Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (2) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.32 din 30.08.2012

pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 635 din 06 septembrie 2012

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. d) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Procedura privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Operatorii sistemelor de distribuţie şi operatorii economici autorizaţi pentru lucrări de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor acestuia. Articolul 3La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă orice alte dispoziţii contrare. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Niculae Havrileţ
ANEXĂPROCEDURĂ privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale 1. Obiect, domeniul de aplicare Articolul 1Prezenta procedură reglementează modul de lucru şi succesiunea operaţiilor de proiectare, verificare, execuţie, recepţie tehnică şi punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare aparţinând persoanelor fizice/juridice. Articolul 2
(1) Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice/juridice, operatorilor economici (OE) autorizaţi de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru proiectarea şi/sau execuţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, verificatorilor de proiecte atestaţi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) şi operatorilor sistemelor de distribuţie (OSD).
(2) Activităţile prevăzute în prezenta procedură se realizează în conformitate cu legislaţia specifică.
Articolul 3Termenii, expresiile şi abrevierile care necesită explicitare sunt definiţi în:

Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 (Lege);

Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2004, cu modificările şi completările ulterioare (Regulament);

Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009, cu modificările şi completările ulterioare (Norme tehnice).2. Procedura Accesul la sistemul de distribuţie în cazul instalaţiei de utilizare noi Articolul 4
(1) În vederea obţinerii accesului la sistemul de distribuţie a gazelor naturale (SD), persoana fizică sau juridică (beneficiar) se adresează OSD cu o cerere însoţită de documentele specifice în conformitate cu prevederile Regulamentului de acces la sistemele de distribuţie.
(2) Cererea menţionată la alin. (1) poate fi depusă în nume propriu de către beneficiar sau prin intermediul unui mandatar al acestuia.
(3) Acordul de acces la sistemul de distribuţie se eliberează de către OSD cu respectarea prevederilor Legii şi ale Regulamentului.
(4) În cazul în care nu există obiective/conducte părţi componente ale sistemului de distribuţie la care urmează să se realizeze racordarea, OSD va elibera Acordul de acces cu respectarea prevederilor art. 151 din Lege.Accesul la sistemul de distribuţie în cazul instalaţiei de utilizare existente
Articolul 5
(1) În situaţia modificării unei instalaţii de utilizare existente, beneficiarul are obligaţia să se adreseze OSD cu o cerere, în conformitate cu prevederile Regulamentului şi ale Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.
(2) Cererea menţionată la alin. (1) poate fi depusă în nume propriu de către beneficiar sau prin intermediul unui mandatar al acestuia.Proiectarea instalaţiei de utilizare
Articolul 6
(1) Ulterior obţinerii Acordului de acces, beneficiarul are obligaţia să se adreseze unui OE autorizat de către ANRE pentru proiectarea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.
(2) În situaţia în care instalaţia de racordare este pusă în funcţiune, la eliberarea Acordului de acces, OSD are obligaţia de a pune la dispoziţia beneficiarului, cu titlu gratuit, următoarele informaţii în formă scrisă:

punctul de delimitare dintre instalaţia de racordare şi instalaţia de utilizare;

date cu privire la aparatul de măsură ce urmează a fi montat, inclusiv căderea de presiune aferentă;

date cu privire la presiunea din aval de echipamentul de reglare.
(3) În cazul în care este necesară realizarea/modificarea instalaţiei de racordare la SD, OE precizat la alin. (1) proiectează instalaţia de utilizare a gazelor naturale după ce autorizaţia de construire pentru instalaţia de racordare a fost emisă.
(4) În termen de 3 zile lucrătoare de la eliberarea autorizaţiei de construire precizate la alin. (3), OSD are obligaţia de a pune la dispoziţia beneficiarului, cu titlu gratuit, informaţiile precizate la alin. (2).
Articolul 7
(1) OE are obligaţia realizării proiectului instalaţiei de utilizare numai după încheierea unui contract de prestări de servicii cu beneficiarul, contract în care să fie precizate cel puţin următoarele elemente:a)părţile contractante; b)obiectul contractului; c)durata contractului, inclusiv termenul de realizare a lucrării; d)preţul contractului; e)drepturile şi obligaţiile părţilor; f)alte clauze, cu condiţia ca acestea să nu contravină prevederilor legale.
(2) Contractul de prestări de servicii prevăzut la alin. (1) conţine cel puţin criteriile precizate în anexa nr. 1.
(3) Anterior încheierii contractului prevăzut la alin. (1), OE are obligaţia de a notifica în scris beneficiarului cu privire la obligativitatea respectării condiţiilor tehnice pentru funcţionarea în siguranţă a instalaţiei de utilizare.
(4) Anterior încheierii contractului prevăzut la alin. (1), OE are obligaţia de a notifica în scris beneficiarului referitor la obţinerea de către acesta a acordului investitorului/investitorilor privind racordarea la instalaţia de utilizare comună, dacă este cazul.
(5) Pentru situaţia prevăzută la alin. (4), modul de defalcare a cheltuielilor şi de atribuire a cotelor-părţi către investitori se stabileşte pe cale amiabilă sau apelând la instanţa judecătorească competentă.
Articolul 8
(1) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia OE precizat la art. 7 copii de pe documentele care atestă că aparatele consumatoare de combustibili gazoşi ce urmează a fi racordate la instalaţia de utilizare a gazelor naturale respectă prevederile legislaţiei în vigoare sau o declaraţie cu privire la utilizarea pe propria răspundere a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi care au funcţionat anterior în instalaţia de utilizare a beneficiarului.
(2) OE care proiectează instalaţia de utilizare are obligaţia de a preda beneficiarului proiectul instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.
(3) Obligaţia de realizare a proiectului se consideră a fi îndeplinită în momentul în care proiectul este declarat conform de un verificator de proiecte atestat de către MDRT.
(4) Proiectul declarat conform este însoţit de referatul de verificare asumat de către verificatorul precizat la alin. (3).
(5) Tariful aferent verificării proiectului este inclus în valoarea contractului menţionat la art. 7, OE neavând dreptul de a percepe un tarif suplimentar beneficiarului.
(6) Proiectul precizat la alin. (1) se întocmeşte în 3 (trei) exemplare, dintre care 2 (două) exemplare sunt predate beneficiarului.
(7) Dimensionarea părţilor de instalaţie de utilizare comune care deservesc mai multe apartamente dintr-un corp de clădire şi/sau mai multe scări din cadrul clădirii de locuit multietajate se efectuează luând în considerare debitul nominal şi debitul ce poate fi utilizat în perspectivă.Execuţia instalaţiei de utilizare
Articolul 9
(1) Beneficiarul care doreşte execuţia unei instalaţii de utilizare a gazelor naturale are obligaţia de a se adresa în acest sens unui OE autorizat de ANRE.
(2) OE are obligaţia punerii în practică a proiectului avizat al instalaţiei de utilizare numai după încheierea unui contract de prestări de servicii cu beneficiarul, contract în care să fie precizate cel puţin următoarele elemente:a)părţile contractante; b)obiectul contractului; c)durata contractului, inclusiv termenul de realizare a lucrării; d)preţul contractului; e)drepturile şi obligaţiile părţilor; f)alte clauze, cu condiţia ca acestea să nu contravină prevederilor legale.
(3) Contractul de prestări de servicii precizat la alin. (2) conţine cel puţin criteriile precizate în anexa nr. 2.
(4) Beneficiarul pune la dispoziţia OE precizat la alin. (1) cele 2 (două) exemplare din proiectul instalaţiei de utilizare a gazelor naturale prevăzut la art. 8, în scopul execuţiei acestuia.
Articolul 10
(1) OE care execută instalaţia de utilizare a gazelor naturale are obligaţia desemnării responsabilului tehnic cu execuţia.
(2) Responsabilul tehnic cu execuţia are obligaţia de a coordona execuţia instalaţiei de utilizare a gazelor naturale conform cerinţelor proiectului şi cu respectarea cerinţelor esenţiale de calitate.
(3) Responsabilul tehnic cu execuţia, angajat în cadrul OE, trebuie să deţină calitatea de instalator autorizat ANRE gradul IID cu peste 3 (trei) ani vechime în acest grad sau gradul ID.
(4) Responsabilul tehnic cu execuţia are obligaţia de a semna planşele desenate, precum şi procesele-verbale aferente execuţiei lucrării.Recepţia instalaţiei de utilizare
Articolul 11După finalizarea lucrărilor de execuţie a instalaţiei de utilizare, OE are obligaţia: a)de a preda procesul-verbal de lucrări ascunse pentru instalaţia de utilizare exterioară, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3, pentru tronsoanele din instalaţia de utilizare exterioară montate subteran; b)de a realiza probele de rezistenţă şi etanşeitate a instalaţiei de utilizare, conform Normelor tehnice aprobate de către ANRE; c)de a întocmi procesul-verbal de recepţie tehnică a instalaţiei de utilizare, în conformitate cu prevederile anexei nr. 4. Articolul 12
(1) În situaţia în care este necesară cuplarea unui nou tronson într-o instalaţie de utilizare existentă, OE are obligaţia de a notifica OSD în acest sens.
(2) În situaţia precizată la alin. (1), OSD are obligaţia ca în termen de două zile lucrătoare să efectueze toate diligenţele precizate în Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale în ceea ce priveşte întreruperile planificate în alimentarea cu gaze naturale.
(3) OE are obligaţia de a efectua toate operaţiile tehnice necesare pentru cuplarea noului tronson la instalaţia de utilizare existentă, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice.Punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare
Articolul 13
(1) OE care a executat instalaţia de utilizare are obligaţia ca în termen de 3 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale să solicite în scris OSD programarea în vederea punerii în funcţiune a acesteia.
(2) OE pune la dispoziţia OSD următoarele documente, în original:a)procesul-verbal de recepţie tehnică; b)schema izometrică; c)document emis de un furnizor de gaze naturale, licenţiat de ANRE, din care să reiasă existenţa unui contract de furnizare pentru respectiva locaţie, încheiat cu beneficiarul.
Articolul 14
(1) De la primirea solicitării precizate la art. 13, OSD, prin personal propriu, are obligaţia de a efectua punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, după cum urmează:a)în termen de 7 zile lucrătoare, pentru debite aprobate mai mici de 250 mc/h; b)în termen de 15 zile lucrătoare, pentru debite aprobate mai mari de 250 mc/h.
(2) OSD are dreptul de a refuza punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare în următoarele situaţii:a)la data programată nu a fost achitat tariful perceput de OSD pentru această operaţie; b)constată existenţa unei neconformităţi după cum urmează:

depăşirea debitului aprobat prin Acordul de acces;

completarea necorespunzătoare a proceselor-verbale de lucrări ascunse sau de recepţie tehnică;

proiectarea şi execuţia instalaţiei de utilizare a fost efectuată de operatori economici neautorizaţi de ANRE;

absenţa unui document emis de un furnizor de gaze naturale, licenţiat de ANRE, din care să reiasă existenţa unui contract de furnizare încheiat cu beneficiarul;

existenţa unui Acord de acces expirat.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), OSD are obligaţia de a comunica în scris beneficiarului motivele care au generat refuzul punerii în funcţiune a instalaţiei.
(4) Termenul precizat la alin. (1) se decalează în mod corespunzător în cazul în care instalaţia de racordare la sistemul de distribuţie nu a fost recepţionată şi pusă în funcţiune, OSD având următoarele obligaţii:a)notificarea în scris a OE care a executat instalaţia de utilizare cu privire la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare; b)programarea punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale concomitent cu instalaţia de racordare.
Articolul 15La data punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare, OSD, împreună cu OE şi cu beneficiarul, întocmeşte procesul-verbal de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile anexei nr. 5. Articolul 16Documentele prevăzute la art. 11 şi 15 se constituie ca anexă la proiectul tehnic pus la dispoziţia beneficiarului, în conformitate cu precizările art. 8 alin. (4), prin grija OE care a executat instalaţia de utilizare a gazelor naturale. 3. Dispoziţii finale Articolul 17
(1) OE care proiectează instalaţia de utilizare a gazelor naturale are obligaţia ca la solicitarea beneficiarului să accepte verificarea proiectului de un verificator de proiecte atestat, selectat de către beneficiar.
(2) OE care proiectează instalaţia de utilizare a gazelor naturale are obligaţia de a evidenţia în mod distinct în cadrul contractului de prestări de servicii încheiat cu beneficiarul tariful pentru verificarea proiectului perceput de verificatorul de proiecte atestat, în cazul în care beneficiarul nu şi-a exprimat opţiunea prevăzută la alin. (1).
Articolul 18
(1) OE care execută instalaţia de utilizare a gazelor naturale are obligaţia de a informa beneficiarul anterior încheierii contractului de prestări de servicii cu privire la tariful de punere în funcţiune perceput de către OSD.
(2) Dacă tariful de punere în funcţiune se achită către OSD prin intermediul OE care execută instalaţia de utilizare a gazelor naturale, acesta are obligaţia de a-l evidenţia în mod distinct în cadrul contractului încheiat cu beneficiarul.
(3) OE care execută instalaţia de utilizare are obligaţia de a preda beneficiarului, cu titlu gratuit, un exemplar din proiectul instalaţiei de utilizare a gazelor naturale şi toate anexele aferente.
Articolul 19
(1) Punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale amplasate în intravilanul sau extravilanul unităţilor administrativ teritoriale se face numai de către OSD care operează obiectivul/sistemul de distribuţie la care se efectuează racordarea.
(2) Punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale care urmează să funcţioneze în regim de înaltă presiune se face prin intermediul operatorului Sistemului naţional de transport.
(3) Punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale racordate la conductele de alimentare din amonte sau la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale se face numai de către operatorul autorizat/licenţiat care operează obiectivul/sistemul la care se efectuează racordarea.
Articolul 20Odată cu punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, OSD are obligaţia să pună la dispoziţia beneficiarului, în mod gratuit, un exemplar din Instrucţiunile pentru utilizarea gazelor naturale, întocmite în conformitate cu prevederile anexei nr. 6. Articolul 21
(1) Beneficiarul care optează pentru realizarea activităţilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale cu un singur OE autorizat de ANRE poate încheia un singur contract de prestări servicii pentru aceste activităţi.
(2) Contractul de prestări de servicii încheiat în conformitate cu prevederile alin. (1) va conţine criteriile obligatorii prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
Articolul 22În situaţia în care realizarea activităţilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale se efectuează de către un singur OE, numărul de exemplare din proiectul tehnic precizat la art. 8 alin. (5) se poate reduce cu un exemplar. Articolul 23
(1) În situaţia în care, la punerea în practică a proiectului instalaţiei de utilizare, apar diferenţe faţă de proiectul tehnic iniţial, atunci OE care execută lucrarea are obligaţia de a obţine acordul prealabil al aceluiaşi proiectant şi verificator de proiecte atestat.
(2) OE care execută lucrarea, cu acordul beneficiarului, solicită acordul altui proiectant autorizat sau al altui verificator atestat pentru remedierea situaţiilor precizate la alin. (1) doar în situaţia în care proiectantul sau verificatorul iniţial se află în imposibilitatea de a desfăşura aceste activităţi.
Articolul 24
(1) Verificatorul tehnic atestat nu poate verifica proiectele tehnice întocmite de el sau la a căror elaborare a participat.
(2) Instalatorul autorizat ANRE gradul ID care întocmeşte proiectul tehnic sau participă la elaborarea acestuia ori care verifică proiectul tehnic nu poate fi desemnat responsabil tehnic cu execuţia pentru lucrarea respectivă.
Articolul 25Punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale se realizează în termenul de valabilitate al Acordului de acces. Articolul 26Proiectele tehnice avizate de către OSD se execută şi se pun în funcţiune în conformitate cu prevederile prezentei proceduri. Articolul 27Se recomandă ca OE care execută instalaţia de utilizare a gazelor naturale să ofere beneficiarului o garanţie pentru lucrarea executată. Această garanţie ar trebui să acopere cel puţin o perioada de 2 ani de zile, respectiv până la prima verificare tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale sau până la prima modificare adusă acesteia, oricare eveniment ar surveni primul. Articolul 28
(1) OE prevăzuţi la art. 7 şi 9 au obligaţia de a constitui un registru unic de evidenţă.
(2) Contractele de prestări de servicii încheiate cu beneficiarii şi toate documentele rezultate în urma derulării acestora sunt înregistrate în registrul prevăzut la alin. (1) în ordinea cronologică a încheierii acestora.
Articolul 29Solicitarea prevăzută la art. 13 alin. (1) se întocmeşte în conformitate cu prevederile anexei nr. 7. Articolul 30Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta procedură. Articolul 31Nerespectarea prevederilor prezentei proceduri constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile Legii.
ANEXA Nr. 1la procedură CRITERII OBLIGATORII pentru întocmirea unui contract de prestări de servicii pentru proiectarea instalaţiei de utilizare şi verificare a proiectului tehnic 1. Solicitant (se vor preciza elementele de mai jos) Persoană juridică o Denumirea solicitantului ..., nr. de înregistrare la registrul comerţului ..., CUI..., atribut fiscal ..., reprezentat(ă) prin ..., în calitate de ..., Banca ..., codul IBAN ..., codul poştal ..., localitatea ..., judeţul/sectorul ..., str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., telefon fix ..., telefon mobil ..., fax ..., e-mail .... Persoana fizică o Nume, prenume..., cod poştal ..., localitatea ..., judeţul/sectorul ..., str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., telefon fix ..., telefon mobil ..., adresă e-mail ..., identificat prin ..., serie/număr CI/BI ..., data eliberării ..., eliberat de ..., codul numeric personal ..., Banca ..., codul IBAN ... denumit(ă) în continuare beneficiar, a convenit încheierea Contractului nr. ... de prestări de servicii pentru proiectarea instalaţiei de utilizare şi verificare a proiectului tehnic cu S.C. ........ ................ ........ ........... (numele operatorului economic) ..., denumită în continuare prestator, persoană juridică, în calitate de firmă autorizată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru amplasamentul de mai jos: Adresă de corespondenţă (dacă diferă faţă de adresa indicată la pct. 1) Codul poştal ..., localitatea ..., judeţul/sectorul ..., str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. .... Amplasament Codul poştal ..., localitatea ..., judeţul/sectorul ..., str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. .... 2. Obiectul (se vor preciza elementele de mai jos) Prestarea serviciilor de proiectare a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale şi de verificare a proiectului tehnic, în conformitate cu prevederile legale incidente sectorului gazelor naturale 3. Durata (se vor preciza elementele de mai jos):

Durata este de ... zile.

Prelungirea se realizează cu acordul scris al părţilor.4. Preţul (se vor preciza elementele de mai jos)

Preţul pentru realizarea proiectului instalaţiei de utilizare a gazelor naturale şi de verificare a proiectului tehnic este de ..... lei, din care: a)preţul aferent activităţii de proiectare este de ..... lei; b)preţul aferent activităţii de verificare a proiectului tehnic este de ..... lei; c)tariful pentru obţinerea altor autorizaţii/avize impuse de legislaţie este de ..... lei, defalcat după cum urmează:

....Plata se poate face integral sau în tranşe, conform înţelegerii dintre părţi, astfel încât la finalizarea lucrării obligaţiile de plată să fie achitate. Lucrarea se consideră finalizată odată cu predarea către beneficiar a proiectului tehnic verificat de un verificator de proiecte atestat. 5. Obligaţiile prestatorului (se vor preciza elementele de mai jos):

realizează proiectul tehnic al instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, şi îl verifică prin intermediul unui verificator de proiecte atestat;

înmânează beneficiarului 2 (două) exemplare din proiectul tehnic al instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.6. Obligaţiile beneficiarului (se vor preciza elementele de mai jos):

pune la dispoziţia prestatorului acordul de acces la sistem eliberat de către operatorul licenţiat, în conformitate cu prevederile legale.*;

pune la dispoziţia prestatorului acordul investitorului/investitorilor privind racordarea la instalaţia de utilizare comună, dacă este cazul;* În situaţia în care beneficiarul nu mandatează prestatorul să-l reprezinte în faţa operatorului licenţiat în scopul obţinerii acordului de acces.

permite accesul reprezentanţilor prestatorului în imobil în vederea efectuării operaţiilor necesare realizării proiectului instalaţiei de utilizare a gazelor naturale;

îndeplineşte obligaţiile de plată către prestator în cuantumul şi la termenele stabilite de comun acord.7. Alte clauze (se vor completa elementele de mai jos):

se precizează modalitatea prin care clauzele contractuale se pot modifica şi/sau completa;

se precizează modul de soluţionare a divergenţelor dintre părţi;

se precizează modul prin care se efectuează denunţarea unilaterală;

se precizează numărul de exemplare ale contractului;

se precizează data de intrare în vigoare. ANEXA Nr. 2la procedură CRITERII OBLIGATORII pentru întocmirea unui contract de prestări de servicii pentru execuţia, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare 1. Solicitant (se vor preciza elementele de mai jos) Persoană juridică o Denumirea solicitantului ..., nr. înregistrare la registrul. comerţului ..., CUI ..., atribut fiscal ..., reprezentat(ă) prin ..., în calitate de ..., Banca ... codul IBAN ..., codul poştal ..., localitatea ..., judeţul/sectorul ..., str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., telefon fix ..., telefon mobil ..., fax..., e-mail .... Persoană fizică o Nume, prenume ..., codul poştal ..., localitatea ..., judeţul/sectorul ..., str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., telefon fix ..., telefon mobil ..., adresă e-mail ..., identificat prin ..., serie/număr CI/BI ..., data eliberării ..., eliberat de ..., codul numeric personal ..., Banca ..., codul IBAN ...., denumit(ă) în continuare beneficiar, a convenit încheierea Contractului nr. ... de prestări de servicii pentru executarea, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare cu S.C. ...(numele operatorului economic), denumită în continuare prestator, persoană juridică, în calitate de firmă autorizată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru amplasamentul de mai jos: Adresă de corespondenţă (dacă diferă faţă de adresa indicată la pct. 1) Codul poştal ..., localitatea ..., judeţul/sectorul ..., str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. .... . Amplasament Codul poştal ..., localitatea ..., judeţul/sectorul ..., str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. .... 2. Obiectul (se vor preciza elementele de mai jos) Prestarea serviciilor de executare a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, de recepţie tehnică şi de punere în funcţiune a acesteia, în conformitate cu prevederile legale incidente sectorului gazelor naturale. 3. Durata (se vor preciza elementele de mai jos)

Durata este de ... zile.

Prelungirea se realizează cu acordul scris al părţilor.4. Preţul (se vor preciza elementele de mai jos) Preţul pentru realizarea execuţiei instalaţiei de utilizare a gazelor naturale este de ... lei, din care: a)preţul aferent activităţii de execuţie este de ... lei, în conformitate cu devizul tehnico-economic anexat; b)tariful aferent activităţii de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare este de... lei.Plata se poate face integral sau în tranşe, conform înţelegerii dintre părţi, astfel încât la finalizarea lucrării obligaţiile de plată să fie achitate. Lucrarea se consideră finalizată odată cu punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare. 5. Obligaţiile prestatorului (se vor preciza elementele de mai jos):

execută instalaţia de utilizare a gazelor naturale în conformitate cu prevederile proiectului tehnic pus la dispoziţie de beneficiar şi întreprinde toate demersurile necesare recepţiei tehnice şi punerii în funcţiune a acesteia;

înmânează beneficiarului un exemplar din proiectul tehnic al instalaţiei de utilizare a gazelor naturale împreună cu toate anexele aferente.6. Obligaţiile beneficiarului (se vor preciza elementele de mai jos):

permite accesul reprezentanţilor prestatorului în imobil în vederea punerii în practică a proiectului instalaţiei de utilizare a gazelor naturale;

îndeplineşte obligaţiile de plată către prestator în cuantumul şi la termenele stabilite de comun acord.7. Alte clauze (se vor completa elementele de mai jos):

se precizează modalitatea prin care clauzele contractuale se pot modifica şi/sau completa;

se precizează modul de soluţionare a divergenţele dintre părţi;

se precizează modul prin care se efectuează denunţarea unilaterală;

se precizează numărul de exemplare ale contractului;

se precizează data de intrare în vigoare. ANEXA Nr. 3la procedură PROCES-VERBAL de lucrări ascunse pentru instalaţia de utilizare exterioară Nr. ....... (model-cadru) Încheiat astăzi, ziua ..., luna ..., anul .... Semnatarii prezentului proces-verbal la realizarea instalaţiei de utilizare pozată subteran, executată în conformitate cu prevederile Proiectului tehnic nr. ..., realizat de ..., verificat de ..., la imobilul din localitatea ..., judeţul/sectorul ..., str. ... nr. .., bl. .., sc. ..., codul poştal ..., precizăm următoarele: 1. Tronsonul îngropat al instalaţiei de utilizare exterioară are diametrul ... (mm sau inch) şi lungimea ... metri. 2. Materialul tubular folosit este cel prevăzut în Certificatul de calitate/Declaraţia de conformitate nr. ... din data ..., anexat la prezentul proces-verbal. 3. (se va completa în funcţie de materialul tubular folosit) a)pentru instalaţie de utilizare din oţel:

Toate sudurile au fost executate folosind materiale standardizate/conforme şi au fost izolate ... (precizările vor fi făcute de executant) ... .

Conducta a fost izolată conform ...(precizările vor fi făcute de executant) ... şi la montaj a fost amplasată în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE (Norme tehnice). Calitatea izolaţiei a fost verificată conform Buletinului de verificare nr. .../..., anexat.

Au fost amplasate răsuflători în conformitate cu prevederile Proiectului tehnic nr. ..., realizat de ...(numele operatorului economic autorizat ANRE) ... şi verificat de ...(numele verificatorului de proiecte atestat) ..., iar calota acestora a fost sudată în totalitate de tijă şi a fost aşezată în conformitate cu prevederile Normelor tehnice.

Conducta a fost aşezată pe fundul şanţului, pe un strat de nisip cu grosimea de....... cm, adâncimea de pozare fiind de ....... m.

Tuburile de protecţie au fost montate conform Proiectului tehnic nr. ..., realizat de ......(numele operatorului economic autorizat ANRE) ... şi verificat de ...(numele verificatorului de proiecte atestat) ... .

Conducta, armăturile şi curbele utilizate sunt confecţionate din materiale ce respectă prevederile Normelor tehnice.

Primul strat de umplutură deasupra conductei a fost din pământ mărunţit, fără corpuri tari (resturi de beton, cărămizi, deşeuri metalice, sticloase etc.). b)pentru instalaţie de utilizare din polietilenă:

Toate sudurile au fost executate folosind materiale şi procedee standardizate şi au fost realizate prin procedeul de ... (precizările vor fi făcute de executant) ... .

Tuburile de protecţie au fost montate conform Proiectului tehnic nr. ..., realizat de ...(numele operatorului economic autorizat ANRE) ... şi verificat de ...(numele verificatorului de proiecte atestat) ... .

Ţeava, armăturile şi fitingurile utilizate sunt confecţionate din materiale ce respectă prevederile Normelor tehnice aprobate de ANRE.

Conducta a fost aşezată pe fundul şanţului, pe un strat de nisip cu grosimea de ...... cm, adâncimea de pozare fiind de ...... m.

Umplerea şanţului a fost efectuată în conformitate cu prevederile Normelor tehnice, inclusiv aşezarea benzii (grilei) de avertizare şi a firului trasor.4. La executarea instalaţiei de utilizare s-au respectat distanţele de securitate minime admise prevăzute în Normele tehnice aprobate de ANRE. Lista de semnături 1. Instalatorul/Instalatorii autorizat/autorizaţi care a/au executat instalaţia de utilizare Nume şi prenume ..., Legitimaţie ANRE nr. ..., gradul ..., valabilă până la data de ... semnătura... . 2. Responsabil tehnic cu execuţia Nume şi prenume ..., Legitimaţie ANRE nr. ..., gradul ..., valabilă până la data de ..., semnătura ... 3. Sudor autorizat pentru polietilenă Nume şi prenume ..., autorizaţie ... nr. ..., poanson nr. ..., valabilă până la data de ..., semnătura ... 4. Sudor autorizat pentru oţel Nume şi prenume ..., autorizaţie ... nr. ..., poanson nr. ..., valabilă până la data de ..., semnătura ... 5. Specialişti în domeniu (instalatori autorizaţi ANRE invitaţi de beneficiar, după caz) Nume şi prenume ..., Legitimaţie ANRE nr. ..., gradul ..., valabilă până la data de ..., semnătura ... Beneficiarul a luat cunoştinţă de execuţia instalaţiei de utilizare exterioară şi de obligaţia ca orice modificare adusă ulterior să fie efectuată numai prin intermediul unui operator economic autorizat de către ANRE. Beneficiar, ........ ................ ........ ........ (numele şi prenumele, semnătura) ANEXA Nr. 4la procedură PROCES-VERBAL de recepţie tehnică a instalaţiei de utilizare Nr. ....... (model-cadru) Semnatarii prezentului proces-verbal, încheiat astăzi, ziua ..., luna ..., anul ..., cu ocazia efectuării recepţiei tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, executată la imobilul din localitatea ..., judeţul/sectorul ..., str. ... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ..., am constatat următoarele: 1. Acordul de acces la sistem nr. ... din data de ... a fost eliberat de către ... (denumirea operatorului licenţiat)... . 2. Proiectul tehnic nr. ... a fost întocmit de ...(numele operatorului economic autorizat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE) ..., prin instalatorul autorizat ...(numele şi prenumele) ..., Legitimaţie nr. ..., grad ... . 3. Proiectul tehnic nr. ... a fost verificat de...(numele verificatorului de proiecte atestat) ..., posesor al atestatului nr. ... . 4. Execuţia lucrării a fost realizată de ...(numele operatorului economic autorizat de ANRE) ... sub coordonarea responsabilului tehnic cu execuţia ... (numele şi prenumele) ..., Legitimaţie ANRE nr. ..., grad ... . 5. Lucrarea este realizată cu următoarele materiale: a)material tubular ... (se va preciza tipul materialului) ..., lungime totală ... metri, din care:... metri cu diametrul... (mm/inch) (se va preciza pentru fiecare tipodimensiune în parte), pozat ... (subteran/suprateran), achiziţionat de către ...... (denumirea operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea) ....... de la furnizorul ... (se va preciza denumirea operatorului economic de la care s-a achiziţionat materialul tubular) ..., conform Certificatului de calitate/Declaraţiei de conformitate nr. ... din data de ....; b)fitinguri (curbe, coturi, teuri) din ... (se va preciza tipul materialului) ..., în număr total de ..., din care:... (se vor detalia în mod explicit numărul şi diametrul fiecărui fiting în parte), achiziţionate de către ...... (denumirea operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea) ...... de la furnizorul ... (se va preciza denumirea operatorului economic de la care s-au achiziţionat fitingurile) ..., conform Certificatului de calitate/Declaraţiei de conformitate nr. ... din data de ....; c)armături de închidere tip ... (se va preciza tipul armăturii) ...... din ... (se va preciza tipul materialului) ..., în număr total de ..., din care:... (se vor detalia în mod explicit numărul şi diametrul fiecărei armături în parte), achiziţionate de către ........ (denumirea operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea) ...... de la furnizorul ... (se va preciza denumirea operatorului economic de la care s-au achiziţionat armăturile de închidere) ..., conform Certificatului de calitate/Declaraţiei de conformitate nr. ... din data de ....; d)detector de gaz metan având limita inferioară de detecţie de 2% CH4 în aer achiziţionat de către ... (denumirea operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea sau a beneficiarului) ... de la furnizorul ... (se va preciza denumirea operatorului economic de la care s-a achiziţionat detectorul de gaze naturale) ..., conform Certificatului de calitate/Declaraţiei de conformitate nr. ... din data de ....6. Instalaţia de utilizare este realizată pentru următoarele puncte de consum: a)... (se va preciza tipul aparatului consumator de combustibil gazos) ... cu un debit instalat de ... (conform specificaţiilor producătorului) ..., achiziţionat de către ... de la furnizorul ... (se va preciza denumirea operatorului economic de la care s-a achiziţionat) ..., conform Certificatului de calitate/Declaraţiei de conformitate nr. ... din data de ... (sau se anexează declaraţia beneficiarului); b)... [se vor completa în mod similar lit. a) pentru toate aparatele consumatoare de combustibili gazoşi]...7. Instalaţia de utilizare a fost încercată la probele de presiune, cu aer, de către ...(numele şi prenumele) ..., Legitimaţie ANRE nr. ..., grad ..., după cum urmează: Instalaţia de utilizare pozată subteran:

proba de rezistenţă la ... bar, timp de ... ore;

proba de etanşeitate la ... bar, timp de ... ore.Instalaţia de utilizare pozată suprateran:

proba de rezistenţă la ... bar, timp de ... ore;

proba de etanşeitate la ... bar, timp de ... ore.Rezultatul probelor de presiune este admis. 8. Conducta din oţel pozată suprateran a fost protejată anticoroziv prin grunduire şi vopsire. 9. Pentru conducta din polietilenă îmbinările s-au făcut prin procedeul ... (se va preciza tipul procedeului folosit) ... de către ... (se va preciza numele sudorului, numărul autorizaţiei, emitentul acesteia şi numărul poansonului) ..., utilizând un aparat de tip ..., seria ..., număr ..., verificat conform recomandărilor producătorului, conform fişei de verificare anexate (se va anexa fişa de verificare tehnică a aparatului de sudură), iar la documentaţia tehnică s-au anexat protocoalele sudurilor nr. ... din data ... . 10. Operatorul economic autorizat care a executat instalaţia de utilizare subterană a prezentat procesul-verbal de lucrări ascunse nr. ... din data ... . Concluzia: Pe baza documentelor prezentate şi a verificărilor proprii, subsemnaţii constată că la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobate de ANRE şi declară admisă recepţia tehnică a instalaţiei de utilizare. Prezentul proces-verbal a fost încheiat în .... exemplare, din care fiecare semnatar a reţinut câte un exemplar. 1. Responsabil tehnic cu execuţia Nume şi prenume ..., Legitimaţie ANRE nr. ..., gradul ..., valabilă până la data de ..., semnătura ... 2. Sudor autorizat pentru polietilenă Nume şi prenume ..., autorizaţie ... nr. ..., poanson nr. ..., valabilă până la data de ..., semnătura ... 3. Sudor autorizat pentru oţel Nume şi prenume ..., autorizaţie ... nr. ..., poanson nr. ..., valabilă până la data de ..., semnătura ... 4. Specialişti în domeniu (instalatori autorizaţi ANRE invitaţi de beneficiar, după caz) Nume şi prenume ..., Legitimaţie ANRE nr. ..., gradul ..., valabilă până la data de ..., semnătura ... Beneficiarul a luat la cunoştinţă de:

obligaţia ce îi revine cu privire la înlocuirea racordului flexibil montat în instalaţia de utilizare înaintea expirării duratei normate de utilizare conform recomandărilor producătorului acestuia;

obligaţia ce îi revine cu privire la înlocuirea detectorului de gaze naturale conform recomandărilor producătorului acestuia;

obligaţia ca orice modificare adusă ulterior instalaţiei de utilizare recepţionate să fie efectuată numai prin intermediul unui operator economic autorizat de către ANRE.Beneficiar, ........ ................ ........ ........ (numele şi prenumele, semnătura) ANEXA Nr. 5la procedură PROCES-VERBAL de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale Nr. ....... (model-cadru) Pentru instalaţia de utilizare a gazelor naturale amplasată la adresa (localitatea ..., judeţul/sectorul ..., str. ... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. .., codul poştal ...) s-au efectuat următoarele: I. Subsemnatul, ...(numele şi prenumele) ..., reprezentant împuternicit al operatorului sistemului de distribuţie, în prezenţa beneficiarului ...(numele şi prenumele) ..., am realizat următoarele operaţii la adresa de mai sus: a)montarea contorului de gaze naturale; măsurarea consumului se face prin intermediul unui contor de tip ..., cu debit nominal ... m3/h, marca ..., seria ..., indexul ........ m3; b)verificarea etanşeităţilor la racordurile olandeze/flanşele contorului de gaze naturale; c)sigilarea racordurilor olandeze/flanşelor contorului de gaze naturale; d)verificarea existenţei dopurilor la ramificaţiile pentru punctele de consum fără aparate consumatoare de combustibili gazoşi; e)verificarea existenţei unui document emis de un furnizor de gaze naturale, licenţiat de ANRE, din care să reiasă existenţa unui contract de furnizare pentru adresa de mai sus, încheiat cu beneficiarul; f)instruirea beneficiarului privind exploatarea corectă a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale; g)predarea către beneficiar a unui exemplar din Instrucţiunile pentru utilizarea gazelor naturale.1. Reprezentant împuternicit al ... (denumirea operatorului de distribuţie) ...,...(numele şi prenumele) ..., Legitimaţie nr. ..., grad ..., semnătura ... 2. Beneficiar Numele şi prenumele ..., semnătura ... II. Subsemnatul, ...(numele şi prenumele) ..., în baza prevederilor Procesului-verbal de recepţie tehnică nr. ... din ..., am pus în funcţiune instalaţia de utilizare a gazelor naturale executată de operatorul economic autorizat ... (denumirea) ..., în prezenţa beneficiarului ...(numele şi prenumele) ..., la adresa de mai sus, prin realizarea următoarelor operaţii: a)refularea aerului din instalaţia de utilizare, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE; b)verificarea etanşeităţii, la presiunea gazului din conductă, pentru îmbinările la care nu se fac probe de rezistenţă; c)verificarea modului de funcţionare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi la debit maxim şi minim; d)verificarea existenţei documentului cu privire la coşurile de fum, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice aprobate de ANRE, după caz; e)verificarea modului în care se face evacuarea gazelor arse1.Au fost puse în funcţiune următoarele aparate consumatoare de combustibili gazoşi2:

... (se va preciza tipul aparatului consumator de combustibil gazos) ... cu un debit instalat de ... (conform specificaţiilor producătorului) ..., achiziţionat de către ... de la furnizorul ... (se va preciza denumirea operatorului economic de la care s-a achiziţionat) ..., conform Certificatului de calitate/Declaraţiei de conformitate nr. ... din data de ....

....1. Responsabil tehnic cu execuţia Nume şi prenume ..., Legitimaţie ANRE nr. ..., gradul ..., valabilă până la data de ..., semnătura ... 2. Beneficiar Nume şi prenume ..., semnătura ... Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ... exemplare, din care fiecare semnatar a reţinut câte un exemplar. 1 În cazul sobelor ce utilizează arzătoare atmosferice şi rupere de tiraj. 2 Aparate consumatoare de combustibili gazoşi, care nu sunt supuse reglementărilor ISCIR. ANEXA Nr. 6la procedură INSTRUCŢIUNI pentru utilizarea gazelor naturale (model-cadru) Întreţinerea, exploatarea şi repararea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale revine consumatorului, care răspunde pentru buna lor funcţionare. Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare sunt obligatorii pentru toţi consumatorii şi se efectuează de către un operator economic autorizat de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. Verificarea tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie la intervale de 2 ani. Revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie la interval de 10 ani şi în următoarele situaţii: a)în cazul neutilizării instalaţiei o perioadă mai mare de 6 luni; b)după orice eveniment care ar putea afecta funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei.Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieţi umane şi distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalaţiilor de gaze naturale, se vor respecta cu stricteţe următoarele instrucţiuni: 1. Înainte de aprinderea focului se fac următoarele operaţiuni:

ventilarea permanentă a încăperilor în care funcţionează aparate consumatoare de combustibili gazoşi;

controlul tirajului coşului de evacuare a gazelor de ardere pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate la acesta; în cazul în care se constată lipsa tirajului, nu se aprinde focul decât după efectuarea lucrărilor care să asigure tirajul (curăţarea coşului, curăţarea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanică etc.);

controlul robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoşi; dacă robinetul este deschis, acesta se închide şi se ventilează încăperea respectivă, precum şi cele învecinate prin deschiderea uşilor şi ferestrelor, aprinderea focului făcându-se numai după aerisirea completă;

asigurarea accesului aerului de ardere în focarul aparatului consumator de combustibili gazoşi (prin: deschiderea uşiţelor cenuşarului la sobe, deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar, pornirea ventilatorului etc.);

verificarea funcţionării aparaturii de automatizare, după caz;

ventilarea focarelor de la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi.2. La aprinderea focului în aparate consumatoare de combustibili gazoşi neautomatizate şi arzătoare se fac următoarele operaţiuni:

aerisirea focarului, minimum 5 minute înainte de aprinderea focului;

apropierea aprinzătorului de arzător;

deschiderea lentă a robinetului de manevră şi aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilităţii flăcării.Aprinderea se face numai cu un aprinzător special construit în acest scop, fiind interzisă aprinderea directă cu chibrituri, hârtie etc. Aprinderea focului Ia aparatele consumatoare de combustibili gazoşi automatizate se face conform instrucţiunilor producătorului. 3. Stingerea focului Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate prin racord flexibil se face prin închiderea robinetului de siguranţă, existent înaintea racordului flexibil; după stingerea flăcării se închide şi robinetul de manevră. 4. Indicaţii speciale La utilizarea gazelor naturale sunt interzise:

aprinderea focului dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale;

lăsarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate;

obturarea coşului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi;

modificarea instalaţiilor de gaze fără aprobări legale şi prin persoane neautorizate;

dormitul în încăperi cu focul aprins;

dormitul în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi nelegate la coş de fum (reşou, aragaz etc.).Dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale, se iau imediat următoarele măsuri:

se sting toate focurile;

se deschid toate uşile şi ferestrele;

nu se aprinde nicio sursă de foc;

nu se manevrează aparate electrice;

nu se doarme în astfel de încăperi;

se anunţă imediat operatorul licenţiat de distribuţie la telefoanele:...Nu uitaţi! Verificarea cu flacără a instalaţiilor de gaze naturale prezintă pericol de explozie şi incendiu. Dormitul în încăperi cu focul aprins sau în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi nelegate la coşul de fum prezintă pericol de moarte. ANEXA Nr. 7la procedură CERERE de solicitare a programării în vederea punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale (model-cadru) Nr. de înregistrare ziua/luna/anul (OE) Nr. de înregistrare ziua/luna/anul (OSD) Către ... (denumirea OSD)... Subsemnatul, ... (numele şi prenumele) ..., reprezentant legal al ...(denumirea OE autorizat de ANRE) ..., cu sediul în localitatea ........ ..........., str. ........ ............ nr. ......., ap. ........, sc. ....., et. ......, judeţul ................, tel. ......, fax ........., e-mail .............., vă solicităm programarea punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare executate în imobilul amplasat în localitatea ........ ........, judeţul/sectorul ..., str. ..., nr. .., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ..., beneficiar ... (numele şi prenumele ) .... . Instalaţia de utilizare a gazelor naturale a fost executată în baza Proiectului tehnic nr. ... din ..., verificat de verificator de proiecte atestat ...(numele şi prenumele) ..., atestat nr. ..........., şi a fost recepţionată la data de ........... cu Procesul-verbal de recepţie tehnică nr. ..... . Anexăm prezentei cereri următoarele documente în original: a)procesul-verbal de recepţie tehnică; b)schema izometrică; c)documentul emis de furnizorul de gaze naturale, licenţiat de ANRE, care atestă existenţa unui contract de furnizare pentru locaţia menţionată mai sus, încheiat cu beneficiarul.Reprezentant legal al ...(denumirea OE autorizat de ANRE) ... ... (numele şi prenumele) ... ... (semnătură şi ştampilă) ... Data:


COMENTARII la Ordinul 32/2012

 
13.09.2012 16:53:45  Anonim  a scris :
Dar daca il invata cineva pe beneficiar sa faca o reclamatie la ANRE ca nu-i mai place mutra OE-ului ce crezi ca se va intampla? Problema este ca multi OE se bucura de pomana fiindca de acum inainte daca se intampla ceva hop, in instanta si sa vezi distractie. E suficient sa-i creasca copilul si sa termine facultatea ca distractia-i in toi....
   
 
12.09.2012 13:48:17  Anonim  a scris :
Stati sa vedeti cati OE o sa faca, contracte in care sa treaca suma si termenul de executie...oare cine o sa-i verifice???
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1470 2011
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori * Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne informați exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 66 2017
    Vești bune! Numele meu este Gloria Paul, cetățean românesc, locuiesc în STRADA CALAMARESTI, NR: 18, BRAD. Este un oraș din județul Hunedoara din regiunea Transilvania a României. Vreau să folosesc acest mediu pentru a oferi consiliere concretă tuturor cetățenilor români care caută un împrumut pentru a fi atenți, deoarece internetul este plin de fraude, acum câteva luni am avut nevoie urgentă de un împrumut din cauza finanțelor mele Situația nu este atât de bună și am fost disperată, am căzut în mâinile creditorilor falși, din Arabia Saudită și Singapore. Aproape am murit, până când un prieten de-al meu mi-a spus de un creditor foarte fiabil numit Mama. Elizabeth Andy, deținătoare a unei organizații globale de creditare, ea este creditor la nivel mondial; pe care l-am contactat și mi-a împrumutat un împrumut de 80.000Lei în mai puțin de 24 de ore cu o rată a dobânzii de 2% și mi-a schimbat viața întregii familii. Am primit împrumutul meu în contul meu bancar după mama. Elizabeth Andy mi-a transferat împrumutul când mi-am verificat soldul contului bancar și am constatat că suma pe care am aplicat-o a fost creditată în contul meu bancar Deci, pentru munca bună Mama. Elizabeth a făcut în viața mea și în familia mea, am decis să spun și să împărtășesc mărturia mea despre Mama. Elizabeth, așa că oamenii din țara mea și orașul meu pot obține un împrumut cu ușurință fără stres. Deci, dacă aveți nevoie de un împrumut, vă rugăm să contactați mama. Elizabeth prin e-mail: (elizabethandy95@gmail.com) De asemenea, puteți să mă contactați la adresa de e-mail :( gloriapaul024@gmail.com). Acum, eu sunt proprietarul mândru al unei femei de afaceri bune și mari în orașul meu, Mai Dumnezeu Atotputernic să continue să binecuvânteze pe Mama. Elizabeth pentru munca ei bună în viața mea și familia mea.
ANONIM a comentat Ordin 5286 2004
    Vești bune! Numele meu este Gloria Paul, cetățean românesc, locuiesc în STRADA CALAMARESTI, NR: 18, BRAD. Este un oraș din județul Hunedoara din regiunea Transilvania a României. Vreau să folosesc acest mediu pentru a oferi consiliere concretă tuturor cetățenilor români care caută un împrumut pentru a fi atenți, deoarece internetul este plin de fraude, acum câteva luni am avut nevoie urgentă de un împrumut din cauza finanțelor mele Situația nu este atât de bună și am fost disperată, am căzut în mâinile creditorilor falși, din Arabia Saudită și Singapore. Aproape am murit, până când un prieten de-al meu mi-a spus de un creditor foarte fiabil numit Mama. Elizabeth Andy, deținătoare a unei organizații globale de creditare, ea este creditor la nivel mondial; pe care l-am contactat și mi-a împrumutat un împrumut de 80.000Lei în mai puțin de 24 de ore cu o rată a dobânzii de 2% și mi-a schimbat viața întregii familii. Am primit împrumutul meu în contul meu bancar după mama. Elizabeth Andy mi-a transferat împrumutul când mi-am verificat soldul contului bancar și am constatat că suma pe care am aplicat-o a fost creditată în contul meu bancar Deci, pentru munca bună Mama. Elizabeth a făcut în viața mea și în familia mea, am decis să spun și să împărtășesc mărturia mea despre Mama. Elizabeth, așa că oamenii din țara mea și orașul meu pot obține un împrumut cu ușurință fără stres. Deci, dacă aveți nevoie de un împrumut, vă rugăm să contactați mama. Elizabeth prin e-mail: (elizabethandy95@gmail.com) De asemenea, puteți să mă contactați la adresa de e-mail :( gloriapaul024@gmail.com). Acum, eu sunt proprietarul mândru al unei femei de afaceri bune și mari în orașul meu, Mai Dumnezeu Atotputernic să continue să binecuvânteze pe Mama. Elizabeth pentru munca ei bună în viața mea și familia mea.
ANONIM a comentat Ordin 5286 2004
    Vești bune! Numele meu este Gloria Paul, cetățean românesc, locuiesc în STRADA CALAMARESTI, NR: 18, BRAD. Este un oraș din județul Hunedoara din regiunea Transilvania a României. Vreau să folosesc acest mediu pentru a oferi consiliere concretă tuturor cetățenilor români care caută un împrumut pentru a fi atenți, deoarece internetul este plin de fraude, acum câteva luni am avut nevoie urgentă de un împrumut din cauza finanțelor mele Situația nu este atât de bună și am fost disperată, am căzut în mâinile creditorilor falși, din Arabia Saudită și Singapore. Aproape am murit, până când un prieten de-al meu mi-a spus de un creditor foarte fiabil numit Mama. Elizabeth Andy, deținătoare a unei organizații globale de creditare, ea este creditor la nivel mondial; pe care l-am contactat și mi-a împrumutat un împrumut de 80.000Lei în mai puțin de 24 de ore cu o rată a dobânzii de 2% și mi-a schimbat viața întregii familii. Am primit împrumutul meu în contul meu bancar după mama. Elizabeth Andy mi-a transferat împrumutul când mi-am verificat soldul contului bancar și am constatat că suma pe care am aplicat-o a fost creditată în contul meu bancar Deci, pentru munca bună Mama. Elizabeth a făcut în viața mea și în familia mea, am decis să spun și să împărtășesc mărturia mea despre Mama. Elizabeth, așa că oamenii din țara mea și orașul meu pot obține un împrumut cu ușurință fără stres. Deci, dacă aveți nevoie de un împrumut, vă rugăm să contactați mama. Elizabeth prin e-mail: (elizabethandy95@gmail.com) De asemenea, puteți să mă contactați la adresa de e-mail :( gloriapaul024@gmail.com). Acum, eu sunt proprietarul mândru al unei femei de afaceri bune și mari în orașul meu, Mai Dumnezeu Atotputernic să continue să binecuvânteze pe Mama. Elizabeth pentru munca ei bună în viața mea și familia mea.
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    UPDATE ON LOAN REQUIREMENT What is your situation? *Need 100% financing *Debt Consolidation Loans *Business Loans *Personal Loans *Home Loans *Car Finance *Commercial Loans *Investments Loans *Debts Consolidation *Business Planning *Commercial Development Finance *Properties Mortgages *Bad credit loans *commercial loans *Start-up- working capital loans *Construction loans *Car loans, *Hotel loans*Student loans at the cheapest interest rate of %. For more details email us today via email:(bdsfn.com@gmail.com) Name : Country : Phone number : Amount Needed as Loan : Purpose of Loan : Have you applied for loan online before (yes or no) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Mrs.Emilia Fedorcakova
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    UPDATE ON LOAN REQUIREMENT What is your situation? *Need 100% financing *Debt Consolidation Loans *Business Loans *Personal Loans *Home Loans *Car Finance *Commercial Loans *Investments Loans *Debts Consolidation *Business Planning *Commercial Development Finance *Properties Mortgages *Bad credit loans *commercial loans *Start-up- working capital loans *Construction loans *Car loans, *Hotel loans*Student loans at the cheapest interest rate of %. For more details email us today via email:(bdsfn.com@gmail.com) Name : Country : Phone number : Amount Needed as Loan : Purpose of Loan : Have you applied for loan online before (yes or no) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Mrs.Emilia Fedorcakova
ANONIM a comentat Ordin 30 2017
    UPDATE ON LOAN REQUIREMENT What is your situation? *Need 100% financing *Debt Consolidation Loans *Business Loans *Personal Loans *Home Loans *Car Finance *Commercial Loans *Investments Loans *Debts Consolidation *Business Planning *Commercial Development Finance *Properties Mortgages *Bad credit loans *commercial loans *Start-up- working capital loans *Construction loans *Car loans, *Hotel loans*Student loans at the cheapest interest rate of %. For more details email us today via email:(bdsfn.com@gmail.com) Name : Country : Phone number : Amount Needed as Loan : Purpose of Loan : Have you applied for loan online before (yes or no) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Mrs.Emilia Fedorcakova
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 32/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu