Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 32 din 30 iunie 1995

pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind activitatea cenzorilor externi independenti

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 159 din 24 iulie 1995


SmartCity3


    Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,
    in conformitate cu prevederile art. 14 alin. 1 lit. f) din Legea nr. 52/1994,
    in temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 52/1994 si al Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 17 din 5 octombrie 1994,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba punerea in aplicare a Regulamentului privind activitatea cenzorilor externi independenti, prevazut in anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Departamentul reglementari si oficiul de evidenta a valorilor mobiliare si Departamentul logistic vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                 Presedintele Comisiei
                 Nationale a Valorilor Mobiliare
                 prof. univ. dr. Stefan Boboc

    ANEXA 1

      REGULAMENT
privind activitatea cenzorilor externi independenti

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Situatiile financiare ale tuturor emitentilor de valori mobiliare, aflati sub incidenta Legii nr. 52/1994, precum si ale oricarei persoane juridice supuse autorizarii, supravegherii sau controlului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, denumita in continuare C.N.V.M., vor fi elaborate in conformitate cu principiile contabile si in concordanta cu cerintele specifice stabilite prin prezentul regulament.
    Art. 2
    Situatiile financiare anuale vor fi verificate si certificate de cenzori externi independenti inregistrati la C.N.V.M.
    Art. 3
    Cenzorul extern independent este persoana fizica sau juridica, care verifica si supravegheaza contabilitatea tuturor persoanelor juridice supuse autorizarii, supravegherii sau controlului C.N.V.M., asigura examinarea profesionala sistematica a activitatilor financiar-contabile si exprima o opinie responsabila, acordand o certificare a exactitatii si corectitudinii inregistrarilor din conturile anuale ale societatilor comerciale expertizate.
    Art. 4
    Activitatea cenzorului extern independent se fundamenteaza pe principiile deontologiei profesionale: moralitatea, independenta si obiectivitate, constiinciozitate, raspundere, confidentialitate, impartialitate, comportare profesionala demna.

    CAP. 2
    Dobandirea calitatii de cenzor extern independent

    Art. 5
    Cenzorul extern independent isi exercita activitatea individual, conform prezentului regulament, sau isi poate desfasura activitatea in societati comerciale, potrivit legii.
    Art. 6
    Pot dobandi calitatea de cenzor extern independent persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) au dobandit calitatea de expert contabil in conditiile prevazute de lege;
    b) au competenta profesionala de a verifica si a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate, de a verifica si a certifica legalitatea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, de a analiza prin procedee specifice contabilitatii situatia economica, financiara si fiscala a societatilor comerciale supuse autorizarii, supravegherii si controlului C.N.V.M.;
    c) au promovat testul vizand cunoasterea legislatiei privind valorile mobiliare si bursele de valori, sustinut la C.N.V.M.;
    d) sunt inregistrate la C.N.V.M.
    Art. 7
    (1) Persoanele care solicita inregistrarea la C.N.V.M. in calitate de cenzori externi independenti trebuie sa faca dovada indeplinirii urmatoarelor cerinte:
    a) sa aiba capacitate de exercitiu deplina;
    b) sa posede studii economice superioare in specialitatea contabilitate-finante cu diploma recunoscuta de Ministerul Invatamantului si o practica in specialitate de cel putin 5 ani;
    c) sa nu fi fost condamnate penal sau sanctionate contraventional pentru fapte care ii fac incompatibili, potrivit legii, cu functii de gestionare sau administrare a societatilor comerciale;
    d) sa aiba cunostinte profesionale necesare activitatii pe care urmeaza sa o desfasoare;
    e) sa fie membru titular al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
    (2) Persoanele care au titlu de academician, profesor si conferentiar universitar, doctor in economie, doctor docent in specialitatea finante-contabilitate, inscrise in Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, pot solicita inregistrarea ca cenzor extern independent, cu indeplinirea numai a conditiilor prevazute la art. 6 lit. a) si c) din prezentul regulament.
    Art. 8
    (1) Cererea de inregistrare ca cenzor extern independent se formuleaza in scris potrivit modelului din anexa nr. 1 la prezentul regulament.
    (2) Cererea de inregistrare va fi insotita de documentele prevazute in anexa nr. 2 la prezentul regulament.
    Art. 9
    C.N.V.M. va decide cu privire la inregistrarea persoanei fizice in calitate de cenzor extern independent in termen de 60 zile de la data depunerii la C.N.V.M. a cererii insotite de documentele prevazute in anexa nr. 2, dupa promovarea testului si dupa achitarea, in contul C.N.V.M., a unei taxe de inregistrare de 200.000 lei.
    Art. 10
    Cenzorul extern independent nu poate verifica si certifica situatiile de inchidere a exercitiului financiar, daca:
    a) are cote de participare la societatea comerciala ce trebuie expertizata;
    b) este membru in consiliul de administratie, comitetul de directie, cenzor sau salariat al societatii comerciale care este supusa expertizarii;
    c) a participat si a contribuit la lucrarile contabile curente si la elaborarea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar la societatea comerciala expertizata, in afara lucrarilor de verificare si de control efectuate.
    Art. 11
    Calitatea de cenzor extern independent inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) pierderea capacitatii de exercitiu;
    b) executarea de sanctiuni penale in urma unor hotarari judecatoresti definitive;
    c) sanctionarea administrativa pentru fapte care il fac incompatibil, potrivit legii, cu functii de gestionare sau de administrare a societatilor comerciale;
    d) pierderea calitatii de membru titular al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania;
    e) la cererea persoanei.
    Art. 12
    Persoana juridica romana care solicita inregistrarea la C.N.V.M. pentru desfasurarea activitatilor prevazute la art. 3 din prezentul regulament trebuie sa faca dovada indeplinirii urmatoarelor cerinte:
    a) sa aiba ca obiect de activitate prestarea de servicii in domeniul financiar-contabil;
    b) majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina majoritatea actiunilor sau a partilor sociale;
    c) consiliul de administratie al societatii comerciale sa fie ales in majoritate dintre actionarii sau asociatii experti contabili;
    d) sa aiba, in cazul societatilor comerciale pe actiuni, actiuni sub forma nominativa si sa conditioneze admiterea oricarui nou actionar la aprobarea prealabila a consiliului de administratie, iar in cazul societatilor comerciale cu raspundere limitata sa supuna aprobarii prealabile a detinatorilor de parti sociale admiterea unui nou asociat (in cazul transmiterii de parti sociale) sau a unui asociat care nu exercita profesiunea de expert contabil (in caz de cedare de parti sociale);
    e) sa fie membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si sa fie inscrisa in Tabloul Corpului;
    f) sa fi achitat in contul C.N.V.M. taxa de inregistrare de 2.000.000 lei.
    Art. 13
    Societatea comerciala inregistrata, conform art. 12, la C.N.V.M. exercita aceste activitati prin cenzori externi independenti, angajati ai acestei societati, care vor fi inregistrati la C.N.V.M., potrivit legii.
    Art. 14
    Cenzorul extern independent, angajat al societatii comerciale inregistrate la C.N.V.M., isi exercita activitatea in numele acestei societati si actioneaza in exclusivitate ca reprezentant al acesteia.
    Art. 15
    (1) In vederea inregistrarii la C.N.V.M., societatea comerciala completeaza o cerere de inregistrare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezentul regulament.
    (2) Cererea de inregistrare va fi insotita de documentele prevazute in anexa nr. 4 la prezentul regulament.
    Art. 16
    C.N.V.M. decide cu privire la inregistrarea societatii comerciale in termen de cel mult 30 de zile de la inregistrarea cererii.
    Art. 17
    Societatea comerciala inregistrata la C.N.V.M. raspunde solidar cu cenzorul extern independent pentru prejudiciile cauzate de acesta in timpul desfasurarii activitatii pentru care a fost desemnat.
    Art. 18
    Persoanele fizice straine, care nu au domiciliul in Romania, pot dobandi calitatea de cenzor extern independent, potrivit prevederilor prezentului regulament, daca indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) sa fie specializate in domeniul expertizei financiar-contabile si sa se conformeze conditiilor stabilite prin conventii bilaterale incheiate in acest scop de Romania cu alte state;
    b) sa fie inscrise in Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania;
    c) sa nu aiba cazier judiciar;
    d) sa promoveze testul vizand cunoasterea legislatiei romane din domeniul valorilor mobiliare si al burselor de valori.
    Art. 19
    (1) In vederea inregistrarii la C.N.V.M., persoanele fizice straine completeaza o cerere de inregistrare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5 la prezentul regulament.
    (2) Cererea de inregistrare va fi insotita de documentele prevazute in anexa nr. 6 la prezentul regulament.
    Art. 20
    C.N.V.M. va decide cu privire la inregistrarea persoanelor fizice straine in calitate de cenzor extern independent in termen de 60 de zile de la data depunerii la C.N.V.M. a cererii insotite de documentele prevazute in anexa nr. 6 la prezentul regulament, dupa promovarea testului si dupa achitarea, in contul C.N.V.M., a unei taxe de inregistrare reprezentand echivalentul in lei a 1.000 U.S.D. la cursul oficial de schimb valutar din data platii.
    Art. 21
    Persoana juridica straina, care nu are sediul in Romania si care solicita inregistrarea la C.N.V.M. in scopul desfasurarii activitatilor prevazute la art. 3 din prezentul regulament, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa aiba ca obiect de activitate prestarea de servicii in domeniul expertizarii financiar-contabile;
    b) sa fie membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si sa fie inscrisa in Tabloul Corpului;
    c) sa-si exercite activitatea prin cenzori externi independenti inregistrati la C.N.V.M.;
    d) sa achite in contul C.N.V.M. echivalentul in lei a 5.000 U.S.D. la cursul oficial de schimb valutar din data platii.
    Art. 22
    Cenzorul extern independent, angajat al persoanei juridice straine inregistrate la C.N.V.M., conform art. 21, isi exercita activitatea in numele si ca reprezentant exclusiv al acesteia.
    Art. 23
    (1) In vederea inregistrarii la C.N.V.M., persoana juridica straina completeaza o cerere de inregistrare potrivit modelului prevazut in anexa nr. 7 la prezentul regulament.
    (2) Cererea de inregistrare va fi insotita de documentele prevazute in anexa nr. 8 la prezentul regulament.
    Art. 24
    C.N.V.M. decide cu privire la inregistrarea persoanei juridice straine in termen de cel mult 30 de zile de la inregistrarea cererii.
    Art. 25
    Persoana juridica straina inregistrata la C.N.V.M. raspunde solidar cu cenzorul extern independent, angajat al acesteia, pentru prejudiciile cauzate in timpul desfasurarii activitatii pentru care a fost desemnat.

    CAP. 3
    Exercitarea activitatii de cenzor extern independent

    Art. 26
    (1) Prestarea de servicii specifice de catre cenzorul extern independent se efectueaza pe baza unui contract de expertizare financiar-contabil, de verificare si certificare a bilanturilor contabile, incheiat intre societatea comerciala sau cenzorul extern independent, dupa caz, inregistrat la C.N.V.M. - ca prestator - si persoana fizica sau juridica solicitanta - ca beneficiar.
    (2) Copia de pe acest contract va fi prezentata la C.N.V.M. dupa cel mult 10 zile de la data intocmirii lui.
    (3) Intentia de reziliere a contractului de expertizare financiar-contabila, de verificare si certificare a bilanturilor contabile trebuie notificata printr-o cerere la C.N.V.M. cu 30 de zile inainte de data propusa pentru reziliere, impreuna cu dovada de instiintare a persoanei beneficiare, cu expunerea motivelor pentru care doreste rezilierea contractului. Contractul de expertizare financiar-contabil, verificare si certificare a  bilanturilor contabile nu va putea fi reziliat decat cu 60 de zile inaintea termenului de depunere a bilanturilor contabile la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (4) In cazul solicitarii de radiere a inregistrarii, persoana fizica sau juridica inregistrata va depune la C.N.V.M. o cerere in care va expune motivele pentru care solicita radierea inregistrarii.
    (5) C.N.V.M. va raspunde notificarii de reziliere a contractului sau solicitarii de radiere a inregistrarii in termen de 10 zile de la inregistrarea cererii.
    Art. 27
    Certificarile cenzorilor externi independenti pot fi prezentate in rapoarte intermediare, trimestriale, consiliului de administratie sau comitetului de directie al societatii comerciale expertizate si C.N.V.M., dupa caz, la solicitarea acestora.
    Art. 28
    (1) Certificarea conturilor anuale ale societatilor comerciale expertizate va fi prezentata in Raportul de expertizare financiar-contabil, de verificare si certificare a bilanturilor contabile.
    (2) Raportul anual de expertizare financiar-contabil, de verificare si certificare a bilanturilor contabile, impreuna cu anexele acestuia vor fi depuse la C.N.V.M. cu minimum 5 zile inaintea termenului de depunere a bilantului contabil la directiile generale ale finantelor publice si a controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (3) Elementele de baza si anexele raportului anual sunt prezentate in anexele nr. 9 si 10 la prezentul regulament.
    Art. 29
    (1) Refuzul de certificare a conturilor trebuie sa fie notificat in prealabil conducerii societatii comerciale si C.N.V.M., cu specificarea atat a motivelor, cat si a marimii influentelor asupra conturilor.
    (2) Mentinerea refuzului de certificare a conturilor trebuie sa fie insotita de explicatiile sau observatiile primite de la persoana expertizata.

    CAP. 4
    Statutul juridic al cenzorului extern independent
    A. Drepturile cenzorului extern independent

    Art. 30
    Cenzorul extern independent are urmatoarele drepturi:
    a) sa i se puna la dispozitie documentele si informatiile necesare;
    b) sa i se asigure conditiile necesare realizarii lucrarilor si prestatiilor;
    c) sa examineze profesional, sistematic, activitatile financiar-contabile ale societatii comerciale expertizate;
    d) sa exprime o opinie responsabila asupra realitatii si corectitudinii imaginii date de conturile anuale ale societatii comerciale;
    e) sa fie remunerat pentru munca depusa pe baza unei conventii civile de prestari servicii.
    B. Reguli de conduita si integritate profesionala; obligatiile cenzorilor externi independenti
    Art. 31
    In exercitarea activitatii lor, cenzorii externi independenti inregistrati la C.N.V.M. sunt obligati sa respecte urmatoarele reguli de deontologie profesionala:
    a) sa se conformeze in permanenta regulamentelor adoptate de C.N.V.M.;
    b) sa declare situatia de incompatibilitate cu activitatea de cenzor extern independent, conform art. 11 lit. a)-c);
    c) sa intocmeasca, sa foloseasca si sa pastreze actele si documentele de lucru cu grija si in conformitate cu un grafic corespunzator al termenelor;
    d) sa raspunda singur si personal pentru actiunile sale, sa ia decizii dupa considerente proprii, sa-si formuleze singur judecatile si hotararile, fara sa aiba posibilitatea transferului responsabilitatilor asupra altora;
    e) sa pastreze si sa protejeze informatiile confidentiale si privilegiate, imprejurarile si realitatile care i-au devenit cunoscute sau care i s-au incredintat in timpul exercitarii activitatii, neavand voie sa le destainuie sau sa le foloseasca in interesul sau;
    f) sa consemneze, cu ocazia actiunii de verificare si apreciere, toate faptele si datele relevante pentru interpretare si concluzionare, sa-si formeze convingerile numai plecand de la aceste realitati si sa se comporte impartial;
    g) sa se comporte astfel incat sa justifice increderea opiniei publice si sa respecte obligatia de fidelitate fata de persoana expertizata, atat in timpul exercitarii activitatii profesionale, cat si in afara acesteia;
    h) sa nu foloseasca in activitatea de expertizare persoane neinregistrate la C.N.V.M.;
    i) sa nu elibereze partii beneficiare sau tertilor copii de pe raportul de expertiza contabila, inaintea supunerii lui spre aprobare consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor ale societatii comerciale beneficiare;
    j) sa nu efectueze lucrari pentru societati comerciale la care sunt salariati si nici pentru persoanele fizice sau juridice cu care acestea se afla in raporturi contractuale sau in concurenta.
    C. Raspunderea cenzorului extern independent
    Art. 32
    Incalcarea cu vinovatie de catre cenzorul extern independent a obligatiilor care ii revin in conformitate cu prevederile prezentului regulament atrage raspunderea juridica a acestuia si se sanctioneaza cu:
    a) avertisment scris;
    b) suspendarea pe o perioada de la 3 luni la un an a exercitarii drepturilor conferite de calitatea de cenzor extern independent;
    c) radierea inregistrarii la C.N.V.M.
    Art. 33
    (1) Constatarea faptelor prin care s-au incalcat prevederile prezentului regulament se face de catre agentii imputerniciti in acest scop de C.N.V.M.
    (2) Aplicarea sanctiunilor este de competenta C.N.V.M.
    (3) Sanctiunea va fi adusa la cunostinta Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania in termen de 20 de zile de la aplicarea acesteia.
    (4) In cazul constatarii unor fapte de natura penala, C.N.V.M. va dispune sesizarea organelor competente, potrivit legii.

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 34
    Prezentul regulament intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 35
    Normele de aplicare a prezentului regulament cu privire la sustinerea testului in vederea obtinerii calitatii de cenzor extern independent de catre persoanele fizice romane si straine vor fi publicate in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a acestuia.

    ANEXA 1
    la regulament

      CERERE DE INREGISTRARE
in calitate de cenzor extern independent

    Subsemnatul(a) .................., domiciliat(a) in .............,
str. ................ nr. ........, scara ......., apartamentul .....,
sectorul ........., telefon ........, nascut(a) in anul ......... luna
........ ziua ......., in localitatea ..............., judetul ......,
posesor al carnetului de expert contabil nr. ........, emis la data de
....., membru-titular al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor
Autorizati din Romania, inscris in Tabloul Corpului la partea .......,
pozitia ............, solicit inregistrarea la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare in calitate de cenzor extern independent.

        Data .............               Semnatura ..............


    ANEXA 2
    la regulament

      LISTA
documentelor pentru inregistrarea in calitate de cenzor extern independent

    1. Carnetul de expert contabil, vizat la zi.
    2. Curriculum vitae, cu specificarea pregatirii profesionale si a experientei in domeniul financiar-contabil.
    3. Certificat de cazier judiciar eliberat cu maximum o luna inaintea prezentarii cererii de inregistrare la C.N.V.M.
    4. Declaratie ca nu se afla in vreuna dintre situatiile de incompatibilitate cu activitatea de cenzor extern independent.
    5. Lista valorilor mobiliare detinute in nume propriu si de persoanele implicate.


    ANEXA 3
    la regulament

      CERERE DE INREGISTRARE

    Societatea Comerciala ........................., cu sediul in str.
....................... nr. ........., telefon ......... fax ........,
reprezentata prin ...................................................,
                        (director general sau director)
cu contul nr. ......................... deschis la ..................,
membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din
Romania, inscrisa in Tabloul Corpului la partea .....................,
pozitia ...................,
    solicit inregistrarea la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
pentru desfasurarea activitatilor prevazute la art. 3 din Regulamentul
privind activitatea cenzorilor externi independenti.

      Data ...................           Semnaturile autorizate,
                                         .......................


    ANEXA 4
    la regulament

      LISTA
documentelor necesare pentru inregistrarea persoanelor juridice romane

    1. Copii autentificate de pe statut si de pe contractul de societate.
    2. Copie de pe certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului.
    3. Copie de pe certificatul de inregistrare fiscala eliberat de Ministerul Finantelor.
    4. Documentul din care sa rezulte ca este membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, partea si pozitia la care este inscris in Tabloul Corpului.
    5. Pentru membrii consiliului de administratie/comitetului de directie si cenzorii societatii comerciale:
    - curriculum vitae, cu prezentarea experientei profesionale;
    - certificat de cazier judiciar eliberat cu maximum o luna inaintea prezentarii cererii de inregistrare la C.N.V.M.;
    - lista valorilor mobiliare detinute in nume propriu si de persoanele implicate acestora.
    6. Lista cenzorilor externi independenti, angajati ai societatii comerciale, inregistrati la C.N.V.M.
    7. Lista valorilor mobiliare detinute in nume propriu de catre societatea comerciala.
    8. In cazul societatilor comerciale cu participare straina - copie de pe cererea de examinare a investitiei, care confirma inregistrarea acesteia la Agentia Romana de Dezvoltare, si copia de pe certificatul de investitor.
    9. Dovada ca a achitat in contul C.N.V.M. taxa de inregistrare in valoare de 2.000.000 lei.


    ANEXA 5
    la regulament

      CERERE DE INREGISTRARE
in calitate de cenzor extern independent
      APPLICATION FORM
for Registration as Auditor

======================================================================
Numele persoanei fizice solicitante                   Tara
(Name of applicant-natural person)                    (Country)
======================================================================
----------------------------------------------------------------------
======================================================================
Adresa (Address):          Telefon(phone):      Fax:         Telex:
======================================================================
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
======================================================================
Nr. de inregistrare la A.R.D.:                 Data inregistrarii:
(RDA Registration No.:)                        (Date of Registration:)
======================================================================
Inregistrarea in Tabloul C.E.C.C.A.            Data inregistrarii:
(partea/pozitia)                               (Date of Registration:)
(Auditors and Chartered Accountants
Association Registration-part/position)
======================================================================
Numele in clar al solicitantului              Semnatura solicitantului
(Name of foreign applicant)                   (Signature of applicant)
...........................                   ........................
Data/date .................    ANEXA 6
    la regulament

      LISTA
documentelor necesare pentru inregistrarea persoanelor fizice straine

    1. Copii legalizate de pe documentele care atesta ca persoana care solicita inregistrarea in calitate de cenzor extern independent are aceasta specializare.
    2. Adeverinta eliberata de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
    3. Copie legalizata de pe actul care atesta inregistrarea la Agentia Romana de Dezvoltare.


    ANEXA 7
    la regulament

      CERERE DE INREGISTRARE
pentru persoane juridice straine
      APPLICATION FORM
for Registration as Auditor

======================================================================
Numele firmei si al reprezentantului               Tara
ei legal                                           (Country)
(Name of the firm and his
reprezentative person)
======================================================================
----------------------------------------------------------------------
======================================================================
Sediul / Adresa (Address):           Telefon (Phone):     Fax/telex:
======================================================================
Nr. de inregistrare la A.R.D.:                 Data inregistrarii:
(RDA Registration No.:)                        (Date of Registration:)
======================================================================
Inregistrarea in Tabloul C.E.C.C.A.            Data inregistrarii:
(partea/pozitia)                               (Date of Registration:)
(Auditors and Chartered Accountants
Association Registration-part/position)
======================================================================
----------------------------------------------------------------------
======================================================================
Numele solicitantului                         Semnatura solicitantului
(Name of foreign applicant)                   (Signature of applicant)
...........................                   ........................
Data/date .................


    ANEXA 8
    la regulament

      LISTA
documentelor necesare pentru inregistrarea persoanelor juridice straine

     1. Copii autentificate de pe statut si de pe contractul de societate.
     2. Copie de pe certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului.
     3. Scrisoare de bonitate bancara, ultimul bilant sau dovada depunerii capitalului social.
     4. Cazier judiciar pentru reprezentantul/reprezentantii straini, eliberat de organele competente din tara de domiciliu.
     5. Cazier judiciar pentru reprezentantul/reprezentantii straini, eliberat de autoritatile romane, pentru o sedere in Romania pentru o perioada mai mare de 30 de zile.
     6. Procura autentificata.
     7. Copie de pe pasaport pentru reprezentantul/reprezentantii straini.
     8. Lista cenzorilor externi independenti romani si straini inregistrati la C.N.V.M., angajati sau asociati ai persoanei juridice straine.
     9. In cazul unei asocieri intre o societate comerciala romana si o societate straina, copia de pe hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor societatii comerciale cu capital roman.
    10. Copie de pe cererea de examinare a investitiei si certificatul de investitor, eliberate de A.R.D.
    11. Dovada ca a achitat in contul C.N.V.M. taxa de inregistrare reprezentand contravaloarea in lei a 5.000 U.S.D., la cursul oficial de schimb valutar din data platii.


    ANEXA 9
    la regulament

       ELEMENTELE DE BAZA
ale raportului cenzorului extern independent

    (1) Titlul
    a) Raportul cenzorului extern independent va purta un titlu precis: "Raport de expertizare financiar-contabil, de verificare si certificare a bilanturilor contabile/situatiilor financiare";
    b) Va fi utilizat titlul de "cenzor extern independent" pentru a-l distinge de rapoartele care pot fi elaborate de alte persoane: consiliul director, consiliul de administratie sau cenzorii care pot sa nu se conformeze acelorasi reguli ca cele ale cenzorului extern independent.
    (2) Destinatarul
    a) Raportul cenzorului extern independent trebuie sa fie adresat destinatarului corespunzator, in functie de circumstantele ce caracterizeaza misiunea si obligatiile legale;
    b) In mod obisnuit, raportul se adreseaza fie actionarilor, fie consiliului de administratie al societatii comerciale ale caror conturi au fost expertizate.
    (3) Capitolul introductiv cuprinde:
    a) mentionarea conturilor anuale expertizate;
    b) precizarea responsabilitatii partilor din contractul de expertizare.
    Observatii:
    a) Raportul cenzorului extern independent trebuie sa identifice conturile anuale ale societatii comerciale, care au facut obiectul expertizarii, cat si data si perioada acoperite prin aceste documente.
    b) Raportul trebuie sa mentioneze ca conturile anuale sunt in responsabilitatea beneficiarului si ca responsabilitatea cenzorului extern independent este sa exprime o opinie pe baza expertizei contabile efectuate.
    (4) Capitolul referitor la intinderea lucrarilor si natura unei misiuni de expertiza contabila contine:
    a) referinte la normele nationale de expertizare contabila sau la norme si practici internationale;
    b) descrierea lucrarilor.

    Observatii:
    a) Raportul cenzorului extern independent trebuie sa descrie intinderea lucrarilor de expertizare, indicand ca ele au fost indeplinite conform Normelor de expertizare contabila nationale sau conform normelor sau practicilor internationale;
    b) In raport trebuie sa se precizeze ca acesta a fost planificat si executat de o maniera care sa certifice ca conturile nu prezinta anomalii de inregistrare.
    Raportul cenzorului extern independent trebuie sa descrie operatiunea de expertizare contabila ca presupunind:
    - examinarea documentelor care justifica sumele si informatiile continute in conturi;
    - evaluarea principiilor si metodelor contabile folosite pentru elaborarea conturilor;
    - revederea prezentarii de ansamblu a conturilor.
    Raportul trebuie sa indice ca expertiza contabila efectuata furnizeaza o baza rezonabila a expresiei de opinie.
    (5) Capitolul ce contine opinia cenzorului extern independent
    a) Raportul trebuie sa reflecte clar opinia cenzorului extern independent asupra conformitatii conturilor cu referintele contabile si asupra conformitatii acestora cu prevederile legale sau statutare.
    b) Referintele contabile sunt: reguli emise de institutii sau organisme profesionale din Romania, precum si norme de contabilitate general acceptate.
    (6) Data raportului
    a) Raportul trebuie sa poarte data de la sfarsitul lucrarilor de expertiza contabila; beneficiarul este astfel informat ca cenzorul extern independent a apreciat efectele evenimentelor si ale tranzactiilor intervenite asupra conturilor in perioada mentionata.
    b) Raportul nu trebuie sa poarte o data anterioara celei la care conturile au fost inchise si aprobate.
    (7) Adresa cenzorului extern independent
    Raportul trebuie sa mentioneze datele de identificare a cenzorului extern independent sau a societatii comerciale pe care o reprezinta, dupa caz.
    (8) Semnatura cenzorului extern independent
    Raportul trebuie sa poarte semnatura cenzorului extern independent si/sau a reprezentantului legal al societatii comerciale, dupa caz.


    ANEXA 10
    la regulament

        ANEXE
la raportul cenzorului extern independent

    I. Reguli si metode contabile
    A. Imobilizari necorporale
    Se descrie modul de evaluare si amortizare.
    B. Imobilizari corporale
    Se descrie modul de evaluare.
    Se mentioneaza metoda, cotele sau duratele de amortizare, pe categorii de imobilizari.
    C. Stocuri
    Se mentioneaza metoda de evaluare pe categorii de stocuri.
    Daca se calculeaza provizioane, pentru a aduce valoarea de inventar la valoarea probabila de realizare si conform caror principii (de exemplu: produse in curs de fabricatie - 80% din materia prima si 100% din valoarea adaugata; produse sau materiale fara miscare in cursul exercitiului financiar - 100% produse al caror pret de vanzare este inferior costului - diferenta etc.).
    D. Provizioane pentru deprecierea altor active
    Se mentioneaza principiul utilizat.
    II. Informatii complementare
    A. Note asupra bilantului contabil
    1. Imobilizari si amortismente
    Imobilizarile au evoluat astfel:
----------------------------------------------------------------------
                       Valori brute                       Valori brute
                       la inceputul  Cresteri  Diminuari  la sfarsitul
                       exercitiului                       exercitiului
                         financiar                          financiar
----------------------------------------------------------------------
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
---------------------------------------------------------------------
 TOTAL:
---------------------------------------------------------------------
       Amortizari pentru depreciere
----------------------------------------------------------------------
                        La 31 dec.'9N  Dotari Reluari  La 31 dec.'9N+1
----------------------------------------------------------------------
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Amortismente cumulate
La sfarsitul exercitiului
financiar
----------------------------------------------------------------------
      Imobilizarile financiare constau in ...
    2. Situatia creantelor
    Se prezinta o situatie (balanta) a creantelor pe vechime (sub 30 de zile, intre 30-60 de zile, intre 60-120 de zile, intre 120-180 de zile, intre 180-270 de zile, intre 270 de zile si un an si peste un an).
    3. Capitaluri proprii
    Capitalul este constituit din .... actiuni, in valoare de ....
    Actiunile sunt nominative, .....
    Capitalul social a evoluat astfel:
    Evolutia capitalurilor proprii rezulta din afectarea rezultatelor si se analizeaza astfel:
----------------------------------------------------------------------
                      | La 31 dec.'9N | Plus | Minus | La 31 dec.'9N+1
----------------------|---------------|------|-------|----------------
Capital               |               |      |       |
                      |               |      |       |
Prime de emisiune, de |               |      |       |
fuziune si de aport   |               |      |       |
                      |               |      |       |
Rezerve legale        |               |      |       |
                      |               |      |       |
Rezerve statutare     |               |      |       |
                      |               |      |       |
Alte rezerve          |               |      |       |
                      |               |      |       |
Rezultatul reportat   |               |      |       |
                      |               |      |       |
Rezultatul exercitiului               |      |       |
financiar             |               |      |       |
                      |               |      |       |
Provizioane           |               |      |       |
reglementate          |               |      |       |
----------------------|---------------|------|-------|----------------
 TOTAL :              |               |      |       |
----------------------------------------------------------------------

    Rezerva statutara consta in ...
    Provizioanele reglementate pentru cresteri de preturi au fost constituite astfel: ....
    4. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
    Aceste provizioane au evoluat astfel:
--------------------|---------------|-------|-------|-----------------
                    |La 31 dec.199N | Dotari|reluari| La 31 dec.199N+1
--------------------|---------------|-------|-------|-----------------
Litigii             |               |       |       |
                    |               |       |       |
Alte riscuri        |               |       |       |
                    |               |       |       |
Cheltuieli de       |               |       |       |
sinistre            |               |       |       |
                    |               |       |       |
Alte cheltuieli     |               |       |       |
--------------------|---------------|-------|-------|-----------------
 TOTAL:             |               |               |
--------------------|---------------|---------------|-----------------
    5. Situatia datoriilor
    Se prezinta o balanta pe vechimi (ca la creante).
    Se fac comentarii pe marginea cazurilor, naturii sau creditorilor cei mai importanti.
    6. Alte grupe sau posturi din bilantul contabil (nominalizare,
       evolutii, comentarii)
    B. Note asupra contului de profit si pierderi
    7. Volumul, structura si evolutia cifrei de afaceri
    8. Structura si evolutia efectivului (numarul de salariati)
    9. Conducerea societatii comerciale
    Daca exista relatii de credite sau varsaminte facute de societatea comerciala consiliului de administratie sau directorilor (natura acestora)
    10. Volumul si structura impozitului pe profit
----------------------------------------------------------------------
                           |  Inainte de   |   Impozit   |    Dupa
                           |  impozitare   |             | impozitare
---------------------------|---------------|-------------|------------
a) Rezultat curent         |               |             |
---------------------------|---------------|-------------|------------
b) Rezultat exceptional    |               |             |
---------------------------|---------------|-------------|------------
c) Cheltuieli care se deduc|               |             |
direct din rezultate       |               |             |
---------------------------|---------------|-------------|------------
Profit impozabil a)+b)-c)  |               |             |
---------------------------|---------------|-------------|------------
    C. In acest capitol se fac referiri la dispozitiile legale in vigoare in legatura cu urmatoarele aspecte:
    - operatiunile legate de inregistrarea sau modificarea capitalului social;
    - inventarierea patrimoniului si modul de valorificare a rezultatelor acesteia si faptul ca rezultatele inventarierii sunt cuprinse in bilantul contabil anual;
    - organizarea gestiunilor de valori materiale, precum si a evidentei analitice si sintetice a elementelor patrimoniale;
    - tinerea corecta si la zi a contabilitatii;
    - preluarea corecta in balanta de verificare a datelor din conturile sintetice si concordanta dintre contabilitatea sintetica si cea analitica;
    - intocmirea bilantului contabil pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestuia si a anexelor sale;
    - evaluarea patrimoniului s-a facut conform reglementarilor legale in vigoare;
    - contul de profit si pierderi este intocmit pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare;
    - stabilirea in conformitate cu dispozitiile legale a profitului net si punctul de vedere referitor la destinatiile acestuia, propuse de consiliul de administratie;
    - situatia creditelor si a altor imprumuturi ale societatii comerciale si garantarea acestora;
    - propuneri de masuri pentru a fi avute in vedere de consiliul de administratie sau de adunarea generala a actionarilor.

                                    SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 32/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 32 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu