Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 315 din 11 mai 2000

pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 223 din 22 mai 2000


SmartCity3


    Ministrul muncii si protectiei sociale,
    in temeiul art. 7 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind aplicarea prevederilor art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
    Art. 2
    Directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                   Ministrul muncii si protectiei sociale,
                             Smaranda Dobrescu

                             NORME METODOLOGICE
privind aplicarea prevederilor art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

    1. Prevederile prezentelor norme metodologice se aplica persoanelor care se regasesc in una sau mai multe situatii dintre cele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. a), b), c) si d) din Legea nr. 19/2000:
    - asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;
    - administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau de management;
    - membri ai asociatiilor familiale;
    - persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;
precum si persoanelor care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventii civile de prestari de servicii, prevazute la art. 5 alin. (1) pct. VI din lege.
    2. Persoanele sus-mentionate, care au implinit varsta de 18 ani si care realizeaza un venit lunar de cel putin o patrime din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, au obligatia sa plateasca contributia pentru asigurarile sociale de stat si cea pentru pensia suplimentara. Pentru aceste persoane, contributia pentru asigurarile sociale de stat si cea pentru pensia suplimentara se datoreaza incepand cu data de 1 mai 2000.
    3. Se excepteaza de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare, respectiv a platii contributiilor pentru asigurari sociale, persoanele prevazute la art. 5 alin. (1), pct. IV, lit. a), b), c) si d) din Legea nr. 19/2000, daca se regasesc si in una din urmatoarele situatii:
    - desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca;
    - desfasoara activitati in functii elective sau sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului.
    4. Pensionarii care se regasesc in una sau mai multe situatii dintre cele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. a), b), c) si d), precum si in situatiile prevazute la pct. VI se pot asigura in sistemul asigurarilor sociale de stat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000.
    5. Persoanele care se regasesc in situatiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 si au implinit varsta de 18 ani sunt obligate sa depuna, in termen de 30 de zile de la incadrarea in situatiile prevazute la art. II alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2000, declaratia de asigurare la directiile generale de munca si protectie sociala teritoriale/casele teritoriale de pensii in raza carora isi au domiciliul, locul de activitate sau isi are sediul angajatorul, dupa caz.
    6. Persoanele care se regasesc in mai multe situatii dintre cele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. a), b), c) si d), respectiv la art. 5 alin. (1) pct. VI din Legea nr. 19/2000, sunt obligate sa depuna o singura declaratie de asigurare.
    7. Toate operatiunile legate de inregistrarea si evidenta declaratiilor de asigurare, a platii contributiilor pentru asigurarile sociale de stat si a celei pentru pensia suplimentara, inregistrarile in carnetele de munca, precum si stabilirea si plata drepturilor sunt in sarcina directiilor generale de munca si protectie sociala teritoriale/caselor teritoriale de pensii care au primit si au inregistrat declaratiile de asigurare.
    8. Declaratiile de asigurare pot fi depuse personal sau transmise prin posta, cu confirmare de primire.
    9. Declaratia de asigurare transmisa prin posta, constatata ca fiind incompleta sau eronat intocmita, nu va fi luata in considerare daca nu este rectificata in termen de 30 de zile de la primirea instiintarii de rectificare transmise de directia generala de munca si protectie sociala teritoriala/casa teritoriala de pensii. In caz contrar se aplica prevederile art. II alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2000.
    10. Ori de cate ori intervin modificari asupra elementelor care au stat la baza declaratiei de asigurare este obligatorie depunerea unei noi declaratii de asigurare, in termen de 30 de zile de la aparitia modificarii respective.
    11. Declaratia de asigurare se intocmeste in forma scrisa, potrivit modelului prevazut in anexa.
    12. Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2000 este de 2.698.500 lei.
    13. Baza lunara de calcul a contributiilor pentru asigurarile sociale de stat si a celei pentru pensia suplimentara individuale o constituie venitul brut lunar realizat, declarat ca venit asigurat in declaratia de asigurare, care nu poate fi mai mic de 674.625 lei, reprezentand o patrime din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2000.
    14. Cota de contributie pentru asigurarile sociale de stat este de 30%, iar cota de contributie pentru pensia suplimentara este de 5% .
    15. Pentru conventiile civile inregistrate anterior intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000, inspectoratele teritoriale de munca au obligatia sa analizeze situatia acestora si sa comunice, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, situatia nominala privind conventiile civile de prestari de servicii care isi mentin valabilitatea.
    16. Pentru urmarirea aducerii la indeplinire a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 in ceea ce priveste obligativitatea asigurarii la sistemul asigurarilor sociale de stat a persoanelor care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventii civile de prestari de servicii, inspectoratele teritoriale de munca, prin serviciile specializate, au obligatia de a comunica lunar la directiile generale de munca si protectie sociala teritoriale/casele teritoriale de pensii situatia nominala privind conventiile civile de prestari de servicii inregistrate de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice. Situatia nominala se va transmite pana la data de 15 a lunii urmatoare celei expirate.
    17. Continutul situatiilor nominale prevazute la pct. 15 si 16 si modalitatea de transmitere a acestora vor fi convenite intre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Inspectia Muncii.
    18. Incepand cu data de 1 mai 2000 contractele de asigurare individuala incheiate in baza actelor normative anterioare de catre persoanele care se regasesc in situatiile prevazute la art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 inceteaza de drept.
    19. Persoanele carora le-au incetat contractele de asigurare si se incadreaza in prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 au obligatia ca in termen de 30 de zile de la data incetarii acestora sa depuna declaratia de asigurare; contributia pentru asigurarile sociale de stat si cea pentru pensia suplimentara se datoreaza incepand cu data de 1 mai 2000.
    20. La nivelul directiilor generale de munca si protectie sociala teritoriale/caselor teritoriale de pensii, evidenta contribuabililor la bugetul asigurarilor sociale de stat prevazuti de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 si a platii lunare a contributiilor pentru asigurarile sociale de stat si pentru pensia suplimentara se tine in registre de evidenta distincte, pe suport informatic, pe baza codului numeric personal.
    21. Contributia de asigurari sociale de stat si cea pentru pensia suplimentara se depun lunar, cu precizarea destinatiei platii "conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000", in urmatoarele conturi:
    - 22.09.04.01, deschis la trezoreria locala pe seama directiei generale de munca si protectie sociala teritoriale la care s-a depus declaratia de asigurare sociala, pentru plata contributiei pentru asigurarile sociale de stat;
    - 22.09.04.04, deschis la trezoreria locala pe seama directiei generale de munca si protectie sociala teritoriale la care s-a depus declaratia de asigurare sociala, pentru plata contributiei pentru pensia suplimentara.
    22. Depunerea contributiilor pentru asigurarile sociale de stat si a celei pentru pensia suplimentara se poate face prin casieriile directiilor generale de munca si protectie sociala teritoriale/caselor teritoriale de pensii, trezoreriile locale sau prin mandat postal.
    23. Controlul asupra constituirii, virarii/platii, precum si asupra termenelor de depunere a declaratiilor de asigurare se face de organele de control si de compartimentele care se ocupa direct cu evidenta contributiilor pentru asigurarile sociale de stat si a celei pentru pensia suplimentara si a declaratiilor de asigurare, la nivelul directiilor generale de munca si protectie sociala teritoriale/caselor teritoriale de pensii. Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor, cu respectarea prevederilor legale, revin organelor de control ale directiilor generale de munca si protectie sociala teritoriale/caselor teritoriale de pensii. Amenzile se platesc in contul directiei generale de munca si protectie sociala teritoriale 22.22.04.30, cu precizarea destinatiei platii "conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000".
    24. Prevederile art. II alin. (7) si (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 se aplica la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentelor norme metodologice.
    25. Perioadele pentru care s-au platit contributii pentru asigurari sociale de stat pe baza de declaratie de asigurare, in conditiile si in cotele stabilite de lege, constituie vechime in munca pentru stabilirea pensiilor corespunzator grupei III de munca, precum si pentru stabilirea celorlalte drepturi de asigurari sociale de stat, cu exceptia drepturilor de somaj si a celor privind asigurarile sociale de sanatate.
    26. Persoanelor care se asigura pentru prima oara la sistemul asigurarilor sociale de stat, in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 si care nu au intocmite carnete de munca, li se intocmesc astfel de documente de catre serviciile specializate ale directiei generale de munca si protectie sociala teritoriale/casei teritoriale de pensii.
    27. Pastrarea si completarea carnetelor de munca se fac de catre serviciile specializate din cadrul directiei generale de munca si protectie sociala teritoriale/casei teritoriale de pensii. Evidenta carnetelor de munca se tine intr-un registru special.
    28. Procedura intocmirii, completarii si pastrarii carnetelor de munca este cea prevazuta in metodologia de aplicare a Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca, cu precizarea ca la coloana 8 din cap. IX al carnetului de munca se va mentiona, drept temei in baza caruia s-a incheiat, s-a modificat sau a incetat calitatea de asigurat, declaratia de asigurare (numarul/data), data in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000.
    29. In carnetele de munca ale asiguratilor intocmite si completate pe baza de declaratie de asigurare se vor opera: perioada (ziua, luna, anul) cat se incadreaza in aceasta situatie, venitul lunar in raport cu care s-a contribuit la asigurarile sociale de stat, numarul si data declaratiei de asigurare, orice alte modificari intervenite in situatia asiguratului.
    30. Certificarea operatiunilor efectuate in carnetele de munca in conditiile aratate se va face inscriindu-se mentiunea "verificat valabilitatea inregistrarii facute", dupa care se va semna si se va specifica functia salariatului din serviciul specializat din cadrul directiei generale de munca si protectie sociala teritoriale/casei teritoriale de pensii. Dupa efectuarea acestei mentiuni, in vederea inchiderii sale, carnetul de munca va fi prezentat directorului general al directiei generale de munca si protectie sociala teritoriale/casei teritoriale de pensii, care va semna si va aplica stampila.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                         DECLARATIE DE ASIGURARE
    conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000

    Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|

 ____________________________________________________________________________
|                                                                            |
| 1. Numele si prenumele asiguratului             2. Codul numeric personal  |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                                                 S A A L L Z Z J J N N N C  |
|                                                                            |
| 3. Adresa: Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                             |
|                                                                            |
|            Strada      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|             nr. |_|_|_|_|_| |
|                                                                            |
|            Bl. |_|_| Sc. |_|_| Et. |_| Ap. |_|_|    Oficiul postal |_|_|_| |
|                                                                            |
| 4. Actul de identitate:                          Telefon |_|_|_|_|_|_|_|_| |
|    Seria: |_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|                                          |
|____________________________________________________________________________|

 ____________________________________________________________________________
|                                                                            |
| 5. Declaratie cu privire la incadrarea/neincadrarea in prevederile         |
|    Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000:                         |
|                                                                            |
|    Incepand cu data de |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|:                  |
|                                                                            |
| 5.1. Asiguratul declara ca se incadreaza in categoria:                     |
|              _                 _             _                             |
|      5.1.1. |_| asociat unic, |_| asociati, |_| comanditari sau            |
|              _                                                             |
|             |_| actionari;                                                 |
|              _                                                             |
|      5.1.2. |_| administratori sau manageri care au incheiat contract de   |
|                 administrare sau de management;                            |
|              _                                                             |
|      5.1.3. |_| membru al asociatiilor familiale;                          |
|              _                                                             |
|      5.1.4. |_| persoana autorizata sa desfasoare activitati independente; |
|              _                                                             |
|      5.1.5. |_| persoana care desfasoara activitati exclusiv pe baza de    |
|                 conventii civile de prestari de servicii.                  |
|                                                                            |
| 5.2. Asiguratul declara ca nu se mai incadreaza in prevederile Ordonantei  |
|                                           _                                |
|      de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 |_|.                              |
|____________________________________________________________________________|

 ____________________________________________________________________________
|                                                                            |
| 6. Venitul asigurat*) este de |_|_|_|_|_|_|_|_| lei (in cifre)             |
|                                                                            |
| ................................................. (in litere).             |
|                                                                            |
| 7. Contributiile datorate:                                                 |
|                                                                            |
|    a) contributia de asigurari sociale de stat (30%) |_|_|_|_|_|_|_| lei;  |
|                                                                            |
|    b) contributia la Fondul pentru pensia suplimentara (5%) |_|_|_|_|_|_|_||
|       lei.                                                                 |
|                                                                            |
| 8. Conturile in care se platesc contributiile, deschise la trezorerie pe   |
|    seama Directiei generale de munca si protectie sociala teritoriale/Casei|
|    teritoriale de pensii, judetul .............. |_|_| sunt:               |
|    - pentru contributia de asigurari sociale de stat, contul nr.           |
|      22.09.04.01;                                                          |
|    - pentru contributia pentru pensia suplimentara, contul nr. 22.09.04.04.|
|____________________________________________________________________________|

 ____________________________________________________________________________
|                                                                            |
| 9. Declaratia asiguratului:                                                |
|                                                                            |
|    - declar pe proprie raspundere ca datele de mai sus corespund           |
|      realitatii;                                                           |
|                                                                            |
|    - declar pe proprie raspundere ca realizez venituri exclusiv pe baza de |
|      conventii civile de prestari de servicii*);                          |
|                                                                            |
|    - posed carnetul de munca seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, pe care ma     |
|      oblig sa il depun la Directia generala de munca si protectie sociala  |
|      teritoriala/Casa teritoriala de pensii, judetul ................., in |
|      termen de 30 de zile de la data prezentei declaratii;                 |
|                                                                            |
|    - am luat la cunostinta ca perioadele de cotizare constituie vechime in |
|      munca, fiind luate in considerare la stabilirea pensiei corespunzator |
|      grupei III de munca si a celorlalte drepturi de asigurari sociale, cu |
|      exceptia drepturilor de somaj si a celor privind asigurarile sociale  |
|      de sanatate;                                                          |
|                                                                            |
|    - cunosc obligativitatea virarii contributiilor lunare la bugetul       |
|      asigurarilor sociale de stat pana la sfarsitul lunii pentru luna in   |
|      curs, in caz contrar urmand sa achit majorari de intarziere.          |
|                                                                            |
|  10. Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu la data la care    |
|      creanta bugetara este scadenta conform Ordonantei Guvernului nr.      |
|      11/1996.                                                              |
|                                                                            |
|                                             Semnatura asiguratului         |
|                                              ....................          |
|____________________________________________________________________________|

 ____________________________________________________________________________
|                                                                            |
| S-a intocmit la directia generala de munca si protectie sociala            |
| teritorala/casa teritoriala de pensii carnetul de munca cu seria |_|_|     |
| nr. |_|_|_|_|_|_| de catre .............., avand functia de ............ . |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                        Semnatura           |
|                                                   ....................     |
|                                                                            |
|   Directorul general al directiei generale                                 |
|   de munca si protectie sociala teritoriale                                |
|                (stampila)                                                  |
|         ......................                                             |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|
    *) Care nu poate fi mai mic de 674.625 lei, reprezentand o patrime din salariul mediu brut folosit la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2000.
    *) Se refera la persoanele care se incadreaza la pct. 5.1.5.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 315/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 315 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu