Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 315 din 11 mai 2000

pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 223 din 22 mai 2000


SmartCity3


    Ministrul muncii si protectiei sociale,
    in temeiul art. 7 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind aplicarea prevederilor art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
    Art. 2
    Directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                   Ministrul muncii si protectiei sociale,
                             Smaranda Dobrescu

                             NORME METODOLOGICE
privind aplicarea prevederilor art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

    1. Prevederile prezentelor norme metodologice se aplica persoanelor care se regasesc in una sau mai multe situatii dintre cele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. a), b), c) si d) din Legea nr. 19/2000:
    - asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;
    - administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau de management;
    - membri ai asociatiilor familiale;
    - persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;
precum si persoanelor care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventii civile de prestari de servicii, prevazute la art. 5 alin. (1) pct. VI din lege.
    2. Persoanele sus-mentionate, care au implinit varsta de 18 ani si care realizeaza un venit lunar de cel putin o patrime din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, au obligatia sa plateasca contributia pentru asigurarile sociale de stat si cea pentru pensia suplimentara. Pentru aceste persoane, contributia pentru asigurarile sociale de stat si cea pentru pensia suplimentara se datoreaza incepand cu data de 1 mai 2000.
    3. Se excepteaza de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare, respectiv a platii contributiilor pentru asigurari sociale, persoanele prevazute la art. 5 alin. (1), pct. IV, lit. a), b), c) si d) din Legea nr. 19/2000, daca se regasesc si in una din urmatoarele situatii:
    - desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca;
    - desfasoara activitati in functii elective sau sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului.
    4. Pensionarii care se regasesc in una sau mai multe situatii dintre cele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. a), b), c) si d), precum si in situatiile prevazute la pct. VI se pot asigura in sistemul asigurarilor sociale de stat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000.
    5. Persoanele care se regasesc in situatiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 si au implinit varsta de 18 ani sunt obligate sa depuna, in termen de 30 de zile de la incadrarea in situatiile prevazute la art. II alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2000, declaratia de asigurare la directiile generale de munca si protectie sociala teritoriale/casele teritoriale de pensii in raza carora isi au domiciliul, locul de activitate sau isi are sediul angajatorul, dupa caz.
    6. Persoanele care se regasesc in mai multe situatii dintre cele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. a), b), c) si d), respectiv la art. 5 alin. (1) pct. VI din Legea nr. 19/2000, sunt obligate sa depuna o singura declaratie de asigurare.
    7. Toate operatiunile legate de inregistrarea si evidenta declaratiilor de asigurare, a platii contributiilor pentru asigurarile sociale de stat si a celei pentru pensia suplimentara, inregistrarile in carnetele de munca, precum si stabilirea si plata drepturilor sunt in sarcina directiilor generale de munca si protectie sociala teritoriale/caselor teritoriale de pensii care au primit si au inregistrat declaratiile de asigurare.
    8. Declaratiile de asigurare pot fi depuse personal sau transmise prin posta, cu confirmare de primire.
    9. Declaratia de asigurare transmisa prin posta, constatata ca fiind incompleta sau eronat intocmita, nu va fi luata in considerare daca nu este rectificata in termen de 30 de zile de la primirea instiintarii de rectificare transmise de directia generala de munca si protectie sociala teritoriala/casa teritoriala de pensii. In caz contrar se aplica prevederile art. II alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2000.
    10. Ori de cate ori intervin modificari asupra elementelor care au stat la baza declaratiei de asigurare este obligatorie depunerea unei noi declaratii de asigurare, in termen de 30 de zile de la aparitia modificarii respective.
    11. Declaratia de asigurare se intocmeste in forma scrisa, potrivit modelului prevazut in anexa.
    12. Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2000 este de 2.698.500 lei.
    13. Baza lunara de calcul a contributiilor pentru asigurarile sociale de stat si a celei pentru pensia suplimentara individuale o constituie venitul brut lunar realizat, declarat ca venit asigurat in declaratia de asigurare, care nu poate fi mai mic de 674.625 lei, reprezentand o patrime din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2000.
    14. Cota de contributie pentru asigurarile sociale de stat este de 30%, iar cota de contributie pentru pensia suplimentara este de 5% .
    15. Pentru conventiile civile inregistrate anterior intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000, inspectoratele teritoriale de munca au obligatia sa analizeze situatia acestora si sa comunice, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, situatia nominala privind conventiile civile de prestari de servicii care isi mentin valabilitatea.
    16. Pentru urmarirea aducerii la indeplinire a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 in ceea ce priveste obligativitatea asigurarii la sistemul asigurarilor sociale de stat a persoanelor care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventii civile de prestari de servicii, inspectoratele teritoriale de munca, prin serviciile specializate, au obligatia de a comunica lunar la directiile generale de munca si protectie sociala teritoriale/casele teritoriale de pensii situatia nominala privind conventiile civile de prestari de servicii inregistrate de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice. Situatia nominala se va transmite pana la data de 15 a lunii urmatoare celei expirate.
    17. Continutul situatiilor nominale prevazute la pct. 15 si 16 si modalitatea de transmitere a acestora vor fi convenite intre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Inspectia Muncii.
    18. Incepand cu data de 1 mai 2000 contractele de asigurare individuala incheiate in baza actelor normative anterioare de catre persoanele care se regasesc in situatiile prevazute la art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 inceteaza de drept.
    19. Persoanele carora le-au incetat contractele de asigurare si se incadreaza in prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 au obligatia ca in termen de 30 de zile de la data incetarii acestora sa depuna declaratia de asigurare; contributia pentru asigurarile sociale de stat si cea pentru pensia suplimentara se datoreaza incepand cu data de 1 mai 2000.
    20. La nivelul directiilor generale de munca si protectie sociala teritoriale/caselor teritoriale de pensii, evidenta contribuabililor la bugetul asigurarilor sociale de stat prevazuti de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 si a platii lunare a contributiilor pentru asigurarile sociale de stat si pentru pensia suplimentara se tine in registre de evidenta distincte, pe suport informatic, pe baza codului numeric personal.
    21. Contributia de asigurari sociale de stat si cea pentru pensia suplimentara se depun lunar, cu precizarea destinatiei platii "conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000", in urmatoarele conturi:
    - 22.09.04.01, deschis la trezoreria locala pe seama directiei generale de munca si protectie sociala teritoriale la care s-a depus declaratia de asigurare sociala, pentru plata contributiei pentru asigurarile sociale de stat;
    - 22.09.04.04, deschis la trezoreria locala pe seama directiei generale de munca si protectie sociala teritoriale la care s-a depus declaratia de asigurare sociala, pentru plata contributiei pentru pensia suplimentara.
    22. Depunerea contributiilor pentru asigurarile sociale de stat si a celei pentru pensia suplimentara se poate face prin casieriile directiilor generale de munca si protectie sociala teritoriale/caselor teritoriale de pensii, trezoreriile locale sau prin mandat postal.
    23. Controlul asupra constituirii, virarii/platii, precum si asupra termenelor de depunere a declaratiilor de asigurare se face de organele de control si de compartimentele care se ocupa direct cu evidenta contributiilor pentru asigurarile sociale de stat si a celei pentru pensia suplimentara si a declaratiilor de asigurare, la nivelul directiilor generale de munca si protectie sociala teritoriale/caselor teritoriale de pensii. Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor, cu respectarea prevederilor legale, revin organelor de control ale directiilor generale de munca si protectie sociala teritoriale/caselor teritoriale de pensii. Amenzile se platesc in contul directiei generale de munca si protectie sociala teritoriale 22.22.04.30, cu precizarea destinatiei platii "conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000".
    24. Prevederile art. II alin. (7) si (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 se aplica la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentelor norme metodologice.
    25. Perioadele pentru care s-au platit contributii pentru asigurari sociale de stat pe baza de declaratie de asigurare, in conditiile si in cotele stabilite de lege, constituie vechime in munca pentru stabilirea pensiilor corespunzator grupei III de munca, precum si pentru stabilirea celorlalte drepturi de asigurari sociale de stat, cu exceptia drepturilor de somaj si a celor privind asigurarile sociale de sanatate.
    26. Persoanelor care se asigura pentru prima oara la sistemul asigurarilor sociale de stat, in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 si care nu au intocmite carnete de munca, li se intocmesc astfel de documente de catre serviciile specializate ale directiei generale de munca si protectie sociala teritoriale/casei teritoriale de pensii.
    27. Pastrarea si completarea carnetelor de munca se fac de catre serviciile specializate din cadrul directiei generale de munca si protectie sociala teritoriale/casei teritoriale de pensii. Evidenta carnetelor de munca se tine intr-un registru special.
    28. Procedura intocmirii, completarii si pastrarii carnetelor de munca este cea prevazuta in metodologia de aplicare a Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca, cu precizarea ca la coloana 8 din cap. IX al carnetului de munca se va mentiona, drept temei in baza caruia s-a incheiat, s-a modificat sau a incetat calitatea de asigurat, declaratia de asigurare (numarul/data), data in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000.
    29. In carnetele de munca ale asiguratilor intocmite si completate pe baza de declaratie de asigurare se vor opera: perioada (ziua, luna, anul) cat se incadreaza in aceasta situatie, venitul lunar in raport cu care s-a contribuit la asigurarile sociale de stat, numarul si data declaratiei de asigurare, orice alte modificari intervenite in situatia asiguratului.
    30. Certificarea operatiunilor efectuate in carnetele de munca in conditiile aratate se va face inscriindu-se mentiunea "verificat valabilitatea inregistrarii facute", dupa care se va semna si se va specifica functia salariatului din serviciul specializat din cadrul directiei generale de munca si protectie sociala teritoriale/casei teritoriale de pensii. Dupa efectuarea acestei mentiuni, in vederea inchiderii sale, carnetul de munca va fi prezentat directorului general al directiei generale de munca si protectie sociala teritoriale/casei teritoriale de pensii, care va semna si va aplica stampila.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                         DECLARATIE DE ASIGURARE
    conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000

    Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|

 ____________________________________________________________________________
|                                                                            |
| 1. Numele si prenumele asiguratului             2. Codul numeric personal  |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                                                 S A A L L Z Z J J N N N C  |
|                                                                            |
| 3. Adresa: Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                             |
|                                                                            |
|            Strada      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|             nr. |_|_|_|_|_| |
|                                                                            |
|            Bl. |_|_| Sc. |_|_| Et. |_| Ap. |_|_|    Oficiul postal |_|_|_| |
|                                                                            |
| 4. Actul de identitate:                          Telefon |_|_|_|_|_|_|_|_| |
|    Seria: |_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|                                          |
|____________________________________________________________________________|

 ____________________________________________________________________________
|                                                                            |
| 5. Declaratie cu privire la incadrarea/neincadrarea in prevederile         |
|    Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000:                         |
|                                                                            |
|    Incepand cu data de |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|:                  |
|                                                                            |
| 5.1. Asiguratul declara ca se incadreaza in categoria:                     |
|              _                 _             _                             |
|      5.1.1. |_| asociat unic, |_| asociati, |_| comanditari sau            |
|              _                                                             |
|             |_| actionari;                                                 |
|              _                                                             |
|      5.1.2. |_| administratori sau manageri care au incheiat contract de   |
|                 administrare sau de management;                            |
|              _                                                             |
|      5.1.3. |_| membru al asociatiilor familiale;                          |
|              _                                                             |
|      5.1.4. |_| persoana autorizata sa desfasoare activitati independente; |
|              _                                                             |
|      5.1.5. |_| persoana care desfasoara activitati exclusiv pe baza de    |
|                 conventii civile de prestari de servicii.                  |
|                                                                            |
| 5.2. Asiguratul declara ca nu se mai incadreaza in prevederile Ordonantei  |
|                                           _                                |
|      de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 |_|.                              |
|____________________________________________________________________________|

 ____________________________________________________________________________
|                                                                            |
| 6. Venitul asigurat*) este de |_|_|_|_|_|_|_|_| lei (in cifre)             |
|                                                                            |
| ................................................. (in litere).             |
|                                                                            |
| 7. Contributiile datorate:                                                 |
|                                                                            |
|    a) contributia de asigurari sociale de stat (30%) |_|_|_|_|_|_|_| lei;  |
|                                                                            |
|    b) contributia la Fondul pentru pensia suplimentara (5%) |_|_|_|_|_|_|_||
|       lei.                                                                 |
|                                                                            |
| 8. Conturile in care se platesc contributiile, deschise la trezorerie pe   |
|    seama Directiei generale de munca si protectie sociala teritoriale/Casei|
|    teritoriale de pensii, judetul .............. |_|_| sunt:               |
|    - pentru contributia de asigurari sociale de stat, contul nr.           |
|      22.09.04.01;                                                          |
|    - pentru contributia pentru pensia suplimentara, contul nr. 22.09.04.04.|
|____________________________________________________________________________|

 ____________________________________________________________________________
|                                                                            |
| 9. Declaratia asiguratului:                                                |
|                                                                            |
|    - declar pe proprie raspundere ca datele de mai sus corespund           |
|      realitatii;                                                           |
|                                                                            |
|    - declar pe proprie raspundere ca realizez venituri exclusiv pe baza de |
|      conventii civile de prestari de servicii*);                          |
|                                                                            |
|    - posed carnetul de munca seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, pe care ma     |
|      oblig sa il depun la Directia generala de munca si protectie sociala  |
|      teritoriala/Casa teritoriala de pensii, judetul ................., in |
|      termen de 30 de zile de la data prezentei declaratii;                 |
|                                                                            |
|    - am luat la cunostinta ca perioadele de cotizare constituie vechime in |
|      munca, fiind luate in considerare la stabilirea pensiei corespunzator |
|      grupei III de munca si a celorlalte drepturi de asigurari sociale, cu |
|      exceptia drepturilor de somaj si a celor privind asigurarile sociale  |
|      de sanatate;                                                          |
|                                                                            |
|    - cunosc obligativitatea virarii contributiilor lunare la bugetul       |
|      asigurarilor sociale de stat pana la sfarsitul lunii pentru luna in   |
|      curs, in caz contrar urmand sa achit majorari de intarziere.          |
|                                                                            |
|  10. Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu la data la care    |
|      creanta bugetara este scadenta conform Ordonantei Guvernului nr.      |
|      11/1996.                                                              |
|                                                                            |
|                                             Semnatura asiguratului         |
|                                              ....................          |
|____________________________________________________________________________|

 ____________________________________________________________________________
|                                                                            |
| S-a intocmit la directia generala de munca si protectie sociala            |
| teritorala/casa teritoriala de pensii carnetul de munca cu seria |_|_|     |
| nr. |_|_|_|_|_|_| de catre .............., avand functia de ............ . |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                        Semnatura           |
|                                                   ....................     |
|                                                                            |
|   Directorul general al directiei generale                                 |
|   de munca si protectie sociala teritoriale                                |
|                (stampila)                                                  |
|         ......................                                             |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|
    *) Care nu poate fi mai mic de 674.625 lei, reprezentand o patrime din salariul mediu brut folosit la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2000.
    *) Se refera la persoanele care se incadreaza la pct. 5.1.5.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 315/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 315 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu