Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (2) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.32 din 30.08.2012

pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 635 din 06 septembrie 2012

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. d) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Procedura privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Operatorii sistemelor de distribuţie şi operatorii economici autorizaţi pentru lucrări de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor acestuia. Articolul 3La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă orice alte dispoziţii contrare. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Niculae Havrileţ
ANEXĂPROCEDURĂ privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale 1. Obiect, domeniul de aplicare Articolul 1Prezenta procedură reglementează modul de lucru şi succesiunea operaţiilor de proiectare, verificare, execuţie, recepţie tehnică şi punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare aparţinând persoanelor fizice/juridice. Articolul 2
(1) Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice/juridice, operatorilor economici (OE) autorizaţi de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru proiectarea şi/sau execuţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, verificatorilor de proiecte atestaţi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) şi operatorilor sistemelor de distribuţie (OSD).
(2) Activităţile prevăzute în prezenta procedură se realizează în conformitate cu legislaţia specifică.
Articolul 3Termenii, expresiile şi abrevierile care necesită explicitare sunt definiţi în:

Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 (Lege);

Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2004, cu modificările şi completările ulterioare (Regulament);

Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009, cu modificările şi completările ulterioare (Norme tehnice).2. Procedura Accesul la sistemul de distribuţie în cazul instalaţiei de utilizare noi Articolul 4
(1) În vederea obţinerii accesului la sistemul de distribuţie a gazelor naturale (SD), persoana fizică sau juridică (beneficiar) se adresează OSD cu o cerere însoţită de documentele specifice în conformitate cu prevederile Regulamentului de acces la sistemele de distribuţie.
(2) Cererea menţionată la alin. (1) poate fi depusă în nume propriu de către beneficiar sau prin intermediul unui mandatar al acestuia.
(3) Acordul de acces la sistemul de distribuţie se eliberează de către OSD cu respectarea prevederilor Legii şi ale Regulamentului.
(4) În cazul în care nu există obiective/conducte părţi componente ale sistemului de distribuţie la care urmează să se realizeze racordarea, OSD va elibera Acordul de acces cu respectarea prevederilor art. 151 din Lege.Accesul la sistemul de distribuţie în cazul instalaţiei de utilizare existente
Articolul 5
(1) În situaţia modificării unei instalaţii de utilizare existente, beneficiarul are obligaţia să se adreseze OSD cu o cerere, în conformitate cu prevederile Regulamentului şi ale Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.
(2) Cererea menţionată la alin. (1) poate fi depusă în nume propriu de către beneficiar sau prin intermediul unui mandatar al acestuia.Proiectarea instalaţiei de utilizare
Articolul 6
(1) Ulterior obţinerii Acordului de acces, beneficiarul are obligaţia să se adreseze unui OE autorizat de către ANRE pentru proiectarea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.
(2) În situaţia în care instalaţia de racordare este pusă în funcţiune, la eliberarea Acordului de acces, OSD are obligaţia de a pune la dispoziţia beneficiarului, cu titlu gratuit, următoarele informaţii în formă scrisă:

punctul de delimitare dintre instalaţia de racordare şi instalaţia de utilizare;

date cu privire la aparatul de măsură ce urmează a fi montat, inclusiv căderea de presiune aferentă;

date cu privire la presiunea din aval de echipamentul de reglare.
(3) În cazul în care este necesară realizarea/modificarea instalaţiei de racordare la SD, OE precizat la alin. (1) proiectează instalaţia de utilizare a gazelor naturale după ce autorizaţia de construire pentru instalaţia de racordare a fost emisă.
(4) În termen de 3 zile lucrătoare de la eliberarea autorizaţiei de construire precizate la alin. (3), OSD are obligaţia de a pune la dispoziţia beneficiarului, cu titlu gratuit, informaţiile precizate la alin. (2).
Articolul 7
(1) OE are obligaţia realizării proiectului instalaţiei de utilizare numai după încheierea unui contract de prestări de servicii cu beneficiarul, contract în care să fie precizate cel puţin următoarele elemente:a)părţile contractante; b)obiectul contractului; c)durata contractului, inclusiv termenul de realizare a lucrării; d)preţul contractului; e)drepturile şi obligaţiile părţilor; f)alte clauze, cu condiţia ca acestea să nu contravină prevederilor legale.
(2) Contractul de prestări de servicii prevăzut la alin. (1) conţine cel puţin criteriile precizate în anexa nr. 1.
(3) Anterior încheierii contractului prevăzut la alin. (1), OE are obligaţia de a notifica în scris beneficiarului cu privire la obligativitatea respectării condiţiilor tehnice pentru funcţionarea în siguranţă a instalaţiei de utilizare.
(4) Anterior încheierii contractului prevăzut la alin. (1), OE are obligaţia de a notifica în scris beneficiarului referitor la obţinerea de către acesta a acordului investitorului/investitorilor privind racordarea la instalaţia de utilizare comună, dacă este cazul.
(5) Pentru situaţia prevăzută la alin. (4), modul de defalcare a cheltuielilor şi de atribuire a cotelor-părţi către investitori se stabileşte pe cale amiabilă sau apelând la instanţa judecătorească competentă.
Articolul 8
(1) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia OE precizat la art. 7 copii de pe documentele care atestă că aparatele consumatoare de combustibili gazoşi ce urmează a fi racordate la instalaţia de utilizare a gazelor naturale respectă prevederile legislaţiei în vigoare sau o declaraţie cu privire la utilizarea pe propria răspundere a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi care au funcţionat anterior în instalaţia de utilizare a beneficiarului.
(2) OE care proiectează instalaţia de utilizare are obligaţia de a preda beneficiarului proiectul instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.
(3) Obligaţia de realizare a proiectului se consideră a fi îndeplinită în momentul în care proiectul este declarat conform de un verificator de proiecte atestat de către MDRT.
(4) Proiectul declarat conform este însoţit de referatul de verificare asumat de către verificatorul precizat la alin. (3).
(5) Tariful aferent verificării proiectului este inclus în valoarea contractului menţionat la art. 7, OE neavând dreptul de a percepe un tarif suplimentar beneficiarului.
(6) Proiectul precizat la alin. (1) se întocmeşte în 3 (trei) exemplare, dintre care 2 (două) exemplare sunt predate beneficiarului.
(7) Dimensionarea părţilor de instalaţie de utilizare comune care deservesc mai multe apartamente dintr-un corp de clădire şi/sau mai multe scări din cadrul clădirii de locuit multietajate se efectuează luând în considerare debitul nominal şi debitul ce poate fi utilizat în perspectivă.Execuţia instalaţiei de utilizare
Articolul 9
(1) Beneficiarul care doreşte execuţia unei instalaţii de utilizare a gazelor naturale are obligaţia de a se adresa în acest sens unui OE autorizat de ANRE.
(2) OE are obligaţia punerii în practică a proiectului avizat al instalaţiei de utilizare numai după încheierea unui contract de prestări de servicii cu beneficiarul, contract în care să fie precizate cel puţin următoarele elemente:a)părţile contractante; b)obiectul contractului; c)durata contractului, inclusiv termenul de realizare a lucrării; d)preţul contractului; e)drepturile şi obligaţiile părţilor; f)alte clauze, cu condiţia ca acestea să nu contravină prevederilor legale.
(3) Contractul de prestări de servicii precizat la alin. (2) conţine cel puţin criteriile precizate în anexa nr. 2.
(4) Beneficiarul pune la dispoziţia OE precizat la alin. (1) cele 2 (două) exemplare din proiectul instalaţiei de utilizare a gazelor naturale prevăzut la art. 8, în scopul execuţiei acestuia.
Articolul 10
(1) OE care execută instalaţia de utilizare a gazelor naturale are obligaţia desemnării responsabilului tehnic cu execuţia.
(2) Responsabilul tehnic cu execuţia are obligaţia de a coordona execuţia instalaţiei de utilizare a gazelor naturale conform cerinţelor proiectului şi cu respectarea cerinţelor esenţiale de calitate.
(3) Responsabilul tehnic cu execuţia, angajat în cadrul OE, trebuie să deţină calitatea de instalator autorizat ANRE gradul IID cu peste 3 (trei) ani vechime în acest grad sau gradul ID.
(4) Responsabilul tehnic cu execuţia are obligaţia de a semna planşele desenate, precum şi procesele-verbale aferente execuţiei lucrării.Recepţia instalaţiei de utilizare
Articolul 11După finalizarea lucrărilor de execuţie a instalaţiei de utilizare, OE are obligaţia: a)de a preda procesul-verbal de lucrări ascunse pentru instalaţia de utilizare exterioară, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3, pentru tronsoanele din instalaţia de utilizare exterioară montate subteran; b)de a realiza probele de rezistenţă şi etanşeitate a instalaţiei de utilizare, conform Normelor tehnice aprobate de către ANRE; c)de a întocmi procesul-verbal de recepţie tehnică a instalaţiei de utilizare, în conformitate cu prevederile anexei nr. 4. Articolul 12
(1) În situaţia în care este necesară cuplarea unui nou tronson într-o instalaţie de utilizare existentă, OE are obligaţia de a notifica OSD în acest sens.
(2) În situaţia precizată la alin. (1), OSD are obligaţia ca în termen de două zile lucrătoare să efectueze toate diligenţele precizate în Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale în ceea ce priveşte întreruperile planificate în alimentarea cu gaze naturale.
(3) OE are obligaţia de a efectua toate operaţiile tehnice necesare pentru cuplarea noului tronson la instalaţia de utilizare existentă, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice.Punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare
Articolul 13
(1) OE care a executat instalaţia de utilizare are obligaţia ca în termen de 3 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale să solicite în scris OSD programarea în vederea punerii în funcţiune a acesteia.
(2) OE pune la dispoziţia OSD următoarele documente, în original:a)procesul-verbal de recepţie tehnică; b)schema izometrică; c)document emis de un furnizor de gaze naturale, licenţiat de ANRE, din care să reiasă existenţa unui contract de furnizare pentru respectiva locaţie, încheiat cu beneficiarul.
Articolul 14
(1) De la primirea solicitării precizate la art. 13, OSD, prin personal propriu, are obligaţia de a efectua punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, după cum urmează:a)în termen de 7 zile lucrătoare, pentru debite aprobate mai mici de 250 mc/h; b)în termen de 15 zile lucrătoare, pentru debite aprobate mai mari de 250 mc/h.
(2) OSD are dreptul de a refuza punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare în următoarele situaţii:a)la data programată nu a fost achitat tariful perceput de OSD pentru această operaţie; b)constată existenţa unei neconformităţi după cum urmează:

depăşirea debitului aprobat prin Acordul de acces;

completarea necorespunzătoare a proceselor-verbale de lucrări ascunse sau de recepţie tehnică;

proiectarea şi execuţia instalaţiei de utilizare a fost efectuată de operatori economici neautorizaţi de ANRE;

absenţa unui document emis de un furnizor de gaze naturale, licenţiat de ANRE, din care să reiasă existenţa unui contract de furnizare încheiat cu beneficiarul;

existenţa unui Acord de acces expirat.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), OSD are obligaţia de a comunica în scris beneficiarului motivele care au generat refuzul punerii în funcţiune a instalaţiei.
(4) Termenul precizat la alin. (1) se decalează în mod corespunzător în cazul în care instalaţia de racordare la sistemul de distribuţie nu a fost recepţionată şi pusă în funcţiune, OSD având următoarele obligaţii:a)notificarea în scris a OE care a executat instalaţia de utilizare cu privire la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare; b)programarea punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale concomitent cu instalaţia de racordare.
Articolul 15La data punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare, OSD, împreună cu OE şi cu beneficiarul, întocmeşte procesul-verbal de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile anexei nr. 5. Articolul 16Documentele prevăzute la art. 11 şi 15 se constituie ca anexă la proiectul tehnic pus la dispoziţia beneficiarului, în conformitate cu precizările art. 8 alin. (4), prin grija OE care a executat instalaţia de utilizare a gazelor naturale. 3. Dispoziţii finale Articolul 17
(1) OE care proiectează instalaţia de utilizare a gazelor naturale are obligaţia ca la solicitarea beneficiarului să accepte verificarea proiectului de un verificator de proiecte atestat, selectat de către beneficiar.
(2) OE care proiectează instalaţia de utilizare a gazelor naturale are obligaţia de a evidenţia în mod distinct în cadrul contractului de prestări de servicii încheiat cu beneficiarul tariful pentru verificarea proiectului perceput de verificatorul de proiecte atestat, în cazul în care beneficiarul nu şi-a exprimat opţiunea prevăzută la alin. (1).
Articolul 18
(1) OE care execută instalaţia de utilizare a gazelor naturale are obligaţia de a informa beneficiarul anterior încheierii contractului de prestări de servicii cu privire la tariful de punere în funcţiune perceput de către OSD.
(2) Dacă tariful de punere în funcţiune se achită către OSD prin intermediul OE care execută instalaţia de utilizare a gazelor naturale, acesta are obligaţia de a-l evidenţia în mod distinct în cadrul contractului încheiat cu beneficiarul.
(3) OE care execută instalaţia de utilizare are obligaţia de a preda beneficiarului, cu titlu gratuit, un exemplar din proiectul instalaţiei de utilizare a gazelor naturale şi toate anexele aferente.
Articolul 19
(1) Punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale amplasate în intravilanul sau extravilanul unităţilor administrativ teritoriale se face numai de către OSD care operează obiectivul/sistemul de distribuţie la care se efectuează racordarea.
(2) Punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale care urmează să funcţioneze în regim de înaltă presiune se face prin intermediul operatorului Sistemului naţional de transport.
(3) Punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale racordate la conductele de alimentare din amonte sau la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale se face numai de către operatorul autorizat/licenţiat care operează obiectivul/sistemul la care se efectuează racordarea.
Articolul 20Odată cu punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, OSD are obligaţia să pună la dispoziţia beneficiarului, în mod gratuit, un exemplar din Instrucţiunile pentru utilizarea gazelor naturale, întocmite în conformitate cu prevederile anexei nr. 6. Articolul 21
(1) Beneficiarul care optează pentru realizarea activităţilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale cu un singur OE autorizat de ANRE poate încheia un singur contract de prestări servicii pentru aceste activităţi.
(2) Contractul de prestări de servicii încheiat în conformitate cu prevederile alin. (1) va conţine criteriile obligatorii prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
Articolul 22În situaţia în care realizarea activităţilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale se efectuează de către un singur OE, numărul de exemplare din proiectul tehnic precizat la art. 8 alin. (5) se poate reduce cu un exemplar. Articolul 23
(1) În situaţia în care, la punerea în practică a proiectului instalaţiei de utilizare, apar diferenţe faţă de proiectul tehnic iniţial, atunci OE care execută lucrarea are obligaţia de a obţine acordul prealabil al aceluiaşi proiectant şi verificator de proiecte atestat.
(2) OE care execută lucrarea, cu acordul beneficiarului, solicită acordul altui proiectant autorizat sau al altui verificator atestat pentru remedierea situaţiilor precizate la alin. (1) doar în situaţia în care proiectantul sau verificatorul iniţial se află în imposibilitatea de a desfăşura aceste activităţi.
Articolul 24
(1) Verificatorul tehnic atestat nu poate verifica proiectele tehnice întocmite de el sau la a căror elaborare a participat.
(2) Instalatorul autorizat ANRE gradul ID care întocmeşte proiectul tehnic sau participă la elaborarea acestuia ori care verifică proiectul tehnic nu poate fi desemnat responsabil tehnic cu execuţia pentru lucrarea respectivă.
Articolul 25Punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale se realizează în termenul de valabilitate al Acordului de acces. Articolul 26Proiectele tehnice avizate de către OSD se execută şi se pun în funcţiune în conformitate cu prevederile prezentei proceduri. Articolul 27Se recomandă ca OE care execută instalaţia de utilizare a gazelor naturale să ofere beneficiarului o garanţie pentru lucrarea executată. Această garanţie ar trebui să acopere cel puţin o perioada de 2 ani de zile, respectiv până la prima verificare tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale sau până la prima modificare adusă acesteia, oricare eveniment ar surveni primul. Articolul 28
(1) OE prevăzuţi la art. 7 şi 9 au obligaţia de a constitui un registru unic de evidenţă.
(2) Contractele de prestări de servicii încheiate cu beneficiarii şi toate documentele rezultate în urma derulării acestora sunt înregistrate în registrul prevăzut la alin. (1) în ordinea cronologică a încheierii acestora.
Articolul 29Solicitarea prevăzută la art. 13 alin. (1) se întocmeşte în conformitate cu prevederile anexei nr. 7. Articolul 30Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta procedură. Articolul 31Nerespectarea prevederilor prezentei proceduri constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile Legii.
ANEXA Nr. 1la procedură CRITERII OBLIGATORII pentru întocmirea unui contract de prestări de servicii pentru proiectarea instalaţiei de utilizare şi verificare a proiectului tehnic 1. Solicitant (se vor preciza elementele de mai jos) Persoană juridică o Denumirea solicitantului ..., nr. de înregistrare la registrul comerţului ..., CUI..., atribut fiscal ..., reprezentat(ă) prin ..., în calitate de ..., Banca ..., codul IBAN ..., codul poştal ..., localitatea ..., judeţul/sectorul ..., str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., telefon fix ..., telefon mobil ..., fax ..., e-mail .... Persoana fizică o Nume, prenume..., cod poştal ..., localitatea ..., judeţul/sectorul ..., str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., telefon fix ..., telefon mobil ..., adresă e-mail ..., identificat prin ..., serie/număr CI/BI ..., data eliberării ..., eliberat de ..., codul numeric personal ..., Banca ..., codul IBAN ... denumit(ă) în continuare beneficiar, a convenit încheierea Contractului nr. ... de prestări de servicii pentru proiectarea instalaţiei de utilizare şi verificare a proiectului tehnic cu S.C. ........ ................ ........ ........... (numele operatorului economic) ..., denumită în continuare prestator, persoană juridică, în calitate de firmă autorizată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru amplasamentul de mai jos: Adresă de corespondenţă (dacă diferă faţă de adresa indicată la pct. 1) Codul poştal ..., localitatea ..., judeţul/sectorul ..., str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. .... Amplasament Codul poştal ..., localitatea ..., judeţul/sectorul ..., str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. .... 2. Obiectul (se vor preciza elementele de mai jos) Prestarea serviciilor de proiectare a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale şi de verificare a proiectului tehnic, în conformitate cu prevederile legale incidente sectorului gazelor naturale 3. Durata (se vor preciza elementele de mai jos):

Durata este de ... zile.

Prelungirea se realizează cu acordul scris al părţilor.4. Preţul (se vor preciza elementele de mai jos)

Preţul pentru realizarea proiectului instalaţiei de utilizare a gazelor naturale şi de verificare a proiectului tehnic este de ..... lei, din care: a)preţul aferent activităţii de proiectare este de ..... lei; b)preţul aferent activităţii de verificare a proiectului tehnic este de ..... lei; c)tariful pentru obţinerea altor autorizaţii/avize impuse de legislaţie este de ..... lei, defalcat după cum urmează:

....Plata se poate face integral sau în tranşe, conform înţelegerii dintre părţi, astfel încât la finalizarea lucrării obligaţiile de plată să fie achitate. Lucrarea se consideră finalizată odată cu predarea către beneficiar a proiectului tehnic verificat de un verificator de proiecte atestat. 5. Obligaţiile prestatorului (se vor preciza elementele de mai jos):

realizează proiectul tehnic al instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, şi îl verifică prin intermediul unui verificator de proiecte atestat;

înmânează beneficiarului 2 (două) exemplare din proiectul tehnic al instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.6. Obligaţiile beneficiarului (se vor preciza elementele de mai jos):

pune la dispoziţia prestatorului acordul de acces la sistem eliberat de către operatorul licenţiat, în conformitate cu prevederile legale.*;

pune la dispoziţia prestatorului acordul investitorului/investitorilor privind racordarea la instalaţia de utilizare comună, dacă este cazul;* În situaţia în care beneficiarul nu mandatează prestatorul să-l reprezinte în faţa operatorului licenţiat în scopul obţinerii acordului de acces.

permite accesul reprezentanţilor prestatorului în imobil în vederea efectuării operaţiilor necesare realizării proiectului instalaţiei de utilizare a gazelor naturale;

îndeplineşte obligaţiile de plată către prestator în cuantumul şi la termenele stabilite de comun acord.7. Alte clauze (se vor completa elementele de mai jos):

se precizează modalitatea prin care clauzele contractuale se pot modifica şi/sau completa;

se precizează modul de soluţionare a divergenţelor dintre părţi;

se precizează modul prin care se efectuează denunţarea unilaterală;

se precizează numărul de exemplare ale contractului;

se precizează data de intrare în vigoare. ANEXA Nr. 2la procedură CRITERII OBLIGATORII pentru întocmirea unui contract de prestări de servicii pentru execuţia, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare 1. Solicitant (se vor preciza elementele de mai jos) Persoană juridică o Denumirea solicitantului ..., nr. înregistrare la registrul. comerţului ..., CUI ..., atribut fiscal ..., reprezentat(ă) prin ..., în calitate de ..., Banca ... codul IBAN ..., codul poştal ..., localitatea ..., judeţul/sectorul ..., str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., telefon fix ..., telefon mobil ..., fax..., e-mail .... Persoană fizică o Nume, prenume ..., codul poştal ..., localitatea ..., judeţul/sectorul ..., str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., telefon fix ..., telefon mobil ..., adresă e-mail ..., identificat prin ..., serie/număr CI/BI ..., data eliberării ..., eliberat de ..., codul numeric personal ..., Banca ..., codul IBAN ...., denumit(ă) în continuare beneficiar, a convenit încheierea Contractului nr. ... de prestări de servicii pentru executarea, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare cu S.C. ...(numele operatorului economic), denumită în continuare prestator, persoană juridică, în calitate de firmă autorizată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru amplasamentul de mai jos: Adresă de corespondenţă (dacă diferă faţă de adresa indicată la pct. 1) Codul poştal ..., localitatea ..., judeţul/sectorul ..., str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. .... . Amplasament Codul poştal ..., localitatea ..., judeţul/sectorul ..., str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. .... 2. Obiectul (se vor preciza elementele de mai jos) Prestarea serviciilor de executare a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, de recepţie tehnică şi de punere în funcţiune a acesteia, în conformitate cu prevederile legale incidente sectorului gazelor naturale. 3. Durata (se vor preciza elementele de mai jos)

Durata este de ... zile.

Prelungirea se realizează cu acordul scris al părţilor.4. Preţul (se vor preciza elementele de mai jos) Preţul pentru realizarea execuţiei instalaţiei de utilizare a gazelor naturale este de ... lei, din care: a)preţul aferent activităţii de execuţie este de ... lei, în conformitate cu devizul tehnico-economic anexat; b)tariful aferent activităţii de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare este de... lei.Plata se poate face integral sau în tranşe, conform înţelegerii dintre părţi, astfel încât la finalizarea lucrării obligaţiile de plată să fie achitate. Lucrarea se consideră finalizată odată cu punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare. 5. Obligaţiile prestatorului (se vor preciza elementele de mai jos):

execută instalaţia de utilizare a gazelor naturale în conformitate cu prevederile proiectului tehnic pus la dispoziţie de beneficiar şi întreprinde toate demersurile necesare recepţiei tehnice şi punerii în funcţiune a acesteia;

înmânează beneficiarului un exemplar din proiectul tehnic al instalaţiei de utilizare a gazelor naturale împreună cu toate anexele aferente.6. Obligaţiile beneficiarului (se vor preciza elementele de mai jos):

permite accesul reprezentanţilor prestatorului în imobil în vederea punerii în practică a proiectului instalaţiei de utilizare a gazelor naturale;

îndeplineşte obligaţiile de plată către prestator în cuantumul şi la termenele stabilite de comun acord.7. Alte clauze (se vor completa elementele de mai jos):

se precizează modalitatea prin care clauzele contractuale se pot modifica şi/sau completa;

se precizează modul de soluţionare a divergenţele dintre părţi;

se precizează modul prin care se efectuează denunţarea unilaterală;

se precizează numărul de exemplare ale contractului;

se precizează data de intrare în vigoare. ANEXA Nr. 3la procedură PROCES-VERBAL de lucrări ascunse pentru instalaţia de utilizare exterioară Nr. ....... (model-cadru) Încheiat astăzi, ziua ..., luna ..., anul .... Semnatarii prezentului proces-verbal la realizarea instalaţiei de utilizare pozată subteran, executată în conformitate cu prevederile Proiectului tehnic nr. ..., realizat de ..., verificat de ..., la imobilul din localitatea ..., judeţul/sectorul ..., str. ... nr. .., bl. .., sc. ..., codul poştal ..., precizăm următoarele: 1. Tronsonul îngropat al instalaţiei de utilizare exterioară are diametrul ... (mm sau inch) şi lungimea ... metri. 2. Materialul tubular folosit este cel prevăzut în Certificatul de calitate/Declaraţia de conformitate nr. ... din data ..., anexat la prezentul proces-verbal. 3. (se va completa în funcţie de materialul tubular folosit) a)pentru instalaţie de utilizare din oţel:

Toate sudurile au fost executate folosind materiale standardizate/conforme şi au fost izolate ... (precizările vor fi făcute de executant) ... .

Conducta a fost izolată conform ...(precizările vor fi făcute de executant) ... şi la montaj a fost amplasată în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE (Norme tehnice). Calitatea izolaţiei a fost verificată conform Buletinului de verificare nr. .../..., anexat.

Au fost amplasate răsuflători în conformitate cu prevederile Proiectului tehnic nr. ..., realizat de ...(numele operatorului economic autorizat ANRE) ... şi verificat de ...(numele verificatorului de proiecte atestat) ..., iar calota acestora a fost sudată în totalitate de tijă şi a fost aşezată în conformitate cu prevederile Normelor tehnice.

Conducta a fost aşezată pe fundul şanţului, pe un strat de nisip cu grosimea de....... cm, adâncimea de pozare fiind de ....... m.

Tuburile de protecţie au fost montate conform Proiectului tehnic nr. ..., realizat de ......(numele operatorului economic autorizat ANRE) ... şi verificat de ...(numele verificatorului de proiecte atestat) ... .

Conducta, armăturile şi curbele utilizate sunt confecţionate din materiale ce respectă prevederile Normelor tehnice.

Primul strat de umplutură deasupra conductei a fost din pământ mărunţit, fără corpuri tari (resturi de beton, cărămizi, deşeuri metalice, sticloase etc.). b)pentru instalaţie de utilizare din polietilenă:

Toate sudurile au fost executate folosind materiale şi procedee standardizate şi au fost realizate prin procedeul de ... (precizările vor fi făcute de executant) ... .

Tuburile de protecţie au fost montate conform Proiectului tehnic nr. ..., realizat de ...(numele operatorului economic autorizat ANRE) ... şi verificat de ...(numele verificatorului de proiecte atestat) ... .

Ţeava, armăturile şi fitingurile utilizate sunt confecţionate din materiale ce respectă prevederile Normelor tehnice aprobate de ANRE.

Conducta a fost aşezată pe fundul şanţului, pe un strat de nisip cu grosimea de ...... cm, adâncimea de pozare fiind de ...... m.

Umplerea şanţului a fost efectuată în conformitate cu prevederile Normelor tehnice, inclusiv aşezarea benzii (grilei) de avertizare şi a firului trasor.4. La executarea instalaţiei de utilizare s-au respectat distanţele de securitate minime admise prevăzute în Normele tehnice aprobate de ANRE. Lista de semnături 1. Instalatorul/Instalatorii autorizat/autorizaţi care a/au executat instalaţia de utilizare Nume şi prenume ..., Legitimaţie ANRE nr. ..., gradul ..., valabilă până la data de ... semnătura... . 2. Responsabil tehnic cu execuţia Nume şi prenume ..., Legitimaţie ANRE nr. ..., gradul ..., valabilă până la data de ..., semnătura ... 3. Sudor autorizat pentru polietilenă Nume şi prenume ..., autorizaţie ... nr. ..., poanson nr. ..., valabilă până la data de ..., semnătura ... 4. Sudor autorizat pentru oţel Nume şi prenume ..., autorizaţie ... nr. ..., poanson nr. ..., valabilă până la data de ..., semnătura ... 5. Specialişti în domeniu (instalatori autorizaţi ANRE invitaţi de beneficiar, după caz) Nume şi prenume ..., Legitimaţie ANRE nr. ..., gradul ..., valabilă până la data de ..., semnătura ... Beneficiarul a luat cunoştinţă de execuţia instalaţiei de utilizare exterioară şi de obligaţia ca orice modificare adusă ulterior să fie efectuată numai prin intermediul unui operator economic autorizat de către ANRE. Beneficiar, ........ ................ ........ ........ (numele şi prenumele, semnătura) ANEXA Nr. 4la procedură PROCES-VERBAL de recepţie tehnică a instalaţiei de utilizare Nr. ....... (model-cadru) Semnatarii prezentului proces-verbal, încheiat astăzi, ziua ..., luna ..., anul ..., cu ocazia efectuării recepţiei tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, executată la imobilul din localitatea ..., judeţul/sectorul ..., str. ... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ..., am constatat următoarele: 1. Acordul de acces la sistem nr. ... din data de ... a fost eliberat de către ... (denumirea operatorului licenţiat)... . 2. Proiectul tehnic nr. ... a fost întocmit de ...(numele operatorului economic autorizat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE) ..., prin instalatorul autorizat ...(numele şi prenumele) ..., Legitimaţie nr. ..., grad ... . 3. Proiectul tehnic nr. ... a fost verificat de...(numele verificatorului de proiecte atestat) ..., posesor al atestatului nr. ... . 4. Execuţia lucrării a fost realizată de ...(numele operatorului economic autorizat de ANRE) ... sub coordonarea responsabilului tehnic cu execuţia ... (numele şi prenumele) ..., Legitimaţie ANRE nr. ..., grad ... . 5. Lucrarea este realizată cu următoarele materiale: a)material tubular ... (se va preciza tipul materialului) ..., lungime totală ... metri, din care:... metri cu diametrul... (mm/inch) (se va preciza pentru fiecare tipodimensiune în parte), pozat ... (subteran/suprateran), achiziţionat de către ...... (denumirea operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea) ....... de la furnizorul ... (se va preciza denumirea operatorului economic de la care s-a achiziţionat materialul tubular) ..., conform Certificatului de calitate/Declaraţiei de conformitate nr. ... din data de ....; b)fitinguri (curbe, coturi, teuri) din ... (se va preciza tipul materialului) ..., în număr total de ..., din care:... (se vor detalia în mod explicit numărul şi diametrul fiecărui fiting în parte), achiziţionate de către ...... (denumirea operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea) ...... de la furnizorul ... (se va preciza denumirea operatorului economic de la care s-au achiziţionat fitingurile) ..., conform Certificatului de calitate/Declaraţiei de conformitate nr. ... din data de ....; c)armături de închidere tip ... (se va preciza tipul armăturii) ...... din ... (se va preciza tipul materialului) ..., în număr total de ..., din care:... (se vor detalia în mod explicit numărul şi diametrul fiecărei armături în parte), achiziţionate de către ........ (denumirea operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea) ...... de la furnizorul ... (se va preciza denumirea operatorului economic de la care s-au achiziţionat armăturile de închidere) ..., conform Certificatului de calitate/Declaraţiei de conformitate nr. ... din data de ....; d)detector de gaz metan având limita inferioară de detecţie de 2% CH4 în aer achiziţionat de către ... (denumirea operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea sau a beneficiarului) ... de la furnizorul ... (se va preciza denumirea operatorului economic de la care s-a achiziţionat detectorul de gaze naturale) ..., conform Certificatului de calitate/Declaraţiei de conformitate nr. ... din data de ....6. Instalaţia de utilizare este realizată pentru următoarele puncte de consum: a)... (se va preciza tipul aparatului consumator de combustibil gazos) ... cu un debit instalat de ... (conform specificaţiilor producătorului) ..., achiziţionat de către ... de la furnizorul ... (se va preciza denumirea operatorului economic de la care s-a achiziţionat) ..., conform Certificatului de calitate/Declaraţiei de conformitate nr. ... din data de ... (sau se anexează declaraţia beneficiarului); b)... [se vor completa în mod similar lit. a) pentru toate aparatele consumatoare de combustibili gazoşi]...7. Instalaţia de utilizare a fost încercată la probele de presiune, cu aer, de către ...(numele şi prenumele) ..., Legitimaţie ANRE nr. ..., grad ..., după cum urmează: Instalaţia de utilizare pozată subteran:

proba de rezistenţă la ... bar, timp de ... ore;

proba de etanşeitate la ... bar, timp de ... ore.Instalaţia de utilizare pozată suprateran:

proba de rezistenţă la ... bar, timp de ... ore;

proba de etanşeitate la ... bar, timp de ... ore.Rezultatul probelor de presiune este admis. 8. Conducta din oţel pozată suprateran a fost protejată anticoroziv prin grunduire şi vopsire. 9. Pentru conducta din polietilenă îmbinările s-au făcut prin procedeul ... (se va preciza tipul procedeului folosit) ... de către ... (se va preciza numele sudorului, numărul autorizaţiei, emitentul acesteia şi numărul poansonului) ..., utilizând un aparat de tip ..., seria ..., număr ..., verificat conform recomandărilor producătorului, conform fişei de verificare anexate (se va anexa fişa de verificare tehnică a aparatului de sudură), iar la documentaţia tehnică s-au anexat protocoalele sudurilor nr. ... din data ... . 10. Operatorul economic autorizat care a executat instalaţia de utilizare subterană a prezentat procesul-verbal de lucrări ascunse nr. ... din data ... . Concluzia: Pe baza documentelor prezentate şi a verificărilor proprii, subsemnaţii constată că la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobate de ANRE şi declară admisă recepţia tehnică a instalaţiei de utilizare. Prezentul proces-verbal a fost încheiat în .... exemplare, din care fiecare semnatar a reţinut câte un exemplar. 1. Responsabil tehnic cu execuţia Nume şi prenume ..., Legitimaţie ANRE nr. ..., gradul ..., valabilă până la data de ..., semnătura ... 2. Sudor autorizat pentru polietilenă Nume şi prenume ..., autorizaţie ... nr. ..., poanson nr. ..., valabilă până la data de ..., semnătura ... 3. Sudor autorizat pentru oţel Nume şi prenume ..., autorizaţie ... nr. ..., poanson nr. ..., valabilă până la data de ..., semnătura ... 4. Specialişti în domeniu (instalatori autorizaţi ANRE invitaţi de beneficiar, după caz) Nume şi prenume ..., Legitimaţie ANRE nr. ..., gradul ..., valabilă până la data de ..., semnătura ... Beneficiarul a luat la cunoştinţă de:

obligaţia ce îi revine cu privire la înlocuirea racordului flexibil montat în instalaţia de utilizare înaintea expirării duratei normate de utilizare conform recomandărilor producătorului acestuia;

obligaţia ce îi revine cu privire la înlocuirea detectorului de gaze naturale conform recomandărilor producătorului acestuia;

obligaţia ca orice modificare adusă ulterior instalaţiei de utilizare recepţionate să fie efectuată numai prin intermediul unui operator economic autorizat de către ANRE.Beneficiar, ........ ................ ........ ........ (numele şi prenumele, semnătura) ANEXA Nr. 5la procedură PROCES-VERBAL de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale Nr. ....... (model-cadru) Pentru instalaţia de utilizare a gazelor naturale amplasată la adresa (localitatea ..., judeţul/sectorul ..., str. ... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. .., codul poştal ...) s-au efectuat următoarele: I. Subsemnatul, ...(numele şi prenumele) ..., reprezentant împuternicit al operatorului sistemului de distribuţie, în prezenţa beneficiarului ...(numele şi prenumele) ..., am realizat următoarele operaţii la adresa de mai sus: a)montarea contorului de gaze naturale; măsurarea consumului se face prin intermediul unui contor de tip ..., cu debit nominal ... m3/h, marca ..., seria ..., indexul ........ m3; b)verificarea etanşeităţilor la racordurile olandeze/flanşele contorului de gaze naturale; c)sigilarea racordurilor olandeze/flanşelor contorului de gaze naturale; d)verificarea existenţei dopurilor la ramificaţiile pentru punctele de consum fără aparate consumatoare de combustibili gazoşi; e)verificarea existenţei unui document emis de un furnizor de gaze naturale, licenţiat de ANRE, din care să reiasă existenţa unui contract de furnizare pentru adresa de mai sus, încheiat cu beneficiarul; f)instruirea beneficiarului privind exploatarea corectă a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale; g)predarea către beneficiar a unui exemplar din Instrucţiunile pentru utilizarea gazelor naturale.1. Reprezentant împuternicit al ... (denumirea operatorului de distribuţie) ...,...(numele şi prenumele) ..., Legitimaţie nr. ..., grad ..., semnătura ... 2. Beneficiar Numele şi prenumele ..., semnătura ... II. Subsemnatul, ...(numele şi prenumele) ..., în baza prevederilor Procesului-verbal de recepţie tehnică nr. ... din ..., am pus în funcţiune instalaţia de utilizare a gazelor naturale executată de operatorul economic autorizat ... (denumirea) ..., în prezenţa beneficiarului ...(numele şi prenumele) ..., la adresa de mai sus, prin realizarea următoarelor operaţii: a)refularea aerului din instalaţia de utilizare, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE; b)verificarea etanşeităţii, la presiunea gazului din conductă, pentru îmbinările la care nu se fac probe de rezistenţă; c)verificarea modului de funcţionare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi la debit maxim şi minim; d)verificarea existenţei documentului cu privire la coşurile de fum, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice aprobate de ANRE, după caz; e)verificarea modului în care se face evacuarea gazelor arse1.Au fost puse în funcţiune următoarele aparate consumatoare de combustibili gazoşi2:

... (se va preciza tipul aparatului consumator de combustibil gazos) ... cu un debit instalat de ... (conform specificaţiilor producătorului) ..., achiziţionat de către ... de la furnizorul ... (se va preciza denumirea operatorului economic de la care s-a achiziţionat) ..., conform Certificatului de calitate/Declaraţiei de conformitate nr. ... din data de ....

....1. Responsabil tehnic cu execuţia Nume şi prenume ..., Legitimaţie ANRE nr. ..., gradul ..., valabilă până la data de ..., semnătura ... 2. Beneficiar Nume şi prenume ..., semnătura ... Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ... exemplare, din care fiecare semnatar a reţinut câte un exemplar. 1 În cazul sobelor ce utilizează arzătoare atmosferice şi rupere de tiraj. 2 Aparate consumatoare de combustibili gazoşi, care nu sunt supuse reglementărilor ISCIR. ANEXA Nr. 6la procedură INSTRUCŢIUNI pentru utilizarea gazelor naturale (model-cadru) Întreţinerea, exploatarea şi repararea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale revine consumatorului, care răspunde pentru buna lor funcţionare. Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare sunt obligatorii pentru toţi consumatorii şi se efectuează de către un operator economic autorizat de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. Verificarea tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie la intervale de 2 ani. Revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie la interval de 10 ani şi în următoarele situaţii: a)în cazul neutilizării instalaţiei o perioadă mai mare de 6 luni; b)după orice eveniment care ar putea afecta funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei.Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieţi umane şi distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalaţiilor de gaze naturale, se vor respecta cu stricteţe următoarele instrucţiuni: 1. Înainte de aprinderea focului se fac următoarele operaţiuni:

ventilarea permanentă a încăperilor în care funcţionează aparate consumatoare de combustibili gazoşi;

controlul tirajului coşului de evacuare a gazelor de ardere pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate la acesta; în cazul în care se constată lipsa tirajului, nu se aprinde focul decât după efectuarea lucrărilor care să asigure tirajul (curăţarea coşului, curăţarea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanică etc.);

controlul robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoşi; dacă robinetul este deschis, acesta se închide şi se ventilează încăperea respectivă, precum şi cele învecinate prin deschiderea uşilor şi ferestrelor, aprinderea focului făcându-se numai după aerisirea completă;

asigurarea accesului aerului de ardere în focarul aparatului consumator de combustibili gazoşi (prin: deschiderea uşiţelor cenuşarului la sobe, deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar, pornirea ventilatorului etc.);

verificarea funcţionării aparaturii de automatizare, după caz;

ventilarea focarelor de la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi.2. La aprinderea focului în aparate consumatoare de combustibili gazoşi neautomatizate şi arzătoare se fac următoarele operaţiuni:

aerisirea focarului, minimum 5 minute înainte de aprinderea focului;

apropierea aprinzătorului de arzător;

deschiderea lentă a robinetului de manevră şi aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilităţii flăcării.Aprinderea se face numai cu un aprinzător special construit în acest scop, fiind interzisă aprinderea directă cu chibrituri, hârtie etc. Aprinderea focului Ia aparatele consumatoare de combustibili gazoşi automatizate se face conform instrucţiunilor producătorului. 3. Stingerea focului Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate prin racord flexibil se face prin închiderea robinetului de siguranţă, existent înaintea racordului flexibil; după stingerea flăcării se închide şi robinetul de manevră. 4. Indicaţii speciale La utilizarea gazelor naturale sunt interzise:

aprinderea focului dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale;

lăsarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate;

obturarea coşului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi;

modificarea instalaţiilor de gaze fără aprobări legale şi prin persoane neautorizate;

dormitul în încăperi cu focul aprins;

dormitul în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi nelegate la coş de fum (reşou, aragaz etc.).Dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale, se iau imediat următoarele măsuri:

se sting toate focurile;

se deschid toate uşile şi ferestrele;

nu se aprinde nicio sursă de foc;

nu se manevrează aparate electrice;

nu se doarme în astfel de încăperi;

se anunţă imediat operatorul licenţiat de distribuţie la telefoanele:...Nu uitaţi! Verificarea cu flacără a instalaţiilor de gaze naturale prezintă pericol de explozie şi incendiu. Dormitul în încăperi cu focul aprins sau în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi nelegate la coşul de fum prezintă pericol de moarte. ANEXA Nr. 7la procedură CERERE de solicitare a programării în vederea punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale (model-cadru) Nr. de înregistrare ziua/luna/anul (OE) Nr. de înregistrare ziua/luna/anul (OSD) Către ... (denumirea OSD)... Subsemnatul, ... (numele şi prenumele) ..., reprezentant legal al ...(denumirea OE autorizat de ANRE) ..., cu sediul în localitatea ........ ..........., str. ........ ............ nr. ......., ap. ........, sc. ....., et. ......, judeţul ................, tel. ......, fax ........., e-mail .............., vă solicităm programarea punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare executate în imobilul amplasat în localitatea ........ ........, judeţul/sectorul ..., str. ..., nr. .., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ..., beneficiar ... (numele şi prenumele ) .... . Instalaţia de utilizare a gazelor naturale a fost executată în baza Proiectului tehnic nr. ... din ..., verificat de verificator de proiecte atestat ...(numele şi prenumele) ..., atestat nr. ..........., şi a fost recepţionată la data de ........... cu Procesul-verbal de recepţie tehnică nr. ..... . Anexăm prezentei cereri următoarele documente în original: a)procesul-verbal de recepţie tehnică; b)schema izometrică; c)documentul emis de furnizorul de gaze naturale, licenţiat de ANRE, care atestă existenţa unui contract de furnizare pentru locaţia menţionată mai sus, încheiat cu beneficiarul.Reprezentant legal al ...(denumirea OE autorizat de ANRE) ... ... (numele şi prenumele) ... ... (semnătură şi ştampilă) ... Data:


COMENTARII la Ordinul 32/2012

 
13.09.2012 16:53:45  Anonim  a scris :
Dar daca il invata cineva pe beneficiar sa faca o reclamatie la ANRE ca nu-i mai place mutra OE-ului ce crezi ca se va intampla? Problema este ca multi OE se bucura de pomana fiindca de acum inainte daca se intampla ceva hop, in instanta si sa vezi distractie. E suficient sa-i creasca copilul si sa termine facultatea ca distractia-i in toi....
   
 
12.09.2012 13:48:17  Anonim  a scris :
Stati sa vedeti cati OE o sa faca, contracte in care sa treaca suma si termenul de executie...oare cine o sa-i verifice???
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Salutare tuturor Eu sunt Ivos Vlad Eugen și sunt din România Constanța. Am fost în căutarea unui împrumut on-line și am fost foarte speriat că nu am aplicat niciodată un împrumut înainte și am loo foarte bine și căutând o companie adevărată acolo am găsit o companie numită Patricia Kingsman uite și am văzut ce au spus oamenii despre această companie A fost adevărat am decis să solicit un împrumut de la companie și am nevoie de un împrumut de 150.000,00 euro pentru a începe o afacere când am aplicat ea mi-a spus tot ce am nevoie să fac și am făcut-o și ea ma asigurat că în 8 ore timp am fost plecat Sa fiu cu imprumutul meu i-am spus bine si am asteptat in exact 8 ore timp primesc imprumutul meu de la aceasta companie ca scriu asta acum nu am fost niciodata scammed inainte si aceasta companie este minunata am asculta oamenii vorbind despre escrocherii dar eu Nu au fost niciodată scammed înainte și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Deci toată lumea, dacă aveți nevoie de un împrumut real, aceasta este compania potrivită pentru a aplica de la ei vă vor ajuta și timpul în care vă spun că veți primi împrumutul dvs., care este exact momentul în care veți primi împrumutul. Trebuie doar să scriu acest mesaj pentru toată lumea, astfel încât să nu solicitați un împrumut de la o companie greșită dacă aveți nevoie de un împrumut real contactați această companie și veți fi fericiți. Există poștă Adresa este patriciakingsman.loans2016@gmail.com.
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Bună ziua Numele meu este Popovici Krisztina Sunt din Brașov România această companie Patricia Kingsman oamenii vorbesc despre este real nu am vrut niciodată un împrumut dar tocmai am spus că ar trebui să încercați această companie și a vedea dacă ceea ce spun oamenii este adevărat și am aplicat pentru o Împrumut de la ei ieri și tocmai am primit împrumutul meu astăzi de la Patricia Kingsman companie împrumut oricine dacă ați citi acest mesaj și aveți nevoie de un împrumut aplica de la această companie pentru că ei sunt de gând să vă ajute această companie este singura companie care oferă împrumut reale on-line. Împrumutul pe care l-am aplicat de la ei a fost de 75.000,00 lei și în 8 ore am obținut împrumutul meu, astfel încât prietenii mei să nu fie scamați dacă aveți nevoie de un împrumut real, aceasta este compania potrivită pentru a aplica. Dacă sunteți interesat de împrumuturi acolo, adresa de e-mail este patriciakingsman.loans2016@gmail.com și acolo numărul ceaplic este +2348165719944.
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Numele meu este Nathanael martyna patryx Sunt din România și locuiesc într-un mic oraș din Timișoara. Vreau să folosesc acest timp pentru a le spune tuturor pe internet că există o singură companie care oferă un împrumut real, iar această companie este Patricia Kingsman. Am căutat un împrumut online în ultimele 3 săptămâni acum și tot ce am de făcut este că creditorii mă scandalizează din banii pe care i-am avut Dumnezeu știe că eram atât de sărac și am vrut să-mi omor eu sinea dar acolo am văzut atât de mulți oameni mărturisesc despre Această companie pe care au dat împrumuturi la început nu am crezut cauza am văzut alte mărturii ale altui creditor și toate s-au transformat în escrocherii. Am spus sa ma aplice de la aceasta companie si sa vad daca este adevarat si imediat am aplicat mi-au spus tot ce am nevoie sa fac si am fost de acord si ma asigurat ca in 8 ore am fost de gand sa fiu cu imprumutul meu pentru ca ei au spus Utilizează serviciul de transfer rapid. Mai intai n-am crezut, dar am vrut sa imi dau imprumut inainte de ora 8 am primit o alerta de la banca mea si sa fiu de acord ca a fost imprumutul meu am fost foarte supt atunci cand l-am vazut si m-am rugat lui Dumnezeu pentru a ma indruma la compania dreapta Care mi-a ajutat astăzi pe măsură ce scriu acest lucru pe internet acum am primit doar împrumutul meu de la această companie și eu folosesc acest timp pentru a depune mărturie către alte persoane dacă aveți nevoie de un împrumut un împrumut nu vă lăsați păcălit aceasta este compania potrivită Se aplică de la. Adresa de e-mail este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar pentru dvs. cei care nu au o adresă de e-mail a companiei numărul de telefon este +2348165719944. Această companie este adevărată și minunată dacă aveți nevoie de un împrumut aplicat acum și așteptați pentru împrumutul dvs. pentru că veți fi mulțumit de această companie. Mulțumesc tuturor și rămân Nathanael martyna patryx.
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Numele meu este Cristyna Cosmin Alin Sunt din Bucuresti Romania vreau sa folosesc de data aceasta pentru a scrie pe internet ca am primit fondurile mele de credit de 5 milioane leu roman de la aceasta companie numita Patricia Kingsman loan company la inceput nu am crezut ce Oamenii au spus pe internet, dar am decis să încerc și am aplicat pentru împrumut acum două zile și tocmai am primit un apel de la banca mea că nu există suma de 5 milioane leu românesc pe contul meu și imediat am primit o alertă din partea mea Banca Patricia Kingsman companie de împrumut ma sunat și ma întrebat dacă am primit împrumutul meu și le-am spus da, așa că au spus că ar trebui să aducă mai mulți oameni acolo companie, dacă cineva nevoie de un împrumut, astfel încât dacă aveți într-adevăr nevoie de un împrumut aceasta este compania Pentru a aplica de la ei sunt într-adevăr mare și cred acum că există o companie de împrumut reale care oferă împrumuturi și că societatea este Patricia Kingsman companie de împrumut, astfel încât dacă oricine dintre dvs. au nevoie de un împrumut de urgență și este important aceasta este compania dreptul de a aplica de la . Adresa de e-mail este patriciakingsman.loans2016@gmail.com. În cele din urmă sunt foarte fericit și pot începe propria mea afacere acum. Vă mulțumesc din nou Patricia că sunteți minunat și că Dumnezeu să vă binecuvânteze pe dumneavoastră și pe compania voastră.
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Numele meu este MedCluj Ion Damian si sunt din România Vreau să folosesc acest timp pentru a spune toată lumea de pe internet despre cum am primit împrumutul meu după ce a fost scammed de 3 ori am aplicat pentru un împrumut de la compania de împrumut Patricia Kingsman ieri am văzut oameni depun mărturie despre lucrările sale bune și cu privire la modul în care ea a ajutat oamenii, așa că am decis să aplice și ea mi-a spus ce trebuia să fac m-am speriat, dar am făcut-o în această dimineață acum am primit doar o alertă de la banca mea acolo există bani în contul meu și am verificat suma și a fost împrumutul meu sunt atât de fericit. Așa că vreau să folosească acest timp și spune toată lumea de pe internet că această companie este real, dacă aveți nevoie de un împrumut de la această companie este compania dreptul de a aplica de la care nu te Scammed ca mine, deoarece există escroci acolo aplică de la această companie și tu vei fi fericit. mail există patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Buna ziua tuturor numele meu este Dorian Cezara Vasilache si sunt din România Vreau să folosesc această șansă am acum pentru a scrie acest mesaj la internet dacă cineva dintre voi este în căutarea pentru un împrumut real, aceasta este compania dreptul de a contacta eu sunt un femeie de afaceri și am aplicat pentru un împrumut într-o companie legit 2017 și numele companiei este compania de împrumut Patricia Kingsman au fost ajuta pe oameni începând cu 2016 și suntem în 2017 și acum am primit doar împrumutul meu de la ei, deci, dacă cineva dintre voi au nevoie de un du-te de împrumut și se aplică de la ei, deoarece acestea sunt reale eu doar vă rugați oameni care au nevoie de ajutor cu un împrumut nu te scammed, care este motivul pentru care eu sunt, folosind această șansă de a scrie acest mesaj pe internet, în cazul în care aveți nevoie de un împrumut legit împrumut se aplică de la această companie, astfel încât să obiceiul fiți înșelat atunci când se aplică de la compania greșită. mail este patriciakingsman.loans2016@gmail.com. au o zi bună pentru toată lumea și mă rog că toate fericit ca eu sunt astăzi
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Numele meu este Sarah Alexandra Ionut Sunt din România tocmai am primit împrumutul meu de la o nouă companie de împrumut legit din 2017 și numele companiei care ma ajutat cu împrumut meu de astăzi este compania de împrumut Patricia Kingsman acestea sunt compania cea mai frumoasă împrumut i-au a venit vreodată peste cu am aplicat pentru un împrumut de la ei ieri și singurul lucru pe care am făcut a fost să plătească taxa de transfer care au spus că ar trebui să plătească și imediat am face plata în următorul timp de 12 ore, am fost cu împrumut meu rău că nu pot spun cât de mult m-au ajutat cu, dar este o sumă mare de bani, astfel încât toată lumea, dacă aveți nevoie de un împrumut real, acest lucru este compania de împrumut dreptul de a contacta adresa de e-mail nu este patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Salutare tuturor Numele meu este Adina Iuliana Sunt din România i-au fost în căutarea unui împrumut on-line și tot ce primesc este escrocii, dar am găsit această companie de împrumut numit Patricia Kingsman companie de împrumut și am văzut oameni on-line depune mărturie despre există fapte bune, așa că am decis să încerc dacă voi fi fericit, încă o dată, așa că am aplicat pentru un împrumut de 350,000.00 euro și creditor de împrumut doamnei Patricia Kingsman ma asigurat că în 12 de ore de împrumut meu va fi în contul meu bancar, astfel încât astăzi ca am fost de lucru am văzut banca mea mi-a scris mesaj că există unele fonduri de 350,000.00 euro în contul meu și mulțumesc Patricia Kingsman pentru că ea este real, astfel încât, dacă aveți nevoie de împrumut online, vă rugăm să nu fi scammed ca mine aplică de la aceasta companie, deoarece ea este singura companie reală care oferă împrumut on-line. mail Există patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Numele meu este Alexandru Stefan Viorel Sunt din România am auzit de această companie pe care le dau credite și m-am dus să se aplice pentru un împrumut de la ei si am auzit oameni spunând despre înșelătorie, dar nu am mai fost scammed înainte de aceasta companie ma ajutat cu meu împrumut astfel încât oricine care au nevoie de un împrumut ar trebui să se aplice de la ei acolo împrumuturi este rapid și sigur acolo adresă de e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Buna ziua tuturor numele meu este Denisa Réka Irina si sunt din România am fost pe internet și am auzit oameni spunând că au fost scammed înainte și am nevoie urgentă de un împrumut, așa că am fost frică să se aplice pentru un lucru de împrumut on-line am văzut 3 oamenii depune mărturie despre compania de împrumut doamnei Patricia Kingsman că au ajuns acolo împrumut de la ea nu am mai aplicat pentru un împrumut înainte și am fost atât de teamă că i se va lua scammed, dar am crezut ceea ce spune oamenii și se aplică de la această companie de împrumut și totul a fost bine și mi-au spus să trimită taxa de transfer, care va fi utilizat pentru a transfera împrumutul meu când mi-au spus că am fost atât de teamă că a fost un scammed, așa că am așezat și m-am gândit la asta și m-am întors la ei și le spun eu nu au făcut acest lucru înainte, dar doamna Patricia Kingsman a spus că ar trebui să încredere în ei că vor să mă ajute, așa că am făcut-o și m-am dus pentru a trimite taxa pe care au spus că ar trebui trimită pentru transferul de împrumut meu doar astăzi am primit o alertă de la spatele meu că există bani pe accou meu nt. Astăzi eu sunt foarte fericit nu am mai fost scammed înainte și am primit împrumutul meu o dată așa că acum sunt fericit și pe mine și familia mea ne-o să fie prea fericit, astfel încât oricine care au nevoie de un împrumut ar trebui să se aplice de la această societate, fără a fost scammed, deoarece ea este reală și mare și mă rog lui Dumnezeu ar trebui să continue să-i folosească pentru a ajuta oamenii de acolo credite. adresa ei de mail este patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Încă o dată am rămâne Denisa Réka Irina
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 32/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu