Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 315 din 11 mai 2000

pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 223 din 22 mai 2000


SmartCity3


    Ministrul muncii si protectiei sociale,
    in temeiul art. 7 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind aplicarea prevederilor art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
    Art. 2
    Directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                   Ministrul muncii si protectiei sociale,
                             Smaranda Dobrescu

                             NORME METODOLOGICE
privind aplicarea prevederilor art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

    1. Prevederile prezentelor norme metodologice se aplica persoanelor care se regasesc in una sau mai multe situatii dintre cele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. a), b), c) si d) din Legea nr. 19/2000:
    - asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;
    - administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau de management;
    - membri ai asociatiilor familiale;
    - persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;
precum si persoanelor care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventii civile de prestari de servicii, prevazute la art. 5 alin. (1) pct. VI din lege.
    2. Persoanele sus-mentionate, care au implinit varsta de 18 ani si care realizeaza un venit lunar de cel putin o patrime din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, au obligatia sa plateasca contributia pentru asigurarile sociale de stat si cea pentru pensia suplimentara. Pentru aceste persoane, contributia pentru asigurarile sociale de stat si cea pentru pensia suplimentara se datoreaza incepand cu data de 1 mai 2000.
    3. Se excepteaza de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare, respectiv a platii contributiilor pentru asigurari sociale, persoanele prevazute la art. 5 alin. (1), pct. IV, lit. a), b), c) si d) din Legea nr. 19/2000, daca se regasesc si in una din urmatoarele situatii:
    - desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca;
    - desfasoara activitati in functii elective sau sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului.
    4. Pensionarii care se regasesc in una sau mai multe situatii dintre cele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. a), b), c) si d), precum si in situatiile prevazute la pct. VI se pot asigura in sistemul asigurarilor sociale de stat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000.
    5. Persoanele care se regasesc in situatiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 si au implinit varsta de 18 ani sunt obligate sa depuna, in termen de 30 de zile de la incadrarea in situatiile prevazute la art. II alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2000, declaratia de asigurare la directiile generale de munca si protectie sociala teritoriale/casele teritoriale de pensii in raza carora isi au domiciliul, locul de activitate sau isi are sediul angajatorul, dupa caz.
    6. Persoanele care se regasesc in mai multe situatii dintre cele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. a), b), c) si d), respectiv la art. 5 alin. (1) pct. VI din Legea nr. 19/2000, sunt obligate sa depuna o singura declaratie de asigurare.
    7. Toate operatiunile legate de inregistrarea si evidenta declaratiilor de asigurare, a platii contributiilor pentru asigurarile sociale de stat si a celei pentru pensia suplimentara, inregistrarile in carnetele de munca, precum si stabilirea si plata drepturilor sunt in sarcina directiilor generale de munca si protectie sociala teritoriale/caselor teritoriale de pensii care au primit si au inregistrat declaratiile de asigurare.
    8. Declaratiile de asigurare pot fi depuse personal sau transmise prin posta, cu confirmare de primire.
    9. Declaratia de asigurare transmisa prin posta, constatata ca fiind incompleta sau eronat intocmita, nu va fi luata in considerare daca nu este rectificata in termen de 30 de zile de la primirea instiintarii de rectificare transmise de directia generala de munca si protectie sociala teritoriala/casa teritoriala de pensii. In caz contrar se aplica prevederile art. II alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2000.
    10. Ori de cate ori intervin modificari asupra elementelor care au stat la baza declaratiei de asigurare este obligatorie depunerea unei noi declaratii de asigurare, in termen de 30 de zile de la aparitia modificarii respective.
    11. Declaratia de asigurare se intocmeste in forma scrisa, potrivit modelului prevazut in anexa.
    12. Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2000 este de 2.698.500 lei.
    13. Baza lunara de calcul a contributiilor pentru asigurarile sociale de stat si a celei pentru pensia suplimentara individuale o constituie venitul brut lunar realizat, declarat ca venit asigurat in declaratia de asigurare, care nu poate fi mai mic de 674.625 lei, reprezentand o patrime din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2000.
    14. Cota de contributie pentru asigurarile sociale de stat este de 30%, iar cota de contributie pentru pensia suplimentara este de 5% .
    15. Pentru conventiile civile inregistrate anterior intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000, inspectoratele teritoriale de munca au obligatia sa analizeze situatia acestora si sa comunice, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, situatia nominala privind conventiile civile de prestari de servicii care isi mentin valabilitatea.
    16. Pentru urmarirea aducerii la indeplinire a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 in ceea ce priveste obligativitatea asigurarii la sistemul asigurarilor sociale de stat a persoanelor care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventii civile de prestari de servicii, inspectoratele teritoriale de munca, prin serviciile specializate, au obligatia de a comunica lunar la directiile generale de munca si protectie sociala teritoriale/casele teritoriale de pensii situatia nominala privind conventiile civile de prestari de servicii inregistrate de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice. Situatia nominala se va transmite pana la data de 15 a lunii urmatoare celei expirate.
    17. Continutul situatiilor nominale prevazute la pct. 15 si 16 si modalitatea de transmitere a acestora vor fi convenite intre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Inspectia Muncii.
    18. Incepand cu data de 1 mai 2000 contractele de asigurare individuala incheiate in baza actelor normative anterioare de catre persoanele care se regasesc in situatiile prevazute la art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 inceteaza de drept.
    19. Persoanele carora le-au incetat contractele de asigurare si se incadreaza in prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 au obligatia ca in termen de 30 de zile de la data incetarii acestora sa depuna declaratia de asigurare; contributia pentru asigurarile sociale de stat si cea pentru pensia suplimentara se datoreaza incepand cu data de 1 mai 2000.
    20. La nivelul directiilor generale de munca si protectie sociala teritoriale/caselor teritoriale de pensii, evidenta contribuabililor la bugetul asigurarilor sociale de stat prevazuti de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 si a platii lunare a contributiilor pentru asigurarile sociale de stat si pentru pensia suplimentara se tine in registre de evidenta distincte, pe suport informatic, pe baza codului numeric personal.
    21. Contributia de asigurari sociale de stat si cea pentru pensia suplimentara se depun lunar, cu precizarea destinatiei platii "conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000", in urmatoarele conturi:
    - 22.09.04.01, deschis la trezoreria locala pe seama directiei generale de munca si protectie sociala teritoriale la care s-a depus declaratia de asigurare sociala, pentru plata contributiei pentru asigurarile sociale de stat;
    - 22.09.04.04, deschis la trezoreria locala pe seama directiei generale de munca si protectie sociala teritoriale la care s-a depus declaratia de asigurare sociala, pentru plata contributiei pentru pensia suplimentara.
    22. Depunerea contributiilor pentru asigurarile sociale de stat si a celei pentru pensia suplimentara se poate face prin casieriile directiilor generale de munca si protectie sociala teritoriale/caselor teritoriale de pensii, trezoreriile locale sau prin mandat postal.
    23. Controlul asupra constituirii, virarii/platii, precum si asupra termenelor de depunere a declaratiilor de asigurare se face de organele de control si de compartimentele care se ocupa direct cu evidenta contributiilor pentru asigurarile sociale de stat si a celei pentru pensia suplimentara si a declaratiilor de asigurare, la nivelul directiilor generale de munca si protectie sociala teritoriale/caselor teritoriale de pensii. Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor, cu respectarea prevederilor legale, revin organelor de control ale directiilor generale de munca si protectie sociala teritoriale/caselor teritoriale de pensii. Amenzile se platesc in contul directiei generale de munca si protectie sociala teritoriale 22.22.04.30, cu precizarea destinatiei platii "conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000".
    24. Prevederile art. II alin. (7) si (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 se aplica la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentelor norme metodologice.
    25. Perioadele pentru care s-au platit contributii pentru asigurari sociale de stat pe baza de declaratie de asigurare, in conditiile si in cotele stabilite de lege, constituie vechime in munca pentru stabilirea pensiilor corespunzator grupei III de munca, precum si pentru stabilirea celorlalte drepturi de asigurari sociale de stat, cu exceptia drepturilor de somaj si a celor privind asigurarile sociale de sanatate.
    26. Persoanelor care se asigura pentru prima oara la sistemul asigurarilor sociale de stat, in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 si care nu au intocmite carnete de munca, li se intocmesc astfel de documente de catre serviciile specializate ale directiei generale de munca si protectie sociala teritoriale/casei teritoriale de pensii.
    27. Pastrarea si completarea carnetelor de munca se fac de catre serviciile specializate din cadrul directiei generale de munca si protectie sociala teritoriale/casei teritoriale de pensii. Evidenta carnetelor de munca se tine intr-un registru special.
    28. Procedura intocmirii, completarii si pastrarii carnetelor de munca este cea prevazuta in metodologia de aplicare a Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca, cu precizarea ca la coloana 8 din cap. IX al carnetului de munca se va mentiona, drept temei in baza caruia s-a incheiat, s-a modificat sau a incetat calitatea de asigurat, declaratia de asigurare (numarul/data), data in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000.
    29. In carnetele de munca ale asiguratilor intocmite si completate pe baza de declaratie de asigurare se vor opera: perioada (ziua, luna, anul) cat se incadreaza in aceasta situatie, venitul lunar in raport cu care s-a contribuit la asigurarile sociale de stat, numarul si data declaratiei de asigurare, orice alte modificari intervenite in situatia asiguratului.
    30. Certificarea operatiunilor efectuate in carnetele de munca in conditiile aratate se va face inscriindu-se mentiunea "verificat valabilitatea inregistrarii facute", dupa care se va semna si se va specifica functia salariatului din serviciul specializat din cadrul directiei generale de munca si protectie sociala teritoriale/casei teritoriale de pensii. Dupa efectuarea acestei mentiuni, in vederea inchiderii sale, carnetul de munca va fi prezentat directorului general al directiei generale de munca si protectie sociala teritoriale/casei teritoriale de pensii, care va semna si va aplica stampila.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                         DECLARATIE DE ASIGURARE
    conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000

    Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|

 ____________________________________________________________________________
|                                                                            |
| 1. Numele si prenumele asiguratului             2. Codul numeric personal  |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                                                 S A A L L Z Z J J N N N C  |
|                                                                            |
| 3. Adresa: Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                             |
|                                                                            |
|            Strada      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|             nr. |_|_|_|_|_| |
|                                                                            |
|            Bl. |_|_| Sc. |_|_| Et. |_| Ap. |_|_|    Oficiul postal |_|_|_| |
|                                                                            |
| 4. Actul de identitate:                          Telefon |_|_|_|_|_|_|_|_| |
|    Seria: |_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|                                          |
|____________________________________________________________________________|

 ____________________________________________________________________________
|                                                                            |
| 5. Declaratie cu privire la incadrarea/neincadrarea in prevederile         |
|    Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000:                         |
|                                                                            |
|    Incepand cu data de |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|:                  |
|                                                                            |
| 5.1. Asiguratul declara ca se incadreaza in categoria:                     |
|              _                 _             _                             |
|      5.1.1. |_| asociat unic, |_| asociati, |_| comanditari sau            |
|              _                                                             |
|             |_| actionari;                                                 |
|              _                                                             |
|      5.1.2. |_| administratori sau manageri care au incheiat contract de   |
|                 administrare sau de management;                            |
|              _                                                             |
|      5.1.3. |_| membru al asociatiilor familiale;                          |
|              _                                                             |
|      5.1.4. |_| persoana autorizata sa desfasoare activitati independente; |
|              _                                                             |
|      5.1.5. |_| persoana care desfasoara activitati exclusiv pe baza de    |
|                 conventii civile de prestari de servicii.                  |
|                                                                            |
| 5.2. Asiguratul declara ca nu se mai incadreaza in prevederile Ordonantei  |
|                                           _                                |
|      de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 |_|.                              |
|____________________________________________________________________________|

 ____________________________________________________________________________
|                                                                            |
| 6. Venitul asigurat*) este de |_|_|_|_|_|_|_|_| lei (in cifre)             |
|                                                                            |
| ................................................. (in litere).             |
|                                                                            |
| 7. Contributiile datorate:                                                 |
|                                                                            |
|    a) contributia de asigurari sociale de stat (30%) |_|_|_|_|_|_|_| lei;  |
|                                                                            |
|    b) contributia la Fondul pentru pensia suplimentara (5%) |_|_|_|_|_|_|_||
|       lei.                                                                 |
|                                                                            |
| 8. Conturile in care se platesc contributiile, deschise la trezorerie pe   |
|    seama Directiei generale de munca si protectie sociala teritoriale/Casei|
|    teritoriale de pensii, judetul .............. |_|_| sunt:               |
|    - pentru contributia de asigurari sociale de stat, contul nr.           |
|      22.09.04.01;                                                          |
|    - pentru contributia pentru pensia suplimentara, contul nr. 22.09.04.04.|
|____________________________________________________________________________|

 ____________________________________________________________________________
|                                                                            |
| 9. Declaratia asiguratului:                                                |
|                                                                            |
|    - declar pe proprie raspundere ca datele de mai sus corespund           |
|      realitatii;                                                           |
|                                                                            |
|    - declar pe proprie raspundere ca realizez venituri exclusiv pe baza de |
|      conventii civile de prestari de servicii*);                          |
|                                                                            |
|    - posed carnetul de munca seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, pe care ma     |
|      oblig sa il depun la Directia generala de munca si protectie sociala  |
|      teritoriala/Casa teritoriala de pensii, judetul ................., in |
|      termen de 30 de zile de la data prezentei declaratii;                 |
|                                                                            |
|    - am luat la cunostinta ca perioadele de cotizare constituie vechime in |
|      munca, fiind luate in considerare la stabilirea pensiei corespunzator |
|      grupei III de munca si a celorlalte drepturi de asigurari sociale, cu |
|      exceptia drepturilor de somaj si a celor privind asigurarile sociale  |
|      de sanatate;                                                          |
|                                                                            |
|    - cunosc obligativitatea virarii contributiilor lunare la bugetul       |
|      asigurarilor sociale de stat pana la sfarsitul lunii pentru luna in   |
|      curs, in caz contrar urmand sa achit majorari de intarziere.          |
|                                                                            |
|  10. Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu la data la care    |
|      creanta bugetara este scadenta conform Ordonantei Guvernului nr.      |
|      11/1996.                                                              |
|                                                                            |
|                                             Semnatura asiguratului         |
|                                              ....................          |
|____________________________________________________________________________|

 ____________________________________________________________________________
|                                                                            |
| S-a intocmit la directia generala de munca si protectie sociala            |
| teritorala/casa teritoriala de pensii carnetul de munca cu seria |_|_|     |
| nr. |_|_|_|_|_|_| de catre .............., avand functia de ............ . |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                        Semnatura           |
|                                                   ....................     |
|                                                                            |
|   Directorul general al directiei generale                                 |
|   de munca si protectie sociala teritoriale                                |
|                (stampila)                                                  |
|         ......................                                             |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|
    *) Care nu poate fi mai mic de 674.625 lei, reprezentand o patrime din salariul mediu brut folosit la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2000.
    *) Se refera la persoanele care se incadreaza la pct. 5.1.5.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 315/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 315 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu