Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3251 din 12 februarie 1998

pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihna al personalului didactic din invatamant, emise in aplicarea art. 103 din Legea nr. 128/1997 si a Hotararii Guvernului nr. 250/1992, republicata

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 269 din 20 iulie 1998


SmartCity3


    Ministrul educatiei nationale,
    in temeiul dispozitiilor art. 103 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,
    avand in vedere dispozitiile art. 8 din Legea nr. 6/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor,
    avand in vedere prevederile art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, republicata,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile ulterioare,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind efectuarea concediului de odihna al personalului didactic din invatamant, elaborate de Ministerul Educatiei Nationale impreuna cu Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, cu Federatia Sindicatelor Independente din Invatamant "Spiru Haret" si cu Federatia Educatiei Nationale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Regulamentul privind concediul de odihna al personalului didactic din invatamantul de toate gradele, aprobat prin Ordinul ministrului invatamantului nr. 5.384/1992 isi inceteaza aplicarea.
    Art. 3
    Directiile generale si directiile din Ministerul Educatiei Nationale, inspectoratele scolare, institutiile de invatamant superior, celelalte unitati de invatamant si unitatile conexe vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                      Ministrul educatiei nationale,
                              Andrei Marga

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
privind efectuarea concediului de odihna al personalului didactic din invatamant, emise in aplicarea art. 103 din Legea nr. 128/1997 si a Hotararii Guvernului nr. 250/1992, republicata

    1. Potrivit art. 103 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cadrele didactice*) beneficiaza de dreptul la concediul anual de odihna cu plata in perioada vacantelor scolare, respectiv universitare, cu o durata de cel putin 62 de zile, exclusiv duminicile si sarbatorile legale.
    Tinandu-se seama de repartizarea pe tot cursul anului scolar (universitar) a obligatiilor didactice, metodice si instructiv-educative ale personalului didactic din invatamantul preuniversitar si superior, durata concediului anual de odihna este de 78 de zile calendaristice, corespunzatoare normei didactice de baza.
    In cazuri justificate, conducerea institutiei de invatamant poate intrerupe concediul legal, persoanele in cauza urmand a fi remunerate pentru munca depusa.
    Neefectuarea concediului anual de odihna da dreptul la efectuarea concediului restant in vacantele anului scolar sau universitar urmator.
---------------
    *) Prin cadre didactice sau personal didactic se intelege personalul didactic de predare.

    2. Personalul didactic beneficiaza de concediu de odihna cu durata integrala, daca a functionat in baza unui contract individual de munca in tot cursul anului scolar sau universitar. In cazul in care angajarea s-a facut dupa inceperea anului scolar sau universitar, durata concediului de odihna este proportionala cu perioada cuprinsa intre data angajarii si sfarsitul anului scolar sau universitar (cate 6,5 zile calendaristice pentru fiecare luna integral lucrata).
    Personalul didactic auxiliar din invatamant beneficiaza de concediul de odihna stabilit prin lege, la care se adauga, potrivit art. 103 lit. f) din Legea nr. 128/1997, un supliment de pana la 10 zile lucratoare, in functie de calitatea activitatii desfasurate. Pentru personalul didactic auxiliar, acesta se efectueaza in afara perioadelor de activitate didactica.
    Numarul zilelor de concediu de odihna, acordate suplimentar, se stabileste si se aproba anual de catre consiliile de administratie ale institutiilor de invatamant preuniversitar si de catre senatele institutiilor de invatamant superior.
    3. Cadrele didactice care au functionat ca suplinitori (angajati cu contract individual de munca pe durata determinata) beneficiaza de concediu de odihna, dupa cum urmeaza:
    - cadrele didactice care au desfasurat o activitate neintrerupta intregul an scolar (universitar) primesc concediul de odihna cu durata integrala;
    - cadrele didactice, numite dupa data inceperii cursurilor, primesc concediul de odihna calculat cate 6,5 zile calendaristice pentru fiecare luna integral lucrata in invatamant.
    Personalului didactic titular sau suplinitor, care a lucrat in diferite perioade ale anului scolar sau universitar un anumit numar de zile, i se considera luna integral lucrata in invatamant, daca din insumarea zilelor respective rezulta 30 de zile calendaristice.
    4. Personalul didactic titular care a functionat in alte sectoare de activitate cu contract individual de munca si a revenit in invatamant beneficiaza de concediul legal de odihna cu durata integrala, daca a functionat in tot cursul anului scolar sau universitar.
    In cazul in care personalul didactic a revenit la catedra in cursul anului scolar sau universitar, durata concediului de odihna va fi proportionala cu perioada cuprinsa intre data angajarii si sfarsitul anului scolar sau universitar.
    5. Concediul de odihna neacordat cadrelor didactice transferate de catre unitatea de invatamant se va acorda acestora de unitatea de invatamant la care au fost transferate. Indemnizatia de concediu va fi suportata de catre cele doua unitati, proportional cu perioada lucrata la fiecare dintre acestea in cursul anului scolar (universitar) respectiv; in acelasi mod se va proceda si in cazul in care concediul de odihna a fost efectuat inainte de transferare.
    6. Specialistii din alte sectoare de activitate, care au fost angajati prin transfer in invatamant ca personal didactic cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau determinata (suplinitori), beneficiaza de concediul de odihna prevazut pentru cadrele didactice, proportional cu perioada lucrata in intervalul cuprins intre data angajarii in invatamant si sfarsitul anului scolar sau universitar.
    7. Personalul didactic care a fost angajat in invatamant, altfel decat prin transfer - prin demisie -, nu poate beneficia de la institutia de invatamant de concediul de odihna corespunzator perioadei lucrate la unitatea de la care a provenit.
    8. Cadrele didactice in activitate, care indeplinesc prin cumul o norma sau o fractiune de norma in invatamant, au dreptul la concediul de odihna platit numai pentru functia de baza.
    9. Cadrele didactice pensionate, incadrate cu jumatate de norma sau cu norma intreaga, in baza unui contract individual de munca pe durata determinata si care cumuleaza pensia cu salariul, in conditiile legii, beneficiaza de dreptul la concediu de odihna in aceleasi conditii ca si salariatii incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata din acea unitate, proportional cu perioada lucrata in anul scolar, respectiv universitar.
    10. Programarea concediilor de odihna se va face la inceputul anului scolar sau universitar de catre consiliul de administratie sau de catre senatul universitatii si de sindicatele de la nivelul unitatilor scolare sau universitare ori, dupa caz, de reprezentantii salariatilor.
    Perioadele de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de consiliul de administratie sau de senatul universitatii si de sindicatele de la nivelul unitatilor scolare sau universitare, in functie de interesul invatamantului si al celui in cauza.
    La programarea concediilor de odihna ale cadrelor didactice, conducerea unitatii va tine seama, in masura in care este posibil, si de specificul activitatii celuilalt sot.
    11. In situatia imposibilitatii efectuarii integrale a concediului de odihna in timpul vacantei de vara, concediul de odihna se poate efectua si in alte perioade ale anului scolar sau universitar, in functie de interesul procesului de invatamant sau al celui in cauza.
    12. Programarea concediului de odihna se va face prin decizie a conducerii institutiei de invatamant, pentru intregul personal din unitate.
    13. Pentru fiecare cadru didactic, incadrat dupa aprobarea programarii concediilor de odihna pe intreaga institutie de invatamant, se va stabili, in scris, o data cu semnarea contractului individual de munca, perioada de concediu.
    14. Personalul didactic primeste compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat, in conditiile stabilite de Legea nr. 6/1992 si de Ordonanta Guvernului nr. 29/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 133/1995, exceptand situatiile prevazute la art. 103 lit. e) din Legea nr. 128/1997.
    15. Personalul didactic care a fost in incapacitate temporara de munca sau in concediu fara plata intregul an scolar (universitar) sau mai mult nu are dreptul la concediu de odihna pentru acel an scolar (universitar).
    16. In cazul in care perioadele de concedii medicale si de concedii fara plata, insumate, au fost de 12 luni sau mai mari si s-au extins pe 2 sau mai multi ani scolari (universitari) consecutivi, personalul didactic are dreptul la un singur concediu de odihna, acordat pentru anul scolar (universitar) in care a reinceput activitatea, proportional cu lunile lucrate, in masura in care acesta nu a fost efectuat in anul in care a absentat de la serviciu pentru motivele mai sus mentionate.
    17. Personalul didactic care a desfasurat activitate la catedra o parte din anul scolar sau universitar, beneficiind de concediile platite prevazute la art. 103 lit. c) si d) din Legea nr. 128/1997, are dreptul la un concediu de odihna cu o durata calculata proportional cu numarul lunilor lucrate in anul scolar (universitar) respectiv.
    18. Concediul de odihna se acorda, in conditiile stabilite prin prezentele norme metodologice, si personalului didactic cu contract de munca cu norma incompleta, dar nu mai putin de o jumatate de norma.
    19. Personalul de indrumare si control de la inspectoratele scolare si din Ministerul Educatiei Nationale, prevazut la art. 25 din Legea nr. 128/1997, este personal didactic in conformitate cu prevederile art. 1 din Statutul personalului didactic si beneficiaza de concediu de odihna conform art. 111 alin. (6) din Legea nr. 128/1997.
    20. Programarea concediilor de odihna va fi modificata, la cererea cadrului didactic, in urmatoarele cazuri:
    a) cadrul didactic se afla in concediu medical;
    b) cadrul didactic cere concediu de odihna inainte sau in continuarea concediului de maternitate;
    c) cadrul didactic este chemat sa indeplineasca indatoriri publice;
    d) cadrul didactic este chemat sa satisfaca obligatii militare, altele decat serviciul militar in termen;
    e) cadrul didactic urmeaza sau trebuie sa urmeze un curs de calificare, recalificare, perfectionare sau de specializare, in tara ori in strainatate;
    f) cadrul didactic are recomandare medicala pentru a urma un tratament intr-o statiune balneoclimaterica, caz in care data inceperii concediului de odihna va fi cea indicata in recomandarea medicala;
    g) salariata - cadru didactic - se afla in concediu platit pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani.
    21. Pe durata concediului de odihna, cadrele didactice au dreptul la o indemnizatie, calculata in raport cu numarul zilelor de concediu inmultite cu media zilnica a salariului de baza, a sporului de vechime si, dupa caz, a indemnizatiei pentru functia de conducere, luate impreuna, corespunzatoare fiecarei luni calendaristice in care se efectueaza zilele de concediu; in cazul in care concediul de odihna se efectueaza in cursul a doua luni consecutive, media veniturilor se calculeaza distinct pentru fiecare luna in parte.
    22. Media zilnica a veniturilor se stabileste in raport cu numarul zilelor lucratoare din fiecare luna in care se efectueaza zilele de concediu de odihna.
    23. In calculul indemnizatiei concediului de odihna acordat personalului didactic se iau in considerare si sporurile care fac parte din salariul de baza, conform Legii nr. 128/1997.
    24. Orice conventie prin care se renunta, in totalitate sau in parte, la dreptul la concediul de odihna este interzisa.
    25. Pentru cei incadrati cu fractiuni de norma, indemnizatia de concediu se calculeaza avandu-se in vedere veniturile prevazute la pct. 21 - 23, cuvenite pentru fractiunea de norma sau fractiunile de norma care se iau in calcul.
    26. Indemnizatia de concediu de odihna se plateste cu cel putin 5 zile inaintea plecarii in concediu.
    27. Daca in timpul concediului de odihna intervine una dintre situatiile mentionate la pct. 20 lit. a), c), d) si e), efectuarea acestuia va fi intrerupta.
    Efectuarea concediului de odihna va fi intrerupta in cazul in care salariata - cadru didactic - intra in concediu pentru maternitate, precum si in cazul in care personalul didactic este rechemat, prin dispozitie scrisa a conducerii unitatii, numai pentru interese de serviciu neprevazute, care fac necesara prezenta cadrului didactic in unitate. In situatia rechemarii, cei in cauza au dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport si a cheltuielilor legate de efectuarea concediului de odihna in alta localitate, echivalenta cu sumele cheltuite pentru prestatia de care nu au mai putut beneficia din cauza rechemarii.
    Conducerea institutiei de invatamant, in cazuri bine justificate, poate intrerupe concediul legal de odihna, persoanele in cauza urmand a fi remunerate pentru munca depusa.
    Pentru cazurile de intrerupere a concediului de odihna, mentionate la alin. 1 si 2, cadrele didactice au dreptul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce au incetat situatiile respective sau, cand aceasta nu este posibil, la o data stabilita printr-o noua programare.
    28. In cazul in care concediul inceput la o anumita data este intrerupt, indemnizatia de concediu nu se restituie. In aceasta situatie se va proceda la regularizarea platilor in raport cu indemnizatia de concediu aferenta zilelor de concediu neefectuat si cu salariul cuvenit cadrului didactic pentru perioada lucrata dupa intreruperea concediului sau cu drepturile cuvenite pentru aceasta perioada, dupa caz, potrivit legii.
    La data programata pentru efectuarea partii restante a concediului de odihna, cadrului didactic i se va acorda indemnizatia de concediu cuvenita pentru aceasta perioada.
    29. In cazul in care, dupa ce personalul didactic a efectuat concediul de odihna, contractul sau de munca a incetat din motivele prevazute la art. 130 alin. (1) lit. j), k) si l) si la art. 135 din Codul muncii sau a fost eliberat din functia detinuta in invatamant ca urmare a desfacerii disciplinare a contractului individual de munca in temeiul art. 116 lit. f) din Legea nr. 128/1997, acesta este obligat sa restituie unitatii partea din indemnizatia de concediu corespunzatoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat acel concediu.
    Prevederile alin. 1 nu se aplica:
    a) cadrelor didactice carora li s-au desfacut contractele individuale de munca in baza art. 135 din Codul muncii, din cauza starii sanatatii, constatata prin certificatul medical, iar unitatea nu le-a putut oferi o alta munca corespunzatoare starii sanatatii si calificarii profesionale;
    b) salariatelor care au contractele individuale de munca desfacute in baza art. 135 din Codul muncii, pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 7 ani;
    c) cadrelor didactice pentru care, dupa desfacerea contractului individual de munca in temeiul art. 130 alin. (1) lit. j) din Codul muncii, a intervenit achitarea, anularea urmaririi penale sau incetarea procesului penal ori a urmaririi penale.
    30. Prezentele norme metodologice se aplica functiilor didactice de predare din invatamantul preuniversitar, prevazute la art. 5 si la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 128/1997.
    In invatamantul superior, normele metodologice se aplica preparatorilor universitari, asistentilor universitari, lectorilor universitari/sefilor de lucrari, conferentiarilor universitari si profesorilor universitari.
    De prezentele norme metodologice beneficiaza personalul didactic de conducere, precum si personalul de indrumare si control din inspectoratele scolare si din Ministerul Educatiei Nationale, conform art. 111 alin. (6) din Legea nr. 128/1997.
    31. Cadrele didactice asociate beneficiaza de concediu de odihna la unitatile unde au functia de baza.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3251/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3251 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 4945 2018
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 95 2019
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 978 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp posibil, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 162 2012
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 128 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1374 2013
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu