momentul inmanarii formularului tiparit. Numarul candidatilor care participa simultan la proba de interviu este de minimum 3, numarul maxim fiind determinat de presedintele comisiei de concurs in functie de logistica aferenta de care dispune inspectoratul scolar.
    (3) Cele doua probe de concurs se desfasoara in aceeasi zi.
    (4) Punctajul acordat la fiecare proba pentru fiecare candidat este inscris in formularul-tip prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 10
    (1) Sunt declarati promovati candidatii care au realizat cel putin punctajul de promovare la fiecare dintre cele doua probe.
    (2) Este declarat reusit la concurs candidatul promovat care a obtinut cel mai mare punctaj total.
    (3) In caz de egalitate de punctaj, este declarat reusit candidatul promovat cu rezultatul cel mai bun la proba de interviu.
    Art. 11
    Secretarul comisiei de concurs intocmeste procesul-verbal (anexa nr. 3) in care consemneaza desfasurarea si rezultatele concursului, precum si mentiunile persoanelor desemnate ca observatori. Procesul-verbal este semnat de presedintele comisiei de concurs, de membrii acesteia si de persoanele desemnate ca observatori.
    Art. 12
    Punctajele obtinute la cele doua probe si punctajul total se afiseaza la sediul inspectoratului scolar dupa incheierea concursului, in aceeasi zi.
    Art. 13
    (1) Eventualele contestatii se depun la registratura inspectoratului scolar in termen de 3 zile lucratoare de la afisarea punctajelor, iar inspectoratul scolar face publica lista contestatorilor.
    (2) Contestatiile se solutioneaza de catre o comisie constituita dupa cum urmeaza:
    a) presedinte - inspectorul scolar general;
    b) membri:
    - un inspector scolar de specialitate/inspector scolar, altul decat cel din comisia de concurs;
    - un director*5) cu aceeasi pozitie in sistemul de invatamant cu cea a directorului membru in comisia de concurs;
    c) secretar - un inspector scolar/de specialitate de la inspectoratul scolar/un director/director adjunct la o unitate de invatamant.
    La lucrarile comisiei de contestatii este invitat, in scris, sa participe in calitate de observator cate un reprezentant desemnat de federatiile care au organizatii sindicale la nivelul unitatii de invatamant. La unitatile de invatamant la care nu exista organizatie sindicala este invitat, in scris, sa participe reprezentantul personalului didactic de la unitatea de invatamant pentru care se tine concursul, ales in consiliul profesoral deschis, prin vot secret, cu majoritate simpla.
    (3) Hotararea comisiei de contestatii se comunica contestatorului in termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, cu confirmare de primire.
    (4) Nu se pot contesta rezultatele la concurs ale altui candidat.
    (5) Hotararea comisiei de contestatii este definitiva si poate fi atacata numai prin procedura contenciosului administrativ.
    (6) In termen de 24 de ore de la expirarea perioadei de solutionare a contestatiilor, se afiseaza la sediul inspectoratului scolar rezultatele finale ale concursului.
    (7) Dreptul persoanei de a se adresa instantelor judecatoresti este garantat. In acest caz persoana prezinta la inspectoratul scolar dovada actionarii in judecata. Postul de conducere aflat in litigiu se ocupa cu delegatie pana la pronuntarea sentintei judecatoresti definitive, care se comunica in scris inspectoratului scolar.
------------
    *5) Un coordonator al unui CJAPP, recunoscut prin autoritatea sa profesionala, altul decat cel din comisia de concurs.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 14
    (1) Numirea candidatilor declarati reusiti la concursul pentru functiile de conducere din unitatile de invatamant de stat se face prin decizie a inspectorului scolar general, cu exceptia directorilor de unitati de invatamant liceal si postliceal, care sunt numiti prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului. Solicitarea numirii prin ordin al ministrului in functia de director este insotita de formularele prevazute in anexele nr. 3 si 4, completate.
    (2) In conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile ulterioare, numirea se face cu o perioada de proba de 90 de zile. Aceasta perioada este inclusa in durata contractului de management educational.
    (3) O data cu emiterea deciziei, respectiv a ordinului de numire, directorul incheie cu inspectorul scolar general contractul de management educational (anexa nr. 5).
    (4) Contractul de management educational se incheie pe o perioada de 4 ani de la data numirii.
    (5) Pentru persoanele care au mai putin de 4 ani pana la implinirea varstei standard de pensionare, contractul de management se incheie pana la sfarsitul anului scolar in care se realizeaza conditiile standard de pensionare. Contractul poate fi prelungit anual, la cererea managerului, atat timp cat acesta isi pastreaza calitatea de cadru didactic titular in invatamantul preuniversitar, fara a se depasi 4 ani de la data numirii.
    Art. 15
    Cu 15 zile inainte de expirarea perioadei de proba, inspectorul scolar general inainteaza Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului - Directia generala evaluare, prognoze, strategii si programe pentru invatamant preuniversitar, printr-o adresa, aprecierea sa privind corespunderea sub raport managerial a persoanei numite in functia de director de liceu/scoala postliceala, iar inspectorul scolar general adjunct/seful serviciului compartimentului evaluare, prognoze, strategii si programe inainteaza inspectorului scolar general, printr-o nota scrisa, aprecierea sa privind corespunderea sub raport managerial a persoanei numite in functia de director prin decizie a inspectorului scolar general, potrivit art. 14 alin. (1). Aprecierea are la baza punctajul acordat in urma evaluarii continue realizate de inspectorul scolar de management scolar, evaluare si dezvoltare institutionala si consemnat in fisa de evaluare a directorului de unitate de invatamant de catre inspectorul scolar general adjunct al compartimentului/seful serviciului evaluare, prognoze, strategii si programe. Aprecierea este insotita de fisa de evaluare a directorului de unitate de invatamant, completata cu punctajul si calificativul obtinute de acesta.
    Art. 16
    Contractul de management educational se reziliaza:
    1. in cazul in care persoanele prevazute la art. 14 alin. (1) si (2) se dovedesc necorespunzatoare sub raport managerial (au obtinut calificativul "Nesatisfacator" la evaluarea din perioada de proba);
    2. daca pe perioada mandatului, prin evaluare anuala sau prin inspectie speciala*6), persoana obtine calificativul "Nesatisfacator" sau se constata neindeplinirea angajamentelor manageriale ori prejudicii aduse invatamantului;
    3. pentru nerespectarea cu vinovatie a obligatiilor contractuale, precum si pentru savarsirea unei fapte de natura abaterilor disciplinare sau care angajeaza raspunderea administrativa, civila ori penala, directorul/directorul adjunct putand fi sanctionat potrivit dispozitiilor art. 116 lit. e) si f) din Legea nr. 128/1997;
    4. in cazul in care persoana isi pierde calitatea de cadru didactic titular in invatamantul preuniversitar.
------------
    *6) Efectuata de inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti sau de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

    Art. 17
    In toate situatiile in care contractul de management inceteaza, inspectorul scolar general emite decizie (pentru directorii/directorii adjuncti numiti prin decizie) sau solicita Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului elaborarea ordinului (pentru directorii numiti prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului) de eliberare din functie, cu exceptia situatiei prevazute la art. 16 pct. 3, in care, prin decizie a inspectorului scolar general (pentru directorii/directorii adjuncti numiti prin decizie) sau prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului (pentru directorii numiti prin ordin al ministrului), se face comunicarea sanctiunii, conform art. 123 alin. (3) din Legea nr. 128/1997.
    Art. 18
    Informatiile false cuprinse in curriculumul vitae, falsul in declaratii, falsul in inscrisuri oficiale si sub semnatura privata, constatate de comisia de concurs, atrag eliminarea candidatului din concurs si sesizarea organelor competente.
    Art. 19
    Presedintii comisiilor, membrii acestora, precum si persoanele desemnate ca observatori, inainte de desfasurarea concursului, dau o declaratie pe propria raspundere ca nu au in randul candidatilor sot, sotie, rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv ori relatii conflictuale cu vreun candidat.
    Art. 20
    (1) Prezenta metodologie intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Dispozitiile prezentei metodologii se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 128/1997.
    Art. 21
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta metodologie.

    ANEXA 1*)
    la metodologie

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                        EVALUARE CURRICULUM VITAE

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                     CRITERII                       | Punctaj | Punctaj  |
|crt.|                                                    | maxim   | realizat |
|____|____________________________________________________|_________|__________|
|  1.| Studii*1)                                          |    2    |          |
|    |____________________________________________________|_________|__________|
|    |           Superioare de lunga durata               |    2    |          |
|    |           _________________________________________|_________|__________|
|    |           Superioare de scurta durata              |    1,5  |          |
|    |           _________________________________________|_________|__________|
|    |           Medii                                    |    1    |          |
|____|____________________________________________________|_________|__________|
|  2.| Participare la stagii de formare/perfectionare     |    5    |          |
|    |____________________________________________________|_________|__________|
|    | A) in specialitate:                                |    3    |          |
|    |____________________________________________________|_________|__________|
|    |           Doctorat                                 |    1    |          |
|    |           _________________________________________|_________|__________|
|    |           Cursuri postuniversitare/Masterat        |    1    |          |
|    |           _________________________________________|_________|__________|
|    |           Gradul I                                 |    0,5  |          |
|    |           _________________________________________|_________|__________|
|    |           La nivel judetean/al mun. Bucuresti      |    0,5  |          |
|    |____________________________________________________|_________|__________|
|    | B) in management educational:                      |    2    |          |
|    |____________________________________________________|_________|__________|
|    |           La nivel judetean/al mun. Bucuresti      |    1    |          |
|    |           _________________________________________|_________|__________|
|    |           La nivel national/strainatate            |    1    |          |
|____|____________________________________________________|_________|__________|
|  3.| Experienta in activitate, dovedita: |    4    |          |
|    |____________________________________________________|_________|__________|
|    |           Inspector/director/director adjunct*2)   |    1    |          |
|    |           _________________________________________|_________|__________|
|    |           Membru in consiliul de administratie/    |    0,5  |          |
|    |           consilier educativ/responsabil comisie   |         |          |
|    |           metodica                                 |         |          |
|    |           _________________________________________|_________|__________|
|    |           Membru in comisii de lucru ale           |    0,5  |          |
|    |           inspectoratului scolar/MEC               |         |          |
|    |           _________________________________________|_________|__________|
|    |           Metodist/responsabil cerc pedagogic      |    0,5  |          |
|    |           _________________________________________|_________|__________|
|    |           Evaluarea rezultatelor ultimilor 3 ani*3)|    1,5  |          |
|____|____________________________________________________|_________|__________|
|  4.| Lucrari publicate                                  |    1    |          |
|    |____________________________________________________|_________|__________|
|    |           Pedagogice/de specialitate               |    0,5  |          |
|    |           _________________________________________|_________|__________|
|    |           Management educational                   |    0,5  |          |
|____|____________________________________________________|_________|__________|
|  5.| Participare la proiecte, conform programului       |    2    |          |
|    | managerial al inspectoratului scolar si al unitatii|         |          |
|    | de invatamant                                      |         |          |
|    |____________________________________________________|_________|__________|
|    |           Proiecte de integrare europeana/         |    1    |          |
|    |           internationale                           |         |          |
|    |           _________________________________________|_________|__________|
|    |           Proiecte interinstitutionale/comunitare/ |    1    |          |
|    |           alte proiecte (la nivel local/judetean)  |         |          |
|____|____________________________________________________|_________|__________|
|  6.| Distinctii, premii obtinute:                       |    1    |          |
|    |____________________________________________________|_________|__________|
|    |           Acordate de MEC/ISJ/ISMB                 |    0,25 |          |
|    |           _________________________________________|_________|__________|
|    |           Acordate de comunitatea locala           |    0,25 |          |
|    |           (consiliul local, alte institutii)       |         |          |
|    |           _________________________________________|_________|__________|
|    |           Salariu de merit/Gradatie de merit       |    0,5  |          |
|____|____________________________________________________|_________|__________|
|    | TOTAL                                              |   15    |          |
|____|____________________________________________________|_________|__________|
    *1) Se puncteaza cea mai inalta forma de invatamant absolvita.
    *2) In cazul in care contractul managerial a incetat inaintea expirarii perioadei pentru care a fost incheiat, din motive imputabile persoanei, experienta in activitatea de conducere, indrumare si control, nu se mai puncteaza.
    *3) Punctajul se stabileste prin cumularea rezultatelor fiselor de evaluare anuale, dupa cum urmeaza:
    0,25 .... pentru 86 - 95 puncte in fisa de evaluare;
    0,50 .... pentru 96 - 100 puncte in fisa de evaluare.

    ANEXA 2*)
    la metodologie

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    INSPECTORATUL SCOLAR AL ____________________

    NUMELE CANDIDATULUI ________________________
    POSTUL PE CARE CANDIDEAZA __________________

                           BORDEROUL DE NOTARE

 ______________________________________________________________________________
|    PROBA    |  PUNCTAJ  |                      NOTARE                        |
|             |  Maxim/   |____________________________________________________|
|             |  minim    |   Comisia    | Nume si prenume | Punctaj  | Punctaj|
|             |           |              |                 |individual| proba  |
|_____________|___________|______________|_________________|__________|________|
| CURRICULUM  |       /   | Presedinte   |                 |          |        |
| VITAE       |  45  /    |______________|_________________|__________|        |
|             |     /     | Membru       |                 |          | ______ |
|             |    / 24   |______________|_________________|__________||      ||
|             |   /       | Membru       |                 |          ||      ||
|             |__/________|______________|_________________|__________||______||
|             |      /    | Reprezentant |                 |          |        |
|             | 60  /  32 | culte/M.Ap.N.|                 |          |        |
|_____________|____/______|______________|_________________|__________|________|
| INTERVIU    |        /  | Presedinte   |                 |          |        |
|             |  90   /   |______________|_________________|__________|        |
|             |      /    | Membru       |                 |          | ______ |
|             |     /  60 |______________|_________________|__________||      ||
|             |    /      | Membru       |                 |          ||      ||
|             |___/_______|______________|_________________|__________||______||
|             |      /    | Reprezentant |                 |          |        |
|             | 120 /  80 | culte/M.Ap.N.|                 |          |        |
|_____________|____/______|______________|_________________|__________|________|

                                                          Punctajul total:

    ANEXA 3*)
    la metodologie

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

    MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
    INSPECTORATUL SCOLAR AL _______________________

                                 PROCES-VERBAL

    Incheiat astazi, ____________, in urma sustinerii probelor de evaluare din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director adjunct la:
    ___________________________________________________________________________.

    La concurs participa urmatorii candidati:
    1. ______________________________________
    2. ______________________________________
    3. ______________________________________
    4. ______________________________________
    5. ______________________________________

    EVALUAREA CANDIDATILOR
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Numele si prenumele   |  Punctaj total |  Punctaj total |  Rezultat:  |
|crt.|      candidatului       |       C.V.     |    INTERVIU    |  PROMOVAT/  |
|    |                         |                |                |  NEPROMOVAT |
|____|_________________________|________________|________________|_____________|
|  1.|                         |                |                |             |
|____|_________________________|________________|________________|_____________|
|  2.|                         |                |                |             |
|____|_________________________|________________|________________|_____________|
|  3.|                         |                |                |             |
|____|_________________________|________________|________________|_____________|
|  4.|                         |                |                |             |
|____|_________________________|________________|________________|_____________|
|  5.|                         |                |                |             |
|____|_________________________|________________|________________|_____________|

    TOTAL GENERAL
    1. ______________________________________
    2. ______________________________________
    3. ______________________________________
    4. ______________________________________
    5. ______________________________________

    Este declarat REUSIT in urma concursului, candidatul ______________________, care a totalizat cel mai mare punctaj: ____________

    Concursul s-a desfasurat potrivit Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru functia de director/director adjunct de la unitatile de invatamant preuniversitar, aprobata prin OMECT nr. ________

    COMPONENTA COMISIEI
 ______________________________________________________________________________
|                    |  Nume si prenume  |  Functia  |  Semnatura | Observatii |
|____________________|___________________|___________|____________|____________|
| Presedinte         |                   |           |            |            |
| (evaluator 1)      |                   |           |            |            |
|____________________|___________________|___________|____________|____________|
| Membru             |                   |           |            |            |
| (evaluator 2)      |                   |           |            |            |
|____________________|___________________|___________|____________|____________|
| Membru             |                   |           |            |            |
| (evaluator 3)      |                   |           |            |            |
|____________________|___________________|___________|____________|____________|
| Membru             |                   |           |            |            |
| (evaluator 4)      |                   |           |            |            |
|____________________|___________________|___________|____________|____________|
| Observator 1       |                   |           |            |            |
|____________________|___________________|___________|____________|____________|
| Observator 2       |                   |           |            |            |
|____________________|___________________|___________|____________|____________|
| Observator 3       |                   |           |            |            |
|____________________|___________________|___________|____________|____________|

    ANEXA 4*)
    la metodologie

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

    JUDETUL ____________________                   Data concursului: __/__/200_

          MACHETA CANDIDATILOR LA FUNCTIA DE DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT

 ______________________________________________________________________________
|  Numele si  |  Data nasterii  |     Studii      |    Titular    | Grad       |
|  prenumele, |  Nationalitatea |                 |    la         | didactic   |
|  (F/M)      |                 |                 |               | si vechime |
|             |                 |                 |               | la catedra |
|_____________|_________________|_________________|_______________|____________|
|             |       /  /      |  Superioare     | Localitatea:  | Doctorat   |
|             |                 |  l. durata      |               |            |
|             |                 |        _        |               |      _     |
|             |    zz/ll/aa     |       |_|       | ............. |     |_|    |
| ........... |_________________|_________________|_______________|____________|
|             |  Romana         |  Superioare     | Unitatea de   | Grad I     |
| ........... |                 |  s. durata      | invatamant:   |            |
|             |        _        |        _        |               |      _     |
| ........... |       |_|       |       |_|       |               |     |_|    |
|             |_________________|_________________|               |____________|
| ........... |  Maghiara       |  Lic. ped.      | ............  | Grad II    |
|             |                 |                 |               |            |
|             |        _        |        _        | ............  |      _     |
|      _      |       |_|       |       |_|       |               |     |_|    |
|     |_|     |_________________|_________________| ............  |____________|
|             |  Germana        |  An abs.        |               |            |
|             |                 |                 |               |            |
|             |        _        |                 |               |            |
|             |       |_|       | ............... |               |            |
|             |_________________|_________________|_______________|____________|
|             |  Alta           |  Specializarea: | Catedra:      | Ani        |
|             |  nationalitate  |                 |               | vechime    |
|             |        _        |  1 ............ | ............. | .......... |
|             |       |_|       |  2 ............ |               |            |
|             | (.............) |                 |_______________|____________|
|             |                 |                 |               |            |
|             |                 |                 |               |            |
|             |                 |                 |               |            |
|_____________|_________________|_________________|_______________|____________|

    - continuare -

 ______________________________________________________________________________
|  Numele si  | Postul       | Situatia |         NOTAREA            | Punctaj |
|  prenumele, | pentru care  | postului |____________________________| final   |
|  (F/M)      | concureaza   |          | Evaluator  | C.V. |Interviu|         |
|             |              |          |            |      |        |         |
|_____________|______________|__________|____________|______|________|_________|
|             | Localitatea  | 1. vacant|            |      |        |         |
|             |              |    prin: |Presedinte  | .... | ...... |         |
|             |              |          |            |      |        |         |
|             | ............ |          |            |puncte| puncte |         |
| ........... |______________|__________|____________|______|________|         |
|             | Unitatea de  | demisie  |Insp. sc.   |      |        |         |
| ........... | invatamant:  | titular  |de          | .... | ...... |         |
|             |              |     _    |specialitate|      |        |         |
| ........... |              |    |_|   |            |puncte| puncte |         |
|             | ............ |__________|____________|______|________|         |
| ........... |              | Evaluare |            |      |        | _______ |
|             | ............ | i.s.j.   |  Director  | .... | ...... ||       ||
|             |              |     _    |            |      |        ||       ||
|             | ............ |    |_|   |            |puncte| puncte ||       ||
|             |              |__________|____________|______|________||       ||
|             |              | Demitere |Reprezentant|      |        ||_______||
|             |              |          |culte/      | .... | ...... |         |
|             |              |    _     |M.Ap.N.     |      |        |         |
|             |              |   |_|    |            |puncte| puncte |         |
|             |______________|__________|____________|______|________|         |
|             |           _  | Expirare |            |      |        |         |
|             | Director |_| | mandat   |  TOTAL     | .... | ...... |         |
|             |              |    _     |            |      |        |         |
|             |              |   |_|    |            |puncte| puncte |(baremul |
|             |______________|__________|____________|______|________|   de    |
|             | Director _   |2. ocupat |            |  24  |   60   |promovare|
|             | adjunct |_|  |prin      | Punctaj de |puncte| puncte |   84 p  |
|             |              |delegatie | promovare  |______|________|_________|
|             |              |    _     |            |  32  |   80   | /112 p) |
|             |              |   |_|    |            |puncte| puncte |         |
|_____________|______________|__________|____________|______|________|_________|

       Inspector scolar general adjunct,               Secretar comisie,

    ANEXA 5
    la metodologie

    MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
    Inspectoratul Scolar al Judetului/Municipiului Bucuresti

                                                                  Nr. ../.....

                      CONTRACT DE MANAGEMENT EDUCATIONAL

    Art. 1
    Partile contractante
    1. Doamna/Domnul profesor ...................................., in calitate de inspector scolar general/imputernicit al ministrului, numit in functie prin Ordinul nr. ...../....... al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului, reprezentand Inspectoratul Scolar al Judetului ..................../Municipiului Bucuresti, cu sediul in ..................., str. .................. nr. ......
    Si
    2. Doamna/Domnul ........................................, cetatean roman, domiciliata/domiciliat in ......................, str. ................ nr. ..., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judetul/sectorul ................., avand actul de identitate B.I./C.I./pasaport seria ......... nr. ............, eliberat de Politia ..............., in calitate de director/director adjunct la ................., cu sediul in localitatea ............................, str. .................. nr. ...., judetul/sectorul ................, telefon ............, numita/numit in functie incepand cu data de ............... prin Ordinul/Decizia nr. ...../..... al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului/a inspectorului scolar general, denumit in continuare manager educational
    Art. 2
    Obiectul contractului
    Inspectoratul Scolar al Judetului ...................../Municipiului Bucuresti, prin inspectorul scolar general, incredinteaza managerului educational (directorului) conducerea si administrarea unitatii de invatamant, in concordanta cu strategia si directiile de dezvoltare a invatamantului preuniversitar, stabilite prin obiectivele reformei educationale in plan national si local.
    Art. 3
    Durata contractului
    Prezentul contract se incheie pe o perioada de ........ ani de la data numirii in functie.
    Art. 4
    Drepturile si obligatiile directorului/directorului adjunct in calitate de manager educational

    A. Drepturile si obligatiile generale decurg din:
    - art. 126 si 145 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - art. 50, 51, 109, 110, 112 si 113 din Legea privind Statutul personalului didactic nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - actele normative emise de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
    - dispozitiile inspectorului scolar general.

    B. Atributiile sunt cele prevazute in:
    - cap. III sectiunea a 2-a din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.747/2001.

    C. Alte drepturi si obligatii contractuale:
    - sa participe la programele de formare/perfectionare in domeniul managementului educational. In cazul in care nu a parcurs un astfel de stagiu, este obligatorie participarea la cursul de formare in primul an al mandatului;
    - sa solicite si sa primeasca asistenta juridica din partea inspectoratului scolar in toate problemele de legislatie, precum si in cazul unor litigii in care este implicata unitatea de invatamant;
    - sa elaboreze, la nivelul unitatii, documentele manageriale proprii;
    - sa asigure infaptuirea acestora prin organizarea, desfasurarea si evaluarea activitatii educationale din unitatea scolara;
    - sa isi foloseasca intreaga capacitate de munca in interesul educatiei si aplicarii reformei, comportandu-se in intreaga activitate cu probitate morala si profesionala;
    - sa nu desfasoare activitati contrare politicii educationale a Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
    Art. 5
    Drepturile si obligatiile inspectorului scolar general

    A. Drepturi:
    - sa controleze, direct sau prin delegare de competente:
        - stadiul aplicarii strategiei privind directiile de dezvoltare elaborate si asumate la nivelul unitatii de invatamant;
        - modul de exercitare a atributiilor managerului unitatii de invatamant;
        - derularea actului managerial in conformitate cu fisa postului;
        - respectarea legalitatii in actul managerial, sub toate aspectele sale;
    - sa solicite directorului, semestrial, prezentarea documentelor privind rezultatele scolare, a altor documente referitoare la indeplinirea obiectivelor reformei si a sarcinilor specifice fisei postului, anexa la contract;
    - sa evalueze activitatea managerului educational din proprie initiativa si cand este sesizat de existenta unor disfunctii in activitatea acestuia.

    B. Obligatii:
    - sa asigure directorului libertatea in conducerea, organizarea si coordonarea activitatii educationale, la nivelul unitatii de invatamant, singurele delimitari fiind cele prevazute de reglementarile legale, precum si de prezentul contract;
    - sa asigure directorului, in calitate de manager educational, drepturile prevazute la art. 4 si conditiile legale pentru indeplinirea obligatiilor cuprinse la art. 4;
    - sa evalueze activitatea managerului educational si sa acorde calificativul anual in termenul legal;
    - sa sesizeze organele competente in cazul in care sunt indicii privind savarsirea unei infractiuni, unor fapte de coruptie (dare si primire de mita, trafic de influenta, primirea de foloase necuvenite) si de complicitate la acestea sau fapte ce atenteaza la bunele moravuri si sa suspende contractul de management educational.
    Art. 6
    Loialitate si confidentialitate
    Managerul educational trebuie sa manifeste loialitate fata de scoala, discernamant, credibilitate si responsabilitate in deciziile sale, incredere in capacitatile angajatilor, sa incurajeze si sa isi sustina colegii in vederea motivarii pentru formare continua si pentru crearea in unitate a unui climat optim desfasurarii procesului de invatamant.
    Pe toata durata prezentului contract managerul educational este obligat sa pastreze cu rigurozitate confidentialitatea asupra datelor si informatiilor care nu sunt destinate publicarii sau care sunt prevazute cu acest caracter de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului ori de inspectoratul scolar.
    Aceasta obligatie se prelungeste pentru o perioada de 2 ani de la incetarea contractului de management educational.
    Art. 7
    Raspunderea partilor
    Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in prezentul contract, partile raspund potrivit legii. Forta majora apara partile de raspundere.
    Raspunderea partilor este angajata pentru nerespectarea prevederilor legale ale prezentului contract si pentru neindeplinirea deciziilor inspectoratului scolar si a hotararilor Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
    Managerul educational raspunde administrativ, material si penal, dupa caz, pentru daunele produse prin orice act al sau contra intereselor invatamantului, prin acte de gestiune, imprudenta, precum si prin utilizarea abuziva sau neglijenta a puterilor conferite.
    Art. 8
    Modificarea contractului
    Partile vor putea adapta prezentul contract numai corespunzator reglementarilor legale intervenite ulterior incheierii acestuia si care ii sunt aplicabile.
    Reevaluarea conditiilor contractuale se face anual.
    Art. 9
    Incetarea contractului
    Prezentul contract inceteaza prin:
    a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat;
    b) destituirea din functie a managerului educational de catre inspectorul scolar general in cazul neindeplinirii din culpa sau rea intentie a obligatiilor asumate;
    c) eliberarea din functie in urma evaluarii, in conformitate cu prevederile art. 15 din Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru functiile de director si director adjunct la unitatile de invatamant preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 3.297/2004, si cu prevederile Metodologiei de evaluare;
    d) renuntarea managerului educational la mandatul incredintat, in situatia neasigurarii conditiilor prevazute in contract ori in alte conditii intemeiate;
    e) acordul partilor;
    f) decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a managerului educational;
    g) reorganizarea administrativ-teritoriala;
    h) pensionare.
    Art. 10
    Litigii
    Litigiile izvorate din incheierea, executarea, modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract, nerezolvate pe cale administrativa sau administrativ-jurisdictionala, sunt de competenta instantelor judecatoresti.
    Art. 11
    Alte clauze
    Managerul educational are dreptul sa solicite mediere, consultanta si alte masuri de protectie din partea inspectorului scolar general in solutionarea situatiilor conflictuale cu persoane fizice sau juridice.
    La incetarea prezentului contract managerul educational revine pe postul (catedra) rezervat (rezervata).
    Art. 12
    Dispozitii finale
    Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 128/1997, ale Legii nr. 53/2003, Codului muncii si ale altor acte normative in materie.

         Inspector scolar general,                  Manager educational,
         .........................                  ....................

    Data ...................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3297/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3297 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu